till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)"

Transkript

1 till äldre samt personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lars Ask Castor, VON G/VOK/Ledning/ Dokumentinformation Ersätter riktlinjer daterade

2 Riktlinjer för bedömning av bistånd 2 (12) Innehåll Målsättning och inriktning... 3 Riktlinjens syfte... 3 Samhällets bistånd enligt SoL... 4 Handläggning av ärenden... 4 Skälig levnadsnivå... 5 Individuella beslut... 6 Behoven är tillgodosedda på annat sätt... 6 Samverkan... 6 Servicetjänster åt äldre... 6 Hushållsnära tjänster med skattereduktion... 7 Förhandsbesked... 7 Avgifter... 7 Hjälp och stöd i hemmet... 7 Hemtjänst... 7 Övriga insatser... 9 Boendestöd... 9 Särskilt boende Korttidsboende Avlösning Dagverksamhet Ledsagning Tillämpning av tid vid beslut av insats i Oxelösunds kommun... 12

3 Riktlinjer för bedömning av bistånd 3 (12) Målsättning och inriktning De nationella målen för funktionshinder- och äldrepolitiken innebär att brukaren möjliggörs: ett aktivt liv och inflytande över sin vardag kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende bemötas med respekt ha tillgång till god omsorg samhällsgemenskap med mångfald som grund samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Oxelösunds kommuns vård och omsorg ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Andra viktiga utgångspunkter för Vård- och omsorgsnämnden är en god hushållning med tillgängliga resurser och ett tillvaratagande av medarbetarnas kompetens, engagemang och lust till vidare utveckling. Äldreomsorgen inom Oxelösunds kommun genomsyras idag av Värdegrunden för socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). Stöd till den äldre personen i att upprätthålla sitt oberoende genom att tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt, det vill säga bidra till att bevara och främja hälsan. Det innebär att omvårdnadspersonalen uppmuntrar de enskilda brukarna att genomföra det som de klarar av att göra och ge stöd i det de inte klarar. Det innebär också att omvårdnadspersonalen ska motivera och uppmuntra till egna val så att var och en själv får bestämma över sin vardag. Riktlinjens syfte Riktlinjen beskriver hur Vård- och omsorgsnämnden inom ramen för dess uppdrag enligt socialtjänstlagen (SoL) verkar för att äldre människor samt personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälp ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och delta i samhällsgemenskapen. Riktlinjen ska utgöra ett stöd för biståndshandläggaren vid bedömning av vilket behov av stöd och hjälp den enskilde har samt klargöra hur socialtjänstlagen ska tillämpas i Oxelösunds kommun. Efter att biståndshandläggarna gjort en individuell bedömning av vilket behov som brukaren har för att bli hjälpt fattas beslut om vilken eller vilka insatser som kan tillgodose behovet. Detta under förutsättning att brukaren själv inte kan få sitt eller sina behov tillgodosedda på annat sätt. Det är först efter en sammanvägd bedömning av behovet, de egna resurserna och omständigheterna i övrigt som nämnden kan konstatera om den enskilde har rätt till bistånd eller inte. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde brukaren en skälig levnadsnivå.

4 Riktlinjer för bedömning av bistånd 4 (12) Riktlinjen utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, förarbeten till gällande lagar, bindande föreskrifter från Socialstyrelsen samt inriktning i Oxelösunds kommuns Mål & Budget och Äldres Behov I Centrum (ÄBIC). Syftet med riktlinjen är att de ska vara nämndens förtydliganden för bedömningen av skälig levnadsnivå samt stödja rättssäkerheten för den enskilde genom att handläggning och biståndsprövning blir mer enhetlig. Vid avsteg från riktlinjen ska beslutet särskilt motiveras. Samhällets bistånd enligt SoL Bistånd är ett samlingsbegrepp för de stöd- och hjälpinsatser som samhället kan erbjuda. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 4 kap 1 SoL rätt till bistånd för sin livsföring. Vid bedömning av rätten till bistånd ska det vägas in i vilken omfattning den enskilde genom egna åtgärder kan tillgodose det aktuella behovet. Med livsföring avses en rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård och omsorg. Den enskilde brukaren ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker brukarens möjligheter att leva ett självständigt liv. Enligt 4 kap. 2 SoL får Vård- och omsorgsnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. Handläggning av ärenden Handläggningen ska vara av god kvalitet. Detta förutsätter: professionell och rättssäker behovsbedömning uppmärksamhet på behov av insatser som kan underlätta den dagliga livsföringen och ett värdigt liv kunskap om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns att tillgå och kartlägga vilka behov som kan tillgodoses på annat sätt inflytande över insatsernas utformning både för brukaren och dennes företrädare samordnad vårdplanering där närstående medverkar om den enskilde brukaren så önskar systematisk dokumentation vid handläggning av ett ärende eller vid genomförandet eller uppföljning av en insats (SOSFS 2014:5) Nämnden har antagit Socialstyrelsens framarbetade modell Äldres behov i centrum (ÄBIC) vilket innebär att fokus läggs på den enskildes behov. Arbetssättet ÄBIC ska i tillämpliga delar även användas vid utredning av funktionshindrades behov av stöd i Oxelösunds kommun. ÄBIC metoden utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

5 Riktlinjer för bedömning av bistånd 5 (12) I ÄBIC används ICF vilket är ett internationellt system för att beskriva funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. När nämnden utreder en ansökan om stöd och hjälp görs detta utifrån bedömning av den enskildes funktionstillstånd inom elva livsområden: 1. Lärande och att tillämpa kunskap 2. Allmänna uppgifter och krav 3. Kommunikation 4. Förflyttning 5. Personlig vård 6. Hemliv 7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer 8. Viktiga livsområden 9. Samhällsgemenskap 10. Känsla av trygghet (kroppsfunktion) 11. Personligt stöd från personer som vårdar eller stödjer en närstående (omgivningsfaktor) När den enskildes funktionstillstånd kartlagts görs en bedömning av vilket hjälpbehov som finns varefter beslut tas om vilken insats som lämpligast tillgodoser behovet av stöd och hjälp. Genom att arbeta utifrån den beskrivna arbetsprocessen i ÄBIC skapas förutsättningar för likvärdig handläggning och dokumentation. Det innebär ökad rättsäkerhet, tydligare bedömning, bättre insyn och möjlighet till inflytande samt möjlighet att få stöd och hjälp utifrån egna behov. Detta skapar även gynnsammare förutsättningar att följa upp och utvärdera resultat. Skälig levnadsnivå Biståndet ska tillförsäkra den enskilde brukaren en skälig levnadsnivå. Det ska utformas så att det stärker möjligheten att leva ett självständigt liv. De insatser som ges ska vara av god kvalitet och anpassade efter den enskildes behov. De ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Var och ens självbestämmande och integritet ska respekteras. Inom ramen för de beviljade biståndsinsatserna ska den enskilde brukaren i möjligaste mån ha inflytande över insatsernas närmare innehåll och utformning. Den enskilde har dock ingen ovillkorlig rätt att erhålla viss bestämd insats. Vid valet av åtgärd måste hänsyn tas till vilka alternativa resurser som finns att tillgå i kommunen. Genom riktlinjen anges vad som bör ses som en skälig levnadsnivå när det gäller de vanligast förekommande omvårdnads- och serviceinsatserna. Se bilaga för tillämpning av tid.

6 Riktlinjer för bedömning av bistånd 6 (12) Individuella beslut Socialtjänstlagen förutsätter en individuell behovsprövning. Vid denna prövning ska handläggaren i samverkan med den enskilde brukaren och utifrån dennes förmåga och förutsättningar besluta om vilka insatser som ska beviljas. Insatsernas omfattning ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Vid bedömning av vad som i det enskilda fallet ska ses som skälig levnadsnivå ska beslutsfattaren vid tveksamhet söka stöd i gällande rättspraxis, dessa riktlinjer samt vid gemensamma ärendedragningar. Behoven är tillgodosedda på annat sätt Av utredningen ska framgå om behoven kan tillgodoses på annat sätt genom att alltid ta upp denna fråga med den enskilde brukaren. Kan den enskilde brukaren själv tillgodose sina behov eller kan behoven tillgodoses med hjälp av insatser från närstående eller andra ska detta beaktas och påverka beslutets utfall. Biståndet som ges ska utformas så att den enskildes förutsättningar att i framtiden förbättra sin livsföring. Makar har ett gemensamt ansvar för att sköta sitt hem enligt 1 kap 2 och 4 Äktenskapsbalken (1987:230). Hemtjänsten ska i princip inte ta över den icke biståndsbehövande makens/ makans ansvar för det gemensamma hushållet. Mer omfattande omsorgsbehov anses däremot inte ligga inom detta ansvar. Samma principer som för makar ska tillämpas för: Sammanboende par Personer som delar hushåll Personer med hemmavarande barn över 18 år Samverkan När den enskilde brukaren är aktuell inom flera enheter ska de olika enheterna samverka om den enskilde brukaren har ett behov av detta. Den enskilde brukaren med sina behov och synpunkter ska vara i fokus för samverkan. Hela syftet med samverkan är att insatserna ska ges utifrån en helhetssyn på den enskilde brukarens behov. Resurser och specialkompetens från de olika verksamheterna ska komplettera varandra och tas tillvara, till nytta för den enskilde brukaren. Samordnad individuell planering (SIP) ska ske när fler aktörer (interna och externa) medverkar utifrån brukarens behov Servicetjänster åt äldre För personer över 75 år finns möjlighet att begära bistånd i form av service insatser enligt en förenklad modell utan krav på utredning och där den enskilde beställer servicetjänster. Kommunen erbjuder tvätt och städ var tredje vecka, livsmedelsinköp en gång per vecka, trygghetslarm och matdistribution.

7 Riktlinjer för bedömning av bistånd 7 (12) Hushållsnära tjänster med skattereduktion Enligt inkomstskattelagen finns möjlighet att få skattereduktion för utgifter för visst hushållsarbete. Biståndshandläggarna ska som en service till den enskilde brukaren vid ansökan om enbart serviceinsatser informera om möjligheten att köpa tjänsten av företag som tillhandahåller hushållsnära tjänster för vilka skattereduktion gäller. Vid behov av stöd med inköp ska brukaren informeras om möjlighet att handla mat med hemkörning från matvaruaffär som en del i ökad självständighet. Förhandsbesked En person som önskar flytta till annan kommun får ansöka om insatser i den kommunen och har rätt att få ett förhandsbesked om biståndsbeslutet. Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan. Avgifter Avgifter tas ut efter särskild prövning enligt SoL 8 kap 2 med utgångspunkt från den enskilde brukarens ekonomiska situation Hjälp och stöd i hemmet Insatserna ska inriktas mot att stödja den enskilde att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt i det egna hemmet. För att underlätta den dagliga livsföringen i hemmet ska olika insatser, beroende av behov, kunna erbjudas den enskilde. Insatserna kan variera mellan enklare eller tillfälliga till mer omfattande serviceinsatser eller personlig omvårdnad. Var och en har ett ansvar för sitt eget liv och sin egen bostad. Exempel på det ansvaret är att vara uppmärksam på hur den egna bostaden är anpassad till egna förändringar av kroppsfunktioner och att överväga byte av bostad för att klara ett fortsatt självständigt boende. Hemtjänst Hjälp och stöd i hemmet ges främst av hemtjänsten i kommunen och omfattar nedstående insatser. Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad som utförs av hemtjänsten är kroppsnära insatser såsom dusch, på- och avklädning, munvård, toalettbesök och stöd för att förflytta sig inom bostaden.

8 Riktlinjer för bedömning av bistånd 8 (12) Måltidssituationen I första hand tillgodoses behovet av mat med färdiglagade måltider/matdistribution. Behovet kan även vara sådant att det tillgodoses genom tillredning av enklare måltid eller stöd med att värma maten. I insatsen ingår vid behov dukning och diskning. Social samvaro vid måltidssituation beviljas till personer med minnesproblematik eller som har svårigheter att få måltiderna att fungera på egen hand. Stöd kan också ges för att kunna äta och dricka. Matdistribution Det dagliga behovet av lagad mat tillgodoses genom matdistribution. Insatsen beviljas för personer som självständigt inte kan tillreda måltider. Leverans av kyld färdiglagad mat sker till bostaden. Den enskilde brukaren värmer själv matportionen. Städning Insatsen städning beviljas om den enskilde brukaren inte kan städa själv eller kan få behovet tillgodosett på annat sätt. För ensamstående städas två rum, kök och badrum, för samboende städas tre rum, kök och badrum. Fönsterputs ingår normalt inte. Städbehov som förorsakas av hemmavarande vuxna, ungdomar eller inneboende utförs inte. Den enskilde brukaren tillhandahåller funktionsduglig städutrustning och väljer inom ramen för den beräknade tiden vad som ska utföras. Som utgångspunkt beviljas städning en gång var tredje vecka. Beräknad tid för städning är: 1 rok 45 minuter/tredje vecka 2 rok 60 minuter/tredje vecka 3 rok 75 minuter/tredje vecka Insatsen utökad städning beviljas endast om brukaren har särskilda behov som styrker bistånd utöver riktlinjen exempelvis vid inkontinensbesvär och grav synnedsättning. Tvätt och klädvård Bistånd till hjälp med tvätt syftar till att ha rena gångkläder och sängkläder/dukar. Tvätt och klädvård sker i normalfallet var tredje vecka. Mangling/strykning av lakan/dukar ingår inte. Inköp Insatsen inköp syftar till att tillgodose veckobehovet av livsmedel och förbrukningsvaror för den enskilde brukaren. Insatsen beviljas personer som själv inte kan handla eller få behovet tillgodosett på annat sätt. Inköpen görs en gång per vecka i affär i närområdet med varierat utbud av dagligvaror.

9 Riktlinjer för bedömning av bistånd 9 (12) Ärenden Insatsen ärenden syftar till att hjälpa den enskilde brukaren med att utföra ärenden. Insatsen ärenden beviljas till ensamstående som inte har några närstående eller andra som kan vara behjälpliga och som inte självständigt kan använda sig av färdtjänst för att utföra ärenden. Kan avse till exempel apoteksärenden. Är brukare i behov av att följa med vid ärenden ska insats promenad istället användas. Promenad/social samvaro Promenad syftar till ökad fysisk aktivitet och gemenskap i vardagen. Social samvaro syftar till att bryta isolering samt ge trygghet och säkerhet i hemmet. Skälig levnadsnivå anger maximal två kortare tillfällen per vecka. Biståndsbeslutet beaktar om behovet delvis är tillgodosett genom stöd från anhöriga. Insatsen beviljas inte för personer med bistånd dagverksamhet då behovet då tillgodoses genom denna. Trygghetslarm Trygghetslarm i bostaden har som syfte att brukaren ska kunna få kontakt för hjälp vid brådskande behov av stöd. Trygghetslarm ökar möjligheterna för brukaren att bo kvar i sin invanda miljö. Brukaren kan inte avsäga sig larmet under kortare frånvaro från hemmet, till exempel sommaruppehåll eller planerad sjukhusvistelse. Telefontillsyn Telefontjänst är en trygghetsskapande insats som innebär att hemtjänsten genom telefonsamtal kontaktar den enskilde brukaren. Antal samtal styrs av brukarens behov, maximalt 30 minuter per vecka. Omvårdnadspersonal ringer upp brukaren för att höra hur det är och svarar inte brukaren så gör omvårdnadspersonalen ett hembesök samma dag. Telefontillsynen omfattas av hemtjänstavgiften. Tillsyn Tillsyn är en trygghetsskapande punktinsats som kan utföras dygnet runt utifrån biståndsbedömt behov. Övriga insatser Boendestöd Boendestöd är en insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som ska stärka och utveckla brukarens förmågor. Insatsen ska öka möjligheten till ett aktivt deltagande i samhället med målsättningen att brukaren ska leva ett självständigt liv. Insatsen genomförs i den enskildes bostad men kan även avse aktivitet utanför hemmet för att bryta isolering. Boendestödet innebär motiveringsarbete kring skötsel av hemmet, matlagning, personlig omvårdnad för att skapa trygghet och struktur i vardagen. Behovet av boendestöd kan förändras över tid. När någon insjuknar och mår sämre uppstår behov av att få den praktiska hjälpen och den personliga omvårdnaden utförd av boendestödjarna under en period.

10 Riktlinjer för bedömning av bistånd 10 (12) Särskilt boende Huvudinriktningen vid beviljande av insatser är att förstärka möjligheterna till ordinärt boende. Det gäller även i de fall den enskilde brukaren har omfattande behov av omsorg. Olika stödinsatser som till exempel bostadsanpassning ska underlätta för den enskilde brukaren att kunna bo kvar i sitt ordinära boende så länge det är möjligt. Stöd och avlösning kan också ges för att underlätta för dem som vårdar närstående. När behoven inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet finns möjlighet att ansöka om bistånd till lägenhet i särskild boendeform enligt 5 kap SoL. Särskild boendeform kan beviljas till personer med ett stort varaktigt behov av omsorg dygnet runt. Den enskilde brukarens behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet ska alltid beaktas. Inom särskilt boende ska behoven tillgodoses och utföras av personalen vid boendet. Inga ytterligare individuellt utformade insatser beviljas. Korttidsboende Korttidsboende kan beviljas vid behov av en viss tids rehabilitering efter sjukhusvistelse, om högst två veckor per fyraveckors period. Korttidsboende kan även bli aktuellt i väntan på plats i särskilt boende och hemtjänstinsatser bedömts otillräckliga. Korttidsboende i form av växelvård kan beviljas när en anhörig/närstående är i behov av rekreation, för att efter en period åter kunna vårda den sjuke. Beslut om korttidsboende fattas för viss tidsperiod eller för regelbundet återkommande tidsperioder. Beviljas i normalfallet en vecka per månad men vid särskilda behov kan annan bedömning göras, om högst två veckor per månad. Vid behov utöver övervägs rekommendation till ansökan om bistånd särskilt boende. Avlösning Avlösning kan beviljas när en anhörig/närstående är i behov av ledighet för till exempel vila, rekreation, för att uträtta ärenden eller för aktiviteter tillsammans med annan familjemedlem. Personal utför då de insatser som den enskilde brukaren är i behov av och som den anhörige/närstående normalt utför. Fri avlösning i hemmet kan beviljas som anhörigstöd för dem som inte har andra insatser från Vård- och omsorgsnämnden. Det innebär att bistånd ges till 10 timmars avgiftsfri avlösning per månad under vardagar. Timmar kan inte sparas till nästkommande månad.

11 Riktlinjer för bedömning av bistånd 11 (12) Beslut om avlösning i hemmet fattas huvudsakligen enligt 4 kap. 2 SoL. Beslut kan även fattas enligt 4 kap. 1 SoL, om behovet är mer omfattande än 10 timmar per månad. Beslut enligt 4 kap 1 kan överklagas. Dagverksamhet Bistånd till dagverksamhet för äldre och personer med psykisk funktionsnedsättning syftar till social stimulans för den enskilde brukaren och/eller att avlasta anhörig/ närstående. Stödet ska ge utrymme för individuella och flexibla lösningar. I behovsprövningen ska hänsyn tas till den enskilde brukarens sociala kontaktnät och behov av stimulans för att möjliggöra kvarboende. Antalet dagar beviljas utifrån den enskildes behov, högst två tillfällen per vecka, vid särskilda behov kan annan bedömning göras och behovet ska särskilt kartläggas och motiveras för ökat bistånd. Ledsagning Insatsen beviljas till personer med omfattande omvårdnadsbehov och/eller orienteringssvårigheter. Ledsagningen avser att bryta isolering för äldre och personer med funktionsnedsättning och att möjliggöra för den enskilde att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet- högst åtta timmar per kalendermånad. Timmar kan inte sparas till nästkommande månad. Vid behov av följeslagare till bokade besök inom hälso-och sjukvård, tandvård och fotvård mm ska i första hand behovet tillgodoses på annat sätt exempelvis genom anhöriga, sjukresa eller frivillig verksamhet.

12 Riktlinjer för bedömning av bistånd 12 (12) Tillämpning av tid vid beslut av insats i Oxelösunds kommun Nya riktlinjer, gäller fr.o.m. 1 juni 2016 Tillfälle Frekvens Min Städning 1 r o k 0,75 var 3:e v 45 Städning 2 r o k 1,00 var 3:e v 60 Städning 3 r o k 1,25 var 3:e v 75 Utökad städning per vecka 0,08 per dag (5) 35 Tvätt ensamstående 0,75 var 3:e v 45 Tvätt sammanboende per person 0,50 var 3:e v 30 Tvätt ensamstående endast service 1,00 var 3:e v 60 Ärenden per v 15 Inköp ensamstående 0,50 per v 30 Inköp sammanboende per person 0,25 per v 15 Måltid värma mat/enklare måltid 0,25 per tillfälle 15 Måltid värma mat/enklare matlagning 0,50 per tillfälle 30 inklusive stöd Måltid omfattande måltidsstöd 0,50-1,00 per tillfälle Matleverans Omvårdnad på/avklädning 0,25 per tillfälle 15 Omvårdnad på/avklädning, hygien, toalett 0,50 per tillfälle 30 Omvårdnad stort behov 0,50-1,00 per tillfälle Omvårdnad toalett, skydd eller stomi 0,25 per tillfälle 15 Omvårdnad dusch 1-2/vecka 0,50-1,00 per tillfälle 30 Promenad /Social samvaro ej dagverksamhet 0,50-1,0 per tillfälle Tillsyn punktinsats 0,17 per tillfälle 10 Telefontjänst telefontjänst 1-2/dag 0,50 per v 30 Avlösning 10,00 per mån Ledsagning Dagverksamhet Korttidsboende Växelvård Max 2 tim/vecka 2 dagar/vecka max 2 veckor 1vecka vård/mån max 2 veckor vård/månad

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2015-03-24 Gäller från och med: 2015-05-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Socialnämnden Gunnel

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Ann-Kristin Granberg.behov i centrum 20150924 Äldres behov i

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 2012-11-19 Beställarenheten Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING... 1 INOM ÄLDREOMSORGEN I HANINGE KOMMUN... 1 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning. ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning. ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se 1 Beskriva behov, beslutade och genomförda insatser Öppna jämförelser äldre Nationellt fackspråk Öppna jämförelser

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07 MLO Norra Dalarna 2010-10-07 Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna Postadress E-post Telefon Bankgiro Postgiro 792 80 MORA mora.kommun@mora.se 0250-260 00 991-1934 12 42

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Gemensamt språk stöd för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt

Gemensamt språk stöd för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Gemensamt språk stöd för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Rosenbad Ann-Kristin Granberg Äldres behov i centrum Behovs inriktat och systematiskt arbetssätt Gemensamt språk Strukturerad dokumentation

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Fastställda av vårdoch äldrenämnden 2014-06-11, 38 Innehållsförteckning 1. Nationella mål, regler och principer

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg Socialnämnden 2010-02-23 Sidan 1 av 6 Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg Giltighet fr. o. m 2010-04-01 Socialtjänstlagen 1

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

För dokumentation i social journal för utförare

För dokumentation i social journal för utförare För dokumentation i social journal för utförare Innehållsförteckning 1. SOCIAL DOKUMENTATION... 3 2. ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. GRUNDER FÖR DOKUMENTATION... 3 4. SYFTE OCH MÅL... 4 5. HUR SKA JAG

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 2013-12-XX (Med giltighet fr.o.m. 2014-XX-XX) RIKTLINJER

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN RIKTAT TILL ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I TÄBY KOMMUN

RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN RIKTAT TILL ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I TÄBY KOMMUN 2010-01-21 Dnr 10/2010-76 RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN RIKTAT TILL ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I TÄBY KOMMUN Antagna av Socialnämnden 2007-05-23 (dnr SON 68/2007-74)

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1 (7) INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1. Bakgrund/förutsättningar 1.1 Antalet äldre-äldre ökar De äldres andel i kommunen

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer