Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun."

Transkript

1 Datum Sida (8) Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Den kommunala upphandlingen regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunstyrelsen har , beslutat att till ansvariga tjänstemän enligt delegationsordningen delegera rätten: att fatta inköpsbeslut gällande varor och tjänster att teckna ramavtal för viss tid eller viss mängd, från vilket senare anskaffningsberättigad tjänsteman kan göra avrop För att utnyttja sammanlagda inköpsvolym och därigenom få förmånliga priser och villkor, skall kommunens inköp samordnas där så är lämpligt med Skövde kommun och andra intresserade kommuner. Där det kan medföra fördelar för kommunen bör samordning vid upphandling ske med stat eller region. En betydande del av inköpen sker genom avrop från ramavtal i vilka kommunen förbundit sig att under avtalstiden, köpa viss kvantitet eller hela sitt behov av avtalade varor eller tjänster. För att kommunen skall kunna träffa förmånliga ramavtal är det viktigt att avtalen följs av kommunens förvaltningar och att förvaltningar informeras om träffade avtal. Tibro kommun har ingen egen upphandlings- och inköpsfunktion utan har tecknat ett samarbetsavtal i upphandlings- och inköpsfrågor med Skövde kommun. I kap 7 beskrivs upphandlings- och inköpsfunktionens arbetsformer i Tibro kommun 1. Definitioner Anskaffningsbeslut Beslut att anskaffa vara eller tjänst. Inköpsbeslut Beslut om var köpet skall ske och på vilka villkor. Inköpsansvarig Befattningshavare som har rätt att fatta anskaffningsbeslut. Upphandlingsansvarig Befattningshavare som har ansvar för att upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) samt har rätt att fatta inköpsbeslut Beställning Det dokument som inköpsansvarig använder vid beställning av varor eller tjänster direkt hos leverantör. Det kan vara beställningsskrivelse, rekvisition mm. Inköpsanmodan Det dokument inköpsansvarig utfärdar som underlag till upphandlingsfunktionen, för upphandling av vara eller tjänst. Inköpsanmodan undertecknas av inköpsansvarig.

2 2(8) Ramavtal Avtal med viss leverantör om leverans av varor eller tjänster. Bb = Prisbasbelopp kr för Förhandsannonsering Kommunen skall så tidigt som möjligt under året, genom förhandsannonsering informera om kommunens planerade upphandlingar av varor och tjänster, som för respektive varuområde och år har ett värde över euro. Annonsering skall ske i nationell databas, exempelvis Anbudsjournalen samt i Europeiska Gemenskapens Tidning EGT/Official Journal/TED. Tröskelvärden Beräknas i Euro och värdena fastställs av staten i förordningen om tröskelvärden (1996:581) i lagen om offentlig upphandling (LOU). Nedanstående värden gäller för år 2007: Euro SEK Varor, Tjänster Byggentreprenader Försörjningssektorn* varor och tjänster Förhandsannonsering *Försörjningssektorn, detta tröskelvärde gäller för verksamhet som består av drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten ifråga om produktion, transport, distribution eller försörjning med dricksvatten, elektricitet, gas eller värme. Tilldelningsbesked Kommunen är skyldig, att genom tilldelningsbesked till samtliga anbudsgivare, skriftligen lämna upplysningar om beslut av val av leverantör samt motiven för beslutet. Avtal får tecknas tidigast 10 dagar efter det att beskedet meddelats anbudsgivarna. Under denna tid har anbudsgivare möjlighet att begära överprövning av upphandlingen hos länsrätten. A-tjänster Tjänster enligt LOU under avd. A i bilaga till kapitel 7 LOU, där tröskelvärdet styr upphandlingsform. Exempel på dessa tjänster är bank-, post- och transporttjänster. B-tjänster Tjänster enligt LOU under avd. B i bilaga till kapitel 7 LOU, där förenklad upphandling eller urvalsupphandling alltid tillämpas oavsett värde på upphandlingen. Exempel på dessa tjänster är säkerhets- och bevakningstjänster, utbildnings- samt hälsooch sjukvårdtjänster. Sekretess Från det upphandlingsprocessen startar till dess tilldelningsbeslut fattats råder absolut tystnadsplikt och förbud att lämna ut handling. Genom särskilt beslut kan sekretessen förlängas efter det att tilldelningsbeslut fattats.

3 3(8) 2. Upphandlingsformer A. Upphandling över tröskelvärdena Vid upphandling över tröskelvärden, se tröskelvärden under avsnitt 1, skall någon av följande upphandlingsformer väljas. Öppen upphandling (huvudregel) Efter annons i nationell databas samt i Europeiska Gemenskapens Tidning EGT/ Official Journal/TED får alla leverantörer lämna anbud. Anbudstiden är 52 dagar räknat från den dag annons faxats eller skickats elektroniskt till Luxembourg. Efter upphandlingsbeslut skall alltid tilldelningsbesked skickas till anbudsgivarna. Efter avslutad upphandlingen skall annonsering ske av upphandlingsresultatet i nationell databas samt i Europeiska Gemenskapens Tidning EGT/Official Journal/TED Selektiv upphandling Denna upphandling innebär ett 2-stegsförfarande. Efter annonsering skall anbudsgivare få minst 37 dagar på sig att anmäla sitt intresse för att få lämna anbud. En inbjudan att inkomma med intresseanmälan för att lämna anbud, skickas till de företag som begärt detta. Inbjudan skall innehålla en kortfattad beskrivning av det som skall upphandlas samt begäran om viss företagsinformation. Bland inkomna intresseanmälningar väljs sedan minst 5 st och högst 20 st intresserade ut som inbjuds att komma med anbud. Först i detta skede skickas förfrågningsunderlag till de utvalda företagen. Anbudstiden skall vara minst 40 dagar. Efter upphandlingsbeslut skall tilldelningsbesked skickas till anbudsgivarna. Efter avslutad upphandling skall annonsering ske av upphandlingsresultatet i nationell databas samt i Europeiska Gemenskapens Tidning EGT/Official Förhandlad upphandling Denna upphandling börjar med samma 2-stegsförfarande som selektiv upphandling. Efter det att anbuden inkommit finns det möjlighet att förhandla med anbudsgivare om utförande och pris. Förhandlad upphandling kan även användas vid följande tillfällen: - om det vid öppen/selektiv upphandling har avgivits anbud som inte motsvarar förfrågan. - om nollställning inte är möjlig av anbuden. - om det av tekniska eller konstnärliga skäl endast finns en tänkbar leverantör. - om synnerlig brådska råder, som orsakats av omständigheter som ej kunnat förutses. Om förhandlad upphandling väljs med föregående annonsering, lika selektiv upphandling, skall antalet anbudsgivare i förhandlingen vara minst tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare. Efter upphandlingsbeslut skall tilldelningsbesked skickas till anbudsgivarna. Efter avslutad upphandlingen skall annonsering ske av upphandlingsresultatet i nationell databas samt i Europeiska Gemenskapens Tidning EGT/Official Journal/TED. B. Upphandling under tröskelvärden Vid upphandling under tröskelvärden, se tröskelvärden under avsnitt 1, skall någon av följande upphandlingsformer väljas. Samma regler tillämpas vid upphandling av s.k. B-tjänster i LOU även om värdet överstiger tröskelvärdena.

4 4(8) Förenklad upphandling Detta är en upphandlingsform där anbud skall infordras genom annons i nationell databas som är allmänt tillgänglig. - Alla leverantörer har rätt att deltaga. - Anbudsgivare skall lämna skriftliga anbud, - Normal anbudstid för varor och tjänster är 4 6 veckor. Efter upphandlingsbeslut skall tilldelningsbesked skickas ut till anbudsgivarna. Urvalsupphandling Upphandlingsformen innebär ett 2-stegs-förfarande (jmf selektiv upphandling). Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud skall publiceras i nationell databas. Ansökan om att få lämna anbud kan lämnas skriftligen, muntligen eller genom e-post. Muntlig ansökan skall omgående bekräftas skriftligt av sökande. Ansökningstiden får aldrig vara kortare än 10 dagar från publiceringen. Upphandlaren/ verksamheten gör ett urval, dvs. ett antal leverantörer (tillräckligt många för att effektiv konkurrens skall uppkomma), väljs ut som sedan får lämna anbud. Förfrågningsunderlag skickas till valda leverantörer, med en skälig anbudstid, ca 4 När anbudstiden gått ut sker utvärdering enligt upprättat förfrågningsunderlag. Efter upphandlingsbeslut skall tilldelningsbesked skickas ut till anbudsgivarna. Direktupphandling Gränsen för direktupphandling är 7 basbelopp exkl. moms per kalenderår (282 kkr/ år 2007). Värdet gäller för hela kommunens samlade årliga inköp av respektive vara eller tjänst. Upphandlingen behöver inte annonseras i nationell databas. Förfrågningsunderlag skickas till valda leverantörer, med en skälig anbudstid, ca 4 veckor. Alla upphandlingar över detta belopp skall upphandlas genom förenklad eller öppen upphandling. Direktupphandling får inte göras när kommunen redan genomfört en upphandling och tecknat bindande ramavtal för aktuell vara/tjänst. Noteras skall att förenklad upphandling eller urvalsupphandling alltid kan genomföras, om bedömningen görs att man genom en formell upphandling kan få bättre villkor oavsett inköpsvärde. Se även information under punkt Avrop från ramavtal m.m. Anskaffningsbeslut fattas av nämnd, förvaltningschef eller annan utsedd inköpsansvarig. Då ramavtal finns skall beställning göras direkt hos leverantören. Beställning kan ske på något av följande sätt: 1. Elektronisk beställning via kommunens e-handelssystem 2. Beställning via fax 3. Beställning via telefon

5 5(8) 4. Skriftlig beställning via post Gällande avtalslista finns på kommunens hemsida. Avtalslistan uppdateras kontinuerligt. Varor eller tjänster som ingår i ramavtal avropas direkt från leverantören av inköpsansvarig eller av person som delegerats denna rätt. I första hand skall avrop från ramavtal ske genom elektroniskt avrop. Endast om leverantören eller beställaren inte är upplagd i vårt system, får avrop ske på annat sätt. När beställning sker via fax eller telefonsamtal skall beställarens namn, enhet och YY-nummer anges. Dessa uppgifter skall leverantören ange på fakturan. Avtalsansvarig informerar om träffade ramavtal samt om eventuella föreskrifter. Informationen skickas till förvaltningens kontaktperson i inköpsfrågor. Kontaktpersonen skall omgående vidarebefordra sådan underrättelse till berörda inköpsansvariga. Då ramavtal slutits beträffande viss vara eller tjänst får inte beställning ske från annan leverantör, oberoende av köpets värde. Undantag gäller vid akut uppkomna situationer, som inte kunnat förutses, då konsekvensen av att följa avtal eller särskilda föreskrifter skulle orsaka kommunen betydande merkostnader. 4. Direktupphandling Direktupphandling får ske med tillämpning av LOU, när ramavtal inte finns, upp till ett värde av 7 basbelopp (282 kkr/år 2007) och enligt nedan angivna anvisningar. Grundläggande är att direktupphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Utöver ovanstående måste den som gör upphandlingen förvissa sig om att upphandlingen sker till bra villkor. 4A. Inköpssumma < 0,5 Bb Upphandlingen genomförs av inköpsansvarig. Vid upphandling av vara eller tjänst har nämnd, förvaltningschef eller annan inköpsansvarig rätt att fatta inköpsbeslut, då inköpssumman beräknas understiga 0,5 Bb. Bestämmelserna i LOU och fastställda riktlinjer enligt nedan skall följas. De konkurrensmöjligheter som finns skall utnyttjas. Kontrollera först om ramavtal finns. Om så inte är fallet gäller: kr Vid enstaka inköp upp till kr krävs ingen jämförande prisförfrågan. Grundläggande marknadskännedom bör ändå finnas. Vid telefonbeställning uppges beställarens namn, enhet och YY-kod kr 0,5 Bb Anbud skall infordras och tas emot via telefon, fax, post eller e-post. Skriftlig beställning skall användas. Anbudssammanställning skall upprättas och motiv för val av leverantör skall dokumenteras. Skriftlig beställning skall göras.

6 6(8) 4B. Inköpssumma 0,5 7,0 Bb Upphandlingen ska genomförs. Anskaffningsbeslut fattas av nämnd, förvaltningschef eller annan utsedd inköpsansvarig. Beställning av vara eller tjänst som inte omfattas av ramavtal, sker då inköpssumman beräknas överstiga 0,5 basbelopp ( kr/ år 2007) genom inköpsanmodan. Inköpsbeslut fattas av tjänsteman med delegation. 0,5 2,5 Bb Skriftligt anbud från minst två anbudsgivare infordras. Anbud förtecknas i en förteckning (öppningsprotokoll) allteftersom de kommer in. Anbuden öppnas vid samma tillfälle. Upphandlaren skall via underskrift bestyrka dokumentationen i förteckningen. Beslutsprotokoll innehållande motiv för val av leverantör skall upprättas. Skriftlig beställning skall göras. 2,5 7,0 Bb Skrift anbud infordras från minst tre anbudsgivare. Anbud öppnas vid en förrättning där minst två personer deltar. Anbud skall skrivas in i en förteckning (öppningsprotokoll) och skall skriftligt bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. Beslutsprotokoll innehållande motiv för val av leverantör skall upprättas. Skriftlig beställning skall göras Dessa beloppsgränser gäller som huvudregel. Speciella omständigheter kan dock medföra ett annat förfarande. Dessa speciella omständigheter skall alltid dokumenteras för att kunna kontrolleras i efterhand. 5. Miljöanpassning Upphandlingar och inköp bör ske med hänsyn till miljöanpassade riktlinjer. 6. Förvaltningarnas ansvarsområde 6 a. Förvaltningarna ansvarar för att anskaffningsbeslut fattas i god tid med hänsyn till upphandlingsform. 6 b. Om nämnd så beslutat, fattar förvaltningschef anskaffningsbeslut beträffande förvaltningens samtliga konton. I syfte att förenkla inköpsverksamheten kan förvaltningschefen delegera rätten att fatta anskaffningsbeslut. Förvaltningen skall ha aktuell förteckning över sina inköpsansvariga. Det åligger förvaltningschefen att se till att befattningshavarna följer LOU och andra meddelade föreskrifter och inte missbrukar sin rätt att fatta anskaffningsbeslut. 6 c. När anskaffningsbeslut fattats fastställs samtidigt de egenskaper eller funktioner den begärda varan eller tjänsten skall ha. Kravspecifikation, bedömningskriterier och viktning av dessa fastställs i samråd med ansvarig upphandlare. 6 d. Handläggaren på respektive förvaltning ansvarar för att sekretessen, enligt punkt 1n, följs under upphandlingsprocessen. 6 e. Förvaltningarna får inte från det upphandlingen påbörjats till den avslutats ta kontakt med tänkbara leverantörer utan upphandlingsansvariges medgivande. 6 f. Innan anskaffningsbeslut fattas skall inköpsansvarig förvissa sig om att förvaltningen förhandlat, informerat och samrått med berörd fackförening, skyddsombud

7 7(8) eller annan, som kan beröras av upphandlingen, i enlighet med gällande författningar och avtal. 6 g. Inköpsansvarig ansvarar för att samråd sker med berörd facklig organisation innan inköpsbeslut fattas vid val av entreprenör. 6 h. Godsmottagaren ansvarar för att leveranskontroll (rätt vara, mängd, kvalitet, oskadat skick etc.) blir utförd och att kontroll sker mot beställning, leveransrapport eller följesedel. Underlaget används som avstämning mot fakturan. Beställande förvaltning gör alla reklamationer direkt till leverantören. 6 i. Klagomål och synpunkter på leverantör skall meddelas avtalsansvarig för åtgärd. 6 j. För att upphandlingsfunktionen i Skövde skall kunna hjälpa till med Tibro kommuns inköp skall avtalsansvarig i god tid meddela sina inköpsplaner. 6 k. För varje ramavtal skall finnas en ramavtalsansvarig vars uppgift bl.a. skall vara att distribuera meddelanden från upphandlingsfunktionen till berörd personal samt förvara kataloger, prislistor m.m. som upphandlingsfunktionen skickar ut. Förteckning över aktuella ramavtalsansvariga skickas till avtalssamordnare. 6 l. Byggnadsentreprenader och hithörande konsulttjänster upphandlas av avtalsansvarig på Tekniska kontoret. Upphandlingsfunktionen i Skövde kan på begäran av avtalsansvarig medverka vid sådan upphandling. 6 m. Anskaffnings- och inköpsbeslut avseende driftentreprenad och tjänsteköp avseende huvudverksamhet fattas av avtalsansvarig på Tekniska kontoret. Upphandlingsfunktionen i Skövde kan på begäran av avtalsansvarig medverka vid sådan upphandling. 6 n. Beställning eller avrop från ingångna avtal görs av inköpsansvarig i överensstämmelse med beviljade anslag, inköpsplaner och övriga direktiv för verksamheten. På inköpsanmodan skall YY-kod anges. 6 o. Det åligger inköpsansvarig att hålla sig underrättad om de avtal, särskilda anvisningar och speciella föreskrifter som gäller. 6 p. Ekonomiguppen består av ekonomer från centralförvaltning och nämnder. Ekonomigruppen har som av sina uppgifter att följa upp inköps- och ramavtalsverksamheten i Tibro kommun. 7. Upphandlings- och inköpsfunktionens arbetsformer 7 a. Delegationsberättigade för inköpsbeslut ansvarar för att kommunens inköp samordnas och verkställs på det för kommunen fördelaktigaste sättet. 7 b. Tibro kommun har tecknat samarbetsavtal i upphandling- och inköpsfrågor. Det berättigar till att delta i kommungemensamma upphandlingar av s.k. basvaror att teckna avtal, som utformas som eget avtal för Tibro kommun. Inköpsfunktionen i Skövde ger konsultstöd vid upphandlingar som genomförs av Tibro kommun samt ger information och rådgivning i upphandlingsfrågor. Inköpsfunktionen i Skövde bevakar träffade kommungemensamma avtal avseende prisutveckling.

8 8(8) 7 c. Tibro kommun upphandlings- och inköpsverksamhet organiseras med personer som har olika uppdrag: Övergripande kontaktperson inköp o ramavtal: Utgör övergripande kontaktperson med upphandlingsenheten Skövde kommun. Ramavtalssamordnare: Samordnar och uppdaterar Tibro kommuns upphandlade ramavtal i ett dataregister. Registerför och arkiverar alla gällande ramavtal. Ramavtalsansvarig: Ansvarig för ramavtal med leverantör om leverans av varor eller tjänster. Teckna ramavtal: Kommunchef och ekonomichef har delegationsrätt att teckna kommunövergripande ramavtal. Förvaltningschefer har delegationsrätt att fatta inköpsbeslut och teckna ramavtal för varor och tjänster som berör sin egen förvaltning. Förvaltningschefer har möjlighet att till någon annan inom sin förvaltning vidaredelegera delegationsrätten i sin förvaltning efter beslut i sin nämnd eller kommunstyrelsen. Beställare: Befattningshavare som beställer varor och tjänster direkt av leverantör som tecknat ramavtal med Tibro kommun. Ekonomigruppen: Har ansvar för att följa upp rutiner, utvärdera hur kommunens följer riktlinjer för upphandling, utvärdera samarbetet med inköpsfunktionen i Skövde och utveckla inköpsverksamheten i Tibro kommun. 8. Bedömning och prövning (anbudsprövning) Vid upphandling ska upphandlingsfunktionen i Skövde tillse att berörda förvaltningar utser representanter till referensgrupp, för deltagande i upphandlingsprocessen. Referensgruppen har där möjlighet att påverka förfrågningsunderlag samt lämna synpunkter vid utvärdering av anbuden

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 119 Komplettering i anvisningarna

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN Inköpspolicy 1. UPPHANDLINGSPROCESSEN Enligt Höörs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps-

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun

Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun Allmänna tillämpningar och anvisningar Kommunstyrelsens ansvar vad gäller upphandlings- och inköpsverksamhet delegeras till och utövas av

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

INKÖPSPOLICY 2008-05-20 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2003-04-28 Reviderad 2006-12-18 Reviderad 2008-05-20. Kommunledningskontoret

INKÖPSPOLICY 2008-05-20 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2003-04-28 Reviderad 2006-12-18 Reviderad 2008-05-20. Kommunledningskontoret 2008-05-20 1 (9) Kommunledningskontoret INKÖPSPOLICY Fastställd av kommunfullmäktige 2003-04-28 Reviderad 2006-12-18 Reviderad 2008-05-20 o:\styrdokument\policydokument\personalpolitik\inköpspolicy revidering.doc

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal på byggentreprenadtjänster Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Riktlinjer upphandling

Riktlinjer upphandling 1 (1) 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Säters kommuns Inköpsverksamhet

DELEGATIONSORDNING. Säters kommuns Inköpsverksamhet Antagen av kommunstyrelsen 2005-02-08, 19. DELEGATIONSORDNING för Säters kommuns Inköpsverksamhet 1. Definitioner 2 2. Delegationsordning för anskaffnings- och inköpsbeslut. 3 Allmän delegationsordning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun

1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun 1(14) UPPHANDLINGSPOLICY samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun 2(14) Innehållsförteckning: Allmän information sid. 3 Upphandlingspolicy sid. 4 Upphandling sid. 6

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Beslutade av Kommunstyrelsen den 20 mars 2013 (PM 2013:39 RI) Tidigare beslutade riktlinjer för, dnr 129-2225/2007 upphör att gälla. Stadens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kommunstyrelsen Dnr: KA 2016/302 Sid 1/5

Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kommunstyrelsen Dnr: KA 2016/302 Sid 1/5 Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kommunstyrelsen 2016-05-18 101 Dnr: KA 2016/302 Sid 1/5 Riktlinjer gällande inköp och upphandling INLEDNING Dessa riktlinjer är ett komplement till antagen policy

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Ordlista... 1 2. Ansvarsfördelning, organisation och roller... 3 2.1. Kommunfullmäktige... 3 2.2. Kommunstyrelsen... 3 2.3. Kommunens nämnder... 3 2.4. Upphandlingsenheten...

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2016-06-03 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Administrativ chef Reviderad: Kommunstyrelsen 2016-05-23 49 Dnr

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Riktlinjer Upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (12) Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunfullmäktiges beslut 140/99 Allmänna

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Vilhelmina kommun Inköpspolicy

Vilhelmina kommun Inköpspolicy Allmän information Vilhelmina kommuns inköps-/upphandlingspolicy samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten är framtagna för att kommunen ska ha gemensamma riktlinjer inom hela organisationen.

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Allmänt om diarieföring

Allmänt om diarieföring KU STADSLEDNINGSKONTORET STADS DIREKTÖ REN SID I (9) 2010-11-01 ANVISNINGAR OM SEKRETESS OCH DIARIEFÖRING AV UPPHANDLINGSÄRENDEN DIARIEFÖRING I UPPHANDLINGSÄRENDEN Allmänt om diarieföring Som huvudregel

Läs mer

Riktlinjer gällande inköp och upphandling

Riktlinjer gällande inköp och upphandling Riktlinjer gällande inköp och upphandling Kommunstyrelsen 2017-03-15 49 Dnr: KA 2017/136 Sid 1/5 Riktlinjer gällande inköp och upphandling INLEDNING Dessa riktlinjer är ett komplement till antagen policy

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för inköp och upphandling i Sollentuna Kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18,

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Upphandlingshandledning Norsjö kommun

Upphandlingshandledning Norsjö kommun Upphandlingshandledning Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 Innehållsförteckning 1. VAD ÄR UPPHANDLING?... 3 2. INKÖPSORGANISATION I NORSJÖ KOMMUN... 4 2.1. Upphandlande

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer