Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m."

Transkript

1 Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m. Stockholm Regeringskansliet Justitiedepartementet Åklagarenheten Stockholm Bahnhof AB:s yttrande Detta remissvar består av två yttranden; dels över förslaget om den utökade anpassningsskyldigheten enligt Lagen om elektronisk kommunikation och utredningens uttalanden kring bevarandeskyldigheten, dels allmänt om förslagen till de utvidgade möjligheterna att genomföra hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning samt kring förslaget till lagen om hemlig dataavläsning. Bahnhof AB:s slutsats Bahnhof avstyrker i allt väsentligt de framlagda förslagen. Innehållsförteckning Kapitel Innehåll 1. Beskrivning av bolaget och allmänna synpunkter 2. Utvidgad anpassningsskyldighet 3. Bevarandeskyldigheten 4. Allmänt om förslagen om utökade möjligheter att nyttja tvångsmedlen hemlig avlyssning och hemlig övervakning 5. Lag om hemlig dataavläsning 6. Övriga synpunkter

2 1. Allmänna synpunkter på förslaget och bolagets bakgrund Innan vi går in på närmare detaljer för vårt ställningstagande vill vi först ge en beskrivning av bolagets historia och vår roll som operatör. Bahnhof är Sveriges äldsta Internet Service Provider (i fortsättningen kallad ISP). Som ISP är Bahnhof idag representativt för ett antal liknande svenska operatörer. En ISP är en datanätsoperatör som är inriktad på att tillhandahålla Internettjänster som bredband, webbhotell, e-posttjänster, lagringsutrymme på egna eller uthyrda servrar samt andra datatjänster för privatpersoner och företag i växande utsträckning även telefoni och TV. Bahnhof är en nätoperatör med ett rikstäckande eget nät och har svenska och utländska företag och privatpersoner anslutna. Man kan kalla oss ett Telia i miniatyr, om än möjligen mer renodlat inriktat på Internettjänster. Vi är den största operatören utanför Tele2-sfären och de tidigare statliga monopolen Telia och Telenor. Bahnhof har även verksamhet som riktar sig till utlandet. Vi driver bland annat tjänster åt utländska företag i Sydostasien, Ukraina och Ryssland. Vi har också privatkunder över hela världen. I vårt utbud ingår avancerade tjänster för lagring av information och olika tjänster som hör ihop med detta, exempelvis brandväggar, filter och krypteringsskydd allt för att skydda kunderna mot dataintrång. I augusti 1994 kopplade Bahnhof upp sina första kunder till Internet. Vid den tidpunkten var Internet för de flesta svenskar en okänd företeelse. Det var en pionjärtid som bestod i att koppla upp kunder med enklare modem till Internet - och sedan låta dem skicka e-post och surfa på hemsidor. Fenomenet var helt nytt och ingen av de stora teleoperatörerna erbjöd vid denna tidpunkt samma tjänst till privatpersoner. Utan att i detalj gå in på Internets utveckling i Sverige kan man konstatera att teknikutveckling (och de nya tjänster som togs fram) besjälades av stor teknisk kreativitet och innovationsrikedom. Sverige var på många sätt ett föregångsland. Internet har sedan dess kommit att förändra samhället i grunden. Med den totala frihet som Internet hittills byggt på, har entreprenörer och framsynta företag byggt upp en helt ny tjänstesektor. Idag gör vi nästan allt via Internet. Vi sköter våra bankaffärer, vi bokar tvättstugor och vi pratar med våra barn med hjälp av Internettelefoni. Det var just denna frihet och öppenhet som möjliggjorde den för Sverige närmast explosionsartade utvecklingen på IT-området. Bahnhof vill särskilt påminna om just dessa historiska förutsättningar för en näring i Sverige med hundratusentals anställda.

3 Det enda man har tittat på i lagförslaget är nämligen de fördelar det skulle innebära för polis och åklagare att komma åt all den information som skickas över Internet, inte det faktum att det var informationsfriheten och avsaknaden av kontroll och styrning av användarnas tankar och idéer som byggde upp informationssamhället. De näringspolitiska konsekvenserna av de framlagda förslaget ska inte underskattas. I grunden genomsyras hela det framlagda förslaget av en starkt teknik- och näringsfientlig attityd. Internet uppfattas som något bångstyrigt och hotfullt som till varje pris måste kontrolleras. Man vill införa övervakningsverktyg som dels slår hårt mot det svenska näringslivet (både direkt och indirekt), dels skapar förutsättningar för ett samhälle som i praktiken har alla attribut och kännetecknen av en ren polisstat av klassisk Orwellsk modell. Den parlamentariska kontroll som påstås finnas måste betraktas som ren politisk kosmetika utan annat än mycket begränsad möjlighet till insyn, kontroll och förståelse i de verksamheter som föreslås. Man kan fråga sig om Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet år 1994 (när Bahnhof startade sin verksamhet) hade varit särskilt välvilligt inställda till Bahnhofs idé om att erbjuda en helt ny tjänst kallad Internet - där privatpersoner fritt och helt okontrollerat kunde skicka elektroniska meddelanden och utbyta tankar och idéer mellan varandra. Detta innebär inte att operatörer som Bahnhof motarbetat polisen eller vill skydda brottslingar eller liknande. Tvärtom har vi i en anda av stor förståelse och samförstånd hjälpt till och besvarat de frågor och ärenden som kommit oss tillhanda från myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Handlingar som bryter mot svensk lagstiftning är inte tillåtna enligt Bahnhofs eller andra operatörers villkor. Men lika lite som Postverket normalt förväntas öppna brev och kontrollera och spara dess innehåll, lika lite har vi som operatör aktivt övervakat och granskat de meddelanden våra kunder sänt mellan varandra. Bahnhof vill också påpeka att lagförslaget i sin helhet är ett uppenbart hinder i vår näringsverksamhet för utländska kunder, både privata och offentliga, och företagande i världen. Såvitt vi förstår kommer vi nämligen enligt förslaget även att behöva lagra detaljerade uppgifter om kommunikation inom och mellan myndigheter i länder utanför EU. Vi kommer också att i villkor behöva informera nya och existerande kunder i bland annat Japan och Sydkorea att deras post och information lagras och görs tillgänglig för svenska myndigheter under ännu okänd tid. Bahnhof uppfattar inte detta som någon stor fördel i den fortsatta marknadsföringen av svenska produkter ute i världen.

4 2. Utvidgad anpassningsskyldighet Bahnhof är medvetet om och har förståelse för att effektiviteten i tvångsmedlen hemlig avlyssning och övervakning kräver en viss anpassning hos de operatörer som berörs. Enligt Bahnhofs uppfattning omfattas Bahnhofs verksamhet generellt inte av den nuvarande anpassningsskyldigheten, men eftersom gränsdragningen är oklar enligt nuvarande regler kan vissa delar av Bahnhofs verksamhet i slutändan ändå anses falla under anpassningsskyldigheten. Med utredningens förslag kommer det fortfarande att råda osäkerhet kring i vilken utsträckning Bahnhofs verksamhet kommer att omfattas av denna skyldighet. Det finns uppenbarligen svårigheter när det gäller att fastställa vad som omfattas av anpassningsskyldigheten. Bahnhof ställer sig därför frågan om anpassningsskyldigheten egentligen bara är en teoretisk konstruktion och att det för en effektiv användning av de aktuella tvångsmedlen är fullt tillräckligt med den medverkansskyldighet som finns i 27 kap. rättegångsbalken. Bahnhof anser att diskussionen och gränsdragningen mellan olika teoretiska begrepp i sammanhanget vållar förvirring som inte alls gagnar en effektiv användning av aktuella tvångsmedel. För en operatör som Bahnhof är det viktigt att kunna avgöra vilka konkreta åtgärder för anpassning som krävs för att bedöma kostnader och arbetsinsatser för installation och drift av nödvändiga system och rutiner. Den redogörelse för vad som innefattas i begreppet anpassningsskyldighet som finns på sid 275f i utredningen är generellt funktionsbestämda men lämnar inte svar på frågan; Anpassning till vad? Hur ska Bahnhof till exempel kunna avgöra vilka åtgärder som ska vidtas för att ett telemeddelande skall göras tillgängligt så att det enligt polisens bedömning enkelt kan tas om hand (sid 276)? Den närmare preciseringen av vad som konkret omfattas av anpassningsskyldigheten ska enligt Bahnhof avgöras av föreskrifter från den myndighet som har tillsyn över Bahnhofs verksamhet, nämligen Post & Telestyrelsen, PTS. Bahnhof ställer sig helt avvisande till förslaget att det ska vara Rikspolisstyrelsen som ska ha rätt att förelägga vite mot operatörer och pröva frågor om undantag. Polismyndigheten skulle därmed i praktiken bli en ny tillsynsmyndighet för de företag som omfattas av anpassningsskyldigheten. Det innebär att Bahnhof skulle lyda under en polisiär myndighet som med visst godtycke kan ställa krav på vilka regler som måste uppfyllas, och när, utan hänsyn varken till kostnaden för det privata företaget eller till konsekvenserna för företagets kunder. Bahnhof finner det främmande i ett land som Sverige att polisen ska ha någon generell tillsyn över en viss gren av företagsamheten. Den omständigheten att samarbetet mellan berörda myndigheter av olika skäl tidigare inte har fungerat utgör inget skäl att ändra den nuvarande ordningen.

5 Eftersom det med de föreslagna reglerna fortfarande är oklart vilka åtgärder som krävs för att uppfylla anpassningsskyldigheten kan Bahnhof följaktligen inte bedöma kostnaderna med någon större precision. Det enda som med säkerhet kan konstateras är att skyldigheten kommer att innebära ökade kostnader. Bahnhof anser att utredningen gör det för enkelt för sig genom att säga att kostnaderna enkelt kan pulvriseras (sid 298). Generellt kan en anpassningsskatt enligt förslaget lättare övervältras på kunder till en stor och marknadsledande aktör. Även om kostnaderna uppgår till miljontals kronor behöver kanske en marknadsledande operatör överhuvudtaget inte förändra sina priser. För en mindre operatör av Bahnhofs storlek kan kostnader på miljontals kronor innebära att operatören står inför valet att höja sina priser (i den mån det går med hänsyn till prisvillkor i olika avtal) eller att ta kostnaderna självt. I praktiken kommer en sådan ordning att innebära att mindre operatörer slås ut på marknaden. En lagstiftning enligt förslaget bör inte genomföras utan att anpassningsskyldigheten har konkretiserats till åtgärder som en klar majoritet av operatörerna kan införa med rimliga kostnader. Det finns idag ett stort antal vägar ut på Internet och ett stort antal möjligheter att kommunicera på olika sätt. Bahnhof har till exempel tusentals företagskunder som själva driver e-postservrar. Men är tanken att Bahnhof i fortsättningen ska övervaka även våra kunder på nästa nivå? Många av våra kunder driver nämligen i sin tur egna webbhotell och en rad olika andra e-posttjänster. Det finns inga riktlinjer i utredningen som klart avgränsar var vårt ansvar tar vid. Den senaste trenden är att individualisera Internettjänster. I praktiken kan idag en enskild privatperson själv mycket lätt vara operatör i den meningen att han upplåter en server för allmänt bruk och för sin egen och andras e-post. I sin tur kan denne privatperson vara kund hos Bahnhof eller någon annan operatör. I förlängningen finns till och med ett läge där själva tillgången till datanätet i sin helhet erhålles helt utanför operatörer och telebolag. Det kommer att handla om trådlösa nätverk där datorer står i direkt kontakt med varandra, som i sin tur står i kontakt med andra datorer i en oändlig och oövervakad kedja, och det kan handla om ganska enkelt tunnlad trafik inom en annan operatörs nät. Nästa generations trådlösa basstationer bygger helt på principen om logiskt närmast slumpmässigt uppbyggda datanät, där konfigurationen bestäms av basstationerna själva enligt egna analyser av trafikmönstren. Internet är en mosaik av möjligheter och vägar till kommunikation. Det är kinesiska askar där det inte är glasklart vem som är operatör, vem som är användare, vem som är sändare och mottagare och över huvudtaget vem som ska omfattas av det aktuella lagförslaget. 3. Bevarandeskyldigheten Även om något förslag inte har lagts fram i denna del så innebär utredningens uttalanden att vägen har förberetts för införandet av sådan skyldighet. Bahnhof är

6 medvetet om att införandet av någon slags lagstiftning på området kan komma att följa av Sveriges EU-medlemskap. Bahnhof vill ändå generellt bemöta många av de uttalanden som utredningen gjort i denna del. För det första vill Bahnhof bemöta det på många ställen i utredningen förekommande argumentet att ställa ett enskilt brottsoffer mot intresset av medborgarnas generella rätt till integritet (se t.ex sid 367). Bahnhof menar att detta argument är demagogiskt och att detta argument kan användas för införandet och verkställandet av vilka tvångsåtgärder som helst. Faran för integriteten ligger inte i första hand i att någon utomstående får sina privata telefonsamtal övervakade om övervakningen i sig leder till att en brottsling grips och lagförs för ett allvarligt brott. Faran för integriteten ligger i att att uppgifterna om övervakningen kan missbrukas av myndigheter och enskilda på ett sätt som inte är förenligt med den allmäna demokratisynen. Faran för missbruk föreligger i och med det faktum att uppgifterna finns tillgängliga som sådana, och detta alldeles oavsett regler om begränsning i användandet och gallring av uppgifterna. Det behövs inget större mått av fantasi för att föreställa sig att det i enskilda fall kan finnas ett betydande intresse, inte minst ekonomiskt, både för myndigheter och enskilda att genom missbruk och olagligheter ta del av och nyttja den mängd samlade uppgifter som från början samlats in med stöd av lagstadgade tvångsmedel. Utredningen har konsekvent missat eller undvikit den diskussionen och därmed de åtgärder som krävs för att förhindra missbruk. Utredningens förslag, liksom de helt nyligen antagna EU-reglerna, gäller hittills endast trafikuppgifter. De argument som framförts för bevarandeskyldigheten från utredningen och andra företrädare för denna skyldighet kan dock precis lika gärna gälla innehållet i kommunikationen. Om integritetsaspekterna väger så lätt, varför kan då inte alla e- postmeddelanden och telefonsamtal sparas? Och bör man då inte också i konsekvensens namn införa en skyldighet för postbefordrande företag att spara innehållet i alla brev? Att bevara uppgifter (som e-post) är i sig en stor säkerhetsrisk. Man kan aldrig utesluta medvetet dataintrång eller rena olyckor hur stora skyddsmekanismer som än skapas. På samma sätt som JAS-plan störtar eller kärnkraftverk havererar kan det inträffa att servrar och databaser blir hackade. Därmed skulle all den kommunikation som finns lagrad kunna bli tillgänglig, spridd och utnyttjad i olagliga syften. Det förtjänar att påpekas att detta naturligtvis inte bara gäller privatpersoners kommunikation utan även den kommunikation som förs av företag, politiker och myndigheter. Eftersom Bahnhof även tillhandahåller tjänster till utländska företag och myndigheter väcks dessutom frågan om förhållandet till främmande makt. Tekniska malörer på grund av den mänskliga faktorn, hackare och andra okända faktorer är något som har drabbat, och även i framtiden kommer att drabba, alla svenska operatörer. Vi arbetar fackmannamässigt ständigt med att förbättra och se över de rutiner vi har men hundraprocentiga garantier kan ingen operatör ge.

7 Bevarandeskyldigheten rör i högsta grad de integritetsintressen som Bahnhof ovan menar är viktiga. Till detta kommer samma frågor om kostnadsansvar som tidigare har berörts. Bahnhof förutsätter att en bevarandeskyldighet kommer att åtföljas av någon form av anpassningsskyldighet. Det som i detta sammanhang är speciellt för bevarandeskyldigheten är att kostnaderna för en enskild operatör naturligtvis blir högre ju längre tid som uppgifterna ska sparas. Att spara de uppgifter som lagförslaget föreslår kommer överslagsvis att kosta Bahnhof två miljoner kronor per år, exklusive kostnader för anpassningen till polisens krav. Bahnhof är ett i sammanhanget litet företag. Vi har ingen möjlighet att pulvrisera två miljoner om året som lagförslaget föreslår. En sådan kostnad kommer att innebära att Bahnhof delvis tvingas byta inriktning. Två miljoner kronor låter kanske inte som någon stor summa, men motsvarar hela Bahnhof AB:s vinst under Dessutom kommer frågan om tillsyn och kontroll av efterlevnaden av reglerna i fokus. Ett vitesförfarande synes inte vara någon verkningsfull påföljd för en operatör som i ett enskilt fall inte har levt upp till reglerna om bevarandeskyldighet. Bahnhof ser i förlängningen av sådana regler att effektiviteten endast kan upprätthållas om man på nytt inför ett auktorisationssystem och där indragen auktorisation blir den enda verkningsfulla påföljden för en operatör som inte sköter sig. Ett införande av den förslagna bevarandeskyldigheten kommer således att få direkt näringspolitiska konsekvenser. Ett införande av en bevarandeskyldighet på sätt som utredningen föreslagit för alltså med sig en rad frågor som utredningen inte har tagit upp till diskussion. Bahnhof motsätter sig det förslag på bevarandeskyldighet i 12 månader som utredningen skisserat. 4. Allmänt om förslagen om utökade möjligheter att nyttja tvångsmedlen hemlig avlyssning och hemlig övervakning Bahnhof har noterat att utredningen genomgående grundar sina förslag om utökad användning av tvångsmedel på uppgifter från Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen. Vad dessa uppgifter består i har inte närmare redovisats och det framgår inte om utredningen på något sätt ifrågasatt eller gjort någon egen närmare undersökning av de lämnade uppgifterna. På många sätt framstår därför utredningen som en ren partsinlaga när det gäller syftet med de föreslagna åtgärderna och där utredningen självt ägnat sig åt de lagtekniska frågorna. Enligt Bahnhofs mening räcker det inte med blotta påståendet från polismyndigheterna att nya och skärpta tvångsmedel är nödvändiga för att bekämpa den demoniserade organiserade brottsligheten. Den sakliga grunden måste redovisas. Framför allt gäller det en analys av om förslagen verkligen får åsyftat verkan och att förslagen verkligen är mer effektiva än annan typ av brottsbekämpning.

8 Enligt Bahnhofs uppfattning är det objektivt redovisade faktamaterialet alltför litet för att motivera skärpning av den nuvarande tvångsmedelslagstiftningen. Bahnhof motsätter sig därför att de framlagda förslagen införs enbart på de grunder som utredningen redovisat. 5. Förslag till lag om hemlig dataavläsning Bahnhof har med stigande förvåning tagit del av förslaget om hemlig dataavläsning. Förslaget innebär att polisen ska få rätt att ägna sig åt lagsanktionerad spionverksamhet för att komma åt krypterade meddelanden. Förslaget är fantasieggande och för tankarna till Watergate-affären och rena hollywoodfilmer. Om förslagen till utökad möjlighet att bedriva hemlig avlyssning och hemlig teleövervakning är dåligt underbyggda så är faktaunderlagen för detta förslag enligt Bahnhof fullständigt skrattretande. Utredningen uppger självt att det saknas statistik när det gäller användningen av krypterade program (sid 364) och att polisen inte velat lämna ut allför detaljerad information om utredningar där krypterad information har påträffats (sid 365). Utredningens förslag tycks bygga på polisuppgifter om att krypterad information har påträffats i olika utredningar och att, enligt uppgift, motsvarande metoder används av brottsbekämpande myndigheter i vissa länder (sid 365), samt att alla vi har talat med (är) helt överens om att rätt använd i det enskilda fallet skulle metoden innebära ett effektivt medel i brottsbekämpningen. Ett land som redan har liknande lagstiftning är Danmark. Det borde därför ha varit naturligt att utredningen gjort en analys av det danska systemet och effektiviteten i detta. Utredning konstaterar dock endast att det inte har gått att få några precisa uppgifter om tillämpningen av dataavläsning i Danmark. När det gäller effektiviteten i metoden hänvisar utredningen till att man av sekretessskäl inte kan redogöra för denna (sid 366). Utredningen kan heller inte avslöja några detaljer när det gäller röjningsriskerna (sid 366). Enligt Bahnhof vore det trevligt att få veta varför dessa intressanta fakta är sekretssbelagda och varför sekretessen kring ett par polisutredningar väger så mycket tyngre än intresset av att öppet redovisa grunden för införandet av en ny tvångsmedelslagstiftning som kommer att gälla i många år framöver. Sekretessen påminner om sådan sekretess som brukar motiveras med hänsyn till främmande makt. Bahnhof ifrågasätter om dataavläsning är någon effektiv metod att komma åt den grövre brottsligheten som metoden uppges vara ägnad för att bekämpa. Om den organiserade brottsligheten är så förfaren i dataanvändning som utredningen påstår kommer inplanterad program- eller maskinvara snabbt att upptäckas. En sådan upptäckt riskerar då naturligtvis att stjälpa en viktig förundersökning och uppdagandet av allvarliga brott. Bahnhof misstänker därför att metoden, om den införs, endast kommer att få betydelse för enklare brott, i många fall endast som resultatet av överskottsinformation.

9 Bahnhof vill även peka på risken för att en enskild person, t.ex i utpressningssyfte, kan missbruka metoden genom att plantera information som rör hets mot folkgrupp eller liknande i någon annans dator och därefter göra en polisanmälan, allt i syfte att överskottsinformation om annat brott ska framkomma. Under alla förhållanden är effektiviteten, integritetsfrågorna och därmed behovet av den föreslagna lagstiftningen alltför dåligt belysta i utredningen för att motivera en ny lagstiftning enligt förslagen. 6. Övriga synpunkter Det kan inte uteslutas att det framlagda förslaget kommer att skapa ett stort folkligt missnöje och motstånd mot vad som allmänheten måste och med all rätt bör tolka som första steget mot en ny kontrollstat. För många unga människor är detta en viktig principfråga som kan skapa en djup spricka i förtroendet för det politiska systemet. Lika lite som folk skulle ha förståelse för att Posten skulle kopiera och långtidslagra alla brev och vykort i säkerhetshyllor eller att de traditionella teleoperatörerna skulle banda alla telefonsamtal, lika försvinnande liten är troligen förståelsen för att operatörerna lagrar känslig information om vanligt folks surfmönster på nätet och de meddelanden de skickar till sina vänner och bekanta. I den meningen kan förslaget i många stycken verka kontraproduktivt mot de syften man vill uppnå. Det man vill förhindra kommer istället att påskyndas och förvärras. Förslaget kan mycket väl framprovocera ett undergroundklimat som aktivt kommer att driva på utvecklingen mot ett fullständigt privatiserat Internet utan möjlighet till insyn alls. Som motåtgärd kommer samhället sedan med ytterligare krav på kontrollverktyg och motmedel. Det blir en ond spiral skapas som ej kommer att gagna samhället ur någon aspekt. Vår uppfattning och vårt alternativ är istället att operatörerna bör ges fortsatt möjlighet att i samförstånd upprätta ett förtroendefullt samarbete med myndigheterna. Det kan lämpligtvis ske i samförstånd med PTS. Arbetet med ny lagstiftning bör istället inriktas på att upprätta och befästa mer mjuka vägar till kontroll och insyn. Bahnhofs uppfattning är att detta i praktiken har mycket större värde än de framlagda förslaget. Och slutligen: Internet har kommit att bli en viktig del av allas våra liv. Vi sköter våra bankaffärer via Internet. Vi skickar våra semesterbilder via Internet. Vi läser nyheterna via Internet. Vi köper vår musik via Internet. Tack vare Internet gör vi saker enklare och snabbare än för tjugo år sedan. Har vi alla vi som tillsammans utgör samhället inte polisen till att skydda det sätt vi vill leva på? I Sverige har vi en lång tradition av personlig integritet. Faktum är att stora delar av vår grundlag är konstruerad för att garantera oss den integriteten. Kanske beror det delvis på vår historiska närhet till nationer med en helt annan syn på individens okränkbarhet och

10 integritet, kanske beror det på frigörelsen från kungamakten. Men oavsett orsaken är de saker som vi alla är stolta över. Att försöka skydda ett samhälle genom att införa kollektiv övervakning och avlyssning, genom att införa strängare lagar eller större befogenheter för polis och militär det är inte en framkomlig väg i en demokrati. De element som vill hålla sig utanför lagen gör det ändå. Kan de inte skydda sig själva på nätet så håller de sig borta från det. Kvar blir då nio miljoner laglydiga svenskar som övervakas i varje elektroniskt steg de tar i samhället. Alla svenskar kan redan spåras geografiskt bara genom att bära sin mobiltelefon med sig. Vi kan spåras ekonomiskt med våra kredit- och bankkort, och myndigheterna kan få reda på allt om vår sjukdomshistoria, våra pensionspengar och våra inkomster. Räcker inte det? För Bahnhof AB Jon Karlung, Vd

Marschen mot Bodströmsamhället

Marschen mot Bodströmsamhället Marschen mot Bodströmsamhället Hur justitieministerns dubbelspel hotar våra grundlagsfästa fri- och rättigheter Oscar Swartz Marschen mot Bodströmsamhället Hur justitieministerns dubbelspel hotar våra

Läs mer

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling Reservation av ordföranden Göran Ewerlöf, till vilken ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) ansluter sig Kap. 7 Positiv särbehandling Enligt min uppfattning bör positiv etnisk särbehandling

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie-Louise Collin Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning Examensarbete 20 poäng Handledare: Per Ole Träskman

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014.

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. Piratpartiets partiprogram Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. 1 Innehåll Inledning sid 3 Världsbild och principer sid 4 Ett samhälle fritt från massövervakning sid

Läs mer