INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)"

Transkript

1 DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare, bank, advokat, revisor, fondförvaltare eller annan lämplig oberoende finansiell rådgivare som är auktoriserad enligt Financial Services and Markets Act ("FSMA") om du befinner dig i Förenade konungariket (dvs. Storbritannien och Nordirland) eller, om inte, från en lämplig annan auktoriserad oberoende finansiell rådgivare. Detta dokument, som omfattar ett prospekt avseende Nya aktier i ICE Group (enligt definition nedan) har upprättats i enlighet med regelverket för prospekt från UK Listing Authority enligt avsnitt 73A i FSMA, har godkänts av Financial Conduct Authority ("FCA") i enlighet med avsnitt 85 i FSMA och gjorts tillgängligt för allmänheten i enlighet med artikel 3.2 i prospektreglerna. Avsikten är att detta prospekt, när det har godkänts av FCA, ska passporteras för användning i samband med erbjudandet i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien och Sverige. INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer ) Erbjudande av uppskattningsvis maximalt nya stamaktier i INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. ( ICE Group eller "Emittenten") ("Nya aktier i ICE Group ) i samband med sitt föreslagna förvärv av NYSE Euronext, i enlighet med ett avtal om fusion daterat 20 december 2012 och ändrat och bekräftat den 19 mars 2013 ("Fusionsavtalet"), enligt vilket, efter efterföljande fusioner ("Fusionerna"), både IntercontinentalExchange, Inc. ("ICE") och NYSE Euronext blir helägda dotterbolag till ICE Group. Detta prospekt är det enda dokument som publiceras för användning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) i samband med erbjudandet om Nya aktier i ICE Group som beskrivs i Avsnitt I: Erbjudandet, och har tagits fram enbart för detta ändamål. NYSE Euronexts aktieägare till vilka erbjudandet som beskrivs i Avsnitt I riktas och som är bosatta i Förenade konungariket (dvs. Storbritannien och Nordirland) eller övriga EES-jurisdiktioner där detta dokument ska passporteras, bör endast referera till detta dokument för att komma fram till ett investeringsbeslut gällande erbjudandet om Nya aktier ICE Group som det beskrivs i Avsnitt I. Du bör läsa hela detta dokument och alla de handlingar som här införlivats genom hänvisning. I synnerhet finns det skäl att ägna uppmärksamhet åt avsnittet i detta dokument med rubriken "Riskfaktorer". Inget i detta dokument eller något som kommuniceras till innehavare eller potentiella innehavare av ICE Groups stamaktier från eller på uppdrag av ICE Group, är avsett att utgöra eller tolkas som rådgivning gällande fördelarna med teckning eller köp av aktier i ICE Group, eller utövande av några därtill hörande rättigheter inom ramen för FSMA. ICE kommer att uppfylla sin skyldighet att offentliggöra ett tilläggsprospekt med ytterligare uppdaterad information som kan krävas enligt lag eller någon tillsynsmyndighet, men påtar sig ingen annan skyldighet att offentliggöra ytterligare information. Efter slutförandet av de föreslagna Fusionerna kommer ICE Groups stamaktier att noteras på New York Stock Exchange under handelssymbolen "ICE". ICE Group har för närvarande inga planer på att ansöka om notering av ICE Groups stamaktier eller de Nya aktierna i ICE Group för handel på någon annan börs, inklusive London Stock Exchange. Varken SEC eller någon stats värdepapperskommission har godkänt eller låtit bli att godkänna Fusionerna, utfärdandet av Nya aktier i ICE Group i samband med Fusionerna, [de föreslagna ändringarna i ICE:s registreringsbevis eller andra transaktioner som beskrivs i detta dokument] eller godkänt detta dokuments lämplighet eller riktighet. Alla utfästelser om det motsatta innebär ett brott.

2 Innehållet i detta dokument och den information som här införlivats som referens skall inte tolkas som juridisk, affärs- eller skatterådgivning. Varje potentiell investerare bör konsultera sin egen juridiska rådgivare, finansiella rådgivare eller skatterådgivare för råd. 1 maj 2013

3 SAMMANFATTNING Sammanfattningarna består av informationskrav som kallas "Punkter". Dessa Punkter är numrerade i avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som måste ingå i en sammanfattning för aktuell typ av emittent och dess värdepapper. Eftersom vissa Punkter inte behöver tas upp kan det finnas luckor i Punkternas nummersekvens. Även om en Punkt kan behöva infogas i denna sammanfattning på grund av typ av värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges gällande denna Punkt. I dessa fall infogas en kort beskrivning av punkten i denna sammanfattning, med anmärkningen "ej tillämpligt". Punkt Krav på information Information Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Introduktion Denna sammanfattning skall betraktas som en introduktion till detta dokument. Varje beslut om att investera i stamaktier i IntercontinentalExchange Group, Inc ("ICE Group") bör baseras på investerarens bedömning av detta dokument i sin helhet. Om ett yrkande som kan hänföras till uppgifterna i detta dokument dras inför domstol i en medlemsstat inom EES kan den investerare som är kärande, under den nationella lagstiftningen i en sådan medlemsstat, bli tvungen att bära kostnaderna för översättningen av detta dokument innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som upprättat denna sammanfattning, inklusive en översättning av denna, men endast om denna sammanfattning är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de övriga delarna av detta dokument, eller om den inte, när den läses tillsammans med övriga delar av dokumentet, ger nyckelinformation till hjälp för investerare när de överväger att investera i stamaktier från ICE Group. A.2 Kommentar till mellanhänder Ej tillämpligt. ICE Group har inte engagerat några finansiella mellanhänder för någon försäljning av värdepapper eller slutlig placering av värdepapper efter offentliggörandet av detta dokument. Punkt Krav på information Information Avsnitt B Emittent B.1 Firma och handelsbeteckning B.2 Säte, bolagsform, lagstiftning, land för bildande IntercontinentalExchange Group, Inc. ICE Group är ett företag i Delaware, bildat och med säte i Delaware i USA, som verkar under Delaware General Corporation Law. 3

4 B.3 Nuvarande verksamhet / huvudsaklig verksamhet och marknader ICE Group ICE Group är ett nybildat dotterbolag till ICE som, efter genomförande av Fusionerna, kommer att agera holdingbolag för den Nya koncernen. Per datumet för detta dokument har ICE Group inte bedrivit någon handelsverksamhet och inte ådragit sig några förpliktelser. ICE Vi är en ledande operatör av reglerade globala marknader och clearingorganisationer, inklusive terminsbörser, OTC-marknader, derivatclearingorganisationer och efterhandelstjänster. Vi driver dessa globala marknadsplatser för handel och clearing med ett brett utbud av energi-, miljö- och jordbruksråvaror, kreditswappar, valuta- och aktieterminskontrakt. Vi erbjuder elektroniska plattformar för handel med produkter på både termins- och OTCmarknader tillsammans med clearingtjänster, efterhandelsprocesser och marknadsinformation. Genom våra brett distribuerade elektroniska marknadsplatser sammanför vi köpare och säljare av derivat, fysiska råvaror och finansiella kontrakt genom att erbjuda en rad tjänster för att stödja våra användares riskhantering och tradingverksamhet. Vi bildades i maj 2000, som en OTC energimarknadsplats. Sedan dess har vi, genom förvärv och intern utveckling, utökat vår verksamhet till råvaruterminsmarknader och clearingorganisationer. Vi driver våra reglerade energiterminsmarknader genom våra helägda dotterbolag, ICE Futures Europe och ICE Futures U.S. ICE Futures Europe är den största energiterminsmarknaden utanför USA, mätt i handlade kontraktsvolymer under 2012 enligt Futures Industry Association. Vi driver våra reglerade amerikanska jordbruks- och finansterminsmarknader genom ICE Futures U.S. Vi driver våra reglerade kanadensiska jordbruksterminsmarknader genom vårt helägda dotterbolag, ICE Futures Canada. Våra energiterminskontrakt clearas av ICE Clear Europe, ICE Futures U.S. jordbruks- och finanskontrakt clearas av ICE Clear U.S. och ICE Futures Canadas jordbrukskontrakt clearas av ICE Clear Canada, som alla är separata helägda dotterbolag. NYSE Euronext NYSE Euronext är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag driver följande börser: New York Stock Exchange, LLC, NYSE Arca, Inc. och NYSE MKT LLC i USA och de EU-baserade börser som utgör Euronext NV London-, Paris-, Amsterdam-, Bryssel- och Lissabonbörserna, liksom derivatmarknaderna i London, Paris, Amsterdam, Bryssel och Lissabon och terminsmarknaden i USA, NYSE Liffe USA, LLC. NYSE Euronext är en global marknadsoperatör och leverantör av värdepappersnoteringar, handel, marknadsinformationsprodukter, programvara och tekniktjänster. NYSE Euronext tillhandahåller även viktig teknisk infrastruktur runt om i världen åt sina kunder och valutapartners, inklusive colocation-tjänster, anslutningar, handelsplattformar och marknadsinformationsinnehåll och -tjänster. B.4a/b Beskrivning av de senaste och mest betydande trenderna / beskrivning av kända trender ICE ICE har under 2012 och 2013 varit föremål för ökad tillsynsreglering avseende kapitalkrav. Vi klassificerar alla likvida medel som inte är tillgängliga för allmän användning av oss, vare sig det beror på tillsynsreglering eller restriktioner i särskilda avtal, som bundna likvida medel i våra konsoliderade balansräkningar. Per den 31 december 2012 har vi 249,7 miljoner US dollar i totala bundna likvida medel i vår konsoliderade balansräkning, vilket främst beror på tillsynsreglering under vilken vi måste upprätthålla dessa likviditetsnivåer i våra reglerade börser och clearingorganisationer, och inkluderar 160,0 miljoner US dollar som har 4

5 tillskjutits vissa av våra clearingorganisationer för användning vid eventuell betalningsinställelse. Per den 31 december 2011 uppgick totala bundna likvida medel till 217,5 miljoner US dollar. Ökningen med 32,2 miljoner US dollar under 2012 beror främst på ytterligare kostnader uppkomna vid både ICE Clear Europe och ICE Futures Europe på grund av att dessa verksamheter har växt, såväl som förändringar i tillämpningen av beräkningar i befintlig tillsynsreglering som resulterat i att de två bolagen inte längre kan göra avdrag från verksamhetskostnaderna för vissa avgifter som tas ut mellan bolag. Både ICE Clear Europe och ICE Futures Europe måste begränsa användningen av motsvarande sex månaders operativa utgifter i likvida medel vid var tidpunkt, med förbehåll för vissa avdrag. Från och med februari 2013 justerades FSA:s tillsynsreglerade kapitalberäkningar för ICE Clear Europe och ICE Futures Europe, och medger inte längre vissa avdrag i beräkningen av sex månaders operativa utgifter, vilket resulterat i en ökning av våra bundna likvida medel och en minskning i likvida medel om 60 miljoner US dollar. Under EMIR (inklusive föreskrifterna i Kommissionens Delegerade Förordning (EU) nr 152/2013) går kapital- och likviditetskrav för centrala motparter utöver de krav som uppställdes för clearingorganisationer av FSA (som nu efterträtts av Bank of England vad gäller övervakning av clearingorganisationer i Storbritannien och Nordirland) i februari Enligt EMIR gäller att (1) endast kapital, inklusive balanserade vinstmedel och reserver, får beaktas av ICE Clear Europe i förhållande till de genom tillsynsreglering stadgade kapitalkraven (Artikel 16 i EMIR), och (2) enligt Artikel 47 i EMIR, sådant kapital endast får investeras i likvida eller i hög grad likvida investeringar. Föreskrifterna i EMIR kommer resultera i en uppskattad ökning av de genom tillsynsreglering stadgade kapitalkraven, i förhållande till Bank of Englands krav från februari 2013, på mellan 110 och 120 miljoner US dollar. Denna uppskattade ökning uppgående till mellan 110 och 120 miljoner US dollar har beaktats i vår affärsplan för 2013 och kommer att mötas genom kapital, inklusive balanserade vinstmedel och reserver, bestående av befintliga överskjutande fria likvida resurser hos ICE Clear Europe. Vår verksamhet är i huvudsak transaktionsbaserad och intäkter och lönsamhet kan direkt hänföras till tradingvolymen och clearingaktiviteten på våra marknadsplatser och de avgifter som därmed genereras. Tradingvolymen drivs av ett antal faktorer, inklusive graden av prisvolatilitet på råvaror och finansiella kontrakt som aktieindex och valutor samt ekonomiska förhållanden, förändringar i utbuds- och efterfrågandedynamiken eller -uppfattningar, väder, lanseringen av nya produkter, avgifter, valutarörelser och räntor, marginalkrav, regleringen av våra marknader och marknadsaktörer, geopolitiska händelser, marknadens likviditet och konkurrens. Prisvolatiliteten ökar behovet av att säkra prisriskerna och skapar behov av ett utbyte av riskinformation mellan marknadsaktörerna. Marknadens likviditet är ett av de primära marknadsattributen för att attrahera och behålla kunder och en viktig indikator på en marknads styrka. NYSE Euronext Affärsomgivningen där NYSE Euronext verkar påverkar direkt verksamhetens resultat. Resultaten har påverkats av, och kommer att fortsätta påverkas av, många faktorer, bland annat tradingaktiviteterna på NYSE Euronexts marknader, vilket alltid väsentligen påverkas av allmänna marknadsvillkor, konkurrens, marknadsandelar och konsolideringstakten i branschen; övergripande trender gällande förmedling och finansbranschen; prisnivåer och prisvolatilitet; antal och den finansiella styrkan hos bolag noterade på NYSE Euronexts likvida marknader; förändrad teknik i den finansiella tjänstesektorn; samt förändringar i lagar och regelverk, bland mycket annat. I synnerhet under de senaste åren har affärsomgivningen präglats av ökad konkurrens på de globala marknaderna för tradingvolymer och noteringar; globaliseringen av börser, kunder och konkurrenter; marknadsaktörernas krav på snabbhet, kapacitet och tillförlitlighet 5

6 vilket kräver fortsatta investeringar i teknik; samt ökad konkurrens gällande intäkter från marknadsinformation. Upprätthållande och utveckling av NYSE Euronexts intäkter kan också påverkas vid ökad prispress. På sistone har långivare i allmänhet vidtagit åtgärder som visar på deras oro för marknadsplatsernas likviditet. Dessa åtgärder har omfattat reducerade förskottsavgifter för vissa typer av värdepapper, strängare krav på lämpliga säkerheter och högre räntor. Skulle långivare fortsätta att vidta ytterligare liknande åtgärder kan kostnaderna för att göra affärer öka och förmågan att genomföra affärsinitiativ begränsas. Som en följd av den senaste tidens händelser har det dessutom varit, och kommer troligtvis fortsätta vara, betydande förändringar i tillsynsmiljön. Olika tillsynsmyndigheter har föreslagit, antagit eller är på väg att genomföra flera initiativ med syfte att adressera marknadernas tillsyn, integritet och återhämtningsförmåga. Det pågår även betydande strukturella förändringar inom det europeiska regelverket. Sådana reformer skulle kunna öka kostnaderna eller minska tradingvolymerna, vilket skulle påverka NYSE Euronexts verksamhet negativt. B.5 Koncernbeskrivning Vid datum för upprättandet av detta dokument: (a) (b) är ICE Group ett direkt, helägt dotterbolag till ICE. Efter genomförda Fusioner, som beskrivs i avsnitt E i denna sammanfattning, kommer ICE och NYSE Euronext bli helägda dotterbolag till ICE Group, som följaktligen kommer att vara moderbolag för den nya koncernen bestående av ICE, NYSE Euronext och deras nuvarande respektive dotterbolag (den "Nya koncernen"), är ICE det yttersta moderbolaget i företagsgruppen ICE Group. Våra större dotterbolag är: ICE Futures Europe, ICE Futures U.S., Inc., ICE Futures Canada, Inc., ICE U.S. OTC Commodity Markets LLC, Creditex Group Inc., ICE Clear Europe Limited, ICE Clear U.S. Inc., ICE Clear Canada, Inc., ICE Clear Credit LLC, samt The Clearing Corporation. B.6 Större aktieägare (a) ICE Group är för närvarande ett helägt dotterbolag till ICE. (b) Såvitt ICE känner till är de av ICE:s aktieägare som har anmälningspliktiga intressen under USA:s värdepapperslagar och förordningar följande: Antalet ägda aktier (direkt och indirekt) Procent Macquarie Entities ,9% The Vanguard Group, Inc ,9% (c) Såvitt NYSE Euronext känner till är de av NYSE Euronexts aktieägare som har anmälningspliktiga intressen under USA:s federala och Delawares värdepapperslagar följande: Antalet ägda aktier (direkt och indirekt) Procent BlackRock, Inc ,67 % The Vanguard Group, Inc ,88 % Denna uppgift ges på basis av anmälningar som görs i enlighet med US Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse ( Exchange Act ), och de regler som utfärdats därunder. 6

7 B.7 Utvald historisk finansiell information Inga av de större aktieägarna i ICE Group, ICE eller NYSE Euronext som anges ovan har, eller kommer att ha, någon annan typ av rösträtt än någon annan aktieägare. ICE känner inte till någon person eller några personer som, antingen vid tidpunkten för upprättandet av detta dokument eller omedelbart efter slutförandet av Fusionerna, utövar eller kan utöva, direkt eller indirekt, gemensamt eller var för sig, kontroll över ICE Group. ICE Följande tabeller presenterar utvald konsoliderad finansiell information för ICE för de datum och perioder som anges. Följande utvalda konsoliderade finansiella information har hämtats från (i) de oreviderade koncernredovisningarna för ICE för (1) de sex månader och (2) de tre månader som slutade den 30 juni 2013 och 2012 samt (ii) de reviderade koncernredovisningarna för ICE för året som slutade den 31 december De sex månader som avslutades den 30 juni, De tre månader som avslutades den 30 juni, (Oreviderad, i tusental US dollar, med undantag för uppgift per aktie) (Oreviderad, i tusental US dollar, med undantag för uppgift per aktie) Koncernens resultaträkning Intäkter: Transaktions- och clearingavgifter, netto... $ $ $ $ Marknadsinformationsavgifter Övrigt Intäkter totalt Rörelsekostnader: Ersättning och förmåner Teknik och kommunikation Professionella tjänster Hyror och innehav Förvärvsrelaterade transaktionskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Avskrivningar Rörelsekostnader totalt Rörelseresultat Övriga intäkter (kostnader) Ränte- och kapitalintäkter Räntekostnader... (19 849) (19 667) (9 929) (9 599) Övriga kostnader, netto Övriga kostnader, netto, totalt... (16 780) (18 959) (7 518) (8 852) Resultat före skatt Inkomstskatt Nettoresultat... $ $ $ $ Nettoresultat hänförligt till minoritetsintressen... (6 277) (4 055) (4 538) (2 141) Nettoresultat hänförligt till IntercontinentalExchange, Inc... $ $ $ $ Resultat per aktie hänförligt till IntercontinentalExchange, Inc. gemensamma aktieägare: Grundläggande... $ 3,97 $ 4,00 $ 2,11 $ 1,97 Efter utspädning... $ 3,94 $ 3,97 $ 2,09 $ 1,95 Vägt genomsnitt för utestående stamaktier: Grundläggande Efter utspädning

8 30 juni 2013 Per den 31 december 2012 (I tusental US dollar) (Oreviderad) Koncernens balansräkning Likvida medel... $ $ Kortfristiga och långfristiga placeringar Marginalinsättningar och garantifondstillgångar Kortfristiga tillgångar totalt Materiella anläggningstillgångar, netto Goodwill och andra immateriella tillgångar, netto Tillgångar totalt Marginalinsättningar och garantifondsskulder Kortfristiga skulder totalt Kort- och långfristiga finansiella skulder Eget kapital Per de tre år som avslutades 31 december 2012, 2011 och 2010 Året som avslutades 31 december, (I tusental US dollar, med undantag för uppgift per aktie) Koncernens resultaträkning Intäkter: Transaktions- och clearingavgifter, netto... $ $ $ 1 02 Marknadsinformationsavgifter Övrigt Intäkter totalt Rörelsekostnader: Ersättning och förmåner Teknik och kommunikation Professionella tjänster Hyror och innehav Förvärvsrelaterade transaktionskostnader Försäljnings- och administrationskostnader Avskrivningar Rörelsekostnader totalt Rörelseresultat Övriga kostnader, netto... ( ) (33 053) (42 84 Resultat före skatt Inkomstskatt Nettoresultat... $ $ $ Nettoresultat hänförligt till minoritetsintressen... ( ) (12 068) (9 46 Nettoresultat hänförligt till IntercontinentalExchange, Inc.... $ $ $ Resultat per aktie hänförligt till IntercontinentalExchange, Inc. gemensamma aktieägare: Grundläggande... $ 7,59 $ 6,97 $ 5,41 Efter utspädning... $ 7,52 $ 6,90 $ 5,35 8

9 Vägt genomsnitt för utestående stamaktier: Grundläggande , Efter utspädning , Per den 31 december, (I tusental US dollar) Koncernens balansräkning Likvida medel... $ $ $ Kortfristiga och långfristiga placeringar Marginalinsättningar och garantifondstillgångar Kortfristiga tillgångar totalt Materiella anläggningstillgångar, netto Goodwill och andra immateriella tillgångar, netto Tillgångar totalt Marginalinsättningar och garantifondsskulder Kortfristiga skulder totalt Kort- och långfristiga finansiella skulder Eget kapital (a) (b) ICE: Det har inte skett någon väsentlig förändring gällande den finansiella ställningen eller ställningen på marknaden för ICE efter den 30 juni 2013 (vilket är datumet då ICE senast publicerade oreviderade delårsrapport upprättades). ICE Group: Det har inte skett någon väsentlig förändring gällande den finansiella ställningen eller ställningen på marknaden för ICE Group efter dess bildande den 6 mars NYSE Euronext Följande tabeller presenterar utvald konsoliderad finansiell information för NYSE Euronext för de datum och perioder som anges. Följande utvalda konsoliderade finansiella information har hämtats från (i) de oreviderade koncernredovisningarna för NYSE Euronext för (1) de sex månader och (2) de tre månader som slutade den 30 juni 2013 och 2012 samt (ii) de reviderade koncernredovisningarna för NYSE Euronext för året som slutade den 31 december Intäkter De tre månader som avslutades den 30 juni, De sex månader som avslutades den 30 juni, (I miljoner US dollar, med undantag för uppgift per aktie) (Oreviderad) Transaktions- och clearingavgifter... $ 657 $ $ Marknadsinformation Noteringar Tekniktjänster Övriga intäkter

10 Intäkter totalt Transaktionsbaserade utgifter: Section 31-avgifter Likviditetsbetalningar, routing och clearing Inkomster totalt, minus transaktionsbaserade utgifter Övriga rörelsekostnader: Ersättningar Avskrivningar System och kommunikation Professionella tjänster Försäljnings- och administrationskostnader Fusionskostnader och avvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader totalt Rörelseresultat Räntekostnader... (28) (29) (56) (59) Kapitalintäkter Förlust från intresseföretag... (3) (2) (5) (3) Nettovinst (förlust) från avyttringar (2) 10 (2) Övriga intäkter (förlust) Resultat före skatt Inkomstskatt... (17) (34) (58) (79) Nettoresultat Netto- (resultat) förlust hänförligt till minoritetsintressen... (5) (6) (10) (10) Nettoresultat hänförligt till NYSE Euronext... $ 173 $ 125 $ 299 $ 212 Resultat per aktie hänförligt till NYSE Euronext:... $ 0,71 $ 0,50 $ 1,23 $ 0,83 Resultat efter utspädning per aktie hänförligt till NYSE Euronext:... $ 0,71 $ 0,49 $ 1,22 $ 0,83 30 juni 2013 Per den 31 december 2012 (I miljoner US dollar) (Oreviderad) Tillgångar totalt $ $ Kortfristiga tillgångar Kortfristiga skulder Rörelsekapital (272) (408) Långfristiga skulder Långfristiga finansiella skulder NYSE Euronext eget kapital Per de år som avslutades 31 december 2012, 2011 och 2010 Året som avslutades 31 december, (I miljoner US dollar, med undantag för uppgift per aktie) Resultaträkning Intäkter: Transaktions- och clearingavgifter... $ $ $ 3 12 Marknadsinformation Noteringar

11 Tekniktjänster Övriga intäkter Intäkter totalt Transaktionsbaserade utgifter: Section 31-avgifter Likviditetsbetalningar, routing och clearing Inkomster totalt, minus transaktionsbaserade utgifter Övriga rörelsekostnader: Ersättningar Avskrivningar System och kommunikation Professionella tjänster Försäljnings- och administrationskostnader Fusionskostnader och avvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader totalt Rörelseresultat Räntenetto och investerings- (förlust) inkomster... (136 ) (116) (108) Övriga (förlust) inkomster... (3) (9) 49 Resultat före skatt Inkomstskatt... (105 ) (122) (128) Nettoresultat... $ 365 $ 603 $ 558 Netto- (resultat) förlust hänförligt till minoritetsintressen... (17 ) Nettoresultat hänförligt till NYSE Euronext... $ 348 $ 619 $ 577 Resultat per aktie hänförligt till NYSE Euronext:... $ 1,39 $ 2,37 $ 2,21 Resultat efter utspädning per aktie hänförligt till NYSE Euronext:... $ 1,39 $ 2,36 $ 2,20 Vägt genomsnittligt antal utestående aktier Vägt utspätt genomsnittligt antal utestående aktier Utdelning per aktie... $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 Per den 31 december, (I miljoner US dollar) Balansräkning Tillgångar totalt... $ $ $ 13 3 Kortfristiga tillgångar Kortfristiga skulder Rörelsekapital... $ (408 ) $ 5 $ (280 ) Långfristiga skulder Långfristiga finansiella skulder NYSE Euronext eget kapital... $ $ 6 58 $ 6 7 Det har inte skett någon väsentlig förändring gällande den finansiella ställningen eller ställningen på marknaden för NYSE Euronext efter den 30 juni 2013 (vilket är slutet på den sista räkenskapsperioden för NYSE Euronext för vilken historisk 11

12 B.8 Utvald finansiell proforma-information finansiell information ingår i detta prospekt). Utvald finansiell proforma-information som visar effekten på ICE:s nettotillgångar vid Fusionerna, som om Fusionerna skett den 30 juni 2013, anges i följande tabell. Den oreviderade pro forma-informationen har endast utarbetats för illustrativa syften och visar, på grund av sin natur, en hypotetisk situation och speglar därför inte ICE:s, NYSE Euronexts eller den Nya koncernens faktiska finansiella ställning eller resultat. PER DEN 30 JUNI, 2013 (i tusental US dollar) Justeringar NYSE Euronext(a) Förvärv Proforma ICE(a) TILLGÅNGAR Kortfristiga tillgångar: Likvida medel $ $ $ ( ) ( ) ( ) $ Kortsiktiga investeringar Kortsiktigt bundna likvida medel och investeringar Kundfordringar, netto Marginalinsättningar och garantifonder Förutbetalda kostnader och övriga Kortfristiga tillgångar totalt ( ) kortfristiga tillgångar Materiella anläggningstillgångar, netto ( ) Övriga långfristiga tillgångar: Goodwill Övriga immateriella tillgångar, netto Långsiktigt bundna likvida medel Långsiktiga investeringar Övriga långfristiga tillgångar Långfristiga tillgångar totalt Tillgångar totalt $ $ $ $ SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga förpliktelser: Leverantörsskulder och upplupna skulder $ $ $ (16 447) $ Upplupna löner och förmåner Kortfristig del av långfristiga skulder Uppskjuten intäkt ( ) Marginalinsättningar och garantifonder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder totalt ( ) Långfristiga förpliktelser: Långfristig uppskjuten skatteskuld, netto (46 346) Långfristiga skulder Uppskjuten intäkt ( ) Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder totalt Skulder totalt Inlösningsbara minoritetsintressen EGET KAPITAL Eget kapital Stamaktier (3 000) Egna aktier ( ) ( ) ( ) Övrigt tillskjutet kapital ( ) Balanserat resultat ( ) Ackumulerad övrig omfattande förlust ( ) ( ) ( ) Summa eget kapital Minoritetsintressen i konsoliderade

13 dotterbolag Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital $ $ $ $ B.9 Resultatprognos ICE ICE prognostiserar att resultat efter skatt men före kostnader för Fusionerna kommer att uppgå till minst 617 miljoner US dollar för det år som slutar den 31 december 2013, baserat på: (i) ICE som fristående bolag exklusive effekter hänförliga till Fusionerna och tillhörande kostnader; (ii) antaganden avseende: en nioprocentig ökning i termins- och optionsvolymer från 2012; avsaknad av företagsförvärv eller -avyttringar; samma effektiva skattesats som 2012 (cirka 29 %); (iii) en serie antaganden om att det inte inträffar några väsentliga förändringar i faktorer eller andra särskilda händelser utanför ledningens inflytande eller kontroll, vilka kan ha väsentlig påverkan på volatilitet och råvarupriser, och således även tradingvolymer och rörelseresultat, såsom: förändringar i lag och tillsynsreglering, valutakurser, räntekurser eller skattesatser; extrema väder- eller andra naturförhållanden; inga krigshandlingar och terrorism; ingen väsentlig nedgång i kreditvärdigheten hos marknadsaktörer eller väsentliga betalningsinställelser av deltagare i eller emittenter av skulder vilket skulle kunna leda till marknadsstörningar eller avsaknad av förtroende på marknaden; inga uteblivna handelsdagar; ingen väsentlig obalans i tillgång och efterfrågan avseende relevanta råvaror; ingen negativ påverkan från säkerhetsrisker, dataintrång och cyberattacker; (iv) oreviderad preliminär finansiell information för de tre första månaderna 2013; och (v) prognosen för perioden från 1 april 2013 till och med 31 december NYSE Euronext NYSE Euronext prognostiserar att nettointäkten kommer att vara minst 491 miljoner US dollar för året som slutar den 31 december 2013, baserat på: (i) ICE som fristående bolag exklusive effekter hänförliga till Fusionerna och tillhörande kostnader, avyttringskostnader och särskilda skatteposter; (ii) antaganden om att det inte inträffar några väsentliga förändringar i faktorer eller andra särskilda händelser utanför ledningens i NYSE Euronext inflytande eller kontroll som kan påverka rörelseresultatet, såsom: aktivitetsnivåerna på NYSE Euronexts marknader och NYSE Euronexts marknadsandel av dessa tradingvolymer; makroekonomiska och politiska förhållanden; räntenivåer och valutakursnivåer; konkurrensförhållanden och prisstrukturer; effektiva skattesatser eller skatt eller andra lag- och tillsynsregelverk på NYSE Euronexts territorier; kostnader för arbetskraft; tvistlösning; eller avbrott i affärsverksamheten; (iii) antaganden att inga väsentliga förändringar kommer inträffa avseende ledning eller verksamhetsstrategier eller redovisningsprinciper och metoder och att inte några företagsförvärv eller -avyttringar eller fusionen med ICE kommer ha någon väsentlig inverkan; (iv) de oreviderade räkenskaperna för de tre första månaderna 2013 och (v) prognosen för perioden från 1 april 2013 till och med 31 december B.10 Beskrivning av typen av eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen om den historiska finansiella informationen Ej tillämpligt. Revisionsrapporterna gällande den historiska finansiella informationen i detta dokument innehåller inte anmärkningar. B.11 Rörelsekapital Ej tillämpligt. ICE Group är av åsikten att det tillgängliga rörelsekapitalet för koncernen, med hänsyn till befintliga tillgängliga resurser och befintliga likvida medel, är tillräckligt för nuvarande krav, det vill säga åtminstone under de 13

14 Punkt Krav på information Information närmaste 12 månaderna från dagen för upprättandet av detta dokument. Avsnitt C Värdepapper C.1 Slag och kategori av värdepapper Utfärdandet av uppskattningsvis maximalt nya stamaktier i ICE Group ("Nya aktier i ICE Group"), i enlighet med Fusionerna. ISIN-numret för Nya aktier i ICE Group har inte fastställts vid tidpunkten för upprättandet av detta dokument. ICE:s stamaktier handlas på New York Stock Exchange under handelssymbolen "ICE". Efter Fusionernas slutförande förväntas att ICE Groups stamaktier noteras för handel på New York Stock Exchange under ICE:s nuvarande handelssymbol "ICE", och att ICE och NYSE Euronexts stamaktier kommer att avnoteras från New York Stock Exchange, avregistreras enligt Exchange Act och börshandeln att upphöra. C.2 Valuta US-dollar C.3 Antalet emitterade värdepapper C.4 Beskrivning av de rättigheter som sammanhänger med värdepapperen C.5 Inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen Det emitterade aktiekapitalet i ICE Group omfattar 1 stamaktie, till ett nominellt värde om 0,01 US dollar per aktie. Det uppskattas att aktiekapitalet i ICE Group, efter slutförandet av Fusionerna, kommer att vara inte mer än stamaktier, till ett nominellt värde om 0,01 US dollar per aktie (utan beaktande av optioner och bundna aktier i ICE, vilka konverteras en mot en i samband med ikraftträdandet av Fusionerna). Alla utestående stamaktier i ICE Group är, och de Nya aktier i ICE Group som härmed erbjuds kommer att vara, när de utfärdats och sålts, giltigen utfärdade, fullt betalda och inte knutna till skyldigheter att tillskjuta ytterligare medel ( validly issued, fully paid and non-assesable ). Samtliga ICE Groups stamaktier, inklusive de Nya aktierna i ICE Group, har likvärdiga rättigheter och förmåner, och varje aktie har ett nominellt värde om 0,01 US dollar per aktie. Innehavare av ICE Groups stamaktier är berättigade till en röst för varje aktie som registrerats som ägd, i alla frågor som kräver en omröstning bland aktieägarna i ICE Group. Innehavare av ICE Groups stamaktier har rätt till utdelningar och utskiftningar, vare sig de utbetalas kontant eller på annat sätt, som kan beslutas från tid till annan av ICE Groups styrelse från lagligen tillgängliga tillgångar eller fonder. I händelse av likvidation, upplösning eller avveckling av ICE Group har innehavare av stamaktier rätt att dela lika, aktie för aktie, de tillgångar som finns tillgängliga för utdelning efter betalning av alla borgenärer och efter tillgodoseende av eventuella preferensaktiers i ICE Group företrädesrätt. Stamaktierna är inte knutna till bestämmelser om inlösen eller föreskrifter om att medel ska avsättas för återbetalning av lån ( sinking fund provisions ), inte heller omfattas stamaktier av optioner eller andra skyldigheter att tillskjuta medel som kan påkallas av ICE Group. Innehavare av ICE Groups stamaktier har inga inlösen- eller konverteringsrättigheter eller företrädesrätt för att köpa eller teckna sig för ICE Groups värdepapper. Varken registreringsbeviset eller ICE Groups stadgar innehåller några begränsningar i rätten att överlåta stamaktier, även om Artikel V i registreringsbeviset uppställer vissa röstnings- och ägarbegränsningar. Alla stamaktier i ICE Group som placeras i en riktad nyemission av ICE Group eller köps från en närstående till ICE Group blir föremål för överlåtelsebegränsningar enligt USA:s federala värdepapperslagar. Sådana aktier i ICE Group kan endast säljas under åberopande av ett tillgängligt undantag. ICE Groups registreringsbevis förväntas innehålla följande bestämmelser: (i) röstningsbegränsningar som förhindrar en person och närstående personer från att rösta för mer än 10 % av de utestående rösträtterna, (ii) om en person och dess 14

15 närstående personer är parter i ett avtal, en plan eller andra arrangemang genom vilket en annan aktieägare åtar sig att inte rösta eller ge fullmakt att rösta för sina aktier, kommer personen och närstående personer att förhindras från att rösta för mer än 10 % av det utestående röstetalet (med bortseende från röstetalet för de aktier för vilka åtagande lämnats att inte rösta), med förbehåll för att styrelsen för ICE Group kan ge tillstånd att tillåta röstning utöver begränsningarna, (iii) ägarkoncentrationsbegränsningar, vilka förhindrar en person och dess närstående personer att kontrollera aktier motsvarande totalt mer än 20 % av utestående rösträtter, med förbehåll för att styrelsen för ICE Group kan ge tillstånd att släppa på denna begränsning, (iv) informationsrättigheter för styrelsen för ICE Group för att möjliggöra genomförandet av dessa begränsningar, (v) antalet styrelseledamöter som skall fastställas av styrelsen för ICE Group och i enlighet med dess stadgar, (vi) särskilda överväganden som styrelsen för ICE Group kan ta hänsyn till vid vidtagande av åtgärder, (vii) förbud mot att icke behöriga amerikanska personer och icke behöriga europeiska personer ska bli ledamöter, (viii) krav på kvalificerad majoritet vid stadgeändringsförslag från aktieägare (66 2/3 % och 80 %, beroende på den stadga som ska ändras), (ix) 66 2/3% kvalificerad majoritet vid ändringar av registreringsbeviset (80 % för vissa ändringar), (x) ingivande av förslag på ändringar av registreringsbeviset till dotterbolag och till amerikanska och europeiska tillsynsmyndigheter för godkännande, samt (xi) automatiskt upphävande av ovannämnda bestämmelser i händelse av att den nederländska stiftelsen utövar sina rättigheter i förhållande till Euronext N.V. eller i händelse av att ICE Group inte längre utövar kontrollerande inflytande i Euronext N.V. C.6 Upptagande till handel De Nya aktierna i ICE Group förväntas tas upp till handel på New York Stock Exchange efter slutförandet av Fusionerna, vid en tidpunkt som senare meddelas. Ingen ansökan om medgivande till handel med de Nya aktierna i ICE Group på en reglerad marknad inom EES kommer i dagsläget att göras. C.7 Utdelningspolicy ICE har inte gett någon utdelning på sina stamaktier och ICE Group har inte beslutat att de inom en snar framtid kommer att ge utdelning på sina stamaktier på en fristående basis. Efter Fusionerna kommer ICE Group emellertid att inleda ett årligt utdelningsprogram som börjar med en utdelning om cirka 300 miljoner US dollar efter att transaktionen har avslutats. Alla beslut om att i framtiden genomföra utdelningar kommer att ske efter bedömning av ICE Groups styrelse och kommer att vara beroende av resultat, finansiell ställning, begränsningar som följer av tillämplig lag, SEC eller andra tillsynsmyndigheter och övriga faktorer som ICE Groups styrelse bedömer som relevanta. Punkt Krav på information Information Avsnitt D Risker D.1 och D.2 Central information om de huvudsakliga riskerna som är specifika för emittenten eller branschen Central information om de huvudsakliga riskerna som kan relateras till ICE Group efter slutförandet av Fusionerna är som följer. ICE Group kanske inte kan förverkliga de förväntade fördelarna med Fusionerna, kan misslyckas med att framgångsrikt integrera ICE och NYSE Euronexts verksamheter eller kan ådra sig högre kostnader i samband med detta, vilket negativt kan påverka ICE:s verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Både ICE och NYSE Euronext kommer att ådra sig betydande kostnader i samband med Fusionerna, vilka kan överskrida den antagna utgiftsnivån och minska Fusionernas förväntade fördelar. Som en följd av Fusionerna kommer den Nya koncernen att ha betydligt mindre likvida medel till hands än vad ICE och NYSE Euronext hade per den 31 15

16 december 2012, och minskningen av de likvida medlen kan påverka ICE Groups förmåga att upprätthålla eller utveckla sin verksamhet. Viktig information om de risker som kan förknippas med ICE och dess bransch är som följer: ICE:s verksamhet är i huvudsak transaktionsbaserad och nedgångar i tradingvolymer och marknadens likviditet skulle påverka verksamhet och lönsamhet negativt. Under de senaste åren har de globala finansmarknaderna fått uppleva betydande och svåra förhållanden på grund av den finansiella krisen. En minskning av tradingvolymen skulle reducera inkomsterna och kunde göra ICE:s marknader mindre attraktiva, vilket kan leda till ytterligare minskningar av tradingvolym och transaktionsbaserade intäkter. Detta kan också ha en negativ inverkan på intäkterna från efterfrågan på ICE:s marknadsinformation. ICE:s verksamhet och rörelseresultat beror till stor del på råvaruprisernas volatilitet, i synnerhet energimarknaderna. En längre period av stabilitet på marknaderna, eller många och varierande faktorer utanför ICE:s kontroll som påverkar volatiliteten, inklusive ekonomiska förhållanden och marknadsförhållanden, säsongsvariationer och väderförhållanden, krig, terrorism och prissättning, kan påverka intäkterna negativt och kan, om de fortsätter under en längre period, äventyra lönsamheten i ICE:s verksamhet. ICE:s verksamhet är starkt beroende av tradingvolymen på marknaderna för ICE Brent Crude, nordamerikanska naturgasterminer och optionskontrakt. Intäkterna från handeln med sådana kontrakt representerade 32 %, 31 % och 30 % av ICE:s konsoliderade intäkter under de tre år som avslutades 31 december 2012, 2011 respektive En nedgång i tradingvolymen för sådana kontrakt skulle ha en motsvarande negativ inverkan på ICE:s intäkter. ICE kanske inte kan introducera nya produkter eller integrera nya verksamheter på ett framgångsrikt sätt. ICE kan även vara tvungen att utföra nedskrivningar i sina bokslut, något som kan skada verksamheten och det framtida rörelseresultatet. ICE:s kärnverksamheter, särskilt branscherna för derivat- och energiråvaruhandeln, är föremål för ökad reglering och tillsyn och kan bli föremål för framtida förändringar i lagstiftning och regelverk. Det finns en betydande osäkerhet gällande hur och när eventuella förändringar genomförs. Ökade bördor på grund av lagstiftning och andra regleringsåtgärder kan få till följd att ICE:s intäkter minskar och kostnaderna för att göra affärer ökar. Våra system och tredjeparts tjänsteleverantörer kan vara sårbara för säkerhetsrisker, dataintrång och cyberattacker, särskilt med tanke på vår roll på den globala finansiella marknaden, vilket kan leda till missbruk av vår information eller skulle kunna göra våra användare tveksamma till att använda vår elektroniska plattform. NYSE Euronext Viktig information om de risker som kan förknippas med NYSE Euronext och dess bransch är som följer. En betydande del av NYSE Euronexts intäkter är beroende av transaktionsbaserade avgifter och noteringsavgifter. Den globala marknaden och de ekonomiska förhållandena har varit svåra och volatila de senaste åren, detta har påverkat tradingaktiviteten och nya noteringar samt efterfrågan på NYSE Euronexts marknadsinformation. NYSE Euronext verkar i en mycket konkurrensutsatt miljö. De är föremål för hård konkurrens från ett brett utbud av marknadsaktörer när det gäller börsnoteringar och tradingvolymer, både från traditionella och icke-traditionella handelsplatser. 16

17 NYSE Euronexts verksamhet är känslig för den allmänna ekonomiska konjunkturen, vilket påverkar den totala tradingaktiviteten och nya noteringar på värdepappersmarknaderna. En betydande och varaktig nedgång i tradingvolymer och nya noteringar skulle minska NYSE Euronexts intäkter och ett misslyckande från NYSE Euronexts sida att snabbt minska sin infrastruktur och sina omkostnader skulle sannolikt negativt kunna påverka NYSE Euronexts verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Efterfrågan på NYSE Euronexts tjänster kan påverkas som en följd av olika faktorer utanför NYSE Euronexts kontroll, som övergripande trender i näringsliv och ekonomi, terrorism och krig, ekonomiska och skattemässiga förhållanden och politik, klimatförändringar, volatilitet i handeln och prissättningen av värdepapper. Effekterna av sådana faktorer kan negativt påverka NYSE Euronexts verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. NYSE Euronext bedriver verksamhet i flera olika länder. Eftersom företagets bokslut är denominerade i amerikanska US dollar kan fluktuationer i valutan påverka dess rörelseresultat. NYSE Euronexts verksamhet kan påverkas negativt av risker förknippade med clearingverksamhet. Specifikt är NYSE Euronexts dotterbolag, LIFFE Administration and Management Limited ("NYSE Liffe"), föremål för kreditrisker från clearingparterna och LCH.Clearnet i samband med sin roll som central motpart för clearing. NYSE Euronext verkar i en affärsmiljö som fortsätter att uppleva en betydande och snabb teknisk utveckling. Teknik är en viktig beståndsdel i NYSE Euronexts affärsstrategi och som NYSE Euronext anser är avgörande för framgång. För att förbli konkurrenskraftiga måste NYSE Euronext fortsätta att öka och förbättra känsligheten, funktionaliteten, kapaciteten, tillgängligheten och funktionerna i sina tradingplattformar, system, teknologier och programvara. NYSE Euronext verkar i en starkt reglerad bransch i flera olika jurisdiktioner, inom ett regelverk som genomgår betydande förändringar. Underlåtenhet av NYSE Euronext att följa gällande lagstiftning kan leda till påföljder, inbegripet ekonomiska sanktioner. D.3 Central information om de huvudsakliga riskerna som är specifika för värdepapperen Central information om de huvudsakliga riskerna som kan förknippas med ICE Groups stamaktier är som följer. Eftersom marknadspriset på ICE Groups stamaktier kommer att fluktuera, kan NYSE Euronexts aktieägare inte vara säkra på värdet av det NYSE Euronext fusionsvederlag som de kommer att erhålla. Marknadspriset på ICE Groups stamaktier kan komma att påverkas av andra faktorer än de som historiskt sett har påverkat NYSE Euronexts stamaktier. Priset på ICE Groups stamaktier kan vara volatilt och/eller kan minska. ICE:s aktieägare kan efter Fusionerna eventuellt inte sälja ICE Groups stamaktier till förmånliga villkor. En omfattande framtida försäljning av ICE Groups stamaktier skulle kunna påverka marknadspriset på ICE Groups stamaktier. Punkt Krav på information Information Avsnitt E Erbjudande E.1 Nettointäkter och kostnader för emissionen De sammanlagda kostnaderna och utgifterna som förorsakas av ICE i samband med Fusionerna beräknas uppgå till cirka 70,4 miljoner US dollar. De sammanlagda kostnaderna och utgifterna som förorsakas av NYSE Euronext i samband med Fusionerna beräknas uppgå till cirka 73,0 miljoner US dollar. E.2a Motiven till erbjudandet Motiv till erbjudandet 17

18 och emissionsintäkternas användning I enlighet med Fusionsavtalet kommer, som ett resultat av en serie fusioner som genomförs enligt Delawares lag, både ICE och NYSE Euronext, efter att dessa fusioner avslutats enligt vad som beskrivs i avsnitt E av denna sammanfattning, bli helägda dotterbolag till ICE Group. Sammanfattningsvis: ICE har den 6 mars 2013 bildat ICE Group, Inc. ("ICE Group") som ett nybildat, direkt helägt dotterbolag, Följande fusionerade dotterbolag har bildats som direkta, helägda dotterbolag till ICE Group: (i) Baseball Merger Sub LLC ( Baseball Merger Sub ), ett aktiebolag i Delaware bildat den 12 december 2012, samt (ii) Braves Merger Sub Inc. ( Braves Merger Sub ), ett företag i Delaware bildat den 6 mars 2013, Vid ikraftträdandet, av den första av två efterföljande fusionstransaktioner, kommer Braves Merger Sub att fusioneras och slås samman med ICE, med ICE som kvarvarande övertagande helägt dotterbolag till ICE Group ("ICE-fusionen"). ICE-fusionen kommer vara verkställd vid den tidpunkt som ett fusionsintyg ges in till Delaware Secretary of State, eller vid sådan senare tidpunkt som överenskommes mellan ICE och NYSE Euronext och som specificeras i fusionsintyget avseende ICE-fusionen; och efter ICE-fusionen kommer NYSE Euronext fusioneras och slås samman med Baseball Merger Sub, med Baseball Merger Sub som kvarvarande övertagande och helägt dotterbolag till ICE Group; med förbehåll för att, om rådgivare till antingen ICE eller NYSE Euronext inte kan avge ett rättsligt utlåtande av innebörd att NYSE Euronextfusionen (enligt definition nedan) kommer behandlas som en omorganisering inom ramen för Section 368(a) i US Internal Revenue Code, kommer NYSE Euronext-fusionen att omstruktureras så att Baseball Merger Sub kommer att fusioneras och slås samman med NYSE Euronext, med NYSE Euronext som kvarvarande övertagande helägt dotterbolag till ICE Group (i bägge fallen, "NYSE Euronext-fusionen" och, tillsammans med ICE-fusionen, "Fusionerna"). NYSE Euronextfusionen kommer vara verkställd vid den tidpunkt som ett fusionsintyg ges in till Delaware Secretary of State, eller vid sådan senare tidpunkt som överenskommes mellan ICE och NYSE Euronext och som specificeras i fusionsintyget avseende NYSE Euronext-fusionen. Efter NYSE Euronext-fusionen kommer aktieägare i NYSE Euronext som valt att erhålla (och faktiskt erhåller) stamaktier i ICE Group eller en kombination därav och kontanter att bli aktieägare i ICE Group. De Nya aktierna i ICE Group kommer att utfärdas till aktieägare i NYSE Euronext som en del av fusionsvederlaget för deras stamaktier i NYSE Euronext i NYSE Euronext-fusionen. Detta prospekt offentliggöras eftersom, enligt Direktiv 2003/71/EG (med tillägg ( Prospektdirektivet ), möjligheten för NYSE Euronexts aktieägare att välja att erhålla Nya aktier i ICE Group som en del av fusionsvederlaget, med förbehåll för justeringar enligt proportioneringsförfarandet, anses vara ett offentligt erbjudande av överlåtbara värdepapper till aktieägarna i NYSE Euronext i vissa jurisdiktioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där NYSE Euronext har aktieägare. Intäkternas tilltänkta användning Ej tillämpligt. ICE Group kommer inte att erhålla kontanta intäkter. 18

19 E.3 Former och villkor och för erbjudandet Som en del av det totala fusionsvederlaget tillgängligt för NYSE Euronexts aktieägare ("NYSE Euronext fusionsvederlag"), erbjuder ICE Group uppskattningsvis maximalt stamaktier till personer som är aktieägare i NYSE Euronext, på den avstämningsdag som kommer att meddelas i samband med Fusionerna. I Fusionerna kommer varje stamaktie i NYSE Euronext som tillhör en aktieägare i NYSE Euronext (förutom undantagna aktier och avvikande aktier, vilka beskrivs nedan) omvandlas till rätten att erhålla: (i) (ii) (iii) 0,1703 av en stamaktie i ICE Group samt 11,27 US dollar (utan ränta) ("standardvalbeloppet"), eller 33,12 US dollar kontant (utan ränta) ("kontantvalet"), eller 0,2581 av en stamaktie i ICE Group ("aktievalet"). Alla NYSE Euronext aktieägare som inte på lämpligt sätt gör ett val gällande NYSE Euronext fusionsvederlag, innan den tidsfrist för valet som skall meddelas, anses ha valt standardvalbeloppet. Både kontantvalet och aktievalet är föremål för justerings- och proportioneringsförfarande, för att säkerställa att den totala kontantsumman som utbetalas och det totala antalet Nya aktier i ICE Group som skall utfärdas till NYSE Euronext aktieägare i Fusionerna, som helhet är lika med den totala mängden kontanter och antalet aktier som skulle ha utbetalats och utfärdats om alla NYSE Euronext aktieägare erhöll standardvalbeloppet. Därför kan, i den mån att antingen kontantvalet eller aktievalet är övertecknat, en NYSE Euronextaktieägare få en kombination av ett olika antal Nya aktier i ICE Group och kontanter. Ju större överteckning av aktievalet, desto mindre aktier och mer kontanter kommer en aktieägare som gör aktievalet att få, men under inga omständigheter kommer en aktieägare som gör aktievalet att få färre stamaktier i ICE Group och mer kontanter än vid val av standardvalbeloppet. Motsatsvis gäller att ju större överteckning av kontantvalet, desto mindre kontanter och mer aktier kommer en aktieägare som gör kontantvalet att få, men under inga omständigheter kommer an aktieägare som gör kontantvalet att få mindre kontanter och fler stamaktier i ICE Group än vid val av standardvalbeloppet. Det exakta NYSE Euronext fusionsvederlag som kommer att erhållas av NYSE Euronexts aktieägare kommer inte att vara känt förrän efter det att Fusionerna slutförts, och kommer att meddelas de aktieägare i NYSE Euronext som är fysiska personer via en mellanhand strax efter avslutad fusion. NYSE Euronexts aktieägare kan också få information om det exakta fusionsvederlag som utfärdas genom att ringa ett telefonnummer för information (vilket kommer offentliggöras vid en framtida tidpunkt) efter slutförandet av Fusionerna. Ett tillägg till detta prospekt kommer att offentliggöras på ICE:s hemsida, och aktieägare i NYSE Euronext kommer på så sätt få information om telefonnumret för information, när detta är känt. Varken NYSE Euronext eller ICE ger någon rekommendation om vilket val av fusionsvederlag en NYSE Euronext-aktieägare bör göra. Om du är aktieägare i NYSE Euronext måste du fatta dina egna beslut med avseende på dessa val och kan önska söka råd från dina egna juridiska, redovisnings-, skatte- eller andra rådgivare. Erbjudandet utsträcks inte till stamaktier i NYSE Euronext som hålls: (i) i eget förvar hos NYSE Euronext eller ägs direkt av NYSE Euronext eller 19

20 ICE Group omedelbart innan eller vid den faktiska tidpunkten för NYSE Euronext-fusionen (i alla dessa fall, med bortseende från aktier som hålls på uppdrag av tredje part), vilka kommer att annulleras, upphöra gälla och kommer inte att medföra rätt till någon utbetalning eller annan ersättning, (ii) (iii) av ICE eller direkt eller indirekt helägda dotterbolag till NYSE Euronext, ICE eller ICE Group (andra än Baseball Merger Sub) vilka kommer att konverteras till rätten att erhålla 0,2581 av en stamaktie i ICE Group per stamaktie i NYSE Euronext (tillsammans med (i), "undantagna aktier"), eller av aktieägare i NYSE Euronext som har inlämnat och inte slutligt återkallat en begäran om, eller förlorat rätten till, en bedömning enligt Delawares lagstiftning ("avvikande aktier"). Avvikande aktier kommer att vara berättigade till bedömningsrättighet ( appraisal rights ) enligt Delawares lagstiftning i samband med Fusionerna, inte heller omfattar erbjudandet sådana optioner att förvärva rättigheter som relaterar till aktiekurser, eller liknande rättigheter som ges under NYSE Euronexts aktieincitamentsprogram för anställda och styrelseledamöter. Erbjudandet är villkorat av att kraven för Fusionerna uppfylls, som omfattar: godkännande av NYSE Euronext-fusionen från aktieägarna i NYSE Euronext och godkännande av ICE-fusionen från aktieägarna i ICE, samt vissa styrningsrelaterade ändringar i registreringsbeviset för ICE Group, vilka ska träda i kraft efter slutförandet av Fusionerna ("ICE Groups styrningsrelaterade förslag"); avsaknaden av förelägganden eller andra rättsliga begräsningar eller olagligheter, och godkännanden från konkurrensmyndigheter och andra godkännanden i flera jurisdiktioner. Erbjudandet kommer även att upphöra om Fusionsavtalet sägs upp av bägge eller endera parten under sina villkor. Tidsfristen för att välja fusionsvederlag kommer att gå ut 17:00 New York-tid på den arbetsdag i New York, som ligger två handelsdagar i New York före dagen för ikraftträdandet av Fusionerna. Tidsfristen för valet kommer att meddelas av ICE, inte mindre än fyra bankdagar i New York före dagen för ikraftträdandet av NYSE Euronext-fusionen, eller en annan dag och tid som ICE beslutar. I Prospektdirektivets mening görs erbjudandet genom detta dokument, men erbjudandet kan inte accepteras förrän valperioden börjar och aktieägare i NYSE Euronext erhåller val- och överföringsblanketter enligt nedan. Valförfarandet kommer sammanfattningsvis vara enligt följande. Innan valperioden påbörjas utser ICE en mellanhand, som kommer att skicka val- och överföringsblanketter till aktieägare i NYSE Euronext (förutom när det gäller undantagna aktier och avvikande aktier). Valblanketter kommer också att göras tillgängliga på begäran, till alla personer som sedermera blir aktieägare i NYSE Euronext. De som äger av stamaktier i NYSE Euronext genom en bank, mäklare eller annan förvaltare som vill göra ett val, bör rådfråga bank, mäklare eller annan förvaltare som innehar deras aktier om hur man gör ett val. Aktieägare i NYSE Euronext som inte skickar in valblanketten tillsammans med korrekt överföringsdokumentation för sina NYSE Euronext kontoförda intressen innan tidsfristen för valet gått ut, kommer att behandlas som om de inte hade gjort ett val och kommer att få standardvalbeloppet för varje stamaktie NYSE Euronext som de innehar. Aktieägare i NYSE Euronext kommer att uppmanas återsända överförings- och 20

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Sammanfattningarna består av informationskrav som kallas "Punkter". Dessa Punkter är numrerade i avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som måste ingå

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2006:454 Utkom från trycket den 7 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-05-06 Dnr 14-6242 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer