Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31"

Transkript

1 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbíndelser 5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Underskrifter 8 ~

2 Dataförenlngen I Sverige. Västra Kretsen 1 (8) Förvaltningsberättelse Verksamheten Dataföreníngen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT områden och IT relaterade områden. Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping í öster och Karlstad i norr. Kretsen har aktiva lokala nätverk i Göteborg, Borås och Skövde. Dataföreningen arbetar under två valspråk: För IT i Sveríge och För Kunskap och Kontakter. Huvuddelen av kretsens aktiviteter arrangeras av ca 15 nätverk, men större aktiviteter arrangeras i samverkan med ledande aktörer i regionen. Båda typerna stöds av ell kansli. Della är samlokaliserat med Víktoriainstitutet Chalmers lokaler i Göteborg. Ekonomlsk överslkt Nelloomsällning Resultat i % av oms 13,0% -2,8 % 1,7 % -5,4 % 21,9 % Balansomslutning Soliditet, % 75,4% 73,8 % 78,4 % 78,3% 81,7 % Medlemmar (antal) Definitioner av nyckeltal, se tiläggsupplysningar Vlktlga händelser under året Kretsen har under året startat upp ell program för Aktivitetspartners. Syftet är all nå ökad synlighet, rekrytera fiera medlemmar och skapa allraktiva aktiviteter sam samtidigt bidrar til kretsens ekonomi. Under året har råll star turbulens runt IT-stödet. Della är bl.a en konsekvens av et! dataintrång och en därefter forcerad övergång till nya system. Problem en har tagit mycket resurser under året av både kansli och ledare. Della har primärt drabbat marknadsföring av aktiviteter inom nätverken. Förbällrad systemmiljö planeras til början Medlemskommunikationen via e-brev har fungerat med 17 utskick under året. Västra Kretsen har varit drivande i utvecklingen av den WebTV-funktionalitet sam Dataföreningen idag erbjuder och har under 2008 bidragit med 20 WebTV-inslag. Planer för 2009 Dataföreningen skall verka för IT-utvecklingen i regionen genom att under trevliga och kostnadseffektiva former bygga relationer mellan både indívider och organisationer. Föreningen har formulerat två huvudmål för 2009: fier medlemmar budget i balans Syfet med della är at! fokusera föreningens verksamhet på sådant sam skapar tydligt upplevd medlemsnylla. ~

3 Dataföreningen I Sverige. Västra Kretsen 2(8) Fler medlemmar Västra kretsen har tre program för all rekrytera nya medlemmar: Aktivítetspartners - aktivt uppsökande verksamhet för all både rekrytera nya medlemmar och skapa at!raktiva aktiviteter Allraktiva aktiviteter - ofta i samverkan med ledande aktörer inom branschen Allraktiva nätverk - med en speciell utmaning at! stödja och aktivera nätverk utanför Göteborg Ökad synlighet, utvecklat samarbete med ledande aktörer Inom regíonen och motiverade ledare är kritiska framgångsfaktorer. Program met På G är Västra Kretsens speciella satsning på at!, tilsammans med andra aktörer i regionen, bidra til all hålla sam man IT-kompetensen i regionen och erbjuda en mötesplats både i verkligheten och på nätet. Budget í balans Kretsens plan bygger på all planerade medlemsintäkter skall finansiera den löpande verksamheten och ackumulerat överskoll finansiera speciella projekt och program. Kretsarna får en minskande andel av föreningens ekonomi. Budget i balans innebär all kretsen måste prioritera projekt och program sam bídrar till kretsens ekonomi. Det innebär också all nya program och resurser i ali Väsentligt måste vara självfinansíerade. I basen för kretsens ekonomi Iigger lokaler, IT-infrastruktur och ekonomitjänster. Kretsen planerar för: fortsall samverkan med Víktoriainstitutet och Lindholmen Science Park vad gäller kansli och tjänster ell effektivl kansli bemannat 2 dagar per vecka nätverkssupport vad gäller administration, lokaler, catering och mediasupport aktiv marknadsbearbetning och satsning på Aktivitetspartners aktivt söka fiyta aktiviteter til företag, universitet och andra organisationer För detaljerad information am verksamheten för 2008 och am planerna för 2009 se styrelsens särskilda verksamhetsberät!else "Verksamhetsberät!else år för Dataföreningen Västra kretsen". Resultatdlsposltlon Be/opp i kr Förslag til disposition av föreningens resultat Til stämmans förfogande står balanserad vinst konferensfond fond för utvecklingsprojekt årets vinst Styrelsen föreslår all: i ny räkning överföres såsom balanserad vinst Beträffande föreningens resultat och ställníng i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande tiläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 'o

4 Dataförenlngen i Sverlge. Västra Kretsen Resultaträkning Belopp i kr Not (8) Nelloomsät!ning Rorelsens kostnader övriga externa kostnader 1 Personalkostnader 2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat trim finansiella poster Ränteintäkter och Iiknande resultatposter Räntekostnader och Iiknande resultatposter Resultat efter finanslella poster Resultat före skatt Skall på årets resultat Arets resultat "'

5 Dataförenlngen i sverlge. Västra Kretsen 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGANGAR Anläggningstilgångar Materiella anliiggningstilgilngar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggnlngstilgångar Omsättningstillgångar Kortristiga tordringar Kundfordringar Skallefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättnlngstilgångar SUMMA TILLGANGAR Q

6 Dataföreningen i sverige, Västra Kretsen 5(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapita/ 5 Konferensfond och utvecklingsprojekt Balanserad vinst Arets resultat Summa eget kapltal Kortristiga sku/der Leverantörsskulder Skat!eskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPfTAL OCH skulder Ställda säkerheter Ansvarsförblndelser fnga Inga fnga Inga bq

7 Dataföreningen I sverige, Västra Kretsen 6(8) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr am inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprällats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m TiIgångar, avsällningar och skulder har värderats til anskaffningsvärden am inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Definition av nyckeltai Soliditet Eget kapital i procent av balansomsjutning!i

8 Dataförenlngen I Sverlge. Västra Kretsen 7(8) Noter Not 1 Ersätting til revisorer BOO Revisionsarvode Öhlings PricewaterhouseCoopers Revisionsarvode Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Mede/anta/et anstä/lda Män Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse Övriga anställda Summa Social a kostnader Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: ovid årets början -Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: ovid årets början -Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovlsat värde vld årets slut Not 4 Kortristiga placeringar sëe Penningmarknadsfond SEB Aktleobligation 361A Marknadsvärde 'j

9 Dataföreningen I Sverlge. Västra Kretsen Not 5 Eget kapital Konferensfond Utveck/ingsprojekt Vid arets början Arets resultat Vid årets slut Lb9 Fritt eget kapita/ (8) ~ ~:tin Hansson Styrelseledamot Styrelsens dförande L(~ ~imura Styrelseledamot /~Gt G ngrjc! Blom Styrelseledamot /~/~ Karin ElfmaJ1 Styrelseledamot ~"~ Styrelseledamot -- ~- /A-~/k Vt:z (.f/ f/. Vår revisionsberällelse har lämnats den ~'/ ; PH l- hs nkler A oriserad Revisor (9~,(/ka.-. Zr '7 1W /' "o~ Kent Andersson Auktoriserad Revisor

10 RE VI SIONSBERÄ TTELS E Til föreningsstämman i Dataföreningen i Sverige Västra Kretsen, org nr. Vi har granskat årsredovisningen och bokforingen samt s1yrelsens förvaltning i Da1aforeningen i Sverige Västra Kretsen for räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret for räkenskapshandlingara och forvaltningen och for att årsredovisningslagen tilämpas vid upprättande av årsredovisningen. V årt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och forvaltningen på grundvai av vår revision. Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfort revisionen for att med hög men inte absolut säkerhet forsäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tilämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styelsen gjort när den upprättat årsredovisningen ~am1 att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i föreningen for att kuna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller foreningens s1adgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av foreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningslagens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med foreningens stadgar. Vi tilstyker att foreningsstämman fastställer resultaträkingen och balansräkingen for foreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret. ~A-~,l Göteborg /" Nanler uktoriserad revisor /( ;t~l,. Kent Andersson Auktoriserad revisor

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Års 13redovisning 20

Års 13redovisning 20 013 013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal... 4 5 Förvaltsberättelse... 6 7 Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter... 10 11 12 13 Reionsberättelse... 14 Gransksrapport... 15 2 Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

FILM I VÄST AB ÅRSREDOVISNING 2013

FILM I VÄST AB ÅRSREDOVISNING 2013 FILM I VÄST AB ÅRSREDOVISNING 2013 OFFICIAL SELECTION 2013 3 LINDA VÄSTRIK FILMPRODUKTION OCH EYESTEELFILM PRESENTERAR FOREST OF THE DANCING SPIRITS REGISSERAD AV LINDA VÄSTRIK Scandinavia s leading partner

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer