Kommunfullmäktige. Ärende 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Ärende 7"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Ärende 7

2 Q Eda kommun Kommunrevisionen EDA KOMMUN Kommunstyrelsen Till: Kommunstyrelsen Dnr ~`-~ ~~~ För käf~nedom: Kommunfullmäktige Granskning av kommunens handläggning av anställdas bisysslor KPMG har på vårt uppdrag genom%rt en granskning av kommunens handläggning av anställdas bisysslor. Vid granskningen har genomförda registeranalyser påvisat att bisysslor förekommer i betydande omfattning. Samtidigt visar granskningen att kommunen inte har någon beslutad policy med riktlinjer på området och därmed inte heller någon allmänt etablerad rutin, som tillförsäkrar kommunen god kontroll över såväl förekomst som bedömning av de anställdas bisysslor. Vår uppfattning är att kommunen behöver se över regelverk och den praktiska handläggningen av bisysslor. I den bifogade rapporten har vårt biträde KPMG lämnat ett förslag på hur rutinen kan utformas. Med anledning av genomförd granskning önskar revisorerna kommunstyrelsens yttrande över rapporten. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda 15 december Kommunens revisorer '~ Gunnar Andersson öin Persson Ordförande Revisor

3 /~PMG EDA KOMiViUN Kommunstyrelsen Dnr Eda kommun KPMG AB Antal sidor: I1 OO 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

4 /l M Eda kommiu: Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen Förekommer bisysslor? Finns kännedom om bisysslor? Är förekommande bisysslor tillåtna enligt AB respektive förenliga med 7 LOA? Inköp från företag/förening där anställda har bisyssla Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor? 9 OO 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

5 lc MG Eda ko~nn:nn 1. Sammanfattning och kommentar Bakgrund oclz inledning KPMG har av revisorerna i Eda kommun fått i uppdrag att granska rutiner för hantering av anställdas bisysslor. Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av ärendet i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Revisionen bedömer att det finns risk att det föreligger brister i den interna kontrollen och att det är väsentligt att klarlägga om verksamhetsansvariga ikommunen har vetskap om eventuella bisysslor. Iaktt~rgelser Det förekommer bisysslor i Eda kommuns verksamhetsområden. 141 anställda av de som granskats har under perioden ti haft en eller flera mer eller mindre aktiva bisysslor i 152 olika näringsdrivande företag eller föreningar. Att anställda i sådan omfattning har bisysslor känner ingen av kommunens verksamhetschefer till. Det senaste året ställs fråga om bisyssla vid nyrekrytering och medarbetarsamtal. Våra iakttagelser gör att vi inte kan utesluta att kunskapen om AB (Kollektivavtalets allmänna bestämmelser) och LOA (Lagen om offentlig anställning) i bisysslefrågor generellt sett är svag eller inte finns. Kommunens har vid granskningstillfället heller ingen formellt beslutad policy med därtill hörande tillämpningsföreskrifter för att hantera bisysslor. 20 av de 152 (13,6 %) företagen där anställda i kommunen har en funktionärspost återfinns i kommunens leverantörsregister. Detta innebär 27 stycken involverade funktionärer likaledes anställda ikommunen. Av de 20 företagen/föreningarna hac 11 fått sammanlagt 459 fakturor betalade, och/eller erhållit medel från, kommunen under perioden ti Kommunen har med andra ord under 16 månader gjort inköp från, eller överfört medel till, företag eller föreningar där en anställd innehar en funktionärspost. Elva (11) fakturor med ett sammanlagt fakturabelopp om kronor har tagits ut för en översiktlig granskning i syfte att undersöka om det framgår av dessa hur inköpen hanterats när det gäller attestantens verksamhetstillhörighet i förhållande till den person som innehar bisyssla och därmed har anknytning till den association som fakturerat och/eller erhållit medel från kommunen. Granskningen visar att två (2)fakturor till ett sammanlagt fakturabelopp om kronor är mottagnings- och betalningsattesterade av personer som är placerade inom samma verksamhet där en anställd har en funktionärspost idet företag som ställt ut fakturan/erhållit utbetalningen. Detta granskningsmoment är enbart gjort för att visa på vilken potentiell effekt bisyssleinnehav kan ha på inköp och utbetalningar. O 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

6 /C G Edn komnua~ Kommentarer Det råder ingen tvekan om att det förekommer bisysslor i Eda kommun. Nästan var åttonde anställd är registrerade som funktionär i en association som bedriver näringsverksamhet. Generellt sett har kommunen vad vi bedömer intagit en allt för avvaktande förhållningssätt till sina anställdas bisysslor. Såvitt granskningen kan visa har kommunen heller inte i ändamålsenlig grad agerat för att skaffa sig kunskap om den totala omfattningen av bisysslor och hur dessa skulle hinna påverka en anställning. Kunskapen om bisysslor hos ledande företrädare i kommunen får med ledning av lämnade enkätsvar bedömas som nödvändig att utveckla och fördjupa. På grund av detta bedömer vi att kommunen inte med säkerhet kan avgöra huruvida förekommande bisysslor: Påverkar de arbetsuppgifter de anställda har att utföra (vilket kan innebära risk för förh~oendeskada för berörd person och kommun). Inverkar hindrande på de anställdas arbetsuppgifter. Innebär att de anställda konkurrerar med kommunen. Rekommendation Med tanke på omfattningen och potentiella effekter, inte minst förtroendeskadliga och ekonomiska, av befintliga bisysslor som granskningen påvisat, bör ansvariga säkerställa att. en policy upprättas och formellt antas. Till den skall det finnas tillämpningsföreskrifter som minst årligen möjliggör en fullständigt och detaljerad överblick av de anställdas bisysslor. Som ett stöd för att möjliggöra en effektiv bedömningsgrund föt beslutsfattare i bisysslefrågor har vi under punkt 5.5 i rapporten lämnat ett förslag på hur bisysslor lean hanteras. Ändamålsenliga och efterlevda rutiner för att hantera bisysslor är en väsentlig del i arbetet med att uppnå god internkontroll i alla de verksamheter som bedrivs i kommunens regi. D 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms a~liated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2

7 /C MG E~In kom»:iu: 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3. Syfte KPMG har av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska förekomsten av bisysslor i kommunen samt de styrande dokument och de rutiner som används för att hantera dessa. Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av ärendet i sitt arbete eller lconkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller inte bara bisyssla som faktiskt utövas utan också bisyssla som aldrig har utövats men där det finns anledning att anta att en arbetstagare står i begrepp att åta sig någon sådan. Bestämmelsen ger däremot inte utrymme %r bisyssleförbud "för säkerhets skull". Revisionen bedömde att det finns risk att det föreligger brister i den interna kontrollen och att det är väsentligt att klarlägga om verksamhetsansvariga ikommunen har vetskap om eventuella bisysslor. Granskningen syftar till att ge svar på följande frågor: Förekommer bisysslor i kommunens verksamheter? Har verksamhetscheferna kännedom om aktuella bisysslor? Är förekommande bisysslor tillåtna enligt AB respektive förenliga med 7 LOA (lagen om offentlig anställning) avhandlande förtroendeskadliga bisysslor? Har inköp gjorts från företag där anställda har ekonomiska intressen etc. och när så eventuellt har inträffat har dessa inköp behandlats på ett korrekt sätt? Har kommunen och berörda bolag ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor? 4. Metod, avgränsning och genomförande Information har inhämtats från kommunens personalregister per 2015-OS-12 omfattande anställningar under perioden till Vidare har inhämtats leverantörsregister per 2015-OS-22 samt leverantörsreskontran för perioden till Uppgifter från Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt aktiebolagsregister per 2015-OS-18 har sammanställts och granskats. Granskningen har berört anställdas. Vi har även erhållit den samlade styrande och vägledande dokumentation som kommun har vad gäller bisysslor. En enkätundersökning ställd till fyra verksamhetschefer har genomförts. Rapportens innehåll är saklighetskontrollkontrollerad genom kommunchefens försorg. D 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms a~liated with KPMG International Cooperative ('KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

8 !<. ^~v' Edn kornmun 5. Noteringar från granskningen 5.1 Förekommer bisysslor? Av de 1225 anställda i kommunens verksamheter som granskats förekommer, enligt Bolagsverket, 141 som funktionärer i sammanlagt 152 företag och/eller föreningar som bedriver näringsverksamhet. Detta ger 171 stycken unika företags-/föreningsfunktionäiskombinationer (totalt antal bisysslor). I tabell 1 nedan visas antal anställda fördelade på anställningsform samt hur många per anställningsform som har bisyssla. I tabell 2 görs en fördelning mellan anställda som arbetar heltid respektive deltid. Tabell 3 redovisar fördelningen när det gäller antal bisysslor per person. Tabe114 visas företags-/föreningsfunktionärskombinationernas fördelning (totala antalet bisysslor) per associationsform. Tabell 1 Antal anst Aar bisyssla Andel per (%) Anställningsform (%) form 669 (54,6) Tillsvidare 83 (58,9) 12,4 339 (27,7) Tidsbegränsad 39 (27,6) 11,5 217 (17,7) Timavlönad 19 (13,5) 8, ,5 Tabell 2 Antal anst Aar bisyssla Andel per ( /a) Anställningens omfattning (%) omfattning 478 (39,0) Heltid 66 (46,8) 13,8 747 (61,0) Deltid 75 (53,2) 10, ,5 Tabell 3 Antal Antal Totalt antal bisysslor bis sslor anställda O 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International'), aswiss entity. All rights reserved. 4

9 /~ MG Etla ko~nmttn Tabell 4 Antal (%) förekommer som (5,8)... bolagsman, innehavare, styrelseledamot eller suppleant i bolag eller föreningar som under perioden ti avförts, avregistrerats, försatts i konkurs eller där konkurs avslutats. 1 (0,6)... styrelsesuppleant ibolag där kommunen har ägarintresse'. 11 (6,4)... styrelseledamot eller -suppleant i en bostadsrättsförening. 30 (17,5)... revisor, styrelseledamot eller -suppleant i en ekonomisk förening. 17 (9,9)... bolagsman i handelsbolag. 4 (2,3)... kommanditdelägare eller komplementär i ett kommanditbolag. 41 (24,0)... innehavare av en enskild firma. 57 (33,3)... delgivningsbar person, ordförande, styrelseledamot eller -suppleant i aktiebolag. 171 Kommentarer Granskningen visar att det förekommer bisysslor bland de anställda i kommunen. Att nästan var åttonde medarbetare under 16 månader har en mer eller mindre omfattande bisyssla skulle kunna innebära en inte försumbar effekt på den totala tjänsteutövningen ikommunen. Mot bakgrund av vad som framkommer i detta avsnitt bör ansvariga ha svårt för att finna skäl att inte utnyttja sin rätt att fiåga sina anställda om de innehar bisyssla. 5.2 Finns kännedom om bisysslor? Nedan redovisar vi de bisysslor vi identifierat per verksamhet tillsammans med vad som framkommer av enkätsvaren. Från kommunledningsstaben och samhällsbyggnadsverksamheten meddelas att det inte finns någon policy för bisysslor "men man följer lagstiftningens intensioner". Från och med 2015 genomförs så kallade RUS-samtal2, där finns en (1) fråga om bisyssla. Detta är ett samtal som skall genomföras varje år. De uppges förekomma bisysslor inom verksamheterna men inget antal anges. Det uppges finnas ett dokumenterat tillstyrkande. Granskningen visar på 39 anställda (9 på staben och 30 på samhällsbyggnad) som har en eller flera bisysslor. Av dessa är, enligt kommunens PA-system, 11 angivna som chef i någon omfattning. Tre på staben och åtta på samhällsbyggnad. 1 Bolag som berörs är Eda Bostads Aktiebolag 2 Res:~ltat och utvecklingssamtal OO 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member rms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International'), aswiss entity. Ali rights reserved. 5

10 Lf~2'!rlA~~C~ Edn kommun Vård och stöd meddelar att de använder de kommungemensamma instruktionerna "vid introduktion av nya medarbetare". Det uppges även finnas chefer som gör inventering en inventering när de börjar sitt uppdrag. Att ställa fråga om bisyssla skall numera ingå i årliga RUS-samtal. I närtid har sammanlagt två chefer haft möjlighet att ställa fråga om bisyssla i totalt åtta RUS-samtal. RUS-samtalen uppges skall genomföras en gång per år. Tidigare har det inte tydligt angivets med vilken regelbundenhet frågan skall ställas. På fiågan om det förekommer att anställda inom verksamheten har bisysslor svaras: "Ett fåtal." Inga tillstyrkanden eller avslag finns dokumenterade. Granskningen visar på 46 anställda som har en eller flera bisysslor. Av dessa är, enligt kommunens PA-system, 3 angivna som chef i någon omfattning Från bildningsverksamheten meddelar verksamhetschefen att "den enda dokumentation som jag har la ing bisyssla är delegeringsplanen där det framgår att bisyssla ska anmälas till kommunchefen." Det är också bekant att materialet för medarbetarsamtal (RUS) "har med en punkt kring bisyssla." I närtid har det vid medarbetarsamtal under våren 2015 ställts fiåga om bisyssla. Det meddelas att det förekommer "men inte så ofta". Verksamheten har inte dokumenterat vare sig tillstyrkanden eller avslag till bisyssla. Om sådana finns uppfattar vi det som att de skall finnas centralt på kommunledningsstaben. Granskningen visar på 56 anställda som har en eller flera bisysslor. Av dessa är, enligt kommunens PA-system, l angiven som chef i någon omfattning. Kommentarer Så långt enkätsvaren visar så förekommer bisysslor inte i någon nämnvärd omfattning i kommunen. Anledningen till denna missuppfattning grundar sig rimligen på att någon regelbunden och kunnigt utförd kontroll inte förekommit på flera år. Detta förhållande motiverar att en kartläggning utförs så snart tillfälle ges. Ovanstående iakttagelser (enkätsvar jämfört med granskningsresultatet) stärker även vårt motiv att rekommendera att man från centralt håll säkerställer att en sådan inventering och bedömning verkligen utförs. Notera i sammanhanget att förändrat tjänsteinnehåll, ansvar och organisatorisk tillhörighet är händelser som motiverar att inventeringar görs oftare än minst en gång per år. 5.3 Är förekommande bisysslor tillåtna enligt AB respektive förenliga med 7 LOA? AB (Allmänna bestämmelser), kapitel3 paragraf 8 lyder i sin helhet som följer: ~ 8 Mom. 1 Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och Zämna de z~ppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan a) inverka hindrande för m betsuppgifterna, b) innebära ve~ ksamhet sore konkarrr erar med arbetsgivarens. c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. Mom. 2 Förtroendeuppdrag morn fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal. O 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International'), aswiss entity. All rights reserved. 6

11 lc MG Edn ko»:nuu: Anmrirkning: Förtroendeskadlig Msyssla för arbetstaga~ en inom konttnun, landsting eller kommut~alförbzmcl regleras i 7 ~ lagen orn offentlig anställning (LOA). 7 LOA (lagen om offentlig anställning) från Ol lyder i sin helhet som följer: 7 ~ En arbetstagare får inte ha någon anställni»g eller något uppdrag eller artöva någon verksarnhet sore kan rubba förb oendet för hans eller någon annan arbetstagares opaf tiskhet i arbetet eller sofn kan skada myndighetens anseende. 7 a ~A~ betsgivarerr skall på lämpligt sätt informera a~~betstagarna orn vilka slags förhållanden sore kan gö~~a en bisyssla otillåten enligt 7 ~. Lag (2001:1016). 7 b ~ En arbetstagare skall på a~~betsgivarerrs begäran lämna de zrppg~er som behövs för att a~ betsgivaren skall kzrnna bedöma arbetstaga~~ens bisysslor. Lag (2001:1016). 7 c y~ En arbetsgiva~~e skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 skall z~pphö~~a med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall va~~a skriftligt och innehålla en motiverif~g. Lag (2001:1016). 7 d, Ordinarie dorna~~e, chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen och di~ ektörer för allmänna fö~ säln~ingskasso~ skall på eget initiativ till arbetsgivaren anmäla vilka typer av bisysslor de har. Lag (2001:1016). I enkäten ställdes även en fråga om huruvida verksamheterna har kännedom om förekommande bisysslor är förenliga respektive tillåtna med ovanstående regelverk. Vård och omsorg uppger att enligt områdes- och enhetschefer är det "fåtal" som inte dokumenterats tillåtna enligt AB respektive förenliga med LOA. Bildningsverksamheten svar vet ej på frågan och hänvisar till kommunledningsstaben. Kommunledningsstaben uppger att det inte utesluts att tidigare bedömningar kan behöva göras om. Komment~crer Som det styrs och informeras om bisysslor i kommunen så saknas det redovisning av texterna i AB och LOA. Svaren hade kanske utformats med en annan insikt om texterna enligt ovan varit bekanta för alla ansvariga. Extra svårt blir det när det heller inte finns ett kommungemensamt och praktiskt bedömningsstöd att tillgå. Behovet av en genomgripande utredning av bisysslesituationen i kommunen blir, enligt vårt synsätt, nu alltmer tydlig. Antalet av kommunen identifierade bisysslor och en inom kommunen obefintlig dokumentation av bedömningar står, enligt vår mening, inte i rimlig proportion till den faktiska förekomsten. Våra iakttagelser gör att vi inte kan utesluta att verksamheternas kunskap om AB och LOA i bisysslefrågor inte finns eller är mycket svag. Ytterligare rekommendationer framgår av avsnittet 5.5 nedan. OO 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

12 ~ nn~ Erin kommun 5.4 Inköp från företag/förening där anställda har bisyssla 20 av de 152 (13,6 %) företagen där anställda i kommunen har en funktionärspost åtet~fuuis i kommunens leverantörsregister. Detta innebär 27 stycken involverade funktionärer likaledes anställda ikommunen. Av de 20 företagen/föreningarna har 11 fatt fakturor betalade, och/eller erhållit medel från, kommunen under perioden ti Fakturornas antals- och beloppsfördelning mellan de olika associationsformerna för analysperioden framgår av tabe115. Tabell S Antal Antal Antal S:a faktura- Företag/Förening företag/ funktionärer fakturor belopp [kr] förenio ar anställda Aktiebolag Enskild firma Ekonomisk förening Kommunalt bola ~ Kommunen har med andra ord hjort inköp av, eller på annat vis överfärt medel till, företag och föreningar, via sin leverantörsreskontra-och betalningsfunktion, där anställda innehar eller innehaft funktionärspost. E~cluderande det kommunala bolaget visat sammanställningen ovan att det är 459 fakturor till ett sammanlagt fakturabelopp om kronor. 11 fakturor med ett sammanlagt fakturabelopp om kronor har tagits ut för en översiktlig granskning. Syftet med gransknuigsmomentet är att undersöka om det framgår av dessa hur inköpen hanterats när det gäller attestantens verksamhetstillhörighet iförhållande till den person som innehar bisyssla och därmed har anknytning till den association som fakturerat och/eller erhållit medel från kommunen. Granskningen visar att 2 fakturor till ett sammanlagt fakturabelopp om kronor är mottagnings- och betalningsattesterade av personer som är placerade inom samma verksamhet där en anställd haren funktionärspost idet företag som ställt ut fakturan erhållit utbetalningen. Komnzent~crer Detta avsnitts granskning och redovisning är enbart gjord för att visa på vilken potentiell effekt bisyssleinnehav kan ha på inköp och utbetalningar. Denna effekt utläser vi bland annat från det totala beloppet som utbetalningarna omfattar samt verksamhetskopplingen mellan bisyssleinnehavare och attestanter. Utfallet av urvalet understryker vikten av att även ta hänsyn till potentiell effekt på kommunens hantering av upphandling, inköp och utbetalningar när innehavet av bisyssla kartläggs och beslut tas om den skall tillstyrkas eller avslås. 3 Bolag som berörs är Eda Bostads Aktiebolag OO 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

13 /~PMG Edn kon:miui 5.5 Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor? Kommunen har ingen policy med tillhörande tillämpningsföreskrifter för hanteringen av bisysslor. nämns dock i ett antal dokument. Av delegeringsordningen framgår det att vid "prövning av arbetstagares bisyssla" är det kommunchefen som är beslutsfattare. I underlaget för RUS-samtalet infoi~rneras om bisyssla och foirnuleras en enstaka fråga enligt följande: "Med bisyssla menas att arbeta extra vid sidan om sitt ordinarie arbete. Har du sedan föregående samtal/det senaste året haft eller har du någon bisyssla". I den blankett som skall användas vid rapportering skall det anges grundläggande uppgifter för en bedömning. Det efterfrågas inte uppgifter i en omfattning som gör det möjligt att enbart på blankettuppgifterna göra enbedömning. Meningen "Jag är medveten om min skyldighet att anmäla bisyssla men har för närvarande ingen bisyssla" kan misstolkas då en arbetstagare inte är skyldig att meddela bisyssla eller avsikt att åta sig sådan. Den anställde är däremot skyldig att på en direkt fråga lämna dessa uppgifter. Ko»tmentarer Det fi amgår otillfredsställande lite information om hur kommunen förhåller sig till och bedömer bisysslor. Vi utesluter inte att det kan vara en av flera anledningar till att kommunen idag inte har en tillfredsställande kunskap om och bedömning av bisysslesituationen. Kommunen saknar enligt vår mening tydlig formell styrning vad gäller bisysslor och har inte på ett ändamålsenligt sätt skaffat sig kännedom om omfattningen, karaktären och utbredningen av bisysslor. För att exemplifiera med den allvarligaste risken med att kommunen inte aktivt och ändamålsenligt förhåller sig till bisysslor redovisas nedan med Statskontorets definition av oegentligheter och korruption från deras rapport "Köpta relationer" daterad juni Notera var i bilden Statskontoret placerar förmånen "förtroendeskadliga bisysslor". Med andra ord, Statskontoret definierar en konstaterad och bedömd förtroendeskadlig bisyssla som en oegentlighet. Gynna någon ~ Gynna någon mot ondltnin utan oroåttnin "Vånskaps- Tapantleoch korruption' Gynna annan p8 flivan~e av ~åy huvudmannona muta "Favoritism" bokosenod Exempel: Exempel: Exemuel: ~Brislande~ -VSrtlslösmyndig- -LeUantlepolitiker -Allvarliga efterlevnad KORRUPTION hetsu[bvning i kommunen eller formella fel.,~ av IOU ~' -- _ ~- Landstinget blir -S9 kallat p3vå(fad meu alt -Olåmpliga kommunalt köpe sexuell8 uttnlantlen i media domstolstrots tjänster, narkotika Stöltl eller meu att köra -Alt underl9ta ptt Andr:+farm'~ner, eearägeri G y nno sig sjåly bilon Ykter amm~infel,t.ex. tl~i exempel Förskingring p3 huvudmannens korruption, som fortroende- "L'~n"avnrbets- bokostnad harbeg:~ttsav givarens skuulifla nntlra anstålitla i bisysslor materiel organisationen MEDVETNA MEDVETNA FEL ELLER FEL ELLER OEGENTLIGHETER BROTT I BROTT UTOM SLARV 1 TJftNS7EN TJXNSTEN TJANSTEN FÖRTROENDESKADLIGA AGERANDEN Figa~r 3.1 sidan 46 i Statskontorets rapport OO 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG Internalionai Cooperative ('KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 9

14 C C Eda kommun Granskningsresultatet motiverar oss att rekommendera Eda kommun att snarast upprätta och anta en policy avseende bisysslor för beslut av kommunfullmäktige. När policyn är fastställd bör det läggas ansträngning på att göra den vä1 känd i hela organisationen. Isamband med detta blir det rimligtvis nödvändigt att både ersätta och komplettera befintliga dokument. Det är verksamhetschefer, vid behov med stöd av centrala resurser, som skall säkerställa att innehållet förstås och efterlevs. Nedan redovisar vi kortfattat vår uppfattning om vad policy och därtill nödvändiga tillämpningsföreskrifter (riktlinjer, anvisningar och instruktioner) bör innehålla. Det grundläggande styrande dokumentet, policydokumentet, bör innehålla en förklaring av vad en bisyssla är. Vidare bör ingå hur kommunen ser på bisysslor som %reteelse och en beskrivning av hur det påverkar en anställning, oavsett form och omfattning, i kommunen. Rimligtvis framgår här att bisysslor har både positiva likväl som negativa konsekvenser på en anställning. Av tillämpningsföreskrifternabör framgå: Vem som ansvarar för att de anställda blir informerade om kommunens syn och ståndpunkt samt att bisyssleinnehavet blh kartlagt. ~ Vilka som utför kartläggningen? När och hur ofta bör också framgå. Hur och av vem/vilka bisysslor skall bedömas samt på vilka grunder. Här bör anges om vissa tjänster och/eller organisatorisk tillhörighet särskilt påverkar bedömningen. Med tanke på den mängd av bisysslor vi identifierat bör verksamhetscheferna hasådan kunskap och dokumenterat stöd att de kan armlasta kommunchefen vid bedömningar. Hur kartläggning och bedömning skall dokumenteras. Här bör ingå underlag för tillstyrkanden med eventuella förbehåll som t ex för hur länge och i villcen omfattning. Underlag för avslag med anledningen angiven och hur man kan överklaga beslutet bör också finnas. Vilken/Vilka former av kontroller som kommer att utföras för att säkerställa att erhållna uppgifter är riktiga och fullständiga. Kartläggning, inhämtandet av uppgifter från de anställda, av eventuellt bisyssleinnehav bör göras skriftligen och återkommande, förslagsvis minst varje år och vid nyanställning eller när anställd far ändrat ansvar och/eller tjänsteinnehåll. Följande uppgifter bör ingå:. Otvetydig identifikation av den anställde. Anställningsform, sysselsättningsgrad, befattning och oiganisatorisl< tillhörighet (verksamhet och funktion). Möjlighet att enkelt ange att man för närvarande inte har en bisyssla eller att man inom en tidsrymd fram till nästa kartläggningstillfälle inte har för avsikt att åta sig någon. Om anställd har en eller flera bisysslor eller avser att åta sig en eller flera inom det närmaste året bör följande uppgifter inhämtas som underlag för bedömning. - Hur många? - Vilken/Vilka? - Om det är i eget företag eller förening och då under vilket organisationsnummer och namn. - Om det är som funktionär i en association (företag, förening, sti$else etc.) som är delägd. Organisationsnummer och namn. O 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International'), aswiss entity. All rights reserved. 10

15 /C M~ Er/n kornman RevisionsrnppoW - Om det är en association som helt eller delvis ägs av en närstående. Organisationsnummer och namn. - Om det är ett funktionärsuppdrag till följd av ett uppdrag från arbetsgivaren. Organisationsnummer och namn. - Om det är ett funktionärsuppdrag till följd av ett engagemang som enligt AB och LOA mite betecknas som en bisyssla. Organisationsnummer och namn. - Uppskattad tidsåtgång %r bisysslorna mätt i timmar per år. Det finns ingen anledning för kommunen att spara "inventeringsunderlag" från dem som uppgivet sig inte ha någon bisyssla. Däremot bör man varje år spara noteringar om vilka som tillfrågats och om svar erhållits. Dokumenterade tillstyrkanden respektive avslag skall bevaras hos ansvarig i samma form som det meddelats bisyssleinnehavaren. Dokumenten skall inte sparas längre än fram till nästa inventeringstillfälle. Det bör framgå skäl %r bedömning för alla tillstyrkanden och avslag. När det gäller frågan om bisysslor i relation till inköp och upphandling kan kommunens förfi ågningsunderlag isamband med upphandlingar kompletteras med krav på uppgifter om eventuell koppling mellan företaget och kommunen. Kommunen bör sedan ha sådan internkontroll att regelbundna uppföljningar av inköp och upphandlingar görs, t.ex. i linje med den kontroll av fakturor och leverantörsregister som gjorts i denna granskning. Dag som ovan Pr~ojektansvarig OO 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms a~liated with KPMG International Cooperative ("KPMG International'), aswiss entity. All rights reserved.

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10 KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport 2010-12-14 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och

Läs mer

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor.

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Faissnbfi kommun K );-utiunl ijkontaret 2014-02- 2 6 12 Dnr Dpi.ö'l Granskning av anställdas

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och syfte... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av bisysslor Kungälvs kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Anställdas bisysslor. Johan Karlander Richard Vahul

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Anställdas bisysslor. Johan Karlander Richard Vahul Revisionsrapport Anställdas bisysslor Botkyrka kommun Johan Karlander Richard Vahul Augusti 2011 2011-08-25 Johan Karlander Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Uppföljning av tidigare genomförd granskning av bisysslor. Revisionsrapport. KPMG AB Augusti 2015 Antal sidor: 15

Landstinget i Uppsala län. Uppföljning av tidigare genomförd granskning av bisysslor. Revisionsrapport. KPMG AB Augusti 2015 Antal sidor: 15 Revisionsrapport KPMG AB sidor: 15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 2 4. Metod och avgränsning 3 5. Tidigare granskning 3 6. Ansvariga nämnder/styrelser 4 7. Projektorganisation

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

Linda Yacoub. September 2012

Linda Yacoub. September 2012 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Linda Yacoub September 2012 Tyresö kommun 2012-09-05 Linda Yacoub Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Innehållsförteckning 1. Sammanfattaning...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Avesta kommun. Avtalstrohet Analysrapport. KPMG 9 december 2011 Antal sidor: 7

Avesta kommun. Avtalstrohet Analysrapport. KPMG 9 december 2011 Antal sidor: 7 Analysrapport KPMG 9 december 2011 Antal sidor: 7 2011 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with Innehåll

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Kommunledningskontaret KanslionhetRn 2014-02- 2 6 13 Riktlinjer för bisyssla Dnr Dpi

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen DIARIENUMMER KS 2015.160 REGLER HR-AVDELNINGEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 218 Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet Vallentuna kommuns regler för bisysslor

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 , Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Bisysslor På vårt uppdrag har

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor Region Gotland

Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Fredrik Carlsson Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor Region Gotland Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Revisionsmetod/Avgränsning...

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Bisysslor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV72 2(12) Sammanfattning Landstingets revisorer granskade senast under 2008 och 2011 förekomsten av bisysslor inom landstinget. Den första

Läs mer

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område)

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område) 1(5) ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA Namn Personnummer Anställd som vid (område) Anställningsgrad: % ÖVRIGA BISYSSLOR, DVS BISYSSLOR SOM INTE ÄR ATT HÄNFÖRA

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Uppföljning av bisysslor

Uppföljning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Uppföljning av bisysslor Sollentuna kommun Uppföljning av bisysslor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer