Etik och Upphovsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik och Upphovsrätt"

Transkript

1 Linköpings Universitet CTE Sommarkurs i Etik, -05 Andreas Lindgren Etik och Upphovsrätt En uppsats om moraliskt ställningstagande vid fildelning på Internet Andreas Lindgren

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING METOD OCH MATERIAL BAKGRUND DISKUSSION Frågan ur ett Utilitaristiskt perspektiv Frågan ur ett egoistiskt och kontraktsetiskt perspektiv Frågan ur ett rättighetsetiskts perspektiv Frågan ur ett pliktetiskt perspektiv Frågan ur mitt perspektiv SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING

3 1. Inledning Människan har ända sedan konstens födelse influerats av, stulit och plagierat varandras idéer. Så fort en konstnärlig ism eller en musikalisk stil blivit populära har det dykt upp människor som kopierat originalen dels för ekonomiskt vinning men även för att sprida konsten till en större allmänhet. Ännu idag är den illegala kopieringen av konst främst i form av musikskivor, filmer, program och spel något som pågår i stor skala och troligtvis i större skala än någonsin förut. Jag vågar påstå att en klar majoritet av den Svenska befolkningen med tillgång till Internet någon gång laddat hem piratkopierad musik, film, programvara eller liknande från Internet, de flesta utan att känna någon skam eller ens reflektera över ifall de gjort något fel. Den första juli 2005 infördes ett totalförbud mot att ladda hem piratkopierat material från Internet vilket är en av anledningarna till varför jag valt just detta ämne för min uppsats. Juridiskt sett bryter man mot lagen varje gång man laddar hem piratkopierat material men hur det är etiskt sett är svårare att svara på. Att ladda hem musik och filmer är idag ett av de främsta användningsområden som Internet har men är det rätt att hur som helst bryta mot upphovsrättslagen för att själv få hem den senaste musiken? Det ska jag försöka svara på i min uppsats utifrån de olika etiska teorierna; utilitarism, etisk egoism, kontraktsetik, rättighetsbaserad etik samt pliktetik. Därefter framför jag mina egna åsikter och en sammanfattning på vad jag har kommit fram till. 2. Syfte och frågeställning Det preciserade syftet med denna uppsats är att diskutera olika etiska teorier utifrån min frågeställning. Dessutom så har jag som syfte att reflektera över mina egna synpunkter på ämnet. Detta gör jag utifrån en tämligen snäv frågeställning som ändå fångar upp hela problemet. Frågeställningen är följande: Är det moraliskt acceptabelt att ladda hem från och/eller sprida piratkopierat upphovsrättsskyddat material på Internet? 3. Metod och material Det finns mycket skrivet om dataetik men väldigt lite rörande just det jag inriktat mig på. Till exempel finns det mycket skrivet om sekretess, dataintrång och liknande men att hitta kvalitativa texter som handlar om fildelning och piratkopiering fann jag svårt. Jag har i min diskussion utgått ifrån kurslitteraturen men även använt mig av ett antal utomstående källor som jag fann intressanta. Samtliga källor utöver kurslitteraturen har jag funnit på Internet. 2

4 4. Bakgrund Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är en lag som är oerhört uppmärksammad i Sverige när denna uppsats skrivs eftersom att nedladdning av piratkopierat upphovsrättsskyddat (fortsättningsvis nämnt skyddat ) material från Internet blev olagligt den 1 juli Men vad säger då egentligen lagen? Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk (Lag 1970:729 12). Detta innebär alltså att det är helt acceptabelt att kopiera filmer, skivor och så vidare för eget bruk men dock så får man inte sprida materialet till allmänheten. Men vad är det då som gör det olagligt att ladda hem piratkopierat material för eget bruk från Internet? I den proposition som sattes i bruk den 1 juli 2005 stod det att spridningsrätten är knuten till fysiska exemplar av verket som t.ex. böcker skivor målningar osv. I samband med att ett verk överförs i ett elektroniskt nätverk (det kan vara ett lokalt nätverk eller ett globalt som Internet) uppstår under överföringen regelmässigt nya exemplar av verket. Det exemplar som mottagaren slutligen tar del av är inte samma exemplar som det som avsändaren skickade (Regeringens proposition 2004/05:110, 56). Detta innebär alltså att man både som sändare och mottagare gör sig skyldig till att framställa en kopia för något annat än enskilt bruk och det är då alltså förbjudet att antingen ladda hem skyddat material eller göra detsamma tillgängligt för andra att ta del utav på Internet, det sistnämnda har varit förbjudet länge. Ett undantag är ifall det är den som har upphovsrätten som gör materialet tillgängligt eller har givit sitt godkännande att materialet finns tillgängligt för allmänheten. Det faktum att det tidigare har varit lagligt att ladda hem skyddat material har egentligen inte spelat någon större roll då man för det mesta är tvungen att dela med sig av skyddat material för att få tillgång till skyddat material. Detta brukar vanligtvis kallas fildelning då man delar med sig av piratkopierat material för att ta del utav andras liknande material. Eftersom att det är allmänt accepterat att ladda hem och att dela med sig av skyddat material på Internet har vi i Sverige idag överlag inget dåligt samvete för detta. Utöver en allmän acceptans så finns det flera andra aspekter som spelar roll. Till exempel så finns det inga fastställda straff och ingen har åtalats och dömts för att sprida skyddat material på Internet. Dessutom finns det inga poliser som letar brottslingar som bryter mot denna lag. Allt detta bidrar till att folk kan ladda hem och dela med sig hur mycket som helst utan att känna någon oro för att en dag bli åtalad och straffad för sina brott. Detta brott kan förutom att det inte kan straffas heller inte kritiseras av många i den svenska befolkningen då väldigt många svenskar är medbrottslingar. Tidigare försök har gjorts för att få stopp på fildelningen av skyddat material på Internet. Bland annat så har man i USA lyckats genom domstol lägga ner Napster som var ett av de första stora fildelningsprogrammen. I Sverige har ett privat företag vid namn Antipiratbyrån skapats, ett företag som är finansierat av bland annat skivbolag och som arbetar för att stoppa fildelning av piratkopierat material. Antipiratbyrån har inte lyckats speciellt bra med sitt arbete och har anmälts av tusentals privatpersoner för brott mot personuppgiftslagen. Även företag som till exempel Microsoft har försökt stoppa piratkopiering genom att skapa olika skydd på cd-skivor och dylikt som ska göra det omöjligt att kopiera dem. Samtliga försök för att minimera piratkopiering som jag har tagit upp har misslyckats med att hindra ned- och uppladdning av piratkopierat material. Nu återstår det att se om den nya lagen har någon effekt och om det kommer göras fler omfattande ändringar i framtiden. 3

5 5. Diskussion 5.1 Frågan ur ett Utilitaristiskt perspektiv Konst i alla dess former är någon som människan ser som något vackert och som därmed skänker njutning av olika slag. Eftersom målet för utilitarister är en värld med maximal lycka (Collste, 1996:34), enligt den mest grundläggande typen av utilitarism, så är spridande av upphovsrättsskyddat material något fantastiskt bra då det skänker oerhört många människor lycka. Detta grundas på om man jämför hur många som blir lidande av förlorade inkomster och hur många som blir glada över att få tag på en film utan att behöva betala något större belopp och då väger den andra delen över med en oerhörd tyngd. En vanlig förklaring till varför folk laddar hem istället för att köpa en skiva eller film är att de som skapat dessa ändå har så mycket pengar, vilket i många fall stämmer. En stor filmproducent kommer inte att gå i personlig konkurs ifall hans/hennes filmer finns att få tag i gratis på Internet, rent utilitaristiskt borde de vara glada att de kan dela med sig så mycket som möjligt av sina filmer. Samtidigt finns det många som inte tjänar mycket pengar på sin musik eller sina filmer. Att ladda ner deras alster skulle kunna innebära att dom inte har råd att fortsätta skapa något nytt då uteblivandet av intäkter skulle kunna bli för stor. Ett problem med det utilitaristiska synsättet på denna fråga är att vi inte kan se vilka konsekvenser nedladdningen av piratkopierat material kommer få. Om antalet människor som laddar ner skyddat material kommer att stiga och antalet som hederligt köper det kommer att sjunka så kan det ha konsekvenser för nöjesindustrin som vi i dagsläget inte kan föreställa oss. Ur det utilitaristiska perspektivet på frågan så skänker möjligheten att ladda ner skyddat material stor tillfällig glädje till många fler än de som förlorar på det. Idag tjänar de flesta på det men vi kan inte veta vad som kommer att hända om vi fortsätter utnyttja detta hål i lagen som det faktiskt är. Eftersom att man inom utilitarismen försöker se till någorlunda självklara konsekvenser så är det helt okej att kringgå lagen om att man inte får ladda hem piratkopierat material eftersom att det skänker mer glädje än sorg, i alla fall kortsiktigt sett. Jag tar längre fram i uppsatsen upp en undersökning som visar på att piratkopiering inte bidrar till minskad försäljning men det finns många andra undersökningar som menar på att det visst minskar försäljningen vilket gör att en utilitaristisk syn på frågan kan vara vansklig. 5.2 Frågan ur ett egoistiskt och kontraktsetiskt perspektiv Enligt den egoistiska läran har vi som individer rätt att roffa åt oss av det vi vill ha. I detta som så många andra fall så skulle det bli konflikter om man anpassade sig efter etisk egoism. Varje individ skulle ha rätten att ladda hem vad hon ville men detta skulle samtidigt inte accepteras av skaparen av materialet. En etisk egoist skulle alltså inte acceptera att någon kopierar hennes material men skulle inte se några hinder för att stjäla andras, men det är ungefär på detta sätt Internet fungerar i dagsläget. Internet har ända sedan det började användas i civila och allmänna kretsar haft en anarkistisk prägel. Folk har fått publicera precis vad de vill och om de så velat även ha kunnat publicera det anonymt. Det är först på senare tid som regleringar och lagar skapats speciellt för Internet och som man har börjat jaga brottslingar på denna arena. Den etiska egoismen är oerhört enkel att tillämpa på Internet då man kan bete sig hur som helst då man enkelt kan slippa undan konsekvenser för dåligt beteende. När man laddar hem piratkopierat material gör man det oftast för egen vinning och 4

6 eftersom att fildelning är så pass utbrett som det är så är etisk egoism ganska vedertaget på Internet. Som jag konstaterat tidigare så finns det alltså lagar som idag gäller särskilt för Internet men finns det etiska regler som man bör anpassa sig efter? The Brookings Institution i Washington DC USA har en speciell institution, Computer Ethics Institute (CEI), som inriktar sig på dataetiska frågor och de har kommit fram till och publicerat tio etiska budord (bilaga 1) som man bör sträva efter att följa på Internet. Ett av dessa budord lyder: Thou Shalt Not Copy Or Use Proprietary Software For Which You have Not Paid (Barquin, 1992) vilket innebär att man varken ska använda piratkopierat material eller kopiera upphovsrättskyddat material utan tillåtelse. Dessa budord skulle passa bra in i ett kontraktsetiskt synsätt på frågan. Människan som, av vissa kontraktsetiker, i grund och botten anses vara renodlade egoister skulle med dessa etiska regler kunna hållas på rätt stig om man gjorde om dem till stränga lagar. Alla egoister som anses vara rationella skulle då vara förnuftiga om de höll sig till dessa regler eftersom att alla i längden tjänar på att hålla sig till reglerna. Det främsta skälet inom kontraktsetiken för att inte bryta mot de stränga reglerna som fastställs är att man då blir utfryst och bestraffad. Det är här som de stränga lagarna på Internet blir svåra att genomföra då det är så enkelt att anonymt göra vad man vill och eftersom många kontraktsetiker antas vara egoister så skulle de inte kunna hålla sig borta från att i hemlighet bryta mot lagarna eftersom att ingen skulle få reda på det och därför så skulle troligtvis Internet vara totalförbjudet (eller radikalt modifierat) i en kontraktsetiskt präglad stat. Sammanfattningsvis kan jag alltså påstå att kontraktsetiken, i sin strängaste form, inte skulle tillåta att man laddade hem piratkopierad musik eller film. 5.3 Frågan ur ett rättighetsetiskts perspektiv Enligt rättighetsläran är rätten till att styra över sin privata egendom något av det viktigaste i människans tillvaro. Ingen får röra någon annans egendom utan ägarens tillåtelse och därför har ingen i första anblick rättigheten att använda eller ladda hem piratkopierat upphovsrättsskyddat material. Rättighetsläran har alltså en tydlig ståndpunkt på denna fråga men samtidigt väcks en annan relevant fråga som ibland uppstår när man talar om det är acceptabelt att ladda hem från Internet: Kan man säga att något så abstrakt som en inspelning av en låt kan tillhöra någon? Man kan självklart konstatera att en cd-skiva kan ha en ägare men att påstå att ljudvågorna som skapas när man spelar den i sin stereo skulle tillhöra någon går att ifrågasätta. Med detta menar jag inte att jag ifrågasätter piratkopieringens legitimitet idag utan ifall ljudvågor är något som skulle accepteras som en egendom inom rättighetsläran. Enligt rättighetsläran så förutsätter äganderätten ett arbete eller att man rättmätigt tagit emot något. Om man lägger ner arbete på att kopiera något så borde resultatet av arbetet då tillfalla den som utfört arbetet. Det faktum att man faktiskt kopierar (vilket enligt rättighetsetiken inte är tillåtet då det är stöld) någon annans egendom utan tillåtelse går att kritisera men om man har köpt en skiva så finns det inga hinder till att man skulle få kopiera och ge bort eller sälja vidare skivan eftersom att det efter köpet är ens egendom. Här uppstår en paradox, om man köpt en skiva kan inte innehållet tillhöra någon annan än ägaren och därför kan upphovsrätten inte existera inom rättighetsläran. Det som alltså skulle ha värde är inte själva innehållet på skivan utan mediet på vilket innehållet lagras. Alltså är det acceptabelt att ladda hem piratkopierat material från Internet enligt rättighetsläran eftersom den som lägger upp materialet i de flesta fall godkänner att andra laddar hem det. 5

7 5.4 Frågan ur ett pliktetiskt perspektiv Det centrala och mest viktigaste inom pliktetiken är att man alltid handlar enligt det kategoriska imperativet. Dvs. att man alltid handlar så som man tycker att det är okej att alla andra handlar. Om man laddar hem musik så måste man acceptera att alla andra gör det och tvärtom. Det främsta problemet med denna syn på frågan är att alla inte sitter i samma sitts. Den som inte har något upphovsrättsskyddat i sitt namn kan utan att få känna på några konsekvenser acceptera att alla får ladda hem material medan den som har det troligtvis skulle tycka att ingen borde ladda hem något, i alla fall om stora ekonomiska förluster var inblandade. Många skivbolag har gått i spetsen när det gäller att finansiera jakten på piratkopierare och lagförslag mot nerladdning på Internet därför att försäljningen av skivor minskat drastiskt de senaste åren. En undersökning utförd av två Amerikanska forskare från bland annat Harvard Business School visar dock att det inte finns någon tydlig parallell mellan den sjunkande försäljningen och nedladdningen från Internet. De skriver bland annat att we find that file sharing has no statistically significant effect on purchases of the average album...this result is plausible given that movies, software, and videogames are activatly downloaded, and yet these industries have continued to grow since the advent of file sharing (Oberholzer, Strumpf, 2004:24). Denna undersökning ändrar synen på nedladdning av piratkopierat material radikalt. En av de största andledningarna till varför man moraliskt sett inte ska ladda hem musik och dylikt är för man inte ska bidra till att någon inte får betalt för sina konstnärliga skapelser men om det är som undersökningen säger att nedladdningen inte bidrar till minskad försäljning utan snarare ökad så borde man som enskild individ vara moralsikt berättigad att sprida piratkopierat material. Även skaparen av materialet borde vara nöjd med både ökade inkomster och ökad kännedom. Det borde alltså enligt pliktetiken vara acceptabelt att ignorera lagen och istället ladda hem piratkopierat material eftersom att det är något alla tjänar på förutsätt att den empiriska undersökningen som nämndes tidigare är reliabel. 5.5 Frågan ur mitt perspektiv Om man ska ladda hem piratkopierat material eller inte är enligt de flesta ingen svår eller känslig fråga. Jag ser inga moraliska hinder för att ladda hem musik om den undersökning som jag refererade till i diskussionen om pliktetik stämmer att mitt fildelande inte bidrar till att någon förlorar pengar på det. Den juridiska och etiska fråga man dock bör ställa sig själv är om det är värt att bryta en lag för att ta sig friheten att ladda hem något. Man kan även fråga sig hur etiskt korrekt lagen om upphovsrätt är. Den bidrar till att musik, film, konst och så vidare blir en klassfråga då det är dyrt att till exempel gå på bio eller köpa en skiva. Om man resonerar på detta sätt flyttar man den moraliska tyngdpunkten till riksdag och regering. När man talar om själva lagen så vill jag även ställa frågan om man kan säga att något blivit stulet när ingen har blivit av med något? Alla vet mycket väl vem som är skaparen av ett musikstycke både före och efter det har blivit kopierat. Att kopiera musik eller film och sedan uppge sig själv som skapare av det är strängt moralsikt fel men så länge en kännedom om vilka som skapat materialet finns så existerar inget mer fel än att man just bryter mot lagen. Jag vill understryka en aspekt som jag tidigare har varit inne på och det är att man som artist borde vara mer nöjd över ett kändisskap och en kännedom som innebär beundran istället för att vara ute efter att tjäna enorma summor pengar. Mycket musik görs idag främst i syftet att tjäna pengar vilket flyttar den moraliska frågan till musikindustrin och då främst de mellanhänder som finns mellan artist och lyssnare. Konst ska skapas som uttryck för känslor och spridas för att dela med sig av dessa och har man denna tanke som grund känns det 6

8 väldigt fel att blanda in så kolossalt mycket pengar i den branschen, det blir helt enkelt en moralisk fråga då nöjesindustrin kräver överdrivet mycket pengar som istället skulle kunna gå till bättre ändamål. Det som jag nu har tagit upp får det att låta som om jag tycker att det är rätt att nöjesindustrin skulle vara gratis men så menar jag inte. Det jag menar är att industrin i sig och myndigheter borde ta ett större moraliskt ansvar till varför det har blivit som det är idag, att väldigt många inte betalar för musik, film, program och dylikt. De har också det moraliska ansvaret att rätta till det. Man ska betala för att ta del av de medierna i fråga men priset har blivit alldeles för högt och därför har det blivit moraliskt acceptabelt att ladda hem och dela med sig av gratis piratkopierad musik. När man återställt en ekonomisk balans mellan artist och konsument så bör man satsa mer på lagar som förbjuder piratkopiering eftersom att många människor fungerar så att de väljer att kringgå lagen om tillfälle erbjuds, till exempel kan man se på hur många som anlitar eller erbjuder svarta tjänster för att undvika skatter (dock är frågan om svart arbetskraft något mer allvarlig och tabubelagd). Sammanfattningsvis menar jag alltså att alla enskilda individer i dagens samhälle har den moraliska rätten (inte den lagliga rätten), trots att det finns en lag som hindrar dem, att ladda hem och dela med sig av piratkopierat material på Internet. Detta eftersom att materialet säljs lagligt till överdrivet höga priser. Om priset sjunker till en överkomlig nivå ändras åsikten i frågan då det enda moraliskt rätta borde bli att betala för sig. Jag har även fört fram det argument att det är moraliskt berättigat att inte betala så länge skaparen av till exempelvis ett musikstycke är känd men detta förutsätter även att priserna är för höga. 7

9 6. Slutsatser I min diskussion har jag kommit fram till hur olika etiska teorier ställer sig gentemot min frågeställning. Jag kom fram till att utilitarismen kan ha en farlig inställning eftersom att en individs konsekvenser kan vara (och oftast är) oförutsägbara i det långa loppet vilket är en nackdel för teorin i sig men annars så har teorin en positiv syn på fildelning. När det gällde kontraktsetik kom jag fram till att Internet, som det är känt idag, inte skulle vara förenligt med den läran eftersom Internet är allt för anarkistiskt och tillåtande. Gällande rättighetsläran så skulle lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk inte kunna finnas då en individ inte skulle kunna ha rätten att äga något som är någon annan individs egendom. Därför ställer sig även rättighetsläran sig positiv till fildelning och kopiering. I min diskussion gällande pliktetiken lades tyngden på argumentet att det skulle vara godtagbart att ignorera lagen och ladda hem och dela med sig av piratkopierat material eftersom att man anpassar sig efter det kategoriska imperativet. De flesta skulle tjäna på att ladda hem och därför acceptera att andra gör det. Sist i diskussionen lade jag fram mina egna enskilda åsikter och där påpekar jag att det är moraliskt acceptabelt att ladda hem piratkopierat material så länge som det är dyrt att få tag i det lagligt. Frågan om det är moraliskt acceptabel att ladda hem och dela med sig av piratkopierat material har visats vara en svår fråga att svara på och ingen av de teoretiska teorierna jag har undersökt erbjuder något bra svar på frågan. Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en lag som faktiskt förbjuder det svenska folket att ladda hem piratkopierat material och de etiska teorier som trycker på att det är viktigt att följa lagar ger följaktligen det svaret att det är moraliskt förbjudet att bryta mot lagen. Varför är då de teorier som då tillåter fildelning otillräckliga? Utilitarismen är fel därför att den teorin vill att till exempelvis musiker inte ska tjäna de pengar som de förtjänar för sin musik. Rättighetsläran är fel därför att den inte skulle erbjuda något skydd för artisterna och detsamma skulle gälla pliktetiken då en liten del av befolkningen skulle behöva anpassa sig till resten och därför förlora sin upphovsrätt. Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att jag lyckats svara på min frågeställning utifrån de olika etiska teorierna men jag har inte kommit fram till något från dessa som skulle kunna tillämpas för att lösa det problem som ignorans för upphovsrätt innebär. Den lösning jag har föreslagit på problemet är enbart grundat på egna åsikter och skulle innebära att man gör fildelning lagligt till dess att det material man laddar ner blivit billigare. Hur man ska gå tillväga för att få materialet att bli billigare har jag dock inget svar på. 8

10 7. Källförteckning Tännsjö, T (2003) Grundbok i normativ etik. Falun: Bokförlaget Thales Collste, G (1996) Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur Barquin, R (1992) Ten commandments of computer ethics Oberholzer, F & Strumpf K (2004) The effect of file sharing on Record Sales, An empirical analysis. 9

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Innehåll Vad handlar egentligen nätpiratsfrågan om? Upphovrätten att leva på sin idé Netikett

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Bör man legalisera nerladdning av musik?

Bör man legalisera nerladdning av musik? Bör man legalisera nerladdning av musik? Sammanfattning I denna artikel framförs argument för att legalisera gratis nerladdning av musik via internet. Detta bör tillåtas eftersom musik till stor grad är

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Upphovsrätt och fri kultur

Upphovsrätt och fri kultur Upphovsrätt och fri kultur Free Culture Vad Lessig försöker säga (en del av det...) Upphovsrättens inverkan på hur vi skapar kultur Mekanismerna bakom dagens förhållanden Rättigheter, ägande, lagar, användning

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

Moralisk argumentation och etiska teorier

Moralisk argumentation och etiska teorier Moralisk argumentation och etiska teorier Plan för eftermiddagen Moralisk argumentation hur det går till Etiska teorier + vad de kan lära oss Bikupediskussioner kring några exempel Gert Helgesson Faktapåståenden:

Läs mer

Lauri Kaira & Anssi Rauhala

Lauri Kaira & Anssi Rauhala Lauri Kaira & Anssi Rauhala Vad allt kan gå på tok när man kommer med fyra likadana väskor till samma nattåg? Nå vad som helst, i synnerhet när en av väskorna innehåller maffi ans knarkpengar. Make och

Läs mer

Kants etik. Föreläsning Immanuel Kant ( ) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna

Kants etik. Föreläsning Immanuel Kant ( ) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kants etik Föreläsning 11 Kant utvecklade inte bara en etik utan också teorier i metafysik, epistemologi, religionsfilosofi, estetik,

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

733G26: Politisk Teori Bastian Lemström Är kommunismen utilitaristisk?

733G26: Politisk Teori Bastian Lemström Är kommunismen utilitaristisk? 733G26: Politisk Teori Bastian Lemström 2014-03-10 19930807-1852 Är kommunismen utilitaristisk? Inledning En fråga jag ställde mig själv, när jag läste i kurslitteraturen, var ifall man kunde anse att

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Enskild motion Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

D-UPPSATS. É dé laddat?

D-UPPSATS. É dé laddat? D-UPPSATS 2005:42 É dé laddat? Ett arbete om fildelning och nedladdning av musik på Internet Malin Ekenberg Angelica Hedenbjörk Luleå tekniska universitet D-uppsats Samhällskunskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner INTRODUKTION De som skapar musik, räknar liksom de som arbetar inom den akademiska sektorn, med en rättvis belöning för sin kreativitet, tid

Läs mer

Etik och Ekonomisk brottslighet

Etik och Ekonomisk brottslighet Etik och Ekonomisk brottslighet Exemplet insiderhandel Johanna Romare Ekonomisk brottslighet - en brottslighet utan offer? Den ekonomiska brottslighetens viktimologi (läran om brottsoffer) Hazel Croall,

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet Presentation Generellt om upphovsrätten, internet och mellanhänders ansvar i Sverige The Pirate Bay-målet år 2010 Black Internet-målet år 2012 Bredbandsbolaget-målet pågående Särskild talan om förverkande

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 12

Moralfilosofi. Föreläsning 12 Moralfilosofi Föreläsning 12 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Introduktion till etik (2) Niklas Möller ETIKMOMENT DD1390/DD1348/DD1325 HT-2012 KTH Etikmomentet hösten 2012 n Två föreläsningar om etik. n Obligatoriskt: q q Skriva etikessä. Ämnen finns beskrivna på

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till:

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till: 1 Blommor och bin Religion (etikdelen) Att göra det rätta Etik och moral handlar om hur vi ska vara mot varandra. När vi talar om etikfrågor eller moralfrågor kan det handla om frågor som: Är det rätt

Läs mer

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke 733G22:Statsvetenskapliga metoder Ann Fernström 29-09-2014 911130-1009 Metod PM Hobbes vs. Locke Människan beter sig olika i olika situationer beroende på vilken typ av individer de är. Frågan är hur individuella

Läs mer

Privatkopiering i molnet

Privatkopiering i molnet Privatkopiering i molnet Advokat Stefan Widmark och jur. kand. Azra Osmancevic 2012-03-15 Den svenska lagstiftningen Den svenska lagstiftningen Exemplarframställning för privat bruk 12 URL Exemplarframställning

Läs mer

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap

Läs mer

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen Cirkulärnr: 2005:60 Diarienr: 2005/1478 Handläggare: Agneta Lefwerth Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-22 Mottagare: Gemensam kommunadministration Kultur Bibliotek Grundskola Gymnasieskola

Läs mer

Workshop etik 17/ Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Workshop etik 17/ Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier Workshop etik 17/9-2014 Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier lars.samuelsson@umu.se 1 Problem => värde står på spel För att motivera lösning krävs: 1.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Från nej till cannabis till ja till djurens rätt värderingar hos befolkningen Ingela Wadbring

Från nej till cannabis till ja till djurens rätt värderingar hos befolkningen Ingela Wadbring Från nej till cannabis till ja till djurens rätt värderingar hos befolkningen Ingela Wadbring Vad är en värdering? Grundläggs i tidig ålder och är relativt stabila Formas av familj, skola, vänner, fritidsaktiviteter,

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

Introduktion till dataetik

Introduktion till dataetik Introduktion till dataetik Niklas Möller (nmoller@kth.se) ETIKMOMENT DD1390 HT-2016 KTH Etikmomentet n Två föreläsningar om etik (idag och torsdag) n En gruppövning n Obligatoriskt: q q Skriva etikessä.

Läs mer

EU-INVÅNARNA och IMMATERIALRÄTTEN: UPPFATTNINGAR, KÄNNEDOM OCH BETEENDEN SAMMANFATTNING

EU-INVÅNARNA och IMMATERIALRÄTTEN: UPPFATTNINGAR, KÄNNEDOM OCH BETEENDEN SAMMANFATTNING EU-INVÅNARNA och IMMATERIALRÄTTEN: UPPFATTNINGAR, KÄNNEDOM OCH BETEENDEN SAMMANFATTNING EU-INVÅNARNA och IMMATERIALRÄTTEN: UPPFATTNINGAR, KÄNNEDOM OCH BETEENDEN SAMMANFATTNING EU-INVÅNARNA och IMMATERIALRÄTTEN:

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Anarchy, State, Utopia

Anarchy, State, Utopia Författad av Fähstorkh mån, 31/03/2008-15:18 För ett år sedan avled Robert Nozick efter en längre tids sjukdom. Nozick var filosof till yrket och verkade som professor i ämnet vid Harvarduniversitetet

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

IFPI Svenska Gruppen. Magnus Mårtensson magnus@ifpi.se www.ifpi.se /.org

IFPI Svenska Gruppen. Magnus Mårtensson magnus@ifpi.se www.ifpi.se /.org IFPI Svenska Gruppen Magnus Mårtensson magnus@ifpi.se www.ifpi.se /.org Disposition Kort presentation av IFPI Svenska Gruppen Bakgrund Vilka åtgärder har IFPI vidtagit fram till idag för att motverka spridandet

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Piratkopieringen och dess effekt på industrin (Piracy and it s effect on the industry)

Piratkopieringen och dess effekt på industrin (Piracy and it s effect on the industry) Kungl. Tekniska Högskolan CSC Piratkopieringen och dess effekt på industrin (Piracy and it s effect on the industry) Höstterminen 2007 Författare: Robert Wibring E-post: wibring@kth.se Grupp: 6 Övningsledare:

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat PB Pirate Bay TBP The Pirate Bay M Vittne, Jurist vid IFPI, Magnus Mårtensson Å Åklagare, med inriktning på IT-relaterade brott, Håkan Roswall t0 + 00:15:35

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 25% 02 De ansvariga på ett företag tar stora risker om det finns musik, film eller annat upphovsskyddat material på företagets servrar eller datorer utan

Läs mer

Det är rättvist. Men hur? En granskning om rättvisa utifrån John Rawls & Robert Nozick

Det är rättvist. Men hur? En granskning om rättvisa utifrån John Rawls & Robert Nozick Linköpings universitet Heshmat Khosrawi Statsvetenskap2 Politiskteori2 733G36 Grupp: A Jörgen Odalen & Jonathan Josefsson HT 13 Det är rättvist Men hur? En granskning om rättvisa utifrån John Rawls & Robert

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT

Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT Vad är problemet egentligen? Tack vare den tekniska utvecklingen har datorer och andra digitala tekniker blivit självklarheter i

Läs mer

Vad är den personliga integriteten värd i jakten på fildelare?

Vad är den personliga integriteten värd i jakten på fildelare? Vad är den personliga integriteten värd i jakten på fildelare? Nicklas Lundblad (Anförande vid Internetdagarna 25:e oktober 2005) Inledningsvis måste det sägas klart och tydligt: inte all fildelning är

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 Bokförlaget thales svar till bauhn & demirbag-sten Torbjörn Tännsjö i vårt forskningsprojekt kring hedersrelaterat våld, och de problem sådant ger upphov

Läs mer

Dagens agenda. I. Fakta om BSA II. Lagstifning III. Enforcement arbete IV. Huvudbudskap

Dagens agenda. I. Fakta om BSA II. Lagstifning III. Enforcement arbete IV. Huvudbudskap Dagens agenda I. Fakta om BSA II. Lagstifning III. Enforcement arbete IV. Huvudbudskap Fakta om BSA Grundat 1988, nordisk representation sedan 1992 Finns I 65 länder Huvudkontor I Washington, D.C. Arbetar

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya GWA ARTIKELSERIE Titel: Det svenska IPRED-målet fortsatt oklart efter generaladvokatens yttrande Rättsområde: Immaterialrätt Författare: Petter Holm, advokat, verksamhetsansvarig för immaterialrätt Datum:

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral?

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral? ETIK OCH MORAL Är det någonsin rätt att döda? Är två liv mer värt en ett? Får man göra skillnad på män och kvinnor? Är skitsnack ok? Räknas en vit lögn fortfarande som en lögn? Vem är mest värd i världen?

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118 Grupp 12 Andreas Antonsson Ellen Franzén Robin Blomberg Lovisa Rönngren Pontus Rudolfson andan850 ellfr008 robbl105 lovro519 ponru118 (tidslinje) a. Tidslinje b. Utbredning c. Användare (utbredning) a.

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Moralfilosofi. Skilj: Deskriptiv moral: Den moral som individer eller samhällen faktiskt hyser. Empirisk fråga

Moralfilosofi. Skilj: Deskriptiv moral: Den moral som individer eller samhällen faktiskt hyser. Empirisk fråga Moralfilosofi Skilj: Deskriptiv moral: Den moral som individer eller samhällen faktiskt hyser. Empirisk fråga Normativ moral: Den moral som individer och samhällen borde handla efter. Normativ fråga Normativa

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Examinationen. Bergström & Rachels. Inledning: Vad är moralfilosofi? består av två separata delar:

Examinationen. Bergström & Rachels. Inledning: Vad är moralfilosofi? består av två separata delar: Bergström & Rachels 12 föreläsningar + 1 diskussionsseminarium per grupp För gruppindelning se separat dokument Examinationen består av två separata delar: 1. Bergström examineras genom en inlämningsuppgift

Läs mer

Till dig som sitter i riksdagen. En skrift från Tidningsutgivarna

Till dig som sitter i riksdagen. En skrift från Tidningsutgivarna Till dig som sitter i riksdagen Om tryck- och yttrandefrihet En skrift från Tidningsutgivarna 1 Innehåll Intro 5 Yttrandefrihetskommittén 6 Teori - praktik 7 Har du tagit ställning? 8 En svensk tradition

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Nya mediala landskap i skolan om nedladdning och hur det används i skolan

Nya mediala landskap i skolan om nedladdning och hur det används i skolan Nya mediala landskap i skolan om nedladdning och hur det används i skolan Den första juli infördes en lag som i stort sätt gör det olagligt att ladda ner copyrightskyddat material från internet. Samtidigt

Läs mer

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ Innehåll FÖRORD 13 FÖRKORTNINGAR 15 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 19 1.1 Elektronisk handel och elektronisk fullgörelse

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Artpartiskhet (speciecism)! = att fästa mindre vikt (eller ingen vikt) vid ett intresse enkom för att det finns hos en annan art än den egna!

Artpartiskhet (speciecism)! = att fästa mindre vikt (eller ingen vikt) vid ett intresse enkom för att det finns hos en annan art än den egna! På programmet: Jämlikhet för djur? Artpartiskhet (speciecism)! = att fästa mindre vikt (eller ingen vikt) vid ett intresse enkom för att det finns hos en annan art än den egna! Lika diskriminerande som

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer