Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m."

Transkript

1 Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m. Stockholm Regeringskansliet Justitiedepartementet Åklagarenheten Stockholm Bahnhof AB:s yttrande Detta remissvar består av två yttranden; dels över förslaget om den utökade anpassningsskyldigheten enligt Lagen om elektronisk kommunikation och utredningens uttalanden kring bevarandeskyldigheten, dels allmänt om förslagen till de utvidgade möjligheterna att genomföra hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning samt kring förslaget till lagen om hemlig dataavläsning. Bahnhof AB:s slutsats Bahnhof avstyrker i allt väsentligt de framlagda förslagen. Innehållsförteckning Kapitel Innehåll 1. Beskrivning av bolaget och allmänna synpunkter 2. Utvidgad anpassningsskyldighet 3. Bevarandeskyldigheten 4. Allmänt om förslagen om utökade möjligheter att nyttja tvångsmedlen hemlig avlyssning och hemlig övervakning 5. Lag om hemlig dataavläsning 6. Övriga synpunkter

2 1. Allmänna synpunkter på förslaget och bolagets bakgrund Innan vi går in på närmare detaljer för vårt ställningstagande vill vi först ge en beskrivning av bolagets historia och vår roll som operatör. Bahnhof är Sveriges äldsta Internet Service Provider (i fortsättningen kallad ISP). Som ISP är Bahnhof idag representativt för ett antal liknande svenska operatörer. En ISP är en datanätsoperatör som är inriktad på att tillhandahålla Internettjänster som bredband, webbhotell, e-posttjänster, lagringsutrymme på egna eller uthyrda servrar samt andra datatjänster för privatpersoner och företag i växande utsträckning även telefoni och TV. Bahnhof är en nätoperatör med ett rikstäckande eget nät och har svenska och utländska företag och privatpersoner anslutna. Man kan kalla oss ett Telia i miniatyr, om än möjligen mer renodlat inriktat på Internettjänster. Vi är den största operatören utanför Tele2-sfären och de tidigare statliga monopolen Telia och Telenor. Bahnhof har även verksamhet som riktar sig till utlandet. Vi driver bland annat tjänster åt utländska företag i Sydostasien, Ukraina och Ryssland. Vi har också privatkunder över hela världen. I vårt utbud ingår avancerade tjänster för lagring av information och olika tjänster som hör ihop med detta, exempelvis brandväggar, filter och krypteringsskydd allt för att skydda kunderna mot dataintrång. I augusti 1994 kopplade Bahnhof upp sina första kunder till Internet. Vid den tidpunkten var Internet för de flesta svenskar en okänd företeelse. Det var en pionjärtid som bestod i att koppla upp kunder med enklare modem till Internet - och sedan låta dem skicka e-post och surfa på hemsidor. Fenomenet var helt nytt och ingen av de stora teleoperatörerna erbjöd vid denna tidpunkt samma tjänst till privatpersoner. Utan att i detalj gå in på Internets utveckling i Sverige kan man konstatera att teknikutveckling (och de nya tjänster som togs fram) besjälades av stor teknisk kreativitet och innovationsrikedom. Sverige var på många sätt ett föregångsland. Internet har sedan dess kommit att förändra samhället i grunden. Med den totala frihet som Internet hittills byggt på, har entreprenörer och framsynta företag byggt upp en helt ny tjänstesektor. Idag gör vi nästan allt via Internet. Vi sköter våra bankaffärer, vi bokar tvättstugor och vi pratar med våra barn med hjälp av Internettelefoni. Det var just denna frihet och öppenhet som möjliggjorde den för Sverige närmast explosionsartade utvecklingen på IT-området. Bahnhof vill särskilt påminna om just dessa historiska förutsättningar för en näring i Sverige med hundratusentals anställda.

3 Det enda man har tittat på i lagförslaget är nämligen de fördelar det skulle innebära för polis och åklagare att komma åt all den information som skickas över Internet, inte det faktum att det var informationsfriheten och avsaknaden av kontroll och styrning av användarnas tankar och idéer som byggde upp informationssamhället. De näringspolitiska konsekvenserna av de framlagda förslaget ska inte underskattas. I grunden genomsyras hela det framlagda förslaget av en starkt teknik- och näringsfientlig attityd. Internet uppfattas som något bångstyrigt och hotfullt som till varje pris måste kontrolleras. Man vill införa övervakningsverktyg som dels slår hårt mot det svenska näringslivet (både direkt och indirekt), dels skapar förutsättningar för ett samhälle som i praktiken har alla attribut och kännetecknen av en ren polisstat av klassisk Orwellsk modell. Den parlamentariska kontroll som påstås finnas måste betraktas som ren politisk kosmetika utan annat än mycket begränsad möjlighet till insyn, kontroll och förståelse i de verksamheter som föreslås. Man kan fråga sig om Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet år 1994 (när Bahnhof startade sin verksamhet) hade varit särskilt välvilligt inställda till Bahnhofs idé om att erbjuda en helt ny tjänst kallad Internet - där privatpersoner fritt och helt okontrollerat kunde skicka elektroniska meddelanden och utbyta tankar och idéer mellan varandra. Detta innebär inte att operatörer som Bahnhof motarbetat polisen eller vill skydda brottslingar eller liknande. Tvärtom har vi i en anda av stor förståelse och samförstånd hjälpt till och besvarat de frågor och ärenden som kommit oss tillhanda från myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Handlingar som bryter mot svensk lagstiftning är inte tillåtna enligt Bahnhofs eller andra operatörers villkor. Men lika lite som Postverket normalt förväntas öppna brev och kontrollera och spara dess innehåll, lika lite har vi som operatör aktivt övervakat och granskat de meddelanden våra kunder sänt mellan varandra. Bahnhof vill också påpeka att lagförslaget i sin helhet är ett uppenbart hinder i vår näringsverksamhet för utländska kunder, både privata och offentliga, och företagande i världen. Såvitt vi förstår kommer vi nämligen enligt förslaget även att behöva lagra detaljerade uppgifter om kommunikation inom och mellan myndigheter i länder utanför EU. Vi kommer också att i villkor behöva informera nya och existerande kunder i bland annat Japan och Sydkorea att deras post och information lagras och görs tillgänglig för svenska myndigheter under ännu okänd tid. Bahnhof uppfattar inte detta som någon stor fördel i den fortsatta marknadsföringen av svenska produkter ute i världen.

4 2. Utvidgad anpassningsskyldighet Bahnhof är medvetet om och har förståelse för att effektiviteten i tvångsmedlen hemlig avlyssning och övervakning kräver en viss anpassning hos de operatörer som berörs. Enligt Bahnhofs uppfattning omfattas Bahnhofs verksamhet generellt inte av den nuvarande anpassningsskyldigheten, men eftersom gränsdragningen är oklar enligt nuvarande regler kan vissa delar av Bahnhofs verksamhet i slutändan ändå anses falla under anpassningsskyldigheten. Med utredningens förslag kommer det fortfarande att råda osäkerhet kring i vilken utsträckning Bahnhofs verksamhet kommer att omfattas av denna skyldighet. Det finns uppenbarligen svårigheter när det gäller att fastställa vad som omfattas av anpassningsskyldigheten. Bahnhof ställer sig därför frågan om anpassningsskyldigheten egentligen bara är en teoretisk konstruktion och att det för en effektiv användning av de aktuella tvångsmedlen är fullt tillräckligt med den medverkansskyldighet som finns i 27 kap. rättegångsbalken. Bahnhof anser att diskussionen och gränsdragningen mellan olika teoretiska begrepp i sammanhanget vållar förvirring som inte alls gagnar en effektiv användning av aktuella tvångsmedel. För en operatör som Bahnhof är det viktigt att kunna avgöra vilka konkreta åtgärder för anpassning som krävs för att bedöma kostnader och arbetsinsatser för installation och drift av nödvändiga system och rutiner. Den redogörelse för vad som innefattas i begreppet anpassningsskyldighet som finns på sid 275f i utredningen är generellt funktionsbestämda men lämnar inte svar på frågan; Anpassning till vad? Hur ska Bahnhof till exempel kunna avgöra vilka åtgärder som ska vidtas för att ett telemeddelande skall göras tillgängligt så att det enligt polisens bedömning enkelt kan tas om hand (sid 276)? Den närmare preciseringen av vad som konkret omfattas av anpassningsskyldigheten ska enligt Bahnhof avgöras av föreskrifter från den myndighet som har tillsyn över Bahnhofs verksamhet, nämligen Post & Telestyrelsen, PTS. Bahnhof ställer sig helt avvisande till förslaget att det ska vara Rikspolisstyrelsen som ska ha rätt att förelägga vite mot operatörer och pröva frågor om undantag. Polismyndigheten skulle därmed i praktiken bli en ny tillsynsmyndighet för de företag som omfattas av anpassningsskyldigheten. Det innebär att Bahnhof skulle lyda under en polisiär myndighet som med visst godtycke kan ställa krav på vilka regler som måste uppfyllas, och när, utan hänsyn varken till kostnaden för det privata företaget eller till konsekvenserna för företagets kunder. Bahnhof finner det främmande i ett land som Sverige att polisen ska ha någon generell tillsyn över en viss gren av företagsamheten. Den omständigheten att samarbetet mellan berörda myndigheter av olika skäl tidigare inte har fungerat utgör inget skäl att ändra den nuvarande ordningen.

5 Eftersom det med de föreslagna reglerna fortfarande är oklart vilka åtgärder som krävs för att uppfylla anpassningsskyldigheten kan Bahnhof följaktligen inte bedöma kostnaderna med någon större precision. Det enda som med säkerhet kan konstateras är att skyldigheten kommer att innebära ökade kostnader. Bahnhof anser att utredningen gör det för enkelt för sig genom att säga att kostnaderna enkelt kan pulvriseras (sid 298). Generellt kan en anpassningsskatt enligt förslaget lättare övervältras på kunder till en stor och marknadsledande aktör. Även om kostnaderna uppgår till miljontals kronor behöver kanske en marknadsledande operatör överhuvudtaget inte förändra sina priser. För en mindre operatör av Bahnhofs storlek kan kostnader på miljontals kronor innebära att operatören står inför valet att höja sina priser (i den mån det går med hänsyn till prisvillkor i olika avtal) eller att ta kostnaderna självt. I praktiken kommer en sådan ordning att innebära att mindre operatörer slås ut på marknaden. En lagstiftning enligt förslaget bör inte genomföras utan att anpassningsskyldigheten har konkretiserats till åtgärder som en klar majoritet av operatörerna kan införa med rimliga kostnader. Det finns idag ett stort antal vägar ut på Internet och ett stort antal möjligheter att kommunicera på olika sätt. Bahnhof har till exempel tusentals företagskunder som själva driver e-postservrar. Men är tanken att Bahnhof i fortsättningen ska övervaka även våra kunder på nästa nivå? Många av våra kunder driver nämligen i sin tur egna webbhotell och en rad olika andra e-posttjänster. Det finns inga riktlinjer i utredningen som klart avgränsar var vårt ansvar tar vid. Den senaste trenden är att individualisera Internettjänster. I praktiken kan idag en enskild privatperson själv mycket lätt vara operatör i den meningen att han upplåter en server för allmänt bruk och för sin egen och andras e-post. I sin tur kan denne privatperson vara kund hos Bahnhof eller någon annan operatör. I förlängningen finns till och med ett läge där själva tillgången till datanätet i sin helhet erhålles helt utanför operatörer och telebolag. Det kommer att handla om trådlösa nätverk där datorer står i direkt kontakt med varandra, som i sin tur står i kontakt med andra datorer i en oändlig och oövervakad kedja, och det kan handla om ganska enkelt tunnlad trafik inom en annan operatörs nät. Nästa generations trådlösa basstationer bygger helt på principen om logiskt närmast slumpmässigt uppbyggda datanät, där konfigurationen bestäms av basstationerna själva enligt egna analyser av trafikmönstren. Internet är en mosaik av möjligheter och vägar till kommunikation. Det är kinesiska askar där det inte är glasklart vem som är operatör, vem som är användare, vem som är sändare och mottagare och över huvudtaget vem som ska omfattas av det aktuella lagförslaget. 3. Bevarandeskyldigheten Även om något förslag inte har lagts fram i denna del så innebär utredningens uttalanden att vägen har förberetts för införandet av sådan skyldighet. Bahnhof är

6 medvetet om att införandet av någon slags lagstiftning på området kan komma att följa av Sveriges EU-medlemskap. Bahnhof vill ändå generellt bemöta många av de uttalanden som utredningen gjort i denna del. För det första vill Bahnhof bemöta det på många ställen i utredningen förekommande argumentet att ställa ett enskilt brottsoffer mot intresset av medborgarnas generella rätt till integritet (se t.ex sid 367). Bahnhof menar att detta argument är demagogiskt och att detta argument kan användas för införandet och verkställandet av vilka tvångsåtgärder som helst. Faran för integriteten ligger inte i första hand i att någon utomstående får sina privata telefonsamtal övervakade om övervakningen i sig leder till att en brottsling grips och lagförs för ett allvarligt brott. Faran för integriteten ligger i att att uppgifterna om övervakningen kan missbrukas av myndigheter och enskilda på ett sätt som inte är förenligt med den allmäna demokratisynen. Faran för missbruk föreligger i och med det faktum att uppgifterna finns tillgängliga som sådana, och detta alldeles oavsett regler om begränsning i användandet och gallring av uppgifterna. Det behövs inget större mått av fantasi för att föreställa sig att det i enskilda fall kan finnas ett betydande intresse, inte minst ekonomiskt, både för myndigheter och enskilda att genom missbruk och olagligheter ta del av och nyttja den mängd samlade uppgifter som från början samlats in med stöd av lagstadgade tvångsmedel. Utredningen har konsekvent missat eller undvikit den diskussionen och därmed de åtgärder som krävs för att förhindra missbruk. Utredningens förslag, liksom de helt nyligen antagna EU-reglerna, gäller hittills endast trafikuppgifter. De argument som framförts för bevarandeskyldigheten från utredningen och andra företrädare för denna skyldighet kan dock precis lika gärna gälla innehållet i kommunikationen. Om integritetsaspekterna väger så lätt, varför kan då inte alla e- postmeddelanden och telefonsamtal sparas? Och bör man då inte också i konsekvensens namn införa en skyldighet för postbefordrande företag att spara innehållet i alla brev? Att bevara uppgifter (som e-post) är i sig en stor säkerhetsrisk. Man kan aldrig utesluta medvetet dataintrång eller rena olyckor hur stora skyddsmekanismer som än skapas. På samma sätt som JAS-plan störtar eller kärnkraftverk havererar kan det inträffa att servrar och databaser blir hackade. Därmed skulle all den kommunikation som finns lagrad kunna bli tillgänglig, spridd och utnyttjad i olagliga syften. Det förtjänar att påpekas att detta naturligtvis inte bara gäller privatpersoners kommunikation utan även den kommunikation som förs av företag, politiker och myndigheter. Eftersom Bahnhof även tillhandahåller tjänster till utländska företag och myndigheter väcks dessutom frågan om förhållandet till främmande makt. Tekniska malörer på grund av den mänskliga faktorn, hackare och andra okända faktorer är något som har drabbat, och även i framtiden kommer att drabba, alla svenska operatörer. Vi arbetar fackmannamässigt ständigt med att förbättra och se över de rutiner vi har men hundraprocentiga garantier kan ingen operatör ge.

7 Bevarandeskyldigheten rör i högsta grad de integritetsintressen som Bahnhof ovan menar är viktiga. Till detta kommer samma frågor om kostnadsansvar som tidigare har berörts. Bahnhof förutsätter att en bevarandeskyldighet kommer att åtföljas av någon form av anpassningsskyldighet. Det som i detta sammanhang är speciellt för bevarandeskyldigheten är att kostnaderna för en enskild operatör naturligtvis blir högre ju längre tid som uppgifterna ska sparas. Att spara de uppgifter som lagförslaget föreslår kommer överslagsvis att kosta Bahnhof två miljoner kronor per år, exklusive kostnader för anpassningen till polisens krav. Bahnhof är ett i sammanhanget litet företag. Vi har ingen möjlighet att pulvrisera två miljoner om året som lagförslaget föreslår. En sådan kostnad kommer att innebära att Bahnhof delvis tvingas byta inriktning. Två miljoner kronor låter kanske inte som någon stor summa, men motsvarar hela Bahnhof AB:s vinst under Dessutom kommer frågan om tillsyn och kontroll av efterlevnaden av reglerna i fokus. Ett vitesförfarande synes inte vara någon verkningsfull påföljd för en operatör som i ett enskilt fall inte har levt upp till reglerna om bevarandeskyldighet. Bahnhof ser i förlängningen av sådana regler att effektiviteten endast kan upprätthållas om man på nytt inför ett auktorisationssystem och där indragen auktorisation blir den enda verkningsfulla påföljden för en operatör som inte sköter sig. Ett införande av den förslagna bevarandeskyldigheten kommer således att få direkt näringspolitiska konsekvenser. Ett införande av en bevarandeskyldighet på sätt som utredningen föreslagit för alltså med sig en rad frågor som utredningen inte har tagit upp till diskussion. Bahnhof motsätter sig det förslag på bevarandeskyldighet i 12 månader som utredningen skisserat. 4. Allmänt om förslagen om utökade möjligheter att nyttja tvångsmedlen hemlig avlyssning och hemlig övervakning Bahnhof har noterat att utredningen genomgående grundar sina förslag om utökad användning av tvångsmedel på uppgifter från Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen. Vad dessa uppgifter består i har inte närmare redovisats och det framgår inte om utredningen på något sätt ifrågasatt eller gjort någon egen närmare undersökning av de lämnade uppgifterna. På många sätt framstår därför utredningen som en ren partsinlaga när det gäller syftet med de föreslagna åtgärderna och där utredningen självt ägnat sig åt de lagtekniska frågorna. Enligt Bahnhofs mening räcker det inte med blotta påståendet från polismyndigheterna att nya och skärpta tvångsmedel är nödvändiga för att bekämpa den demoniserade organiserade brottsligheten. Den sakliga grunden måste redovisas. Framför allt gäller det en analys av om förslagen verkligen får åsyftat verkan och att förslagen verkligen är mer effektiva än annan typ av brottsbekämpning.

8 Enligt Bahnhofs uppfattning är det objektivt redovisade faktamaterialet alltför litet för att motivera skärpning av den nuvarande tvångsmedelslagstiftningen. Bahnhof motsätter sig därför att de framlagda förslagen införs enbart på de grunder som utredningen redovisat. 5. Förslag till lag om hemlig dataavläsning Bahnhof har med stigande förvåning tagit del av förslaget om hemlig dataavläsning. Förslaget innebär att polisen ska få rätt att ägna sig åt lagsanktionerad spionverksamhet för att komma åt krypterade meddelanden. Förslaget är fantasieggande och för tankarna till Watergate-affären och rena hollywoodfilmer. Om förslagen till utökad möjlighet att bedriva hemlig avlyssning och hemlig teleövervakning är dåligt underbyggda så är faktaunderlagen för detta förslag enligt Bahnhof fullständigt skrattretande. Utredningen uppger självt att det saknas statistik när det gäller användningen av krypterade program (sid 364) och att polisen inte velat lämna ut allför detaljerad information om utredningar där krypterad information har påträffats (sid 365). Utredningens förslag tycks bygga på polisuppgifter om att krypterad information har påträffats i olika utredningar och att, enligt uppgift, motsvarande metoder används av brottsbekämpande myndigheter i vissa länder (sid 365), samt att alla vi har talat med (är) helt överens om att rätt använd i det enskilda fallet skulle metoden innebära ett effektivt medel i brottsbekämpningen. Ett land som redan har liknande lagstiftning är Danmark. Det borde därför ha varit naturligt att utredningen gjort en analys av det danska systemet och effektiviteten i detta. Utredning konstaterar dock endast att det inte har gått att få några precisa uppgifter om tillämpningen av dataavläsning i Danmark. När det gäller effektiviteten i metoden hänvisar utredningen till att man av sekretessskäl inte kan redogöra för denna (sid 366). Utredningen kan heller inte avslöja några detaljer när det gäller röjningsriskerna (sid 366). Enligt Bahnhof vore det trevligt att få veta varför dessa intressanta fakta är sekretssbelagda och varför sekretessen kring ett par polisutredningar väger så mycket tyngre än intresset av att öppet redovisa grunden för införandet av en ny tvångsmedelslagstiftning som kommer att gälla i många år framöver. Sekretessen påminner om sådan sekretess som brukar motiveras med hänsyn till främmande makt. Bahnhof ifrågasätter om dataavläsning är någon effektiv metod att komma åt den grövre brottsligheten som metoden uppges vara ägnad för att bekämpa. Om den organiserade brottsligheten är så förfaren i dataanvändning som utredningen påstår kommer inplanterad program- eller maskinvara snabbt att upptäckas. En sådan upptäckt riskerar då naturligtvis att stjälpa en viktig förundersökning och uppdagandet av allvarliga brott. Bahnhof misstänker därför att metoden, om den införs, endast kommer att få betydelse för enklare brott, i många fall endast som resultatet av överskottsinformation.

9 Bahnhof vill även peka på risken för att en enskild person, t.ex i utpressningssyfte, kan missbruka metoden genom att plantera information som rör hets mot folkgrupp eller liknande i någon annans dator och därefter göra en polisanmälan, allt i syfte att överskottsinformation om annat brott ska framkomma. Under alla förhållanden är effektiviteten, integritetsfrågorna och därmed behovet av den föreslagna lagstiftningen alltför dåligt belysta i utredningen för att motivera en ny lagstiftning enligt förslagen. 6. Övriga synpunkter Det kan inte uteslutas att det framlagda förslaget kommer att skapa ett stort folkligt missnöje och motstånd mot vad som allmänheten måste och med all rätt bör tolka som första steget mot en ny kontrollstat. För många unga människor är detta en viktig principfråga som kan skapa en djup spricka i förtroendet för det politiska systemet. Lika lite som folk skulle ha förståelse för att Posten skulle kopiera och långtidslagra alla brev och vykort i säkerhetshyllor eller att de traditionella teleoperatörerna skulle banda alla telefonsamtal, lika försvinnande liten är troligen förståelsen för att operatörerna lagrar känslig information om vanligt folks surfmönster på nätet och de meddelanden de skickar till sina vänner och bekanta. I den meningen kan förslaget i många stycken verka kontraproduktivt mot de syften man vill uppnå. Det man vill förhindra kommer istället att påskyndas och förvärras. Förslaget kan mycket väl framprovocera ett undergroundklimat som aktivt kommer att driva på utvecklingen mot ett fullständigt privatiserat Internet utan möjlighet till insyn alls. Som motåtgärd kommer samhället sedan med ytterligare krav på kontrollverktyg och motmedel. Det blir en ond spiral skapas som ej kommer att gagna samhället ur någon aspekt. Vår uppfattning och vårt alternativ är istället att operatörerna bör ges fortsatt möjlighet att i samförstånd upprätta ett förtroendefullt samarbete med myndigheterna. Det kan lämpligtvis ske i samförstånd med PTS. Arbetet med ny lagstiftning bör istället inriktas på att upprätta och befästa mer mjuka vägar till kontroll och insyn. Bahnhofs uppfattning är att detta i praktiken har mycket större värde än de framlagda förslaget. Och slutligen: Internet har kommit att bli en viktig del av allas våra liv. Vi sköter våra bankaffärer via Internet. Vi skickar våra semesterbilder via Internet. Vi läser nyheterna via Internet. Vi köper vår musik via Internet. Tack vare Internet gör vi saker enklare och snabbare än för tjugo år sedan. Har vi alla vi som tillsammans utgör samhället inte polisen till att skydda det sätt vi vill leva på? I Sverige har vi en lång tradition av personlig integritet. Faktum är att stora delar av vår grundlag är konstruerad för att garantera oss den integriteten. Kanske beror det delvis på vår historiska närhet till nationer med en helt annan syn på individens okränkbarhet och

10 integritet, kanske beror det på frigörelsen från kungamakten. Men oavsett orsaken är de saker som vi alla är stolta över. Att försöka skydda ett samhälle genom att införa kollektiv övervakning och avlyssning, genom att införa strängare lagar eller större befogenheter för polis och militär det är inte en framkomlig väg i en demokrati. De element som vill hålla sig utanför lagen gör det ändå. Kan de inte skydda sig själva på nätet så håller de sig borta från det. Kvar blir då nio miljoner laglydiga svenskar som övervakas i varje elektroniskt steg de tar i samhället. Alla svenskar kan redan spåras geografiskt bara genom att bära sin mobiltelefon med sig. Vi kan spåras ekonomiskt med våra kredit- och bankkort, och myndigheterna kan få reda på allt om vår sjukdomshistoria, våra pensionspengar och våra inkomster. Räcker inte det? För Bahnhof AB Jon Karlung, Vd

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-08-28 902-2015 Ert diarienr Ju2015/3153/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-10-10 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof Integritet på nätet Jon Karlung, Bahnhof Kort om Bahnhof Grundades 1994 10 stycken US Robotics-modem på IKEA-hyllor. Maximal bandbredd 28,8 kbit/s Egen förbindelse på 64 kbit/s Tre anställda i en barrack

Läs mer

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) REMISSVAR 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Prot. nr. 42/09 Er referens Ju2009/2312/Å Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) All tvångsmedelsanvändning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Varför spjärna emot? Vad vill staten att vi ska göra? Vem betalar notan? Vad kan vi göra? Ska skurkar gå fria?

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Stockholm den 28 november 2005

Stockholm den 28 november 2005 R-2005/1309 Stockholm den 28 november 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/4823/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 september 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Rätten att kommunicera fritt

Rätten att kommunicera fritt Fri kommunikation! integritet 3 Rätten att kommunicera fritt Tekniken ställer oss inför ett vägval: vi kan använda den för att bygga ett övervakningssamhälle, eller välja att inte göra det. De senaste

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (5) Kammaråklagare Charlotta Tanner Datum Dnr 2009-09-28 ÅM-A 2009/0589 RIKSPOLISSTYRELSEN Ert datum Dnr Kriminalkommissarie Thomas Eriksson RKP A -102-963/09 Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Justitiedepartementet Enhetens för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet 103 33 STOCKHOLM Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen

Läs mer

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-31 Dnr: 15-9942 27 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB, org. nr 556519-9493 Att: Jon Karlung Box 7702 103 95 Stockholm Föreläggande att på begäran lämna

Läs mer

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten - Kartläggning och analys (SOU 2007:22)

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten - Kartläggning och analys (SOU 2007:22) 1 (5) YTTRANDE Verkssekretariatet Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2007-08-21 Verksjurist Aimée Jillger Er referens Ju2007/3589/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81)

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-02-06 Stockholm Dnr 658-08 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) 1. Ny lag om kontaktförbud Behov av en

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Principer för kommunala insatser bredbandsområdet. Här är Bahnhof AB:s synpunkter på det PTS frågat om avseende kommunala insatser på

Principer för kommunala insatser bredbandsområdet. Här är Bahnhof AB:s synpunkter på det PTS frågat om avseende kommunala insatser på Från: Jon Karlung Skickat: den 9 september 2016 17:35 Till: Ämne: gemensamma_principer Principer för kommunala insatser bredbandsområdet Hej, Jag sänder detta enbart som mejl.

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Uttalande Dnr SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden 1 BAKGRUND Nämnden har på eget initiativ

Läs mer

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Yttrande Dnr 2008-06-04 446-2008 Ert Dnr Ju2008/675/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Utvecklingscentrum Umeå Datum ÅKLAGARMYNDIGHETEN REMISSYTTRANDE Sida 1 (14) Överåklagaren Peter Hertting Er beteckning Ju 2005/4823/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande över delbetänkande av Beredningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-01-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson samt justitieråden Eskil Nord och Ann-Christine Lindeblad. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr 2007-02-16 2006/0386, 51-2006-271 Ert datum Ert Dnr 2006-11-01 Ju2006/8451/DOM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6)

Promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6) Yttrande Diarienr 2010-08-19 838-2010 Ert diarienr Ju 2010/3907/L4 Justitiedepartementet Enheten för allmän ordning och säkerhet Att: NN 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6)

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Justitiedepartementet Stockholm

Justitiedepartementet Stockholm R2A DATUM 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) Hovrätten har granskat delbetänkandets

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Integritetsforum Torsdagen den 9 november 2017 Välkomna! Agenda Internationella frågor EU:s

Läs mer

Stockholm den 14 augusti 2012

Stockholm den 14 augusti 2012 R-2012/0933 R-2012/1245 Stockholm den 14 augusti 2012 Till Kulturdepartementet Ku2012/694/MFI (Ku 2011:03) Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 maj 2012 beretts tillfälle att yttra sig över

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

R-2003/1096 Stockholm den 4 mars 2004

R-2003/1096 Stockholm den 4 mars 2004 R-2003/1096 Stockholm den 4 mars 2004 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 oktober 2003 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Ökad effektivitet och

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:281 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

att: Malin Hjort

att: Malin Hjort DATUM VÅR REFERENS 2006-11-22 06-12813 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per Bergstrand Telenor Sverige AB (org nr 556421-0309) Avdelningen för nätsäkerhet att: Malin

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM. Ju.L5@regeringskans1iet.se

Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM. Ju.L5@regeringskans1iet.se REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2015-09- 21 4329-15-80 Aktbilaga ) Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Ju.L5@regeringskans1iet.se Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten?

Hur står det till med den personliga integriteten? Hur står det till med den personliga integriteten? en kartläggning av Integritetskommittén Delbetänkande av Integritetskommittén Stockholm 2016 SOU 2016:41 Sammanfattning Inledning För att kunna ta del

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Yttrande Diarienr 2010-12-20 1556-2010 Ert diarienr Ju2010/7476/EMA Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Datainspektionen, som har

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Ingripanden mot unga lagöverträdare

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2013/3527/L2 Yttrande Stockholm 2013-08-14 Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Svensk Försäkring,

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Bakgrund. Stockholm Ju2016/09295/L7. Justitiedepartementet Stockholm.

Bakgrund. Stockholm Ju2016/09295/L7. Justitiedepartementet Stockholm. 1 Stockholm 2017-02-01 Ju2016/09295/L7 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ju.l7@regeringskansliet.se. Svenska Röda Korsets yttrande över utkast till lagrådsremiss Tydligare befogenheter för Polismyndigheten

Läs mer

YTTRANDE. Dnr S2015/06260/FS

YTTRANDE. Dnr S2015/06260/FS YTTRANDE Dnr S2015/06260/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 29 mars 2016 Betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande.

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande. Datum: 2011-04-19 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 12/2011 810 Justitiedepartementet 114 94 Stockholm Att Monika Bergström Remissyttrande Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Journalistförbundet avvisar utredningens

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-2574 Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Com Hem AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utvidgad användning av DNA-tekniken

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-26 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Läs mer

Övergripande kommentarer

Övergripande kommentarer SNUS Remissvar avseende SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning Föreningen SNUS, Swedish Network Users Society har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade betänkande.

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Särskilt yttrande. av experten Anne Ramberg. Allmänt

Särskilt yttrande. av experten Anne Ramberg. Allmänt 1 Särskilt yttrande av experten Anne Ramberg Allmänt Tvångsmedelsanvändning skulle ur ett brottsbekämpningsperspektiv kunna användas utan begränsning, inte bara vid varje brottsutredning, utan också i

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-01-23 Närvarande: F.d. justitierådet Torkel Gregow, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Ökade möjligheter att

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-13. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-13. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-13 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Kränkande fotografering Enligt en lagrådsremiss

Läs mer