DOM Meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd Stockholm MOTPART Datainspektionen Box Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 8 mars 2012 i mål nr , se bilaga A SAKEN Tillämpning av personuppgiftslagen (1998:204) - PuL KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM 2 Avdelning 1 Mål nr YRKANDEN M.M. Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso (bolaget) yrkar att kammarrätten ska undanröja förvaltningsrättens dom och Datainspektionens beslut angående tillsyn enligt PuL. Till stöd för sin talan anför bolaget i huvudsak följande. Datainspektionen saknar rättsligt stöd för att utfärda förelägganden med stöd av bestämmelsen i 45 PuL. Enskilda rättssubjekt kan inte åläggas betungande myndighetsföreskrifter utan lagstöd. Utformningen av Datainspektionens föreläggande brister i precision. Det som inspektionen kräver stark autentisering kan uppnås på olika sätt och bolaget kan självt välja väg. Föreläggandet är dock så bristfälligt att bolaget inte kan efterleva det annat än efter att ha gjort en rad egna antaganden och utredningar. Även om bolaget skulle genomföra kostsamma, tidsödande och krävande säkerhetslösningar är det oklart om dessa skulle leva upp till inspektionens krav. Än mer osäkert är det om en viss vald säkerhetslösning på ett eller några års sikt fortsättningsvis skulle vara tillräcklig. De personuppgifter som behandlas i webbtjänsten utgör inte känsliga uppgifter enligt legaldefinitionen i 13 PuL. Datainspektionen hade som en följd av ordalydelsen i 31 PuL bort precisera vilken säkerhetslösning som krävs beroende på arten av den information som är åtkomlig. Bolaget har tillhandahållit webbtjänster under ett flertal år. Såvitt känt har det inte vid något tillfälle handlagts ett ärende där någon obehörig åtkomst genom användning av inloggningsuppgifter har noterats. Det finns inte någon verklig risk för dataintrång där befintliga användarnamn och lösenord används av någon obehörig. Det framstår som helt orealistiskt att införa krav på skydd mot händelser som enligt vad bolaget känner till aldrig

3 KAMMARRÄTTEN DOM 3 Avdelning 1 Mål nr någonsin inträffat. Det kan ifrågasättas om risken för obehörigt nyttjande skulle vara lägre om identifiering sker genom stark autentisering. En koddosa med tillhörande lösenord kan komma i orätta händer på samma sätt som användarnamn och lösenord. Risken för att någon obehörig får tillgång till informationen är enbart möjlig om användaren är ovarsam i hanteringen av användarnamn och lösenord eller missbrukar inloggningsbehörigheten. Om en användare är ovarsam har det ingen betydelse vilken säkerhetslösning som används. Det åligger den myndighet som utfärdar ett föreläggande att också utreda och överväga kostnaderna som åläggs tillsynsobjektet. Det går inte av Datainspektionens beslut att beräkna kostnaderna för åtgärderna. Känsliga personuppgifter efterfrågas inte i den tjänst som bolaget tillhandahåller. Det förhållandet att bolaget inte kan förutse huruvida en gäldenär också kan komma att lämna känsliga uppgifter via tjänsten medför inte att bolaget kan anses vara personuppgiftsansvarig för behandling av sådana personuppgifter som då skulle kunna förekomma. Det är då fråga om personuppgiftsbehandling med ett helt annat ändamål vilket bolaget inte bestämt. För att det ska finnas ett personuppgiftsansvar krävs att bolaget har beslutanderätt över såväl ändamål som medel. Den serie av åtgärder som kan vidtas inom ramen för bolagets tjänster kan inte betraktas som ett led i bolagets behandling av uppgifter i ett enskilt ärende i de fall besökaren som nyttjar den elektroniska tjänsten vidtar helt andra åtgärder och lämnar helt andra uppgifter än de som efterfrågas. Datainspektionen Datainspektionen vidhåller sitt beslut och anser att överklagandet ska avslås. Inspektionen hänvisar till vad som tidigare anförts och uppger därutöver i huvudsak följande.

4 KAMMARRÄTTEN DOM 4 Avdelning 1 Mål nr Inspektionens beslut är ett uttryckligt föreläggande enligt 45 PuL. Bestämmelsen om säkerhetsåtgärder i 31 PuL är allmänt hållen och anger endast vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av vad som utgör en lämplig säkerhetsnivå. Det överklagade beslutet har den precision som krävs enligt PuL. Avsikten är att bedömningen ska göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och att denna bedömning görs av den personuppgiftsansvarige. Datainspektionen har i uppgift att fylla ut bestämmelsen genom att meddela närmare föreskrifter och lämna råd i säkerhetsfrågor. Det är således inte inspektionens uppgift att peka ut en viss teknisk lösning. I inspektionens beslut som gäller tillämpningen av 31 PuL anges därför en lägsta godtagbar nivå för säkerheten. Bedömningen i förevarande ärende överensstämmer med vad inspektionen i flera fall har ansett vara en lämplig säkerhetsnivå när det gäller överföring av integritetskänsliga personuppgifter i öppna nät. I skälen till beslutet anges exempel på hur stark autentisering kan uppnås, nämligen genom användning av en teknisk funktion som asymmetrisk kryptering (t.ex. e-legitimation), engångslösenord eller liknande. Det är bolagets uppgift som personuppgiftsansvarig att göra en självständig bedömning och välja på vilket sätt den i beslutet angivna säkerhetsnivån ska uppnås. Bolaget kan välja den lösning som det anser är lämpligast så länge som den valda lösningen innebär stark autentisering. Bolaget har även möjlighet att begära samråd med inspektionen och få dess synpunkter på den lösning som bolaget väljer och på de bedömningar som bolaget gör angående lämpliga säkerhetsåtgärder. Stark autentisering medför att det inte är tillräckligt att känna till användarnamn och lösenord. För åtkomst krävs dessutom t.ex. att det etableras kontakt med användarens e-legitimation som kan finnas lagrad på ett kort eller som en fil i användarens dator. Även engångslösenord innebär en högre säkerhet. Det krävs således betydligt mer än att en ovarsam användare råkar sprida sitt användarnamn och lösenord.

5 KAMMARRÄTTEN DOM 5 Avdelning 1 Mål nr Kostnaderna för införande av stark autentisering utgör inte ett hinder för att uppnå den säkerhetsnivå som fordras med hänsyn till uppgifternas art, riskerna med personuppgiftsbehandlingen och tillgänglig teknik. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett nyligen avgjort mål ansett att Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för kassan vid tillhandahållande av en e-tjänst (HFD 2012 ref. 21). I det här aktuella målet tillhandahålls den anvisade kommunikationskanalen gäldenärswebben direkt av bolaget. Bolaget bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen genom att tillhandahålla tjänsten och genom att anvisa en kommunikationskanal för gäldenären. Bolaget har därigenom påtagit sig ett personuppgiftsansvar som omfattar även de uppgifter som gäldenärerna lämnar till webbtjänsten. Ansvaret innefattar i vart fall en skyldighet att se till att vidta säkerhetsåtgärder enligt 31 PuL. Det framstår också som rimligt med tanke på att den enskilde användaren inte kan påverka säkerheten i tjänsten. Det kan inte heller ställas krav på den enskilde gäldenären att göra några efterforskningar om tjänsten håller en tillräckligt hög säkerhet. Vidare är det inte rimligt att utgå från att den enskilde gäldenären ska förstå att han eller hon får själv bära ansvaret för säkerheten om han eller hon lämnar uppgifter som inte direkt efterfrågas av bolaget. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Frågorna i målet är om Datainspektionen haft rätt att i enlighet med 45 PuL fatta beslut om föreläggande, om föreläggandet är tillräckligt preciserat till sin utformning samt om inspektionen haft fog att förelägga bolaget att med stöd av 31 PuL genomföra åtgärder i sin gäldenärswebb som innebär att användarnas identitet, i de fall dessa är fysiska personer, säkerställs med en teknisk funktion som ger en stark autentisering.

6 KAMMARRÄTTEN DOM 6 Avdelning 1 Mål nr Kammarrätten gör beträffande detta följande bedömning 1. Är föreläggandet förenligt med PuL? En första förutsättning för att föreläggandet mot bolaget ska vara förenligt med PuL är att bolaget är personuppgiftsansvarigt. Enligt 3 PuL avses med personuppgiftsansvarig den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Enligt kammarrättens mening är bolaget personuppgiftsansvarigt för den behandling som sker av uppgifter som lämnas av gäldenärerna i den aktuella webbtjänsten (jfr HFD 2012 ref. 21). Detta innebär att bolaget har det ansvar för säkerheten till skydd för personuppgifterna som avses i 31 PuL. Kammarrätten konstaterar att Datainspektionens föreläggande i den del det avser 31 PuL, har till syfte att genom påpekanden och liknande förfaranden åstadkomma rättelse enligt 45 samma lag. Enligt kammarrätten är föreläggandet därför förenligt med PuL. 2. Är föreläggandet tillräckligt preciserat? Datainspektionen har i sitt beslut anvisat en lägsta godtagbar nivå för säkerheten och föreslagit olika tekniska lösningar för att nå detta mål. Stark autentisering kan realiseras på olika sätt. Avsikten är att bedömningen av vilket av alternativen som är lämpligast ska göras av bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig så länge som det valda alternativet innebär en stark autentisering. Bolaget har vidare vid sin bedömning möjlighet att begära samråd med Datainspektionen och på så sätt få inspektionens syn på valet av åtgärd innan denna genomförs.

7 KAMMARRÄTTEN DOM 7 Avdelning 1 Mål nr Föreläggandet får enligt kammarrättens mening anses vara så precist utformat som en tillämpning av 31 PuL kräver. 3. Har Datainspektionen haft fog för sitt föreläggande om säkerhetsåtgärder? Syftet med säkerhetsåtgärderna är enligt 31 PuL att åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av de tekniska möjligheter som finns, vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. Bestämmelsen är avsedd att ha samma innebörd som bl.a. artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) (se prop. 1997/98:44 s. 136). I nämnda artikel anges att genomförandet av säkerhetsåtgärder är särskilt viktigt om behandlingen av personuppgifter innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk. Vidare ska bedömningen av lämplig säkerhetsnivå göras bl.a. med hänsyn till arten av uppgifterna. Det aktuella föreläggandet har motiverats med att bolaget hanterar känsliga uppgifter. Vad som är känsliga personuppgifter definieras i 13 PuL. Det slag av uppgifter som behandlas i den i målet aktuella gäldenärswebben, nämligen sådana som gäller enskilda personers personliga och ekonomiska förhållanden, är inte angivna i lagrummet. Kammarrätten konstaterar emellertid - i likhet med förvaltningsrätten - att dylika uppgifter ändå i många sammanhang kan vara av särskilt känslig natur. Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden i RÅ 2010 ref. 19 och bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess i annan lagstiftning illustrerar detta. Kammarrätten anser att den personuppgiftsbehandling som sker i den aktuella webbtjänsten är av känslig art eftersom den avser uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. De negativa

8 KAMMARRÄTTEN DOM 8 Avdelning 1 Mål nr konsekvenserna för enskildas personliga integritet kan bli stora om uppgifterna i fråga skulle komma någon obehörig till del. Härvidlag ska särskilt beaktas att behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk som kan få stor spridning på Internet. Bolaget är som personuppgiftsansvarig skyldigt att vidta de säkerhetsåtgärder som krävs enligt 31 PuL för att skydda de uppgifter som behandlas i gäldenärswebben. Som nyss bedömts anser kammarrätten att uppgifterna är av känslig natur. Bolaget har alltså att se till att användarnas identitet säkerställs med en teknisk funktion som ger en stark autentisering för åtkomsten till gäldenärswebben. Tillvägagångssättet för att komma åt webben som hittills nyttjats, nämligen användarnamn och lösenord, uppfyller enligt kammarrättens bedömning inte det krav på en tillräcklig säkerhetsnivå som ställs upp i 31 PuL. Datainspektionen har angett att tillräcklig säkerhet kan nås genom att användarnas identitet säkerställs genom en teknisk funktion som t.ex. asymmetrisk kryptering (t.ex. e-legitimation), engångslösenord eller liknande för åtkomst till uppgifterna i webbtjänsten. Bolaget kan som tidigare framhållits välja någon av de lösningar som Datainspektionen har angett så länge det valda alternativet innebär stark autentisering. Kammarrätten anser sammanfattningsvis att Datainspektionen har haft fog för sitt beslut. Vad bolaget har anfört om kostnaderna för åtgärderna i fråga föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

9 KAMMARRÄTTEN DOM 9 Avdelning 1 Mål nr HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Anita Linder Birgit Råberg Mona Aldestam kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd ordförande referent Johanna Wasteson föredragande

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 10 Bilaga A 1 KLAGANDE PBK Inkasso AB Box Stockholm Ombud: Advokat Claes Månsson Advokatfirman Åberg & Co AB Box Stockholm MOTPART Datainspektionen Box Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Datainspektionens beslut , bilaga 1 Dnr SAKEN Bedömning av stark autentisering i en gäldenärswebb enligt 4 inkassolagen (1974:182) och 31 personuppgiftslagen (1998:204) -PuL DOMSLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att Datainspektionens beslut avseende stark autentisering med hänvisning till inkassolagen ska undanröjas. I övrigt avslås överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

11 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM BAKGRUND, YRKANDEN M.M. Datainspektionen beslutade den 14 september 2010 att med stöd av 31 PuL samt 4 inkassolagen förelägga PBK Inkasso AB (bolaget) att genomföra åtgärder i sin gäldernärswebb som innebär att användarnas identitet (fysiska personer gällande PuL) säkerställs med en teknisk funktion som ger stark autentisering. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. Bolaget yrkar att Datainspektionens beslut ska undanröjas. Bolaget yrkar även att Datainspektionens beslut i de delar som avser juridiska personer bör undanröjas oavsett utgången i målet i övrigt. Till stöd för sin talan har bolaget anfört bl.a. följande. I 13 PuL finns en uttömmande definition på begreppet känsliga personuppgifter. Personuppgifter som faller utanför definitionen är således av lagstiftaren bedömda som varande av annat slag än känsliga. Det förhållandet att inkassolagen innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt synes också av inspektionen åberopas till stöd för att uppgifter i inkassoverksamhet i allmänhet ska betraktas som känsliga. Bestämmelsen om sekretess återfinns i 11 inkassolagen. Bestämmelsen synes ha hämtat sin förebild i banksekretessen såsom denna utformats i bankrörelselagen (1974:182). Där är obehörighetsbegreppet avgörande för om uppgifter får lämnas ut eller inte. Ett utlämnande av uppgifter till den som uppgifterna berör kan inte vara obehörigt. Förefintligheten av inkassosekretess kan alltså inte i sig i detta sammanhang utgöra grund för att betrakta de uppgifter som presenteras på en gäldenärswebb som känsliga. Därmed är det bolagets bedömning att skyddsvärdet inte är av sådan art att lagen kräver mer utvecklade skyddsåtgärder än de som redan används av bolaget. Vid bestämmande om en teknisk funktion som ger stark autentisering bör också vägas in tekniska möjligheter, aktuell riskbild samt kostnader. Det är

12 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM också av vikt att beakta om gäldenärer tillförs information på annat sätt samt behov av information mellan olika parter. Vad avser risker så kan anföras att en hacker inte hindras åtkomst genom komplicerade inloggningsrutiner utan av databasens konstruktion i sig. Det kan inte åligga utställaren av ett lösenord att skydda säkrad information mot olagliga angrepp. Någon ökad risk för att någon obehörig kommer åt inloggningslösen torde inte föreligga med tanke på att uppgifter med gäldenärsinformation av aktuellt slag alltid översänds via vanlig postgång där riskerna för olovlig åtkomst är minst lika stor eller större än vid presentation på en lösenordsskyddad gäldenärswebb. Även via telefon och e-post sker överföring av sådan information som ges på gäldenärswebbarna. Därmed tillför inte presentationen på gäldenärswebbar något nytt riskmoment. Det finns också ett samhällsbehov av informationsöverföring via webblösningar. I de fall krav på stark autentisering införs i dessa fall, så kommer kontakt via gäldenärswebbar att upphöra till dess den tekniska utvecklingen tagit sådan fart att mer avancerade indentifieringsmetoder finns enkelt och allmänt tillgängliga till lägre priser. Nu är det huvudsakligen det allmänna och banker som nyttjar e-legitimationen i någon vidare utsträckning. Alla e-legitimationsmetoder är inte accepterade och kostnaderna, som inte framstår som rimliga i sammanhanget, är betydande. Därför råder för närvarande osäkerhet kring e-legitimation. Det är inte heller helt enkelt som privatperson att skaffa e- legitimation och det är inte en lösning som passar den grupp av människor som blir aktuella hos inkassobolaget. Datainspektionen anser inte att deras beslut ska ändras och tillägger bl.a. följande. Inspektionen har konstaterat att bolagets hantering har skett i strid med god inkassosed. Detta är överklagbart, se Kammarrätten i Stockholm i ett beslut den 23 januari 2002, mål nr När det gäller uppgifternas känslighet kan 13 PuL användas som ledning för bedömningen men är inte ensamt avgörande. Enligt artikel 17 i EG-

13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM direktivet 95/46/EG ska bedömning av lämplig säkerhetsnivå göras med hänsyn till bl.a. arten av uppgifterna. Därmed kan man inte, som bolaget vill göra gällande, hävda att det bara är uppgifter som räknas upp i 13 PuL som är skyddsvärda. Uppgifter om en persons ekonomi är inte automatiskt att betrakta som integritetskänsliga men i sitt sammanhang kan ekonomiska uppgifter vara integritetskänsliga och skyddsvärda. Detta tar sig uttryck i att ekonomiska uppgifter ges skydd genom sekretess och tystnadsplikt eller annan lagstiftning. Ekonomiska förhållanden skyddas särskilt mot utlämnanden i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt i kreditupplysningslagen (1973:1173). Lagstiftaren har genom att införa en tystnadsplikt i inkassolagen ansett att uppgifterna är skyddsvärda. Även Högsta Förvaltningsdomstolen har i sin bedömning tagit hänsyn till personuppgifters känslighet utan att uppgifterna varit känsliga enligt definitionen i 13 PuL (se RÅ 2010 ref. 19). Inspektionen håller med om att det finns vissa risker förenade med annan kommunikation av ekonomisk information som sker förutom via nätet (telefon, vanlig postgång). Datainspektionen ställer dock krav även på denna hantering. Därtill är det Datainspektionens uppfattning att e- legitimation i högsta grad är en tillgänglig teknik och undersökning visar bl.a. att i åldersgruppen år hade över 50 % av befolkningen en e- legitimation. De krav som nu inspektionen ställer på dessa inkassoföretag är nya och någon tillsyn har ännu inte gjorts av t.ex. banker och andra e- handelsbolag, dock bör kraven inte vara lägre för att en företeelse är ny. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser m.m. Av 13 PuL följer att det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening. Vidare anges i andra stycket samma bestämmelse att det också är förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. I tredje stycket samma

14 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM bestämmelse anges att uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter. I 45 PuL första stycket anges bl.a. att om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt, skall myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse. I 51 PuL anges att tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag om annat än föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I 11 inkassolagen anges bl.a. följande. Den som är eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon till följd därav har fått veta om enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemligheter. I 13 inkassolagen anges att Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag. I 19 inkassolagen anges att Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. De i målet övriga aktuella bestämmelserna i PuL och inkassolagen redovisas i Datainspektionens beslut, se bilaga 1. Förvaltningsrättens bedömning Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att den del av beslutet där Datainspektionen hänvisar till 31 PuL är ett uttryckligt föreläggande enligt 45 PuL som är överklagbart enligt 51 PuL. Den del av beslutet där Datainspektionen hänvisar till inkassolagen ska enligt förvaltningsrättens mening ses som ett uttalande med en sådan styrande effekt att det kan likställas med ett föreläggande. Därmed är det att se som ett beslut där Datainspektionen utövar tillsyn över inkassolagen, vilket är överklagbart enligt 13 och 19 inkassolagen. Förvaltningsrätten har därefter att ta ställning till om det i målet är fråga om sådana känsliga uppgifter att förelägganden enligt PuL samt inkasso-

15 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM lagen aktualiseras. För det fall det rör sig om sådana känsliga uppgifter, har förvaltningsrätten därefter att ta ställning till om inkassobolaget har haft behov av en stark autentisering för överföring av uppgifterna i öppna nätverk för att anses ha handlat i enlighet med god inkassosed enligt inkassolagen samt ha uppfyllt kraven på tillräcklig säkerhet i PuL. Känsliga uppgifter Bolaget har inrättat en s.k. gäldenärswebb, vilket är en databas med åtkomstmöjlighet via Internet. I denna gäldenärswebb finns information som hämtats från bolagets gäldenärsregister. Åtkomsten till gäldenärswebben är skyddad via användarnamn och lösenord. De uppgifter som görs tillgängliga via gäldenärswebben är gäldenärens grundläggande kontaktuppgifter, en skuldbild för respektive ärende samt en samlad skuldbild. Gäldenären bereds också vissa kommunikationsmöjligheter via gäldenärswebben. Bolaget har anfört att den information som lämnas via gäldenärswebben inte är så känslig att det krävs stark autentisering för utlämnande. Detta främst med hänsyn till att 13 PuL ska ses som uttömmande. Förvaltningsrätten finner i likhet med inspektionen att 13 PuL inte är uttömmande i en situation som denna. Uppgifter om en persons ekonomi är visserligen inte automatiskt att ses som känsliga uppgifter men i inkassosammanhang får de ändå anses vara integritetskänsliga och skyddsvärda och ett visst stöd kan hämtas från RÅ 2010 ref. 19 och annan lagstiftning såsom offentlighets- och sekretesslagen, kreditupplysningslagen samt inkassolagen. God inkassosed Datainspektionen har hänvisat till 11 inkassolagen då de kommit fram till slutsatsen att god inkassosed även omfattar en stark autentisering i en

16 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM situation som föreligger i målet. Bolaget har anfört att den befintliga tekniska lösningen som bolaget har är fullt tillräcklig för att motsvara god inkassosed. Vad som är god inkassosed framgår av 5-11 inkassolagen. De förarbeten och praxis som finns på området (se bl.a. prop. 1974:42 sid 40 och Kammarrätten i Stockholm i dom meddelad den 11 mars 2011, mål nr samt Förvaltningsrätten i Stockholm i dom meddelad den 17 juni 2009, mål nr ) är inte tillämpliga på förhållandena i detta mål. Genom att hänvisa till 11 inkassolagen framstår det som att Datainspektionen menar att det förfarande som bolaget använder för sin gäldenärswebb innebär ett obehörigt röjande av uppgifter som skulle strida mot god inkassosed. Bestämmelsen om förbud mot obehörigt röjande är en förlängning av den tystnadsplikt som även råder i andra lagstiftningar (se prop. 2008/09:150 s. 361). Det är förvaltningsrättens mening att ett system där ett inkassobolag lämnar ut ekonomisk information till en gäldenär via en gäldenärswebb och där åtkomsten skyddas via användarnamn och lösenord inte utgör ett obehörigt röjande av uppgifter enligt 11 inkassolagen. Därmed anser förvaltningsrätten att Datainspektionen, som får anses ha bevisbördan för att bolaget brutit mot god inkassosed enligt 4 inkassolagen, inte gjort sannolikt att bolagets rutiner strider mot god inkassosed. Vad som anges i Datainspektionens allmänna råd Tillämpning av inkassolagen vilka refereras till i det överklagade beslutet, föranleder ingen annan bedömning. Tillräcklig säkerhet Enligt 31 PuL ska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas. Frågan i förevarande mål är om de åtgärder som vidtagits av bolaget ska anses tillräckliga. I bedömningen

17 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM enligt PuL ska en sammanvägning ske utifrån risker, omvärldsbehov, tekniska möjligheter samt rimliga kostnader. Förvaltningsrätten finner i likhet med Datainspektionen att de krav som ställs enligt PuL även innefattar ett krav på stark autentisering utifrån de rådande omständigheterna i målet. Detta då det blir en stor skillnad i risk mellan att vidta åtgärder för autentisering i jämförelse med stark autentisering. Vid denna riskbedömning är det enligt förvaltningsrättens mening av underordnad betydelse hur risken vid överföring av information genom övriga kanaler ser ut. Det är också fråga om sådana känsliga uppgifter som är skyddsvärda även med beaktande av samhällets behov av en snabb webb-baserad kommunikationskanal. Datainspektionen har angett att en tillräcklig säkerhet kan åstadkommas genom att användarnas identitet säkerställs med en teknisk funktion genom exempelvis asymmetrisk kryptering (t.ex. e-legitimation) eller engångslösenord. En stark autentisering innebär således att identiteten ska säkerställas mot något utöver ett personligt lösenord (dubbla identifieringsåtgärder). Det är förvaltningsrättens mening att den tekniska utvecklingen är sådan, att det byte av system som en stark autentisering innebär, inte nödvändigtvis medför en orimlig ökning av kostnad för bolaget. Bolaget har inte heller visat hur stora kostnader ett byte av system skulle innebära. Enligt ovanstående resonemang anser förvaltningsrätten således att Datainspektionen har haft fog för sitt beslut i den del den avser föreläggandet enligt PuL. Däremot anser förvaltningsrätten att Datainspektionen inte har haft fog för sitt konstaterande enligt inkassolagen och därmed ska överklagandet bifallas i denna del på så sätt att Datainspektionens beslut i den delen ska undanröjas. Med anledning av delvis bifall i målet bortfaller bolagets särskilda yrkande om undanröjande av beslut avseende juridiska personer.

18 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1a) Ingrid Utne Rådman I målet har även deltagit nämndemännen Helena Johansson, Per-Erik Nyholm samt Bo Kahn. Enhälligt. Föredragande har varit Åsa K Nilsson.

19 Bilaga 2 HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND DV 3109/1A Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltn ingsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet för offentligpart räknas emellertid från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten, 2. det beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

20 Bilaga B Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen fordras att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original samt innehålla följande uppgifter; 1. den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. DV 681 Formulär 1

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm Sida l (5) KAMMARRÄTTEN T^/^A/T UvJlVL Mål nr 14-12 Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndamärnnden

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 5 DOM 2012 * 15 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 3592-12 KLAGANDE Maria Elowsson ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut den 11 maj 2012

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Heden, Göteborgs Stad Bakgrund Fastigheten uppfördes 1929 och är belägen i de centrala delarna av Göteborg. Den har 7 plan ovan mark, inklusive

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^/^A/T U\JNL Mål nr 7107-10 Avdelnings 2011-01-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pelle Zettersten Sveriges Radio AB Box 500 601 07 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2016-02-15 Meddelad i Göteborg Mål nr 6444-15 1 KLAGANDE Andreas Örwall Lovén Sveriges Radio P4 Malmöhus Baltzargatan 16 211 36 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndarnämnden

Läs mer

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Calle Åkerstedt, 470209-8056 Tunnlandsvägen 2 743 30 Storvreta MOTPART Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Ombud: Mats Holmberg Landstingets ledningskontor

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 2015-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 6701-15 1 KLAGANDE Amelia Andersdotter Eningbölevägen 44 749 61 Örsundsbro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 7 juli 2015 i ärende nr

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål^ 3892-12 KLAGANDE Erik Palm Sveriges Television 651 83 Karlstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut i ärende

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 PROTOKOLL 2017-03-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 1 RÄTTEN Lagmannen Marie Jönsson, ordförande Kammarrättsrådet Mikael Åberg, referent Kammarrättsrådet Daniel

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-04-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3504-11 KLAGANDE MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Direktdemokratisk samling c/o Jobjörn Folkesson Sturegatan 12 A 753 14 Uppsala MOTPART Skatteverket Skattekontoret Uppsala 751 87 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

BESLUT Meddelat i Malmö

BESLUT Meddelat i Malmö Lena Palmér BESLUT 2013-05-28 Meddelat i Malmö Mål nr 4266-13 1 SÖKANDE RMS Rehabiliteringsmedicin Simrishamn AB, 556602-8964 Simrisvägen 3 272 33 Simrishamn MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 2012-08-15 Meddelat i Stockholm Mål nr 5255-12 1 KLAGANDE EQC Group AB, 556821-1089 Ombud: Advokaten Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 1043 791

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KAMMARRATTEN 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Robin Enander Rullstensgatan 178 906 55 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kriminalvårdens beslut den 15 maj 2015, dnr 2015-11563, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM ft KAMMARRÄTTEN, Avdelning 7 2011-12-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 4594-11 1 KLAGANDE MOTPART Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Maria Vereide Dahlberg

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Maria Vereide Dahlberg PROTOKOLL 2010-06-22 Stockholm Mål nr 3634-10 NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Margit Knutsson FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Maria Vereide Dahlberg KLAGANDE Åsa Forsberg Norrtelje

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM F\mV/f JJUIVI Mål nr 5647-12 Avdelnings 2012-10-05 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3686-13 1 KLAGANDE Robert Aschberg, 520319-0011 Ombud: Lars-Erik Olsson City Skatt Sverige AB Kungsgatan 14 652 24 Karlstad MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB,

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, Avd. 3 Meddelat i Göteborg Mål nr Bilaga A 1 SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, 556198-0904 Ombud: Advokaten Sylvia Lindén och jur.kand. Maxwell Richmond Baker&McKenzie Advokatbyrå KB Box 180 101

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^A/T JJUIVL Mål nr 4683-14 Avdelning 03 2QH "12" 1 1 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tillväxtfaktor-X Vattenverksvägen 44 212 21 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^rYIV /T JJU1V1 Avdelnings 2011-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m 306(M l Sida l (4) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Sune Wennerberg DOM 2013-05-29 Meddelad i Malmö Mål nr 2312-13 1 SÖKANDE Österlenbuss AB, 556388-9145 Box 1023 271 00 Ystad Ombud: Henrik Grimlander Box 1055 271 00 Ystad MOTPART Tomelilla kommun Gustafs

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM 2017-06-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 1240-17 1 KLAGANDE Lunds Universitet Box 117 221 00 Lund MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 13

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 21 Målnummer: 4453-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-05 Rubrik: Lagrum: Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-01-31 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Brandservice Örestads Brandtjänst AB, 556135-4738 Ridspögatan 2 213 77 Malmö MOTPART Lunds universitet, 202100-3211 Box 117 221 00 Lund SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-19 Meddelad i Göteborg Mål nr 1727-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Antalis AB, 556076-2022 Box 4014 422 04 Hisings Backa MOTPART Chalmers tekniska högskola AB, 556479-5598 Ekonomiavdelningen/Inköp

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2015-10-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 4369-15 1 KLAGANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 730-2008 Utbildningsnämnden Göteborgs stad Box 5428 402 29 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-06-28 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE EMSG Sverige AB, 556798-7978 Bergkällavägen 33 192 79 Sollentuna Ombud: Björn Kärrberg Kunskapsbolaget KLN AB Regeringsgatan 93 111 39 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2012-04-04 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Strandmöllen AB, 556599-8480 Näsvägen 22 341 34 Ljungby MOTPARTER 1. Osby kommun 2427-12 E 2. Östra Göinge kommun 2430-12 E SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2016-08-11 Meddelad i Jönköping Mål nr 1454-16 1 KLAGANDE Skatteverket MOTPART Erik Jönsson, 171213-0515 Flyghamnsvägen 18 Lgh 1401 183 64 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-24 Meddelad i Falun Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Kanonaden Entreprenad AB, 556231-2636 Bockängsgatan 2 571 38 Nässjö Ombud: Advokat Martin Ågren och Jur.kand. Maria Karlsson Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 655-15 1 SÖKANDE Midroc Electro AB, 556436-3595 Box 501 811 25 Sandviken Ombud: Advokat Charlotte Dolk Advokatbyrån Hellgren Linander KB Box 24053

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet. Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 1979-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut den 10 mars 2016, dnr 131-116944-16/263 SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8027-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Åkab Nät och Skog AB, 556153-1582 Centralgatan 31 901 31 Åsele MOTPART Energimarknadsinspektionen Box

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer