TIDSANVÄNDNING År 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIDSANVÄNDNING År 2009"

Transkript

1 TIDSANVÄNDNING År 2009

2 TIDSANVÄNDNING I FÖRETAGEN Tidsanvändningen har tillkommit för att ge företagen jämförelseuppgifter över närvaro och olika former av frånvaro från arbete. Uppgifter om personalomsättning ingår också. Företagens deltagande i informationsverksamheten är frivillig. Informationen är därför inte statistiskt representativ för alla Sveriges företag utan endast giltig för de företag som deltar i informationssystemet. Under senare år har verksamheten omfattat ca arbetstagare fördelade på ca arbetsplatser och 250 företag. Underlag för tidsanvändningen insamlas och bearbetas för varje kvartal. Kvartalsuppgifterna summeras till årssammanställningar för att bl a eliminera säsongsskillnaderifrånvaron och personalomsättningen. De företag som deltar iinformationssystemet får återrapportering av tidanvändning och personalomsättning (oftast inom en vecka) för hela företaget, för varje enskild arbetsplats och, om så önskas, per tjänsteställe eller motsvarande. Dessutom bifogas jämförelsetaldvs genomsnittsresultatav olika slag. Tidsanvändningen anges iprocent av ordinarie arbetstid. Summeras procenttalet för arbetad tid med procenttalen för all frånvaro blir resultatet 100 procent. Övertid, som ligger utanför ordinarie tid, redovisas också. Ide inledande cirkeldiagrammenredovisas tidsanvändningen för män och kvinnor. Förutom tidsanvändningen redovisas även uppgifter om sjukfrånvarotillfällen och personalomsättning. Företagen kan frivilligt inrapportera och erhålla statistik över inskolning,vidareutbildning, intern rörlighet mm. Utöver uppgifterna idenna sammanställning som avser "Hela materialet" inklusive vissa diagram över olika arbetsplatsstorlekar, avtalsområden och åldrar kan Hewitt tillhandahålla ett flertal andra tabelluppdelningar som är intressanta vid jämförelser och analyser av frånvaro. Frågor kan ställas till Marianne Sparr Jonsson, telefon , Hewitt. Stockholm imars Hewitt Tidsanvändning

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 3 Vissa huvudresultat och kommentarer. 6 Ändringar i sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna. 8 Arbetad tid. År Genomsnittlig tidsanvändning i timmar per år och vecka för heltidsanställda. Veckoarbetstid för heltidsanställda. 10 Arbetare. 11 Tjänstemän. Tidsanvändning. Cirkeldiagram. 12 Arbetare och tjänstemän 13 Arbetare resp. tjänstemän. 14 Tidsanvändning. År Tabell. 41 Tidsanvändning. Arbetstidsarter. Arbetare. Diagram och tabell. 42 Tidsanvändning. Arbetsplatsstorlekar. Arbetare. Diagram och tabell. 43 Tidsanvändning. Branscher. Arbetare. Diagram och tabell. Frånvaro. År Arbetare. 45 Tjänstemän. 46 Sjukfrånvarovolym. Diagram och tabell. Sjukfrånvarovolym uppdelad efter fallens längd. Diagram och tabell. 47 Arbetare. 48 Tjänstemän. 49 Sjukfrånvarovolym uppdelad efter fallens längd. Diagram. sid Sjukfrånvarovolym uppdelad efter fallens längd. Tabell. 50 Män och kvinnor. 53 Män. 56 Kvinnor. 59 Karensdag och arbetsgivarperiod. År Sjukfrånvaro i olika åldersklasser med uppdelning efter fallens längd. 62 Arbetare. 63 Tjänstemän. 64 Sjukfrånvaro uppdelad på periodlängd och karensdag inom olika branscher. Föräldraledighet. Diagram. Tabell. 66 Diagram. 67 Tabell. Kompledighet. Diagram. Tabell. 68 Diagram. 69 Tabell. 70 Övertid. Diagram och tabell. 71 Personalomsättning uppdelad på tillsvidare- och visstidsanställda. 72 Personalomsättning. Tabeller. 75 Personalomsättning i olika åldrar. 76 Fördelning av anställda i olika åldersgrupper. 77 Sjukfrånvaro inom olika län. 78 Beräkningsregler. 2

4 VISSA HUVUDRESULTAT FRÅN TIDSANVÄND- NINGEN ÅR 2009 Års- och veckoarbetstid Den redovisade ordinarie arbetstiden för heltidsanställda arbetare och tjänstemän var under helåret 2009 i genomsnitt 1913 timmar. Omräknat i timmar per helgfri vecka motsvarar detta 38,1 timmar. Den faktiska årsarbetstiden uppgick under samma period till i genomsnitt 1532 timmar exklusive övertid, vilket ger 30,5 timmar per vecka. Detta är en ökning av veckoarbetstiden jämfört med 1988 med 2,0 timmar. Mellan år 1988 och 1997 ökade den faktiska veckoarbetstiden för arbetare + tjänstemän från 28,5 till 31,4 timmar (exklusive övertid). Orsaken till denna relativt stora ökning kan främst hänföras till den mellan 1988 och 1997 kraftigt minskade frånvaron. Minskar frånvaron så ökar den faktiska arbetstiden och tvärtom. Sjukfrånvaro Åren var sjukfrånvaron lägre än någon gång tidigare, räknat från slutet av 1960-talet. I Svenskt Näringslivs tidsanvändning utgjorde sjukfrånvaron år ,2 procent av ordinarie arbetstid. Under de följande fyra åren ökade sjukfrånvaron successivt och uppgick 1988 till 9,7 procent av ordinarie arbetstid, högre än vid någon annan tidpunkt, under de senaste åren. Under och 80-talen uppvisade sjukfrånvaron en tydlig samvariation med konjunkturutvecklingen. Åren kännetecknades av lågkonjunktur och efter första halvåret 1989, då konjunkturtoppen nåtts, började ekonomin liksom sjukfrånvaron att gå ner. Sjukfrånvaroökningen under perioden gällde främst långa fall. Detta kan ha sin förklaring i att det under högkonjunkturperioder sannolikt finns små incitament att ta itu med långtidsfrånvaron genom exempelvis förtidspensionering. Den korta sjukfrånvaron var, med visst undantag för arbetare, i huvudsak oförändrad under perioden För arbetare inträffade en kraftig ökning av de korta fallen mellan åren 1987 och Detta var sannolikt en effekt av "karensdagens" avskaffande för arbetare den 1 december 1987 samt införandet av sjuklön, upp till 100 procent, våren Fr o m andra halvåret 1989 började sjukfrånvaron att minska. Mellan 1988 och 1997 minskade sjukfrånvaron från 9,7 till 3,8 procent av ordinarie arbetstid. Såväl den långa som korta sjukfrånvaron minskade kraftigt fram till Mellan 1994 och 1995 ökade (tillfälligt) den korta sjukfrånvaron. Den väntade ökningen av korttidssjukfrånvaron såsom en följd av konjunkturuppgången 1993, började märkas fr o m andra kvartalet Ökningen som i huvudsak gällde arbetare fortsatte under hela 1995 och även 1a kvartalet Därefter började den korta sjukfrånvaron åter att minska kraftigt. Under år 1997 redovisas ökad korttidssjukfrånvaro för både första, tredje och fjärde kvartalen. Under fjärde kvartalet 1997 ökade den totala sjukfrånvaron. År 1997 i sin helhet redovisar viss minskad sjukfrånvaro för arbetare och viss ökad sjukfrånvaro för tjänstemän. Detta indikerar att sjukfrånvaron troligen nått botten för denna gången. 3

5 Under 1998 ökade sjukersättningen från 75 till 80 procent samtidigt som arbetsgivarperioden halverades. Arbetslösheten minskade även något. Detta kan ligga bakom den under 1998 kraftigt ökade sjukfrånvaron. En förklaring till den mellan 1988 och 1996 kraftigt minskade sjukfrånvaron kan vara att det omkring allt intensivare började diskuteras kring hur stora företagens sjukfrånvarokostnader faktiskt var. Det skrevs mängder av artiklar i ämnet, det gjordes modeller över hur man beräknar kostnaderna, det skrevs böcker om frånvaron m m. Den härigenom ökade medvetenheten spelade säkert stor roll för den kommande frånvaroutvecklingen. En ytterligare förklaring till den minskade sjukfrånvaron var, åtminstone från mitten av 1989, den successivt vikande konjunkturen. Detta medförde bl a ökad rädsla att förlora jobbet, fler förtidspensioneringar och inte minst minskad andel arbetare (med relativt sett hög sjukfrånvaro) i förhållande till tjänstemän, dvs en ren strukturell effekt. En tredje förklaring, som delvis också kan utläsas av statistiken, var förändringen av sjukersättningen, införandet av arbetsgivarperiod och inte minst införandet av en karensdag. Karensdagen har bl a medfört en kraftigt minskad endagssjukfrånvaro. Mellan åren 1997 och 2003 ökade den totala sjukfrånvaron från 5,5 procent till 9,1 procent för arbetare och från 2,0 procent till 3,3 procent för tjänstemän. Beroende på en mycket kraftig ökning av den långa sjukfrånvaron, över en månad. Fr o m 2003 tom 2009 har sjukfrånvaron för arbetare och tjänstemän minskat från 6,1 till 3,4 procent. Den större delen av minskningen ligger på sjukfall över en månad för både arbetare och tjänstemän. År 2009 är den långa sjukfrånvaron i nivå med den korta sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har aldrig varit så låg som nu. Övrig frånvaro Den under första hälften av 90-talet sjunkande trenden vad gäller sjukfrånvaron gäller även övrig frånvaro, dvs främst lagstadgad ledighet, kompensationsledighet och annan beviljad ledighet (tjänstledighet, permission mm). Den totala frånvaron minskade från 26,3 procent av ordinarie arbetstid år 1988 till 18,7 procent år Den arbetade tiden (exklusive övertid) ökade m.a.o. från 73.7 procent av ordinarie arbetstid 1988 till 81,3 procent Under perioden ökade den totala frånvaron från 19.0 procent till 22,8 procent av ordinarie arbetstid främst beroende på en kraftig ökning av föräldraledigheten. Mellan åren 2003 och 2009 har den totala frånvaron minskat från 22,8 procent till 20,9 procent främst beroende på en minskning av sjukfrånvaron för både arbetare och tjänstemän. Kompensationsledighet har ökat för arbetare under ovanstående period. 4

6 Övertid De senaste årens konjunkturutveckling återspeglas även i övertidsuttaget som år 1992 var 2,7 procent av ordinarie arbetstid och ,2 procent. Fjärde kvartalet 1995 liksom under 1996 inträffade en märkbar minskning av övertidsuttaget för främst arbetare. För 1997 redovisas en viss ökning av övertiden för arbetare och en minskning för tjänstemän. Mellan 1997 och 1999 minskade övertiden för arbetare från 3,4 procent till 2,8 procent och från 3,0 procent till 2,3 procent för tjänstemän. Mellan åren 1999 och 2005 fortsatte övertiden att minska för arbetare och tjänstemän från 2,5 procent till 1,8 procent. Åren 2006 och 2007 ökade övertiden för både arbetare och tjänstemän. Mellan år 2007 och 2009 har övertiden åter minskat för både arbetare och tjänstemän från 2,2 till 1,5 procent. Övertid för arbetare och tjänstemän är nu den lägsta någonsin. Övertidsminskningen under senare tid beror på många faktorer, som t ex: Minskad orderingång ( berör inledningsvis tjänstemän ). Ökad inhyrning av arbetskraft vid arbetstoppar. Ökad användning av flexibla arbetstidslösningar. Fler företag som avtalar bort övertiden på tjänsteman. 5

7 ÄNDRINGAR I SJUK- OCH ARBETSSKADEFÖR- SÄKRINGARNA Den 1 december 1987 Karensdagen avskaffas och timberäknad sjukpenning införs under de första 14 dagarna. Våren 1988 I kollektivavtalen på SAF/LO-området införs sjuklön med 10 procent dvs totalt 100 procent ersättning under de 14 första dagarna. Under dag fyller AGS ut sjukpenningen upp till 100 procent och därefter upp till 95 procent. Den 1 mars 1991 Sjukpenningen sänks till 75 procent under de tre första dagarna, till 90 procent dag 4-14, till 80 procent dag och därefter 90 procent. Det förutsätts att arbetsgivarna betalar 10 procent under dag Den 1 januari 1992 En 14 dagars arbetsgivarperiod införs med 75 procents ersättning de tre första dagarna och därefter 90 procent. Samordningstiden i arbetsskadeförsäkringen förlängs från 90 till 180 dagar. Den 1 januari 1993 Arbetsskadebegreppet i arbetsskadeförsäkringen skärps. Den 1 april 1993 En karensdag införs och nivån efter 90e dagen sänks från 90 till 80 procent. Den 1 juli 1993 Sjukpenningen sänks efter 1 år från 80 till 70 procent men med möjlighet att vid medicinsk rehabilitering få 80 procent. Arbetsskadesjukpenningen avskaffas och försäkringskassornas arbetsskadebedömning ska inte ske förrän livränta kan utges, dvs i praktiken en förlängning av samordningstiden från 180 dagar till all sjukpenningstid. Den 1 januari 1996 Arbetsgivaren betalar sjuklön för dag 2-14 med 75 procent. Den 1 dagen (karensdagen) utges ingen sjuklön. Vissa undantag för karensdagen gäller dock till följd av återinsjuknanderegeln och högriskskydden. Fr o m dag 15 utges sjukpenning från försäkringskassan. För dag tillkommer i normal fallet 10 procent från arbetsgivaren. 6

8 ÄNDRINGAR I SJUK- OCH ARBETSSKADEFÖR- SÄKRINGARNA Den 1 januari 1996 Arbetsgivaren betalar sjuklön för dag 2-14 med 75 procent. Den första dagen (karensdagen) utges ingen sjuklön. Vissa undantag för karensdagen gäller dock till följd av återinsjuknanderegeln och högriskskydden. Fr o m dag 15 utges sjukpenning från försäkringskassan. För dag tillkommer i normal fallet 10 procent från arbetsgivaren. Den 1 januari 1997 Arbetsgivarperioden förlängs från 14 till 28 dagar. Den 1 januari 1998 Sjuklönen höjs till 80 procent. Den 1 april 1998 Arbetsgivarperioden halveras från 28 till 14 dagar. Den 1 juli 2003 Arbetsgivarperioden förlängs från 14 till 21 dagar. Skyldighet för arbetsgivare att redovisa anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. Den 1 januari 2005 Arbetsgivarperioden sänks från 21 till 14 dagar. 7

9 ARBETAD TID EXKL ÖVERTID År Arb + tjm Arbetare ,1 83,5 81,3 79,3 82,3 80,3 78,1 Tjänstemän 75 73, ,5 65 Tidsanvändning i % av ordinarie arbetstid År Arb +tjm Arb Tjm År Arb +tjm Arb Tjm ,49 75,10 80, ,72 75,55 82, ,49 75,10 80, ,49 75,10 80, ,49 75,10 80, ,49 75,10 80, ,67 69,89 80, ,27 69,49 80, ,86 70,67 80, ,41 72,97 80, ,40 75,07 81, ,91 77,92 82, ,73 78,64 83, ,00 78,78 83, ,55 78,12 83, ,93 76,84 82, ,31 76,34 82, ,34 74,89 81, ,74 74,08 81, ,24 74,02 80, ,06 75,24 80, ,92 76,73 80, ,04 76,66 81, ,70 77,65 81, ,91 78,11 81, ,34 78,09 82, ,29 79,28 83,53 Under andra hälften av 1980-talet minskade den faktiska arbetstiden till följd av främst ökad frånvaro. Första hälften av 1990-talet ökade den faktiska arbetstiden relativt kraftigt, främst som en följd av en mycket stor minskning av frånvaron. Fr o m 2003 har frånvaron åter minskat och arbetstiden ökat och är nu nästan i nivå med mitten av 1990-talet då arbetstiden var som högst. 8

10 GENOMSNITTLIG TIDSANVÄNDNING I TIMMAR FÖR HELTIDSANSTÄLLDA ÅR 2009 REDOVISADE TIMMAR PER ÅR OCH HELTIDSANSTÄLLD Arb + tjm Arb totalt Arb dag arbete Arb 2-skift Arb 3-skift kontin uerligt Tjm A C Redovisad ordinarie arbetstid (C-G) Arbetad tid exkl övertid D Sjukfrånvaro E Semester F Lagstadgad ledighet G Övrig ledighet (D-G) TOTAL FRÅNVARO B Övertid C+B Normalarbetstid REDOVISADE TIMMAR PER VECKA OCH HELTIDSANSTÄLLD Tjm Arb + tjm Arb totalt Arb dag arbete Arb 2-skift Arb 3-skift kontin uerligt A C Redovisad ordinarie arbetstid (C-G) Arbetad tid exkl övertid 38,1 37,4 38,2 37,1 35,5 38,7 30,5 29,0 29,7 27,8 28,0 31,8 D Sjukfrånvaro 1,3 1,9 2,0 1,9 1,8 0,7 E Semester 3,5 3,3 3,4 3,3 3,2 3,7 F Lagstadgad ledighet 1,5 1,3 1,3 1,7 1,0 1,7 G Övrig ledighet 1,2 1,9 1,8 2,4 1,5 0,7 (D-G) TOTAL FRÅNVARO 7,6 8,4 8,4 9,3 7,5 6,9 B Övertid 0,6 0,7 0,7 0,7 1,1 0,4 C+B Normalarbetstid 31,1 29,7 30,4 28,5 29,1 32,2 9

11 VECKOARBETSTID FÖR HELTIDSANSTÄLLDA ARBETARE ÅR 2009 Redovisad ordinarie veckoarbetstid 37,4 tim (per helgfri vecka) Övrig ledighet 1,9 tim Total frånvaro 8,4 tim Lagst ledighet 1,3 tim Semester 3,3 tim Sjukfrånvaro 1,9 tim Faktisk veckoarbetstid 29,0 tim Övertid 0,7 tim 0 År 2009 Veckoarbetstiden antas ofta uppgå till 40 timmar. Den redovisade ordinarie arbetstiden för heltidsanställda arbetare var år ,4 timmar i genomsnitt. Om hänsyn tas till frånvaro och övertid uppgick den faktiskt arbetade tiden +övertid till 29,7 timmarper vecka. Den samlade frånvaron var år ,4 timmarper vecka. År 1988 då frånvaron var som högst uppgick den till 11,5 timmar per vecka och den faktiska veckoarbetstiden inkl. övertid till endast 28,0 timmar. Veckoarbetstid för heltidsanställda Redovisad ordinarie veckoarbetstid År ,4 Sjukfrånvaro 1,9 Semester 3,3 Lagstadgad ledighet 1,3 Övrig ledighet 1,9 Faktisk veckoarbetstid 29,0 + övertid 0,7 Inkl övertid 29,7 10

12 VECKOARBETSTID FÖR HELTIDSANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN ÅR 2009 Redovisad ordinarie veckoarbetstid 38,7 tim (per helgfri vecka) Övrig ledighet 0,7 tim Total frånvaro 6,9 tim Lagst ledighet 1,7 tim Semester 3,7 tim Sjukfrånvaro 0,7 tim Faktisk veckoarbetstid 31,8 tim Övertid 0,4 tim 0 År 2009 Veckoarbetstid för heltidsanställda År 2009 Veckoarbetstiden antas ofta uppgå till 40 timmar. Den redovisade ordinarie arbetstiden för heltidsanställda tjänstemän var år ,7 timmar i genomsnitt. Om hänsyn tas till frånvaro och övertid uppgick den faktiskt arbetade tiden + övertid till 32,2 timmar per vecka. Den samlade frånvaron var år ,9 timmarper vecka. Redovisad ordinarie veckoarbetstid 38,7 Sjukfrånvaro 0,7 Semester 3,7 Lagstadgad ledighet 1,7 Övrig ledighet 0,7 Faktisk veckoarbetstid 31,8 + övertid 0,4 Inkl övertid 32,2 11

13 TIDSANVÄNDNING ÅR 2009 ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN 9,0 4,0 3,3 Arbetad tid Sjukfrånvaro Semester 3,4 Lagst. Ledighet Öv. Ledighet 80,3 Den totala frånvaron för arbetare +tjänstemän minskade från 20,09 procent år 2008 till 19,66 procent år 2009 räknat på ordinarie arbetstid resp period. Den arbetade tiden (exkl övertid) för arbetare + tjänstemän utgjorde således 80,34 procent av ordinarie arbetstid år För arbetare var motsvarande andel 78,09 procent och för tjänstemän 82,30 procent. 12

14 ARBETARE 5,2 8,4 3,4 5,0 Arbetad tid Sjukfrånvaro Semester Lagst. Ledighet Öv. Ledighet 78,1 TJÄNSTEMÄN 1,9 9,5 4,5 1,9 Arbetad tid Sjukfrånvaro Semester Lagst. Ledighet Öv. Ledighet 82,3 13

15 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN KVINNOR OCH MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 73,66 73,67 74,27 74,86 76,41 78,4 79,91 80, Sjukfrånvaro totalt 9,70 9,21 8,50 7,26 6,43 5,35 4,67 4,44 30 Redovisad facklig verksamhet 0,10 0,07 0,08 0,09 0,09 0,07 0,06 0,08 35 Semester 8,24 8,58 8,34 9,12 9,15 9,21 8,76 8,52 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 3,67 4,58 4,99 5,17 4,57 3,98 3,67 3,46 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,66 0,80 0,88 0,86 0,81 0,81 0,71 0,65 42 Födelse, adoption 1,09 1,21 1,62 1,79 1,76 1,69 1,70 1,68 43 Vård av barn utan ers. 0,20 0,15 0,15 0,14 0,16 0,17 0,18 0, Föräldraledighet totalt 1,94 2,15 2,65 2,79 2,73 2,67 2,59 2,50 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,74 0,86 0,77 0,65 0,32 0,22 0,13 0,11 46 Svensk undervisning 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 47 Studier 0,90 1,45 0,47 1,64 1,45 1,06 0,90 0,82 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,04 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 49 Förenings medverkan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,000 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,19 1,36 1,18 1,14 1,12 1,09 1,20 1,09 54 Permittering 0,37 0,05 0,1 0,24 0,32 0,19 0,08 0,01 57 Arbetskonflikt 0,50 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 60 Övrig beviljad ledighet 2,27 2,19 2,30 1,96 1,82 1,63 1,57 1,60 65 Ej beviljad ledighet 0,31 0,29 0,24 0,15 0,09 0,07 0,07 0, Total frånvaro 26,34 26,33 25,73 25,14 23,59 21,6 20,09 19,27 07 Övertid 2,74 2,84 2,81 2,84 2,73 3,01 3,30 3,36 14

16 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN KVINNOR OCH MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 81,29 81,00 80,55 79,93 79,31 78,34 77,74 77, Sjukfrånvaro totalt 3,87 3,79 4,12 4,63 5,16 5,72 6,07 6,13 30 Redovisad facklig verksamhet 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 35 Semester 8,63 8,96 8,74 8,58 8,50 8,60 8,69 8,93 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 3,28 3,19 3,40 3,59 3,75 4,03 4,18 4,35 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,54 0,54 0,57 0,56 0,56 0,61 0,64 0,60 42 Födelse, adoption 1,60 1,52 1,57 1,74 1,89 2,10 2,34 2,64 43 Vård av barn utan ers. 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0, Föräldraledighet totalt 2,28 2,19 2,26 2,41 2,55 2,81 3,07 3,32 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,11 0,07 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 46 Svensk undervisning 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 47 Studier 0,84 0,87 1,04 1,09 1,11 1,13 1,04 0,96 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 49 Förenings medverkan 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 50 Kompledighet 1,21 1,36 1,42 1,37 1,35 1,33 1,31 1,36 54 Permittering 0,06 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02 0,03 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,54 1,58 1,63 1,72 1,79 1,79 1,87 1,86 65 Ej beviljad ledighet 0,06 0,05 0,06 0,11 0,07 0,07 0,06 0, Total frånvaro 18,71 19,00 19,45 20,07 20,69 21,66 22,26 22,78 07 Övertid 3,21 3,21 2,85 2,53 2,49 2,02 2,01 1,98 15

17 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN KVINNOR OCH MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 78,06 78,92 79,04 79,70 79,91 80, Sjukfrånvaro totalt 5,75 5,19 4,99 4,50 3,90 3,39 30 Redovisad facklig verksamhet 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 35 Semester 8,96 8,56 8,66 8,68 9,11 8,98 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 4,21 4,22 4,09 3,90 3,80 3,97 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,55 0,57 0,57 0,53 0,52 0,49 42 Födelse, adoption 2,71 2,77 2,80 2,77 2,74 2,82 43 Vård av barn utan ers. 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0, Föräldraledighet totalt 3,34 3,42 3,44 3,38 3,35 3,40 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,04 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 46 Svensk undervisning 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 47 Studier 0,80 0,71 0,58 0,47 0,40 0,52 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 49 Förenings medverkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,33 1,34 1,36 1,41 1,60 1,73 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,59 1,65 1,75 1,69 1,57 1,49 65 Ej beviljad ledighet 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0, Total frånvaro 21,94 21,08 20,96 20,30 20,09 19,66 07 Övertid 1,88 1,85 2,09 2,16 2,04 1,49 16

18 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 76,18 76,21 77,22 77,57 79,09 80,72 82,19 82, Sjukfrånvaro totalt 8,04 7,73 7,04 7,26 5,49 4,62 3,99 3,81 30 Redovisad facklig verksamhet 0,12 0,08 0,10 0,10 0,10 0,08 0,06 0,09 35 Semester 8,39 8,70 8,51 9,30 9,35 9,40 8,88 8,66 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 3,67 3,49 3,50 3,53 2,87 2,38 2,11 2,00 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,54 0,56 0,61 0,57 0,55 0,57 0,51 0,47 42 Födelse, adoption 0,22 0,23 0,30 0,39 0,42 0,41 0,43 0,48 43 Vård av barn utan ers. 0,08 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,10 0, Föräldraledighet totalt 0,85 0,85 0,97 1,02 1,02 1,04 1,03 1,05 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 1,03 1,18 1,07 0,90 0,44 0,29 0,18 0,15 46 Svensk undervisning 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 47 Studier 0,79 1,34 1,36 1,52 1,33 1,00 0,84 0,75 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,04 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 49 Förenings medverkan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,20 1,37 1,17 1,13 1,07 1,04 1,15 1,08 54 Permittering 0,37 0,06 0,11 0,26 0,35 0,21 0,10 0,01 57 Arbetskonflikt 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 60 Övrig beviljad ledighet 2,10 2,05 2,11 1,74 1,61 1,46 1,45 1,52 65 Ej beviljad ledighet 0,32 0,30 0,24 0,16 0,09 0,08 0,07 0, Total frånvaro 23,82 23,79 22,78 22,43 20,93 19,28 17,81 17,24 07 Övertid 3,01 3,12 3,12 3,11 2,97 3,26 3,57 3,65 17

19 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 83,18 82,77 82,43 81,91 81,48 80,73 80,20 79, Sjukfrånvaro totalt 3,32 3,29 3,55 3,98 4,40 4,91 5,16 5,27 30 Redovisad facklig verksamhet 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 35 Semester 8,74 9,11 8,88 8,77 8,69 8,78 8,94 9,08 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 1,93 1,88 2,05 2,13 2,24 2,38 2,51 2,58 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,40 0,41 0,44 0,44 0,44 0,50 0,53 0,50 42 Födelse, adoption 0,47 0,42 0,48 0,54 0,62 0,71 0,86 1,04 43 Vård av barn utan ers. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0, Föräldraledighet totalt 0,95 0,91 0,99 1,06 1,14 1,30 1,47 1,61 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,14 0,10 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 46 Svensk undervisning 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 47 Studier 0,78 0,82 0,94 0,96 0,98 0,99 0,94 0,88 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 49 Förenings medverkan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 50 Kompledighet 1,20 1,35 1,43 1,38 1,37 1,37 1,38 1,45 54 Permittering 0,06 0,01 0,01 0,02 0,02 0,06 0,02 0,03 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,43 1,45 1,51 1,61 1,65 1,63 1,66 1,68 65 Ej beviljad ledighet 0,06 0,05 0,06 0,13 0,08 0,08 0,07 0, Total frånvaro 16,82 17,23 17,57 18,09 18,52 19,27 19,80 20,23 07 Övertid 3,48 3,47 3,06 2,69 2,71 2,22 2,21 2,21 18

20 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 80,34 81,17 81,11 81,62 81,56 81, Sjukfrånvaro totalt 4,96 4,49 4,35 3,95 3,49 3,05 30 Redovisad facklig verksamhet 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 35 Semester 9,10 8,61 8,69 8,74 9,17 8,97 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 2,56 2,63 2,56 2,44 2,41 2,54 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,45 0,46 0,48 0,45 0,43 0,42 42 Födelse, adoption 1,23 1,38 1,45 1,46 1,52 1,53 43 Vård av barn utan ers. 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0, Föräldraledighet totalt 1,75 1,92 2,00 1,99 2,03 2,03 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,04 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01 46 Svensk undervisning 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 47 Studier 0,72 0,64 0,50 0,41 0,33 0,47 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 49 Förenings medverkan 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,41 1,43 1,46 1,52 1,72 1,89 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,50 1,56 1,68 1,60 1,51 1,44 65 Ej beviljad ledighet 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0, Total frånvaro 19,66 18,83 18,89 18,38 18,44 18,02 07 Övertid 2,07 2,07 2,35 2,42 2,30 1,67 19

21 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN KVINNOR IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 67,40 67,07 66,73 68,12 69,82 72,48 74,04 75, Sjukfrånvaro totalt 13,80 13,06 12,24 9,89 8,78 7,23 6,43 6,07 30 Redovisad facklig verksamhet 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 35 Semester 7,85 8,25 7,91 8,69 8,68 8,74 8,46 8,14 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 5,89 7,39 8,81 9,23 8,80 8,06 7,69 7,32 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,94 1,41 1,55 1,58 1,50 1,44 1,24 1,10 42 Födelse, adoption 3,24 3,72 5,01 5,25 5,10 4,95 5,00 4,84 43 Vård av barn utan ers. 0,49 0,40 0,39 0,34 0,41 0,42 0,38 0, Föräldraledighet totalt 4,66 5,53 6,96 7,18 6,96 6,80 6,62 6,31 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,01 0,01 0,01 0,06 0,03 0,01 0,00 0,00 46 Svensk undervisning 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 47 Studier 1,17 1,75 1,77 1,93 1,74 1,21 1,04 0,98 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,02 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 49 Förenings medverkan 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,18 1,34 1,18 1,19 1,22 1,20 1,34 1,11 54 Permittering 0,39 0,03 0,09 0,19 0,25 0,13 0,04 0,01 57 Arbetskonflikt 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 2,69 2,55 2,78 2,51 2,33 2,05 1,89 1,83 65 Ej beviljad ledighet 0,27 0,27 0,22 0,13 0,07 0,07 0,07 0, Total frånvaro 32,60 32,93 33,27 31,88 30,18 27,52 25,96 24,59 07 Övertid 2,07 2,12 2,02 2,16 2,15 2,40 2,60 2,61 20

22 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN KVINNOR IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 76,24 76,49 75,79 74,89 73,86 72,39 71,78 71, Sjukfrånvaro totalt 5,32 5,05 5,56 6,26 7,07 7,75 8,29 8,23 30 Redovisad facklig verksamhet 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 35 Semester 8,34 8,57 8,39 8,08 8,01 8,16 8,07 8,57 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 6,87 6,54 6,81 7,30 7,54 8,14 8,25 8,63 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,91 0,88 0,89 0,87 0,85 0,89 0,90 0,83 42 Födelse, adoption 4,60 4,33 4,36 4,79 5,07 5,59 5,92 6,52 43 Vård av barn utan ers. 0,32 0,27 0,21 0,17 0,15 0,14 0,12 0, Föräldraledighet totalt 5,83 5,48 5,48 5,83 6,07 6,62 6,94 7,45 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Svensk undervisning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Studier 1,01 1,02 1,31 1,42 1,43 1,49 1,27 1,15 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 49 Förenings medverkan 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,23 1,37 1,41 1,35 1,28 1,23 1,13 1,13 54 Permittering 0,06 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,04 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,84 1,90 1,94 2,00 2,14 2,22 2,38 2,30 65 Ej beviljad ledighet 0,05 0,04 0,06 0,08 0,05 0,04 0,04 0, Total frånvaro 23,76 23,51 24,21 25,11 26,14 27,61 28,22 28,97 07 Övertid 2,50 2,54 2,31 2,12 1,96 1,52 1,53 1,45 21

23 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN KVINNOR IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 72,54 73,66 74,02 75,10 75,81 76, Sjukfrånvaro totalt 7,64 6,85 6,52 5,80 4,90 4,25 30 Redovisad facklig verksamhet 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 35 Semester 8,61 8,46 8,58 8,56 8,97 8,98 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 8,19 7,95 7,77 7,40 7,24 7,56 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,78 0,83 0,78 0,74 0,72 0,69 42 Födelse, adoption 6,29 6,04 6,05 5,92 5,77 6,08 43 Vård av barn utan ers. 0,09 0,10 0,07 0,09 0,12 0, Föräldraledighet totalt 7,16 6,97 6,90 6,75 6,61 6,87 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,03 0,07 0,06 0,00 0,00 0,00 46 Svensk undervisning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 47 Studier 0,97 0,88 0,77 0,61 0,58 0,65 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 49 Förenings medverkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,15 1,12 1,12 1,15 1,29 1,33 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,78 1,86 1,91 1,90 1,72 1,61 65 Ej beviljad ledighet 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0, Total frånvaro 27,46 26,34 25,98 24,90 24,19 23,81 07 Övertid 1,41 1,33 1,47 1,53 1,40 1,03 22

24 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE KVINNOR OCH MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 69,93 69,89 69,49 70,67 72,97 75,70 77,92 78, Sjukfrånvaro totalt 12,58 12,25 12,06 10,11 9,10 7,70 6,88 6,37 30 Redovisad facklig verksamhet 0,14 0,10 0,12 0,13 0,13 0,10 0,09 0,08 35 Semester 7,82 8,19 7,74 8,81 8,71 8,96 8,16 8,29 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 4,52 5,27 5,98 6,13 5,17 4,23 3,91 3,62 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,74 0,97 1,11 1,07 1,00 1,00 0,86 0,76 42 Födelse, adoption 1,23 1,19 1,76 1,79 1,67 1,45 1,52 1,50 43 Vård av barn utan ers. 0,24 0,19 0,21 0,19 0,21 0,21 0,24 0, Föräldraledighet totalt 2,21 2,34 3,08 3,05 2,87 2,66 2,62 2,48 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 1,07 1,25 1,22 1,06 0,53 0,34 0,20 0,18 46 Svensk undervisning 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 47 Studier 1,13 1,52 1,54 1,89 1,65 1,16 1,02 0,89 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,06 0,09 0,09 0,07 0,06 0,04 0,04 0,04 49 Förenings medverkan 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 50 Kompledighet 1,10 1,26 1,13 1,12 1,04 0,94 1,05 1,12 54 Permittering 0,57 0,08 0,18 0,42 0,58 0,35 0,16 0,02 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 60 Övrig beviljad ledighet 2,88 2,50 2,89 2,36 2,15 1,88 1,71 1,74 65 Ej beviljad ledighet 0,46 0,45 0,41 0,26 0,15 0,13 0,12 0, Total frånvaro 30,07 30,11 30,51 29,33 27,03 24,30 22,08 21,36 07 Övertid 2,51 2,59 2,50 2,58 2,50 2,88 3,59 3,52 23

25 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE KVINNOR OCH MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 79,28 78,78 78,12 76,84 76,34 74,89 74,08 73, Sjukfrånvaro totalt 5,60 5,50 6,00 6,80 7,47 8,34 9,04 9,13 30 Redovisad facklig verksamhet 0,10 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 35 Semester 8,22 8,72 8,36 8,31 8,17 8,24 8,22 8,46 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 3,48 3,36 3,66 3,90 3,95 4,26 4,25 4,00 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,62 0,64 0,67 0,67 0,65 0,70 0,72 0,68 42 Födelse, adoption 1,44 1,28 1,29 1,39 1,44 1,56 1,65 1,67 43 Vård av barn utan ers. 0,17 0,16 0,14 0,13 0,13 0,15 0,13 0, Föräldraledighet totalt 2,23 2,07 2,10 2,19 2,22 2,41 2,50 2,47 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 45 Militär 0,18 0,13 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 46 Svensk undervisning 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 47 Studier 0,99 1,09 1,40 1,54 1,56 1,70 1,59 1,42 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 49 Förenings medverkan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 50 Kompledighet 1,31 1,61 1,75 1,74 1,73 1,77 1,73 1,81 54 Permittering 0,12 0,02 0,02 0,03 0,03 0,11 0,04 0,06 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,79 1,82 1,87 2,08 2,08 2,17 2,42 2,34 65 Ej beviljad ledighet 0,10 0,09 0,10 0,21 0,13 0,12 0,13 0, Total frånvaro 20,72 21,22 21,88 23,16 23,66 25,11 25,92 26,02 07 Övertid 3,30 3,37 3,03 2,77 2,96 2,42 2,55 2,58 24

26 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE KVINNOR OCH MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 75,24 76,73 76,66 77,65 78,11 78, Sjukfrånvaro totalt 8,65 7,75 7,45 6,65 5,81 5,16 30 Redovisad facklig verksamhet 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 35 Semester 8,28 7,55 7,87 8,00 8,29 8,40 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 3,82 3,72 3,52 3,28 3,15 3,40 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,62 0,62 0,63 0,58 0,56 0,54 42 Födelse, adoption 1,77 1,79 1,84 1,82 1,80 1,87 43 Vård av barn utan ers. 0,11 0,12 0,10 0,11 0,12 0, Föräldraledighet totalt 2,50 2,53 2,57 2,51 2,48 2,51 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,05 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02 46 Svensk undervisning 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 47 Studier 1,20 1,07 0,87 0,71 0,59 0,81 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 49 Förenings medverkan 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,84 1,83 1,84 1,93 2,33 2,66 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,96 2,21 2,45 2,28 2,10 2,12 65 Ej beviljad ledighet 0,10 0,11 0,12 0,11 0,12 0, Total frånvaro 24,76 23,27 23,34 22,35 21,89 21,91 07 Övertid 2,46 2,43 2,86 2,94 2,75 1,86 25

27 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 72,96 72,87 73,08 73,78 75,94 78,14 80,38 80, Sjukfrånvaro totalt 10,47 10,28 10,01 8,56 7,65 6,52 5,78 5,40 30 Redovisad facklig verksamhet 0,17 0,12 0,15 0,15 0,15 0,12 0,10 0,09 35 Semester 7,97 8,28 7,88 8,98 8,89 9,15 8,22 8,39 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 3,55 4,20 4,37 4,48 3,52 2,79 2,48 2,33 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,59 0,64 0,73 0,66 0,63 0,65 0,59 0,55 42 Födelse, adoption 0,22 0,23 0,32 0,43 0,46 0,42 0,42 0,47 43 Vård av barn utan ers. 0,09 0,06 0,08 0,07 0,08 0,10 0,14 0, Föräldraledighet totalt 0,90 0,93 1,13 1,16 1,17 1,17 1,16 1,17 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 1,49 1,72 1,70 1,41 0,70 0,44 0,26 0,23 46 Svensk undervisning 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 47 Studier 1,02 1,38 1,39 1,75 1,53 1,11 0,98 0,86 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,07 0,09 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 49 Förenings medverkan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 50 Kompledighet 1,15 1,29 1,16 1,16 1,08 0,99 1,12 1,17 54 Permittering 0,56 0,09 0,19 0,45 0,61 0,38 0,17 0,02 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 60 Övrig beviljad ledighet 2,69 2,39 2,73 2,17 2,00 1,77 1,61 1,67 65 Ej beviljad ledighet 0,48 0,47 0,42 0,27 0,15 0,13 0,12 0, Total frånvaro 27,04 27,13 26,92 26,22 24,06 21,86 19,62 19,18 07 Övertid 2,84 2,88 2,84 2,83 2,71 3,07 3,85 3,84 26

28 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 81,28 80,58 80,01 78,89 78,50 77,25 76,50 76, Sjukfrånvaro totalt 4,73 4,72 5,14 5,83 6,43 7,24 7,75 7,88 30 Redovisad facklig verksamhet 0,11 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 35 Semester 8,32 8,84 8,47 8,45 8,29 8,37 8,46 8,58 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 2,30 2,27 2,56 2,69 2,78 2,96 3,00 2,88 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,46 0,48 0,51 0,52 0,52 0,58 0,60 0,57 42 Födelse, adoption 0,46 0,40 0,45 0,48 0,53 0,58 0,66 0,75 43 Vård av barn utan ers. 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0, Föräldraledighet totalt 1,03 0,98 1,08 1,12 1,17 1,29 1,38 1,42 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,23 0,16 0,09 0,09 0,10 0,07 0,07 0,06 46 Svensk undervisning 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 47 Studier 0,95 1,04 1,28 1,38 1,41 1,51 1,44 1,31 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 49 Förenings medverkan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 50 Kompledighet 1,36 1,63 1,79 1,76 1,77 1,83 1,84 1,94 54 Permittering 0,12 0,03 0,02 0,03 0,03 0,12 0,04 0,06 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,70 1,73 1,80 2,02 1,97 1,99 2,15 2,13 65 Ej beviljad ledighet 0,10 0,09 0,10 0,22 0,13 0,14 0,14 0, Total frånvaro 18,72 19,42 19,99 21,11 21,50 22,75 23,50 23,69 07 Övertid 3,55 3,62 3,24 2,94 3,18 2,65 2,78 2,82 27

29 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 77,32 78,70 78,47 79,30 79,50 79, Sjukfrånvaro totalt 7,54 6,77 6,59 5,91 5,26 4,66 30 Redovisad facklig verksamhet 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 35 Semester 8,42 7,64 7,94 8,13 8,42 8,46 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 2,72 2,66 2,49 2,28 2,18 2,42 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,51 0,52 0,54 0,50 0,48 0,48 42 Födelse, adoption 0,85 0,89 0,96 0,95 0,99 0,98 43 Vård av barn utan ers. 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0, Föräldraledighet totalt 1,47 1,52 1,60 1,55 1,57 1,56 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,06 0,05 0,03 0,02 0,04 0,02 46 Svensk undervisning 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 47 Studier 1,12 1,02 0,80 0,67 0,53 0,78 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 49 Förenings medverkan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 50 Kompledighet 1,96 1,99 1,99 2,09 2,49 2,86 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,82 2,03 2,28 2,08 1,93 1,93 65 Ej beviljad ledighet 0,11 0,11 0,13 0,11 0,12 0, Total frånvaro 22,68 21,30 21,53 20,70 20,50 20,53 07 Övertid 2,70 2,74 3,20 3,28 3,06 2,06 28

30 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE KVINNOR IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 62,41 62,05 60,32 62,16 64,41 68,14 70,09 71, Sjukfrånvaro totalt 17,82 17,43 17,30 14,35 13,28 11,36 10,38 9,51 30 Redovisad facklig verksamhet 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 35 Semester 7,46 7,95 7,37 8,34 8,19 8,37 7,95 7,95 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 6,92 8,10 10,07 10,65 9,92 8,68 8,45 7,80 41 Tillf. föräldrapenning mm 1,13 1,84 2,07 2,18 2,06 2,06 1,73 1,43 42 Födelse, adoption 3,74 3,69 5,44 5,51 5,16 4,67 5,00 4,83 43 Vård av barn utan ers. 0,60 0,53 0,54 0,51 0,56 0,56 0,53 0, Föräldraledighet totalt 5,47 6,06 8,05 8,21 7,79 7,28 7,25 6,74 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,01 0,01 0,01 0,10 0,05 0,01 0,00 0,00 46 Svensk undervisning 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 47 Studier 1,39 1,91 1,91 2,26 1,99 1,33 1,14 1,00 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,03 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 0,03 0,04 49 Förenings medverkan 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 50 Kompledighet 0,96 1,16 1,04 1,00 0,92 0,77 0,82 0,97 54 Permittering 0,60 0,05 0,16 0,35 0,51 0,29 0,09 0,01 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 3,37 2,79 3,31 2,88 2,57 2,21 2,02 1,99 65 Ej beviljad ledighet 0,41 0,42 0,38 0,22 0,13 0,13 0,13 0, Total frånvaro 37,59 37,95 39,68 37,84 35,59 31,86 29,91 28,41 07 Övertid 1,68 1,85 1,64 1,88 1,91 2,27 2,74 2,51 29

31 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE KVINNOR IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 72,71 72,91 71,89 69,96 69,16 67,30 66,53 66, Sjukfrånvaro totalt 8,48 8,06 8,85 10,06 10,95 11,90 13,05 13,21 30 Redovisad facklig verksamhet 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,06 0,07 35 Semester 7,89 8,31 7,99 7,83 7,79 7,84 7,46 8,06 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 7,34 6,92 7,31 7,97 7,85 8,45 8,15 7,68 41 Tillf. föräldrapenning mm 1,16 1,16 1,17 1,17 1,09 1,11 1,09 1,02 42 Födelse, adoption 4,63 4,15 4,04 4,44 4,46 4,72 4,74 4,68 43 Vård av barn utan ers. 0,37 0,32 0,22 0,18 0,17 0,21 0,18 0, Föräldraledighet totalt 6,16 5,63 5,44 5,79 5,72 6,04 6,01 5,86 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 45 Militär 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 46 Svensk undervisning 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Studier 1,12 1,23 1,80 2,10 2,06 2,34 2,07 1,76 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 49 Förenings medverkan 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 50 Kompledighet 1,18 1,54 1,63 1,66 1,61 1,58 1,39 1,38 54 Permittering 0,12 0,01 0,01 0,02 0,03 0,08 0,03 0,09 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 2,12 2,11 2,13 2,28 2,43 2,72 3,24 3,05 65 Ej beviljad ledighet 0,10 0,08 0,12 0,17 0,12 0,09 0,08 0, Total frånvaro 27,29 27,09 28,11 30,04 30,84 32,70 33,47 33,62 07 Övertid 2,46 2,57 2,33 2,23 2,21 1,70 1,82 1,77 30

32 TIDSANVÄNDNING ÅR ARBETARE KVINNOR IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 68,36 70,72 71,00 72,57 73,54 73, Sjukfrånvaro totalt 12,34 10,77 10,14 8,94 7,62 6,85 30 Redovisad facklig verksamhet 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 35 Semester 7,80 7,27 7,65 7,58 7,87 8,18 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 7,44 6,94 6,74 6,39 6,32 6,72 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,96 0,91 0,89 0,83 0,79 0,75 42 Födelse, adoption 4,79 4,56 4,59 4,53 4,46 4,87 43 Vård av barn utan ers. 0,13 0,16 0,10 0,14 0,19 0, Föräldraledighet totalt 5,88 5,63 5,58 5,50 5,44 5,74 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,03 0,05 0,04 0,00 0,00 0,01 46 Svensk undervisning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 47 Studier 1,46 1,20 1,06 0,83 0,80 0,90 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 49 Förenings medverkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,45 1,34 1,34 1,45 1,80 1,97 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 2,44 2,75 2,96 2,89 2,68 2,78 65 Ej beviljad ledighet 0,07 0,11 0,08 0,09 0,09 0, Total frånvaro 31,64 29,28 29,00 27,43 26,46 26,65 07 Övertid 1,67 1,48 1,79 1,89 1,76 1,16 31

33 TIDSANVÄNDNING ÅR TJÄNSTEMÄN KVINNOR OCH MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 80,65 80,27 80,56 80,41 80,62 81,40 82,03 83, Sjukfrånvaro totalt 4,30 3,91 3,80 3,48 3,16 2,75 2,32 2,27 30 Redovisad facklig verksamhet 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,08 35 Semester 9,01 9,25 9,14 9,54 9,70 9,49 9,40 8,78 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 2,06 3,36 3,69 3,90 3,84 3,71 3,41 3,29 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,49 0,50 0,57 0,58 0,58 0,61 0,55 0,52 42 Födelse, adoption 0,83 1,24 1,44 1,78 1,87 1,95 1,90 1,87 43 Vård av barn utan ers. 0,13 0,08 0,08 0,07 0,10 0,12 0,12 0, Föräldraledighet totalt 1,44 1,82 2,10 2,44 2,55 2,68 2,56 2,52 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,12 0,17 0,17 0,12 0,06 0,08 0,06 0,04 46 Svensk undervisning 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 47 Studier 0,48 1,33 1,38 1,31 1,20 0,94 0,77 0,73 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 49 Förenings medverkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,38 1,54 1,24 1,18 1,21 1,26 1,37 1,05 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Arbetskonflikt 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,11 1,65 1,52 1,44 1,42 1,35 1,43 1,45 65 Ej beviljad ledighet 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, Total frånvaro 19,35 19,73 19,44 19,59 19,38 18,60 17,97 16,93 07 Övertid 3,18 3,27 3,21 3,18 3,02 3,16 3,00 3,19 32

34 TIDSANVÄNDNING ÅR TJÄNSTEMÄN KVINNOR OCH MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 83,53 83,35 83,02 82,95 82,29 81,64 81,04 80, Sjukfrånvaro totalt 1,94 1,97 2,20 2,50 2,84 3,21 3,40 3,33 30 Redovisad facklig verksamhet 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 35 Semester 9,09 9,22 9,13 8,84 8,82 8,95 9,11 9,37 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 3,06 3,01 3,13 3,29 3,54 3,81 4,12 4,67 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,45 0,44 0,46 0,45 0,46 0,52 0,56 0,53 42 Födelse, adoption 1,78 1,78 1,87 2,08 2,33 2,63 2,96 3,54 43 Vård av barn utan ers. 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,05 0,05 0, Föräldraledighet totalt 2,34 2,32 2,42 2,61 2,86 3,20 3,57 4,12 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 46 Svensk undervisning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Studier 0,67 0,65 0,68 0,65 0,65 0,59 0,54 0,53 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 49 Förenings medverkan 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,09 1,09 1,09 1,00 0,96 0,91 0,92 0,94 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,26 1,32 1,39 1,37 1,50 1,44 1,37 1,41 65 Ej beviljad ledighet 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0, Total frånvaro 16,47 16,65 16,98 17,05 17,71 18,36 18,96 19,75 07 Övertid 3,11 3,03 2,66 2,29 2,03 1,63 1,53 1,43 33

35 TIDSANVÄNDNING ÅR TJÄNSTEMÄN KVINNOR OCH MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 80,56 80,76 81,09 81,55 81,53 82, Sjukfrånvaro totalt 3,17 3,05 2,86 2,54 2,18 1,86 30 Redovisad facklig verksamhet 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 35 Semester 9,56 9,42 9,34 9,31 9,85 9,48 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 4,56 4,64 4,57 4,47 4,37 4,46 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,48 0,53 0,51 0,49 0,48 0,45 42 Födelse, adoption 3,56 3,59 3,62 3,64 3,57 3,65 43 Vård av barn utan ers. 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0, Föräldraledighet totalt 4,09 4,17 4,18 4,19 4,11 4,17 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,02 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 46 Svensk undervisning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 47 Studier 0,44 0,41 0,33 0,26 0,24 0,27 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 Förenings medverkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 0,88 0,92 0,95 0,94 0,94 0,92 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Arbetskonflikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 1,25 1,18 1,14 1,16 1,09 0,94 65 Ej beviljad ledighet 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0, Total frånvaro 19,44 19,24 18,91 18,45 18,47 17,70 07 Övertid 1,37 1,36 1,43 1,45 1,40 1,17 34

36 TIDSANVÄNDNING ÅR TJÄNSTEMÄN MÄN IDkod År Ordinarie arbetstid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 Arbetad tid exkl övertid 82,24 82,13 82,66 82,92 83,27 83,93 84,34 85, Sjukfrånvaro totalt 3,49 3,22 3,11 2,86 2,57 2,25 1,86 1,83 30 Redovisad facklig verksamhet 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,09 35 Semester 9,18 9,45 9,34 9,74 9,96 9,70 9,65 9,00 40 Lagstadgad ledighet, tot därav 1,29 2,23 2,34 2,20 1,99 1,88 1,67 1,59 41 Tillf. föräldrapenning mm 0,46 0,43 0,46 0,44 0,44 0,46 0,40 0,38 42 Födelse, adoption 0,23 0,24 0,27 0,34 0,36 0,40 0,43 0,49 43 Vård av barn utan ers. 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0, Föräldraledighet totalt 0,75 0,70 0,77 0,81 0,83 0,89 0,89 0,91 44 Smittorisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Militär 0,16 0,23 0,24 0,16 0,08 0,11 0,09 0,05 46 Svensk undervisning 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 47 Studier 0,36 1,27 1,31 1,20 1,06 0,86 0,68 0,62 48 Fackliga aktiviteter, ej bet 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 Förenings medverkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Kompledighet 1,29 1,50 1,19 1,08 1,07 1,12 1,19 0,97 54 Permittering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Arbetskonflikt 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Övrig beviljad ledighet 0,99 1,45 1,30 1,14 1,09 1,08 1,26 1,33 65 Ej beviljad ledighet 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, Total frånvaro 17,76 17,87 17,34 17,08 16,73 16,07 15,66 14,83 07 Övertid 3,34 3,55 3,49 3,49 3,33 3,48 3,23 3,42 35

Tidsanvändning. Preliminär information om tidsanvändningen 2a kvartalet 2015

Tidsanvändning. Preliminär information om tidsanvändningen 2a kvartalet 2015 Tidsanvändning Preliminär information om tidsanvändningen a kvartalet 15 Den långa sjukfrånvaron ökar kraftigt för arbetare och tjänstemän. Av preliminära resultat för a kvartalet 15 (när 9 procent av

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

PM 2015-12-07. Dnr 2015/0857

PM 2015-12-07. Dnr 2015/0857 PM 2015-12-07 Dnr 2015/0857 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 2: Sjukfrånvaro Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Tidsredovisning Produktivitet, effektivitet och kvalitet Frånvaro Sjukfrånvaro 2 Tid är.

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17 S:\1. Statistikprocess\Tidsanvändningsstatistik\1. Produktion och granskning\1. Insamling\0. Anvisningar\Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik_primula_anpassad efter villkorsavtalen.doc

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

8 kap. Lön under föräldraledighet

8 kap. Lön under föräldraledighet . LÄSVERSION 1 (6) 8 kap. Lön under föräldraledighet 8 kap. Lön under föräldraledighet Löneavdrag 1 Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje kalenderdag som föräldraledigheten omfattar med ett belopp

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Analys av sjukfrånvarons variation

Analys av sjukfrånvarons variation Analys av sjukfrånvarons variation - Väsentliga förklaringar till upp- och nedgång över tid Peje Bengtsson Patric Tirmén Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan Peje Bengtsson & Patric Tirmén

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter Version 2, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Registrering av Föräldraledigheter Föräldraledigheter ska egenrapporteras i Primula. Kontakta din lönehandläggare före du rapporterar din ledighet om du är osäker över

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

5. Sjukpenning. efter den lagstadgade arbetsgivarperio- Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna. Under 1998: 21 dagar 30

5. Sjukpenning. efter den lagstadgade arbetsgivarperio- Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna. Under 1998: 21 dagar 30 örvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna jukpenning 5. jukpenning 5.1 juklighet och sjukskrivning De samhällsekonomiska kostnaderna för sjukfrånvaro bestäms i princip av fyra faktorer, nämligen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2015

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2015 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté 2016-04-25 Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2015 1. Sammanfattande siffror för gruv- och mineralindustrin Arbetsskador

Läs mer

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006 Enheten för analys Anna Enström Järleborg MISSIV DATUM DIARIENR 2007-01-25 2006/431 ERT DATUM ER BETECKNING 2005-12-20 Fi2005/6390 Finansdepartementet Enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA) 103 33

Läs mer

Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt.

Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt. 1 Svenska golfförbundet, Examensarbete HGU 2013-2015 Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt. Jonny Karlsson 2 Headgreenkeeper Innehållsförteckning Lagans GK 1. Inledning 3 1.1 Syfte

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor bransch D - Företagshälsovård

Allmänna anställningsvillkor bransch D - Företagshälsovård Bilaga 2 Allmänna anställningsvillkor bransch D - Företagshälsovård Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade): 10 SJUKLÖN M M Mom 10.5.1

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV REDOVISAR 2003:2 Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV Enheten för statistik 2003-07-01 Upplysningar: Christian Elvhage 08-786 95 40 christian.elvhage@rfv.sfa.se Ola Rylander 08-786 95

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning KOLLEKTIVAVTAL mellan Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse å ena sidan, och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan å andra sidan avseende allmänna bestämmelser för anställda i församlingar,

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Kommentar till Branschavtal Utbildning

Kommentar till Branschavtal Utbildning 1 (14) Kommentar till Branschavtal Utbildning Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3 Kommentar till Branschavtal Utbildning...1 Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3...1 Utgångspunkter...2 Definitioner

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 mars 2011 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Camilla Morath LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Personalhandbok Arbetstid & Ledighet

Personalhandbok Arbetstid & Ledighet 1. Innehåll I det här avsnittet kan du läsa om vad som gäller kring jobb och ledighet på Rådek. Arbetstid (2) Ordinarie arbetstid (2.1) Övertid/mertid (2.2) Arbete hos kund (2.3) Utbildning (2.4) Andra

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Arbetsgivarfrågor Nr 15 Juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Riksdagen har fattat beslut om en rad åtgärder i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen

Läs mer

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring (TFA) Utvecklingsavtal Avtal om rätt till tjänstemäns

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer