DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd Stockholm MOTPART Datainspektionen Box Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 8 mars 2012 i mål nr , se bilaga A SAKEN Tillämpning av personuppgiftslagen (1998:204) - PuL KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM 2 Avdelning 1 Mål nr YRKANDEN M.M. Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso (bolaget) yrkar att kammarrätten ska undanröja förvaltningsrättens dom och Datainspektionens beslut angående tillsyn enligt PuL. Till stöd för sin talan anför bolaget i huvudsak följande. Datainspektionen saknar rättsligt stöd för att utfärda förelägganden med stöd av bestämmelsen i 45 PuL. Enskilda rättssubjekt kan inte åläggas betungande myndighetsföreskrifter utan lagstöd. Utformningen av Datainspektionens föreläggande brister i precision. Det som inspektionen kräver stark autentisering kan uppnås på olika sätt och bolaget kan självt välja väg. Föreläggandet är dock så bristfälligt att bolaget inte kan efterleva det annat än efter att ha gjort en rad egna antaganden och utredningar. Även om bolaget skulle genomföra kostsamma, tidsödande och krävande säkerhetslösningar är det oklart om dessa skulle leva upp till inspektionens krav. Än mer osäkert är det om en viss vald säkerhetslösning på ett eller några års sikt fortsättningsvis skulle vara tillräcklig. De personuppgifter som behandlas i webbtjänsten utgör inte känsliga uppgifter enligt legaldefinitionen i 13 PuL. Datainspektionen hade som en följd av ordalydelsen i 31 PuL bort precisera vilken säkerhetslösning som krävs beroende på arten av den information som är åtkomlig. Bolaget har tillhandahållit webbtjänster under ett flertal år. Såvitt känt har det inte vid något tillfälle handlagts ett ärende där någon obehörig åtkomst genom användning av inloggningsuppgifter har noterats. Det finns inte någon verklig risk för dataintrång där befintliga användarnamn och lösenord används av någon obehörig. Det framstår som helt orealistiskt att införa krav på skydd mot händelser som enligt vad bolaget känner till aldrig

3 KAMMARRÄTTEN DOM 3 Avdelning 1 Mål nr någonsin inträffat. Det kan ifrågasättas om risken för obehörigt nyttjande skulle vara lägre om identifiering sker genom stark autentisering. En koddosa med tillhörande lösenord kan komma i orätta händer på samma sätt som användarnamn och lösenord. Risken för att någon obehörig får tillgång till informationen är enbart möjlig om användaren är ovarsam i hanteringen av användarnamn och lösenord eller missbrukar inloggningsbehörigheten. Om en användare är ovarsam har det ingen betydelse vilken säkerhetslösning som används. Det åligger den myndighet som utfärdar ett föreläggande att också utreda och överväga kostnaderna som åläggs tillsynsobjektet. Det går inte av Datainspektionens beslut att beräkna kostnaderna för åtgärderna. Känsliga personuppgifter efterfrågas inte i den tjänst som bolaget tillhandahåller. Det förhållandet att bolaget inte kan förutse huruvida en gäldenär också kan komma att lämna känsliga uppgifter via tjänsten medför inte att bolaget kan anses vara personuppgiftsansvarig för behandling av sådana personuppgifter som då skulle kunna förekomma. Det är då fråga om personuppgiftsbehandling med ett helt annat ändamål vilket bolaget inte bestämt. För att det ska finnas ett personuppgiftsansvar krävs att bolaget har beslutanderätt över såväl ändamål som medel. Den serie av åtgärder som kan vidtas inom ramen för bolagets tjänster kan inte betraktas som ett led i bolagets behandling av uppgifter i ett enskilt ärende i de fall besökaren som nyttjar den elektroniska tjänsten vidtar helt andra åtgärder och lämnar helt andra uppgifter än de som efterfrågas. Datainspektionen Datainspektionen vidhåller sitt beslut och anser att överklagandet ska avslås. Inspektionen hänvisar till vad som tidigare anförts och uppger därutöver i huvudsak följande.

4 KAMMARRÄTTEN DOM 4 Avdelning 1 Mål nr Inspektionens beslut är ett uttryckligt föreläggande enligt 45 PuL. Bestämmelsen om säkerhetsåtgärder i 31 PuL är allmänt hållen och anger endast vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av vad som utgör en lämplig säkerhetsnivå. Det överklagade beslutet har den precision som krävs enligt PuL. Avsikten är att bedömningen ska göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och att denna bedömning görs av den personuppgiftsansvarige. Datainspektionen har i uppgift att fylla ut bestämmelsen genom att meddela närmare föreskrifter och lämna råd i säkerhetsfrågor. Det är således inte inspektionens uppgift att peka ut en viss teknisk lösning. I inspektionens beslut som gäller tillämpningen av 31 PuL anges därför en lägsta godtagbar nivå för säkerheten. Bedömningen i förevarande ärende överensstämmer med vad inspektionen i flera fall har ansett vara en lämplig säkerhetsnivå när det gäller överföring av integritetskänsliga personuppgifter i öppna nät. I skälen till beslutet anges exempel på hur stark autentisering kan uppnås, nämligen genom användning av en teknisk funktion som asymmetrisk kryptering (t.ex. e-legitimation), engångslösenord eller liknande. Det är bolagets uppgift som personuppgiftsansvarig att göra en självständig bedömning och välja på vilket sätt den i beslutet angivna säkerhetsnivån ska uppnås. Bolaget kan välja den lösning som det anser är lämpligast så länge som den valda lösningen innebär stark autentisering. Bolaget har även möjlighet att begära samråd med inspektionen och få dess synpunkter på den lösning som bolaget väljer och på de bedömningar som bolaget gör angående lämpliga säkerhetsåtgärder. Stark autentisering medför att det inte är tillräckligt att känna till användarnamn och lösenord. För åtkomst krävs dessutom t.ex. att det etableras kontakt med användarens e-legitimation som kan finnas lagrad på ett kort eller som en fil i användarens dator. Även engångslösenord innebär en högre säkerhet. Det krävs således betydligt mer än att en ovarsam användare råkar sprida sitt användarnamn och lösenord.

5 KAMMARRÄTTEN DOM 5 Avdelning 1 Mål nr Kostnaderna för införande av stark autentisering utgör inte ett hinder för att uppnå den säkerhetsnivå som fordras med hänsyn till uppgifternas art, riskerna med personuppgiftsbehandlingen och tillgänglig teknik. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett nyligen avgjort mål ansett att Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för kassan vid tillhandahållande av en e-tjänst (HFD 2012 ref. 21). I det här aktuella målet tillhandahålls den anvisade kommunikationskanalen gäldenärswebben direkt av bolaget. Bolaget bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen genom att tillhandahålla tjänsten och genom att anvisa en kommunikationskanal för gäldenären. Bolaget har därigenom påtagit sig ett personuppgiftsansvar som omfattar även de uppgifter som gäldenärerna lämnar till webbtjänsten. Ansvaret innefattar i vart fall en skyldighet att se till att vidta säkerhetsåtgärder enligt 31 PuL. Det framstår också som rimligt med tanke på att den enskilde användaren inte kan påverka säkerheten i tjänsten. Det kan inte heller ställas krav på den enskilde gäldenären att göra några efterforskningar om tjänsten håller en tillräckligt hög säkerhet. Vidare är det inte rimligt att utgå från att den enskilde gäldenären ska förstå att han eller hon får själv bära ansvaret för säkerheten om han eller hon lämnar uppgifter som inte direkt efterfrågas av bolaget. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Frågorna i målet är om Datainspektionen haft rätt att i enlighet med 45 PuL fatta beslut om föreläggande, om föreläggandet är tillräckligt preciserat till sin utformning samt om inspektionen haft fog att förelägga bolaget att med stöd av 31 PuL genomföra åtgärder i sin gäldenärswebb som innebär att användarnas identitet, i de fall dessa är fysiska personer, säkerställs med en teknisk funktion som ger en stark autentisering.

6 KAMMARRÄTTEN DOM 6 Avdelning 1 Mål nr Kammarrätten gör beträffande detta följande bedömning 1. Är föreläggandet förenligt med PuL? En första förutsättning för att föreläggandet mot bolaget ska vara förenligt med PuL är att bolaget är personuppgiftsansvarigt. Enligt 3 PuL avses med personuppgiftsansvarig den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Enligt kammarrättens mening är bolaget personuppgiftsansvarigt för den behandling som sker av uppgifter som lämnas av gäldenärerna i den aktuella webbtjänsten (jfr HFD 2012 ref. 21). Detta innebär att bolaget har det ansvar för säkerheten till skydd för personuppgifterna som avses i 31 PuL. Kammarrätten konstaterar att Datainspektionens föreläggande i den del det avser 31 PuL, har till syfte att genom påpekanden och liknande förfaranden åstadkomma rättelse enligt 45 samma lag. Enligt kammarrätten är föreläggandet därför förenligt med PuL. 2. Är föreläggandet tillräckligt preciserat? Datainspektionen har i sitt beslut anvisat en lägsta godtagbar nivå för säkerheten och föreslagit olika tekniska lösningar för att nå detta mål. Stark autentisering kan realiseras på olika sätt. Avsikten är att bedömningen av vilket av alternativen som är lämpligast ska göras av bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig så länge som det valda alternativet innebär en stark autentisering. Bolaget har vidare vid sin bedömning möjlighet att begära samråd med Datainspektionen och på så sätt få inspektionens syn på valet av åtgärd innan denna genomförs.

7 KAMMARRÄTTEN DOM 7 Avdelning 1 Mål nr Föreläggandet får enligt kammarrättens mening anses vara så precist utformat som en tillämpning av 31 PuL kräver. 3. Har Datainspektionen haft fog för sitt föreläggande om säkerhetsåtgärder? Syftet med säkerhetsåtgärderna är enligt 31 PuL att åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av de tekniska möjligheter som finns, vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. Bestämmelsen är avsedd att ha samma innebörd som bl.a. artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) (se prop. 1997/98:44 s. 136). I nämnda artikel anges att genomförandet av säkerhetsåtgärder är särskilt viktigt om behandlingen av personuppgifter innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk. Vidare ska bedömningen av lämplig säkerhetsnivå göras bl.a. med hänsyn till arten av uppgifterna. Det aktuella föreläggandet har motiverats med att bolaget hanterar känsliga uppgifter. Vad som är känsliga personuppgifter definieras i 13 PuL. Det slag av uppgifter som behandlas i den i målet aktuella gäldenärswebben, nämligen sådana som gäller enskilda personers personliga och ekonomiska förhållanden, är inte angivna i lagrummet. Kammarrätten konstaterar emellertid - i likhet med förvaltningsrätten - att dylika uppgifter ändå i många sammanhang kan vara av särskilt känslig natur. Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden i RÅ 2010 ref. 19 och bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess i annan lagstiftning illustrerar detta. Kammarrätten anser att den personuppgiftsbehandling som sker i den aktuella webbtjänsten är av känslig art eftersom den avser uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. De negativa

8 KAMMARRÄTTEN DOM 8 Avdelning 1 Mål nr konsekvenserna för enskildas personliga integritet kan bli stora om uppgifterna i fråga skulle komma någon obehörig till del. Härvidlag ska särskilt beaktas att behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk som kan få stor spridning på Internet. Bolaget är som personuppgiftsansvarig skyldigt att vidta de säkerhetsåtgärder som krävs enligt 31 PuL för att skydda de uppgifter som behandlas i gäldenärswebben. Som nyss bedömts anser kammarrätten att uppgifterna är av känslig natur. Bolaget har alltså att se till att användarnas identitet säkerställs med en teknisk funktion som ger en stark autentisering för åtkomsten till gäldenärswebben. Tillvägagångssättet för att komma åt webben som hittills nyttjats, nämligen användarnamn och lösenord, uppfyller enligt kammarrättens bedömning inte det krav på en tillräcklig säkerhetsnivå som ställs upp i 31 PuL. Datainspektionen har angett att tillräcklig säkerhet kan nås genom att användarnas identitet säkerställs genom en teknisk funktion som t.ex. asymmetrisk kryptering (t.ex. e-legitimation), engångslösenord eller liknande för åtkomst till uppgifterna i webbtjänsten. Bolaget kan som tidigare framhållits välja någon av de lösningar som Datainspektionen har angett så länge det valda alternativet innebär stark autentisering. Kammarrätten anser sammanfattningsvis att Datainspektionen har haft fog för sitt beslut. Vad bolaget har anfört om kostnaderna för åtgärderna i fråga föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

9 KAMMARRÄTTEN DOM 9 Avdelning 1 Mål nr HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Anita Linder Birgit Råberg Mona Aldestam kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd ordförande referent Johanna Wasteson föredragande

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 10 Bilaga A 1 KLAGANDE PBK Inkasso AB Box Stockholm Ombud: Advokat Claes Månsson Advokatfirman Åberg & Co AB Box Stockholm MOTPART Datainspektionen Box Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Datainspektionens beslut , bilaga 1 Dnr SAKEN Bedömning av stark autentisering i en gäldenärswebb enligt 4 inkassolagen (1974:182) och 31 personuppgiftslagen (1998:204) -PuL DOMSLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att Datainspektionens beslut avseende stark autentisering med hänvisning till inkassolagen ska undanröjas. I övrigt avslås överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

11 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM BAKGRUND, YRKANDEN M.M. Datainspektionen beslutade den 14 september 2010 att med stöd av 31 PuL samt 4 inkassolagen förelägga PBK Inkasso AB (bolaget) att genomföra åtgärder i sin gäldernärswebb som innebär att användarnas identitet (fysiska personer gällande PuL) säkerställs med en teknisk funktion som ger stark autentisering. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. Bolaget yrkar att Datainspektionens beslut ska undanröjas. Bolaget yrkar även att Datainspektionens beslut i de delar som avser juridiska personer bör undanröjas oavsett utgången i målet i övrigt. Till stöd för sin talan har bolaget anfört bl.a. följande. I 13 PuL finns en uttömmande definition på begreppet känsliga personuppgifter. Personuppgifter som faller utanför definitionen är således av lagstiftaren bedömda som varande av annat slag än känsliga. Det förhållandet att inkassolagen innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt synes också av inspektionen åberopas till stöd för att uppgifter i inkassoverksamhet i allmänhet ska betraktas som känsliga. Bestämmelsen om sekretess återfinns i 11 inkassolagen. Bestämmelsen synes ha hämtat sin förebild i banksekretessen såsom denna utformats i bankrörelselagen (1974:182). Där är obehörighetsbegreppet avgörande för om uppgifter får lämnas ut eller inte. Ett utlämnande av uppgifter till den som uppgifterna berör kan inte vara obehörigt. Förefintligheten av inkassosekretess kan alltså inte i sig i detta sammanhang utgöra grund för att betrakta de uppgifter som presenteras på en gäldenärswebb som känsliga. Därmed är det bolagets bedömning att skyddsvärdet inte är av sådan art att lagen kräver mer utvecklade skyddsåtgärder än de som redan används av bolaget. Vid bestämmande om en teknisk funktion som ger stark autentisering bör också vägas in tekniska möjligheter, aktuell riskbild samt kostnader. Det är

12 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM också av vikt att beakta om gäldenärer tillförs information på annat sätt samt behov av information mellan olika parter. Vad avser risker så kan anföras att en hacker inte hindras åtkomst genom komplicerade inloggningsrutiner utan av databasens konstruktion i sig. Det kan inte åligga utställaren av ett lösenord att skydda säkrad information mot olagliga angrepp. Någon ökad risk för att någon obehörig kommer åt inloggningslösen torde inte föreligga med tanke på att uppgifter med gäldenärsinformation av aktuellt slag alltid översänds via vanlig postgång där riskerna för olovlig åtkomst är minst lika stor eller större än vid presentation på en lösenordsskyddad gäldenärswebb. Även via telefon och e-post sker överföring av sådan information som ges på gäldenärswebbarna. Därmed tillför inte presentationen på gäldenärswebbar något nytt riskmoment. Det finns också ett samhällsbehov av informationsöverföring via webblösningar. I de fall krav på stark autentisering införs i dessa fall, så kommer kontakt via gäldenärswebbar att upphöra till dess den tekniska utvecklingen tagit sådan fart att mer avancerade indentifieringsmetoder finns enkelt och allmänt tillgängliga till lägre priser. Nu är det huvudsakligen det allmänna och banker som nyttjar e-legitimationen i någon vidare utsträckning. Alla e-legitimationsmetoder är inte accepterade och kostnaderna, som inte framstår som rimliga i sammanhanget, är betydande. Därför råder för närvarande osäkerhet kring e-legitimation. Det är inte heller helt enkelt som privatperson att skaffa e- legitimation och det är inte en lösning som passar den grupp av människor som blir aktuella hos inkassobolaget. Datainspektionen anser inte att deras beslut ska ändras och tillägger bl.a. följande. Inspektionen har konstaterat att bolagets hantering har skett i strid med god inkassosed. Detta är överklagbart, se Kammarrätten i Stockholm i ett beslut den 23 januari 2002, mål nr När det gäller uppgifternas känslighet kan 13 PuL användas som ledning för bedömningen men är inte ensamt avgörande. Enligt artikel 17 i EG-

13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM direktivet 95/46/EG ska bedömning av lämplig säkerhetsnivå göras med hänsyn till bl.a. arten av uppgifterna. Därmed kan man inte, som bolaget vill göra gällande, hävda att det bara är uppgifter som räknas upp i 13 PuL som är skyddsvärda. Uppgifter om en persons ekonomi är inte automatiskt att betrakta som integritetskänsliga men i sitt sammanhang kan ekonomiska uppgifter vara integritetskänsliga och skyddsvärda. Detta tar sig uttryck i att ekonomiska uppgifter ges skydd genom sekretess och tystnadsplikt eller annan lagstiftning. Ekonomiska förhållanden skyddas särskilt mot utlämnanden i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt i kreditupplysningslagen (1973:1173). Lagstiftaren har genom att införa en tystnadsplikt i inkassolagen ansett att uppgifterna är skyddsvärda. Även Högsta Förvaltningsdomstolen har i sin bedömning tagit hänsyn till personuppgifters känslighet utan att uppgifterna varit känsliga enligt definitionen i 13 PuL (se RÅ 2010 ref. 19). Inspektionen håller med om att det finns vissa risker förenade med annan kommunikation av ekonomisk information som sker förutom via nätet (telefon, vanlig postgång). Datainspektionen ställer dock krav även på denna hantering. Därtill är det Datainspektionens uppfattning att e- legitimation i högsta grad är en tillgänglig teknik och undersökning visar bl.a. att i åldersgruppen år hade över 50 % av befolkningen en e- legitimation. De krav som nu inspektionen ställer på dessa inkassoföretag är nya och någon tillsyn har ännu inte gjorts av t.ex. banker och andra e- handelsbolag, dock bör kraven inte vara lägre för att en företeelse är ny. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser m.m. Av 13 PuL följer att det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening. Vidare anges i andra stycket samma bestämmelse att det också är förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. I tredje stycket samma

14 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM bestämmelse anges att uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter. I 45 PuL första stycket anges bl.a. att om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt, skall myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse. I 51 PuL anges att tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag om annat än föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I 11 inkassolagen anges bl.a. följande. Den som är eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon till följd därav har fått veta om enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemligheter. I 13 inkassolagen anges att Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag. I 19 inkassolagen anges att Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. De i målet övriga aktuella bestämmelserna i PuL och inkassolagen redovisas i Datainspektionens beslut, se bilaga 1. Förvaltningsrättens bedömning Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att den del av beslutet där Datainspektionen hänvisar till 31 PuL är ett uttryckligt föreläggande enligt 45 PuL som är överklagbart enligt 51 PuL. Den del av beslutet där Datainspektionen hänvisar till inkassolagen ska enligt förvaltningsrättens mening ses som ett uttalande med en sådan styrande effekt att det kan likställas med ett föreläggande. Därmed är det att se som ett beslut där Datainspektionen utövar tillsyn över inkassolagen, vilket är överklagbart enligt 13 och 19 inkassolagen. Förvaltningsrätten har därefter att ta ställning till om det i målet är fråga om sådana känsliga uppgifter att förelägganden enligt PuL samt inkasso-

15 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM lagen aktualiseras. För det fall det rör sig om sådana känsliga uppgifter, har förvaltningsrätten därefter att ta ställning till om inkassobolaget har haft behov av en stark autentisering för överföring av uppgifterna i öppna nätverk för att anses ha handlat i enlighet med god inkassosed enligt inkassolagen samt ha uppfyllt kraven på tillräcklig säkerhet i PuL. Känsliga uppgifter Bolaget har inrättat en s.k. gäldenärswebb, vilket är en databas med åtkomstmöjlighet via Internet. I denna gäldenärswebb finns information som hämtats från bolagets gäldenärsregister. Åtkomsten till gäldenärswebben är skyddad via användarnamn och lösenord. De uppgifter som görs tillgängliga via gäldenärswebben är gäldenärens grundläggande kontaktuppgifter, en skuldbild för respektive ärende samt en samlad skuldbild. Gäldenären bereds också vissa kommunikationsmöjligheter via gäldenärswebben. Bolaget har anfört att den information som lämnas via gäldenärswebben inte är så känslig att det krävs stark autentisering för utlämnande. Detta främst med hänsyn till att 13 PuL ska ses som uttömmande. Förvaltningsrätten finner i likhet med inspektionen att 13 PuL inte är uttömmande i en situation som denna. Uppgifter om en persons ekonomi är visserligen inte automatiskt att ses som känsliga uppgifter men i inkassosammanhang får de ändå anses vara integritetskänsliga och skyddsvärda och ett visst stöd kan hämtas från RÅ 2010 ref. 19 och annan lagstiftning såsom offentlighets- och sekretesslagen, kreditupplysningslagen samt inkassolagen. God inkassosed Datainspektionen har hänvisat till 11 inkassolagen då de kommit fram till slutsatsen att god inkassosed även omfattar en stark autentisering i en

16 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM situation som föreligger i målet. Bolaget har anfört att den befintliga tekniska lösningen som bolaget har är fullt tillräcklig för att motsvara god inkassosed. Vad som är god inkassosed framgår av 5-11 inkassolagen. De förarbeten och praxis som finns på området (se bl.a. prop. 1974:42 sid 40 och Kammarrätten i Stockholm i dom meddelad den 11 mars 2011, mål nr samt Förvaltningsrätten i Stockholm i dom meddelad den 17 juni 2009, mål nr ) är inte tillämpliga på förhållandena i detta mål. Genom att hänvisa till 11 inkassolagen framstår det som att Datainspektionen menar att det förfarande som bolaget använder för sin gäldenärswebb innebär ett obehörigt röjande av uppgifter som skulle strida mot god inkassosed. Bestämmelsen om förbud mot obehörigt röjande är en förlängning av den tystnadsplikt som även råder i andra lagstiftningar (se prop. 2008/09:150 s. 361). Det är förvaltningsrättens mening att ett system där ett inkassobolag lämnar ut ekonomisk information till en gäldenär via en gäldenärswebb och där åtkomsten skyddas via användarnamn och lösenord inte utgör ett obehörigt röjande av uppgifter enligt 11 inkassolagen. Därmed anser förvaltningsrätten att Datainspektionen, som får anses ha bevisbördan för att bolaget brutit mot god inkassosed enligt 4 inkassolagen, inte gjort sannolikt att bolagets rutiner strider mot god inkassosed. Vad som anges i Datainspektionens allmänna råd Tillämpning av inkassolagen vilka refereras till i det överklagade beslutet, föranleder ingen annan bedömning. Tillräcklig säkerhet Enligt 31 PuL ska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas. Frågan i förevarande mål är om de åtgärder som vidtagits av bolaget ska anses tillräckliga. I bedömningen

17 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM enligt PuL ska en sammanvägning ske utifrån risker, omvärldsbehov, tekniska möjligheter samt rimliga kostnader. Förvaltningsrätten finner i likhet med Datainspektionen att de krav som ställs enligt PuL även innefattar ett krav på stark autentisering utifrån de rådande omständigheterna i målet. Detta då det blir en stor skillnad i risk mellan att vidta åtgärder för autentisering i jämförelse med stark autentisering. Vid denna riskbedömning är det enligt förvaltningsrättens mening av underordnad betydelse hur risken vid överföring av information genom övriga kanaler ser ut. Det är också fråga om sådana känsliga uppgifter som är skyddsvärda även med beaktande av samhällets behov av en snabb webb-baserad kommunikationskanal. Datainspektionen har angett att en tillräcklig säkerhet kan åstadkommas genom att användarnas identitet säkerställs med en teknisk funktion genom exempelvis asymmetrisk kryptering (t.ex. e-legitimation) eller engångslösenord. En stark autentisering innebär således att identiteten ska säkerställas mot något utöver ett personligt lösenord (dubbla identifieringsåtgärder). Det är förvaltningsrättens mening att den tekniska utvecklingen är sådan, att det byte av system som en stark autentisering innebär, inte nödvändigtvis medför en orimlig ökning av kostnad för bolaget. Bolaget har inte heller visat hur stora kostnader ett byte av system skulle innebära. Enligt ovanstående resonemang anser förvaltningsrätten således att Datainspektionen har haft fog för sitt beslut i den del den avser föreläggandet enligt PuL. Däremot anser förvaltningsrätten att Datainspektionen inte har haft fog för sitt konstaterande enligt inkassolagen och därmed ska överklagandet bifallas i denna del på så sätt att Datainspektionens beslut i den delen ska undanröjas. Med anledning av delvis bifall i målet bortfaller bolagets särskilda yrkande om undanröjande av beslut avseende juridiska personer.

18 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen DOM HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1a) Ingrid Utne Rådman I målet har även deltagit nämndemännen Helena Johansson, Per-Erik Nyholm samt Bo Kahn. Enhälligt. Föredragande har varit Åsa K Nilsson.

19 Bilaga 2 HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND DV 3109/1A Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltn ingsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet för offentligpart räknas emellertid från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten, 2. det beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

20 Bilaga B Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen fordras att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original samt innehålla följande uppgifter; 1. den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. DV 681 Formulär 1

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2015-10-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 4369-15 1 KLAGANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM F\mV/f JJUIVI Mål nr 5647-12 Avdelnings 2012-10-05 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ Föredragande: S. Hagström DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå 4, ), (4.1v1G - 4, 61 7( 013o f'- 4 1 Mål nr 2441-12 D10 Sida 1 (7) KLAGANDE SCA Skog AB, 556048-2852 Ombud: Emil Leander

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE ...... KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning2 2012-03-06 Meddelad i Göteborg,-- ;;e:... yf)"\ Sida 1 (4) Mål nr 2086-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-05-03 653-2012 Max Matthiessen AB Att: N N Box 5908 114 89 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Max Matthiessen

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2013-09-11 1613-2011 Danske Bank A/S Filial Sverige NN Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Danske

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Anneli Hyökki Gundas gata 9 431 51 Mölndal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Transitios beslut den 18 juni 2014 dnr 2353, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 554-13 1(4) meddelad i Stockholm den l juli 2013 KLAGANDE Carl-Erik Holmqvist Ombud: Advokaterna Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2013-01-17 Rotel 060104 Stockholm Mål nr Fi'9394-12 Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12,

Läs mer

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7526-13 KLAGANDE Annie Hellquist Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2008-02-25 1161-2007 Apoteket AB 118 81Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen konstaterar följande. Apoteket AB (Apoteket) saknar rutiner för systematiska

Läs mer

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 2010-11-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 7080-09 1 KLAGANDE X mbh MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 26 augusti 2009 i mål

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN 2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Emma Grönlund Rotmästarvägen 5 922 63 Tavelsjö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå kommuns beslut den 17 januari 2012, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE 2Secure Screening AB, 556725-8560 Ombud: Advokaterna Pontus Stenbeck och Mikael Dubois Hamilton Advokatbyrå KB Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 november 2014 KLAGANDE Königs Restaurang och Konsult AB, 556495-0524 Ombud: Chefsjurist Stefan Lundin Visita Box 3546 103 69 Stockholm

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE Gothia Protection Group AB, 556567-5013 Ombud: AA Gothia Protection Group AB Box 2003 438 11 Landvetter MOTPART

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer