DOM Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-05-27 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Klagande (Målsägande) Aliona Gorjaeva Cederqvist Rådjursstigen Solna Ombud och målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte Westlund Östermalmsgatan Stockholm Motpart (Tilltalad) Bo Otto Harald KRISTOFFER Samsing, Parkgatan Stockholm Ombud och offentlig försvarare: Advokat Peter Althin Skeppsbron Stockholm SAKEN Vållande till kroppsskada m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt: a) Hovrätten dömer Kristoffer Samsing för - vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 brottsbalken, - dataintrång enligt 4 kap. 9 c brottsbalken och - tjänstefel enligt 20 kap. 1 brottsbalken, b) bestämmer påföljden till 100 dagsböter å 470 kr, Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B c) förpliktar Kristoffer Samsing att utge skadestånd till Aliona Gorjaeva Cederqvist med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 20 december 2009 till dess betalning sker, d) förpliktar Kristoffer Samsing att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. 2. Peter Althin tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 310 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 4. Av kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet ska Kristoffer Samsing till staten återbetala kr.

3 3 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 YRKANDEN I HOVRÄTTEN DOM B Åklagaren har yrkat bifall till åtalet. Aliona Cederqvist, som har biträtt åtalet även i hovrätten, har yrkat bifall till sin vid tingsrätten förda skadeståndstalan. Kristoffer Samsing har bestritt ändringsyrkandena. Beträffande skadeståndet har yrkat belopp för kostnader vitsordats som skäligt i och för sig. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Utredningen i hovrätten Vid huvudförhandlingen i hovrätten har tingsrättens ljud- och bildfiler från förhören med Aliona Cederqvist, Kristoffer Samsing, Arcady Baziants, Nadezda Ryazanskaya Jörgen Sanner, Peter Konrad, Thomas Övergaard och Håkan Mellhagen spelats upp. Även den åberopade filmen från övervakningskameran på T-Centralen i Stockholm har spelats upp. Åklagaren har åberopat dels samma skriftliga bevisning som i tingsrätten, dels som ny bevisning en promemoria som upprättats av kriminalkommissarien Eije Ekengren till styrkande av att det inte skrivits några underrättelseuppslag/spaningsuppslag eller krogtillsynsdokument med anledning av uppgifter i de i målet aktuella anmälningarna av polis. Från förhören vid tingsrätten kan här, utöver vad som antecknats i tingsrättens dom, följande tilläggas av vad förhörspersonerna sagt: Aliona Cederqvist: Kristoffer Samsing bad inte om att få se något SL-kort eller IDhandling. Han tog tag i hennes jackärm varpå hon drog armen åt sig och sedan förde han henne till avräkningsrummet utan att säga varför. När hon stod utanför avräkningsrummet sa Kristoffer Samsing att hon skulle stå där och skämmas. När hon frågade varför hon skulle skämmas svarade han Jaha, du är en sådan där som aldrig skäms.

4 4 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Kristoffer Samsing: Sedan han först försökt avvisa Aliona Cederqvist fortsatte han med att försöka avlägsna henne, men efter en meter beslöt han i stället att omhänderta henne enligt 13 polislagen (1984:387). Det upprättades ett protokoll över omhändertagandet, men han vet inte var det finns nu. Om han sagt åt Aliona Cederqvist att skämmas, vilket han inte minns att han skulle ha gjort, så var det för att hon gett honom sexistiska och fula tillmälen. När han knackade på dörren till avräkningsrummet öppnade Thomas Övergaard och släppte in dem. Thomas Övergaard: Aliona Cederqvist skrek och gjorde motstånd redan då han öppnade dörren till avräkningsrummet för henne och Kristoffer Samsing. Arcady Baziants: Han stod utanför spärrarna då Kristoffer Samsing kom fram till Aliona Cederqvist och hennes väninna. Han hörde inte att Aliona Cederqvist skrek och såg heller inte att hon viftade med armarna eller på annat sätt uppträdde våldsamt. Det stämmer att han inte såg precis hela händelseförloppet, eftersom det är pelare i stationen som skymde sikten vid något eller några tillfällen i någon tiondels sekund. Åklagaren har upplyst att man har hållit ett flertal förhör med personal på stationen men att ingen uppmärksammat något ovanligt den aktuella tiden. Hovrättens bedömning Skuld- och rubriceringsfrågor Ingripandet mot Aliona Cederqvist Den första fråga som hovrätten har att ta ställning till är om Kristoffer Samsing, då han förde in Aliona Cederqvist i avräkningsrummet på T-Centralen i Stockholm den 20 december 2009, gjorde sig skyldig till ett lagstridigt frihetsberövande. Enligt hovrättens mening framgår det redan genom övervakningsfilmen att Aliona Cederqvist inte har viftat med armarna och varit våldsam som Kristoffer Samsing har

5 5 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B gjort gällande. På filmen ser man att Aliona Cederqvist lugnt följer med Kristoffer Samsing och står tillsammans med honom utanför avräkningsrummet och väntar. Hon vänder huvudet från honom och hennes ansikte ses tydligt på filmen. Nadezda Ryanzanskaya och Arcady Baziants har under ed bekräftat att Aliona inte varit våldsam mot Kristoffer Samsing. Nadezda Ryanzanskaya har lämnat en sammanhängande, förhållandevis detaljrik och logisk berättelse om vad som inträffat. Hon befann sig alldeles bredvid Aliona Cederqvist när Kristoffer Samsing kom fram till dem och följde sedan efter henne hela vägen till avräkningsrummet. Vad gäller Arcady Baziants har han förvisso kunnat missa någon sekund då Aliona Cederqvist försvann bakom någon pelare, men han har annars sett händelseförloppet på relativt nära håll. Både Nadezda Ryanzanskaya och Arcady Baziants har lämnat återhållsamma vittnesmål och har genomgående varit noggranna med att påpeka i de avseenden de inte kan vara helt säkra på sina uppgifter. Tingsrätten har ifrågasatt främst Nadezda Ryanzanskayas uppgifter då hon och Aliona Cederqvist lämnat oförenliga berättelser om innehavet av färdbevis. Sådana förhållanden kan leda till att en förhörspersons trovärdighet och tillförlitligheten av samtliga lämnade uppgifter blir lägre. Anledningen till de skilda uppgifterna om färdbevisen kan givetvis vara att någon av kamraterna saknade sådant, men utredningen ger enligt hovrätten inget besked om detta. Det noteras att Nadezda Ryanzanskaya såvitt framgår inte erinrades om sina rättigheter enligt 36 kap 6 rättegångsbalken i tingsrätten. I de i målet väsentliga delarna av Nadezda Ryanzanskayas och Arcady Baziants vittnesmål kan emellertid konstateras att deras redogörelser sammantaget stämmer väl överens med vad som kan iakttas på övervakningsfilmen. Hovrätten finner därför skäl att sätta tilltro till deras uppgifter. Thomas Övergaard har i sitt vittnesmål berättat att Aliona Cederqvist skrek och var bråkig redan när Kristoffer Samsing förde in henne i avräkningsrummet. Hovrätten finner, mot bakgrund av de vittnesmål som redogjorts för ovan, och framförallt den övervakningsfilm som åberopats i målet, att Thomas Övergaard måste ha misstagit sig på den punkten. För den slutsatsen talar även det faktum att Thomas Övergaard bedömde situationen som så lugn att han direkt efter att ha öppnat dörren för Kristoffer Samsing återgick till sitt med egna ord överflödiga arbete med att assistera en an-

6 6 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B nan polis i det angränsande avräkningsrummet och lämnade Kristoffer Samsing ensam med Aliona Cederqvist. Hovrätten finner det således visat att Aliona Cederqvist inte gjort sig skyldig till något våldsamt motstånd ute i biljetthallen. Att hon drog åt sig armen när Kristoffer Samsing tog tag i hennes jackärm snett bakifrån får anses vara en naturlig reflex och kan inte rubriceras som våldsamt motstånd. Hovrätten finner det också visat att Aliona Cederqvist inte varit störande för den allmänna ordningen på ett sätt som hade kunnat motivera en åtgärd enligt 13 polislagen. Någon annan grund att omhänderta Aliona Cederqvist har enligt hovrätten heller inte förelegat. För att ett sådant omhändertagande ska komma ifråga måste det vara nödvändigt sedan ett avvisande och/eller avlägsnande visat sig inte vara tillräckligt. En polisman i tjänst har därtill alltid att ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter enligt den s.k. proportionalitetsprincipen (8 polislagen). Olaga frihetsberövande alternativt tjänstefel Kristoffer Samsing hade inte laga grund att beröva Aliona Cederqvist friheten. De objektiva förutsättningarna för ett olaga frihetsberövande är därmed uppfyllda. För ansvar för detta brott fordras även att uppsåt som täcker de objektiva rekvisiten i bestämmelsen kan styrkas. Kristoffer Samsing har förvisso en lång erfarenhet av polisarbete och det får förutsättas att han noga känner till de bestämmelser som gäller för frihetsberövanden. Det är emellertid fråga om omedelbara bedömningar som måste göras på plats, och det kan inte uteslutas att Kristoffer Samsing vid det aktuella tillfället har ansett att förutsättningarna för ett rättsenligt frihetsberövande varit uppfyllda. Eftersom det således inte visats att Kristoffer Samsings uppsåt omfattat den omständigheten att frihetsberövandet var olagligt ska han inte dömas för ett olaga frihetsberövande. Frågan är om ansvar för tjänstefel i stället kan komma i fråga. För att Kristoffer Samsing ska kunna dömas för tjänstefel krävs att han åsidosatt vad som i den angivna situationen gällt för hans uppgift. Den bedömningen ska ske mot bakgrund av de rättsliga regleringar som redogjorts för ovan, det vill säga 8 och 13 polislagen.

7 7 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Som hovrätten har konstaterat var omhändertagandet av Aliona Cederqvist i strid mot dessa bestämmelser. Frihetsberövandet av Aliona Cederqvist har, även med hänsyn tagen till att det för poliser måste finnas ett betydande handlingsutrymme (jfr. NJA 1993 s. 360), innefattat en sådan klar felbedömning att det innebär ett åsidosättande av vad som gällt för uppgiften. Kristoffer Samsing ska således fällas till ansvar för tjänstefel i enlighet med åklagarens andrahandsyrkande. Misshandel alternativt tjänstefel Åklagaren har vidare påstått att Kristoffer Samsing har misshandlat Aliona Cederqvist i avräkningsrummet genom att trycka/knuffa ned henne på en stol, sparka henne på benet, trycka ned henne på golvet, ta tag i hennes hår och vrida upp hennes vänstra arm bakom ryggen. Därtill har Kristoffer Samsing, enligt åklagarens påstående, av oaktsamhet tagit i för hårt när han har vridit upp Aliona Cederqvists arm bakom ryggen vilket har medfört en fraktur. Den sistnämnda frågan behandlas nedan under rubriken Vållande till kroppsskada alternativt tjänstefel. Aliona Cederqvist har i stora drag berättat att det gick till så som åklagaren har påstått. Kristoffer Samsing har förnekat att han skulle ha misshandlat Aliona Cederqvist. Hovrätten har i och för sig bedömt Aliona Cederqvist som trovärdig. Mot hennes berättelse står dock Kristoffer Samsings uppgifter. I avsaknad av stödbevisning som styrker Aliona Cederqvists uppgifter är det därför inte ställt utom rimligt tvivel att Kristoffer Samsing har misshandlat Aliona Cederqvist genom att trycka/knuffa ned henne på en stol, sparka henne på benet, trycka ned henne på golvet, ta tag i hennes hår och vrida upp hennes vänstra arm bakom ryggen. Kristoffer Samsing ska således inte dömas för misshandel i detta hänseende. Eftersom det påstådda skeendet inte är ställt utom rimligt tvivel kan inte heller ansvar för tjänstefel komma i fråga i denna del. Beträffande det moment av gärningspåståendet om misshandel som avser att Kristoffer Samsing skulle ha tagit tag i Aliona Cederqvist arm och böjt den bakom hennes rygg gör hovrätten följande bedömning. Polismän har en befogenhet att tillgripa visst våld i tjänsten. Hovrätten finner, som det närmare redogörs för nedan, att det är utrett att Kristoffer Samsing tog tag i Aliona Cederqvists arm så som påståtts men det är enligt

8 8 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B hovrätten inte styrkt att Kristoffer Samsings uppsåt i den delen täcker att han gick utöver sin tjänstebefogenhet och gjorde sig skyldig till en misshandel. Åtalet för misshandel i denna del ska således också ogillas. Inte heller ansvar för tjänstefel är aktuellt beträffande armgreppet. Vållande till kroppsskada alternativt tjänstefel Det är klarlagt att Aliona Cederqvist fick en armfraktur under den korta tid som hon vistades i avräkningsrummet. Hon har berättat att skadan inträffade då Kristoffer Samsing tog ett skuldergrepp på hennes vänstra arm och vred upp den mot hennes rygg. Kristoffer Samsing och Thomas Övergaard har i huvudsak berättat att Aliona Cederqvist själv gjorde sig tung och orsakade ett fall ned till marken vilket i sin tur orsakade skadan. De uppgifter som rättsläkaren Peter Konrad lämnat i förhör stödjer enligt hovrätten att det har gått till så som Aliona Cederqvist har berättat. Peter Konrad har uppgett att det för en sådan spiralrotationsskada, som hon uppvisat, krävs ett vridmoment och att exempelvis ett platt fall inte skulle kunnat orsaka en sådan skada. Att hon själv skulle ha medverkat till skadan på sätt som Kristoffer Samsing och Thomas Övergaard berättat har Peter Konrad bedömt som föga sannolikt. Aliona Cederqvist har ända sedan hon först berättade för sin far Jörgen Sanner på sjukhuset om hur skadan uppstått varit konsekvent i sin beskrivning av händelseförloppet, till skillnad från Kristoffer Samsing som vid flera tillfällen ändrat sin beskrivning. Kristoffer Samsing har i förhör under rättegången varit mycket säker på sin uppgift att han inte tog något skuldergrepp på Aliona Cederqvist och att det inte skulle ha varit möjligt i den position hon befann sig. I en upprättad anmälan om våldsamt motstånd efter händelsen har han emellertid skrivit bl.a. -- Insp Samsing och Pa Övergaard försökte återigen lugna ner henne genom att ta varsitt skuldergrepp. Detta misslyckades och hon slingrade sig ner på golvet igen.-- Med hänsyn till de konsekventa uppgifter som Aliona Cederqvist lämnat av händelseförloppet, rättsintyget, skadebilden och Peter Konrads uppgifter, finner hovrätten det

9 9 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B ställt utom rimligt tvivel att Kristoffer Samsing har orsakat Aliona Cederqvist en armfraktur genom att ta i för hårt genom att vrida upp hennes arm bakom ryggen. Detta har skett av oaktsamhet. Kristoffer Samsing ska därför dömas för vållande till kroppsskada enligt åklagarens gärningspåstående. Det saknas därvid anledning att också döma honom för tjänstefel i denna del. Åtalet för dataintrång Av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användningen av IT-system inom Polisen följer att IT-system som är tillgängliga inom Polisen endast får användas när det är nödvändigt för att genomföra en viss arbetsuppgift (4 nämnda föreskrifter). I 4 kap. 9 c brottsbalken straffbeläggs dataintrång på så sätt att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång till böter eller fängelse 2 år. Med begreppet uppgifter som är avsedd för automatiserad behandling avses alla uppgifter, dvs. fakta, information eller begrepp, som uttrycks i en för dator anpassad och läsbar form (se prop. 2006/07:66, s.49). Kristoffer Samsing har vidgått att han vid samtliga de av åklagaren åtalade tillfällena har varit inne i datasystemet och tittat på anmälningar som har gjorts mot honom. Han har berättat att detta är en del av hans arbetsmetod. De anmälningar som han har tittat på har inte varit åtkomstskyddade. Det har vid varje givet tillfälle varit nödvändigt för hans arbete att ta fram anmälan. Åtalspunkten 5 - Advokaten Det är ostridigt att Kristoffer Samsing och en kollega till honom hade omhändertagit en person enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). Kristoffer Samsing har uppgett att anledningen till att han tog fram anmälan som den omhändertagna gjorde mot poliserna var för att kunna identifiera mannen, som bl.a. falskeligen utgett sig för att vara advokat. Åklagaren har visat, vilket Kristoffer Samsing heller inte har bestritt, att Kristoffer Samsing har tagit fram anmälan vid

10 10 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B två tillfällen. Vid det andra tillfället har han skrivit ut den. Kristoffer Samsing har själv berättat att han vid det andra tillfället också visade anmälan för sina kollegor. Enligt hovrätten är det uppenbart att det inte har krävts för Kristoffer Samsings arbete att ta fram anmälan. Identiteten på den misstänkte måste ha stått klar redan genom omhändertagandet enligt LOB. Därtill kommer att Kristoffer Samsing i vart fall inte haft behov att för sitt arbete vilket han måste ha insett ta fram anmälan vid ett andra tillfälle och visa upp den för sina kollegor. Han har således gjort sig skyldig till dataintrång. Åtalspunkten 7 Aliona Kristoffer Samsing har efter händelserna enligt åtalspunkterna 1-3 tagit fram den anmälan som Aliona Cederqvists far gjorde mot honom. Kristoffer Samsing har uppgett att skulle ta reda på ett telefonnummer till Aliona Cederqvist för att ringa till henne och kontrollera hur hon mådde eller om hon behövde något. Efter att ha fått fram ett telefonnummer rådfrågade Kristoffer Samsing en överordnad som inte tyckte att han skulle ringa till Aliona Cederqvist. Han avstod då från att göra det. Att Kristoffer Samsing skulle ta fram ett telefonnummer där han kunde nå Aliona Cederqvist har, vilket han måste varit väl medveten om då han också rådfrågade sin chef om lämpligheten därom, under förhållandena inte varit nödvändigt för att utföra viss arbetsuppgift. Därför är framtagandet av den anmälan att bedöma som dataintrång. Övriga åtalspunkter Beträffande övriga fall av åtalade dataintrång gör hovrätten ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort. Tingsrättens dom ska därför fastställas i dessa delar. Skadestånd Kränkningsersättning

11 11 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Kristoffer Samsing döms för bl.a. tjänstefel och vållande till kroppsskada där Aliona Cederqvist är den som är drabbad. När ansvar för tjänstefel aktualiseras får den skadelidande som huvudregel vända sig till staten med ersättningsanspråk. Däremot kan ett personligt skadeståndsansvar för en tjänsteman aktualiseras vid exempelvis vållande till kroppsskada. Av 2 kap. 3 skadeståndslagen (1972:207) följer att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. Bestämmelsen gäller således bara brott som angriper den skadelidandes personliga integritet, men de behöver inte nödvändigtvis vara fråga om uppsåtliga brott. I praxis har även mera allvarligt vållande till kroppsskada under vissa omständigheter ansetts grunda rätt till kränkningsersättning (jfr. NJA 1997 s. 315 och NJA 1997 s. 572). I förevarande fall har en ung kvinna, utan att få information om syftet, blivit föremål för ett lagstridigt frihetsberövande för att sedan bli instängd i ett avräkningsrum tillsammans med två polismän. Hon har sedan av en av poliserna tillfogats en allvarlig kroppsskada i form av en armfraktur. Hovrätten finner att omständigheterna vid brottet är så allvarliga att handlandet har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på Aliona Cederqvists integritet. Situationen måste ha upplevts som oerhört trängd för henne. Aliona Cederqvist ska därför ha rätt till ersättning på grund av kränkning för brottet vållande till kroppsskada. Skälig ersättning bestäms till kr. Sveda och värk samt kostnader Av 5 kap. 1 skadeståndslagen följer att skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för bland annat sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande samt ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk). Hovrätten har funnit att Kristoffer Samsing har vållat Aliona Cederqvists skada. Han är därför ersättningsskyldig gentemot henne. Om yrkade kostnader för sjukvård och taxiresor kr - råder inte tvist och han ska därför betala yrkat belopp.

12 12 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Aliona Cederqvist har berättat att hon fick gipsa sin arm och inte kunde belasta den förrän den 8 april Yrkad ersättning för sveda och värk kr - är beräknad utifrån en akut sjukdomstid om fyra månader. Beloppet är skäligt och Kristoffer Samsing ska därför betala detta. Påföljd Kristoffer Samsing ska dömas för vållande till kroppsskada, tjänstefel och två fall av dataintrång. Påföljden för denna brottslighet kan stanna vid dagsböter. Övrigt Eftersom fängelse ingår i straffskalan för de brott Kristoffer Samsing döms för ska han betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Med hänsyn till Kristoffer Samsings inkomster har han ekonomisk förmåga att återbetala försvararkostnaderna till staten. Med hänsyn till att åklagaren inte vunnit fullt bifall för sin förda talan jämkas emellertid återbetalningsskyldigheten på så sätt att Kristoffer Samsing endast förpliktas att återbetala delar av kostnaderna i hovrätten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Bertil Ahnborg och Gösta Ihrfelt, tf. hovrättsassessorn Carin Wiklund (referent) och samt nämndemännen Eva Ringbom och Leif Magnusson (skiljaktig). Skiljaktig mening, se nästa sida

13 13 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Skiljaktig mening Nämndemannen Leif Magnusson är skiljaktig och vill på de skäl tingsrätten angett fastställa tingsrättens dom.

14 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM Mål nr B meddelad i Stockholm Bilaga A 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Aliona Gorjaeva Cederqvist Rådjursstigen Solna Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte Westlund Advokatfirman Anne-Charlotte Westlund AB Östermalmsgatan Stockholm Tilltalad Bo Otto Harald KRISTOFFER Samsing, Parkgatan 16 Bv Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Peter Althin Advokatfirman Althin Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm DOMSLUT Åtalet ogillas. Skadestånd Aliona Gorjaeva Cederqvists skadeståndsyrkande ogillas. Ersättning 1. Advokaten Peter Althin tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Advokaten Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

15 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

16 3 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat och framlagt bevisning i enlighet med domsbilaga 1. Målsägandebiträdet har för Gorjaeva Cederqvists räkning yrkat skadestånd enligt domsbilaga 2. Samsing har förnekat brott och bestritt yrkandet om skadestånd. Han har vitsordat som skäliga belopp i och för sig yrkade kostnader för taxiresor och läkarbesök. DOMSKÄL Åtalet för olaga frihetsberövande alternativt tjänstefel, misshandel alternativt tjänstefel och vållande till kroppsskada. Gorjaeva Cederqvist, som hörts som målsägande i målet, har bland annat uppgivit att hon vid tillfället ifråga blev förd av Samsing till ett rum i anslutning till T- banestationen centralen vid Åhléns och att Samsing inne i rummet knuffat ned henne på en stol två gånger, sparkat henne på benet så att hon skulle sätta sig ned, dragit henne hårt i håret bakifrån och tryckt ned henne på golvet så att huvudet kommit mot golvet samt vridit upp hennes vänstra arm bakom ryggen så att armen skadats. Hon har också uppgivit att hon passerat spärrarna till tunnelbanestationen genom att uppvisa ett giltigt färdbevis, att hon svarat Samsing när denne frågat henne vart hon skulle åka att det inte var hans sak, att hon svarade Samsing otrevligt eftersom Samsing ställt sin fråga på ett otrevligt sätt, att Samsing då gripit tag hårt i hennes arm och bett henne följa med, att hon därför följde med honom till rummet ifråga, att det gjort väldigt ont när Samsing inne i rummet vred upp hennes vänstra arm bakom hennes rygg, att när hon satt på golvet inne i rummet tryckte Samsing och Övergaard ned hennes huvud mot golvet, att de båda poliserna höll i hennes armar hela tiden, att de lyfte upp henne och slängde henne ned på golvet, att då hon låg på magen på golvet kände hon inte sin arm, att båda hennes armar var bakom hennes rygg och att det var möjligt att hon sade något högt vid något tillfälle samt att det var riktigt att hon tidigare blivit dömd för att hon har skallat en polis.

17 4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B Samsing har bland annat uppgivit att han var vid tunnelbanestationen vid tillfället ifråga tillsammans med Övergaard och ytterligare en polisman för att övervaka ordningen, att han iakttog två kvinnor och en man utanför spärrarna, att de fifflade med något borta vid spärrarna mot varuhuset Åhléns, att han misstänkte att de båda kvinnorna använt endast ett färdbevis på två personer när de gick igenom spärrarna, att den ena kvinnan, som senare visade sig vara Gorjaeva Cederqvist, överlämnade något som han misstänkte var ett passerkort till den andra kvinnan innanför spärrarna, att han därför beslöt sig för att kontrollera Gorjaeva Cederqvist, att han uppmärksammade Gorjaeva Cederqvists pojkvän Arcady Baziant när denne befann sig utanför spärrarna och att denne även uppmärksammade Samsing samt att Arcady Baziant omedelbart vände sig om och gick mot pressbyrån och köpte en biljett. Samsing har vidare uppgivit att han gick fram till Gorjaeva Cederqvist och frågade om hon hade något färdbevis, att Gorjaeva Cederqvist svarade att hon inte snackade med snuten, att han då upplyste henne om att man måste ha ett färdbevis annars fick hon gå ut därifrån, att han flera gånger sade till henne att om hon inte hade något färdbevis fick hon gå ut från tunnelbanestationen, att hon vid något tillfälle mumlade att hon hatade poliser, att hon fortsatte att ignorera honom och gick därifrån ned mot trapporna till perrongerna, att han då tog tag i hennes jacka i ett löst grepp i syfte att avvisa henne från tunnelbanestationen och sade att hon fick följa med om hon inte kunde visa ett färdbevis och inte kunde visa legitimation, att hon direkt när han tog tag i henne vred sina armar bakåt i syfte att avvärja hans grepp och sade att han som var en snutdjävul eller bögdjävul inte skulle ta tag i henne, att hon sedan oavbrutet fortsatte att använda sexistiska okvädningsord under hela den tid ingripandet pågick, att han uppfattade att hon gjorde motstånd mot hans ingripande, att hon var högljudd hela tiden och att när hon försökte slita sig loss genom att veva med armarna beslutade han att omhänderta henne för våldsamt motstånd och ordningsstörande uppträdande, eftersom hans försök att avvisa henne varit lönlöst samt att han sedan förde henne mot avräkningsrummet för identifiering. Han har vidare uppgivit att hon satte sig på en stol inne i ett förrum till avräkningsrummet, att hon nästan med en gång reste sig upp och vägrade därefter

18 5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B att sätta sig på stolen, att hon gapade och skrek så att det hördes in till angränsande rum, att Övergaard då kom in i rummet, att Samsing tryckte ned henne i stolen, att han tog ett grepp på henne, dock inte ett skuldergrepp, att han höll hennes arm snett bakom hennes rygg så att hennes hand var i höjd med ländryggen samtidigt som han lade höger hand på hennes axel, att Övergaard tog tag i hennes högra arm på samma sätt som Samsing tagit tag i hennes vänstra arm, att hon stod böjd med överkroppen mot golvet, att hon gjorde sig tung och föll ned mot golvet, att Samsing i samband med fallet hörde ett dovt ljud som gjorde att han förstod att hon skadat sig och att hon i samband med fallet måste ha gjort en rotationsrörelse så att armen skadades samt att han sedan åkte med henne till sjukhuset. Han har också uppgivit att han inte sparkat henne på benet, att han inte dragit henne i håret, att han inte vridit upp armen bakom ryggen och att han således inte tagit ett s k skuldergrepp utan istället ett s k förenklat skuldergrepp som var ett mellanting mellan ett ledgrepp och ett skuldergrepp samt att han inte sagt till någon person att han orsakat skadan. På åklagarens begäran har som vittnen hörts Arcady Baziants och Nadezda Ryazanskaya, båda kamrater till Gorjaeva Cederqvist, samt Jörgen Sanner, far till Gorjaeva Cederqvist. Dessutom har på åklagarens begäran hörts som vittne överläkaren Peter Konrad. På Samsings begäran har som vittne hörts polisinspektören Övergaard. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av stämningsansökan, domsbilaga 1. Gorjaeva Cederqvist och Samsing har lämnat motstridiga uppgifter om vad som hänt vid det aktuella tillfället. Gorjaeva Cederqvists berättelse stöder i allt väsentligt åklagarens talan. Hennes uppgifter när det gäller hela händelseförloppet får stöd av vad Jörgen Sanner berättat under sitt vittnesförhör. När det gäller frågan om hur Gorjaeva Cederqvist skadat armen ger rättsläkaren också stöd åt hennes berättelse och när det gäller vad som hände innanför spärrarna vid tunnelbaneingången får

19 6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B hennes uppgifter även visst stöd av vad Nadezda Ryazansaya och Arcady Baziants berättat. Samsings uppgifter när det gäller vad som hände inne i det s k avräkningsrummet får däremot stöd av vad Övergaard uppgivit. Såvitt gäller åtalet för olaga frihetsberövande alternativt tjänstefel gör tingsrätten följande bedömning. Samsings uppgifter att Gorjaeva Cederqvist saknat färdbiljett och att han misstänkte att Gorjaeva Cederqvist gick igenom spärren till tunnelbanan utan eget giltigt färdbevis får visst stöd av vad Övergaard berättat, nämligen att vid kroppsvisiteringen av Gorjaeva Cederqvist det inte påträffades något färdbevis. Dessutom har Gorjaeva Cederqvist och Nadezda Ryazanskaya lämnat motstridiga uppgifter när det gäller en färdbiljett, nämligen att Nadezda Ryazanskaya har påstått att hon innanför spärrarna överlämnat sin färdbiljett till Gorjaeva Cederqvist, vilket Gorjaeva Cederqvist förnekat. Om Nadezda Ryazanskayas uppgifter är riktiga borde Gorjaeva Cederqvist har haft två färdbiljetter på sig då Övergaard kroppsvisiterade henne, vilket inte varit fallet. Enligt tingsrättens mening föreligger därför osäkerhet om riktigheten av både Nadezda Ryazanskaya och Gorjaeva Cederqvists uppgifter. Mot bakgrund av vad som sålunda och i övrigt framkommit i målet finner tingsrätten att Samsings uppgifter om att han misstänkte att Gorjaeva Cederqvist gått igenom spärren till tunnelbanan utan giltig färdbiljett och att han därför gick fram till Gorjaeva Cederqvist och bad henne uppvisa färdbevis samt att Gorjaeva Cederqvist vägrade uppvisa färdbevis inte har vederlagts av åklagaren. Av övervakningsfilmen framgår att Gorjaeva Cederqvist och hennes kamrat gått hastigt mot rulltrapporna med Samsing efter sig. Att Samsing därefter tagit tag i Gorjaeva Cederqvists axel eller jacka råder inte någon tvekan om. Frågan är om Samsings gjort detta för att avlägsna Gojaeva Cederqvist från platsen i syfte att

20 7 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B beivra fortsatt våldsamt uppträdande och att beivra brottslig gärning, vilket han påstått. Det är även fråga om Gorjaeva Cederqvist försökt slita sig loss, viftat med armarna och varit högljudd, vilket Samsing också påstått. Det framgår inte av övervakningsfilmen att Gorjaeva Cederqvist försökt slita sig loss genom att vifta med armarna eller att hon varit högljudd. När det gäller övervakningsfilmen, vilken spelats upp i rättssalen, har den inte varit så tydlig att man kunnat se vad som verkligen skett innanför spärrarna när det gäller Gorjaeva Cederqvists och Samsings kontakter med varandra. Det har således inte gått att se huruvida Gorjaeva Cederqvist viftat med armarna eller inte. Övervakningsfilmen har inte heller haft något ljud, varför det inte gått att höra om Gorjaeva Cederqvist varit högljudd eller inte. Visserligen har Gorjaeva Cederqvists kamrat Nadezda Ryazanskaya uppgivit att Gorjaeva Cederqvist varken varit högljudd eller viftat med armarna men som tingsrätten konstaterat ovan har hon uppgivit att hon gett sin färdbiljett till Gorjaeva Cederqvist efter det att de passerat spärrarna. Hon har även uppgivit att hon överlämnat färdbiljetten därför att hennes fickor varit dåliga. Som tingsrätten också konstaterat ovan har Gorjaeva Cederqvist förnekat att hon tagit emot någon färdbiljett från Nadezda Ryazanskaya. Tingsrätten finner det inte heller särskilt sannolikt att Nadezda Ryazanskaya överlämnat färdbiljetten av det skälet att hennes fickor varit dåliga. Frågan är då vilket bevisvärde Nadezda Ryanskayas uppgifter om att Gorjaeva Cederqvist inte viftat med armarna och att hon inte varit högljudd kan ha. Vissa tveksamheter måste mot bakgrund av vad som ovan och i övrigt framkommit ändå ställas till bevisvärdet av hennes uppgifter. Arcady Baziants har uppgivit att han sett att polismannen tagit tag i Gorjaeva Cederqvist men inte att hon försökt rycka bort armen, vilket han uppgivit att han

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

meddelad i Solna

meddelad i Solna DOM Mål nr B 3053-11 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Wintzell Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad CLAES Henry Dahlbeck, 570429-0179 Kevingeringen

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 10367-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per-Ola Ingemar Knutsson, 19541203-2574 Persikovägen 1 333 33 Smålandsstenar Offentlig försvarare: Advokat Bo Petersson Advokatfirman

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 2684-08 Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, 2009-11-09 Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3226-12 2012-11-20 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Oskar Edvardsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 oktober 2007 Ö 1974-06 KLAGANDE MW Ombud och målsägandebiträde: Advokat BA MOTPART CG Ombud och offentlig försvarare: Advokat SU HÖGSTA

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Mål nr T 7268-10 Meddelad i Stockholm PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm SVARANDE

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 5450-10 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer