DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-05-27 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Klagande (Målsägande) Aliona Gorjaeva Cederqvist Rådjursstigen Solna Ombud och målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte Westlund Östermalmsgatan Stockholm Motpart (Tilltalad) Bo Otto Harald KRISTOFFER Samsing, Parkgatan Stockholm Ombud och offentlig försvarare: Advokat Peter Althin Skeppsbron Stockholm SAKEN Vållande till kroppsskada m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt: a) Hovrätten dömer Kristoffer Samsing för - vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 brottsbalken, - dataintrång enligt 4 kap. 9 c brottsbalken och - tjänstefel enligt 20 kap. 1 brottsbalken, b) bestämmer påföljden till 100 dagsböter å 470 kr, Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B c) förpliktar Kristoffer Samsing att utge skadestånd till Aliona Gorjaeva Cederqvist med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 20 december 2009 till dess betalning sker, d) förpliktar Kristoffer Samsing att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. 2. Peter Althin tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 310 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 4. Av kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet ska Kristoffer Samsing till staten återbetala kr.

3 3 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 YRKANDEN I HOVRÄTTEN DOM B Åklagaren har yrkat bifall till åtalet. Aliona Cederqvist, som har biträtt åtalet även i hovrätten, har yrkat bifall till sin vid tingsrätten förda skadeståndstalan. Kristoffer Samsing har bestritt ändringsyrkandena. Beträffande skadeståndet har yrkat belopp för kostnader vitsordats som skäligt i och för sig. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Utredningen i hovrätten Vid huvudförhandlingen i hovrätten har tingsrättens ljud- och bildfiler från förhören med Aliona Cederqvist, Kristoffer Samsing, Arcady Baziants, Nadezda Ryazanskaya Jörgen Sanner, Peter Konrad, Thomas Övergaard och Håkan Mellhagen spelats upp. Även den åberopade filmen från övervakningskameran på T-Centralen i Stockholm har spelats upp. Åklagaren har åberopat dels samma skriftliga bevisning som i tingsrätten, dels som ny bevisning en promemoria som upprättats av kriminalkommissarien Eije Ekengren till styrkande av att det inte skrivits några underrättelseuppslag/spaningsuppslag eller krogtillsynsdokument med anledning av uppgifter i de i målet aktuella anmälningarna av polis. Från förhören vid tingsrätten kan här, utöver vad som antecknats i tingsrättens dom, följande tilläggas av vad förhörspersonerna sagt: Aliona Cederqvist: Kristoffer Samsing bad inte om att få se något SL-kort eller IDhandling. Han tog tag i hennes jackärm varpå hon drog armen åt sig och sedan förde han henne till avräkningsrummet utan att säga varför. När hon stod utanför avräkningsrummet sa Kristoffer Samsing att hon skulle stå där och skämmas. När hon frågade varför hon skulle skämmas svarade han Jaha, du är en sådan där som aldrig skäms.

4 4 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Kristoffer Samsing: Sedan han först försökt avvisa Aliona Cederqvist fortsatte han med att försöka avlägsna henne, men efter en meter beslöt han i stället att omhänderta henne enligt 13 polislagen (1984:387). Det upprättades ett protokoll över omhändertagandet, men han vet inte var det finns nu. Om han sagt åt Aliona Cederqvist att skämmas, vilket han inte minns att han skulle ha gjort, så var det för att hon gett honom sexistiska och fula tillmälen. När han knackade på dörren till avräkningsrummet öppnade Thomas Övergaard och släppte in dem. Thomas Övergaard: Aliona Cederqvist skrek och gjorde motstånd redan då han öppnade dörren till avräkningsrummet för henne och Kristoffer Samsing. Arcady Baziants: Han stod utanför spärrarna då Kristoffer Samsing kom fram till Aliona Cederqvist och hennes väninna. Han hörde inte att Aliona Cederqvist skrek och såg heller inte att hon viftade med armarna eller på annat sätt uppträdde våldsamt. Det stämmer att han inte såg precis hela händelseförloppet, eftersom det är pelare i stationen som skymde sikten vid något eller några tillfällen i någon tiondels sekund. Åklagaren har upplyst att man har hållit ett flertal förhör med personal på stationen men att ingen uppmärksammat något ovanligt den aktuella tiden. Hovrättens bedömning Skuld- och rubriceringsfrågor Ingripandet mot Aliona Cederqvist Den första fråga som hovrätten har att ta ställning till är om Kristoffer Samsing, då han förde in Aliona Cederqvist i avräkningsrummet på T-Centralen i Stockholm den 20 december 2009, gjorde sig skyldig till ett lagstridigt frihetsberövande. Enligt hovrättens mening framgår det redan genom övervakningsfilmen att Aliona Cederqvist inte har viftat med armarna och varit våldsam som Kristoffer Samsing har

5 5 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B gjort gällande. På filmen ser man att Aliona Cederqvist lugnt följer med Kristoffer Samsing och står tillsammans med honom utanför avräkningsrummet och väntar. Hon vänder huvudet från honom och hennes ansikte ses tydligt på filmen. Nadezda Ryanzanskaya och Arcady Baziants har under ed bekräftat att Aliona inte varit våldsam mot Kristoffer Samsing. Nadezda Ryanzanskaya har lämnat en sammanhängande, förhållandevis detaljrik och logisk berättelse om vad som inträffat. Hon befann sig alldeles bredvid Aliona Cederqvist när Kristoffer Samsing kom fram till dem och följde sedan efter henne hela vägen till avräkningsrummet. Vad gäller Arcady Baziants har han förvisso kunnat missa någon sekund då Aliona Cederqvist försvann bakom någon pelare, men han har annars sett händelseförloppet på relativt nära håll. Både Nadezda Ryanzanskaya och Arcady Baziants har lämnat återhållsamma vittnesmål och har genomgående varit noggranna med att påpeka i de avseenden de inte kan vara helt säkra på sina uppgifter. Tingsrätten har ifrågasatt främst Nadezda Ryanzanskayas uppgifter då hon och Aliona Cederqvist lämnat oförenliga berättelser om innehavet av färdbevis. Sådana förhållanden kan leda till att en förhörspersons trovärdighet och tillförlitligheten av samtliga lämnade uppgifter blir lägre. Anledningen till de skilda uppgifterna om färdbevisen kan givetvis vara att någon av kamraterna saknade sådant, men utredningen ger enligt hovrätten inget besked om detta. Det noteras att Nadezda Ryanzanskaya såvitt framgår inte erinrades om sina rättigheter enligt 36 kap 6 rättegångsbalken i tingsrätten. I de i målet väsentliga delarna av Nadezda Ryanzanskayas och Arcady Baziants vittnesmål kan emellertid konstateras att deras redogörelser sammantaget stämmer väl överens med vad som kan iakttas på övervakningsfilmen. Hovrätten finner därför skäl att sätta tilltro till deras uppgifter. Thomas Övergaard har i sitt vittnesmål berättat att Aliona Cederqvist skrek och var bråkig redan när Kristoffer Samsing förde in henne i avräkningsrummet. Hovrätten finner, mot bakgrund av de vittnesmål som redogjorts för ovan, och framförallt den övervakningsfilm som åberopats i målet, att Thomas Övergaard måste ha misstagit sig på den punkten. För den slutsatsen talar även det faktum att Thomas Övergaard bedömde situationen som så lugn att han direkt efter att ha öppnat dörren för Kristoffer Samsing återgick till sitt med egna ord överflödiga arbete med att assistera en an-

6 6 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B nan polis i det angränsande avräkningsrummet och lämnade Kristoffer Samsing ensam med Aliona Cederqvist. Hovrätten finner det således visat att Aliona Cederqvist inte gjort sig skyldig till något våldsamt motstånd ute i biljetthallen. Att hon drog åt sig armen när Kristoffer Samsing tog tag i hennes jackärm snett bakifrån får anses vara en naturlig reflex och kan inte rubriceras som våldsamt motstånd. Hovrätten finner det också visat att Aliona Cederqvist inte varit störande för den allmänna ordningen på ett sätt som hade kunnat motivera en åtgärd enligt 13 polislagen. Någon annan grund att omhänderta Aliona Cederqvist har enligt hovrätten heller inte förelegat. För att ett sådant omhändertagande ska komma ifråga måste det vara nödvändigt sedan ett avvisande och/eller avlägsnande visat sig inte vara tillräckligt. En polisman i tjänst har därtill alltid att ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter enligt den s.k. proportionalitetsprincipen (8 polislagen). Olaga frihetsberövande alternativt tjänstefel Kristoffer Samsing hade inte laga grund att beröva Aliona Cederqvist friheten. De objektiva förutsättningarna för ett olaga frihetsberövande är därmed uppfyllda. För ansvar för detta brott fordras även att uppsåt som täcker de objektiva rekvisiten i bestämmelsen kan styrkas. Kristoffer Samsing har förvisso en lång erfarenhet av polisarbete och det får förutsättas att han noga känner till de bestämmelser som gäller för frihetsberövanden. Det är emellertid fråga om omedelbara bedömningar som måste göras på plats, och det kan inte uteslutas att Kristoffer Samsing vid det aktuella tillfället har ansett att förutsättningarna för ett rättsenligt frihetsberövande varit uppfyllda. Eftersom det således inte visats att Kristoffer Samsings uppsåt omfattat den omständigheten att frihetsberövandet var olagligt ska han inte dömas för ett olaga frihetsberövande. Frågan är om ansvar för tjänstefel i stället kan komma i fråga. För att Kristoffer Samsing ska kunna dömas för tjänstefel krävs att han åsidosatt vad som i den angivna situationen gällt för hans uppgift. Den bedömningen ska ske mot bakgrund av de rättsliga regleringar som redogjorts för ovan, det vill säga 8 och 13 polislagen.

7 7 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Som hovrätten har konstaterat var omhändertagandet av Aliona Cederqvist i strid mot dessa bestämmelser. Frihetsberövandet av Aliona Cederqvist har, även med hänsyn tagen till att det för poliser måste finnas ett betydande handlingsutrymme (jfr. NJA 1993 s. 360), innefattat en sådan klar felbedömning att det innebär ett åsidosättande av vad som gällt för uppgiften. Kristoffer Samsing ska således fällas till ansvar för tjänstefel i enlighet med åklagarens andrahandsyrkande. Misshandel alternativt tjänstefel Åklagaren har vidare påstått att Kristoffer Samsing har misshandlat Aliona Cederqvist i avräkningsrummet genom att trycka/knuffa ned henne på en stol, sparka henne på benet, trycka ned henne på golvet, ta tag i hennes hår och vrida upp hennes vänstra arm bakom ryggen. Därtill har Kristoffer Samsing, enligt åklagarens påstående, av oaktsamhet tagit i för hårt när han har vridit upp Aliona Cederqvists arm bakom ryggen vilket har medfört en fraktur. Den sistnämnda frågan behandlas nedan under rubriken Vållande till kroppsskada alternativt tjänstefel. Aliona Cederqvist har i stora drag berättat att det gick till så som åklagaren har påstått. Kristoffer Samsing har förnekat att han skulle ha misshandlat Aliona Cederqvist. Hovrätten har i och för sig bedömt Aliona Cederqvist som trovärdig. Mot hennes berättelse står dock Kristoffer Samsings uppgifter. I avsaknad av stödbevisning som styrker Aliona Cederqvists uppgifter är det därför inte ställt utom rimligt tvivel att Kristoffer Samsing har misshandlat Aliona Cederqvist genom att trycka/knuffa ned henne på en stol, sparka henne på benet, trycka ned henne på golvet, ta tag i hennes hår och vrida upp hennes vänstra arm bakom ryggen. Kristoffer Samsing ska således inte dömas för misshandel i detta hänseende. Eftersom det påstådda skeendet inte är ställt utom rimligt tvivel kan inte heller ansvar för tjänstefel komma i fråga i denna del. Beträffande det moment av gärningspåståendet om misshandel som avser att Kristoffer Samsing skulle ha tagit tag i Aliona Cederqvist arm och böjt den bakom hennes rygg gör hovrätten följande bedömning. Polismän har en befogenhet att tillgripa visst våld i tjänsten. Hovrätten finner, som det närmare redogörs för nedan, att det är utrett att Kristoffer Samsing tog tag i Aliona Cederqvists arm så som påståtts men det är enligt

8 8 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B hovrätten inte styrkt att Kristoffer Samsings uppsåt i den delen täcker att han gick utöver sin tjänstebefogenhet och gjorde sig skyldig till en misshandel. Åtalet för misshandel i denna del ska således också ogillas. Inte heller ansvar för tjänstefel är aktuellt beträffande armgreppet. Vållande till kroppsskada alternativt tjänstefel Det är klarlagt att Aliona Cederqvist fick en armfraktur under den korta tid som hon vistades i avräkningsrummet. Hon har berättat att skadan inträffade då Kristoffer Samsing tog ett skuldergrepp på hennes vänstra arm och vred upp den mot hennes rygg. Kristoffer Samsing och Thomas Övergaard har i huvudsak berättat att Aliona Cederqvist själv gjorde sig tung och orsakade ett fall ned till marken vilket i sin tur orsakade skadan. De uppgifter som rättsläkaren Peter Konrad lämnat i förhör stödjer enligt hovrätten att det har gått till så som Aliona Cederqvist har berättat. Peter Konrad har uppgett att det för en sådan spiralrotationsskada, som hon uppvisat, krävs ett vridmoment och att exempelvis ett platt fall inte skulle kunnat orsaka en sådan skada. Att hon själv skulle ha medverkat till skadan på sätt som Kristoffer Samsing och Thomas Övergaard berättat har Peter Konrad bedömt som föga sannolikt. Aliona Cederqvist har ända sedan hon först berättade för sin far Jörgen Sanner på sjukhuset om hur skadan uppstått varit konsekvent i sin beskrivning av händelseförloppet, till skillnad från Kristoffer Samsing som vid flera tillfällen ändrat sin beskrivning. Kristoffer Samsing har i förhör under rättegången varit mycket säker på sin uppgift att han inte tog något skuldergrepp på Aliona Cederqvist och att det inte skulle ha varit möjligt i den position hon befann sig. I en upprättad anmälan om våldsamt motstånd efter händelsen har han emellertid skrivit bl.a. -- Insp Samsing och Pa Övergaard försökte återigen lugna ner henne genom att ta varsitt skuldergrepp. Detta misslyckades och hon slingrade sig ner på golvet igen.-- Med hänsyn till de konsekventa uppgifter som Aliona Cederqvist lämnat av händelseförloppet, rättsintyget, skadebilden och Peter Konrads uppgifter, finner hovrätten det

9 9 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B ställt utom rimligt tvivel att Kristoffer Samsing har orsakat Aliona Cederqvist en armfraktur genom att ta i för hårt genom att vrida upp hennes arm bakom ryggen. Detta har skett av oaktsamhet. Kristoffer Samsing ska därför dömas för vållande till kroppsskada enligt åklagarens gärningspåstående. Det saknas därvid anledning att också döma honom för tjänstefel i denna del. Åtalet för dataintrång Av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användningen av IT-system inom Polisen följer att IT-system som är tillgängliga inom Polisen endast får användas när det är nödvändigt för att genomföra en viss arbetsuppgift (4 nämnda föreskrifter). I 4 kap. 9 c brottsbalken straffbeläggs dataintrång på så sätt att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång till böter eller fängelse 2 år. Med begreppet uppgifter som är avsedd för automatiserad behandling avses alla uppgifter, dvs. fakta, information eller begrepp, som uttrycks i en för dator anpassad och läsbar form (se prop. 2006/07:66, s.49). Kristoffer Samsing har vidgått att han vid samtliga de av åklagaren åtalade tillfällena har varit inne i datasystemet och tittat på anmälningar som har gjorts mot honom. Han har berättat att detta är en del av hans arbetsmetod. De anmälningar som han har tittat på har inte varit åtkomstskyddade. Det har vid varje givet tillfälle varit nödvändigt för hans arbete att ta fram anmälan. Åtalspunkten 5 - Advokaten Det är ostridigt att Kristoffer Samsing och en kollega till honom hade omhändertagit en person enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). Kristoffer Samsing har uppgett att anledningen till att han tog fram anmälan som den omhändertagna gjorde mot poliserna var för att kunna identifiera mannen, som bl.a. falskeligen utgett sig för att vara advokat. Åklagaren har visat, vilket Kristoffer Samsing heller inte har bestritt, att Kristoffer Samsing har tagit fram anmälan vid

10 10 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B två tillfällen. Vid det andra tillfället har han skrivit ut den. Kristoffer Samsing har själv berättat att han vid det andra tillfället också visade anmälan för sina kollegor. Enligt hovrätten är det uppenbart att det inte har krävts för Kristoffer Samsings arbete att ta fram anmälan. Identiteten på den misstänkte måste ha stått klar redan genom omhändertagandet enligt LOB. Därtill kommer att Kristoffer Samsing i vart fall inte haft behov att för sitt arbete vilket han måste ha insett ta fram anmälan vid ett andra tillfälle och visa upp den för sina kollegor. Han har således gjort sig skyldig till dataintrång. Åtalspunkten 7 Aliona Kristoffer Samsing har efter händelserna enligt åtalspunkterna 1-3 tagit fram den anmälan som Aliona Cederqvists far gjorde mot honom. Kristoffer Samsing har uppgett att skulle ta reda på ett telefonnummer till Aliona Cederqvist för att ringa till henne och kontrollera hur hon mådde eller om hon behövde något. Efter att ha fått fram ett telefonnummer rådfrågade Kristoffer Samsing en överordnad som inte tyckte att han skulle ringa till Aliona Cederqvist. Han avstod då från att göra det. Att Kristoffer Samsing skulle ta fram ett telefonnummer där han kunde nå Aliona Cederqvist har, vilket han måste varit väl medveten om då han också rådfrågade sin chef om lämpligheten därom, under förhållandena inte varit nödvändigt för att utföra viss arbetsuppgift. Därför är framtagandet av den anmälan att bedöma som dataintrång. Övriga åtalspunkter Beträffande övriga fall av åtalade dataintrång gör hovrätten ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort. Tingsrättens dom ska därför fastställas i dessa delar. Skadestånd Kränkningsersättning

11 11 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Kristoffer Samsing döms för bl.a. tjänstefel och vållande till kroppsskada där Aliona Cederqvist är den som är drabbad. När ansvar för tjänstefel aktualiseras får den skadelidande som huvudregel vända sig till staten med ersättningsanspråk. Däremot kan ett personligt skadeståndsansvar för en tjänsteman aktualiseras vid exempelvis vållande till kroppsskada. Av 2 kap. 3 skadeståndslagen (1972:207) följer att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. Bestämmelsen gäller således bara brott som angriper den skadelidandes personliga integritet, men de behöver inte nödvändigtvis vara fråga om uppsåtliga brott. I praxis har även mera allvarligt vållande till kroppsskada under vissa omständigheter ansetts grunda rätt till kränkningsersättning (jfr. NJA 1997 s. 315 och NJA 1997 s. 572). I förevarande fall har en ung kvinna, utan att få information om syftet, blivit föremål för ett lagstridigt frihetsberövande för att sedan bli instängd i ett avräkningsrum tillsammans med två polismän. Hon har sedan av en av poliserna tillfogats en allvarlig kroppsskada i form av en armfraktur. Hovrätten finner att omständigheterna vid brottet är så allvarliga att handlandet har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på Aliona Cederqvists integritet. Situationen måste ha upplevts som oerhört trängd för henne. Aliona Cederqvist ska därför ha rätt till ersättning på grund av kränkning för brottet vållande till kroppsskada. Skälig ersättning bestäms till kr. Sveda och värk samt kostnader Av 5 kap. 1 skadeståndslagen följer att skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för bland annat sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande samt ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk). Hovrätten har funnit att Kristoffer Samsing har vållat Aliona Cederqvists skada. Han är därför ersättningsskyldig gentemot henne. Om yrkade kostnader för sjukvård och taxiresor kr - råder inte tvist och han ska därför betala yrkat belopp.

12 12 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Aliona Cederqvist har berättat att hon fick gipsa sin arm och inte kunde belasta den förrän den 8 april Yrkad ersättning för sveda och värk kr - är beräknad utifrån en akut sjukdomstid om fyra månader. Beloppet är skäligt och Kristoffer Samsing ska därför betala detta. Påföljd Kristoffer Samsing ska dömas för vållande till kroppsskada, tjänstefel och två fall av dataintrång. Påföljden för denna brottslighet kan stanna vid dagsböter. Övrigt Eftersom fängelse ingår i straffskalan för de brott Kristoffer Samsing döms för ska han betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Med hänsyn till Kristoffer Samsings inkomster har han ekonomisk förmåga att återbetala försvararkostnaderna till staten. Med hänsyn till att åklagaren inte vunnit fullt bifall för sin förda talan jämkas emellertid återbetalningsskyldigheten på så sätt att Kristoffer Samsing endast förpliktas att återbetala delar av kostnaderna i hovrätten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Bertil Ahnborg och Gösta Ihrfelt, tf. hovrättsassessorn Carin Wiklund (referent) och samt nämndemännen Eva Ringbom och Leif Magnusson (skiljaktig). Skiljaktig mening, se nästa sida

13 13 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 DOM B Skiljaktig mening Nämndemannen Leif Magnusson är skiljaktig och vill på de skäl tingsrätten angett fastställa tingsrättens dom.

14 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM Mål nr B meddelad i Stockholm Bilaga A 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Aliona Gorjaeva Cederqvist Rådjursstigen Solna Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte Westlund Advokatfirman Anne-Charlotte Westlund AB Östermalmsgatan Stockholm Tilltalad Bo Otto Harald KRISTOFFER Samsing, Parkgatan 16 Bv Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Peter Althin Advokatfirman Althin Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm DOMSLUT Åtalet ogillas. Skadestånd Aliona Gorjaeva Cederqvists skadeståndsyrkande ogillas. Ersättning 1. Advokaten Peter Althin tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Advokaten Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

15 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

16 3 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat och framlagt bevisning i enlighet med domsbilaga 1. Målsägandebiträdet har för Gorjaeva Cederqvists räkning yrkat skadestånd enligt domsbilaga 2. Samsing har förnekat brott och bestritt yrkandet om skadestånd. Han har vitsordat som skäliga belopp i och för sig yrkade kostnader för taxiresor och läkarbesök. DOMSKÄL Åtalet för olaga frihetsberövande alternativt tjänstefel, misshandel alternativt tjänstefel och vållande till kroppsskada. Gorjaeva Cederqvist, som hörts som målsägande i målet, har bland annat uppgivit att hon vid tillfället ifråga blev förd av Samsing till ett rum i anslutning till T- banestationen centralen vid Åhléns och att Samsing inne i rummet knuffat ned henne på en stol två gånger, sparkat henne på benet så att hon skulle sätta sig ned, dragit henne hårt i håret bakifrån och tryckt ned henne på golvet så att huvudet kommit mot golvet samt vridit upp hennes vänstra arm bakom ryggen så att armen skadats. Hon har också uppgivit att hon passerat spärrarna till tunnelbanestationen genom att uppvisa ett giltigt färdbevis, att hon svarat Samsing när denne frågat henne vart hon skulle åka att det inte var hans sak, att hon svarade Samsing otrevligt eftersom Samsing ställt sin fråga på ett otrevligt sätt, att Samsing då gripit tag hårt i hennes arm och bett henne följa med, att hon därför följde med honom till rummet ifråga, att det gjort väldigt ont när Samsing inne i rummet vred upp hennes vänstra arm bakom hennes rygg, att när hon satt på golvet inne i rummet tryckte Samsing och Övergaard ned hennes huvud mot golvet, att de båda poliserna höll i hennes armar hela tiden, att de lyfte upp henne och slängde henne ned på golvet, att då hon låg på magen på golvet kände hon inte sin arm, att båda hennes armar var bakom hennes rygg och att det var möjligt att hon sade något högt vid något tillfälle samt att det var riktigt att hon tidigare blivit dömd för att hon har skallat en polis.

17 4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B Samsing har bland annat uppgivit att han var vid tunnelbanestationen vid tillfället ifråga tillsammans med Övergaard och ytterligare en polisman för att övervaka ordningen, att han iakttog två kvinnor och en man utanför spärrarna, att de fifflade med något borta vid spärrarna mot varuhuset Åhléns, att han misstänkte att de båda kvinnorna använt endast ett färdbevis på två personer när de gick igenom spärrarna, att den ena kvinnan, som senare visade sig vara Gorjaeva Cederqvist, överlämnade något som han misstänkte var ett passerkort till den andra kvinnan innanför spärrarna, att han därför beslöt sig för att kontrollera Gorjaeva Cederqvist, att han uppmärksammade Gorjaeva Cederqvists pojkvän Arcady Baziant när denne befann sig utanför spärrarna och att denne även uppmärksammade Samsing samt att Arcady Baziant omedelbart vände sig om och gick mot pressbyrån och köpte en biljett. Samsing har vidare uppgivit att han gick fram till Gorjaeva Cederqvist och frågade om hon hade något färdbevis, att Gorjaeva Cederqvist svarade att hon inte snackade med snuten, att han då upplyste henne om att man måste ha ett färdbevis annars fick hon gå ut därifrån, att han flera gånger sade till henne att om hon inte hade något färdbevis fick hon gå ut från tunnelbanestationen, att hon vid något tillfälle mumlade att hon hatade poliser, att hon fortsatte att ignorera honom och gick därifrån ned mot trapporna till perrongerna, att han då tog tag i hennes jacka i ett löst grepp i syfte att avvisa henne från tunnelbanestationen och sade att hon fick följa med om hon inte kunde visa ett färdbevis och inte kunde visa legitimation, att hon direkt när han tog tag i henne vred sina armar bakåt i syfte att avvärja hans grepp och sade att han som var en snutdjävul eller bögdjävul inte skulle ta tag i henne, att hon sedan oavbrutet fortsatte att använda sexistiska okvädningsord under hela den tid ingripandet pågick, att han uppfattade att hon gjorde motstånd mot hans ingripande, att hon var högljudd hela tiden och att när hon försökte slita sig loss genom att veva med armarna beslutade han att omhänderta henne för våldsamt motstånd och ordningsstörande uppträdande, eftersom hans försök att avvisa henne varit lönlöst samt att han sedan förde henne mot avräkningsrummet för identifiering. Han har vidare uppgivit att hon satte sig på en stol inne i ett förrum till avräkningsrummet, att hon nästan med en gång reste sig upp och vägrade därefter

18 5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B att sätta sig på stolen, att hon gapade och skrek så att det hördes in till angränsande rum, att Övergaard då kom in i rummet, att Samsing tryckte ned henne i stolen, att han tog ett grepp på henne, dock inte ett skuldergrepp, att han höll hennes arm snett bakom hennes rygg så att hennes hand var i höjd med ländryggen samtidigt som han lade höger hand på hennes axel, att Övergaard tog tag i hennes högra arm på samma sätt som Samsing tagit tag i hennes vänstra arm, att hon stod böjd med överkroppen mot golvet, att hon gjorde sig tung och föll ned mot golvet, att Samsing i samband med fallet hörde ett dovt ljud som gjorde att han förstod att hon skadat sig och att hon i samband med fallet måste ha gjort en rotationsrörelse så att armen skadades samt att han sedan åkte med henne till sjukhuset. Han har också uppgivit att han inte sparkat henne på benet, att han inte dragit henne i håret, att han inte vridit upp armen bakom ryggen och att han således inte tagit ett s k skuldergrepp utan istället ett s k förenklat skuldergrepp som var ett mellanting mellan ett ledgrepp och ett skuldergrepp samt att han inte sagt till någon person att han orsakat skadan. På åklagarens begäran har som vittnen hörts Arcady Baziants och Nadezda Ryazanskaya, båda kamrater till Gorjaeva Cederqvist, samt Jörgen Sanner, far till Gorjaeva Cederqvist. Dessutom har på åklagarens begäran hörts som vittne överläkaren Peter Konrad. På Samsings begäran har som vittne hörts polisinspektören Övergaard. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av stämningsansökan, domsbilaga 1. Gorjaeva Cederqvist och Samsing har lämnat motstridiga uppgifter om vad som hänt vid det aktuella tillfället. Gorjaeva Cederqvists berättelse stöder i allt väsentligt åklagarens talan. Hennes uppgifter när det gäller hela händelseförloppet får stöd av vad Jörgen Sanner berättat under sitt vittnesförhör. När det gäller frågan om hur Gorjaeva Cederqvist skadat armen ger rättsläkaren också stöd åt hennes berättelse och när det gäller vad som hände innanför spärrarna vid tunnelbaneingången får

19 6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B hennes uppgifter även visst stöd av vad Nadezda Ryazansaya och Arcady Baziants berättat. Samsings uppgifter när det gäller vad som hände inne i det s k avräkningsrummet får däremot stöd av vad Övergaard uppgivit. Såvitt gäller åtalet för olaga frihetsberövande alternativt tjänstefel gör tingsrätten följande bedömning. Samsings uppgifter att Gorjaeva Cederqvist saknat färdbiljett och att han misstänkte att Gorjaeva Cederqvist gick igenom spärren till tunnelbanan utan eget giltigt färdbevis får visst stöd av vad Övergaard berättat, nämligen att vid kroppsvisiteringen av Gorjaeva Cederqvist det inte påträffades något färdbevis. Dessutom har Gorjaeva Cederqvist och Nadezda Ryazanskaya lämnat motstridiga uppgifter när det gäller en färdbiljett, nämligen att Nadezda Ryazanskaya har påstått att hon innanför spärrarna överlämnat sin färdbiljett till Gorjaeva Cederqvist, vilket Gorjaeva Cederqvist förnekat. Om Nadezda Ryazanskayas uppgifter är riktiga borde Gorjaeva Cederqvist har haft två färdbiljetter på sig då Övergaard kroppsvisiterade henne, vilket inte varit fallet. Enligt tingsrättens mening föreligger därför osäkerhet om riktigheten av både Nadezda Ryazanskaya och Gorjaeva Cederqvists uppgifter. Mot bakgrund av vad som sålunda och i övrigt framkommit i målet finner tingsrätten att Samsings uppgifter om att han misstänkte att Gorjaeva Cederqvist gått igenom spärren till tunnelbanan utan giltig färdbiljett och att han därför gick fram till Gorjaeva Cederqvist och bad henne uppvisa färdbevis samt att Gorjaeva Cederqvist vägrade uppvisa färdbevis inte har vederlagts av åklagaren. Av övervakningsfilmen framgår att Gorjaeva Cederqvist och hennes kamrat gått hastigt mot rulltrapporna med Samsing efter sig. Att Samsing därefter tagit tag i Gorjaeva Cederqvists axel eller jacka råder inte någon tvekan om. Frågan är om Samsings gjort detta för att avlägsna Gojaeva Cederqvist från platsen i syfte att

20 7 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 41 DOM B beivra fortsatt våldsamt uppträdande och att beivra brottslig gärning, vilket han påstått. Det är även fråga om Gorjaeva Cederqvist försökt slita sig loss, viftat med armarna och varit högljudd, vilket Samsing också påstått. Det framgår inte av övervakningsfilmen att Gorjaeva Cederqvist försökt slita sig loss genom att vifta med armarna eller att hon varit högljudd. När det gäller övervakningsfilmen, vilken spelats upp i rättssalen, har den inte varit så tydlig att man kunnat se vad som verkligen skett innanför spärrarna när det gäller Gorjaeva Cederqvists och Samsings kontakter med varandra. Det har således inte gått att se huruvida Gorjaeva Cederqvist viftat med armarna eller inte. Övervakningsfilmen har inte heller haft något ljud, varför det inte gått att höra om Gorjaeva Cederqvist varit högljudd eller inte. Visserligen har Gorjaeva Cederqvists kamrat Nadezda Ryazanskaya uppgivit att Gorjaeva Cederqvist varken varit högljudd eller viftat med armarna men som tingsrätten konstaterat ovan har hon uppgivit att hon gett sin färdbiljett till Gorjaeva Cederqvist efter det att de passerat spärrarna. Hon har även uppgivit att hon överlämnat färdbiljetten därför att hennes fickor varit dåliga. Som tingsrätten också konstaterat ovan har Gorjaeva Cederqvist förnekat att hon tagit emot någon färdbiljett från Nadezda Ryazanskaya. Tingsrätten finner det inte heller särskilt sannolikt att Nadezda Ryazanskaya överlämnat färdbiljetten av det skälet att hennes fickor varit dåliga. Frågan är då vilket bevisvärde Nadezda Ryanskayas uppgifter om att Gorjaeva Cederqvist inte viftat med armarna och att hon inte varit högljudd kan ha. Vissa tveksamheter måste mot bakgrund av vad som ovan och i övrigt framkommit ändå ställas till bevisvärdet av hennes uppgifter. Arcady Baziants har uppgivit att han sett att polismannen tagit tag i Gorjaeva Cederqvist men inte att hon försökt rycka bort armen, vilket han uppgivit att han

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Torgny Jönsson, 630710-4072 c/o Sture Lindqvist Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud: Sture Lindqvist c/o Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2555-09 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04 404

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr VÄSTRA SVERIGE 2013-02-21 T 5151-11 Avdelning 2 Göteborg Rotel 24 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2015 B 3594-14 KLAGANDE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm 2. BL Ombud och målsägandebiträde: Advokat MR MOTPARTER 1.

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 06 Rotel 060204 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr B 2550-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 19 februari 2015 i mål nr B 8199-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer