A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten"

Transkript

1 1 Duggor Juridik termin 1 programmet A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten 1. Tag ställning till riktigheten i följande påståenden: a) Om du inte är läkare så behöver du inte anteckna det av patientens berättelse som uppenbarligen rör patientens psykofarmakabehandling b) En journal får nu mer inte föras enbart som pappersjournal c) Det förekommer att journalen får skrivas på annat språk än svenska d) En journal ska i så hög grad som möjligt skrivas så att den är lätt för patienten att förstå e) En viktig del av anamnesen är att beskriva patientens beteende under f) En journalanteckning är en informationskälla att använda i utbildningssammanhang, t.ex. som vid undervisningen av läkarkandidater g) Patientens adress och telefon behöver inte stå i själva journalen. Det räcker med namn och personnummer h) Om du legitimerad psykoterapeut bedriver psykoterapi på din egen mottagning (egen firma eller aktiebolag) så bestämmer du själv om du behöver föra journal eller inte i) Du bör använda sökord i journalen så att texten blir översiktlig j) Det räcker inte med att du skrivit en journalanteckning. Den måste även signeras av dig k) Om du behöver för din utbildning (t.ex. för att lära dig hur journaler ska skrivas) har du rätt att läsa igenom journaler på den mottagning du arbetar på (förutsatt att patienten inte har begärt att den ska vara spärrad) l) Som legitimerad psykoterapeut måste du i journalen även uppge vilken grundutbildning du har m) Med sammanhållen journal menas ett elektroniskt journalsystem som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till journaluppgifter hos en annan vårdgivare n) I ett psykiskt status skall alla viktiga symptom som patienten berättat om noggrant beskrivas o) Om du skriver ett intyg till din patient på att hon går i psykoterapi hos dig måste detta journalföras p) I en journalanteckningar ska det klart gå att särskilja vad som är patientens berättelse, vad som är dina observationer under besöket och vad som är dina egna bedömningar q) Det finns inget i lagen som direkt säger vad som behöver stå i journalen. Detta avgör du själv (förutsatt att du är legitimerad) r) När du skriver bör du använda de begrepp som Socialstyrelsen bestämt s) Om du har en fortlöpande psykoterapeutisk kontakt med en patient behöver du inte journalföra varje besök. Men det måste finnas en sammanfattning varje termin där du anger hur många sessioner som genomfört under terminen t) Du måste ange vilken befattning du har när du gör din journalanteckning u) En journalanteckning måste senast vara införd fjorton dagar efter patientens besök v) Om du som legitimerad psykoterapeut har en egen mottagning så måste du ha säkerhetskopior av dina journaler

2 2 w) Patiendatalagen berör endast journaler och register som skrivs och lagras elektroniskt. För pappersjournaler gäller Patientjournallagen 2. Du arbetar på en av landstingets psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Vilken av följande svar är att föredra när en patient under det första bedömningssamtalet ställer frågan: Hur är det - har du tystnadsplikt? a) Ja, självklart har jag tystnadsplikt. Du kan vara lugn. Allt du säger stannar hos mig. b) Nja, det beror ju på vad det handlar om. Vissa saker måste jag föra vidare, så det beror alltså på vad du tänker på när du frågar. c) Ja, enligt Patientsäkerhetslagen har alla vi som arbetar här det. Tycker du att du behöver mer information om det? Jag har en broschyr som du kan få om du vill ha. d) Det var mycket bra att du tog upp den frågan. Den är viktig. Men det är samtidigt en ganska komplicerad fråga, så jag ska ordna att du får tala med den ansvariga läkaren om den. e) Ja, enligt Offentlighets- och sekretesslagen så får jag inte röja uppgifter om det är risk att du lider men, som det heter i lagen. Det gäller alla här på mottagningen. f) Ja, jag har tystnadsplikt. Räcker det svaret för dig just nu eller vill du att vi ska stanna upp här och tala mer i detalj om vad det betyder? 3. Vad ska står vart i journalen? En journalanteckning från ett bedömningssamtal bör innehålla tre huvuddelar: anamnes, psykiskt status samt bedömning & åtgärd. Sortera meningarna (1-22) om patienten nedan genom att ge dem en bokstav (A-C) så att de hamnar inom rätt huvuddel av journalanteckningen. A. Anamnes B. Psykiskt status C. Bedömning & åtgärd 1) Patienten kommer med andan i halsen tio minuter sent till besöket. Ber om upprepade gånger om ursäkt för detta och vill förklara sig med att han lagt sig för att vila och råkat somna. 2) Patienten berättar att han sovit mycket dåligt de senaste två veckorna. 3) Patientens tillstånd ter sig som en krisreaktion med depressiva inslag. 4) Han har en äldre bror som han ofta träffar och som alltid varit ett stöd för honom. 5) Han berättar att han även under vårt samtal har svårt att koncentrera sig. 6) För knappt två veckor sedan avled patientens far i en bilolycka. 7) Patienten nämner att han den senaste tiden känner sig trött och håglös. 8) Nämner att han sedan ca fem år tillbaka har typ-2 diabetes. 9) Patienten tala med låg röst och möter inte så ofta min blick under samtalet. 10) Har nu av husläkaren fått tabl. Propavan 25 mg att ta till natten och äter sedan tidigare tabl. Metformin 500 mg som han tar 2x2. 11) Patienten får med sig hem en kopia av blanketten Patientinformation. 12) Vaknar inte tidigt och har ingen ångest på morgnarna. 13) Jag föreslår att vi ses för ytterligare ett bedömningssamtal innan vi tar ställning till de två behandlingsalternativ vi idag diskuterat och patienten tycker att detta är ett bra förslag. 14) Jag uppmanar patienten att be hustrun följa med vid nästa samtal.

3 3 15) Patienten berättar att hans husläkare bedömt att han är deprimerad och att han därför blev uppmanad ringa hit. 16) Han grälade i idag på morgonen med sin fru och säger att det inte är likt honom. 17) Han ger god kontakt och kan tydligt redogöra för sin situation och för hur han mår. 18) Vi går igenom samtyckesblanketten Patientinformation och patienten undertecknar denna. 19) Han tycker att han växte upp i en harmonisk familj. 20) Hade genom arbetet kontakt med en psykolog för tre år sedan. 21) Tycker inte att arbetet känns lika roligt längre. 22) Grundstämningen är möjligen något sänkt. 4.Ta ställning till följande påståenden. I när du som student på psykoterapeutprogrammet utför ditt kliniska arbete under din vfu-placering gäller följande: a) När du är på din vfu-placering får du inte ta del av din egen eller någon närståendes journal b) Som student är det tillåtet att i lärosyfte gå igenom andra behandlares journaler c) Om du visar sådana allvarliga brister i dina kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras kan examinator med omedelbar verkan avbryta din verksamhetsförlagda utbildning d) MP3-spelaren kan användas för att kortvarit lagra inspelat patientmaterial, t.ex. om du behöver ta med ett samtal till handledningen på KCP e) Du kan börja spela in ditt samtal med patienten redan från början bara du ser till att patienten innan samtalet är slut ger sitt samtycke genom att skriva under dokumentet Patientinformation f) Det är ditt ansvar att du ger din handledare tillräcklig, adekvat och tydlig information om vad som sker i dina kontakter med patienten g) Du behöver inte göra en journalanteckning efter varje besök. Du kan sammanfatta innehållet efter 2-3 samtal h) Det åligger dig att omedelbart rapportera till den för vården ansvarige läkaren om du misstänker en suicidrisk hos din patient i) Du är skyldig att följa de anvisningar och instruktioner som du får av enhetschefen där du är placerad j) Du måste notera i journalen vem du har som handledare k) Din handledare måste godkänna dina journalanteckningar om de psykoterapier du bedriver innan du för in dem i journalen l) Alla dina journalanteckningar ska kontrasigneras av antingen din teamlärare eller av din psykoterapihandledare m) Du måste informera dina patienter om att du går i handledning n) Det är tillåtet att skicka sessionsrapporter via mail bara sådant som kan identifiera patienten som namn och personnummer är borttaget o) Att ditt lösenord och din användaridentitet är personlig och du ansvarar för att dessa inte lämnas vidare, kommer bort eller stjäls

4 4 p) När du är klar med en journalanteckning och ska lämna dator måste du logga ut dig ur systemet q) Som student är du skyldig att följa din handledares och teamlärares instruktioner r) För att du ska lära dig så mycket som möjligt är det ok att även tala med dina kurskamrater utanför handledningsgruppen om dina patienter 5. Som student kommer du arbeta i journalsystemet Take Care. Tag ställning til följande påstående. a) När du loggar in i Take Care utan kort måste du använda ditt HSA-id b) De uppgifter du tagit del av i Take Care som är kopplade till din användaridentitet loggas och kontrolleras så att de lästa uppgifterna överensstämmer med de du har behörighet till c) När du har signerat din journalanteckning går det inte längre att ändra i den d) Systemet Take Care är det Patientdatalagen kallar sammanhållen journal e) I Take Care går det inte att kursivera ett ord i journaltexten f) Att gå in och läsa i andra journaler än de du som användare har rätt till kan komma att betraktas som dataintrång och kan leda till åtal g) Sökord i mallen som är markerade med en asterisk är obligatoriska h) Med utkastfunktionen i Take Care kan skrivandet av journaltext avbrytas för att återupptas vid ett senare tillfälle. Ett utkast av en journalanteckning genererar inte en ny version av patientens journaltext. En journalanteckning kan sparas som utkast flera gånger så länge den inte är sparad i) Fraslexikon är en användbar funktion i Take Care där du kan slå upp svara ord och i någon mån även latinska termer j) Alla ändringar du gör i en sparad anteckning lagras k) När du ska göra en anteckning i Take Care måste du alltid först kolla att du är inloggad på den enhet där du träffat patienten l) Om du fyllt i din handledares HSA-id och signerar din anteckning så flyttas journalanteckningen automatiskt till handledaren m) En begränsning i Take Care är man bunden till de sökord som finns i respektive i respektive yrkesmall n) Som grundregel ska du inleda varje anteckning med följande mening Journalförare är student vid psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet

5 5 B. Lagstiftning som styr psykoterapeuters yrkesverksamhet 1. Kombinera samman den juridiska referensen (siffror) med respektive citat (bokstav): 1) Patientdatalag 2) Offentlighets- och sekretesslag 3) Patientsäkerhetslag 4) Ingen av dessa tre A. Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om enskildas personliga förhållanden. B. Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. C. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. D. Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom de enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. E. Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll, som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. F. Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. 2. Vad av följande ska din journalanteckning enligt de juridiska styrdokumenten innehålla? a) Att patienten anser att en av dina tidigare anteckningar är helt felaktig b) Att du skickar en kopia på ett intyg (om att patienten gått i terapi hos dig som du för ett år sedan skickade till honom då han sökte en basutbildning i psykoterapi) och som han nu önskar att du också skickar till hans arbetsgivare c) Vilken form av psykoterapi som patienten säger att hon önskar d) Hur du tänker att behandlingen med denna patient ska vara upplagd e) När du gör din anteckning f) Att du nämnt för patienten om att du går i handledning g) Varför du anser att patienten bör gå i gruppbehandling och inte individuell behandling h) Både en ICD-10 och en DSM-IV-R diagnos

6 6 i) Att du berättat för patienten att han kan läsa om spärrmöjligheten i Take Care i en broschyr som finns att hämta i receptionen 3. Vilka av följande rättsregler är det som reglerar hur vi skriver och hanterar journaler? a) Patientdatalag (SFS 2008:355) b) Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) c) Patientjournallag (SFS 1985:562) d) Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) e) Lag om vårdregister (SFS 1998:544) f) Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården g) Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) 4. Var finner du information om vad som gäller juridiskt? Kombinera ämnen (bokstäver) med lämplig lag (siffror). a) Handläggningen i ansvarsnämnden (HSAN) b) Vilka generella krav som kan ställas på hälso- och sjukvården c) Att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta behoven av information hos barn vars föräldrar har en psykisk störning d) Att psykoterapeut är en skyddad yrkestitel e) Vad ett delegationsbeslut skall innehålla f) Vem som är skyldig att på patientens begäran utfärda intyg om vården g) Hur länge en journal måste sparas h) Att du som psykoterapeut måste anmäla till Socialstyrelsen om du planerar att öppna en egen psykoterapimottagning i) Vad ett vårdintyg ska innehålla j) Att vi måste journalföra att patienten lämnat samtycke k) Att vi är skyldiga att anmäla att ett barn far illa l) Grundregeln att journalen ska vara skriven på svenska m) Regler om tystnadsplikt för privat sjukvård n) Vilket straff man riskerar om man obehörigt läser i en patients journal o) Att du är skyldig att utföra ditt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (1) Hälso- och sjukvårdslag (2) Patientsäkerhetslag (3) Patientdatalag (4) Ingen av dessa tre lagar 5. En psykoterapeut har på olika sätt visat att hon är olämplig för sitt yrke. Vilken instans beslutar om återkallelse av legitimationen? a. Socialstyrelsen b. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) c. Länsrätten d. Arbetsgivaren/Vårdgivaren

7 7 e. Chefläkaren 6. Du arbetar i ett psykiatriskt team som legitimerad psykoterapeut på en privat öppenvårdsmottagning som har vårdavtal med lanstinget. Vem har ansvar för att du utför dina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt? a. Vårdgivaren b. PAL:en c. Den medicinskt ledningsansvarige läkaren på mottagningen d. Chefläkaren e. Verksamhetschefen f. Du själv g. Enhetschefen h. Chefsöverläkaren i. VD:n för vårdbolaget 7. Vem beslutar om vad? Vilka instanser ansvarar för innehållet i följande rättsregler? Kombinera bokstäver med siffror: a) Patientsäkerhetslag (2010:659) b) Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) c) Förordning (1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare d) Patientsäkerhetsförordning (SFS 2010:1369) e) Lag (2002:160) om läkemedlelsförmåner m.m. f) Brottsbalk (1962:700) g) Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården h) Patientdatalag (2008:355) i) Socialstyrelsen föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården j) Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:2) i fråga om skyldigheten att anmäls behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen k) Föreskriften om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria l) Arbetsmiljölag (1977:1160) m) Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:14) om rättspsykiatrisk undersökning n) Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen o) Socialförsäkringsbalk p) Lag om rättspsykiatrisk undersökning (1991:1137) q) Socialtjänstlag (2001:453) r) Föreskriften som kom 2002 om förordnade av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar s) Lag (1998:543) om hälsodataregister t) Tryckfrihetsförordning u) Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård v) Personuppgiftsförordning (1998:1191) w) Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal x) Regeringsform (1974:152)

8 8 y) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård z) Personuppgiftslag (1998:204) 1) Socialdepartementet 2) Sveriges riksdag 3) Konungen 4) Regeringen 5) Länsstyrelsen 6) Rikspolisstyrelsen 7) Läkemedelsverket 8) Arbetarskyddsstyrelsen 9) Socialstyrelsen 10) Rättsmedicinalverket 11) Försäkringskassan 12) Justitiedepartementet 13) Lagrådet 14) Datainspektionen 8. Vilka rättsreglers innehåll är man som legitimerad psykoterapeut inom offentlig vård skyldig att känna till? a) All hälso- och sjukvårdslagstiftning (lagar och andra författningar) samt tillämpliga delar av socialtjänstlagstiftningen. b) Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkehetslagen, Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen. c) Endast de förordningar och författningar Socialstyrelsen ger ut d) Alla gällande rättsregler 9. Tag ställning till riktigheten i följande påståenden. Som legitimerad psykoterapeut inom offentlig vård: a. Är du skyldig att anmäla till vårdgivaren om du uppfattar att det funnits en risk för att patienten utsatts för en vårdskada b. Är du alltid skyldig att genast anmäla till socialnämnden om du i ditt arbete får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd c. Måste du lämna ut uppgifter till Försäkringskassan om de begär att få aktuella uppgifter om hur din patient mår psykiskt d. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för innehållet i de journaler du för på dina patienter e. Ska du råda patienten att anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om denne har allvariga klagomål på vården f. Om din enhet har elektronisk journal har din patient rätt att snabbt få en utskrift av den sk loggen, dvs kontrolluppgifterna om vilka som varit inne i och läst hennes journal g. Måste du alltid följa det som står i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS), dvs dessa dokument är tvingande

9 9 h. Är du skyldig att informera din patient om det finns flera likvärdiga evidensbaserade behandlingsmetoder för det problem som patienten har och medverka att patienten ges möjlighet att välja det alternativ han eller hon föredrar i. Är du skyldig när du skriver i journalen att uppge vilken grundutbildning du har j. Även om det är i förtroende som din patient berättat att han gjort ett villainbrott hos din granne för något år sedan, så har du rätt att anmäla detta till polisen k. När du utfärdar ett intyg till din patient måste patientens adress framgå av intyget l. Om du utför en psykoterapeutisk åtgärd som inte är grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet kan du i värsta fall dömas för tjänstefel m. Gäller att om du delegerar en arbetsuppgift till någon så räcker det med att det sker muntligt (gäller bara i offentlig vård) ) n. Kan du bli tvingad att bryta mot tystnadsplikten och vittna i ett brottmål som rör en våldtäkt 10. Du arbetar på en privat öppenvårdsmottagning som har vårdavtal med landstinget. En av dina patienter önskar framföra klagomål på vården. Till vilken av följande instanser ska patienten inte vända sig? a. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) b. Socialstyrelsen c. Patientnämnden 11. Om du som legitimerad psykoterapeut arbetar inom landstings finansierad psykiatri allvarligt missköter ditt kliniska arbete så kan du tilldelas en sk varning av: a) Socialstyrelsen b) Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) c) Arbetsgivaren d) Patientnämnden 12. I olika situationer förekommer olika grader (1-5) av sekretess. Ange för respektive situation (a-n) vilken grad av sekretess som gäller. 1) Ingen sekretess gäller 2) Sekretess gäller men offentlighet är huvudregel och en sk menprövning ska ske (dvs rakt skaderekvisit) 3) Sekretess gäller som huvudregel men en sk menprövning ska ske (dvs omvänt skaderekvisit) 4) Sekretess gäller men bryts när anmälningsskyldighet finns 5) Sekretess gäller och är absolut Vad gäller när: a) Ett par går i terapi på familjerådgivningen b) En person biktar sig hos en präst

10 10 c) En familj går i samtal på en BUP-mottagning d) En patient går i psykoterapi hos en privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut e) Hälso- och sjukvårdens ansvarnämnd vill läsa din patients journal f) En socialarbetare har motiverande samtal med en missbrukare g) En psykoterapeut tar kontakt med socialtjänsten med anledning av att hon börjat förstå att en av hans patienter vanvårdar sina barn h) En muslimsk man som vårdas enligt LRV talar förtroligt med den imam som arbetar vid sjukhuset om hur koranen ser de handlingar som föranlett hans intagning i) En tvångsvårdad patient talar med sin stödperson j) En patient går i en stödjande psykoterapi hos en skötare som har handledning av en legitimerad psykoterapeut k) En person har ett själavårdande samtal med en pastor i ett frikyrkligt trossamfund l) När en patient talar med en tjänsteman på Försäkringskassan m) När Socialtjänsten önskar få del av journaluppgifter på en psykiatrisk klinik n) En landstingsdriven psykiatrisk mottagning önskar få del av en journal på en psykiatrisk mottagning som drivs av ett privat vårdbolag som har ett vårdavtal med landstinget 13. Du bedriver psykoterapi med en patient. Vilka av följande krav på din behandling finns formulerade i Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf? a) Att den är av god kvalitet b) Att den bygger på respekt för din patients självbestämmande c) Att den ska främja en god kontakt mellan dig och din patient d) Att den ska vara kostnadseffektiv e) Att den ska dokumenteras f) Att den ska bygga på respekt för patientens integritet g) Att den ska tillgodose patientens behov av säkerhet h) Att den ska vara evidensbaserad i) Att den så långt det är möjligt ska genomföras i samråd med patienten

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet. Vem är anhörig? Medicinsk etik. Av Marianne Yohannes. Handledare Ulrik Kihlbom

Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet. Vem är anhörig? Medicinsk etik. Av Marianne Yohannes. Handledare Ulrik Kihlbom Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet Vem är anhörig? Medicinsk etik Av Marianne Yohannes Handledare Ulrik Kihlbom Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Inledning s. 3 Syfte

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010 Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal Nr. 7/2010 September 2010 Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Barnets rättsliga ställning inom hälso- och

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer