Skogsbranden i Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsbranden i Västmanland"

Transkript

1 Skogsbranden i Västmanland - - En riksangelägenhet Per Wideberg Länsstyrelsen i Västmanlands län

2 SYFTE: Beskriva händelsen i stort, med viktiga händelser i händelsen ur ett lednings och samverkans perspektiv kopplat till Länsstyrelsens geografiska områdesansvar. Belysa utmaningar, erfarenheter och lärdomar.

3 LÄNSSTYRELSENS GEOGRAFISKA OMRÅDESANSVAR: Innebär ett ansvar för att samordna krisberedskapsarbetet i länet tillsammans med sektorsansvariga myndigheter, kommuner och berörda organisationer.

4 LAGSTIFTNING Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Lagen om skydd mot olyckor, ibland kallad LSO, förklarar den enskilde, kommunens och statens skyldigheter att skydda samhället från olyckor. Skyldigheterna omfattar oftast att ha en god beredskap och planera inför eventuella olyckor inom sitt ansvarsområde. Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Förordning om krisberedskap och höjd beredskap syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet skall minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion Vad gäller krisberedskap och höjd beredskap är länsstyrelsen geografiskt områdesansvarig myndighet och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Det innebär bland annat att länsstyrelsen genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen, ha en tjänsteman i beredskap (TiB) samt en krishanteringsorganisation.

5 Med ledning av bestämmelserna i länsstyrelseinstruktionen och beredskapsförordningen kan länsstyrelsens områdesansvar beskrivas enligt följande: Länsstyrelsen ska: Vara en sammanhållande funktion mellan aktörer (myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och andra aktörer) i länet och den nationella nivån, Analysera risker och sårbara förhållanden i den egna verksamheten och upprätthålla förmåga till krisledning, Upprätta regional risk- och sårbarhetsanalys, Se till att samverkan sker mellan aktörer i länet och med angränsande län, Under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter, Tillhandahålla en samlad lägesbild som underlag för samverkan och samordning, Hålla regeringen underrättad, Samordna information till media och allmänheten under en kris, Efter beslut av regeringen, prioritera och inrikta statliga och internationella resurser.

6

7 31 juli Foto: VLT

8

9 Skogsbrandens geografiska läge

10 Måndag - kl Måndag - kl Måndag - kl Måndag - kl Måndag - morgon Söndag - eftermiddag Lördag - kväll Lördag - morgon Fredag Torsdag - kväll

11

12

13 - - en riksangelägenhet 31 juli 5 augusti Vad hände?

14 Torsdag den 31 juli 2014 Kl. 13:29. Nödsamtal till 112, tas emot vis SOS-centralen i Örebro från person som befinner sig på ett kalhygge i nordöstra Västmanland för att utföra markberedning. Gnista från markberedare har antänt marken runt maskinen, personen har försökt att släcka själv med den utrustning som fanns i maskinen. Elden sprider sig dock och det behövs hjälp. Initialt uppskattas ytan som brinner till 30X30 meter med tillägget att det blåser kraftigt. Personen som larmar ger en exakt position från egen GPS samt en vägbeskrivning till platsen från Seglingsberg. Räddningstjänsten larmas 13:29 om brand ute terräng: Skogsbrand i Seglingsberg. Första räddningstjänstenhet framme vid brandplatsen kl. 14:34 Kl. 18:23. SOS Larmar TiB på Länsstyrelsen om pågående skogsbrand, IB MBR uppgav att det var ett kalhygge som brann och att området var ca 1,5 km långt och 400 meter brett.

15 1 augusti

16 Fredag den 1 augusti 2014 Länsstyrelsen TiB har regelbunden kontakt med RCB och räddningsledare som informerar om att de har situationen under kontroll och att de känner att de har tillräckligt med resurser för att hantera branden. Ca kl påbörjar hkp från Försvarsmakten med vattenbombning av branden. Kl. 18:07. VLT webb: Vinden kan spela spratt. Skogsbranden har spridit sig till ett område på 1500 X 1500 meter. Tre styrkor från MBR och ytterligare fler från Sala-Heby är på plats. Kl. 20:26. VLT webb: Brandkåren förbereder evakuering Om det vill sig illa kan det bli aktuellt att evakuera boende i närheten av den stora skogsbrand som rasar i trakten kring Öjesjön. Kl. 22:05. RCB begär att KBX går ut med ett myndighetsmeddelande för att informera lokalbefolkningen om branden. Landshövdingen har kontakt med tf LH Mikael Bergquist som uppger att insatsledningen uppgett att situationen är under kontroll.

17 2 augusti Foto: MSB

18 Lördag den 2 augusti 2014 Brandrök har dragit in över Uppsala tätort. TiB på Länsstyrelsen har kontakt med beredskapsdirektör Ingela Regnell för att uttrycka sin oro över händelseutvecklingen. En fråga avseende behov av samordning och samverkan konstrueras till RL. Kl. 13:45. TiB och IR kommer överens om att inte sammankalla USAM eftersom räddningstjänsten Sala avböjer och inte ser något behov. TiB Länsstyrelsen informerar tf Landshövding Mikael Bergquist om läget och de beslut TiB fattat.

19 3 augusti

20 Söndag den 3 augusti 2014 Ingela Regnell kontaktar Tf Länsråd Mikael Bergquist. Bergquist fattar beslut om att kalla in och bilda en mindre krisorganisation på Länsstyrelsen. Röklukt känns ner till Torsby i Värmland. Klockan 19:00 hålls ett första möte på Länsstyrelsen i Västmanland. Ett stabsarbete påbörjas. Klockan 19:30 hålls ett första telefonmöte med U-sam. Efter inkommen begäran av räddningsledare om flygresurser från ERCC i Bryssel jobbar Länsstyrelsen under kvällen med detta samt att skapa en samlad lägesbild och en prognos för fortsatt arbete. Sala kommun aktiverar sin POSOM grupp. Landshövdingen får besked om att han bör avbryta sin semester och ta sig till Västerås.

21 3 augusti

22 Måndag den 4 augusti 2014 Stabsarbetet på Länsstyrelsen fortsätter och Landshövding Ingemar Skogö ansluter till stabsarbetet. Samtliga räddningschefer i de drabbade kommunerna och, då tjänstgörande, räddningsledare är överens om att Länsstyrelsen bör överta kommunal räddningstjänst. Det finns ett tydligt behov av samordning av samlad lägesbild, resurser och information. Landshövdingen och delar av Länsstyrelsens krishanteringsorganisation beger sig till Ramnäs för att hålla presskonferens. Arbetet med övertagande av kommunal räddningstjänst påbörjas. Kontakt tas med TiB på MSB. Branden får under eftermiddagen/kvällen ett explosionsartat förlopp och boende i brandens framfart evakuerar/evakueras. Sammanlagt under måndagen och tisdagen evakuerar/evakueras ca 1000 personer. Detta förlopp innebär bl.a. att en person avlider och en brännskadas svårt. Händelsen klassas från nu av polismyndigheten som en särskild händelse. VMA går ut till allmänheten.

23 4 augusti Foto: Andreas Karlsson

24 4 augusti

25

26 EVAKUERING

27 Evakuering VMA intervju SR måndag Intervju med evakuerade Bilder: Källa sr.se

28 5 augusti Foto: TT

29 Tisdag den 5 augusti 2014 Tidigt på morgonen hålls en telefonkonferens med MSB om konsekvenserna av ett övertagande av kommunal räddningstjänst. Ett formellt övertagandedokument tas fram och Landshövding med stab beger sig till Ramnäs för ett möte med tjänstgörande och tänkt ny räddningsledare Lars-Göran Uddholm samt berörda räddningschefer i kommunerna. Mötet påbörjas ca 09:00. Under mötet framkommer ett ensat och gemensamt önskemål om att Länsstyrelsen ska överta kommunal räddningstjänst med omedelbar verkan. Lars-Göran Uddholm föredrar tänkt organisation, en målbild och en struktur för fortsatt arbete. Klockan 10:15 skriver Landshövding Ingemar Skogö på ett beslut om övertagande av kommunal räddningstjänst och delegerar samtidigt räddningsledarskapet till Lars-Göran Uddholm som omedelbart påbörjar det fortsatta arbetet med händelsen. Arbetet med att bygga en strategisk samverkande ledning med funktioner påbörjas. VMA går ut till allmänheten.

30 Länsstyrelsen tar över kommunal räddningstjänst Vad innebar det? Länsstyrelsen tar över all kommunal räddningstjänst i länet. I samma stund som övertagandet skedde beslutade Länsstyrelsen att delegera tillbaka räddningstjänst-ansvaret för ordinarie verksamhet, som inte berörde skogsbranden, till räddningscheferna. Länsstyrelsen utsåg en räddningstjänstansvarig till Länsstyrelsen.

31 5 augusti

32 Ledningsstab Ramnäs 5/8 Räddningsledare Länsstyrelsen MIC FM MARK MIC FM LUFT Stabschef Ledning Evakuering Info Logistik Insatsplan Resurs Press Omvärld

33 Ledningsstab Ramnäs from slutet av v 32 Länsstyrelsen MSB Räddningsledare Polisen MIC FM MARK MIC FM LUFT Stabschef Ledningsstöd Planering FRG Info Personal Insats Juridik Ekonomi IT Administration Logistik Krishantering Evakuering Infrastruktur Press Omvärld Insatsplan Resurs Expert

34 Den 5 augusti 2014 Länsstyrelsen i Västmanland övertar räddningstjänstansvaret Övertagande av ansvar för räddningstjänsten i Sala kommun, Mälardalens Brand- och räddningsförbund samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund samt förordnande av räddningstjänstansvarig och räddningsledare Länsstyrelsen beslutar med stöd av 4 kapitlet 33 Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att överta ansvaret för räddningstjänsten i Sala kommun, Mälardalens Brand- och räddningsförbund samt Södra Dalarnas räddningstjänstförbund och förordnar med stöd av 4 kapitlet 10 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Åke Broman som räddningstjänstansvarig och utse Lars- Göran Uddholm som räddningsledare samt Tomas Strandman som stf räddningsledare. Detta beslut gäller fr.o.m. 5 augusti 2014, kl och tills vidare.

35 Varför tar Länsstyrelsen (staten) över ansvaret från kommunen? Tydligt och gemensamt önskemål från de kommunala räddningstjänsterna Tydligt behov av samordning av samlad lägesbild, resurser och information Staten övertar hela ansvaret för räddningstjänst i kommunerna, inte bara för insatsen.

36

37 Onsdag den 6 augusti 2014 Fortsatt arbete med bekämpning av branden samt byggande och hållande av begränsningslinjer. Kommunerna har kommit igång med krishanterings och POSOM arbete för att möta och motta drabbade. Riktad information har kommit igång på hemsidor, och på sociala medier. Regelbundna stabsorienteringar hålls var tredje timme. Resurser från hela Sverige börjar anlända Frivilliga och privatpersoner börjar anlända med hjälp och gåvor. Fortsatt arbete pågår med att bygga upp den samverkande ledningen.

38 Fortsatt geografiskt områdesansvar U-Sam- möten varje dag perioden 3 augusti- 15 augusti. Posom-möten 4 augusti- 18 augusti, sedan utplanande frekvens, nu en gång/ veckan Stöd till räddningstjänsterna (ett antal möten) för att förbereda fasen efter att räddningstjänsten avslutas från statens sida. Möten med drabbade kommuners informatörer samt krisinfonätverket, under 4-15 augusti samt löpande kontakter efter 18 augusti.

39 Unikt i samband med skogsbranden Det stora engagemanget hos frivilliga Gåvolagret Spridningen på sociala media Stort antal brandturister Staten tog över rtj Långvarig räddningsinsats ( 43 dagar) Samhällskonsekvenserna Stort antal aktörer involverade Den stora komplexa organisationen Civil/militär samverkan på ledningsnivå Privat/offentlig samverkan på ledningsnivå Ramnäsandan

40 Problem Kommunikationen mellan olika aktörer Samverkanspersonernas mandat och uppgifter Geografiskt områdesansvar kommun/länsstyrelse Förtroendetappet till följd av mindre väl valda ord. Svårt att bygga upp förtroendet igen. Vilka vistas i området? Kvalitetssäkring av befolkningslistor! Boende som hamnar i kläm mellan evakuerat och avspärrat område. Brandturismen

41 Erfarenheter Reagera och agera tidigt Ta ordentlig höjd i uppbyggnaden av ledningen. Viktigt med utbildade samverkanspersoner med tydligt uppdrag och mandat. Gränssnittet mellan lokal och regionalt områdesansvar. Fantastiska insatser från frivilliga. LRF, FRG, frivilligorganisationer övriga frivilliga Svårt omöjligt få fram säkra listor över boende.

42 Allmänna lärdomar Funktionsmail och telefoner Information, information, information Sociala medier IT-system Info till växel! WIS/ RAKEL Rapporteringsvägar- internt, externt- uppåt, neråt Begreppsförståelse Nationell stödstyrka Vad innebär det i praktiken när LST tar över räddningstjänstansvaret? Kommunernas geografiska områdesansvar/ LST Semestertider Dra på stort Ledord: Samverkan, uthållighet, kontinuitet, fokusering och prestigelöshet

43 LÄRDOMAR UR ETT SAMVERKANSLEDNINGSPERSPEKTIV Reagera och agera tidigt. Skapa en stabsstruktur med full stab och samtliga behövda funktioner från början. Dokumentera och logga beslut, inköp, anställningar m.m. från start. Var noga med juridiken avseende beslut, inköp, ingrepp i annans rätt m.m. Tillse att skapa en uthållighet. Tillse att rätt man alltid är på rätt plats oavsett organisatorisk tillhörighet. Var noga med omfallsplaneringen. Krisinformationen är av avgörande betydelse. Ett tillräckligt bra beslut är bättre än inget beslut alls. ALLA involverade aktörer måste ha en samverkansperson på plats. Utnyttja samhällets alla resurser, men var noga med att tydliggöra ansvar, roll och arbetsuppgift. Samverkan är inte en teoretisk modell utan ett nödvändig praktiskt hantverk som kräver ett aktivt deltagande från alla aktörer, en förståelse för varandras olikheter och roller samt ett gemensamt åtagande och ett gemensamt stort engagemang.

44 SLUT Frågor?

45 LEDNINGSSTABEN I RAMNÄS

46 Stort informationsbehov hos allmänhet och media 10 presskonferenser hos staben i Ramnäs ser Länsstyrelsens inlägg på Facebook ser det mest visade Facebook-inlägget Ett stort antal telefonsamtal till kommunerna, och Länsstyrelsen Nära samarbete med Radio P4 Västmanland gillar Länsstyrelsens Facebook-sida unika besökare på Länsstyrelsen hemsida inslag i TV, radio och tidningar

47 Hur arbetar Länsstyrelsen med att informera drabbade? Länsstyrelsens hemsida och krisinformation.se Sociala media Facebook och Twitter SOS Alarm nationellt informationsnummer Myndighetsmeddelanden /VMA Pressmeddelanden och presskonferenser Pressinfo efter varje stabsorientering Radio P4 Västmanland som första kanal SMS till boende Anhöriga uppmanas kontakta släkt i området

48

49 Några siffror Brandareal ca hektar = 140 km² (Sala kommun 1170 km²) Brandens omkrets ca 65 km Avspärrat område ca 147 km² I Sala kommun evakuerades ca 250 personer, samt ca 400 hushåll bedöms som drabbade. Cirka nötkreatur samt 500 får och lamm evakuerades Flygplanen var uppe gånger och dumpat m³ vatten Helikoptrarna 320 flygtimmar, och släppt m³ vatten 72 mil brandslang användes

50 Länsstyrelsen Krishanteringsorganisation Varför? Begäran från kommunerna och skogsägarna att Länsstyrelsen ska samordna efterarbetet Inriktningsbeslut från Landshövdingen Samordna det långsiktiga arbetet med att hantera konsekvenserna av branden. Ska ske genom särskild krishanteringsorganisation Aktivt utöva ledning och samordning genom samverkan utifrån det geografiska områdesansvar Länsstyrelsen i Västmanland ska tillse att samtliga drabbade i skogsbranden och övriga berörda myndigheter ges erforderligt stöd och hanterar situationen på ett så kompetent sätt som möjligt i alla dess delar.

51 Länsstyrelsen Krishanteringsorganisation Start 18 augusti fram till årsskiftet 40 personer i Länsstyrelsen lokaler 18/8, nu ca 20 st Prioriterade områden Stöd till drabbade Lämna tillbaka skogen till skogsägarna utan att någon blir skadad Hantering av ekonomisk ersättning Samordning av räddningstjänst Stöd till kommunerna Samordning av statliga myndigheter Stödja Länsstyrelsens ordinarie verksamhet Inhämtning av materiel Information och kommunikation! I

52 Brandturister söker sig till området Fara för liv inser inte allvaret Bryter avspärrningar Hindrar räddningspersonal Boende upplever sig kränkta Resurskrävande att hantera Ordningsvakter

53 STÖD FRÅN EUROPA

54 STÖD FRÅN NORGE

55 Arbetet med FRG frivilliga resursgrupper Avlastning för de professionella. En stor uppgift. Hantera logistiken med att förse räddningspersonal med mat. Fler uppgifter. IT-stöd, tjänstgöra i stab, sköta administration och loggföring, ställa upp med vaktposter, sköta uppsamlingsplatser och centrallager. Insatser i Ramnäs, Norberg, Fagersta och Sala.

56 FRIVILLIGA STÖD OCH HJÄLP

57 Arbetet med stöd till drabbade Stödcenter Psykologisk förstahjälpen Faddersystem mellan kommunerna i och utanför länet Informationsnummer till gemensamt KC One stop shop Krisinformation.se Facebook Krisstöd olika aktörer och olika former, LRF, POSOM., mfl. Ceremoni och flygning för de som drabbats hårdast Plan för återflytt Personliga kontaktpersoner från Fagersta och Sala kommun samt polisen Ringt och skickat brev/annons Informationsbroschyr Arrangerat informationsträffar för drabbade i olika konstellationer Inhämtat erfarenheter från tidigare kriser Nationella samverkanskonferenser

58 KRISSTÖD

59 Gåvor i mängder!

60 GÅVOORGANISATION

61 BESÖK

62 INSAMLINGSKONSERTER

63 TACKSAMHET

64

65 REGERINGENS STÖD

66 Särskilda statsbidrag 250 milj kommunal räddningstjänst 50 milj närbesläktad med räddningstjänst i kommunerna (LSTY) varav 2 miljoner direkt till respektive drabbad kommun 50 milj åtgärder efter branden (LSTY) 10 milj kostnader för Länsstyrelsen 71 milj Skogsstyrelsen 7 milj Sänkt dieselskatt

67 Vad har vi gjort, exempel Hantering av ekonomisk ersättning Rutiner klara den 26 augusti Samordning av räddningstjänst De tre räddningstjänsterna samarbetar i det fortsatta arbetet Stöd till kommunerna Allmänhetens intresse för brandområdet Ordningsvakter och öppnade av Öjesjövägen Samordning av statliga myndigheter Samverkanskonferens statliga myndigheter 28 augusti Stödja Länsstyrelsens ordinarie verksamhet Utredning genomförd Inhämtning av materiel (Återställningsdepå) 70 mil slang Vi har avlastat kommunernas deltidsstyrkor vid larm om bränder dagtid vardagar genom brandstyrkan i Ramnäs (depåpersonalen). Störningarna för arbetsgivarna har varit extremt stor under skogsbranden

68 Avslutande av räddningstjänst (11/9) Ca 200 skogsägare Bevakning efter brand och eftersläckning Förbud att gå ut i skogen Dialog - möte med intresseorganisationerna och de stora skogsägarena - möte med alla skogsägarna Skogsbrandflyg Räddningstjänsterna släcker bränder Länsstyrelsen hjälper till med en styrka på dagtid Formella beslut hem i brevlådan

69 Varför avlyst område? Förenat med stor fara att gå ut i skogen Mycket stort intresse att komma in i området Förbjudet för allmänheten Respektera avspärrningar Skadade rötter gör att träden faller lätt Fara för liv Tillträdesförbud De som vistas i området ska inhämta nödvändig kunskap

70 Brandområdet avlyst för allmänheten enligt ordningsstadgan Med undantag: - Skog- och markägare - Fastighetsägare - Försäkringsbolag - Samhällsservice - Myndigheter - Jakträttsinnehavare

71 Skogsbranden i siffror Areal brandhärjat område: cirka hektar Areal avspärrat område: som mest hektar Omkrets på brandområdet: cirka 65 km Evakuerade personer: cirka 1000 Personer som hotades av evakuering: cirka 6000 Evakuerade djur: cirka 1200 nötkreatur och 500 får.

72 Skogsbranden i siffror - bekämpning från luften 14 helikoptrar befinner sig 320 timmar i luften 4 flygplan vattenbombar 1533 gånger 14 personer evakueras vid 2 tillfällen med helikopter

73 Skogsbranden i siffror - personal som deltar i insatsen Totalt: 1500 personer ingår i insatsen. 80 i ledningen. Räddningstjänsten: Cirka 120 personer igång dygnet runt. Polisanställda: Cirka 100 deltar i den direkta insatsen Militären: 200 på marken, inklusive 120 från hemvärnet. 100 i planeringen. 150 håller helikoptrarna i luften FRG: 45 personer från 10-talet olika frivilliga resursgrupper på plats dagtid Bandvagnsförare: Cirka 100 förare byter av varandra dygnet runt Vattenbombarna: 30 personer håller fyra flygplan i luften Krisinformatörer: 60 arbetar med förmedla information via olika forum

74 Det har framför allt varit ett imponerande engagemang från alla inblandade. All räddningspersonal givetvis, men även frivilliga resursgruppen, försvaret, hemvärnet För att inte tala om alla privatpersoner och alla företag som vill bidra. Alla har visat på ett oerhört engagemang. Landshövding Ingemar Skogö "Vi har skrivit historia i svensk krishantering. Hoppas vi tar med oss mycket härifrån." Lars-Göran Uddholm

75 SLUT Frågor?

Skogsbranden i Västmanland 2014 När krisen kom till Kontaktcenter

Skogsbranden i Västmanland 2014 När krisen kom till Kontaktcenter Skogsbranden i Västmanland 2014 När krisen kom till Kontaktcenter Folkmängd Totalt 22 000 invånare 31/12-15 Centralort Sala ca 12 000 Västmanlands län Störst av de drabbade kommunerna Totaleral 1 211,12

Läs mer

Skogsbranden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland Skogsbranden i Västmanland Torsdag 31 juli Foto: VLT Söndag 3 augusti U-sam har sitt första möte. 2 kommunikatörer på länsstyrelsen lägger ut uppdateringar på webb, Facebook och skickar via mejl till

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Skogsbranden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland Skogsbranden i Västmanland Bortrest på semester när rutinlarmet kom Semester liksom så många andra. Kontaktcenter och POSOM aktiverat Söndag Måndag Helvetet! Temperatur +35 C Vind 15 m/s Branden sprider

Läs mer

Skogsbranden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland Skogsbranden i Västmanland 12 dagar när Sverige stred för Västmanland Ingela Regnell, beredskapsdirektör Länsstyrelsen och Lena Lundgren, beredskapsplanerare, Landstinget 2015-03-20 Upplägg Kort bakgrund,

Läs mer

Bara skog som brinner?

Bara skog som brinner? Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Fredrik Bynander & Viktoria Asp Vad hände? 31 juli 2014 Branden startar 4 augusti Stor brandspridning 5 augusti

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Skogsbranden i Västmanland 2014 EN DOKUMENTATION UTGIVEN AV LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN

Skogsbranden i Västmanland 2014 EN DOKUMENTATION UTGIVEN AV LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN Skogsbranden i Västmanland 2014 EN DOKUMENTATION UTGIVEN AV LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN Svedjenäva är en växt vars frön behöver stark värme för att gro. En kort tid efter skogsbranden gick det att

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser,

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

PHILIPE GUSTAVSSON FRG Avesta

PHILIPE GUSTAVSSON FRG Avesta 1 INTERVJU MED FRG-PERSONAL FRÅN INSATSEN VID SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND 2014 PHILIPE GUSTAVSSON FRG Avesta 2 Vem är du och vilken roll har du i FRG i din kommun? Jag heter Philipe Gustavsson och är med

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Titel: Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län Diarienummer: 100-8593-10 Redaktör: Ann-Nina Finne ISBN: 978-91-86533-25-0

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Avtal om samverkan om åtgärder för krishantering - U-Sam

Avtal om samverkan om åtgärder för krishantering - U-Sam ~ ~. ~(ilaga KS 2011/224/1 "OMR ""1- ", 'i'Jl,ffi'- ~~, RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA~HEBY Rickert Olzon 1 9 Diariem-----,=="...-I 2011! 1 (l) 201HO~18 YTTRANDE YTTRANDE Avtal om samverkan om åtgärder för

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73 Krishanteringsplan För Köpings kommun enligt lag SFS, 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige den

Läs mer

W Västmanlands län Landshövdingen

W Västmanlands län Landshövdingen Bj laga ls 2015/ 192/ 1 Länsstyrelsen W Västmanlands län Landshövdingen SALA KOMM UN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2U15-09- 3 0 Datum 2015-09-28 Dnr LH 9/2015 457-4415-2015 Länets kommunstyrelseordförande

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Krishanteringsplan. Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser

Krishanteringsplan. Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser 2014 Krishanteringsplan Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår - Krisberedskap Askersunds kommun 2014-01-01 Innehållsförteckning INLEDNING... 3

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

Skogsbränder juni 2008. Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha

Skogsbränder juni 2008. Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha Skogsbränder juni 2008 Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha Förhistoria Skogsbrandgrupp tillsatt för att komma med förslag på utveckling av vår taktik och teknik våren 2008 Skogsbränder i Skån

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar... 3 Informationsstabens uppgifter...

Läs mer

Avdelningen för samordning och Insats Enheten för omvärld och beredskap. Enhetschef Per-Åke Mårtensson

Avdelningen för samordning och Insats Enheten för omvärld och beredskap. Enhetschef Per-Åke Mårtensson Avdelningen för samordning och Insats Enheten för omvärld och beredskap Enhetschef Per-Åke Mårtensson per-ake.martensson@msb.se 0730 26 13 45 Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå

Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå Samverkan vid skogsbrand, hygges- och naturvårdsbränning i Västerbotten.. Rolf Lundin, Räddningstjänsten Umeå INBJUDAN till årets SKOGSBRANDMÖTE INFORMATION OCH RUTINER VID SKOGSBRAND, HYGGES- OCH NATURVÅRDSBRÄNNING

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Bilaga till Styrdokument Krisberedskap. Plan för hantering av extraordinära händelser. Enligt lagen om extraordinära händelser

Bilaga till Styrdokument Krisberedskap. Plan för hantering av extraordinära händelser. Enligt lagen om extraordinära händelser Bilaga till Styrdokument Krisberedskap Plan för hantering av extraordinära händelser Enligt lagen om extraordinära händelser Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168 Ansvarig nämnd:

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Andreas Bergman Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Bakgrund Prioritering resurser - Hur, när

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län F-samverkan - en styrka i Jönköpings län Förord Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Grästorps kommun Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Lednings- och informationsplan 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-10-19 Innehåll Inledning...

Läs mer

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av:

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av: Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun 2015-2018 Diarienr. 2016-353 Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-01-26 1 Dokumentansvarig: Kommunikatör Innehåll

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer