A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten"

Transkript

1 1 Duggor Juridik termin 1 programmet A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten 1. Tag ställning till riktigheten i följande påståenden: a) Om du inte är läkare så behöver du inte anteckna det av patientens berättelse som uppenbarligen rör patientens psykofarmakabehandling b) En journal får nu mer inte föras enbart som pappersjournal c) Det förekommer att journalen får skrivas på annat språk än svenska d) En journal ska i så hög grad som möjligt skrivas så att den är lätt för patienten att förstå e) En viktig del av anamnesen är att beskriva patientens beteende under f) En journalanteckning är en informationskälla att använda i utbildningssammanhang, t.ex. som vid undervisningen av läkarkandidater g) Patientens adress och telefon behöver inte stå i själva journalen. Det räcker med namn och personnummer h) Om du legitimerad psykoterapeut bedriver psykoterapi på din egen mottagning (egen firma eller aktiebolag) så bestämmer du själv om du behöver föra journal eller inte i) Du bör använda sökord i journalen så att texten blir översiktlig j) Det räcker inte med att du skrivit en journalanteckning. Den måste även signeras av dig k) Om du behöver för din utbildning (t.ex. för att lära dig hur journaler ska skrivas) har du rätt att läsa igenom journaler på den mottagning du arbetar på (förutsatt att patienten inte har begärt att den ska vara spärrad) l) Som legitimerad psykoterapeut måste du i journalen även uppge vilken grundutbildning du har m) Med sammanhållen journal menas ett elektroniskt journalsystem som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till journaluppgifter hos en annan vårdgivare n) I ett psykiskt status skall alla viktiga symptom som patienten berättat om noggrant beskrivas o) Om du skriver ett intyg till din patient på att hon går i psykoterapi hos dig måste detta journalföras p) I en journalanteckningar ska det klart gå att särskilja vad som är patientens berättelse, vad som är dina observationer under besöket och vad som är dina egna bedömningar q) Det finns inget i lagen som direkt säger vad som behöver stå i journalen. Detta avgör du själv (förutsatt att du är legitimerad) r) När du skriver bör du använda de begrepp som Socialstyrelsen bestämt s) Om du har en fortlöpande psykoterapeutisk kontakt med en patient behöver du inte journalföra varje besök. Men det måste finnas en sammanfattning varje termin där du anger hur många sessioner som genomfört under terminen t) Du måste ange vilken befattning du har när du gör din journalanteckning u) En journalanteckning måste senast vara införd fjorton dagar efter patientens besök v) Om du som legitimerad psykoterapeut har en egen mottagning så måste du ha säkerhetskopior av dina journaler

2 2 w) Patiendatalagen berör endast journaler och register som skrivs och lagras elektroniskt. För pappersjournaler gäller Patientjournallagen 2. Du arbetar på en av landstingets psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Vilken av följande svar är att föredra när en patient under det första bedömningssamtalet ställer frågan: Hur är det - har du tystnadsplikt? a) Ja, självklart har jag tystnadsplikt. Du kan vara lugn. Allt du säger stannar hos mig. b) Nja, det beror ju på vad det handlar om. Vissa saker måste jag föra vidare, så det beror alltså på vad du tänker på när du frågar. c) Ja, enligt Patientsäkerhetslagen har alla vi som arbetar här det. Tycker du att du behöver mer information om det? Jag har en broschyr som du kan få om du vill ha. d) Det var mycket bra att du tog upp den frågan. Den är viktig. Men det är samtidigt en ganska komplicerad fråga, så jag ska ordna att du får tala med den ansvariga läkaren om den. e) Ja, enligt Offentlighets- och sekretesslagen så får jag inte röja uppgifter om det är risk att du lider men, som det heter i lagen. Det gäller alla här på mottagningen. f) Ja, jag har tystnadsplikt. Räcker det svaret för dig just nu eller vill du att vi ska stanna upp här och tala mer i detalj om vad det betyder? 3. Vad ska står vart i journalen? En journalanteckning från ett bedömningssamtal bör innehålla tre huvuddelar: anamnes, psykiskt status samt bedömning & åtgärd. Sortera meningarna (1-22) om patienten nedan genom att ge dem en bokstav (A-C) så att de hamnar inom rätt huvuddel av journalanteckningen. A. Anamnes B. Psykiskt status C. Bedömning & åtgärd 1) Patienten kommer med andan i halsen tio minuter sent till besöket. Ber om upprepade gånger om ursäkt för detta och vill förklara sig med att han lagt sig för att vila och råkat somna. 2) Patienten berättar att han sovit mycket dåligt de senaste två veckorna. 3) Patientens tillstånd ter sig som en krisreaktion med depressiva inslag. 4) Han har en äldre bror som han ofta träffar och som alltid varit ett stöd för honom. 5) Han berättar att han även under vårt samtal har svårt att koncentrera sig. 6) För knappt två veckor sedan avled patientens far i en bilolycka. 7) Patienten nämner att han den senaste tiden känner sig trött och håglös. 8) Nämner att han sedan ca fem år tillbaka har typ-2 diabetes. 9) Patienten tala med låg röst och möter inte så ofta min blick under samtalet. 10) Har nu av husläkaren fått tabl. Propavan 25 mg att ta till natten och äter sedan tidigare tabl. Metformin 500 mg som han tar 2x2. 11) Patienten får med sig hem en kopia av blanketten Patientinformation. 12) Vaknar inte tidigt och har ingen ångest på morgnarna. 13) Jag föreslår att vi ses för ytterligare ett bedömningssamtal innan vi tar ställning till de två behandlingsalternativ vi idag diskuterat och patienten tycker att detta är ett bra förslag. 14) Jag uppmanar patienten att be hustrun följa med vid nästa samtal.

3 3 15) Patienten berättar att hans husläkare bedömt att han är deprimerad och att han därför blev uppmanad ringa hit. 16) Han grälade i idag på morgonen med sin fru och säger att det inte är likt honom. 17) Han ger god kontakt och kan tydligt redogöra för sin situation och för hur han mår. 18) Vi går igenom samtyckesblanketten Patientinformation och patienten undertecknar denna. 19) Han tycker att han växte upp i en harmonisk familj. 20) Hade genom arbetet kontakt med en psykolog för tre år sedan. 21) Tycker inte att arbetet känns lika roligt längre. 22) Grundstämningen är möjligen något sänkt. 4.Ta ställning till följande påståenden. I när du som student på psykoterapeutprogrammet utför ditt kliniska arbete under din vfu-placering gäller följande: a) När du är på din vfu-placering får du inte ta del av din egen eller någon närståendes journal b) Som student är det tillåtet att i lärosyfte gå igenom andra behandlares journaler c) Om du visar sådana allvarliga brister i dina kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras kan examinator med omedelbar verkan avbryta din verksamhetsförlagda utbildning d) MP3-spelaren kan användas för att kortvarit lagra inspelat patientmaterial, t.ex. om du behöver ta med ett samtal till handledningen på KCP e) Du kan börja spela in ditt samtal med patienten redan från början bara du ser till att patienten innan samtalet är slut ger sitt samtycke genom att skriva under dokumentet Patientinformation f) Det är ditt ansvar att du ger din handledare tillräcklig, adekvat och tydlig information om vad som sker i dina kontakter med patienten g) Du behöver inte göra en journalanteckning efter varje besök. Du kan sammanfatta innehållet efter 2-3 samtal h) Det åligger dig att omedelbart rapportera till den för vården ansvarige läkaren om du misstänker en suicidrisk hos din patient i) Du är skyldig att följa de anvisningar och instruktioner som du får av enhetschefen där du är placerad j) Du måste notera i journalen vem du har som handledare k) Din handledare måste godkänna dina journalanteckningar om de psykoterapier du bedriver innan du för in dem i journalen l) Alla dina journalanteckningar ska kontrasigneras av antingen din teamlärare eller av din psykoterapihandledare m) Du måste informera dina patienter om att du går i handledning n) Det är tillåtet att skicka sessionsrapporter via mail bara sådant som kan identifiera patienten som namn och personnummer är borttaget o) Att ditt lösenord och din användaridentitet är personlig och du ansvarar för att dessa inte lämnas vidare, kommer bort eller stjäls

4 4 p) När du är klar med en journalanteckning och ska lämna dator måste du logga ut dig ur systemet q) Som student är du skyldig att följa din handledares och teamlärares instruktioner r) För att du ska lära dig så mycket som möjligt är det ok att även tala med dina kurskamrater utanför handledningsgruppen om dina patienter 5. Som student kommer du arbeta i journalsystemet Take Care. Tag ställning til följande påstående. a) När du loggar in i Take Care utan kort måste du använda ditt HSA-id b) De uppgifter du tagit del av i Take Care som är kopplade till din användaridentitet loggas och kontrolleras så att de lästa uppgifterna överensstämmer med de du har behörighet till c) När du har signerat din journalanteckning går det inte längre att ändra i den d) Systemet Take Care är det Patientdatalagen kallar sammanhållen journal e) I Take Care går det inte att kursivera ett ord i journaltexten f) Att gå in och läsa i andra journaler än de du som användare har rätt till kan komma att betraktas som dataintrång och kan leda till åtal g) Sökord i mallen som är markerade med en asterisk är obligatoriska h) Med utkastfunktionen i Take Care kan skrivandet av journaltext avbrytas för att återupptas vid ett senare tillfälle. Ett utkast av en journalanteckning genererar inte en ny version av patientens journaltext. En journalanteckning kan sparas som utkast flera gånger så länge den inte är sparad i) Fraslexikon är en användbar funktion i Take Care där du kan slå upp svara ord och i någon mån även latinska termer j) Alla ändringar du gör i en sparad anteckning lagras k) När du ska göra en anteckning i Take Care måste du alltid först kolla att du är inloggad på den enhet där du träffat patienten l) Om du fyllt i din handledares HSA-id och signerar din anteckning så flyttas journalanteckningen automatiskt till handledaren m) En begränsning i Take Care är man bunden till de sökord som finns i respektive i respektive yrkesmall n) Som grundregel ska du inleda varje anteckning med följande mening Journalförare är student vid psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet

5 5 B. Lagstiftning som styr psykoterapeuters yrkesverksamhet 1. Kombinera samman den juridiska referensen (siffror) med respektive citat (bokstav): 1) Patientdatalag 2) Offentlighets- och sekretesslag 3) Patientsäkerhetslag 4) Ingen av dessa tre A. Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om enskildas personliga förhållanden. B. Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. C. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. D. Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom de enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. E. Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll, som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. F. Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. 2. Vad av följande ska din journalanteckning enligt de juridiska styrdokumenten innehålla? a) Att patienten anser att en av dina tidigare anteckningar är helt felaktig b) Att du skickar en kopia på ett intyg (om att patienten gått i terapi hos dig som du för ett år sedan skickade till honom då han sökte en basutbildning i psykoterapi) och som han nu önskar att du också skickar till hans arbetsgivare c) Vilken form av psykoterapi som patienten säger att hon önskar d) Hur du tänker att behandlingen med denna patient ska vara upplagd e) När du gör din anteckning f) Att du nämnt för patienten om att du går i handledning g) Varför du anser att patienten bör gå i gruppbehandling och inte individuell behandling h) Både en ICD-10 och en DSM-IV-R diagnos

6 6 i) Att du berättat för patienten att han kan läsa om spärrmöjligheten i Take Care i en broschyr som finns att hämta i receptionen 3. Vilka av följande rättsregler är det som reglerar hur vi skriver och hanterar journaler? a) Patientdatalag (SFS 2008:355) b) Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) c) Patientjournallag (SFS 1985:562) d) Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) e) Lag om vårdregister (SFS 1998:544) f) Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården g) Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) 4. Var finner du information om vad som gäller juridiskt? Kombinera ämnen (bokstäver) med lämplig lag (siffror). a) Handläggningen i ansvarsnämnden (HSAN) b) Vilka generella krav som kan ställas på hälso- och sjukvården c) Att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta behoven av information hos barn vars föräldrar har en psykisk störning d) Att psykoterapeut är en skyddad yrkestitel e) Vad ett delegationsbeslut skall innehålla f) Vem som är skyldig att på patientens begäran utfärda intyg om vården g) Hur länge en journal måste sparas h) Att du som psykoterapeut måste anmäla till Socialstyrelsen om du planerar att öppna en egen psykoterapimottagning i) Vad ett vårdintyg ska innehålla j) Att vi måste journalföra att patienten lämnat samtycke k) Att vi är skyldiga att anmäla att ett barn far illa l) Grundregeln att journalen ska vara skriven på svenska m) Regler om tystnadsplikt för privat sjukvård n) Vilket straff man riskerar om man obehörigt läser i en patients journal o) Att du är skyldig att utföra ditt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (1) Hälso- och sjukvårdslag (2) Patientsäkerhetslag (3) Patientdatalag (4) Ingen av dessa tre lagar 5. En psykoterapeut har på olika sätt visat att hon är olämplig för sitt yrke. Vilken instans beslutar om återkallelse av legitimationen? a. Socialstyrelsen b. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) c. Länsrätten d. Arbetsgivaren/Vårdgivaren

7 7 e. Chefläkaren 6. Du arbetar i ett psykiatriskt team som legitimerad psykoterapeut på en privat öppenvårdsmottagning som har vårdavtal med lanstinget. Vem har ansvar för att du utför dina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt? a. Vårdgivaren b. PAL:en c. Den medicinskt ledningsansvarige läkaren på mottagningen d. Chefläkaren e. Verksamhetschefen f. Du själv g. Enhetschefen h. Chefsöverläkaren i. VD:n för vårdbolaget 7. Vem beslutar om vad? Vilka instanser ansvarar för innehållet i följande rättsregler? Kombinera bokstäver med siffror: a) Patientsäkerhetslag (2010:659) b) Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) c) Förordning (1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare d) Patientsäkerhetsförordning (SFS 2010:1369) e) Lag (2002:160) om läkemedlelsförmåner m.m. f) Brottsbalk (1962:700) g) Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården h) Patientdatalag (2008:355) i) Socialstyrelsen föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården j) Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:2) i fråga om skyldigheten att anmäls behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen k) Föreskriften om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria l) Arbetsmiljölag (1977:1160) m) Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:14) om rättspsykiatrisk undersökning n) Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen o) Socialförsäkringsbalk p) Lag om rättspsykiatrisk undersökning (1991:1137) q) Socialtjänstlag (2001:453) r) Föreskriften som kom 2002 om förordnade av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar s) Lag (1998:543) om hälsodataregister t) Tryckfrihetsförordning u) Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård v) Personuppgiftsförordning (1998:1191) w) Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal x) Regeringsform (1974:152)

8 8 y) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård z) Personuppgiftslag (1998:204) 1) Socialdepartementet 2) Sveriges riksdag 3) Konungen 4) Regeringen 5) Länsstyrelsen 6) Rikspolisstyrelsen 7) Läkemedelsverket 8) Arbetarskyddsstyrelsen 9) Socialstyrelsen 10) Rättsmedicinalverket 11) Försäkringskassan 12) Justitiedepartementet 13) Lagrådet 14) Datainspektionen 8. Vilka rättsreglers innehåll är man som legitimerad psykoterapeut inom offentlig vård skyldig att känna till? a) All hälso- och sjukvårdslagstiftning (lagar och andra författningar) samt tillämpliga delar av socialtjänstlagstiftningen. b) Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkehetslagen, Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen. c) Endast de förordningar och författningar Socialstyrelsen ger ut d) Alla gällande rättsregler 9. Tag ställning till riktigheten i följande påståenden. Som legitimerad psykoterapeut inom offentlig vård: a. Är du skyldig att anmäla till vårdgivaren om du uppfattar att det funnits en risk för att patienten utsatts för en vårdskada b. Är du alltid skyldig att genast anmäla till socialnämnden om du i ditt arbete får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd c. Måste du lämna ut uppgifter till Försäkringskassan om de begär att få aktuella uppgifter om hur din patient mår psykiskt d. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för innehållet i de journaler du för på dina patienter e. Ska du råda patienten att anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om denne har allvariga klagomål på vården f. Om din enhet har elektronisk journal har din patient rätt att snabbt få en utskrift av den sk loggen, dvs kontrolluppgifterna om vilka som varit inne i och läst hennes journal g. Måste du alltid följa det som står i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS), dvs dessa dokument är tvingande

9 9 h. Är du skyldig att informera din patient om det finns flera likvärdiga evidensbaserade behandlingsmetoder för det problem som patienten har och medverka att patienten ges möjlighet att välja det alternativ han eller hon föredrar i. Är du skyldig när du skriver i journalen att uppge vilken grundutbildning du har j. Även om det är i förtroende som din patient berättat att han gjort ett villainbrott hos din granne för något år sedan, så har du rätt att anmäla detta till polisen k. När du utfärdar ett intyg till din patient måste patientens adress framgå av intyget l. Om du utför en psykoterapeutisk åtgärd som inte är grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet kan du i värsta fall dömas för tjänstefel m. Gäller att om du delegerar en arbetsuppgift till någon så räcker det med att det sker muntligt (gäller bara i offentlig vård) ) n. Kan du bli tvingad att bryta mot tystnadsplikten och vittna i ett brottmål som rör en våldtäkt 10. Du arbetar på en privat öppenvårdsmottagning som har vårdavtal med landstinget. En av dina patienter önskar framföra klagomål på vården. Till vilken av följande instanser ska patienten inte vända sig? a. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) b. Socialstyrelsen c. Patientnämnden 11. Om du som legitimerad psykoterapeut arbetar inom landstings finansierad psykiatri allvarligt missköter ditt kliniska arbete så kan du tilldelas en sk varning av: a) Socialstyrelsen b) Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) c) Arbetsgivaren d) Patientnämnden 12. I olika situationer förekommer olika grader (1-5) av sekretess. Ange för respektive situation (a-n) vilken grad av sekretess som gäller. 1) Ingen sekretess gäller 2) Sekretess gäller men offentlighet är huvudregel och en sk menprövning ska ske (dvs rakt skaderekvisit) 3) Sekretess gäller som huvudregel men en sk menprövning ska ske (dvs omvänt skaderekvisit) 4) Sekretess gäller men bryts när anmälningsskyldighet finns 5) Sekretess gäller och är absolut Vad gäller när: a) Ett par går i terapi på familjerådgivningen b) En person biktar sig hos en präst

10 10 c) En familj går i samtal på en BUP-mottagning d) En patient går i psykoterapi hos en privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut e) Hälso- och sjukvårdens ansvarnämnd vill läsa din patients journal f) En socialarbetare har motiverande samtal med en missbrukare g) En psykoterapeut tar kontakt med socialtjänsten med anledning av att hon börjat förstå att en av hans patienter vanvårdar sina barn h) En muslimsk man som vårdas enligt LRV talar förtroligt med den imam som arbetar vid sjukhuset om hur koranen ser de handlingar som föranlett hans intagning i) En tvångsvårdad patient talar med sin stödperson j) En patient går i en stödjande psykoterapi hos en skötare som har handledning av en legitimerad psykoterapeut k) En person har ett själavårdande samtal med en pastor i ett frikyrkligt trossamfund l) När en patient talar med en tjänsteman på Försäkringskassan m) När Socialtjänsten önskar få del av journaluppgifter på en psykiatrisk klinik n) En landstingsdriven psykiatrisk mottagning önskar få del av en journal på en psykiatrisk mottagning som drivs av ett privat vårdbolag som har ett vårdavtal med landstinget 13. Du bedriver psykoterapi med en patient. Vilka av följande krav på din behandling finns formulerade i Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf? a) Att den är av god kvalitet b) Att den bygger på respekt för din patients självbestämmande c) Att den ska främja en god kontakt mellan dig och din patient d) Att den ska vara kostnadseffektiv e) Att den ska dokumenteras f) Att den ska bygga på respekt för patientens integritet g) Att den ska tillgodose patientens behov av säkerhet h) Att den ska vara evidensbaserad i) Att den så långt det är möjligt ska genomföras i samråd med patienten

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Sekretess, lagar och datormiljö

Sekretess, lagar och datormiljö Sekretess, lagar och datormiljö VT 2015 Sekretess och tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller oss som individer Tystnadsplikt är ett personligt ansvar vi alltid har, vare sig vi agerar i tjänsten eller som

Läs mer

Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012

Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012 Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Hur ser regelverket ut? Lagar Patientdatalagen (SFS 2008:355;

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN

RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN Socialnämnden RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN Handläggare: Befattning: Eila Medin Socialchef Upprättad: 2015-01-16 Version: 2 SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN VAD ÄR SEKRETESS Alla som arbetar inom

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Andy Wallman Farm Dr, Apotekare Att läsa lagen Försök första övergripande koncept Lär dig hitta i texten och förstå strukturen

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende 2010-10-26 Mats Persson 1 Hälso- och sjukvårdslagen Lagen om rättspsykiatrisk vård Patientsäkerhetslagen 2010-10-26 Mats Persson 2

Läs mer

Kändisspotting i sjukvården

Kändisspotting i sjukvården Kändisspotting i sjukvården Sten Jacobson Grundprincip för hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. PDL ska ge en bättre samverkan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling. Patientjournallag SFS nr: 1985:562 Utfärdad: 1985-06-13 Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:298 Inledande bestämmelser 1 Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. Patientjournal

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson, Anna- Karin Tholerus Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Giltig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun 2012-07-16 SID 1 (9) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från revideras 2016-07-25 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG SVERIGES Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om tandvårdens innehåll och processer

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan 112591, 1 Bilaga 3, version 1.0 PM Till: Inera AB Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan Syfte Syftet

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Allmän omvårdnad i administration/ledarskap Allmän omvårdnad i statistik

Allmän omvårdnad i administration/ledarskap Allmän omvårdnad i statistik Allmän omvårdnad Provmoment: Allmän omvårdnad i administration/ledarskap Allmän omvårdnad i statistik 25,5 högskolepoäng Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK08/TEN 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer:

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Riktlinjer för samtal med medarbetare beträffande loggranskning

Riktlinjer för samtal med medarbetare beträffande loggranskning Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 6 2013-09-01 Mindre justering av dokumentet 5 2013-02-01 Mindre justering av dokumentet och

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården 2011 01 01 Tystnadsplikt och sekretess i vården Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller inom offentliga verksamheter. Sjukvårdssekretessen är en del av denna

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun Socialförvaltningen MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Loggkontroll Dokumentansvarig (MAS) Styrdokument Lag/föreskrift/råd: Lag (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Leg.Tandhygienist Tandhygienistprogrammet

och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Leg.Tandhygienist Tandhygienistprogrammet Språket i vårdenv och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Leg.Tandhygienist Tandhygienistprogrammet Inför r Din kommande profession Ställs krav & förväntningar på Dej från Patienter Kollegor Andra vårdgivare

Läs mer

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Vilka regelverk gäller? Vad är nytt? Vad är

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Öppna och ta del av de vanligaste frågorna och svaren Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre helhet. Sammanhållen

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Rutiner för granskning av loggar från verksamhetssystem och Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Rutiner för granskning av loggar från verksamhetssystem och Nationell Patientöversikt (NPÖ) 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Dokumentets namn: Granskning av loggar från verksamhetssystem och Nationell Patientöversikt Utfärdad

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt kuratorer inom den kommunala hälso- och sjukvården är skyldiga att föra journal.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt kuratorer inom den kommunala hälso- och sjukvården är skyldiga att föra journal. Malmö stad Medicinskt ansvariga Informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården regleras i Patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2016:40 om journalföring

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Sekretess i vården. Lars-Olof Tobiasson

Sekretess i vården. Lars-Olof Tobiasson Sekretess i vården Lars-Olof Tobiasson 1 Dessa bilder är ett utdrag med exempel ur en omfattande lagstiftning. För mera data se Sekretess inom hälso- och sjukvården. Region Skåne 2011 resp de hänvisningar

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Hälso- och sjukvård i molnet

Hälso- och sjukvård i molnet Hälso- och sjukvård i molnet Tillåtet eller inte? E-delegationens seminarium 20 januari 2015 Vad är det för situationer vi pratar om? Myndighet (offentliga vårdgivare) som har sekretessbelagda uppgifter

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Patientdatalagen - till skydd och nytta. Anne Olmarker, chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientdatalagen - till skydd och nytta. Anne Olmarker, chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientdatalagen - till skydd och nytta Anne Olmarker, chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientdatalagen en ramlag som behöver lokal tolkning Riktlinje för åtkomst till patientuppgifter: Syfte:

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 579-2013 Äldre- och handikappnämnden Lidingö stad Äldre- och handikappförvaltningen 181 82 Lidingö Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Promemoria 2013-12-31 Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Promemorian ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa förutsättningarna för

Läs mer

Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet. Peter Thesleff Medicinsk chef Capio Närsjukvård, Region Sydväst

Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet. Peter Thesleff Medicinsk chef Capio Närsjukvård, Region Sydväst Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet Peter Thesleff Medicinsk chef Capio Närsjukvård, Region Sydväst Privat offentlig vård Generellt små skillnader Styrs ibland av olika lagar

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 580-2013 Vård- och omsorgsnämnden Lunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Box 41 221 00 Lund Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL SOM ARBETAR I IDEELLA FÖRENINGAR 1 Har din förening vårdpersonal som arbetar ideellt? Det är vanligt att ideella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Frågor och svar. Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst

Frågor och svar. Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst Frågor och svar Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst Presentationen ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG SVERIGES Innehåll Inledning...1 Vad är en patientjournal?...1 Varför ska man föra en patientjournal?...2 Vem ska föra

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Pål Resare Socialstyrelsen 1 3 TL Krav på tandvården 3 Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den

Läs mer

Sekretess inom missbruksoch beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Sekretess inom missbruksoch beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Sekretess inom missbruksoch beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Offentlighetsprincipen - Yttrandefrihet - Tryckfrihet - Meddelarfrihet - Allmänna handlingar 2 Handlingar

Läs mer

RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ)

RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ) STYRDOKUMENT RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ) 2017-2018 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinje Riktlinje Nationella Patient 2017-01-23 KS 17 KS

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

Rättskällor. Hälso- och sjukvårdens regelsystem

Rättskällor. Hälso- och sjukvårdens regelsystem Hälso- och sjukvårdens regelsystem En del av den offentliga rätten. Ramlag med många föreskrifter. Ett särskilt ansvarsystem. Många olika aktörer. I ständig utveckling. Rättsregler; en modell för konflikthantering

Läs mer

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun Datum: 120131 Handläggare: Maria Amström Direktnr: 7063 Beteckning: 2012.041 Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 587-2013 Vård- och omsorgsnämnden Östersunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen 831 82 Östersund Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) Rev. 2013-11-17 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH : ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH Sjuksköterskor och

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 570-2013 Socialnämnden Bollnäs kommun 821 80 Bollnäs Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Socialnämnden,

Läs mer

Utredning av vårdskador

Utredning av vårdskador SOSFS 2015:12 (M) Föreskrifter och allmänna råd Utredning av vårdskador Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer