ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD"

Transkript

1 Styrelsen nr 6/2014 PROTOKOLL till sammanträde fredagen den 27 juni 2014 kl i styrelserummet. Paragraf Ärende 53. Sammankallande och beslutsförhet. 54. Justering av protokoll. 55. Föredragningslistans godkännande. 56. Styrelsens mötesdagar augusti-december. 57. Rapport om åtgärder med anledning av utredningarna om prehospital verksamhet och skärgårdsberedskap. 58. Rapport om åtgärder med anledning av utredningen om skärgårdsberedskapen. 59. Instruktion för planeringskommitté. 60. Undertecknande av kontrakt för val av konstruktör till geriatriska kliniken. 61. Utfärdande av körkortsintyg relaterat till alkohol- och droganvändning. 62. Delgivningar. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel eller e-post om du inte kan delta i styrelsemötet. Mia Hanström Ordförande

2 PROTOKOLL Nr 6 Datum fredagen den 27 juni 2014 Plats och tid Paragraf nr Styrelserummet kl Beslutande Mia Hanström ordförande Roger Jansson vice ordförande Runar Karlsson ledamot Stig Brolin ledamot Torbjörn Björkman ledamot Nina Lindfors ledamot Hanna Segerström ledamot från 56 Föredragande Katarina Dahlman hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Jaana Lignell chefläkare Marie Lövgren ekonomichef från 57 Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Björn Krantz medicinsk chef 58 och 61 Frånvarande Bengt Michelsson vårdchef Solveig Carlsson personalchef Carina Aaltonen minister Axel Hansson landskapsläkare Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Stig Brolin Mia Hanström Ordförande Katarina Dahlman hälso- och sjukvårdsdirektör

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 53 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 54 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Beslöt utse Stig Brolin till protokolljusterare. FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 55 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 STYRELSENS MÖTESDAGAR AUGUSTI - DECEMBER Styrelsen har under den tidigare halvan av år 2014 sammanträtt på fredagar. FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder följande fredagar under perioden augusti december 2014: den 29 augusti, 12 september, 17 oktober, 14 november och 12 december. Sammanträdena inleds kl BESLUT: Beslöt att styrelsen sammanträder följande fredagar under perioden augusti december 2014: den 29 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november och 12 december. Sammanträdena inleds kl Därutöver träffas styrelsen den 22.8 för budgetseminarium och den 3.10 för genusutbildning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 RAPPORT OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV UTREDNINGARNA OM PREHOSPITAL VERK- SAMHET OCH SKÄRGÅRDSBEREDSKAP. 57 Styrelsen behandlade rapporterna på sitt möte den och den /2014 Prehospital verksamhet Styrelsen för ÅHS beslöt den 22 mars 2013 att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en utredning om den prehospitala verksamheten genom samordning av befintliga resurser inom ÅHS, helikopterverksamheten, alarmcentralen, räddningsverket och de frivilliga räddningsverksamheterna. Utredningen skulle innehålla en kostnadskalkyl för eventuella ändringsförslag. Prehospital kan översättas med före sjukhuset det vill säga från vårdbehovets uppkomst tills patienten anländer till vårdinrättningen. Arbetsgruppen har bestått av Stig Brolin(ordförande), Bengt Michelsson (sekreterare), Jaana Lignell, Petter Westerberg och Marika Lindström. Parallellt med utredningen har landskapsregeringen tagit fram en förordning om prehospital akutsjukvård. Förslaget har varit på remiss och ÅHS gav sitt yttrande om förordningen Den prehospitala förordningen fastställer ett antal kvalitetshöjande åtgärder inom den prehospitala akutsjukvården. En sådan är införandet av vårdnivå i den prehospitala akutsjukvården, dvs en miniminivå fastställs så att minst en enhet ska ha möjlighet till sjukskötarbemanning i ambulansen dygnet runt. Detta innefattar såväl ambulanssjukvården som helikopterns primärtransportverksamhet. Vidare fastställs att en fältchef inom ambulanssjukvården bör finnas att tillgå dygnet runt. Vidare ska ÅHS enligt förordningen utarbeta larmanvisningar och andra anvisningar som gäller den prehospitala akutsjukvården. Fältchefen har en nyckelposition vid sjukvårdsuppdrag och innehar vid dessa en motsvarande roll som räddningsledaren vid räddningsuppdrag. Fältchefen ska kunna fatta beslut om hur enheter och personalresurser bäst ska nyttjas vid enskilda prehospitala sjukvårdsuppdrag samt stödja alarmcentralen i situationer där man av olika orsaker tvingas avvika från anvisningarna för den dagliga verksamheten. Alarmoperatören ska också kunna ta råd av fältchefen i fall där man är osäker på prioriteringskod och vilka resurser som behövs. Akutkliniken har ansvaret för alla medicinska åtgärder som utförs men för utalarmering av den prehospitala akutsjukvårdens enheter står alarmcentralen. Alarmcentralen är organiserad under polisen. Ambulanserna står för flertalet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården på Åland. Ambulansverksamheten sköts genom avtal av räddningsverket i Mariehamn. Alla åtgärder som ambulanspersonalen kan göra prehospitalt baserar sig på utbildning och personliga delegeringar. ÅHS har det medicinska ansvaret och akutens ansvariga läkare skriver på delegeringarna efter utbildning och tentamen av ambulanspersonalen. Kostnaden för ambulansavtalet är cirka per år. Folkpensionsanstalten kompenserar ÅHS med cirka euro för ambulansverksamheten. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 RAPPORT OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV UTREDNINGARNA OM PREHOSPITAL VERK- SAMHET OCH SKÄRGÅRDSBEREDSKAP (FORTS). 57 Kostnader för ambulanserna och utrustandet av dessa ingår i kontraktssumman. Någon extraavgift per körning debiteras inte. I och med den prehospitala förordningen bör ambulansavtalets bilagor uppdateras. Åtta av ambulanssjukvårdarna vid räddningsverket i Mariehamn har i dag tilläggsutbildning för att kunna verka som HEMS-besättningsmedlem vid primäruppdrag med helikopter. HEMS-besättning är en förutsättning för att kunna nyttja helikoptern vid primäruppdrag och utbildningen bekostas av ÅHS. HEMS-besättningen inklusive den årliga utbildningen kostar cirka euro per år. En helikopter är stationerad på Åland, genom ett avtal mellan ÅHS och SHT. Helikoptern kostar cirka 2,2 miljoner euro per år inklusive kostnaderna för helikopterjourgruppen. ÅHS har också samarbete med helikopterverksamhet i annan regi, framför allt gränsbevakningen respektive Uppsala universitetssjukhus (helikoptrarna är i båda dessa fall stationerade på annan ort). Det finns också möjlighet för alarmcentralen att begära handräckning med sjuktransporter till sjöss av gränsbevakningen och den frivilliga sjöräddningen. Frivilligorganisationer är idag en outnyttjad resurs i den prehospitala verksamheten. Till frivilligorganisationerna hör den kommunala avtalsbrandkåren (18 avtalsbrandkårer, tillhörande två räddningsområden), Röda korsets första hjälp grupper, Frivilliga räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet. Det är ovanstående frivilligorganisationer som kunde utföra en första insats. Ett avtal som likriktar insatsenheterna vid larm kommer att skrivas mellan ÅHS och de enskilda organisatörerna. FÖRSLAG: Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår inför styrelsen: Den prehospitala förordningen är antagen och kommer att träda ikraft , vilket innebär att vårdnivå i ambulans och primärtransporter med helikopter (sjukskötarbemanning i ambulans och helikopter dygnet runt) samt fältchef införs. Kostnaden är ca euro i året och styrelsen framförde i yttrandet till landskapsregeringen att extra medel måste tilldelas ÅHS före förordningen kan träda ikraft. Vårdchefen, klinikchef för Akutkliniken samt hälso- och sjukvårdsdirektören och representanter för räddningsverket i Mariehamn diskuterar upplägget till följd av förordningen och uppdaterar bilagorna i ambulans- och HEMS avtalet. Klinikchefen för Akutkliniken, vårdchefen och chefläkaren förhandlar fram ett avtal med frivilligorganisationerna samt ett avtal med alarmcentralen så att ansvar och ledning för alarmcentralen ordnas. Chefläkaren ges rätt att underteckna avtalen med frivilligorganisationerna. Gällande övriga förslag till åtgärder i rapporten så bör Akutkliniken, som har ansvaret för den prehospitala verksamheten, föreslå åtgärder i framtida budget- och verksamhetsplaner. BESLUT: Torbjörn Björkman föreslog bordläggning. Ärendet bordläggs utom till den del som gäller avtalet med de frivilliga organisationerna. Klinikchefen för akutkliniken, vårdchefen och chefläkaren förhandlar fram ett avtal med frivilligorganisationerna. Chefläkaren ges rätt att underteckna avtalet med frivilligorganisationerna Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 RAPPORT OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV UTREDNINGARNA OM PREHOSPITAL VERK- SAMHET OCH SKÄRGÅRDSBEREDSKAP (FORTS) / FÖRSLAG: Den prehospitala förordningen är antagen och kommer att träda ikraft , vilket innebär att vårdnivå i ambulans och primärtransporter med helikopter (sjukskötarbemanning i ambulans och helikopter dygnet runt) samt fältchef införs. Kostnaden är ca euro i året och styrelsen framförde i yttrandet till landskapsregeringen att extra medel måste tilldelas ÅHS före förordningen kan träda ikraft. Vårdchefen, klinikchef för Akutkliniken samt hälso- och sjukvårdsdirektören och representanter för räddningsverket i Mariehamn diskuterar upplägget till följd av förordningen och uppdaterar bilagorna i ambulans- och HEMS-avtalet. Klinikchefen för Akutkliniken, vårdchefen och chefläkaren förhandlar fram ett avtal med alarmcentralen så att ansvar och ledning för alarmcentralen ordnas. Gällande övriga förslag till åtgärder i rapporten så bör Akutkliniken, som har ansvaret för den prehospitala verksamheten, föreslå åtgärder i framtida budget- och verksamhetsplaner. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget / Styrelsen önskar under junimötet få statusuppdatering över åtgärderna gällande rapporten från arbetsgruppen för utredning av prehospital verksamhet samt rapporten för utredning av skärgårdsberedskap ÅHS har hittills åtgärdat följande till följd av rapporten; - överföring av EKG från prehospitala enheter till ÅHS pågår, - ambulansavtalets bilagor har uppdaterats, fältchefen kommer att utrustas med fyrhjulsdrivet utryckningsfordon, vilket har inkluderats i bilagan till ambulansavtalet, - ett möte har hållits med hälsovårdarna om ett system som möjliggör utalarmering av hälsovårdarna/sjukskötarna utanför tjänstetid. Ärendet ingår i avtalsförhandlingarna, - skärgårdshälsovårdare har hospiterat på Mariehamns räddningsverk och akuten. Hälsovårdarna/sjukskötarna erbjuds fortbildning och hospitering för att utveckla handlingsberedskapen inom prehospital akutsjukvård. - ramavtal mellan ÅHS, frivilligorganisationerna och de kommunala räddningsmyndigheterna har tecknats. Utbildning av förstainsatsgrupperna har påbörjats, Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 RAPPORT OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV UTREDNINGARNA OM PREHOSPITAL VERK- SAMHET OCH SKÄRGÅRDSBEREDSKAP (FORTS) sjukvårdsupplysningen ordnas i samband med Ålands digitala agenda och - utbildningsplan för psykosocial stödverksamhet inom prehospital akutsjukvård har godkänts i ledningsgruppen. FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen antecknar informationen för kännedom. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 RAPPORT OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV UTREDNINGEN OM SKÄRGÅRDSBERED- SKAP /2014, Skärgårdsberedskapen Styrelsen tillsatte 17 maj 2013 en arbetsgrupp med Stig Brolin, Jeanette Gripenberg, Björn Krantz, Birgitta Hermans och Susanne Danielsson. Arbetsgruppen gavs i uppdrag att ta fram en modell för hur beredskapen ska se ut i de olika kommunerna, ge förslag på hur tillgången till läkare och hälsovårdare tryggas, ge förslag på hur ÅHS kan samarbeta med den tredje sektorn samt kommunens personal och i vilka situationer, ge förslag på hur vi kan samordna och effektivera rekrytering av ny personal, att man ser över hur man kan förbättra skolhälsovården i skärgården och presentera förslag till förbättringsåtgärder, samt uppge kostnaderna för samtliga förslag. Arbetsgruppen har identifierat fyra områden som särskilt behöver ordnas. Ett avtal behöver utarbetas så att hälsovårdarna kan kallas ut nattetid, tillgången till läkare och hälsovårdare behöver säkras genom bättre rekrytering, bättre tillgång på läkartid vid skärgårdsmottagningarna eventuellt med hjälp av telemedicin då nyttjande av IT-system är kostnadseffektivt. Hälsovårdarna/sjukskötarna kunde, mer än idag ses, vid sidan av den planerade dagliga verksamheten som en prehospital akutsjukvårdsresurs vid akuta sjukdomstillstånd och olyckor. Detta skulle gälla sjukdomstillstånd och olyckor med sådan prioritetsklass, att en enhet inom prehospital akutsjukvård på vårdnivå larmas. Alarmcentralen med stöd av den kommande fältchefen skulle bedöma behovet och ha utalarmeringsrätt av hälsovårdarna. Hälsovårdarna/sjukskötarna skulle under tjänste- och beredskapstid ersättas enligt nuvarande skrivningar i TKA. Utöver alarmering under tjänste- och beredskapstider skulle hälsovårdarna/sjukskötarna alarmeras om de är disponibla och för detta skulle en ny reglering i TKA intas. För att förbereda hälsovårdarna/sjukskötarna för den här typen av uppdrag skulle de erbjudas fortbildning i akutsjukvård, återkommande hospitering t.ex. på akuten och en genomgång av deras utrustningsnivå inklusive akutläkemedel och delegeringar skulle göras. Sjukdomstillstånd som skulle kunna komma ifråga är bland annat hjärtstillestånd, akuta bröstsmärtor, svåra andningsbesvär, stroke, svåra allergiska reaktioner, chock, medvetslöshet, andra tillstånd med sviktande vitalparametrar. Därtill skulle det gälla allvarligare trauman där patientens basala livsfunktioner är direkt hotade eller situationer där man inte känner till nivån på störningarna i de basala livsfunktionerna. FÖRSLAG: Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår inför styrelsen att Birgitta Hermans, Solveig Carlsson och Bengt Michelsson tar fram ett underlag för tjänstekollektivavtalsförhandling. Hälsovårdarnas/sjukskötarnas uppgiftsområde inom den prehospitala akutsjukvården tydliggörs och en rutin/process för hur det ska gå till tas också fram. Vidare föreslås att Björn Krantz, Mogens Lindén, Bengt Michelsson och Birgitta Hermans ser över vilka möjligheter det finns att få bättre tillgång till läkartid vid skärgårdsmottagningarna. Gruppen bör utreda möjligheterna att köpa läkarresurser från fastlandet nu när primärvården har fyra vakanta tjänster och därmed har brist på läkare. Vidare bör gruppen utreda möjligheten att använda sig av telemedicin, att läkare kan jobba under resan och/eller att läkare kan transporteras ut till skärgården med helikopter eller båt. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 RAPPORT OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV UTREDNINGEN OM SKÄRGÅRDSBERED- SKAP (FORTS). 58 Gällande övriga förslag till åtgärder i rapporten så bör primärvården, som har ansvaret för tillgången på hälsovårdare och läkare i skärgården, föreslå förbättrande åtgärder i framtida budget- och verksamhetsplaner. BESLUT: Torbjörn Björkman föreslog bordläggning. Ärendet bordläggs utom till den del som gäller tillsättande av en arbetsgrupp bestående av Birgitta Hermans, Solveig Carlsson och Bengt Michelsson, för att ta fram ett underlag för tjänstekollektivavtalsförhandlingarna. Underlaget ska innehålla ett ersättningsbelopp då fältchefen kallar ut hälsovårdare till olycksplatsen. Hälsovårdarnas/sjukskötarnas uppgiftsområde inom den prehospitala akutsjukvården tydliggörs och en rutin/process för hur det ska gå till tas också fram / FÖRSLAG: Föreslås att Björn Krantz, Mogens Lindén, Bengt Michelsson och Birgitta Hermans ser över vilka möjligheter det finns att få bättre tillgång till läkartid vid skärgårdsmottagningarna. Gruppen bör utreda möjligheterna att köpa läkarresurser från fastlandet nu när primärvården har fyra vakanta tjänster och därmed har brist på läkare. Vidare bör gruppen utreda möjligheten att använda sig av telemedicin, att läkare kan jobba under resan och/eller att läkare kan transporteras ut till skärgården med helikopter eller båt. Gällande övriga förslag till åtgärder i rapporten så bör primärvården, som har ansvaret för tillgången på hälsovårdare och läkare i skärgården, föreslå förbättrande åtgärder i framtida budget- och verksamhetsplaner. BESLUT: Styrelsen beslutar att Björn Krantz, Mogens Lindén, Bengt Michelsson och Birgitta Hermans ser över vilka möjligheter det finns att få bättre tillgång till läkartid vid skärgårdsmottagningarna. Gruppen bör utreda möjligheterna att köpa läkarresurser från fastlandet samt möjlighet till skärgårdsläkartjänst, nu när primärvården har fyra vakanta tjänster och därmed har brist på läkare. Vidare bör gruppen utreda möjligheten att använda sig av telemedicin, att läkare kan jobba under resan och/eller att läkare kan transporteras ut till skärgården med helikopter eller båt. Gällande övriga förslag till åtgärder i rapporten så bör primärvården, som har ansvaret för tillgången på hälsovårdare och läkare i skärgården, föreslå förbättrande åtgärder i framtida budget- och verksamhetsplaner. Vidare beslöt styrelsen att inbjuda skärgårdskommunerna till ett uppföljningsmöte till mötet i mars 2013 kring hälso- och sjukvården i skärgården / Styrelsen önskar under junimötet få statusuppdatering över åtgärderna gällande rapporten från arbetsgruppen för utredning av prehospital verksamhet samt rapporten för utredning av skärgårdsberedskap Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 RAPPORT OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV UTREDNINGEN OM SKÄRGÅRDSBERED- SKAP (FORTS). 58 ÅHS har hittills åtgärdat följande till följd av rapporten; - transport av läkarna till skärgården från Mariehamn sköts av sjöräddningssällskapet på försök. Transporten är avgiftsfri för ÅHS, - kommunerna har fått nycklar till hälso- och sjukvårdsmottagningarna för att kunna hämta material utanför beredskapstiden vid akuta fall, - ett möte har hållits med hälsovårdarna om ett system som möjliggör utalarmering av hälsovårdarna/sjukskötarna utanför tjänstetid. Ärendet ingår i avtalsförhandlingarna, - skärgårdshälsovårdare har hospiterat på Mariehamns räddningsverk och akuten. Hälsovårdarna/sjukskötarna erbjuds fortbildning och hospitering för att utveckla handlingsberedskapen inom prehospital akutsjukvård, - studiebesök till landsting som använder sig av telemedicin är under planering som del av ett underlag för hur telemedicin kan utgöra ett komplement till mottagningsbesök och konsultationer, - bärbar dator med skyddad uppkoppling till ÅHS patientjournalsystem är äskad, - leverantörspresentationer av utrustning för telemedicin planeras, - enskild riktad rekryteringsinsats görs för att kontraktera läkare som kan ta delar av skärgårdsbesöken. FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen antecknar informationen för kännedom. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 INSTRUKTION FÖR PLANERINGSKOMMITTÉ. 59 Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har den utfärdat en instruktion för planeringskommittén för Geriatriprojektet (se bilaga). Uppdraget i instruktionen behöver förtydligas. FÖRSLAG: I planeringskommitténs uppdrag ingår det att fatta beslut om antagande av anbud. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 UNDERTECKNANDE AV KONTRAKT FÖR VAL AV KONSTRUKTÖR TILL GERIATRISKA KLINI- KEN. 60 Vid planeringskommitténs möte och behandlades inkomna konstruktionsanbud. Inom utsatt tid har följande anbud inkommit: - Byggnadstekniska Byrån i Jönköping Ab och - Ramböll Sverige Ab. Planeringskommittén tog beslut om att anta Ramböll Sverige Ab vilket Ålands hälso- och sjukvård meddelade Planeringskommittén konstaterar vid mötet att kontrakt kan uppgöras med Ramböll Sverige Ab angående konstruktionsplaneringen. Kontraktet finns till påseende. FÖRSLAG: Styrelsen befullmäktigar hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman och projektledare Erik Hjärne att underteckna kontraktet med Ramböll Sverige Ab. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 UTFÄRDANDE AV KÖRKORTSINTYG RELATERAT TILL ALKOHOL- OCH DROGANVÄNDNING. 61 Alkohol- och drogmottagningen vid Mariehamns stad har t o m mars 2014 utfärdat körkortsintyg då personen tilldelats körförbud på grund av rattfylleri eller körning under annan drogpåverkan. Intyget har varit avgiftsfritt. Det kan konstateras att utfärdande av körkortsintyg inte är sjukvård, men är en service som bör kunna erbjudas i det åländska samhället. Ålands landskapsregering beslutade den beslut nr ÅLR 2014/1238 att ÅHS är skyldig att utfärda körkortsintyg relaterat till alkohol- och droganvändning. ÅHS verksamhet är i regel avgiftsbelagd antingen med en patientavgift eller som ersättning för såld tjänst. Utfärdande av intyg är en service som ÅHS enligt landskapsregeringens beslut är skyldig att tillhandahålla, men det är inte hälsooch sjukvård och kostnaden för den enskilde bör därmed baseras på fullkostnadsersättning. Prisuppgifter presenteras i bilaga. Ersättningen betalas i förskott och ev tilläggsersättning betalas även den i förskott. Betald ersättning återbetalas inte. Den praktiska hanteringen sker som ett samarbete mellan primärvårdskliniken, psykiatriska kliniken och laboratorieenheten. FÖRSLAG: Föreslår att ersättningen för utfärdande av körkortsintyg godkänns i enlighet med bilaga. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 DELGIVNINGAR 62 Styrelsen antecknar följande protokoll och landskapsregeringsbeslut för kännedom: 1. Samarbetskommitténs protokoll från Landskapsregeringens beslut 36 S Landskapsregeringens beslut 37 S Landskapsregeringens beslut 38 S Landskapsregeringens beslut 39 S Landskapsregeringens beslut 40 S Budgetuppföljning per april Budgetram från landskapsregeringen presenteras vid mötet. 9. Bygglovsansökan för geriatrin finns till påseende vid mötet. BESLUT: Styrelsen antecknade ovanstående protokoll, beslut, budgetuppföljning, budgetram och bygglovsansökan för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013 Styrelsen nr 8/2013 PROTOKOLL Fört vid till sammanträde fredagen den 14 juni 2013. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2014 Styrelsen nr 3/2014 PROTOKOLL fört vid till sammanträde fredagen den 21 mars 2014. Paragraf Ärende 20. Sammankallande och beslutsförhet. 21. Justering av protokoll. 22. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 11 december 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 95. Sammankallande och beslutsförhet 96. Justering av protokoll 97. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till EXTRA sammanträde måndagen den 29 februari 2016 kl 18.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 19. Sammankallande och beslutsförhet. 20. Justering av protokoll.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 13 mars 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 16. Sammankallande och beslutsförhet 17. Justering av protokoll 18. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012 Styrelsen nr 6/2012 Protokoll fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 27 april kl. 12.00-16.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 44. Sammankallande och beslutsförhet. 45. Justering av protokoll. 46.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 22 maj 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 40. Sammankallande och beslutsförhet 41. Justering av protokoll 42. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014 Styrelsen nr 13/2014 ÄRENDELISTA till sammanträde måndagen den 1 december 2014 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 100. Sammankallande och beslutsförhet. 101. Justering av protokoll. 102. Föredragningslistans

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013 Styrelsen nr 11/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 oktober 2013. Paragraf Ärende 88. Sammankallande och beslutsförhet. 89. Justering av protokoll. 90. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2017 Kallelse till sammanträde fredagen den 27 januari 2017 kl. 12.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2012 Styrelsen nr 14/2012 PROTOKOLL Fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 28 september 2012 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 108. Sammankallande och beslutförhet. 109. Justering av protokoll.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 18 mars 2016 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 25. Sammankallande och beslutsförhet. 26. Justering av protokoll. 27. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012 Styrelsen nr 16/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 26.10 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 127. Sammankallande och beslutsförhet. 128. Justering av protokoll. 129. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2012 Styrelsen nr 10/2012 Kallelse till sammanträde fredagen den 15 juni kl. 12.45 i styrelserummet. Paragraf Ärende 76. Sammankallande och beslutsförhet. 77. Justering av protokoll. 78. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2013 Styrelsen nr 13/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 13 december 2013 kl.10.45. Paragraf Ärende 113. Sammankallande och beslutsförhet. 114. Justering av protokoll. 115. Föredragningslistans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2014 Styrelsen nr 14/2014 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 12 december 2014 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 107. Sammankallande och beslutförhet. 108. Justering av protokoll. 109. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde torsdagen den 30 juni 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 58. Sammankallande och beslutsförhet. 59. Justering av protokoll. 60. Föredragningslistans

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 16 maj 2014 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 42. Sammankallande och beslutsförhet. 43. Justering av protokoll. 44. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007 Styrelsen nr 5 /2007 Kallelse till sammanträde den 27 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 67 Sammankallande och beslutförhet. 68 Justering av protokoll. 69 Fastställande av föredragningslistan. 70 Den fortsatta

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutförhet 62 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde tisdagen den 18 september 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 67. Sammankallande och beslutsförhet 68. Justering av protokoll 69. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 18/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 18/2012 Styrelsen nr 18/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde den 30 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 145. Sammankallande och beslutsförhet. 146. Justering av protokoll. 147. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2013 Styrelsen nr 5/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 22 mars 2013 kl. 12.00. Paragraf Ärende 30. Sammankallande och beslutsförhet. 31. Justering av protokoll. 32. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12 AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen 5 juni 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet 29 Justering av protokoll 30

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2014 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 29 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 67. Sammankallande och beslutsförhet. 68. Justering av protokoll. 69. Föredragningslistans

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 2/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 2/2015 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 2/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 27.2.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-11.03 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Kurt Forsman Göte Winé Peggy Smulter Tony Asumaa

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2011 Styrelsen nr 9/2011 Kallelse till sammanträde den 20 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 52 Sammankallande och beslutförhet. 53 Justering av protokoll. 54 Fastställande av föredragningslistan. 55 BUF-ratificering

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 62 Sammankallande och beslutförhet 63 Justering av

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012 Styrelsen nr 1/2012 Kallelse till sammanträde den 27 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Beslut

Läs mer