A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten"

Transkript

1 1 Duggor Juridik termin 1 programmet A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten 1. Tag ställning till riktigheten i följande påståenden: a) Om du inte är läkare så behöver du inte anteckna det av patientens berättelse som uppenbarligen rör patientens psykofarmakabehandling b) En journal får nu mer inte föras enbart som pappersjournal c) Det förekommer att journalen får skrivas på annat språk än svenska d) En journal ska i så hög grad som möjligt skrivas så att den är lätt för patienten att förstå e) En viktig del av anamnesen är att beskriva patientens beteende under f) En journalanteckning är en informationskälla att använda i utbildningssammanhang, t.ex. som vid undervisningen av läkarkandidater g) Patientens adress och telefon behöver inte stå i själva journalen. Det räcker med namn och personnummer h) Om du legitimerad psykoterapeut bedriver psykoterapi på din egen mottagning (egen firma eller aktiebolag) så bestämmer du själv om du behöver föra journal eller inte i) Du bör använda sökord i journalen så att texten blir översiktlig j) Det räcker inte med att du skrivit en journalanteckning. Den måste även signeras av dig k) Om du behöver för din utbildning (t.ex. för att lära dig hur journaler ska skrivas) har du rätt att läsa igenom journaler på den mottagning du arbetar på (förutsatt att patienten inte har begärt att den ska vara spärrad) l) Som legitimerad psykoterapeut måste du i journalen även uppge vilken grundutbildning du har m) Med sammanhållen journal menas ett elektroniskt journalsystem som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till journaluppgifter hos en annan vårdgivare n) I ett psykiskt status skall alla viktiga symptom som patienten berättat om noggrant beskrivas o) Om du skriver ett intyg till din patient på att hon går i psykoterapi hos dig måste detta journalföras p) I en journalanteckningar ska det klart gå att särskilja vad som är patientens berättelse, vad som är dina observationer under besöket och vad som är dina egna bedömningar q) Det finns inget i lagen som direkt säger vad som behöver stå i journalen. Detta avgör du själv (förutsatt att du är legitimerad) r) När du skriver bör du använda de begrepp som Socialstyrelsen bestämt s) Om du har en fortlöpande psykoterapeutisk kontakt med en patient behöver du inte journalföra varje besök. Men det måste finnas en sammanfattning varje termin där du anger hur många sessioner som genomfört under terminen t) Du måste ange vilken befattning du har när du gör din journalanteckning u) En journalanteckning måste senast vara införd fjorton dagar efter patientens besök v) Om du som legitimerad psykoterapeut har en egen mottagning så måste du ha säkerhetskopior av dina journaler

2 2 w) Patiendatalagen berör endast journaler och register som skrivs och lagras elektroniskt. För pappersjournaler gäller Patientjournallagen 2. Du arbetar på en av landstingets psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Vilken av följande svar är att föredra när en patient under det första bedömningssamtalet ställer frågan: Hur är det - har du tystnadsplikt? a) Ja, självklart har jag tystnadsplikt. Du kan vara lugn. Allt du säger stannar hos mig. b) Nja, det beror ju på vad det handlar om. Vissa saker måste jag föra vidare, så det beror alltså på vad du tänker på när du frågar. c) Ja, enligt Patientsäkerhetslagen har alla vi som arbetar här det. Tycker du att du behöver mer information om det? Jag har en broschyr som du kan få om du vill ha. d) Det var mycket bra att du tog upp den frågan. Den är viktig. Men det är samtidigt en ganska komplicerad fråga, så jag ska ordna att du får tala med den ansvariga läkaren om den. e) Ja, enligt Offentlighets- och sekretesslagen så får jag inte röja uppgifter om det är risk att du lider men, som det heter i lagen. Det gäller alla här på mottagningen. f) Ja, jag har tystnadsplikt. Räcker det svaret för dig just nu eller vill du att vi ska stanna upp här och tala mer i detalj om vad det betyder? 3. Vad ska står vart i journalen? En journalanteckning från ett bedömningssamtal bör innehålla tre huvuddelar: anamnes, psykiskt status samt bedömning & åtgärd. Sortera meningarna (1-22) om patienten nedan genom att ge dem en bokstav (A-C) så att de hamnar inom rätt huvuddel av journalanteckningen. A. Anamnes B. Psykiskt status C. Bedömning & åtgärd 1) Patienten kommer med andan i halsen tio minuter sent till besöket. Ber om upprepade gånger om ursäkt för detta och vill förklara sig med att han lagt sig för att vila och råkat somna. 2) Patienten berättar att han sovit mycket dåligt de senaste två veckorna. 3) Patientens tillstånd ter sig som en krisreaktion med depressiva inslag. 4) Han har en äldre bror som han ofta träffar och som alltid varit ett stöd för honom. 5) Han berättar att han även under vårt samtal har svårt att koncentrera sig. 6) För knappt två veckor sedan avled patientens far i en bilolycka. 7) Patienten nämner att han den senaste tiden känner sig trött och håglös. 8) Nämner att han sedan ca fem år tillbaka har typ-2 diabetes. 9) Patienten tala med låg röst och möter inte så ofta min blick under samtalet. 10) Har nu av husläkaren fått tabl. Propavan 25 mg att ta till natten och äter sedan tidigare tabl. Metformin 500 mg som han tar 2x2. 11) Patienten får med sig hem en kopia av blanketten Patientinformation. 12) Vaknar inte tidigt och har ingen ångest på morgnarna. 13) Jag föreslår att vi ses för ytterligare ett bedömningssamtal innan vi tar ställning till de två behandlingsalternativ vi idag diskuterat och patienten tycker att detta är ett bra förslag. 14) Jag uppmanar patienten att be hustrun följa med vid nästa samtal.

3 3 15) Patienten berättar att hans husläkare bedömt att han är deprimerad och att han därför blev uppmanad ringa hit. 16) Han grälade i idag på morgonen med sin fru och säger att det inte är likt honom. 17) Han ger god kontakt och kan tydligt redogöra för sin situation och för hur han mår. 18) Vi går igenom samtyckesblanketten Patientinformation och patienten undertecknar denna. 19) Han tycker att han växte upp i en harmonisk familj. 20) Hade genom arbetet kontakt med en psykolog för tre år sedan. 21) Tycker inte att arbetet känns lika roligt längre. 22) Grundstämningen är möjligen något sänkt. 4.Ta ställning till följande påståenden. I när du som student på psykoterapeutprogrammet utför ditt kliniska arbete under din vfu-placering gäller följande: a) När du är på din vfu-placering får du inte ta del av din egen eller någon närståendes journal b) Som student är det tillåtet att i lärosyfte gå igenom andra behandlares journaler c) Om du visar sådana allvarliga brister i dina kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras kan examinator med omedelbar verkan avbryta din verksamhetsförlagda utbildning d) MP3-spelaren kan användas för att kortvarit lagra inspelat patientmaterial, t.ex. om du behöver ta med ett samtal till handledningen på KCP e) Du kan börja spela in ditt samtal med patienten redan från början bara du ser till att patienten innan samtalet är slut ger sitt samtycke genom att skriva under dokumentet Patientinformation f) Det är ditt ansvar att du ger din handledare tillräcklig, adekvat och tydlig information om vad som sker i dina kontakter med patienten g) Du behöver inte göra en journalanteckning efter varje besök. Du kan sammanfatta innehållet efter 2-3 samtal h) Det åligger dig att omedelbart rapportera till den för vården ansvarige läkaren om du misstänker en suicidrisk hos din patient i) Du är skyldig att följa de anvisningar och instruktioner som du får av enhetschefen där du är placerad j) Du måste notera i journalen vem du har som handledare k) Din handledare måste godkänna dina journalanteckningar om de psykoterapier du bedriver innan du för in dem i journalen l) Alla dina journalanteckningar ska kontrasigneras av antingen din teamlärare eller av din psykoterapihandledare m) Du måste informera dina patienter om att du går i handledning n) Det är tillåtet att skicka sessionsrapporter via mail bara sådant som kan identifiera patienten som namn och personnummer är borttaget o) Att ditt lösenord och din användaridentitet är personlig och du ansvarar för att dessa inte lämnas vidare, kommer bort eller stjäls

4 4 p) När du är klar med en journalanteckning och ska lämna dator måste du logga ut dig ur systemet q) Som student är du skyldig att följa din handledares och teamlärares instruktioner r) För att du ska lära dig så mycket som möjligt är det ok att även tala med dina kurskamrater utanför handledningsgruppen om dina patienter 5. Som student kommer du arbeta i journalsystemet Take Care. Tag ställning til följande påstående. a) När du loggar in i Take Care utan kort måste du använda ditt HSA-id b) De uppgifter du tagit del av i Take Care som är kopplade till din användaridentitet loggas och kontrolleras så att de lästa uppgifterna överensstämmer med de du har behörighet till c) När du har signerat din journalanteckning går det inte längre att ändra i den d) Systemet Take Care är det Patientdatalagen kallar sammanhållen journal e) I Take Care går det inte att kursivera ett ord i journaltexten f) Att gå in och läsa i andra journaler än de du som användare har rätt till kan komma att betraktas som dataintrång och kan leda till åtal g) Sökord i mallen som är markerade med en asterisk är obligatoriska h) Med utkastfunktionen i Take Care kan skrivandet av journaltext avbrytas för att återupptas vid ett senare tillfälle. Ett utkast av en journalanteckning genererar inte en ny version av patientens journaltext. En journalanteckning kan sparas som utkast flera gånger så länge den inte är sparad i) Fraslexikon är en användbar funktion i Take Care där du kan slå upp svara ord och i någon mån även latinska termer j) Alla ändringar du gör i en sparad anteckning lagras k) När du ska göra en anteckning i Take Care måste du alltid först kolla att du är inloggad på den enhet där du träffat patienten l) Om du fyllt i din handledares HSA-id och signerar din anteckning så flyttas journalanteckningen automatiskt till handledaren m) En begränsning i Take Care är man bunden till de sökord som finns i respektive i respektive yrkesmall n) Som grundregel ska du inleda varje anteckning med följande mening Journalförare är student vid psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet

5 5 B. Lagstiftning som styr psykoterapeuters yrkesverksamhet 1. Kombinera samman den juridiska referensen (siffror) med respektive citat (bokstav): 1) Patientdatalag 2) Offentlighets- och sekretesslag 3) Patientsäkerhetslag 4) Ingen av dessa tre A. Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om enskildas personliga förhållanden. B. Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. C. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. D. Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom de enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. E. Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll, som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. F. Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. 2. Vad av följande ska din journalanteckning enligt de juridiska styrdokumenten innehålla? a) Att patienten anser att en av dina tidigare anteckningar är helt felaktig b) Att du skickar en kopia på ett intyg (om att patienten gått i terapi hos dig som du för ett år sedan skickade till honom då han sökte en basutbildning i psykoterapi) och som han nu önskar att du också skickar till hans arbetsgivare c) Vilken form av psykoterapi som patienten säger att hon önskar d) Hur du tänker att behandlingen med denna patient ska vara upplagd e) När du gör din anteckning f) Att du nämnt för patienten om att du går i handledning g) Varför du anser att patienten bör gå i gruppbehandling och inte individuell behandling h) Både en ICD-10 och en DSM-IV-R diagnos

6 6 i) Att du berättat för patienten att han kan läsa om spärrmöjligheten i Take Care i en broschyr som finns att hämta i receptionen 3. Vilka av följande rättsregler är det som reglerar hur vi skriver och hanterar journaler? a) Patientdatalag (SFS 2008:355) b) Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) c) Patientjournallag (SFS 1985:562) d) Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) e) Lag om vårdregister (SFS 1998:544) f) Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården g) Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) 4. Var finner du information om vad som gäller juridiskt? Kombinera ämnen (bokstäver) med lämplig lag (siffror). a) Handläggningen i ansvarsnämnden (HSAN) b) Vilka generella krav som kan ställas på hälso- och sjukvården c) Att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta behoven av information hos barn vars föräldrar har en psykisk störning d) Att psykoterapeut är en skyddad yrkestitel e) Vad ett delegationsbeslut skall innehålla f) Vem som är skyldig att på patientens begäran utfärda intyg om vården g) Hur länge en journal måste sparas h) Att du som psykoterapeut måste anmäla till Socialstyrelsen om du planerar att öppna en egen psykoterapimottagning i) Vad ett vårdintyg ska innehålla j) Att vi måste journalföra att patienten lämnat samtycke k) Att vi är skyldiga att anmäla att ett barn far illa l) Grundregeln att journalen ska vara skriven på svenska m) Regler om tystnadsplikt för privat sjukvård n) Vilket straff man riskerar om man obehörigt läser i en patients journal o) Att du är skyldig att utföra ditt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (1) Hälso- och sjukvårdslag (2) Patientsäkerhetslag (3) Patientdatalag (4) Ingen av dessa tre lagar 5. En psykoterapeut har på olika sätt visat att hon är olämplig för sitt yrke. Vilken instans beslutar om återkallelse av legitimationen? a. Socialstyrelsen b. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) c. Länsrätten d. Arbetsgivaren/Vårdgivaren

7 7 e. Chefläkaren 6. Du arbetar i ett psykiatriskt team som legitimerad psykoterapeut på en privat öppenvårdsmottagning som har vårdavtal med lanstinget. Vem har ansvar för att du utför dina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt? a. Vårdgivaren b. PAL:en c. Den medicinskt ledningsansvarige läkaren på mottagningen d. Chefläkaren e. Verksamhetschefen f. Du själv g. Enhetschefen h. Chefsöverläkaren i. VD:n för vårdbolaget 7. Vem beslutar om vad? Vilka instanser ansvarar för innehållet i följande rättsregler? Kombinera bokstäver med siffror: a) Patientsäkerhetslag (2010:659) b) Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) c) Förordning (1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare d) Patientsäkerhetsförordning (SFS 2010:1369) e) Lag (2002:160) om läkemedlelsförmåner m.m. f) Brottsbalk (1962:700) g) Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården h) Patientdatalag (2008:355) i) Socialstyrelsen föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården j) Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:2) i fråga om skyldigheten att anmäls behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen k) Föreskriften om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria l) Arbetsmiljölag (1977:1160) m) Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:14) om rättspsykiatrisk undersökning n) Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen o) Socialförsäkringsbalk p) Lag om rättspsykiatrisk undersökning (1991:1137) q) Socialtjänstlag (2001:453) r) Föreskriften som kom 2002 om förordnade av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar s) Lag (1998:543) om hälsodataregister t) Tryckfrihetsförordning u) Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård v) Personuppgiftsförordning (1998:1191) w) Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal x) Regeringsform (1974:152)

8 8 y) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård z) Personuppgiftslag (1998:204) 1) Socialdepartementet 2) Sveriges riksdag 3) Konungen 4) Regeringen 5) Länsstyrelsen 6) Rikspolisstyrelsen 7) Läkemedelsverket 8) Arbetarskyddsstyrelsen 9) Socialstyrelsen 10) Rättsmedicinalverket 11) Försäkringskassan 12) Justitiedepartementet 13) Lagrådet 14) Datainspektionen 8. Vilka rättsreglers innehåll är man som legitimerad psykoterapeut inom offentlig vård skyldig att känna till? a) All hälso- och sjukvårdslagstiftning (lagar och andra författningar) samt tillämpliga delar av socialtjänstlagstiftningen. b) Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkehetslagen, Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen. c) Endast de förordningar och författningar Socialstyrelsen ger ut d) Alla gällande rättsregler 9. Tag ställning till riktigheten i följande påståenden. Som legitimerad psykoterapeut inom offentlig vård: a. Är du skyldig att anmäla till vårdgivaren om du uppfattar att det funnits en risk för att patienten utsatts för en vårdskada b. Är du alltid skyldig att genast anmäla till socialnämnden om du i ditt arbete får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd c. Måste du lämna ut uppgifter till Försäkringskassan om de begär att få aktuella uppgifter om hur din patient mår psykiskt d. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för innehållet i de journaler du för på dina patienter e. Ska du råda patienten att anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om denne har allvariga klagomål på vården f. Om din enhet har elektronisk journal har din patient rätt att snabbt få en utskrift av den sk loggen, dvs kontrolluppgifterna om vilka som varit inne i och läst hennes journal g. Måste du alltid följa det som står i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS), dvs dessa dokument är tvingande

9 9 h. Är du skyldig att informera din patient om det finns flera likvärdiga evidensbaserade behandlingsmetoder för det problem som patienten har och medverka att patienten ges möjlighet att välja det alternativ han eller hon föredrar i. Är du skyldig när du skriver i journalen att uppge vilken grundutbildning du har j. Även om det är i förtroende som din patient berättat att han gjort ett villainbrott hos din granne för något år sedan, så har du rätt att anmäla detta till polisen k. När du utfärdar ett intyg till din patient måste patientens adress framgå av intyget l. Om du utför en psykoterapeutisk åtgärd som inte är grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet kan du i värsta fall dömas för tjänstefel m. Gäller att om du delegerar en arbetsuppgift till någon så räcker det med att det sker muntligt (gäller bara i offentlig vård) ) n. Kan du bli tvingad att bryta mot tystnadsplikten och vittna i ett brottmål som rör en våldtäkt 10. Du arbetar på en privat öppenvårdsmottagning som har vårdavtal med landstinget. En av dina patienter önskar framföra klagomål på vården. Till vilken av följande instanser ska patienten inte vända sig? a. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) b. Socialstyrelsen c. Patientnämnden 11. Om du som legitimerad psykoterapeut arbetar inom landstings finansierad psykiatri allvarligt missköter ditt kliniska arbete så kan du tilldelas en sk varning av: a) Socialstyrelsen b) Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) c) Arbetsgivaren d) Patientnämnden 12. I olika situationer förekommer olika grader (1-5) av sekretess. Ange för respektive situation (a-n) vilken grad av sekretess som gäller. 1) Ingen sekretess gäller 2) Sekretess gäller men offentlighet är huvudregel och en sk menprövning ska ske (dvs rakt skaderekvisit) 3) Sekretess gäller som huvudregel men en sk menprövning ska ske (dvs omvänt skaderekvisit) 4) Sekretess gäller men bryts när anmälningsskyldighet finns 5) Sekretess gäller och är absolut Vad gäller när: a) Ett par går i terapi på familjerådgivningen b) En person biktar sig hos en präst

10 10 c) En familj går i samtal på en BUP-mottagning d) En patient går i psykoterapi hos en privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut e) Hälso- och sjukvårdens ansvarnämnd vill läsa din patients journal f) En socialarbetare har motiverande samtal med en missbrukare g) En psykoterapeut tar kontakt med socialtjänsten med anledning av att hon börjat förstå att en av hans patienter vanvårdar sina barn h) En muslimsk man som vårdas enligt LRV talar förtroligt med den imam som arbetar vid sjukhuset om hur koranen ser de handlingar som föranlett hans intagning i) En tvångsvårdad patient talar med sin stödperson j) En patient går i en stödjande psykoterapi hos en skötare som har handledning av en legitimerad psykoterapeut k) En person har ett själavårdande samtal med en pastor i ett frikyrkligt trossamfund l) När en patient talar med en tjänsteman på Försäkringskassan m) När Socialtjänsten önskar få del av journaluppgifter på en psykiatrisk klinik n) En landstingsdriven psykiatrisk mottagning önskar få del av en journal på en psykiatrisk mottagning som drivs av ett privat vårdbolag som har ett vårdavtal med landstinget 13. Du bedriver psykoterapi med en patient. Vilka av följande krav på din behandling finns formulerade i Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf? a) Att den är av god kvalitet b) Att den bygger på respekt för din patients självbestämmande c) Att den ska främja en god kontakt mellan dig och din patient d) Att den ska vara kostnadseffektiv e) Att den ska dokumenteras f) Att den ska bygga på respekt för patientens integritet g) Att den ska tillgodose patientens behov av säkerhet h) Att den ska vara evidensbaserad i) Att den så långt det är möjligt ska genomföras i samråd med patienten

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Kändisspotting i sjukvården

Kändisspotting i sjukvården Kändisspotting i sjukvården Sten Jacobson Grundprincip för hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. PDL ska ge en bättre samverkan

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Riktlinjer för samtal med medarbetare beträffande loggranskning

Riktlinjer för samtal med medarbetare beträffande loggranskning Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 6 2013-09-01 Mindre justering av dokumentet 5 2013-02-01 Mindre justering av dokumentet och

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun Datum: 120131 Handläggare: Maria Amström Direktnr: 7063 Beteckning: 2012.041 Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Hälso- och sjukvård i molnet

Hälso- och sjukvård i molnet Hälso- och sjukvård i molnet Tillåtet eller inte? E-delegationens seminarium 20 januari 2015 Vad är det för situationer vi pratar om? Myndighet (offentliga vårdgivare) som har sekretessbelagda uppgifter

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) KORT OM LAGEN För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) Lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område (LYHS) Denna lag är

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 50 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård DIREKTIV Framtagen av Medicinskt ansvariga Utgåva Ersätter 2 2010-03-22 Godkänd och fastställd av Medicinskt ansvariga Fastställd Utvärderas 2011-04-01 2013-04-01 Dokumentation Vård och omsorgskontorets

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010 Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal Nr. 7/2010 September 2010 Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Barnets rättsliga ställning inom hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 570-2013 Socialnämnden Bollnäs kommun 821 80 Bollnäs Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Socialnämnden,

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

2014-02- 02. Allmänläkardagarna 20140130. Lars. Fallberg@gmail.com. Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

2014-02- 02. Allmänläkardagarna 20140130. Lars. Fallberg@gmail.com. Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014 1 2 Allmänläkardagarna 20140130 Lars. Fallberg@gmail.com 1 } Var inte snäll } Det finns inga patienträttigheter } Lita inte på någon } I Sverige stämmer man inte sin läkare } Hjälp patienten klaga, det

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

Journalföring och dokumentation i hälso- och sjukvården

Journalföring och dokumentation i hälso- och sjukvården Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson MAS Monica Rask-Carlsson MAS 2010-11-01 2010-11-01 Lokal Riktlinje- MAS Sid 1/12 Journalföring och dokumentation i hälso-

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter MAS 2013 10.3. Informationssäkerhet. Rutiner och Riktlinjer Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Inledning Den nya regleringen ger ökade möjligheter för åtkomst till patientdata inom

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Åtta sidor om sekretess inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten Sekretess inför studiebesök T1 Obligatorisk läsning Åtta sidor om sekretess inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Datum 2014-03-31. Äldrenämnden

Datum 2014-03-31. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 5 Handläggare Elisabeth Karlsson Datum 2014-03-31 Diarienummer ALN-2014-0151.37 Äldrenämnden Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård Förslag

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Samverkan vid egenvård

Samverkan vid egenvård Samverkan vid egenvård Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer

2013-10-08. Bestämmelse för arbete inom hälso- och sjukvården. Innehåll. Allmänt

2013-10-08. Bestämmelse för arbete inom hälso- och sjukvården. Innehåll. Allmänt Foto: Apotek Hjärtat Foto: Christiana Care 2013-10-08 Bestämmelse för arbete inom hälso- och sjukvården Katarina Öjefors Stark, PhD Universitetsadjunkt i samhällsfarmaci Institutionen för farmaci Uppsala

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid elevhälsan

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid elevhälsan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-31 Vår referens Helen Salmose Utredare Helen.Salmose@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer