Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m."

Transkript

1 Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m. Stockholm Regeringskansliet Justitiedepartementet Åklagarenheten Stockholm Bahnhof AB:s yttrande Detta remissvar består av två yttranden; dels över förslaget om den utökade anpassningsskyldigheten enligt Lagen om elektronisk kommunikation och utredningens uttalanden kring bevarandeskyldigheten, dels allmänt om förslagen till de utvidgade möjligheterna att genomföra hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning samt kring förslaget till lagen om hemlig dataavläsning. Bahnhof AB:s slutsats Bahnhof avstyrker i allt väsentligt de framlagda förslagen. Innehållsförteckning Kapitel Innehåll 1. Beskrivning av bolaget och allmänna synpunkter 2. Utvidgad anpassningsskyldighet 3. Bevarandeskyldigheten 4. Allmänt om förslagen om utökade möjligheter att nyttja tvångsmedlen hemlig avlyssning och hemlig övervakning 5. Lag om hemlig dataavläsning 6. Övriga synpunkter

2 1. Allmänna synpunkter på förslaget och bolagets bakgrund Innan vi går in på närmare detaljer för vårt ställningstagande vill vi först ge en beskrivning av bolagets historia och vår roll som operatör. Bahnhof är Sveriges äldsta Internet Service Provider (i fortsättningen kallad ISP). Som ISP är Bahnhof idag representativt för ett antal liknande svenska operatörer. En ISP är en datanätsoperatör som är inriktad på att tillhandahålla Internettjänster som bredband, webbhotell, e-posttjänster, lagringsutrymme på egna eller uthyrda servrar samt andra datatjänster för privatpersoner och företag i växande utsträckning även telefoni och TV. Bahnhof är en nätoperatör med ett rikstäckande eget nät och har svenska och utländska företag och privatpersoner anslutna. Man kan kalla oss ett Telia i miniatyr, om än möjligen mer renodlat inriktat på Internettjänster. Vi är den största operatören utanför Tele2-sfären och de tidigare statliga monopolen Telia och Telenor. Bahnhof har även verksamhet som riktar sig till utlandet. Vi driver bland annat tjänster åt utländska företag i Sydostasien, Ukraina och Ryssland. Vi har också privatkunder över hela världen. I vårt utbud ingår avancerade tjänster för lagring av information och olika tjänster som hör ihop med detta, exempelvis brandväggar, filter och krypteringsskydd allt för att skydda kunderna mot dataintrång. I augusti 1994 kopplade Bahnhof upp sina första kunder till Internet. Vid den tidpunkten var Internet för de flesta svenskar en okänd företeelse. Det var en pionjärtid som bestod i att koppla upp kunder med enklare modem till Internet - och sedan låta dem skicka e-post och surfa på hemsidor. Fenomenet var helt nytt och ingen av de stora teleoperatörerna erbjöd vid denna tidpunkt samma tjänst till privatpersoner. Utan att i detalj gå in på Internets utveckling i Sverige kan man konstatera att teknikutveckling (och de nya tjänster som togs fram) besjälades av stor teknisk kreativitet och innovationsrikedom. Sverige var på många sätt ett föregångsland. Internet har sedan dess kommit att förändra samhället i grunden. Med den totala frihet som Internet hittills byggt på, har entreprenörer och framsynta företag byggt upp en helt ny tjänstesektor. Idag gör vi nästan allt via Internet. Vi sköter våra bankaffärer, vi bokar tvättstugor och vi pratar med våra barn med hjälp av Internettelefoni. Det var just denna frihet och öppenhet som möjliggjorde den för Sverige närmast explosionsartade utvecklingen på IT-området. Bahnhof vill särskilt påminna om just dessa historiska förutsättningar för en näring i Sverige med hundratusentals anställda.

3 Det enda man har tittat på i lagförslaget är nämligen de fördelar det skulle innebära för polis och åklagare att komma åt all den information som skickas över Internet, inte det faktum att det var informationsfriheten och avsaknaden av kontroll och styrning av användarnas tankar och idéer som byggde upp informationssamhället. De näringspolitiska konsekvenserna av de framlagda förslaget ska inte underskattas. I grunden genomsyras hela det framlagda förslaget av en starkt teknik- och näringsfientlig attityd. Internet uppfattas som något bångstyrigt och hotfullt som till varje pris måste kontrolleras. Man vill införa övervakningsverktyg som dels slår hårt mot det svenska näringslivet (både direkt och indirekt), dels skapar förutsättningar för ett samhälle som i praktiken har alla attribut och kännetecknen av en ren polisstat av klassisk Orwellsk modell. Den parlamentariska kontroll som påstås finnas måste betraktas som ren politisk kosmetika utan annat än mycket begränsad möjlighet till insyn, kontroll och förståelse i de verksamheter som föreslås. Man kan fråga sig om Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet år 1994 (när Bahnhof startade sin verksamhet) hade varit särskilt välvilligt inställda till Bahnhofs idé om att erbjuda en helt ny tjänst kallad Internet - där privatpersoner fritt och helt okontrollerat kunde skicka elektroniska meddelanden och utbyta tankar och idéer mellan varandra. Detta innebär inte att operatörer som Bahnhof motarbetat polisen eller vill skydda brottslingar eller liknande. Tvärtom har vi i en anda av stor förståelse och samförstånd hjälpt till och besvarat de frågor och ärenden som kommit oss tillhanda från myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Handlingar som bryter mot svensk lagstiftning är inte tillåtna enligt Bahnhofs eller andra operatörers villkor. Men lika lite som Postverket normalt förväntas öppna brev och kontrollera och spara dess innehåll, lika lite har vi som operatör aktivt övervakat och granskat de meddelanden våra kunder sänt mellan varandra. Bahnhof vill också påpeka att lagförslaget i sin helhet är ett uppenbart hinder i vår näringsverksamhet för utländska kunder, både privata och offentliga, och företagande i världen. Såvitt vi förstår kommer vi nämligen enligt förslaget även att behöva lagra detaljerade uppgifter om kommunikation inom och mellan myndigheter i länder utanför EU. Vi kommer också att i villkor behöva informera nya och existerande kunder i bland annat Japan och Sydkorea att deras post och information lagras och görs tillgänglig för svenska myndigheter under ännu okänd tid. Bahnhof uppfattar inte detta som någon stor fördel i den fortsatta marknadsföringen av svenska produkter ute i världen.

4 2. Utvidgad anpassningsskyldighet Bahnhof är medvetet om och har förståelse för att effektiviteten i tvångsmedlen hemlig avlyssning och övervakning kräver en viss anpassning hos de operatörer som berörs. Enligt Bahnhofs uppfattning omfattas Bahnhofs verksamhet generellt inte av den nuvarande anpassningsskyldigheten, men eftersom gränsdragningen är oklar enligt nuvarande regler kan vissa delar av Bahnhofs verksamhet i slutändan ändå anses falla under anpassningsskyldigheten. Med utredningens förslag kommer det fortfarande att råda osäkerhet kring i vilken utsträckning Bahnhofs verksamhet kommer att omfattas av denna skyldighet. Det finns uppenbarligen svårigheter när det gäller att fastställa vad som omfattas av anpassningsskyldigheten. Bahnhof ställer sig därför frågan om anpassningsskyldigheten egentligen bara är en teoretisk konstruktion och att det för en effektiv användning av de aktuella tvångsmedlen är fullt tillräckligt med den medverkansskyldighet som finns i 27 kap. rättegångsbalken. Bahnhof anser att diskussionen och gränsdragningen mellan olika teoretiska begrepp i sammanhanget vållar förvirring som inte alls gagnar en effektiv användning av aktuella tvångsmedel. För en operatör som Bahnhof är det viktigt att kunna avgöra vilka konkreta åtgärder för anpassning som krävs för att bedöma kostnader och arbetsinsatser för installation och drift av nödvändiga system och rutiner. Den redogörelse för vad som innefattas i begreppet anpassningsskyldighet som finns på sid 275f i utredningen är generellt funktionsbestämda men lämnar inte svar på frågan; Anpassning till vad? Hur ska Bahnhof till exempel kunna avgöra vilka åtgärder som ska vidtas för att ett telemeddelande skall göras tillgängligt så att det enligt polisens bedömning enkelt kan tas om hand (sid 276)? Den närmare preciseringen av vad som konkret omfattas av anpassningsskyldigheten ska enligt Bahnhof avgöras av föreskrifter från den myndighet som har tillsyn över Bahnhofs verksamhet, nämligen Post & Telestyrelsen, PTS. Bahnhof ställer sig helt avvisande till förslaget att det ska vara Rikspolisstyrelsen som ska ha rätt att förelägga vite mot operatörer och pröva frågor om undantag. Polismyndigheten skulle därmed i praktiken bli en ny tillsynsmyndighet för de företag som omfattas av anpassningsskyldigheten. Det innebär att Bahnhof skulle lyda under en polisiär myndighet som med visst godtycke kan ställa krav på vilka regler som måste uppfyllas, och när, utan hänsyn varken till kostnaden för det privata företaget eller till konsekvenserna för företagets kunder. Bahnhof finner det främmande i ett land som Sverige att polisen ska ha någon generell tillsyn över en viss gren av företagsamheten. Den omständigheten att samarbetet mellan berörda myndigheter av olika skäl tidigare inte har fungerat utgör inget skäl att ändra den nuvarande ordningen.

5 Eftersom det med de föreslagna reglerna fortfarande är oklart vilka åtgärder som krävs för att uppfylla anpassningsskyldigheten kan Bahnhof följaktligen inte bedöma kostnaderna med någon större precision. Det enda som med säkerhet kan konstateras är att skyldigheten kommer att innebära ökade kostnader. Bahnhof anser att utredningen gör det för enkelt för sig genom att säga att kostnaderna enkelt kan pulvriseras (sid 298). Generellt kan en anpassningsskatt enligt förslaget lättare övervältras på kunder till en stor och marknadsledande aktör. Även om kostnaderna uppgår till miljontals kronor behöver kanske en marknadsledande operatör överhuvudtaget inte förändra sina priser. För en mindre operatör av Bahnhofs storlek kan kostnader på miljontals kronor innebära att operatören står inför valet att höja sina priser (i den mån det går med hänsyn till prisvillkor i olika avtal) eller att ta kostnaderna självt. I praktiken kommer en sådan ordning att innebära att mindre operatörer slås ut på marknaden. En lagstiftning enligt förslaget bör inte genomföras utan att anpassningsskyldigheten har konkretiserats till åtgärder som en klar majoritet av operatörerna kan införa med rimliga kostnader. Det finns idag ett stort antal vägar ut på Internet och ett stort antal möjligheter att kommunicera på olika sätt. Bahnhof har till exempel tusentals företagskunder som själva driver e-postservrar. Men är tanken att Bahnhof i fortsättningen ska övervaka även våra kunder på nästa nivå? Många av våra kunder driver nämligen i sin tur egna webbhotell och en rad olika andra e-posttjänster. Det finns inga riktlinjer i utredningen som klart avgränsar var vårt ansvar tar vid. Den senaste trenden är att individualisera Internettjänster. I praktiken kan idag en enskild privatperson själv mycket lätt vara operatör i den meningen att han upplåter en server för allmänt bruk och för sin egen och andras e-post. I sin tur kan denne privatperson vara kund hos Bahnhof eller någon annan operatör. I förlängningen finns till och med ett läge där själva tillgången till datanätet i sin helhet erhålles helt utanför operatörer och telebolag. Det kommer att handla om trådlösa nätverk där datorer står i direkt kontakt med varandra, som i sin tur står i kontakt med andra datorer i en oändlig och oövervakad kedja, och det kan handla om ganska enkelt tunnlad trafik inom en annan operatörs nät. Nästa generations trådlösa basstationer bygger helt på principen om logiskt närmast slumpmässigt uppbyggda datanät, där konfigurationen bestäms av basstationerna själva enligt egna analyser av trafikmönstren. Internet är en mosaik av möjligheter och vägar till kommunikation. Det är kinesiska askar där det inte är glasklart vem som är operatör, vem som är användare, vem som är sändare och mottagare och över huvudtaget vem som ska omfattas av det aktuella lagförslaget. 3. Bevarandeskyldigheten Även om något förslag inte har lagts fram i denna del så innebär utredningens uttalanden att vägen har förberetts för införandet av sådan skyldighet. Bahnhof är

6 medvetet om att införandet av någon slags lagstiftning på området kan komma att följa av Sveriges EU-medlemskap. Bahnhof vill ändå generellt bemöta många av de uttalanden som utredningen gjort i denna del. För det första vill Bahnhof bemöta det på många ställen i utredningen förekommande argumentet att ställa ett enskilt brottsoffer mot intresset av medborgarnas generella rätt till integritet (se t.ex sid 367). Bahnhof menar att detta argument är demagogiskt och att detta argument kan användas för införandet och verkställandet av vilka tvångsåtgärder som helst. Faran för integriteten ligger inte i första hand i att någon utomstående får sina privata telefonsamtal övervakade om övervakningen i sig leder till att en brottsling grips och lagförs för ett allvarligt brott. Faran för integriteten ligger i att att uppgifterna om övervakningen kan missbrukas av myndigheter och enskilda på ett sätt som inte är förenligt med den allmäna demokratisynen. Faran för missbruk föreligger i och med det faktum att uppgifterna finns tillgängliga som sådana, och detta alldeles oavsett regler om begränsning i användandet och gallring av uppgifterna. Det behövs inget större mått av fantasi för att föreställa sig att det i enskilda fall kan finnas ett betydande intresse, inte minst ekonomiskt, både för myndigheter och enskilda att genom missbruk och olagligheter ta del av och nyttja den mängd samlade uppgifter som från början samlats in med stöd av lagstadgade tvångsmedel. Utredningen har konsekvent missat eller undvikit den diskussionen och därmed de åtgärder som krävs för att förhindra missbruk. Utredningens förslag, liksom de helt nyligen antagna EU-reglerna, gäller hittills endast trafikuppgifter. De argument som framförts för bevarandeskyldigheten från utredningen och andra företrädare för denna skyldighet kan dock precis lika gärna gälla innehållet i kommunikationen. Om integritetsaspekterna väger så lätt, varför kan då inte alla e- postmeddelanden och telefonsamtal sparas? Och bör man då inte också i konsekvensens namn införa en skyldighet för postbefordrande företag att spara innehållet i alla brev? Att bevara uppgifter (som e-post) är i sig en stor säkerhetsrisk. Man kan aldrig utesluta medvetet dataintrång eller rena olyckor hur stora skyddsmekanismer som än skapas. På samma sätt som JAS-plan störtar eller kärnkraftverk havererar kan det inträffa att servrar och databaser blir hackade. Därmed skulle all den kommunikation som finns lagrad kunna bli tillgänglig, spridd och utnyttjad i olagliga syften. Det förtjänar att påpekas att detta naturligtvis inte bara gäller privatpersoners kommunikation utan även den kommunikation som förs av företag, politiker och myndigheter. Eftersom Bahnhof även tillhandahåller tjänster till utländska företag och myndigheter väcks dessutom frågan om förhållandet till främmande makt. Tekniska malörer på grund av den mänskliga faktorn, hackare och andra okända faktorer är något som har drabbat, och även i framtiden kommer att drabba, alla svenska operatörer. Vi arbetar fackmannamässigt ständigt med att förbättra och se över de rutiner vi har men hundraprocentiga garantier kan ingen operatör ge.

7 Bevarandeskyldigheten rör i högsta grad de integritetsintressen som Bahnhof ovan menar är viktiga. Till detta kommer samma frågor om kostnadsansvar som tidigare har berörts. Bahnhof förutsätter att en bevarandeskyldighet kommer att åtföljas av någon form av anpassningsskyldighet. Det som i detta sammanhang är speciellt för bevarandeskyldigheten är att kostnaderna för en enskild operatör naturligtvis blir högre ju längre tid som uppgifterna ska sparas. Att spara de uppgifter som lagförslaget föreslår kommer överslagsvis att kosta Bahnhof två miljoner kronor per år, exklusive kostnader för anpassningen till polisens krav. Bahnhof är ett i sammanhanget litet företag. Vi har ingen möjlighet att pulvrisera två miljoner om året som lagförslaget föreslår. En sådan kostnad kommer att innebära att Bahnhof delvis tvingas byta inriktning. Två miljoner kronor låter kanske inte som någon stor summa, men motsvarar hela Bahnhof AB:s vinst under Dessutom kommer frågan om tillsyn och kontroll av efterlevnaden av reglerna i fokus. Ett vitesförfarande synes inte vara någon verkningsfull påföljd för en operatör som i ett enskilt fall inte har levt upp till reglerna om bevarandeskyldighet. Bahnhof ser i förlängningen av sådana regler att effektiviteten endast kan upprätthållas om man på nytt inför ett auktorisationssystem och där indragen auktorisation blir den enda verkningsfulla påföljden för en operatör som inte sköter sig. Ett införande av den förslagna bevarandeskyldigheten kommer således att få direkt näringspolitiska konsekvenser. Ett införande av en bevarandeskyldighet på sätt som utredningen föreslagit för alltså med sig en rad frågor som utredningen inte har tagit upp till diskussion. Bahnhof motsätter sig det förslag på bevarandeskyldighet i 12 månader som utredningen skisserat. 4. Allmänt om förslagen om utökade möjligheter att nyttja tvångsmedlen hemlig avlyssning och hemlig övervakning Bahnhof har noterat att utredningen genomgående grundar sina förslag om utökad användning av tvångsmedel på uppgifter från Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen. Vad dessa uppgifter består i har inte närmare redovisats och det framgår inte om utredningen på något sätt ifrågasatt eller gjort någon egen närmare undersökning av de lämnade uppgifterna. På många sätt framstår därför utredningen som en ren partsinlaga när det gäller syftet med de föreslagna åtgärderna och där utredningen självt ägnat sig åt de lagtekniska frågorna. Enligt Bahnhofs mening räcker det inte med blotta påståendet från polismyndigheterna att nya och skärpta tvångsmedel är nödvändiga för att bekämpa den demoniserade organiserade brottsligheten. Den sakliga grunden måste redovisas. Framför allt gäller det en analys av om förslagen verkligen får åsyftat verkan och att förslagen verkligen är mer effektiva än annan typ av brottsbekämpning.

8 Enligt Bahnhofs uppfattning är det objektivt redovisade faktamaterialet alltför litet för att motivera skärpning av den nuvarande tvångsmedelslagstiftningen. Bahnhof motsätter sig därför att de framlagda förslagen införs enbart på de grunder som utredningen redovisat. 5. Förslag till lag om hemlig dataavläsning Bahnhof har med stigande förvåning tagit del av förslaget om hemlig dataavläsning. Förslaget innebär att polisen ska få rätt att ägna sig åt lagsanktionerad spionverksamhet för att komma åt krypterade meddelanden. Förslaget är fantasieggande och för tankarna till Watergate-affären och rena hollywoodfilmer. Om förslagen till utökad möjlighet att bedriva hemlig avlyssning och hemlig teleövervakning är dåligt underbyggda så är faktaunderlagen för detta förslag enligt Bahnhof fullständigt skrattretande. Utredningen uppger självt att det saknas statistik när det gäller användningen av krypterade program (sid 364) och att polisen inte velat lämna ut allför detaljerad information om utredningar där krypterad information har påträffats (sid 365). Utredningens förslag tycks bygga på polisuppgifter om att krypterad information har påträffats i olika utredningar och att, enligt uppgift, motsvarande metoder används av brottsbekämpande myndigheter i vissa länder (sid 365), samt att alla vi har talat med (är) helt överens om att rätt använd i det enskilda fallet skulle metoden innebära ett effektivt medel i brottsbekämpningen. Ett land som redan har liknande lagstiftning är Danmark. Det borde därför ha varit naturligt att utredningen gjort en analys av det danska systemet och effektiviteten i detta. Utredning konstaterar dock endast att det inte har gått att få några precisa uppgifter om tillämpningen av dataavläsning i Danmark. När det gäller effektiviteten i metoden hänvisar utredningen till att man av sekretessskäl inte kan redogöra för denna (sid 366). Utredningen kan heller inte avslöja några detaljer när det gäller röjningsriskerna (sid 366). Enligt Bahnhof vore det trevligt att få veta varför dessa intressanta fakta är sekretssbelagda och varför sekretessen kring ett par polisutredningar väger så mycket tyngre än intresset av att öppet redovisa grunden för införandet av en ny tvångsmedelslagstiftning som kommer att gälla i många år framöver. Sekretessen påminner om sådan sekretess som brukar motiveras med hänsyn till främmande makt. Bahnhof ifrågasätter om dataavläsning är någon effektiv metod att komma åt den grövre brottsligheten som metoden uppges vara ägnad för att bekämpa. Om den organiserade brottsligheten är så förfaren i dataanvändning som utredningen påstår kommer inplanterad program- eller maskinvara snabbt att upptäckas. En sådan upptäckt riskerar då naturligtvis att stjälpa en viktig förundersökning och uppdagandet av allvarliga brott. Bahnhof misstänker därför att metoden, om den införs, endast kommer att få betydelse för enklare brott, i många fall endast som resultatet av överskottsinformation.

9 Bahnhof vill även peka på risken för att en enskild person, t.ex i utpressningssyfte, kan missbruka metoden genom att plantera information som rör hets mot folkgrupp eller liknande i någon annans dator och därefter göra en polisanmälan, allt i syfte att överskottsinformation om annat brott ska framkomma. Under alla förhållanden är effektiviteten, integritetsfrågorna och därmed behovet av den föreslagna lagstiftningen alltför dåligt belysta i utredningen för att motivera en ny lagstiftning enligt förslagen. 6. Övriga synpunkter Det kan inte uteslutas att det framlagda förslaget kommer att skapa ett stort folkligt missnöje och motstånd mot vad som allmänheten måste och med all rätt bör tolka som första steget mot en ny kontrollstat. För många unga människor är detta en viktig principfråga som kan skapa en djup spricka i förtroendet för det politiska systemet. Lika lite som folk skulle ha förståelse för att Posten skulle kopiera och långtidslagra alla brev och vykort i säkerhetshyllor eller att de traditionella teleoperatörerna skulle banda alla telefonsamtal, lika försvinnande liten är troligen förståelsen för att operatörerna lagrar känslig information om vanligt folks surfmönster på nätet och de meddelanden de skickar till sina vänner och bekanta. I den meningen kan förslaget i många stycken verka kontraproduktivt mot de syften man vill uppnå. Det man vill förhindra kommer istället att påskyndas och förvärras. Förslaget kan mycket väl framprovocera ett undergroundklimat som aktivt kommer att driva på utvecklingen mot ett fullständigt privatiserat Internet utan möjlighet till insyn alls. Som motåtgärd kommer samhället sedan med ytterligare krav på kontrollverktyg och motmedel. Det blir en ond spiral skapas som ej kommer att gagna samhället ur någon aspekt. Vår uppfattning och vårt alternativ är istället att operatörerna bör ges fortsatt möjlighet att i samförstånd upprätta ett förtroendefullt samarbete med myndigheterna. Det kan lämpligtvis ske i samförstånd med PTS. Arbetet med ny lagstiftning bör istället inriktas på att upprätta och befästa mer mjuka vägar till kontroll och insyn. Bahnhofs uppfattning är att detta i praktiken har mycket större värde än de framlagda förslaget. Och slutligen: Internet har kommit att bli en viktig del av allas våra liv. Vi sköter våra bankaffärer via Internet. Vi skickar våra semesterbilder via Internet. Vi läser nyheterna via Internet. Vi köper vår musik via Internet. Tack vare Internet gör vi saker enklare och snabbare än för tjugo år sedan. Har vi alla vi som tillsammans utgör samhället inte polisen till att skydda det sätt vi vill leva på? I Sverige har vi en lång tradition av personlig integritet. Faktum är att stora delar av vår grundlag är konstruerad för att garantera oss den integriteten. Kanske beror det delvis på vår historiska närhet till nationer med en helt annan syn på individens okränkbarhet och

10 integritet, kanske beror det på frigörelsen från kungamakten. Men oavsett orsaken är de saker som vi alla är stolta över. Att försöka skydda ett samhälle genom att införa kollektiv övervakning och avlyssning, genom att införa strängare lagar eller större befogenheter för polis och militär det är inte en framkomlig väg i en demokrati. De element som vill hålla sig utanför lagen gör det ändå. Kan de inte skydda sig själva på nätet så håller de sig borta från det. Kvar blir då nio miljoner laglydiga svenskar som övervakas i varje elektroniskt steg de tar i samhället. Alla svenskar kan redan spåras geografiskt bara genom att bära sin mobiltelefon med sig. Vi kan spåras ekonomiskt med våra kredit- och bankkort, och myndigheterna kan få reda på allt om vår sjukdomshistoria, våra pensionspengar och våra inkomster. Räcker inte det? För Bahnhof AB Jon Karlung, Vd

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (5) Kammaråklagare Charlotta Tanner Datum Dnr 2009-09-28 ÅM-A 2009/0589 RIKSPOLISSTYRELSEN Ert datum Dnr Kriminalkommissarie Thomas Eriksson RKP A -102-963/09 Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Varför spjärna emot? Vad vill staten att vi ska göra? Vem betalar notan? Vad kan vi göra? Ska skurkar gå fria?

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Överåklagaren Peter Hertting Er beteckning Ju 2005/4823/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande över delbetänkande av Beredningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof Integritet på nätet Jon Karlung, Bahnhof Kort om Bahnhof Grundades 1994 10 stycken US Robotics-modem på IKEA-hyllor. Maximal bandbredd 28,8 kbit/s Egen förbindelse på 64 kbit/s Tre anställda i en barrack

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

WILHELM DAHLBORN A D V O K AT B YR Å. Begäran enligt 3 kap 13 taxeringslagen om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter

WILHELM DAHLBORN A D V O K AT B YR Å. Begäran enligt 3 kap 13 taxeringslagen om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter Länsrätten i Stockholms län 115 76 Stockholm Gustavsberg 2007-10-31 Begäran enligt 3 kap 13 taxeringslagen om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter Föreläggande som begäran om

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Övergripande kommentarer

Övergripande kommentarer SNUS Remissvar avseende SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning Föreningen SNUS, Swedish Network Users Society har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade betänkande.

Läs mer

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2013/3527/L2 Yttrande Stockholm 2013-08-14 Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Svensk Försäkring,

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande.

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande. Datum: 2011-04-19 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 12/2011 810 Justitiedepartementet 114 94 Stockholm Att Monika Bergström Remissyttrande Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Journalistförbundet avvisar utredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Mötesanteckningar, Integritetsforum 23 april 2015 kl. 9-12

Mötesanteckningar, Integritetsforum 23 april 2015 kl. 9-12 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-08-17 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Mötesanteckningar, Integritetsforum 23 april 2015 kl. 9-12 Inledning Jeanette

Läs mer

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 april 2014 Beatrice Ask Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta Cover Page Job ID: AdobePDF8-134 Requesting User: Lotta Title: Microsoft Word - Remissvar Transports Cover Page 2008-09-08 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Transportstyrelsen ansvarslag

Läs mer

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet 167 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013. De behandlade yrkandena

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Internet laglöst land?

Internet laglöst land? Internet laglöst land? Internationella Brottsofferdagen Stockholm 2011-02-22 Anders Ahlqvist Dagens epistel Är Internet ett laglöst land? Motivering till svaret Eget beteende Men Laglöst? Alla lagar som

Läs mer

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 29.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 27/2014

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52)

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-14 KN2011/166 A2011/2785/A YTTRANDE Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta

Läs mer

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Näringsdepartementet GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM INFORMATION OCH SAMRÅD (SOU

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Barn under 15 år som

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Datum Diarienr 2012-04-26 1849-2011. Polismyndigheten i Stockholms län Att. NN 106 75 Stockholm. Datainspektionens beslut

Datum Diarienr 2012-04-26 1849-2011. Polismyndigheten i Stockholms län Att. NN 106 75 Stockholm. Datainspektionens beslut Datum Diarienr 2012-04-26 1849-2011 Polismyndigheten i Stockholms län Att. NN 106 75 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Polismyndigheten i Stockholms län, tillsynen har särskilt

Läs mer

Typer av abuse Situationer Civilrätt och skadestånd Brott, lagar och direktiv

Typer av abuse Situationer Civilrätt och skadestånd Brott, lagar och direktiv Internetdagarna 8 oktober 2002 Mikael Pawlo Abuse - juridiska aspekter eller - Hör upp, Blindstyre! Typer av abuse Situationer Civilrätt och skadestånd Brott, lagar och direktiv 1 Två typer av abuse-ansvar

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer