161 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "161 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar"

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/ Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Flaggreglemente för Höörs kommun fastställs. Kommunstyrelsen beslutar: Kanslichefen uppdras att inför fullmäktigesammanträdet ändra Flaggreglemente för Höörs kommun så att följande dagar läggs till: Malmö Pride och barnkonventionens dag den 17 oktober ska vara flaggdagar. Vid flaggning kring prideevenemang används prideflaggan tillsammans med Höörs kommuns flaggor och dessa behöver inte halas för natten utan kan sitta uppe så länge evenemanget pågår. Ärendebeskrivning Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till att visa det kommunala engagemanget. Höörs kommun har i egenskap av offentlig organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat utländska besök, allmänna flaggdagar samt andra högtidliga tillfällen. Flaggreglementet reglerar offentlig flaggning i allmänhet och flaggning för de tre officiella flaggplatserna i synnerhet. De officiella flaggstängerna finns vid kommunhuset, nya torg och polishuset. Flaggreglementet anger att det är gatu- och parkenheten som sköter merparten av flaggningen och att det är serviceenheten som sköter övrig flaggning. Flaggreglementet har reviderats efter kommunstyrelsens arbetsutskott och efter kommunstyrelsens möte. Yrkanden Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och föreslår följande tillägg: Kommunstyrelsen beslutar: Kanslichefen uppdras att inför fullmäktigesammanträdet ändra Flaggreglemente för Höörs kommun så att följande dagar läggs till: Malmö Pride och barnkonventionens dag den 17 oktober ska vara flaggdagar. Vid flaggning kring prideevenemang används prideflaggan tillsammans med Höörs kommuns flaggor och dessa behöver inte halas för natten utan kan sitta uppe så länge evenemanget pågår. Annagreta Reinholdz (S) och Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom Anna Palms (M) förslag att flaggning med prideflagga ska ske under evenemanget Malmö Pride. Stefan Liljenberg (SD) föreslår att prideflaggan inte ska användas vid kommunal Justerande Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (2) KOMMUNSTYRELSEN flaggning. I övrigt ställer sig Stefan Liljenberg (SD) sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott, två tilläggsförslag från Anna Palm (M) och ett ändringsförslag från Stefan Liljenberg (SD). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens förslag eller Stefan Liljenbergs (SD) förslag bifalls och finner att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifalls. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: JA = Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nej = Bifall till Stefan Liljenbergs (SD) förslag om att prideflaggan inte ska användas vid kommunal flaggning. Resultatet av omrösningen framgår under rubriken omröstning. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Anna Palms (M) förslag att flagga med prideflagga under Malmö Pride bifalls och finner att förslaget bifalls. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Anna Palms (M) förslag att barnkonventionens dag den 17 oktober ska vara en flaggdag bifalls och finner att förslaget bifalls. Omröstning Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 10 ledamöter röstar JA och 3 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Jörgen Ekman (L), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S). Följande ledamöter röstar NEJ: Helena Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD). Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott ( KSAU 209). 2. Flaggreglemente (reviderat efter kommunstyrelsens arbetsutskott). Justerande Utdragsbestyrkande

3

4 Flaggreglemente Offentlig flaggning i Höörs kommun Antagen av kommunfullmäktige , xx

5 Utkast Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till att visa det kommunala engagemanget. Höörs kommun har i egenskap av offentlig organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat utländska besök, allmänna flaggdagar samt andra högtidliga tillfällen. Officiella flaggstänger och ansvar för flaggning 2 Höörs kommuns officiella flaggstänger som Höörs kommuns gatu- och parkenhet ansvarar för finns vid: Kommunhuset (3 flaggstänger) Nya torg (3 flaggstänger) Polishuset (3 flaggstänger) Gatu- och parkenheten har ansvar för flaggningen på dessa officiella flaggstänger såvitt avser sk. grundflaggning, allmänna flaggdagar och i detta reglemente fastställda särskilda flaggdagar. Beslut om övrig flaggning vid kommunhuset fattas av kommundirektören eller den som tjänstgör i dennes ställe. För flaggning vid kommunhuset efter beslut om övrig flaggning och vid flaggning vid dödsfall och begravning ansvarar serviceenheten. Kommunägda flaggstänger förekommer vid särskilda boende för äldre och skolor i Höörs kommun. De särskilda boendena för äldre och skolorna ansvarar själva för flaggningen, som rekommenderas att i möjligaste mån följa förskrivna flaggregler. Allmänna flaggdagar 3 Flaggning med svenska flaggan och EU-flaggan/FN-flaggan, ska ske vid allmänna flaggdagar som är följande: 1 januari Nyårsdagen 28 januari Konung Carl XVI Gustafs namnsdag 12 mars Kronprinsessan Victorias namnsdag Påskdagen 30 april Konung Carl XVI Gustafs födelsedag 1 maj Pingstdagen 6 juni Sveriges nationaldag Midsommardagen 14 juli Kronprinsessan Victorias födelsedag 8 augusti Drottning Silvias namnsdag Andra söndagen i september under valår Dag för val till riksdagen

6 24 oktober FN-dagen 6 november Gustav Adolfsdagen 10 december Nobeldagen 23 december Drottning Silvias födelsedag 25 december Juldagen Särskilda flaggdagar 4 Höörs kommun har följande särskilda flaggdagar: 8 mars Internationella kvinnodagen 9 maj - Europadagen 17 maj Internationella dagen mot homofobi och transfobi 29 maj - Veterandagen Malmö Pride 20 november Barnkonventionens dag Flaggning vid vallokaler på valdagen får ske frivilligt. Flaggning vid dödsfall och begravning 5 När någon anställd eller förtroendevald i kommunen har avlidit ska flaggning om möjligt ske vid den arbetsplats där den avlidne hade sitt arbetsställe. Flaggning ska ske på dödsdagen eller dagen för beskedet samt på den dag för jordfästning om uppgift om sistnämnda tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en arbetsdag. Om permanent boende inom kommunens omsorgsverksamhet avlider sker flaggning vid boendet om flaggstång finns. Vid dödsfall och begravning flaggas på halv stång. Detta innebär att flaggan på fristående stång ska vara hissad till ungefär 2/3 av normal höjd, på fasadstång till mitten av stången. Då flaggan hissas ska den först gå i topp och därefter omedelbart sänkas till angiven höjd. Så snart begravningen är avslutad hissas flaggan i topp varefter den omedelbart halas ner eller förblir i topp till ordinarie tid för nedhalning. Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning inklusive allmän flaggdag. För statsbegravningar ska centralt utfärdade bestämmelser följas. Endast nationsflaggan hissas på halv stång ej vimpel, EU-flaggan, företags- eller föreningsflaggor. För flaggningstider enligt denna paragraf kan tidpunkt för hissning och halning anpassat efter arbetsplatsens arbetstider.

7 Allmänna regler för flaggning 6 Från 1 mars till och med 31 oktober gäller följande: Flaggan hissas klockan Flaggan halas ner vid solnedgången dock senast klockan Från 1 november till och med 28 (29) februari: Flaggan hissas klockan Flaggan halas ned vid solnedgången dock senast klockan Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång. För flaggning vid kommunhuset efter beslut om övrig flaggning och vid flaggning vid dödsfall och begravning kan tidpunkt för hissning och halning anpassat efter ordinarie arbetstider. Vid flaggning på flera flaggstänger används begreppen heraldiskt höger och heraldiskt vänster. Placeringen bestäms stående framför stängerna med ryggen mot byggnaden (heraldisk höger och vänster). På Nya torg bestäms placeringen stående framför stängerna med ryggen mot torget/lekplatsen. På allmän flaggdag och särskilda flaggdagar ska som huvudregel två svenska flaggor (placerad till heraldisk höger och i mitten) och en EU-flagga (placerad till heraldisk vänster) användas. Den 24 oktober FN-dagen och den 20 november Barnkonventionens dag - ska en FNflagga användas istället för en EU-flagga. Den 17 maj Internationella dagen mot homofobi och transfobi ska en regnbågsflagga användas istället för en EU-flagga. Under Malmö Pride ska två kommunflaggor (placerad till heraldisk höger och i mitten) och en regnbågsflagga (placerad till heraldisk vänster) vara hissade under hela veckan på samma sätt som sker under sk. grundflaggning. När det inte är allmän eller särskild flaggdag eller beslut om flaggning enligt 5 fattats ska kommunflaggorna vara hissade dygnet runt, sk. grundflaggning. Flaggning ska inte ske då en anläggning hålls stängd för säsongen, till exempel skolbyggnader. Flaggan ska behandlas med respekt. Den ska hissas ordentligt i topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på varje stång. Flaggan ska vara hel och ren och med färgerna i behåll.

209 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar

209 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-27 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/310 209 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Officiella flaggstänger... 1 Allmänna flaggdagar... 1 Särskilda flaggdagar... 2 Flaggning vid dödsfall

Läs mer

Regler för flaggning i Vårgårda kommun

Regler för flaggning i Vårgårda kommun Regler för flaggning i Vårgårda kommun Beslutat av: Kommunstyrelsen för beslut: 2019-03-27 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen Ansvarig verksamhet: Strategisk planerin goch utveckling Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Regler för flaggning på kommunens byggnader och platser i Mariestads kommun

Regler för flaggning på kommunens byggnader och platser i Mariestads kommun Regler för flaggning på kommunens byggnader och platser i Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23 Reviderat 2009-11-30 Reviderat av kommunstyrelsen 2018-05-14 Datum: 2018-03-05

Läs mer

1(7) Regler för offentlig flaggning vid kommunala byggnader. Styrdokument

1(7) Regler för offentlig flaggning vid kommunala byggnader. Styrdokument 1(7) Regler för offentlig flaggning vid kommunala byggnader Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-05-10 113 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7)

Läs mer

Regler för kommunal flaggning

Regler för kommunal flaggning Regler för kommunal flaggning Foto: Sundsvalls kommun 1 Fastställt av Koncernstabens kansli Datum för fastställande 2018-10-24 Giltighetstid Tills vidare Ansvarig funktion Kommundirektör Diarienummer KS-2018-00788

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer >> Regler. Lysekils kommuns. Regler för flaggning på kommunala flaggstänger

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer >> Regler. Lysekils kommuns. Regler för flaggning på kommunala flaggstänger Strategi Program Plan Policy Riktlinjer >> Regler Lysekils kommuns Regler för flaggning på kommunala flaggstänger Fastställt av: Datum: För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter (Version 2)

Flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter (Version 2) Beslutad av: Regionstyrelsen 2017-03-07 (RS 2016 07168) Uppdaterad 2018-05-25. Diarienummer: RS 2018 02983 2018-09-11 Riktlinje för Flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter (Version 2) Följande

Läs mer

Riktlinje för flaggning

Riktlinje för flaggning Sidan 1 av 5 KS-2019-9 Sid 1 (5) Riktlinje för flaggning www.osthammar.se Antagen i kommunstyrelsen 2019-01-29, 7 Sidan 2 av 5 1 Allmänt om riktlinjen Den här riktlinjen fastställer allmänna flaggregler,

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Laholms kommun

Riktlinjer för flaggning i Laholms kommun STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2018-02-05 DNR: 2017-222 Antagen av kommunstyrelsen den 1 december 2015, 247 Gäller från och med den 1 januari 2016 och tillsvidare Riktlinjer för flaggning i Laholms kommun Laholms

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Kalmar kommun

Riktlinjer för flaggning i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-30 KS 2015/0081 50029 Kommunfullmäktige Riktlinjer för flaggning i Kalmar kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar

Läs mer

Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun

Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun Beslutad av Kommunstyrelsen: 2018-05-22 Reviderad: Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen Ärendenummer: 18/KS/103

Läs mer

Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kansliavdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar:

Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kansliavdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: FLAGGPOLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-29 För revidering ansvarar: Kansliavdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kansliavdelningen Dokumentet gäller för: Höganäs

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Riktlinjer för flaggning

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Riktlinjer för flaggning FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.21 Riktlinjer för flaggning Innehåll 1 Riktlinjer för flaggning... 2 2 Flaggning på de av Sveriges riksdag erkända nationella minoriteternas nationaldag... 2 3 Flaggning vid

Läs mer

Flaggregler. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23

Flaggregler. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23 Flaggregler Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23 Datum: 2012-01-31 Dnr: Sida: 2 (8) Regler för flaggning på kommunens byggnader och platser i Mariestads kommun med tillhörande flagginstruktion

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-01 Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Regler för flaggning -1-

Regler för flaggning -1- -1-2014 Regler för flaggning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-03-19, 59 att tillämpas fr o m 2014-03-20 Ersätter Kommunstyrelsen 2008-11-19 286 Nedan följer allmänna flaggregler utdrag ur Rikskommittén

Läs mer

Flaggning på officiella flaggstänger - Riktlinjer

Flaggning på officiella flaggstänger - Riktlinjer Kommunstyrelseförvaltningen Gungerd Johnsson Grip gungerd.johnsson.grip@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Flaggning på officiella flaggstänger - Riktlinjer Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy för kommunal flaggning

Policy för kommunal flaggning Policy Datum 2017-12-19 Plan Policy Handlingsplan Rutiner Instruktioner Riktlinjer Policy för kommunal flaggning Dokumenttyp Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Dokument-ID Ks/2014:115 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för flaggning. Program Strategi Policy Riktlinje

Riktlinjer för flaggning. Program Strategi Policy Riktlinje Riktlinjer för flaggning Program Strategi Policy Riktlinje Sida 2 Dokumentnamn: Riktlinjer för flaggning Berörd verksamhet: Alla nämnder och förvaltningar Fastställd av: Kommunstyrelsen 2018-06-05 Dokumentansvarig:

Läs mer

REGEL FLAGGNING. Typ av dokument: Datum: Ansvarig förvaltningsenhet: Universitetsservice Ersätter dokument: Dnr: FS 1.

REGEL FLAGGNING. Typ av dokument: Datum: Ansvarig förvaltningsenhet: Universitetsservice Ersätter dokument: Dnr: FS 1. Sid 1 (6) REGEL FLAGGNING Typ av dokument: Regel Datum: Dnr: Beslutad av: Giltighetstid: Tillsvidare Område: Lokaler Ansvarig förvaltningsenhet: Universitetsservice Ersätter dokument: Dnr: FS 1.1 841 15

Läs mer

Datum Dnr Regionstyrelsen fastställer riktlinjer för flaggning i enlighet med föreliggande förslag.

Datum Dnr Regionstyrelsen fastställer riktlinjer för flaggning i enlighet med föreliggande förslag. Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-02-06 Dnr 1702939 1 (8) Regionstyrelsen Riktlinjer för flaggning Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen fastställer riktlinjer för flaggning i enlighet med föreliggande

Läs mer

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun Policy för flaggning vid kommunala byggnader i kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-22 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Flaggning

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Skövde kommun. Beslutad av kommunstyrelsen 29 oktober 2018, 246. Dnr KS

Riktlinjer för flaggning i Skövde kommun. Beslutad av kommunstyrelsen 29 oktober 2018, 246. Dnr KS Riktlinjer för flaggning i Skövde kommun Beslutad av kommunstyrelsen 29 oktober 2018, 246. Dnr KS2015.0146 Innehåll 1 Värdet av flaggning 2 Svenska flaggans tidtabell 2.1 Flaggningstillfällen vid kommunens

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun Föreslagna riktlinjer fastställer när Växjö kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler som gäller för Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Utgångspunkt

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för flaggning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen , 22

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för flaggning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen , 22 Författningssamling i Riktlinjer för flaggning i Beslutad av kommunstyrelsen 2017-01-30, 22 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för flaggning i Dokumentägare Chef servicecenter Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer. Diarienummer: KS 2015/818 Dokumentansvarig: Kansli och juridik, Enhetschef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet

Riktlinjer. Diarienummer: KS 2015/818 Dokumentansvarig: Kansli och juridik, Enhetschef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Riktlinjer Diarienummer: KS 2015/818 Dokumentansvarig: Kansli och juridik, Enhetschef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: 2015-12-16

Läs mer

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. Regler för flaggning Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. A. Flaggning vid Stadshuset, Stora Torget, Rådhuset och Nämndhuset 1. På allmänna

Läs mer

Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00

Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00 2016-04-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Maria Truedsson (MP) Christer Olsson

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Dokumenttyp och beslutsinstans Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer för flaggning Dokumentet gäller för Tjörns kommun, kommunala bolag samt stiftelser Fastställd/Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139.

Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun Kommunfullmäktige 2014-06-16 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 139. Värdet av flaggning Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. Det

Läs mer

Flaggning på universitetets byggnader

Flaggning på universitetets byggnader Datum: 1999-07-01 Beslutsfattare: Rektor Ansvarig enhet: Universitets- och förvaltningsledningens kansli Flaggning på universitetets byggnader (PM baserad på beslut i rektorsämbetet 1984-11-23 och 1989-02-06)

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren

3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-01-21 1 (3) Dnr KSF 2014/384 3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-2018 Beslut Kommunstyrelsen beslutar. 1. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-2018 utse

Läs mer

Flaggpolicy för Knivsta kommun KS-2012/376

Flaggpolicy för Knivsta kommun KS-2012/376 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/376 2012-05-21 Kommunstyrelsen Flaggpolicy för Knivsta kommun KS-2012/376 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för flaggning Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort

Riktlinjer för flaggning Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort Riktlinjer för flaggning Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort Dokumentnamn: Riktlinjer för flaggning Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort Dokumentansvarig: Kommunikationsenheten Godkänd av: KS AU

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-27 NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) Pia Möller (M) (vice ordförande) Wivi-Anne Broberg (S)

Läs mer

Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun

Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun RIKTLINJER Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07, 338 Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun Generellt tillämpas regler och anvisningar från Riksarkivet vilka också illustreras

Läs mer

Regler för flaggning inom Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Regler för flaggning inom Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2015-01-18 Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-01-18 19 13 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

, -, " Kommunstyrelsen r:3 \48)

, -,  Kommunstyrelsen r:3 \48) , -, ". J, ' Södertälje kommun SammanträCjesprotokol1 2009-09-04 Kommunstyrelsen r:3 \48) J2;{ 11://:6 178 Flaggpolicy för Södertälje kommun Dnr KS09/305 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens kontor

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

224 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun och Höörs kommun om kapaciteten på södra stambanan

224 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun och Höörs kommun om kapaciteten på södra stambanan PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-28 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 224 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun

Läs mer

Svar på motion (S) om flaggdagar 9 KS

Svar på motion (S) om flaggdagar 9 KS Svar på motion (S) om flaggdagar 9 KS 2017.473 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-03-19 51 Svar på motion (S) om flaggdagar (KS 2017.473) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Svar på motion (S) om flaggdagar 14 KS

Svar på motion (S) om flaggdagar 14 KS Svar på motion (S) om flaggdagar 14 KS 2017.473 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20 44 Svar på motion (S) om flaggdagar (KS 2017.473) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 17 oktober 2018 kl 19:00 20:10

Älvkullen Onsdagen den 17 oktober 2018 kl 19:00 20:10 2018-10-17 1 (16) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 17 oktober 2018 kl 19:00 20:10 Utses att justera Camilla Källström (M), Stefan Liljenberg (SD) Paragrafer 132-141 Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen Handlingar ärende 2-3

Kommunstyrelsen Handlingar ärende 2-3 Kommunstyrelsen 2017-04-03 Handlingar ärende 2-3 Kommunstyrelsen 2017-04-03 Handlingar ärende 2 KSF 2016/409 Justeringstillfällen - Kommunstyrelsen 2017 Datum för möte Datum för justering Justeringspersoner

Läs mer

Rutin för uppvaktning av 100 åringar i Höörs kommun

Rutin för uppvaktning av 100 åringar i Höörs kommun RUTIN Datum Diarienummer Sida 2016-05-02 KSF 2016/227 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Rutin för uppvaktning av 100 åringar i Höörs kommun Uppvaktningsgrupp: kommunfullmäktiges presidium och kommunalråden

Läs mer

Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125

Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 159 Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Förslag till beslut Att arbetsutskottet skall föreslå socialnämnden att godkänna försök med ökad grundbemanning på Oasen, Åtorp.

Förslag till beslut Att arbetsutskottet skall föreslå socialnämnden att godkänna försök med ökad grundbemanning på Oasen, Åtorp. DOKUMENTTYP Datum Diarienummer Sida 2014-01-01 XXX 2014/999 1 (2) SOCIAL SEKTOR Avdelning 44 Motion, tillsättning av en arbetsgrupp med uppgift att lägga förslag till åtgärder för förbättrade arbetsvillkor

Läs mer

Riktlinjer för flaggning i Borlänge kommun. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Riktlinjer för flaggning i Borlänge kommun. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag 2017-01-10 2016/1251 1(7) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Kommunstyrelsen Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Ida Karlsson 0243-74000 ida.karlsson@borlange.se Nämnd

Läs mer

Lennart Ljungälv (S) Maria Truedsson (MP) Bengt Johansson (V) Jan Malmgren (M) Pia Lang-Olsson (KD) Axel Paulsson (C) Stefan Liljenberg (SD)

Lennart Ljungälv (S) Maria Truedsson (MP) Bengt Johansson (V) Jan Malmgren (M) Pia Lang-Olsson (KD) Axel Paulsson (C) Stefan Liljenberg (SD) KALLELSE Datum Sida 2017-09-07 1 (3) VALNÄMNDEN Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Kommunhuset, konferenslokal Översten Onsdagen den 13 september 2017 kl 16:15 17:15 Göran Dahlgren

Läs mer

9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt till tomten

9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt till tomten PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-01-18 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/417 9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt till tomten Beslut

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20

Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20 2016-01-11 1 (31) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 1 februari 2016 kl 10:00 14:40

Höörsalen Måndagen den 1 februari 2016 kl 10:00 14:40 2016-02-01 1 (22) Plats och tid Höörsalen Måndagen den 1 februari 2016 kl 10:00 14:40 Beslutande Stefan Lissmark (S) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer Olsson (M)

Läs mer

Höörsalen Fredagen den 28 februari 2014 kl. 09:00-09:30

Höörsalen Fredagen den 28 februari 2014 kl. 09:00-09:30 mhöörs Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Höörsalen Fredagen den 28 februari 2014 kl. 09:00-09:30 Beslutande Anna Palm (M), Ordförande Hans-Göran Larsson (FP), 1 :e vice ordförande Stcfan Lissmark (S),

Läs mer

Kommunhuset, konferenslokal Översten Onsdagen den 13 september 2017 kl 16:15 16:50

Kommunhuset, konferenslokal Översten Onsdagen den 13 september 2017 kl 16:15 16:50 2017-09-13 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, konferenslokal Översten Onsdagen den 13 september 2017 kl 16:15 16:50 Göran Dahlgren (S), Ordförande Bo Hansson (M), I:e vice ordförande Lena Johansson

Läs mer

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/29 119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

46 Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne 2015/16

46 Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne 2015/16 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-02-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/387 46 Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne 2015/16 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid Onsdagen den 26 mars 2014, kl 18.00 Plats Sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anders Forsström ordförande Maud

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 31 augusti 2016 kl 19:00 20:20

Älvkullen Onsdagen den 31 augusti 2016 kl 19:00 20:20 2016-08-31 1 (25) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 31 augusti 2016 kl 19:00 20:20 Utses att justera Lars-Olof Andersson (C), Maria Boström- Lambrén (S) Paragrafer 85-100 Justeringens plats och tid

Läs mer

Svenska flaggan ska alltid pryda stadshusets siluett Motion (2017:41) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD)

Svenska flaggan ska alltid pryda stadshusets siluett Motion (2017:41) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) Utlåtande 2018: RI (Dnr 106-1004/2017) Svenska flaggan ska alltid pryda stadshusets siluett Motion (2017:41) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

202 Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden - förlängning av avtalsperioden

202 Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden - förlängning av avtalsperioden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-10-10 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/414 202 Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden - förlängning av avtalsperioden Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 22 juni 2016 kl 19:00 20:25

Älvkullen Onsdagen den 22 juni 2016 kl 19:00 20:25 2016-06-22 1 (17) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 22 juni 2016 kl 19:00 20:25 Utses att justera Kaiza Nilsson (KD), Agne Dahlqvist (V) Paragrafer 74-84 Justeringens plats och tid kommunkansliet, Södergatan

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 maj 2016 kl 19:00 20:50

Älvkullen Onsdagen den 25 maj 2016 kl 19:00 20:50 2016-05-25 1 (20) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 25 maj 2016 kl 19:00 20:50 Utses att justera Christer Olsson (M) Anders Magnhagen (S) Paragrafer 61-73 Justeringens plats och tid kommunkansliet,

Läs mer

154 REMISS: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

154 REMISS: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/148 154 REMISS: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive

Läs mer

149 Ansökan om sponsring av H 65 säsongen 2016/2017

149 Ansökan om sponsring av H 65 säsongen 2016/2017 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/237 149 Ansökan om sponsring av H 65 säsongen 2016/2017 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

238 Investeringstillstånd för bebyggelse av Badhuset 2, HFAB

238 Investeringstillstånd för bebyggelse av Badhuset 2, HFAB PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-11-09 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/433 238 Investeringstillstånd för bebyggelse av Badhuset 2, HFAB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga följande. FFS 1999:4 Utkom från trycket 1999-06-15 Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning; beslutade den 7 juni 1999 Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad

Läs mer

67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner

67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-11 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/140 67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner i Skåne AB Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C)

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) Kommunfullmäktige 2014-11-03 1 (6) Plats och tid IOGT-lokalen Björbo, kl. 18.30 ajournering kl. 20.20-20.25. Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande 161-162 Margareta Meissner (KOSA) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Motion om att inrätta ett stipendium

Motion om att inrätta ett stipendium Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-21 5 Dnr KS/2017:103/04 Ks 151 Motion om att inrätta ett stipendium Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avslå motionen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 17 februari 2016 kl 19:00 20:10

Älvkullen Onsdagen den 17 februari 2016 kl 19:00 20:10 2016-02-17 1 (20) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 17 februari 2016 kl 19:00 20:10 Utses att justera Arne Gustavsson (C), Olle Krabbe (V) Paragrafer 18-29 Justeringens plats och tid kommunkansliet,

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 maj klockan 08.30-14.00 Plats: Insikten, Videum Science

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon

Läs mer

142 Kurser och konferenser 2016

142 Kurser och konferenser 2016 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-26 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/524 142 Kurser och konferenser 2016 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Anna Palm (M)

Läs mer

Onsdagen den 22 april 2015, kl I Largen, Alceahuset, Åkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand (S)

Onsdagen den 22 april 2015, kl I Largen, Alceahuset, Åkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand (S) O Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Plats Närvarande Utses att justera, 4:2 Onsdagen den 22 april 2015, kl I 3.00-13.30 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 2015-03-25 1 (18) Plats och tid ande Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 Anders Netterheim (M), ordförande Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 26 augusti 2015 kl 19:00 20:55

Älvkullen Onsdagen den 26 augusti 2015 kl 19:00 20:55 2015-08-26 1 (18) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 26 augusti 2015 kl 19:00 20:55 Närvarolista, se nästa sida Utses att justera Johan Svahnberg, Olle Krabbe Paragrafer 79-90 Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde

161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/47 161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell 2015-02-09 1 (21) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30 Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00-20:10

Älvkullen Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00-20:10 2015-06-17 1 (6) Plats och tid Älvkullen Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00-20:10 Utses att justera Lars-Håkan Persson, Magnus Marvéus Paragrafer 64-65 Justeringens plats och tid Älvkullen onsdagen den

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 15 augusti 2016 kl. 10:00 17:20. Stefan Lissmark (S)

Höörsalen Måndagen den 15 augusti 2016 kl. 10:00 17:20. Stefan Lissmark (S) 2016-08-15 1 (45) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 15 augusti 2016 kl. 10:00 17:20 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S), 138-159,

Läs mer