Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetskassornas e-tjänster"

Transkript

1 Dnr 2004/ :3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster

2 2

3 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna. Översynen har genomförts i ett samarbete mellan Försäkringsjuridiska enheten och Tillsynsenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av Anna Eng och Jonas Sindahl. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Bakgrund Allmän beskrivning av e-tjänsterna och omgivningen10 E-kassan Internetkassan Drift och förvaltning Regelverk Förhandsgodkännande och tillsyn IAF:s roll och uppdrag i förhållande till e-tjänsterna. 16 Rättsfrågor Översynens innehåll Granskningen av kassornas e-tjänster Avrop och konsultuppdrag Inledande kommentarer kring regelverket Granskning och metod Metod för granskning av IT-säkerhet - BITS Genomförandet av granskningen SIF:s a-kassa Akademikernas erkända a-kassa (AEA) Byggnadsarbetarnas a-kassa Målarnas a-kassa SO Sammanställning Analys av granskningarna Rättsfrågor Formkrav Elektroniskt arbetsgivarintyg Explicita formkrav Implicita formkrav Förvaltningsrättsliga frågor Straffrättsligt ansvar Dataintrång Urkundsförfalskning Bedrägeri Osann och vårdslös försäkran Osant intygande Brukande av osann urkund Förnekande av underskrift IAF:s bemyndigande Formkrav Föreskrift om informationssäkerhet Slutsatser Säkerhet i befintliga e-tjänster Rättsfrågor Tillsyn över e-tjänsterna

6 Nya föreskrifter för kassornas e-tjänster Tillämpningsområde Definitioner Grundläggande krav för elektronisk överföring Formkrav handlingar från en sökande Formkrav handlingar från en arbetsgivare Formkrav handlingar från revisorer m.fl

7 Sammanfattning Under våren 2004 bildades en arbetsgrupp på IAF som fick i uppgift att se över regelverket för elektronisk överföring av vissa handlingar hos en arbetslöshetskassa. I dag gäller ordningen att utformningen och därefter vidtagna förändringar av kassornas e-tjänster ska kontrolleras och godkännas av IAF i förhand. Ett förfarande med förhandsgodkännande för dock med sig ett antal olägenheter. Exempelvis ansöker kassorna om IAF:s godkännande först när de kan presentera en färdig e-tjänst eller en färdig lösning på ett visst problem. Det leder till att IAF kommer in sent i processen och det blir svårt att driva igenom nödvändiga men kanske tidskrävande och kostsamma förändringar. Den tekniska utvecklingen kan dessutom innebära att den teknik som IAF har godkänt snabbt blir förlegad. Systemet med förhandsgodkännande kan då utgöra ett hinder när behov uppstår av att uppgradera systemen. Slutligen kan det vara svårt att bedöma exakt vad IAF har godkänt i en e-tjänst, på samma sätt som det är svårt att ange hur stor eller liten en förändring av tjänsten måste vara för att den ska anmälas till IAF för godkännande. En utgångspunkt har därför varit att skapa en ordning där IAF ställer upp ramarna för hur elektronisk överföring av vissa handlingar hos en arbetslöshetskassa ska ske och att IAF övergår till att genom tillsyn kontrollera att kassornas tjänster för elektronisk överföring av dessa handlingar uppfyller de gällande kraven. I arbetsgruppens uppdrag ingick bland annat att genomföra en översiktlig granskning av säkerheten i de befintliga e-tjänsterna, gå igenom relevanta rättsfrågor, bl.a. i syfte att identifiera problem och hinder för nuvarande och framtida e-tjänster, ta fram ett nytt regelverk, och klarlägga hur tillsynen av kassornas e-tjänster ska ske framöver, samt ta fram förslag på en lämplig arbetsmetodik. Arbetet inleddes med en kartläggning av kassornas e- tjänster samt inledande rättsutredningar. Under hösten 2004 genomfördes sedan tillsammans med anlitade ITkonsulter en säkerhetsgranskning av kassornas e-tjänster. Under granskningsbesöken träffade IAF representanter från Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) och 7

8 fyra stycken arbetslöshetskassor samt kassornas driftspartners och leverantörer. Syftet med besöken var att genomföra en granskning av befintliga e-tjänster och att utifrån granskningsresultaten samt risk- och konsekvensanalys identifiera brister i befintliga system. Vid granskningen användes Krisberedskapsmyndighetens verktyg för arbete med IT-säkerhet, BITS Basnivå för IT-säkerhet. Slutsatserna av granskningen var bland annat att nivån på den fysiska IT-säkerheten i e-tjänsterna idag överlag är tillfredställande och i god överensstämmelse med dagens regelverk på området. Det finns dock några områden där kassorna inte möter de krav som bör ställas på dem utifrån allmänt vedertagna standarder på området. Framförallt är det organisation och ansvarsfördelning som måste förbättras. Bland annat är den mycket viktiga rollen som systemägare mycket diffust definierad och det råder oklarhet om ansvarsfördelningen mellan den egna organisationen och systemleverantörer, samt ibland även mellan arbetslöshetskassan och förbundet. Under arbetets gång har ett antal rättsfrågor utretts, bland annat frågor om generella formkrav, bevisning i process, förvaltningsrättsliga frågor, IAF:s bemyndigande och straffrättsliga frågor. Av slutsatserna kan följande nämnas. Det förekommer inte idag några formkrav i regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen som hindrar elektroniska rutiner. En rad bestämmelser i brottsbalken vinner tillämpning endast på elektroniska handlingar som är undertecknade med en avancerad elektronisk signatur (e-legitimation). IAF saknar för närvarande bemyndigande att föreskriva om ett allmänt krav på informationssäkerhetsarbete. Nya föreskrifter för kassornas e-tjänster har tagits fram och träder i kraft den 1 mars För ersättningssökande gäller att vissa handlingar får överföras elektroniskt om a-kassan tillhandahåller en tjänst för ändamålet. Sökanden har möjlighet att antingen bekräfta de överförda uppgifternas riktighet med ett personligt lösenord eller att underteckna handlingen med en e-legitimation. När det gäller uppgifter från tredje man ställer föreskriften krav på att handlingarna ska vara undertecknade med e-legitimation. De nya föreskrifterna kommer att kompletteras med IAF:s kommentarer i Regelbok för 8

9 arbetslöshetskassor, Försäkringsbestämmelser. Vad gäller tillsynsmetodiken är slutsatsen att systemet med förhandsgodkännande ska tas bort och att IAF istället kommer att i större utsträckning bedriva tillsyn över e-tjänsterna. 9

10 Bakgrund Allmän beskrivning av e-tjänsterna och omgivningen I slutet av 90-talet utvecklades e-tjänsten 1 E-kassan genom ett samarbete mellan Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) tog sedermera fram den liknande e-tjänsten Internetkassan. Dessa e-tjänster erbjöds kassans medlemmar, som därmed kunde bl.a. deklarera sina kassakort via Internet. För närvarande (februari 2006) tillhandahåller 33 av de 37 arbetslöshetskassorna sina medlemmar någon av de två applikationerna E-kassan eller Internetkassan. Medlemmarna kan logga in i e-tjänsten och ta del av personliga uppgifter i sina ärenden, lämna ansökan om arbetslöshetsersättning samt lämna ärenderelaterade uppgifter i form av enkla meddelanden eller blanketter. Vissa kassor använder även e-tjänsterna för att skicka meddelanden till medlemmarna. E-kassan E-kassan har utvecklats av Forum SQL på uppdrag av AEA. Forum SQL ansvarar också för förvaltningen av E- kassan. Idag används E-kassan av elva arbetslöshetskassor. E-kassan är en helt egen applikation och har en integrationslösning för att utbyta information med OAS. E-kassan är utvecklad i Java-miljö. Styrningen av vilka funktioner som tillkommer och prioriteringen av dessa sköts via Forum SQL som förankrar förändringar i systemet med inblandade parter. Systemet har utvecklats som en basmodul med anpassningar för respektive a-kassa. Detta gör att anpassningar framåt i tiden måste ta hänsyn till de olikheter som finns mellan de olika implementeringarna. För en komplett systembeskrivning hänvisas till den dokumentation av E-kassan som Forum SQL har tagit fram. 1 Med e-tjänst brukar avses en elektronisk tjänst varigenom användare kan utföra sina ärenden. En e-tjänst innehåller ofta funktioner för legitimering och undertecknande med stöd av en ID-tjänst, dvs. en tjänst för utfärdande och kontroll av e-legitimationer. I den här rapporten används ordet e-tjänst för de e-tjänster (Internetkassan och E-kassan) som arbetslöshetskassorna erbjuder sina medlemmar för överföring av information i ett ersättningsärende. 10

11 Internetkassan Internetkassan är utvecklad av SO och är i princip en integrerad del i OAS. Internetkassan förvaltas även av SO som har kontrakterat ATOS för att förvalta koden. SO har kontroll över den vidare utvecklingen av Internetkassan. Eventuella förändringar av applikationen förankras hos de kassor som använder sig av Internetkassan. De förändringar som inte genomförs gemensamt kan, om någon kassa så önskar, bli en individuell anpassning som bekostas av den eller de kassor som önskar den ytterligare funktionaliteten. Dock införs sådana förändringar i den gemensamma kodbasen. Det innebär att det inte finns några kundanpassningar som är unik för enskild a-kassa. Internetkassan är utvecklad på i Microsoft.NET-miljö. För en komplett systembeskrivning hänvisas till den dokumentation av Internetkassan som SO har tagit fram. Drift och förvaltning ATOS förvaltar Internetkassan åt SO. Deras samarbete är reglerat i avtal och SO äger systemet och källkoden. Forum SQL förvaltar E-kassan. Forum SQL hanterar själva prioriteringar och anpassningar mot olika kunder på egen hand och de äger systemet och källkoden. SO har godkänt ett antal olika driftspartners och tanken är att de kassor som använder sig av Internetkassan endast ska anlita ett godkänt driftsbolag för driften av Internetkassan. Internetkassan kan driftas hos Datarutin, Capgemini, Softronic, Metall och Transport, då dessa är certifierade av SO. E-kassan driftas bland annat hos Capgemini. Respektive a-kassa och driftspartner tecknar ett SLA 2 eller driftsavtal för att reglera förutsättningarna för driften. Regelverk Den idag (februari 2006) gällande föreskriften för arbetslöshetskassornas e-tjänster återfinns i 10 kap. 3 IAFFS 2005:1 och lyder som följer. Elektronisk överföring av vissa handlingar 3 Kassakort, anmälan om arbetslöshet, arbetsgivarintyg eller arbetsintyg för företagare får lämnas till en arbetslöshetskassa i elektronisk form om 2 SLA står för Service Level Agreement och är ett begrepp som betecknar det avtal som används för att bl.a. reglera de krav som kunden ställer på driften av den tekniska miljön för e-tjänsten. 11

12 1. arbetslöshetskassan tillhandahåller en tjänst för elektronisk överföring av den aktuella handlingen, 2. utformningen av tjänsten och därefter vidtagna ändringar har godkänts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, 3. handlingen upprättas och lämnas in genom tjänsten, och 4. användaren identifierar sig eller signerar handlingen med stöd av ett elektroniskt certifikat eller identifierar sig med personlig kod och lösenord. När någon annan än den sökande lämnar uppgifter i en elektronisk handling enligt första stycket, skall arbetslöshetskassan kontrollera att den som lämnar uppgifterna är behörig att göra det. Uppgifter i kassakort, arbetsgivarintyg eller arbetsintyg för företagare, som lämnas till arbetslöshetskassan i elektronisk form skall motsvara de uppgifter som lämnas på de skriftliga blanketterna Kassakort, Arbetsgivarintyg och Arbetsintyg för företagare. I IAF:s kommentarer till 47 ALF finns ett antal kommentarer kring bruket av e-tjänsterna, se Regelbok för arbetslöshetskassor (Försäkringsbestämmelser) uppslag 17. Dessutom finns ett antal krav på e-tjänsten uppräknade i bilaga 2 till uppslag 17. Av kommentarerna till 47 ALF framgår bl.a. att en kassa som avser att tillhandahålla en tjänst för elektronisk överföring av en handling som anges i 10 kap. 3 IAFFS 2005:1 ska anmäla det till IAF. Kassan ska till anmälan bifoga den dokumentation som IAF behöver för att bedöma om kassans tjänst kan godkännas. IAF:s bedömning görs med utgångspunkt från de krav som anges i bilaga 2 till uppslaget. Vidare sägs i kommentaren att kassan även ska, för bedömning, anmäla relevanta förändringar av en sådan tjänst som tidigare godkänts och att en anmälan om arbetslöshet som lämnas till kassan i elektronisk form ska innehålla motsvarande uppgifter som den skriftliga blanketten Anmälan om arbetslöshet (SO 3). Bilaga 2 till uppslag 17 i Försäkringsbestämmelser lyder som följer. Elektronisk överföring av vissa handlingar Krav på kassans tjänst för elektronisk överföring Nedan anges ett antal krav som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ställer på en sådan tjänst som avses i 10 kap. 3 IAFFS 2005:1. 12

13 Kryptering Information som överförs mellan kassan och användaren genom tjänsten skall vara krypterad. Krypterings- och kommunikationstekniken skall uppfylla de krav som kan anses gälla för modern och accepterad teknik. Signering och identifiering När en handling lämnas till kassan genom tjänsten skall användaren godkänna de uppgifter som lämnas i handlingen genom att identifiera sig eller signera handlingen. Kassans rutiner för identifiering och signering med stöd av elektroniska certifikat skall uppfylla de tekniska och funktionella krav som anges i Statskontorets gällande ramavtal för elektronisk identifiering. Identifiering med personlig kod och lösenord skall regleras i ett avtal mellan kassan och användaren (användaravtal). Avtalet skall reglera kassans och användarens ansvar och skyldigheter. Kassans rutiner skall säkerställa att användaren inte får tillgång till tjänsten förrän kassan mottagit avtalet och kontrollerat att det är giltigt. Av avtalet skall bl.a. framgå - användarens skyldighet att skydda sin personliga kod och lösenord så att andra inte får kännedom om dem, - användarens skyldighet att genast ändra sitt lösenord, om det finns misstanke om att det uppfattats av annan person, - användarens skyldighet att lämna uppgifter genom den elektroniska tjänsten till dess att användaravtalet har upphört att gälla, - regler för uppsägning av avtalet från kassans respektive användarens sida, - att avtalet upphör att gälla när det gått tolv månader från den dag användaren senast använde tjänsten, och - de bestämmelser för hantering av lösenord som anges nedan. Lösenordet - och den personliga kod, som användaren erhåller från arbetslöshetskassan skall skickas till användaren i separat försändelse, - skall innehålla minst åtta alfanumeriska tecken, - skall tas fram med hjälp av slumpgenerator, 13

14 - skall av användaren bytas vid första inloggningen och skall därefter kunna bytas vid varje inloggning, - skall, om användaren glömt sitt lösenord, på nytt kunna beställas från kassan, får ha en giltighetstid om högst sex månader, - skall spärras med automatik efter tre misslyckade inloggningsförsök. Användaren måste därefter ansöka om ett nytt lösenord. Lagring av uppgifter Uppgifter som lämnas till kassan genom tjänsten skall lagras av arbetslöshetskassan på ett sådant sätt att det i efterhand är möjligt att, - återskapa uppgifterna och göra dem läsbara genom utskrift, - kontrollera tidpunkten då uppgifterna kom in till kassan, och - kontrollera vilken användare som lämnade uppgifterna samt om användaren var behörig. Nuvarande föreskrift har bl.a. till syfte att säkerställa att det finns en rimlig säkerhet kring användningen av kassornas e-tjänster. Föreskriften gör det otillåtet för en kassa att via elektronisk överföring ta emot och använda de namngivna handlingarna som beslutsunderlag om inte förutsättningarna i föreskriften är uppfyllda. Det sagda innebär dock inte att e-tjänster, i avsaknad av en föreskrift, normalt sett skulle vara otillåtna. Förhandsgodkännande och tillsyn Under 2002 föreskrev AMS bl.a. om krav på att användaravtal, som även skulle inkludera en beskrivning av säkerhetsfunktioner, skulle godkännas av AMS innan en e-tjänst av det här slaget fick tas i bruk, se den numera upphävda AMSFS 2002:8. 3 Under 2003 infördes krav på att tjänster för elektronisk överföring av vissa handlingar, bl.a. kassakort och anmälan om arbetslöshet, skulle godkännas av AMS innan de fick börja användas, se 85 a AMSFS 1997:13, numera upphävd. Kravet på förhandsgodkännande gäller fortfarande, se 10 kap. 3 IAFFS 2005:1. Elva arbetslöshetskassor har sedan dess fått permanent godkännande av AMS/IAF att ta emot olika elektroniska blanketter via E-kassan och 22 kassor har fått tillstånd att använda Internetkassan. 3 AMS svarade för tillsynen över arbetslöshetskassorna fram till den 1 januari 2004, då ansvaret övergick till IAF. 14

15 I dag gäller alltjämt ordningen att utformningen och därefter vidtagna förändringar av kassornas e-tjänster i förhand ska kontrolleras och godkännas av IAF. Ett förfarande med förhandsgodkännande är dock behäftat med olägenheter av olika slag. Kassorna ansöker om IAF:s godkännande när de kan presentera en färdig e-tjänst eller en färdig lösning på ett visst problem. Handläggningstiden för en sådan ansökan får inte bli för lång. Det kan leda till att IAF inte får den tid som behövs för att en ny tjänst, som ofta aktualiserar en mängd komplicerade juridiska, tekniska och praktiska frågor, ska kunna granskas. När IAF kommer in så pass sent i processen kan det även bli svårt att driva igenom nödvändiga men kanske tidskrävande och dyra förändringar. Ett förfarande med förhandsgodkännande kräver att IAF kontinuerligt har tillgång till IT-kompetens på hög nivå för att bedöma tekniken i de tjänster som ska godkännas. Det innebär att IAF bitvis kommer att behöva en kompetens som annars kanske inte är erforderlig i myndighetens löpande verksamhet. Den tekniska utvecklingen kan innebära att den teknik som IAF har godkänt snabbt blir förlegad. Systemet med förhandsgodkännande kan då utgöra ett hinder när behov uppstår av att uppgradera systemen. Det är svårt att göra gränsdragningar över vad IAF har godkänt i en e-tjänst. Kassorna skickar in omfattande dokumentation om e-tjänsternas olika delar. Om det är någon del som IAF inte har uppmärksammat, eller som IAF har ansett ligger utanför ramen för IAF:s godkännande, kan IAF:s godkännande av e- tjänsten som helhet bli ett hinder om IAF sedan kräver en ändring i samband med sin löpande tillsyn. En jämförelse kan göras med IAF:s beslut om godkännande av medlemsavgifter och stadgeändringar där godkännandet är relativt väl avgränsat. Det är svårt att ange hur stor eller liten en förändring av tjänsten måste vara för att den ska anmälas till IAF för godkännande. Det sker förändringar hela tiden och nya versioner av e-tjänsterna tas kontinuerligt fram. Det är i dag upp till kassorna att bedöma om en förändring är av den relevansen att den måste anmälas till IAF för godkännande. Förfarandet med förhandsgodkännande är dock inte helt utan förtjänster. 15

16 Förfarandet ger IAF kontroll över vilka kassor som tar e-tjänster i drift. IAF har vissa möjligheter att hindra att e-tjänster som inte är godtagbara tas i bruk. En fråga som särskilt uppmärksammats i samband med att översynen inleddes är vilka krav som ska ställas på säkerheten hos kassornas e-tjänster och IAF:s tillsyn över densamma. Med säkerhet avses i sammanhanget följande frågor. Metoder för identifiering och elektronisk signering. Metoder för kryptering av information och lösenord som skickas över Internet. Metoder och lösningar för lagring av uppgifter, användaridentitet och signaturer som säkerställer att användaren vid behov kan bindas till lämnade uppgifter. Metoder för att säkerställa åtkomst till lösenord och uppgifter som lagras i kassornas eller de driftansvarigas servrar. IAF:s roll och uppdrag i förhållande till e-tjänsterna Enligt 89 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) utövar IAF tillsyn över arbetslöshetskassorna och ska verka för att bestämmelserna i LAK och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) tillämpas likformigt och rättvist. Enligt 1 i förordningen (2003:1108) med instruktion för IAF ska myndigheten bedriva tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna. I IAF:s tillsyn ingår bl.a. att myndigheten ska bedriva en verksamhetskontroll gentemot arbetslöshetskassorna. I begreppet verksamhetskontroll ingår enligt motiven till 89 LAK kontroll av bl.a. administrativa rutiner (prop. 2001/02:151 s. 22, 30). Enligt 91 LAK får IAF förelägga kassorna att vidta rättelse vid avvikelse från kassans stadgar, LAK, ALF eller de författningar i övrigt som gäller för kassans verksamhet. Enligt denna bestämmelse kan IAF alltså förelägga kassorna om rättelse när dessa avviker från t.ex. tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, arkivlagen och personuppgiftslagen. Det ingår emellertid inte i IAF:s huvuduppdrag att utöva tillsyn över kassornas efterlevnad av dessa lagar utan ansvaret för detta ligger istället på andra myndigheter som Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern, Riksarkivet och Datainspektionen. Enligt 16

17 flera JO-beslut ska arbetslöshetskassorna ha förvaltningslagens (1986:223) (FL) regler som vägledning i sin handläggning av ersättningsärenden, även om FL formellt sett inte är tillämplig på kassornas verksamhet. Det torde ingå i IAF:s uppdrag att påtala brister i kassans handläggning utifrån reglerna i FL. Arbetslöshetskassornas e-tjänster har blivit en viktig del av kassornas handläggning av ersättningsärenden. IAF har till uppgift att granska arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Den ska vara snabb, rättssäker, bygga på ett tillförlitligt underlag, inte leda till felaktiga utbetalningar samt uppfylla kraven i FL. I handläggningen ingår att lämna korrekt information till enskilda, utreda ärenden, kommunicera, fatta beslut, betala ut ersättning och bevara underlag för framtida behov. IAF:s utgångspunkt vid granskning av kassornas e-tjänster bör därför vara att undersöka e-tjänsternas effekter på kassornas hantering av ersättningen. Det får anses ingå i IAF:s uppgifter att tillse att kassornas bruk av e-tjänster inte leder till att kassorna på något sätt inte uppfyller eller följer någon av de författningar som gäller för deras verksamhet. Rättsfrågor En genomgång av regelverket för kassornas e-tjänster och IAF:s tillsynsuppdrag väcker ett flertal rättsliga frågor. Under arbetets gång har ett antal sådana frågor ringats in, bland annat de nedanstående. Resultatet av arbetet återfinns under avsnitt 4. Generella formkrav Finns det några formkrav i de författningar som gäller för kassornas verksamhet som eventuellt kan hindra kassornas bruk av e-tjänster? Bevisning Vad kan man vänta sig att en domstol kommer att kräva som bevis för att en uppgift i elektronisk form har lämnats av en viss person och vad krävs för att innehållet i en elektronisk kommunikation kan anses vara styrkt? Förvaltningsrättsliga frågor Vilka möjligheter och hinder finns för att meddela beslut via en e-tjänst? Kan den sökande överklaga beslut via en e-tjänst? Vad är innebörden och rättsverkan av elektroniska utbetalningsspecifikationer? Kan en kassa med be 17

18 friande verkan kommunicera via en e-tjänst? Kan kassan delge den sökande beslut via en e-tjänst? Under vilka förutsättningar? Elektroniskt arbetsgivarintyg För närvarande är det ingen a-kassa som använder sig av möjligheten att hämta in arbetsgivarintyg på elektronisk väg. Detta bl.a. på grund av att det råder osäkerhet kring vilka krav som ställs i en elektronisk miljö. Vad innebär ett intygande rent juridiskt? Hur fullgörs lagens krav på utställarverifikation i en elektronisk miljö? Bemyndigande Vilka möjligheter har IAF att föreskriva om formkrav i den elektroniska miljön? Vilka möjligheter har IAF att föreskriva om informationssäkerhet? Straffrättsliga frågor Hotet om straffrättsliga påföljder ska förebygga fusk och kan bidra till att beslutsunderlagen i ersättningsärenden blir mer tillförlitliga, vilket är en förutsättning för att ersättning inte ska utgå felaktigt. De straffrättsliga konsekvenserna av olika former av missbruk bör tas i beaktande i diskussionen om vilka krav som ska ställas på kassornas e-tjänster då dessa kan bidra till att reducera säkerhetsproblemen kring e-tjänsterna. Översynens innehåll Som även har nämnts ovan, för metoden med förhandsgodkännande med sig beaktansvärda nackdelar. Vidare fanns en osäkerhet kring de tekniska lösningarna som kassorna har valt. Av bland annat dessa anledningar beslutade IAF att undersöka möjligheterna för en ordning där myndigheten ställer upp riktlinjer för utformningen av en e-tjänst och att IAF övergår till att genom tillsyn kontrollera att kassornas tjänster för elektronisk överföring av vissa handlingar uppfyller de gällande kraven. En arbetsgrupp bildades därför med huvudsakligt syfte att utreda förutsättningarna för ett nytt regelverk för kassornas e-tjänster. I uppdraget ingick framför allt att genomföra en översiktlig granskning av säkerheten i de befintliga e-tjänsterna, gå igenom relevanta rättsfrågor, bl.a. i syfte att identifiera problem och hinder för nuvarande och framtida e-tjänster, 18

19 ta fram ett nytt regelverk, och klarlägga hur tillsynen av kassornas e-tjänster ska ske framöver, samt att ta fram förslag på en lämplig arbetsmetodik. 19

20 Granskningen av kassornas e-tjänster IAF beslutade att granskningen skulle bestå av ett antal stickprov. Av vardera applikationen, E-kassan och Internetkassan, valdes två kassor ut, varav en kassa med ett stort antal användare av e-tjänsten och en kassa med ett mindre antal användare. Sammanlagt valdes således fyra kassor ut. Det beslutades dessutom att ett besök skulle genomföras på SO eftersom organisationen har varit och är djupt involverad i framtagandet av Internetkassan. Till besöken bjöds även driftspartners och leverantörer in. De utvalda kassorna var följande. E-kassan: AEA och Målarnas a-kassa. Internetkassan: SIF:s a-kassa och Byggnads a-kassa. Avrop och konsultuppdrag För att kunna genomföra granskningarna av kassornas e- tjänster behövde IAF inhämta behövlig kompetens externt. IAF valde att anlita Know IT Consulting AB. Målsättningarna för uppdraget var bl.a. att konsulterna skulle: genomföra en granskning av befintliga e-tjänster, utifrån granskningen samt en risk- och konsekvensanalys kunna identifiera och rapportera brister i befintliga system, besvara och avrapportera vissa kritiska frågor (se nedan), ta fram preliminära förslag till åtgärder, och skriftligt avrapportera resultatet. Konsulterna skulle granska, analysera och utvärdera kassornas befintliga e-tjänster utifrån ett verksamhets- och säkerhetsperspektiv. Granskningen skulle syfta till att fastställa om e-tjänsternas utformning samt rutinerna kring e-tjänsterna är av godtagbar standard i förhållande till de krav som kan ställas utifrån författningar och kassornas verksamhet, samt även utifrån krav som IAF ställer i egenskap av tillsynsmyndighet. Konsulterna skulle därvid granska applikationerna Internetkassan och E-kassan samt därtill hörande rutiner och system. Angränsande system skulle endast ingå i granskningen i det fall att dessa system utgjorde en väsentlig förutsättning för e-tjänstens funktion, eller om det annars var av väsentlig betydelse att systemen granskades. Som ett 20

21 moment i granskningen skulle även ingå att konsulterna inför granskningen av de befintliga e-tjänsterna utarbetade frågor och kontrollmoment utifrån allmän standard, s.k. best practice på informationssäkerhetsområdet. Vid granskning av den teknik och de rutiner som för närvarande används av arbetslöshetskassorna skulle konsulterna bl.a. utreda och besvara följande frågor. 1. Vad finns det för skydd mot att någon obehörig loggar in och lämnar uppgifter i en ersättningssökandes ställe? 2. I vilken utsträckning kan en ersättningssökande bindas till de uppgifter som han eller hon lämnar genom tjänsten? 3. Med vilken grad av säkerhet går det att i efterhand fastställa vilka uppgifter som kassan har lämnat till den ersättningssökande genom e-tjänsten och vilken handläggare som har lämnat de aktuella uppgifterna? 4. Vad finns det för möjligheter att bevisa att en ersättningssökande har tagit del av en viss uppgift som har lämnats genom e-tjänsten? 5. Vad finns det för skydd mot att information försvinner eller förvanskas vid överföring mellan arbetslöshetskassan och den ersättningssökande och vid lagring hos kassan? 6. Vad finns det för skydd mot att någon obehörig tar sig in i systemet? Vilka konsekvenser skulle ett intrång kunna medföra? 7. Vad finns det för risk för att del av eller hela systemet havererar? 8. Vilka konsekvenser skulle haveri av del av eller hela systemet kunna medföra? Vilka typer av haveri är vanliga eller möjliga? Hur länge kan en applikation av det här slaget vara ur bruk? Hur ser kassornas reservrutiner och resurser för back-up ut? Resultatet av konsulternas granskning skulle avrapporteras skriftligt. Rapporten skulle innehålla bl.a.: beskrivning av system och rutiner, beskrivning av resultatet av granskningen, svar på ovan nämnda granskningsfrågor, analys av resultatet, konsulternas slutsatser, och förslag till genomförandeplan. 21

22 Inledande kommentarer kring regelverket Samarbetet med Know IT inleddes med några arbetsmöten där regelverk och rättsfrågor samt funktion och innehåll i kassornas e-tjänster inventerades och analyserades. Resu ltatet av analysen av gällande regelverk och rättsfrågor kan beskrivas som olika behov. Bi lden nedan är en grafisk representation av hur dessa behov kan defin ieras, se figur 1. Utgångspunkten är att gällande regelver k för e-tjänsterna är otillräckligt och medför en olämplig arbetsmetodik. Regelverket behöver med andra ord förändras. Figur 1 - reglering av e-tjänst En a-kassa s Allmän na författning a r - FL, Sekr L, A rkivl, Pu L osv. Specifika fö rfattning ar - A LF, LAK och IA FFS Behov 1: Behov 2: - e -tolkning av a llmänna - e-tolkning av författningar specifika författn inga r - SAMSET, Stats ontoret etc. - Skärpning/mild ring - Blir ev. nästa version av IAF:s föreskrifter IAF :s tillsynsområde Nuvarande föreskrift A- kassa e-tjlnst l endllgge r ~... system (0A5) Manuelle rutiner Med b o rg are Ersättn ingssöka n d e Som framgår av bi lden är kassornas e-tjänster reglerade av ett anta l författninga r. l första hand kommer författningar som är specifika för kassornas verksamhet; A LF, LAK och IAFFS. E-t jänsterna påverkas även av en del författninga r av allmän räckvidd, t.ex. förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen. Ett problem är att det inte alltid är klart hur dessa författn ingar ska tolkas och tilllämpas när det gäller e-tjänster. Behovet är således att göra " e-tolkn ingar" av nämnda fö rfattn ingar. laf disponerar emellertid inte över hur författninga r av allmän karaktär ska tolkas och tillämpas <Behov 1 ). Vad gä ller författningar av allmän ka raktär kommer vägledning så långt som möjligt att inhämtas från de organisationer som gör e-tolkningar av dessa, t.ex. statskontoret, SAM SET-pro jektet och Verket för förva ltningsutveckling 22

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Malm Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Ämnesområde: Kommersiell

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer