Företagens användning av datorer och Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens användning av datorer och Internet"

Transkript

1 Företagens användning av datorer och Internet 2003

2

3 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004

4 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent SCB Producer Box , SE Stockholm, SWEDEN Förfrågningar Eric Hellsing, tfn Inquiries e-post: Maria Säfström, tfn e-post: Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa: Statistiska centralbyrån, Företagens användning av datorer och Internet , Statistiska centralbyrån Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är det förbjudet att helt eller delvis mångfaldiga innehållet i denna publikation utan medgivande från Statistiska centralbyrån. ISBN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

5 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 SUMMARY 6 INLEDNING 7 TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV IT I FÖRETAG 8 Användning av datorer på arbetsplatsen 8 Användning av datorer utanför arbetsplatsen 10 Användning av Internet 10 Anslutningsalternativ till Internet 12 Företag med EDI (EDIFACT) 13 Företag med hemsida/webbplats 14 Företag med intranät och extranät 15 Företag med lokala nätverk 16 Video- och bildkonferensutrustning 17 ANVÄNDNING AV INTERNET I FÖRETAG 18 Användningsområden för Internet 18 Inköp via Internet 19 Kontakter med myndigheter via Internet 20 IT-SÄKERHET 22 Säkerhetsanordningar 22 Säkerhetsproblem 24 E-HANDEL 26 Försäljning via Internet 26 Internetförsäljning B2B och B2C 29 Internetförsäljning till Sverige respektive utlandet 29

6 4 Online-betalningar vid Internetförsäljning 30 Specialiserade marknadsplatser 30 Förtroendeskapande åtgärder för Internethandel 30 Försäljning via EDI 31 ÖVRIGA FRÅGOR 33 Personalens IT-kompetens 33 Miljökrav vid inköp av IT-produkter 34 IT-system för hantering av beställningar eller inköp 35 TABELLER 37 KVALITETSDEKLARATION 58 Statistikens innehåll 58 Statistiska målstorheter 58 Statistikens tillförlitlighet 60 Statistikens aktualitet 63 Jämförbarhet och Samanvändbarhet 63 Tillgänglighet och förståelighet 64 BILAGA 1. ENKÄTEN 65

7 Sammanfattning 5 Nästan alla företag använder datorer och Internet Tillgången till och användningen av IT är mycket hög bland svenska företag. Under våren 2003 använde omkring 97 procent av företagen med tio anställda eller fler datorer. En nästan lika hög andel, cirka 95 procent, använde sig av Internet. Skillnaderna mellan branscherna samt mellan stora och små företag är relativt sett små. Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet Omkring 62 procent av företagen med tio anställda eller fler hade under januari 2003 tillgång till höghastighetsanslutningar 1 till Internet, vilket är en kraftig ökning i förhållande till 2001 då endast 44 procent av företagen hade tillgång till sådana anslutningar. Parallellt med denna utveckling har andelen företag med tillgång till Internet via modem och vanlig telefonlinje minskat från 48 till 36 procent. Det är främst företag med färre än 50 anställda som gått över från modem och vanlig telefonlinje till höghastighetsanslutningar. Närmare 8 av 10 företag har hemsida Cirka 79 procent av företagen hade en hemsida under våren Det är främst de större företagen som har en hemsida. Av företag med anställda hade 72 procent en hemsida, medan hela 98 procent av företagen med 500 anställda eller fler hade det. Viruskontroll och andra programvaror för säkerhet vanliga Den vanligaste formen av säkerhetsanordning som företagen använder sig av för att skydda sig mot dataintrång och virusangrepp är viruskontroll eller andra programvaror för säkerhet, vilket cirka 85 procent av företagen använder. Den näst vanligaste säkerhetsanordningen som används är brandväggar, som finns i närmare 70 procent av företagen. Nästan samtliga företag med 200 anställda eller fler använder viruskontroll eller andra programvaror för säkerhet och brandväggar. Bland de minsta företagen som undersökts, de med anställda, är det däremot endast omkring 60 procent som använder brandväggar och cirka 81 procent som använder virusskydd eller andra programvaror för säkerhet. Internetförsäljningen fortfarande relativt marginell Under 2002 hade cirka 11 procent av företagen sålt varor eller tjänster via Internet. Omkring 9 procent av företagen hade en Internetförsäljning som uppgick till en procent eller mer av omsättningen. Internetförsäljningen står fortfarande för en relativt begränsad andel av samtliga företags omsättning, under 2002 var denna andel uppskattningsvis 3 procent. 1 Med höghastighetsanslutningar menas ADSL, SDSL eller liknande + annan fast anslutning med kapacitet under 2Mb/sekund + annan fast anslutning med kapacitet på 2Mb/sekund eller mer

8 Summary 6 Nearly all enterprises use computers and the Internet Access to IT and IT use is very high among Swedish enterprises. During the spring of 2003, about 97 per cent of all enterprises with ten or more employees used computers. The share of Internet users was nearly as high, or about 95 per cent. The differences between industries as well as those between large and small enterprises are relatively small. High-speed connections to the Internet are becoming more and more common About 62 per cent of enterprises with ten or more employees had access to high-speed connections 2 to the Internet in January This is a dramatic increase compared to 2001 when only 44 per cent of enterprises had access to these kinds of connections. In parallel with this development, the percentage of enterprises with access to the Internet via modem and normal telephone lines has decreased from 48 to 36 per cent. The switch from modem and normal telephone lines to high-speed connections is most common among enterprises with less than 50 employees. About 8 out of 10 enterprises have a website About 79 per cent of the enterprises had a website in the spring of 2003, most of which were large enterprises. 72 per cent of enterprises with employees had a website, while 98 per cent of enterprises with 500 employees or more had such. Virus control and other software for security purposes are common The most common forms of security facilities used by enterprises to protect themselves from computer intrusion and virus attacks are virus control programs and other security software. 85 per cent of enterprises use these security facilities. The second-most common security facility is firewall use, found in about 70 per cent of the enterprises. Nearly all enterprises with 200 employees or more use virus control or other software for security, and firewalls. Among the smallest enterprises in the survey (those with employees), only about 60 per cent used firewalls and about 81 per cent used virus protection or other security software. Internet sales still relatively marginal During 2002, about 11 per cent of the enterprises had some kind of sales of goods or services via the Internet. About 9 per cent of the enterprises had Internet sales amounting to at least one per cent of their total turnover. Internet sales still account for a relatively limited share of turnover from all enterprises; in 2002 this share was roughly 3 per cent. 2 High-speed connections include ADSL, SDSL or similar + other fixed connections with a capacity under 2Mb/second + other fixed connections with a capacity of 2Mb/second or more

9 Inledning 7 För fjärde året i rad undersöker SCB användningen av informationsteknik (IT) bland svenska företag med tio anställda eller fler inom tillverkningsindustrin, energi-, byggoch tjänstesektorn. Syftet med undersökningen är att visa hur god tillgången till IT är och hur den används. Vissa jämförelser görs med undersökningen som genomfördes år I kapitlet Tillgång till och användning av IT i företag presenteras uppgifter om tillgång till samt användning av olika tekniker. Bl.a. undersöks användningen av datorer, användningen av Internet, vilka anslutningsalternativ företagen har till Internet samt förekomsten av hemsidor. I år undersöks för första gången användningen av lokala nätverk (LAN), inklusive trådlösa lokala nätverk (WLAN). I kapitlet Användning av Internet i företag redogörs för vilka områden företagen använder Internet till, bl.a. finns uppgifter om hur vanliga inköp via Internet är samt för vilka ändamål företag använder sig av Internet vid kontakter med myndigheter. I kapitlet IT-säkerhet presenteras vilka säkerhetsanordningar företagen har för att skydda sig mot dataintrång och virusangrepp samt uppgifter om säkerhetsproblem. I kapitlet E-handel återfinns bl.a. uppgifter om hur stor Internetförsäljningen samt EDI-försäljningen varit under I det sista kapitlet, Övriga frågor, återfinns bl.a. ett avsnitt om vilka miljökrav företagen ställer vid inköp av IT-produkter. Av intresse är att denna undersökning också genomförts i ett antal andra europeiska länder inom ramen för EU-samarbetet. Arbetet med genomförandet av undersökningarna i de olika länderna har samordnats via EU:s statistikmyndighet Eurostat. Resultatredovisning på europeisk nivå kommer att ske i publikationer från Eurostat. Förutom de EU-harmoniserade frågorna har också ett antal nationella frågor ingått i undersökningen. Dessa frågor har utformats av SCB i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Post- och telestyrelsen, IT-kommissionen, Statens institut för kommunikationsanalys, Statskontoret, NUTEK, samt Näringsdepartementet. Undersökningen är bekostad av Eurostat och Näringsdepartementet. Studien är en urvalsundersökning vilket innebär att alla resultat som redovisas i rapporten är skattningar som innehåller en viss osäkerhet. Vid jämförelser mellan branscher och storleksklasser har hänsyn tagits till osäkerheten, men den redovisas inte i övrigt i texten. Tabellerna, som återfinns i tabellbilagan, innehåller däremot 95- procentiga konfidensintervall vilket möjliggör jämförelser mellan t.ex. branscher. Osäkerheten i undersökningen beskrivs vidare i rapportens kvalitetsdeklaration. Undersökningen innehåller flera referensperioder. Om inget annat anges i rapporten avser uppgifterna undersökningstillfället, dvs. främst mars-maj 2003.

10 8 Tillgång till och användning av IT i företag Tillgången till och användningen av IT är mycket hög bland svenska företag. Nästan alla företag med tio anställda eller fler använder t.ex. datorer. Det finns dock skillnader mellan små och stora företag, mätt efter antalet anställda, samt mellan branscher. Alla stora företag, företag med 500 anställda eller fler, har datorer och tillgång till Internet, många har också en hemsida och ett intranät. Bland de minsta företagen i undersökningen, de med anställda, använder 4 procent inte datorer alls. Om man skulle inkludera företag med färre än tio anställda i undersökningen skulle förmodligen andelen företag som inte använder datorer vara högre. Det finns också skillnader mellan branscher. Tillgången till informationsteknik är mycket god i de flesta sektorer, med undantag för bygg- och transportsektorn där tillgången är relativt sett låg. Användning av datorer på arbetsplatsen Det är mycket vanligt att använda datorer bland företag i Sverige idag. Av företag med tio anställda eller fler använder så många som 97 procent datorer. Med datorer menas här persondatorer, arbetsstationer eller terminaler. Bland företag med 50 anställda eller fler uppskattas samtliga använda datorer. Andelen företag som använder datorer är genomgående mycket hög i samtliga branscher. Datoranvändningen är relativt sett något lägre i transportsektorn där cirka 91 procent av företagen använder datorer. Av företagen inom energisektorn, som här varken räknats till industrin eller tjänstesektorn, använder cirka 99 procent datorer. Inom den finansiella sektorn använder samtliga företag datorer. Datoranvändningen inom de olika storleksklasserna och branscherna illustreras i diagram 1 på nästa sida samt i tabell 1 i tabellbilagan. En stor andel av företagens sysselsatta använder sig av datorer på arbetsplatsen. Totalt sett använder sig 65 procent av företagens sysselsatta av datorer på arbetsplatsen. Det finns en tydlig skillnad mellan de olika branscherna vad gäller andelen av företagens sysselsatta som använder datorer på arbetsplatsen. Den största andelen återfinns inom den finansiella sektorn där 99 procent av de sysselsatta använder datorer. Inom byggsektorn är andelen däremot endast 29 procent. Det finns även ett tydligt samband mellan andelen sysselsatta som använder sig av datorer på arbetsplatsen och storleken på företaget. I större företag tenderar en större andel av de sysselsatta att använda sig av datorer än i de mindre företagen. Cirka 56 procent av de sysselsatta i företag med anställda använder sig av datorer i arbetet medan cirka 70 procent av de sysselsatta gör det i företag med 100 anställda eller fler. Se diagram 2 på nästa sida samt tabell 2 i tabellbilagan.

11 9 Diagram 1 Andel företag som använder datorer efter storleksklass och bransch, år 2003, 10 anställda eller fler Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93), varav: Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, serviceverksamhet (SNI samt 93) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Diagram 2 Andel av företagens sysselsatta som använder sig av datorer på arbetsplatsen efter storleksklass och bransch, år 2003, 10 anställda eller fler Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93), varav: Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, serviceverksamhet (SNI samt 93) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 10 Användning av datorer utanför arbetsplatsen På vissa företag har de sysselsatta möjlighet att med löneavdrag få tillgång till en persondator i hemmet. Cirka 29 procent av företagens sysselsatta har tillgång till persondator i hemmet genom att företaget via löneavdrag hyr ut datorn. Detta är vanligare i större företag än bland mindre. Det är vanligare inom tillverkningsindustrin än inom tjänstesektorn att sysselsatta har tillgång till persondator i hemmet via löneavdrag. Inom energisektorn har 54 procent av företagens sysselsatta tillgång till persondator i hemmet via löneavdrag. Även i den finansiella sektorn är detta relativt vanligt, andelen ligger där på 43 procent. Se tabell 3 i tabellbilagan. Med distansarbete menas förvärvsarbete som stadigvarande eller regelbundet är förlagt utanför arbetsgivarens lokaler, t.ex. till arbetstagarens hem eller till särskilda lokaler på annan ort. 3 I det följande antas att företag har distansarbetare om de har sysselsatta som regelbundet, i genomsnitt minst en halv dag i veckan, arbetar utanför själva företaget och som kommunicerar elektroniskt med företaget (t.ex. via e-post). Cirka 36 procent av företagen har sysselsatta som regelbundet arbetar utanför själva företaget och som använder sig av elektronisk kommunikation gentemot företaget. Ju större företaget är, desto vanligare är det att det har sysselsatta som regelbundet ägnar sig åt distansarbete. 87 procent av företagen med 500 anställda eller fler har distansarbetare medan detta endast är fallet för 29 procent av företagen med anställda. Det finns stora variationer mellan branscherna. De branscher där arbete på distans är vanligast är sektorn för företagstjänster samt kommunikationssektorn, där det är fallet för 54 respektive 71 procent av företagen. Inom byggsektorn och transportsektorn är det endast 18 procent av företagen som har distansarbetare. Se tabell 4 i tabellbilagan. Användning av Internet Även användningen av Internet är idag hög bland de svenska företagen. Under våren 2003 använde hela 95 procent av företagen med tio anställda eller fler Internet. Alla företag med 50 anställda eller fler använder enligt denna undersökning Internet, medan 92 procent av företagen med anställda och 95 procent av företagen med anställda använder Internet. Internetanvändningen är generellt mycket hög i de olika branscherna. Transportsektorn ligger på en jämförelsevis låg nivå, med 86 procent av företagen som använder Internet. Se diagram 3 på nästa sida samt tabell 5 i tabellbilagan. Totalt sett använder 52 procent av företagens sysselsatta Internetanslutna datorer i arbetet. Andelen av företagens sysselsatta som i arbetet använder Internetanslutna datorer varierar mycket mellan branscherna. Den finansiella sektorn har en jämförelsevis hög andel med 96 procent, medan byggsektorn uppvisar en låg andel; endast 26 procent av de sysselsatta i byggsektorn använder sig av Internetanslutna datorer. Se diagram 4 på nästa sida och tabell 6 i tabellbilagan. 3 Källa: Nationalencyklopedin (NE).

13 11 Diagram 3 Andel företag som använder Internet efter storleksklass och bransch, år 2003, 10 anställda eller fler Redov isningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillv erkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) By ggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93), v arav : Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, v ideo-, radio- och TV-v erksamhet, serv icev erksamhet (SNI samt 93) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Diagram 4 Andel av företagens sysselsatta som i arbetet använder sig av Internetanslutna datorer efter storleksklass och bransch, år 2003, 10 anställda eller fler Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93), varav: Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64)* Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, serviceverksamhet (SNI samt 93) *: Uppgiften är alltför osäker för att redovisas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14 12 Anslutningsalternativ till Internet Omkring 36 procent av samtliga företag med tio anställda eller fler hade i januari 2003 tillgång till analogt modem och vanlig telefonlinje, 34 procent av företagen hade tillgång till en ISDN-anslutning 4, 62 procent av företagen hade en höghastighetsanslutning 5 och 13 procent hade en anslutning via mobiltelefonnätet 6. Observera att företagen har kunnat ange flera anslutningsalternativ till Internet. Det finns stora skillnader mellan branscherna vad gäller förekomsten av de olika anslutningsalternativen till Internet. Cirka 45 procent av företagen inom byggsektorn har analogt modem och vanlig telefonlinje medan endast 15 procent av företagen inom energisektorn har denna typ av anslutning. Den största andelen företag med tillgång till mobiltelefonnätet för att koppla upp sig mot Internet återfinns inom kommunikationssektorn, 34 procent. Den lägsta andelen finns bland företag inom byggsektorn där endast 8 procent av företagen har denna typ av anslutning. Bland de som har ISDN återfinns den största andelen företag, 41 procent, inom handel, hotell och restaurang. Lägst andel företag med ISDN återfinns inom energisektorn och transportsektorn där 22 respektive 23 procent av företagen har detta anslutningsalternativ. Ungefär nio av tio företag inom kommunikationssektorn, energisektorn och den finansiella sektorn har tillgång till höghastighetsanslutningar. Lägsta andelen återfinns inom transportsektorn och byggsektorn där cirka 50 procent av företagen har dessa snabba anslutningar. Det är totalt sett en större andel av företagen inom tjänstesektorn än inom tillverkningsindustrin som har tillgång till höghastighetsanslutningar. Se tabell 7.1 i tabellbilagan för en uppdelning av anslutningsalternativen till Internet efter storleksklass och bransch. Det har skett stora förändringar jämfört med år 2001 vad gäller anslutningsalternativen till Internet. ISDN samt modem och vanlig telefonlinje har minskat i betydelse sedan 2001 medan andelen företag med höghastighetsanslutning till Internet har ökat från 44 procent till 62 procent. Även tillgången till mobiltelefonnätet som anslutningsalternativ till Internet har ökat från 10 till 13 procent. Se diagram 5 på nästa sida. Det är framförallt företag med färre än 50 anställda som i mindre utsträckning har ISDN samt analogt modem och vanlig telefonlinje som anslutningsalternativ. För företag med 50 anställda eller fler har det inte skett några större förändringar jämfört med 2001 vad gäller tillgången till ISDN och traditionella modem. Detta tyder på att de större företagen förmodligen behåller sina långsammare anslutningsalternativ trots 4 ISDN står för Integrated Services Digital Network. 5 Med höghastighetsanslutning menas Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), Singleline Digital Subscriber Line (SDSL) eller liknande + annan fast anslutning med kapacitet under 2 Mb/sekund + annan fast anslutning med kapacitet på 2 Mb/sekund eller mer. 6 Exempel på mobiltelefonnätsanslutningar är General Packet Radio Standard (GPRS) och High Speed Circuit Switched Data (HSCSD).

15 13 att de i större utsträckning har andra, snabbare, alternativ. Det är framförallt företag med 50 anställda eller fler som ökat sin tillgång till mobiltelefonnätet som anslutningsalternativ till Internet. Se tabell 7.2 i tabellbilagan för en uppdelning av företagens anslutningsalternativ till Internet efter storleksklass och bransch för år Diagram 5 Andel företag med tillgång till olika anslutningsalternativ till Internet år 2001 respektive januari 2003, 10 anställda eller fler Traditionellt modem (analogt modem och vanlig telefonlinje) Mobiltelefonnätet ISDN Höghastighetsanslutningar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2001 Januari 2003 Företag med EDI (EDIFACT) Electronic Data Interchange, EDI, är standardiserade elektroniska affärsdokument baserade på EDIFACT-standard, som gör att företag kan kommunicera direkt med varandra. Exempel på användningsområden för EDI är beställningar, fakturor, betalningsuppdrag till banken, prisuppgifter och varubeskrivningar. Omkring 13 procent av alla företag med tio anställda eller fler använde sig av EDI i något syfte under År 2001 var motsvarande siffra 17 procent. Den minskning som skett mellan åren kan tänkas bero på en tydligare definition av EDI i årets enkät. Företagen skall endast inkludera EDI som baseras på EDIFACT-standard och detta har lyfts fram betydligt mer i årets enkät jämfört med enkäten avseende år EDI förutsätter stora investeringar, relativt Internetlösningar, och används därför huvudsakligen av stora företag. Av företag med 500 anställda eller fler använde sig 56 procent av EDI medan endast 9 procent av företagen med anställda gjorde det. I en jämförelse mellan branscher sticker energisektorn ut. 39 procent av företagen i energisektorn använder sig av EDI. Byggsektorn är den sektor där lägst andel företag använder EDI, endast 4 procent av byggföretagen använde sig av EDI under I

16 14 tabell 8 i tabellbilagan återfinns data över EDI-användningen uppdelat på storleksklass och bransch. Företag med hemsida/webbplats Hemsidan är företagets fönster ut mot Internet. Den har med tiden blivit ett allt mer vanligt sätt att marknadsföra sig på då allt fler privatpersoner och företag har tillgång till Internet. Ett enskilt företag kan antingen ha en egen hemsida eller, om företaget tillhör en koncern eller företagsgrupp, finnas representerat på dennas hemsida. I resultaten ingår både hemsidor på företagens egna servrar och hemsidor på webbhotell. Cirka 79 procent av alla företag med tio anställda eller fler hade en hemsida vid undersökningstillfället under våren Av företag med anställda hade 72 procent en hemsida, medan hela 98 procent av företagen med 500 anställda eller fler hade det. Det finns vissa skillnader vad gäller förekomsten av hemsidor i de undersökta branscherna. Byggsektorn och transportsektorn är de branscher där lägst andel företag har tillgång till hemsidor. Endast ca 64 procent av företagen i byggsektorn och 66 procent av företagen inom transportsektorn har en hemsida. Inom kommunikationssektorn, energisektorn samt den finansiella sektorn har däremot mellan 90 till 94 procent av företagen tillgång till en hemsida. Se diagram 6 nedan samt tabell 9 i tabellbilagan. Diagram 6 Andel företag som har en hemsida/webbplats efter storleksklass och bransch, år 2003, 10 anställda eller fler Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93), varav: Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, serviceverksamhet (SNI samt 93) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% En hemsida kan anpassas till personer som har funktionshinder på olika sätt. Ett sätt att anpassa hemsidan är att ge möjlighet för användarna att förstora texten; ett annat sätt är att göra versioner med lättläst information. Uppskattningsvis 4 procent av

17 15 företagen med hemsida har den anpassad så att den är tillgänglig för personer med funktionshinder. Det går inte se någon större skillnad i andelarna mellan storleksklasserna eller mellan de olika branscherna. Se tabell 10 i tabellbilagan. 38 procent av företagen som har en hemsida erbjuder information på främmande språk på hemsidan. Det finns en tydlig skillnad mellan storleksklasserna och större företag tenderar att i större utsträckning ha information på främmande språk på sin hemsida. 72 procent av företagen med 500 anställda eller fler som har en hemsida erbjuder detta medan motsvarande andel endast är 28 procent för företag med anställda. Även mellan branscherna kan man se en viss skillnad. Byggsektorn har, med 11 procent, den lägsta andelen medan kommunikationssektorn har den största andelen med 54 procent. Se tabell 11 i tabellbilagan. Företag med intranät och extranät Intranät är ett nätverk för distribution av information inom företaget. Cirka 43 procent av företagen använder ett sådant system. Här är skillnaderna mycket stora mellan små och stora företag. Omkring 33 procent av företagen med anställda använder ett intranät, medan 95 procent av företagen med 500 anställda eller fler gör det. Det går att tyda en viss ökning av andelen företag med intranät bland de största företagen jämfört med år 2001 då andelen låg på 89 procent. I små företag är behovet av sådan teknik antagligen inte lika stort, eftersom information lätt kan spridas på andra sätt. Intranät är något vanligare inom tjänstesektorn än inom tillverkningsindustrin. Detta trots att intranät är vanligare bland stora företag och att tjänstesektorn består av en större andel små företag än industrin. Inom tjänstesektorn använder 49 procent av företagen ett intranät, medan motsvarande andel för tillverkningsindustrin är 37 procent. Inom tjänstesektorn är intranät vanligast inom kommunikationssektorn och inom de finansiella företagen. Inom energisektorn som varken hör till tillverkningsindustrin eller tjänstesektorn använder sig 82 procent av företagen ett intranät. Se tabell 12 i tabellbilagan. En del företag som använder ett intranät har även ett extranät. Ett extranät är en del av företagets intranät som är tillgängligt endast för en avgränsad grupp av användare utanför företaget, via lösenord eller liknande tekniska lösningar. Ungefär 17 procent av alla företag med tio anställda eller fler använder extranät. Ju större företagen är, desto vanligare är det att de använder ett extranät. Endast 12 procent av företagen med anställda använder ett extranät medan hela 62 procent av företagen med 500 anställda eller fler gör det. Det är vanligare att använda extranät inom tjänstesektorn än inom tillverkningsindustrin. Cirka 21 procent av företagen inom tjänstesektorn använder extranät medan ungefär 13 procent av företagen inom tillverkningsindustrin gör det. Inom tjänstesektorn är det den finansiella sektorn och kommunikationssektorn som har de största andelarna med 40 respektive 47 procent. Se tabell 13 i tabellbilagan.

18 Företag med lokala nätverk 16 Närmare 70 procent av företagen med tio anställda eller fler använde sig under våren 2003 av LAN, dvs. lokala nätverk. Ett lokalt nätverk är ett datornät som täcker ett relativt begränsat område. De flesta lokala nätverken finns i en enda eller ett fåtal närliggande byggnader som tillhör samma företag. Stora företag använder sig i större utsträckning av LAN än vad mindre företag gör. Uppskattningsvis 59 procent av företagen med anställda använder sig av ett lokalt nätverk medan hela 99 procent av företagen med 500 anställda eller fler gör det. Det finns stora skillnader mellan branscherna vad gäller användning av LAN. Inom transportsektorn och byggsektorn använder sig 50 respektive 53 procent av LAN medan över 90 procent av företagen inom energi-, kommunikations- samt den finansiella sektorn gör det. Se diagram 7 nedan samt tabell 14 i tabellbilagan. Diagram 7 Andel företag som använder lokala nätverk (LAN) respektive trådlösa lokala nätverk (WLAN) efter storleksklass och bransch, år 2003, 10 anställda eller fler Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93), varav: Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) serviceverksamhet (SNI samt 93) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% LAN WLAN Vissa företag med LAN använder sig av trådlösa lokala nätverk, så kallade WLAN. I trådlösa lokala nätverk sker överföringen av nätverkssignalerna genom trådlös överföring. Cirka 12 procent av företagen använde sig av trådlösa lokala nätverk vid undersökningstillfället under våren Förekomsten av trådlösa lokala nätverk blir vanligare ju större företagen är. Ungefär 9 procent av företagen med anställda

19 17 använder sig av WLAN medan 45 procent av företagen med 500 anställda eller gör det. Även här finns det stora skillnader mellan branscherna. Endast 4 procent av företagen inom byggsektorn använder sig av trådlösa lokala nätverk medan detta är fallet för 33 procent av företagen inom kommunikationssektorn. Endast 7 procent av företagen inom den finansiella sektorn använder sig av WLAN trots att cirka 90 procent av de finansiella företagen har LAN. Se diagram 7 på föregående sida samt tabell 14 i tabellbilagan. Video- och bildkonferensutrustning Video- och bildkonferensutrustning möjliggör bland annat för företag att vid möten låta de inblandade kommunicera på distans. Detta kan leda till att företag sparar både pengar och restid för de anställda som vid användning av denna typ av utrustning kan befinna sig på olika platser under ett möte eller en konferens. Uppskattningsvis 10 procent av företagen med tio anställda eller fler använder sig av video- och bildkonferensutrustning. Det finns en stor skillnad vad gäller förekomst av video- och bildkonferensutrustning beroende på storleken på företagen. Bland företag med anställda är det endast 5 procent som använder denna typ av utrustning medan 63 procent av företagen med 500 eller fler anställda gör det. Det finns stora skillnader även mellan de olika branscherna. Vanligast är det inom den finansiella sektorn och kommunikationssektorn där 24 procent respektive 34 procent av företagen använder detta. Inom energisektorn är andelen 21 procent. Den lägsta andelen återfinns inom byggsektorn där endast 1 procent av företagen använder video- och bildkonferensutrustning. Se tabell 15 i tabellbilagan.

20 18 Användning av Internet i företag Det här avsnittet syftar till att belysa hur integrerad informationstekniken, framförallt Internet, är i affärsprocessen. Några enkla och vanliga sätt att använda Internet på är allmän informationssökning samt att göra finansiella transaktioner. Användningsområden för Internet Att söka allmän information är det som företag med tio anställda eller fler använder Internet till i störst utsträckning, vilket 89 procent av företagen gjorde vid undersökningstillfället. Cirka 76 procent av företagen med tio anställda eller fler använder Internet för finansiella transaktioner i vid bemärkelse, begreppet inkluderar här t.ex. lönebesked och betalning av fakturor. De små företagen använder Internet för finansiella transaktioner i högre grad än de stora. Bland företag med anställda använder 77 procent detta, medan endast 59 procent av de största företagen gör det. Ett annat vanligt användningsområde för Internet är att få service och support. Drygt 70 procent av företagen med tio anställda eller fler använder Internet för detta ändamål. Ju större företagen är desto vanligare är det att de använder Internet för att få service och support. Uppskattningsvis 68 procent av företagen med anställda och 90 procent av företagen med 500 anställda eller fler använder Internet i detta syfte. Kommunikationssektorn och energisektorn har de största andelarna med 87 respektive 90 procent. Många företag laddar också ner digitala produkter, t.ex. programvara, digitala böcker eller tidskrifter. Årets undersökning visar att 62 procent av alla företag med tio anställda eller fler gör det. De stora företagen laddar ner digitala produkter i större utsträckning än de små. Bland olika branscher är det vanligast att ladda ner digitala produkter i energisektorn, där 86 procent av företagen använder sig av Internet i detta syfte. Även inom kommunikationssektorn, den finansiella sektorn samt i sektorn för företagstjänster är detta vanligt. Inom transportsektorn är det däremot endast 46 procent av företagen som laddar ner digitala produkter från Internet. Ungefär 45 procent av företagen använder Internet för att analysera konkurrenter. Detta användningsområde är vanligare bland stora företag än bland små. Omkring 75 procent av företagen med 500 anställda eller fler använder Internet i detta syfte, medan endast 39 procent av företagen med anställda gör det. Det finns vissa skillnader mellan branscherna vad gäller detta användningsområde. Inom byggsektorn använder 19 procent av företagen Internet för detta ändamål medan den finansiella sektorn, med 71 procent, har den högsta andelen. Att använda Internet för att lära upp och utbilda personalen är det användningsområde som företagen använder sig av i minst utsträckning. Ungefär 20 procent av företagen med 10 anställda eller fler använder Internet för detta. Omkring 46 procent av företagen med 500 anställda eller fler använder Internet för upplärning och utbildning av personalen medan detta endast är fallet för 16 procent av företagen med anställda. Inom byggsektorn hittar man den lägsta andelen, 6 procent.

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 INFORMATION OM UTBILDNING

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 RAPPORT 99 Levnadsförhållanden Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Levnadsförhållanden Rapport nr 99 Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Statistiska

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin Report Sverige Online Hur internet omvandlar den svenska ekonomin The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-05-25 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Vad säger Internetstatistiken?

Vad säger Internetstatistiken? Vad säger Internetstatistiken? En vägledning för analys och tolkning av nationell och internationell statistik En publikation i serien.se:s Internetguider av Olle Findahl Vad säger Internetstatistiken?.SE:s

Läs mer

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 Bild och form 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Ewa Dahlberg, tel. 08 519 264 50; Birgitta Modigh, tel. 08 519 264

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-11-20 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11

En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 123 Nu för tiden Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 I serien levnadsförhållanden har följande rapporter

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer