Etik och Upphovsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik och Upphovsrätt"

Transkript

1 Linköpings Universitet CTE Sommarkurs i Etik, -05 Andreas Lindgren Etik och Upphovsrätt En uppsats om moraliskt ställningstagande vid fildelning på Internet Andreas Lindgren

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING METOD OCH MATERIAL BAKGRUND DISKUSSION Frågan ur ett Utilitaristiskt perspektiv Frågan ur ett egoistiskt och kontraktsetiskt perspektiv Frågan ur ett rättighetsetiskts perspektiv Frågan ur ett pliktetiskt perspektiv Frågan ur mitt perspektiv SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING

3 1. Inledning Människan har ända sedan konstens födelse influerats av, stulit och plagierat varandras idéer. Så fort en konstnärlig ism eller en musikalisk stil blivit populära har det dykt upp människor som kopierat originalen dels för ekonomiskt vinning men även för att sprida konsten till en större allmänhet. Ännu idag är den illegala kopieringen av konst främst i form av musikskivor, filmer, program och spel något som pågår i stor skala och troligtvis i större skala än någonsin förut. Jag vågar påstå att en klar majoritet av den Svenska befolkningen med tillgång till Internet någon gång laddat hem piratkopierad musik, film, programvara eller liknande från Internet, de flesta utan att känna någon skam eller ens reflektera över ifall de gjort något fel. Den första juli 2005 infördes ett totalförbud mot att ladda hem piratkopierat material från Internet vilket är en av anledningarna till varför jag valt just detta ämne för min uppsats. Juridiskt sett bryter man mot lagen varje gång man laddar hem piratkopierat material men hur det är etiskt sett är svårare att svara på. Att ladda hem musik och filmer är idag ett av de främsta användningsområden som Internet har men är det rätt att hur som helst bryta mot upphovsrättslagen för att själv få hem den senaste musiken? Det ska jag försöka svara på i min uppsats utifrån de olika etiska teorierna; utilitarism, etisk egoism, kontraktsetik, rättighetsbaserad etik samt pliktetik. Därefter framför jag mina egna åsikter och en sammanfattning på vad jag har kommit fram till. 2. Syfte och frågeställning Det preciserade syftet med denna uppsats är att diskutera olika etiska teorier utifrån min frågeställning. Dessutom så har jag som syfte att reflektera över mina egna synpunkter på ämnet. Detta gör jag utifrån en tämligen snäv frågeställning som ändå fångar upp hela problemet. Frågeställningen är följande: Är det moraliskt acceptabelt att ladda hem från och/eller sprida piratkopierat upphovsrättsskyddat material på Internet? 3. Metod och material Det finns mycket skrivet om dataetik men väldigt lite rörande just det jag inriktat mig på. Till exempel finns det mycket skrivet om sekretess, dataintrång och liknande men att hitta kvalitativa texter som handlar om fildelning och piratkopiering fann jag svårt. Jag har i min diskussion utgått ifrån kurslitteraturen men även använt mig av ett antal utomstående källor som jag fann intressanta. Samtliga källor utöver kurslitteraturen har jag funnit på Internet. 2

4 4. Bakgrund Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är en lag som är oerhört uppmärksammad i Sverige när denna uppsats skrivs eftersom att nedladdning av piratkopierat upphovsrättsskyddat (fortsättningsvis nämnt skyddat ) material från Internet blev olagligt den 1 juli Men vad säger då egentligen lagen? Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk (Lag 1970:729 12). Detta innebär alltså att det är helt acceptabelt att kopiera filmer, skivor och så vidare för eget bruk men dock så får man inte sprida materialet till allmänheten. Men vad är det då som gör det olagligt att ladda hem piratkopierat material för eget bruk från Internet? I den proposition som sattes i bruk den 1 juli 2005 stod det att spridningsrätten är knuten till fysiska exemplar av verket som t.ex. böcker skivor målningar osv. I samband med att ett verk överförs i ett elektroniskt nätverk (det kan vara ett lokalt nätverk eller ett globalt som Internet) uppstår under överföringen regelmässigt nya exemplar av verket. Det exemplar som mottagaren slutligen tar del av är inte samma exemplar som det som avsändaren skickade (Regeringens proposition 2004/05:110, 56). Detta innebär alltså att man både som sändare och mottagare gör sig skyldig till att framställa en kopia för något annat än enskilt bruk och det är då alltså förbjudet att antingen ladda hem skyddat material eller göra detsamma tillgängligt för andra att ta del utav på Internet, det sistnämnda har varit förbjudet länge. Ett undantag är ifall det är den som har upphovsrätten som gör materialet tillgängligt eller har givit sitt godkännande att materialet finns tillgängligt för allmänheten. Det faktum att det tidigare har varit lagligt att ladda hem skyddat material har egentligen inte spelat någon större roll då man för det mesta är tvungen att dela med sig av skyddat material för att få tillgång till skyddat material. Detta brukar vanligtvis kallas fildelning då man delar med sig av piratkopierat material för att ta del utav andras liknande material. Eftersom att det är allmänt accepterat att ladda hem och att dela med sig av skyddat material på Internet har vi i Sverige idag överlag inget dåligt samvete för detta. Utöver en allmän acceptans så finns det flera andra aspekter som spelar roll. Till exempel så finns det inga fastställda straff och ingen har åtalats och dömts för att sprida skyddat material på Internet. Dessutom finns det inga poliser som letar brottslingar som bryter mot denna lag. Allt detta bidrar till att folk kan ladda hem och dela med sig hur mycket som helst utan att känna någon oro för att en dag bli åtalad och straffad för sina brott. Detta brott kan förutom att det inte kan straffas heller inte kritiseras av många i den svenska befolkningen då väldigt många svenskar är medbrottslingar. Tidigare försök har gjorts för att få stopp på fildelningen av skyddat material på Internet. Bland annat så har man i USA lyckats genom domstol lägga ner Napster som var ett av de första stora fildelningsprogrammen. I Sverige har ett privat företag vid namn Antipiratbyrån skapats, ett företag som är finansierat av bland annat skivbolag och som arbetar för att stoppa fildelning av piratkopierat material. Antipiratbyrån har inte lyckats speciellt bra med sitt arbete och har anmälts av tusentals privatpersoner för brott mot personuppgiftslagen. Även företag som till exempel Microsoft har försökt stoppa piratkopiering genom att skapa olika skydd på cd-skivor och dylikt som ska göra det omöjligt att kopiera dem. Samtliga försök för att minimera piratkopiering som jag har tagit upp har misslyckats med att hindra ned- och uppladdning av piratkopierat material. Nu återstår det att se om den nya lagen har någon effekt och om det kommer göras fler omfattande ändringar i framtiden. 3

5 5. Diskussion 5.1 Frågan ur ett Utilitaristiskt perspektiv Konst i alla dess former är någon som människan ser som något vackert och som därmed skänker njutning av olika slag. Eftersom målet för utilitarister är en värld med maximal lycka (Collste, 1996:34), enligt den mest grundläggande typen av utilitarism, så är spridande av upphovsrättsskyddat material något fantastiskt bra då det skänker oerhört många människor lycka. Detta grundas på om man jämför hur många som blir lidande av förlorade inkomster och hur många som blir glada över att få tag på en film utan att behöva betala något större belopp och då väger den andra delen över med en oerhörd tyngd. En vanlig förklaring till varför folk laddar hem istället för att köpa en skiva eller film är att de som skapat dessa ändå har så mycket pengar, vilket i många fall stämmer. En stor filmproducent kommer inte att gå i personlig konkurs ifall hans/hennes filmer finns att få tag i gratis på Internet, rent utilitaristiskt borde de vara glada att de kan dela med sig så mycket som möjligt av sina filmer. Samtidigt finns det många som inte tjänar mycket pengar på sin musik eller sina filmer. Att ladda ner deras alster skulle kunna innebära att dom inte har råd att fortsätta skapa något nytt då uteblivandet av intäkter skulle kunna bli för stor. Ett problem med det utilitaristiska synsättet på denna fråga är att vi inte kan se vilka konsekvenser nedladdningen av piratkopierat material kommer få. Om antalet människor som laddar ner skyddat material kommer att stiga och antalet som hederligt köper det kommer att sjunka så kan det ha konsekvenser för nöjesindustrin som vi i dagsläget inte kan föreställa oss. Ur det utilitaristiska perspektivet på frågan så skänker möjligheten att ladda ner skyddat material stor tillfällig glädje till många fler än de som förlorar på det. Idag tjänar de flesta på det men vi kan inte veta vad som kommer att hända om vi fortsätter utnyttja detta hål i lagen som det faktiskt är. Eftersom att man inom utilitarismen försöker se till någorlunda självklara konsekvenser så är det helt okej att kringgå lagen om att man inte får ladda hem piratkopierat material eftersom att det skänker mer glädje än sorg, i alla fall kortsiktigt sett. Jag tar längre fram i uppsatsen upp en undersökning som visar på att piratkopiering inte bidrar till minskad försäljning men det finns många andra undersökningar som menar på att det visst minskar försäljningen vilket gör att en utilitaristisk syn på frågan kan vara vansklig. 5.2 Frågan ur ett egoistiskt och kontraktsetiskt perspektiv Enligt den egoistiska läran har vi som individer rätt att roffa åt oss av det vi vill ha. I detta som så många andra fall så skulle det bli konflikter om man anpassade sig efter etisk egoism. Varje individ skulle ha rätten att ladda hem vad hon ville men detta skulle samtidigt inte accepteras av skaparen av materialet. En etisk egoist skulle alltså inte acceptera att någon kopierar hennes material men skulle inte se några hinder för att stjäla andras, men det är ungefär på detta sätt Internet fungerar i dagsläget. Internet har ända sedan det började användas i civila och allmänna kretsar haft en anarkistisk prägel. Folk har fått publicera precis vad de vill och om de så velat även ha kunnat publicera det anonymt. Det är först på senare tid som regleringar och lagar skapats speciellt för Internet och som man har börjat jaga brottslingar på denna arena. Den etiska egoismen är oerhört enkel att tillämpa på Internet då man kan bete sig hur som helst då man enkelt kan slippa undan konsekvenser för dåligt beteende. När man laddar hem piratkopierat material gör man det oftast för egen vinning och 4

6 eftersom att fildelning är så pass utbrett som det är så är etisk egoism ganska vedertaget på Internet. Som jag konstaterat tidigare så finns det alltså lagar som idag gäller särskilt för Internet men finns det etiska regler som man bör anpassa sig efter? The Brookings Institution i Washington DC USA har en speciell institution, Computer Ethics Institute (CEI), som inriktar sig på dataetiska frågor och de har kommit fram till och publicerat tio etiska budord (bilaga 1) som man bör sträva efter att följa på Internet. Ett av dessa budord lyder: Thou Shalt Not Copy Or Use Proprietary Software For Which You have Not Paid (Barquin, 1992) vilket innebär att man varken ska använda piratkopierat material eller kopiera upphovsrättskyddat material utan tillåtelse. Dessa budord skulle passa bra in i ett kontraktsetiskt synsätt på frågan. Människan som, av vissa kontraktsetiker, i grund och botten anses vara renodlade egoister skulle med dessa etiska regler kunna hållas på rätt stig om man gjorde om dem till stränga lagar. Alla egoister som anses vara rationella skulle då vara förnuftiga om de höll sig till dessa regler eftersom att alla i längden tjänar på att hålla sig till reglerna. Det främsta skälet inom kontraktsetiken för att inte bryta mot de stränga reglerna som fastställs är att man då blir utfryst och bestraffad. Det är här som de stränga lagarna på Internet blir svåra att genomföra då det är så enkelt att anonymt göra vad man vill och eftersom många kontraktsetiker antas vara egoister så skulle de inte kunna hålla sig borta från att i hemlighet bryta mot lagarna eftersom att ingen skulle få reda på det och därför så skulle troligtvis Internet vara totalförbjudet (eller radikalt modifierat) i en kontraktsetiskt präglad stat. Sammanfattningsvis kan jag alltså påstå att kontraktsetiken, i sin strängaste form, inte skulle tillåta att man laddade hem piratkopierad musik eller film. 5.3 Frågan ur ett rättighetsetiskts perspektiv Enligt rättighetsläran är rätten till att styra över sin privata egendom något av det viktigaste i människans tillvaro. Ingen får röra någon annans egendom utan ägarens tillåtelse och därför har ingen i första anblick rättigheten att använda eller ladda hem piratkopierat upphovsrättsskyddat material. Rättighetsläran har alltså en tydlig ståndpunkt på denna fråga men samtidigt väcks en annan relevant fråga som ibland uppstår när man talar om det är acceptabelt att ladda hem från Internet: Kan man säga att något så abstrakt som en inspelning av en låt kan tillhöra någon? Man kan självklart konstatera att en cd-skiva kan ha en ägare men att påstå att ljudvågorna som skapas när man spelar den i sin stereo skulle tillhöra någon går att ifrågasätta. Med detta menar jag inte att jag ifrågasätter piratkopieringens legitimitet idag utan ifall ljudvågor är något som skulle accepteras som en egendom inom rättighetsläran. Enligt rättighetsläran så förutsätter äganderätten ett arbete eller att man rättmätigt tagit emot något. Om man lägger ner arbete på att kopiera något så borde resultatet av arbetet då tillfalla den som utfört arbetet. Det faktum att man faktiskt kopierar (vilket enligt rättighetsetiken inte är tillåtet då det är stöld) någon annans egendom utan tillåtelse går att kritisera men om man har köpt en skiva så finns det inga hinder till att man skulle få kopiera och ge bort eller sälja vidare skivan eftersom att det efter köpet är ens egendom. Här uppstår en paradox, om man köpt en skiva kan inte innehållet tillhöra någon annan än ägaren och därför kan upphovsrätten inte existera inom rättighetsläran. Det som alltså skulle ha värde är inte själva innehållet på skivan utan mediet på vilket innehållet lagras. Alltså är det acceptabelt att ladda hem piratkopierat material från Internet enligt rättighetsläran eftersom den som lägger upp materialet i de flesta fall godkänner att andra laddar hem det. 5

7 5.4 Frågan ur ett pliktetiskt perspektiv Det centrala och mest viktigaste inom pliktetiken är att man alltid handlar enligt det kategoriska imperativet. Dvs. att man alltid handlar så som man tycker att det är okej att alla andra handlar. Om man laddar hem musik så måste man acceptera att alla andra gör det och tvärtom. Det främsta problemet med denna syn på frågan är att alla inte sitter i samma sitts. Den som inte har något upphovsrättsskyddat i sitt namn kan utan att få känna på några konsekvenser acceptera att alla får ladda hem material medan den som har det troligtvis skulle tycka att ingen borde ladda hem något, i alla fall om stora ekonomiska förluster var inblandade. Många skivbolag har gått i spetsen när det gäller att finansiera jakten på piratkopierare och lagförslag mot nerladdning på Internet därför att försäljningen av skivor minskat drastiskt de senaste åren. En undersökning utförd av två Amerikanska forskare från bland annat Harvard Business School visar dock att det inte finns någon tydlig parallell mellan den sjunkande försäljningen och nedladdningen från Internet. De skriver bland annat att we find that file sharing has no statistically significant effect on purchases of the average album...this result is plausible given that movies, software, and videogames are activatly downloaded, and yet these industries have continued to grow since the advent of file sharing (Oberholzer, Strumpf, 2004:24). Denna undersökning ändrar synen på nedladdning av piratkopierat material radikalt. En av de största andledningarna till varför man moraliskt sett inte ska ladda hem musik och dylikt är för man inte ska bidra till att någon inte får betalt för sina konstnärliga skapelser men om det är som undersökningen säger att nedladdningen inte bidrar till minskad försäljning utan snarare ökad så borde man som enskild individ vara moralsikt berättigad att sprida piratkopierat material. Även skaparen av materialet borde vara nöjd med både ökade inkomster och ökad kännedom. Det borde alltså enligt pliktetiken vara acceptabelt att ignorera lagen och istället ladda hem piratkopierat material eftersom att det är något alla tjänar på förutsätt att den empiriska undersökningen som nämndes tidigare är reliabel. 5.5 Frågan ur mitt perspektiv Om man ska ladda hem piratkopierat material eller inte är enligt de flesta ingen svår eller känslig fråga. Jag ser inga moraliska hinder för att ladda hem musik om den undersökning som jag refererade till i diskussionen om pliktetik stämmer att mitt fildelande inte bidrar till att någon förlorar pengar på det. Den juridiska och etiska fråga man dock bör ställa sig själv är om det är värt att bryta en lag för att ta sig friheten att ladda hem något. Man kan även fråga sig hur etiskt korrekt lagen om upphovsrätt är. Den bidrar till att musik, film, konst och så vidare blir en klassfråga då det är dyrt att till exempel gå på bio eller köpa en skiva. Om man resonerar på detta sätt flyttar man den moraliska tyngdpunkten till riksdag och regering. När man talar om själva lagen så vill jag även ställa frågan om man kan säga att något blivit stulet när ingen har blivit av med något? Alla vet mycket väl vem som är skaparen av ett musikstycke både före och efter det har blivit kopierat. Att kopiera musik eller film och sedan uppge sig själv som skapare av det är strängt moralsikt fel men så länge en kännedom om vilka som skapat materialet finns så existerar inget mer fel än att man just bryter mot lagen. Jag vill understryka en aspekt som jag tidigare har varit inne på och det är att man som artist borde vara mer nöjd över ett kändisskap och en kännedom som innebär beundran istället för att vara ute efter att tjäna enorma summor pengar. Mycket musik görs idag främst i syftet att tjäna pengar vilket flyttar den moraliska frågan till musikindustrin och då främst de mellanhänder som finns mellan artist och lyssnare. Konst ska skapas som uttryck för känslor och spridas för att dela med sig av dessa och har man denna tanke som grund känns det 6

8 väldigt fel att blanda in så kolossalt mycket pengar i den branschen, det blir helt enkelt en moralisk fråga då nöjesindustrin kräver överdrivet mycket pengar som istället skulle kunna gå till bättre ändamål. Det som jag nu har tagit upp får det att låta som om jag tycker att det är rätt att nöjesindustrin skulle vara gratis men så menar jag inte. Det jag menar är att industrin i sig och myndigheter borde ta ett större moraliskt ansvar till varför det har blivit som det är idag, att väldigt många inte betalar för musik, film, program och dylikt. De har också det moraliska ansvaret att rätta till det. Man ska betala för att ta del av de medierna i fråga men priset har blivit alldeles för högt och därför har det blivit moraliskt acceptabelt att ladda hem och dela med sig av gratis piratkopierad musik. När man återställt en ekonomisk balans mellan artist och konsument så bör man satsa mer på lagar som förbjuder piratkopiering eftersom att många människor fungerar så att de väljer att kringgå lagen om tillfälle erbjuds, till exempel kan man se på hur många som anlitar eller erbjuder svarta tjänster för att undvika skatter (dock är frågan om svart arbetskraft något mer allvarlig och tabubelagd). Sammanfattningsvis menar jag alltså att alla enskilda individer i dagens samhälle har den moraliska rätten (inte den lagliga rätten), trots att det finns en lag som hindrar dem, att ladda hem och dela med sig av piratkopierat material på Internet. Detta eftersom att materialet säljs lagligt till överdrivet höga priser. Om priset sjunker till en överkomlig nivå ändras åsikten i frågan då det enda moraliskt rätta borde bli att betala för sig. Jag har även fört fram det argument att det är moraliskt berättigat att inte betala så länge skaparen av till exempelvis ett musikstycke är känd men detta förutsätter även att priserna är för höga. 7

9 6. Slutsatser I min diskussion har jag kommit fram till hur olika etiska teorier ställer sig gentemot min frågeställning. Jag kom fram till att utilitarismen kan ha en farlig inställning eftersom att en individs konsekvenser kan vara (och oftast är) oförutsägbara i det långa loppet vilket är en nackdel för teorin i sig men annars så har teorin en positiv syn på fildelning. När det gällde kontraktsetik kom jag fram till att Internet, som det är känt idag, inte skulle vara förenligt med den läran eftersom Internet är allt för anarkistiskt och tillåtande. Gällande rättighetsläran så skulle lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk inte kunna finnas då en individ inte skulle kunna ha rätten att äga något som är någon annan individs egendom. Därför ställer sig även rättighetsläran sig positiv till fildelning och kopiering. I min diskussion gällande pliktetiken lades tyngden på argumentet att det skulle vara godtagbart att ignorera lagen och ladda hem och dela med sig av piratkopierat material eftersom att man anpassar sig efter det kategoriska imperativet. De flesta skulle tjäna på att ladda hem och därför acceptera att andra gör det. Sist i diskussionen lade jag fram mina egna enskilda åsikter och där påpekar jag att det är moraliskt acceptabelt att ladda hem piratkopierat material så länge som det är dyrt att få tag i det lagligt. Frågan om det är moraliskt acceptabel att ladda hem och dela med sig av piratkopierat material har visats vara en svår fråga att svara på och ingen av de teoretiska teorierna jag har undersökt erbjuder något bra svar på frågan. Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en lag som faktiskt förbjuder det svenska folket att ladda hem piratkopierat material och de etiska teorier som trycker på att det är viktigt att följa lagar ger följaktligen det svaret att det är moraliskt förbjudet att bryta mot lagen. Varför är då de teorier som då tillåter fildelning otillräckliga? Utilitarismen är fel därför att den teorin vill att till exempelvis musiker inte ska tjäna de pengar som de förtjänar för sin musik. Rättighetsläran är fel därför att den inte skulle erbjuda något skydd för artisterna och detsamma skulle gälla pliktetiken då en liten del av befolkningen skulle behöva anpassa sig till resten och därför förlora sin upphovsrätt. Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att jag lyckats svara på min frågeställning utifrån de olika etiska teorierna men jag har inte kommit fram till något från dessa som skulle kunna tillämpas för att lösa det problem som ignorans för upphovsrätt innebär. Den lösning jag har föreslagit på problemet är enbart grundat på egna åsikter och skulle innebära att man gör fildelning lagligt till dess att det material man laddar ner blivit billigare. Hur man ska gå tillväga för att få materialet att bli billigare har jag dock inget svar på. 8

10 7. Källförteckning Tännsjö, T (2003) Grundbok i normativ etik. Falun: Bokförlaget Thales Collste, G (1996) Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur Barquin, R (1992) Ten commandments of computer ethics Oberholzer, F & Strumpf K (2004) The effect of file sharing on Record Sales, An empirical analysis. 9

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Lauri Kaira & Anssi Rauhala

Lauri Kaira & Anssi Rauhala Lauri Kaira & Anssi Rauhala Vad allt kan gå på tok när man kommer med fyra likadana väskor till samma nattåg? Nå vad som helst, i synnerhet när en av väskorna innehåller maffi ans knarkpengar. Make och

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner INTRODUKTION De som skapar musik, räknar liksom de som arbetar inom den akademiska sektorn, med en rättvis belöning för sin kreativitet, tid

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Introduktion till etik (2) Niklas Möller ETIKMOMENT DD1390/DD1348/DD1325 HT-2012 KTH Etikmomentet hösten 2012 n Två föreläsningar om etik. n Obligatoriskt: q q Skriva etikessä. Ämnen finns beskrivna på

Läs mer

Etik och Ekonomisk brottslighet

Etik och Ekonomisk brottslighet Etik och Ekonomisk brottslighet Exemplet insiderhandel Johanna Romare Ekonomisk brottslighet - en brottslighet utan offer? Den ekonomiska brottslighetens viktimologi (läran om brottsoffer) Hazel Croall,

Läs mer

Privatkopiering i molnet

Privatkopiering i molnet Privatkopiering i molnet Advokat Stefan Widmark och jur. kand. Azra Osmancevic 2012-03-15 Den svenska lagstiftningen Den svenska lagstiftningen Exemplarframställning för privat bruk 12 URL Exemplarframställning

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet Presentation Generellt om upphovsrätten, internet och mellanhänders ansvar i Sverige The Pirate Bay-målet år 2010 Black Internet-målet år 2012 Bredbandsbolaget-målet pågående Särskild talan om förverkande

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Piratkopieringen och dess effekt på industrin (Piracy and it s effect on the industry)

Piratkopieringen och dess effekt på industrin (Piracy and it s effect on the industry) Kungl. Tekniska Högskolan CSC Piratkopieringen och dess effekt på industrin (Piracy and it s effect on the industry) Höstterminen 2007 Författare: Robert Wibring E-post: wibring@kth.se Grupp: 6 Övningsledare:

Läs mer

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 25% 02 De ansvariga på ett företag tar stora risker om det finns musik, film eller annat upphovsskyddat material på företagets servrar eller datorer utan

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118 Grupp 12 Andreas Antonsson Ellen Franzén Robin Blomberg Lovisa Rönngren Pontus Rudolfson andan850 ellfr008 robbl105 lovro519 ponru118 (tidslinje) a. Tidslinje b. Utbredning c. Användare (utbredning) a.

Läs mer

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?!

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Kan det vara etiskt rätt att bryta mot lagen?! Är det kvinnans rätt att bestämma om hon skall göra abort?! Måste rika dela med sig till fattiga?! Född

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya GWA ARTIKELSERIE Titel: Det svenska IPRED-målet fortsatt oklart efter generaladvokatens yttrande Rättsområde: Immaterialrätt Författare: Petter Holm, advokat, verksamhetsansvarig för immaterialrätt Datum:

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? (Ds 2007:29) Föreningarna tillstyrker i huvudsak det förslag som Cecilia Renfors presenterat.

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? (Ds 2007:29) Föreningarna tillstyrker i huvudsak det förslag som Cecilia Renfors presenterat. YTTRANDE 2007-12-17 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Musik och film på Internet hot eller möjlighet? (Ds 2007:29) Föreningen Svenska Läromedel, Svenska

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP

VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP Kurskod: VAE010 GRUPPINLÄMNING 3.3 20130504 Vårdande som etik, relation och process 1. VÅRDETISKT PROBLEM Viola Smith född 1929 inkom för tre veckor sedan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Introduktion till etik (2) Hélène Hermansson (heleneh@kth.se) ETIKMOMENT DD1390 HT-2011 KTH Etikmomentet hösten 2011 Två föreläsningar om etik. Obligatoriskt: Skriva etikessä. Ämnen finns beskrivna på

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 Bokförlaget thales svar till bauhn & demirbag-sten Torbjörn Tännsjö i vårt forskningsprojekt kring hedersrelaterat våld, och de problem sådant ger upphov

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla.

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla. Bild i trean: Vi i trean har arbetat med Bild där vi experimenterat, analyserat, reflekterat kring kända konstnärers och barnens egenproducerade verkt. Att analysera och reflektera kring konst tillsammans

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

Kniv, gaffel och Internet. Utgångsfråga. Efter Nätet?

Kniv, gaffel och Internet. Utgångsfråga. Efter Nätet? Kniv, gaffel och Internet Om tiden efter Nätet Nicklas Lundblad 020050228 Utgångsfråga Hittills har vi studerat hur Internet förändrar saker: hur Nätet förändrar ekonomi, samhälle, teknik och rättssystem.

Läs mer

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang Dagordning Om Inläsningstjänst AB Talböcker och Ljudböcker Egna anpassningar enligt paragraf 17 Inlästa läromedel som kommunabonnemang Nya DAISY-spelare på marknaden Inläsningstj sningstjänst nst AB Specialisering

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012 årgång 16

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012 årgång 16 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012 årgång 16 Bokförlaget thales recension bengt brülde & joakim sandberg: Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt, Stockholm:

Läs mer

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) Framtaget i samarbete mellan: AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) 1. AVTALET Följande avtal har slutits mellan:

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004 Många rättsområden! IT-rätt Intro 30/9 2004 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Filosofi 26.3.2010. Fråga 2. Det sägs att ändamålen för och konsekvenserna av en handling helgar medlen. Diskutera giltigheten i påståendet.

Filosofi 26.3.2010. Fråga 2. Det sägs att ändamålen för och konsekvenserna av en handling helgar medlen. Diskutera giltigheten i påståendet. Filosofi 26.3.2010 Fråga 1. Vad grundar sig sanningen i vart och ett av följande påståenden på? a) En triangel har tre hörn. b) I Finland bor det fler än tio människor. c) Rökare dör vid yngre år än icke-rökare.

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09 Taxa för kopiering m.m. Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, 30 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, 82 (kopiering till enskild) Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-05-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer