Den svenska sjöfartsnäringens ekonomiska och geografiska nätverk och kluster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska sjöfartsnäringens ekonomiska och geografiska nätverk och kluster"

Transkript

1 Den svenska sjöfartsnäringens ekonomiska och geografiska nätverk och kluster Johanna Palmberg Börje Johansson och Charlie Karlsson Institutet för Näringslivsanalys Internationella Handelshögskolan i Jönköping Jönköping International Business School (JIBS) P.O.Box 1026, SE Jönköping, Sweden Fax: Phone: Maj 2006

2 Förord I Riksdagens tidigare andrakammarsal finns fyra stora freskmålningar från 1920-talet. Dessa beskriver Sveriges fyra basnäringar för inte så länge sedan. En av dessa var sjöfarten. Föreliggande studie sätter in den nutida svenska sjöfartsnäringen i ett ekonomiskt och geografiskt perspektiv. Sjöfarten är den mest internationella av alla branscher. I globaliseringens tidevarv märks detta särskilt tydligt. Sjöfarten spelar en nyckelroll i världsekonomin. Ju mer den internationella handeln ökar desto mer behövs sjötransporterna. De är i många avseenden också en förutsättning för handel. Sjöfartsnäringen är dessutom en av de branscher som har längst historia. Betydelsen för Sveriges välstånd har varit stort och blir allt viktigare. Sjöfartsklustrets kärna, rederinäringen, visar sig spela en betydande roll för den svenska ekonomin. Internationella Handelshögskolan i Jönköping gjorde i början av 2000-talet en inledande studie vars syfte var att beskriva den svenska sjöfartsnäringens betydelse från sysselsättningssynpunkt. Sedan dess har mycket hänt och metoderna har förfinats. Föreliggande arbete är en ambitiös ansats att beskriva sjöfarten och den svenska sjöfartsnäringens roll i den svenska ekonomin. Studien knyter an till flera europeiska studier som beskrivit sjöfartsklustren i andra länder. Arbetet har pågått i ett och ett halvt år och finansierats av Västra Sveriges Redarekrets Fond för utbildning, undervisning och forskning, Sveriges Redareförening och Sjöfartsverket. Forskarstuderanden Johanna Palmberg, som är doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) har på ett förtjänstfullt sätt utfört en betydande del av det utredande arbetet och sammanställt detta. Vetenskapligt ansvariga och medförfattare har varit professorerna Börje Johansson och Charlie Karlsson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Börje Johansson är Professor i nationalekonomi vid JIBS, gästprofessor vid KTH i Stockholm och chef för CESIS (Centre of Science and Innovation Studies) vid KTH. Charlie Karlsson är professor i nationalekonomi, särskilt teknikutveckling, vid JIBS, docent i regional planering vid KTH i Stockholm och gästprofessor i nationalekonomi vid Högskolan Väst. En styr- och referensgrupp bestående av direktör Per A. Sjöberger, som är ansvarig för näringspolitiska frågor vid Sveriges Redareförening, och enhetschef Maria Gelin samt samhällsekonom Emil Hesse vid Sjöfartsverket har följt arbetet. Eftersom mycket av det officiella statistiska material som finns tillgängligt visat sig svåranvändbart och ibland föråldrat har i vissa stycken nya ansatser utvecklats för att så långt som möjligt fånga verkligheten. Det är för mig ett stort nöje få överlämna denna rapport till sjöfartsnäringens intressenter. Jag vill samtidigt tacka de tre författarna och styrgruppen för ett väl utfört arbete. Studien utgör enligt min uppfattning en mycket god grund för fortsatta arbeten på detta viktiga område. Göteborg i maj 2006 Håkan Friberg Verkställande direktör i Sveriges Redareförening

3 Jönköping maj 2006 Innehållsförteckning Ordlista...i Figur-, diagram- och tabellförteckning...iv Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer...1 Summary, Conclusions and Recommendations Sjöfartsnäringens nätverk och kluster Inledning, syfte och mål Disposition Definition av svensk sjöfart och dess omgivningsföretag Metod och teori Metodproblem Marknader och ekonomiska nätverk Nätverkens geografi Geografiska kluster Sjöfartsnäringen i ett integrerat Europa i en global ekonomi Nya leveranskedjor Sjöfartens kabinfaktor Sjöfartens centrala noder i Europa Kluster i hamn- och sjöfartsregioner Vilken betydelse har den maritima sektorn i svensk ekonomi? Sjöfartsnäringen i en globaliserad ekonomi Sjötransporter i den globala ekonomin Internationell handel och ekonomisk tillväxt Transporter, internationell handel och ekonomisk tillväxt Den internationella handeln och dess transporter ett ömsesidigt samband Globala leveranskedjor och specialisering inom sjöfartssektorn Sjöfartsmarknadernas specifika karakteristika Hög känslighet för internationella kriser och konflikter Stora svängningar i sjöfartens transportarbete Stort men minskande beroende av råvarutransporter Produktionskapaciteten anpassas med fördröjning till efterfrågeförändringar En nätverksmarknad med starka monopoltendenser Genuint internationella marknader Sjöfartspolitik i en globaliserad värld Sjöfartspolitikens motiv och mål Sjöfartspolitikens medel Sjöfartspolitikens nivåer Svensk sjöfartspolitik...76

4 Jönköping maj Svensk sjöfart och utrikeshandel sedan Global ekonomisk utveckling Svensk utrikeshandel med transporttjänster Världshandelsflottans utveckling Handel och sjötransporter Den svenska handelsflottans utveckling Den svenskkontrollerade handelsflottan sedan 1995 enligt SAI:s beräkningar Den svenska handelsflottan sedan 1970 enligt SIKA:s/SCB:s beräkningar Handelsflottans ålder Handelsflottans föryngring Sveriges sjöfartsnäring sammanfattning och utblick Sjöfartstjänster i svensk ekonomi Försörjningsbalans för sjöfartsnäringen Försörjningsbalansens tillgångssida i detalj Försörjningsbalansens användningssida i detalj Branscher som köper sjötransporttjänster Branscher som levererar tjänster till sjöfartsnäringen Sjöfart i svensk ekonomi Sammanfattning Sjöfartsmarknadens transaktionsnätverk Sjöfartsmarknadernas institutionella ramar Sjöfartsnäringens institutioner Informella institutioner Formella institutioner Marknadsstruktur och styrning Sjöfartsnäringens marknadsstruktur Köp och försäljning av sjötransporter Utbud och efterfrågan på sjötransporter Ekonomiska nätverk inom den maritima sektorn Sjöfartsnäringens nätverk fraktmarknaden Sjöfartsnäringens nätverk Färje- och passagerartrafik Köp och försäljning av fartyg Den maritima finansmarknaden Innovationssystem i svensk sjöfartsnäring Sammanfattning Ägarnätverk och företagsstruktur i svensk rederinäring Företagen i ett kontraktsperspektiv Ekonomiska kontrakt och nätverksteori Företaget och dess kontraktspartners Företagsförvärv inom rederinäringen De 15 största rederiföretagen i Sverige Rederiföretagets interna struktur Det kompletta rederiet...160

5 Jönköping maj Ägar- och företagsstruktur i tre svenska rederikoncerner Stenasfären Walleniusrederierna Broström AB Sammanfattande observationer Sjöfartens geografiska kluster Kluster och funktionella regioner Den svenska sjöfartsnäringens geografiska lokalisering Stödtjänster till sjöfart Rederiers och skeppsmäklares geografiska lokalisering Geografisk specialisering av sjöfartsnäringen Specialiseringskvoter inom sjöfartsnäringens kärna Sjöfartsnäringens omgivningsföretag Den svenska sjöfartsnäringen och dess omgivningsföretag Den svenska sjöfartssektorn Den svenska sjöfartssektorn i sjöfartsregionerna De fyra största sjöfartsregionerna Utbildningsnivån i svensk sjöfartsnäring Utbildningsnivå i omgivningsnäringar till sjöfarten Sjöfartsregioner och lokalisering av exportföretag Specialiseringskvoter inom svensk export- och importnäring Framtiden Referenser Bilagor

6 Jönköping maj 2006 i Ordlista Agglomerationsteori Befraktare Bekvämlighetsflagg Bruttodräktighet Bulk Cabotage C.I.F Demurrage Dispatch Dödvikt (DwT) Fraktrater Teori som antar att en ökad regional koncentration av företag innebär positiva samlokaliseringseffekter, t.ex. antas produktionskostnaderna för varje enskilt företag att sjunka i samband med att antalet företag inom branschen i regionen ökar. Lastägaren eller den som hyr fartyget. Även tjänstemän som arbetar som skeppsmäklare på rederier benämns befraktare. Land som tillåter registrering av utländska fartyg i obegränsad utsträckning och som underlåter att utöva säkerhetsmässig och social kontroll över nationens handelsflotta. Anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd. Oemballerad fartygslast, t ex kol, malm och spannmål. Inrikes sjöfart i ett annat land än där rederiet har sitt säte. Cost Insurance Freight är en handelsterm som innebär skyldighet för säljaren att anskaffa fartyg eller boka lastutrymme för överförande av godset till av köparen angiven hamn, ombesörja att lasten kommer ombord i fartyget, försäkra lasten tillfredsställande och betala för frakten i förskott eller genom kreditering i faktura. Kompensation, som ska betalas av befraktaren, avlastaren eller mottagaren per dygn eller pro rata för överliggetid i last- och/eller lossningshamn jämfört med vad som stipuleras i befraktningsavtal (eller ibland i sjötransportavtal). Den gottgörelse, som rederiet betalar befraktaren, avlastaren eller mottagaren per dygn eller pro rata för insparad tid i lastnings- och/ eller lossningshamn jämfört med vad som stipuleras i befraktningsavtal. Vikten av den last, bunker och lös utrustning som fartyget förmår bära. Den överenskomna frakten räknat per ton lastad vikt- eller volymenhet eller, vid tidsbefraktning, per tidsenhet.

7 Jönköping maj 2006 ii Frakttariff F.O.B Förädlingsvärde Klassificeringssällskap Kvantumkontrakt (COA) Kognitiva faktorer Linjekonferens LM Nautisk mil Nettomodellen OBO-fartyg (Oil, bulk and Ore) Resebefraktning Ro-pax-fartyg Ro-ro Partredare Förteckning över de frakter ett linjerederi debiterar för olika varuslag på olika transportsträckor. Free on board är en handelsterm som betyder att lasten lämnas fritt ombord i fartyget men inte innesluter kostnaden för eventuell trimning eller stuvning. Det värde som skapas i produktionen. Det vill säga produktionens värde minus kostnaderna för använda insatsvaror. Oberoende organisation som kontrollerar fartygs säkerhet och kvalitet mot såväl egna som nationella myndigheters regler. Kvantumkontraktet är egentligen en variant på resebefraktning. I kontraktet åtar sig redaren att genomföra en serie resor under en given tidsperiod mellan angivna hamnar. Faktorer som i vid bemärkelse kan sägas omfatta människors tankar och känslor. Samtliga (eller vissa, beroende på om det finns sk outsiders) linjerederier som trafikerar samma trad. Inom konferensen regleras trafikutbud, frakter osv. Lane meter, dvs. filmeter. Mått som används när storleken på ett fartyg som transporterar rullande gods skall anges. En nautisk mil (sjömil, distansminut) är meter. Den svenska Nettomodellen är baserad på EU:s State Aid Guidelines for Maritime Transport och innebär att rederierna redovisar sociala avgifter i särskild ordning samt krediteras sjömännens inkomstskatt. Fartyg som kan användas både som tank- och bulkfartyg. Även kallat kombinationsfartyg. Kontraktet innebär att befraktaren ger redaren i uppdrag att transportera en enskild last från en hamn till en annan. Färjor som kombinerar ro-ro-fartygens lastkapacitet med färjornas passagerarutrymmen. Lastning och lossning genom att lasten köres ombord via en eller flera ramper i fartygets ändskepp eller sidor. Delägare i ett fartyg som drivs i en samarbetsform som kallas partrederi. Partredare kan vara fysisk eller juridisk person.

8 Jönköping maj 2006 iii PAX Sjöfartsnetto Skalekonomi Specialiserad sektor Specialiseringskvot (specialiseringsgrad) Spotmarknaden TEU Third flag carrier (cross trader) Tidsbefraktning Tonnageskatt Torrlastfartyg Partrederiet är inte en juridisk person och partredarna beskattas var för sig. Reglerna om partrederi finns i Sjölagen. Passagerare. Antal passagerare. Egentligen passagerarmax. Export minus import av sjöfartstjänster När ett företag kan dra fördel av stordrift eftersom de genomsnittliga produktionskostnaderna sjunker med en ökad produktion. En sektor kan sägas vara specialiserad om den, i förhållande till sin storlek, genererar en mycket stor andel export relativt importen Specialiseringskvoten definieras som branschens sysselsättningsandel i regionen dividerat med branschens sysselsättningsandel i riket. Se trampmarknaden Twenty Feet Equivalent Unit, måttenhet för standardiserade lastbärare, vanligen containers och flak. Motsvarar en 20-fots container. Rederi som transporterar gods mellan utländska hamnar. Redare hyr ut sitt fartyg komplett och bemannat för en betalning som utgår med en viss summa per dag eller en viss summa per DwT och månad. Under ett tonnageskattesystem beräknas en teoretisk vinst på grundval av antalet fartyg och deras storlek och denna teoretiska vinst beskattas sedan med normal bolagsskatt. Fartyg som transporterar olika sorters skogs- och massaprodukter, stenkol och malm, emballerad last bl. a. spannmål. Inkluderar även styckegods-, ro-ro-, container- och bulkfartyg. Trampmarknad Den del av sjöfartsmarknaden där fartyg hyrs för enstaka resor eller på kortare tidsbefraktning. Även kallad spotmarknaden. Källor: Förklaringar till sjöfartstermer är i huvudsak hämtade från Sjöfartens Bok I övrigt är författarna källor.

9 Jönköping maj 2006 iv Figur-, diagram- och tabellförteckning Figurförteckning Figur 1.1 Figur 1.2 Figur 1.3 Figur 1.4 Figur 1.5 Studiens disposition Externa skalfördelar, fallande kostnader och samlokalisering Samlokalisering och kumulativ tillväxt Kluster och deras omgivning av leverantörer och kunder Klusterdynamikens drivfaktorer Figur 4.1 Sjöfartens viktigaste kunder år 2000 Figur 4.2 Sjöfartens viktigaste insatsleverantörer år 2000 Figur 5.1 Figur 5.2 Figur 5.3 Figur 5.4 Figur 5.5 Figur 5.6 Figur 5.7 Den institutionella teorins domän Sjöfartens fyra marknader Fraktmarknadens struktur Rederiernas nätverk - sjötransporter Rederiets nätverk last- och passagerarfärjetrafik Nätverk vid köp och försäljning av fartyg Sjöfartsnäringens innovationsnätverk Figur 6.1 Företagets kontraktsstruktur Figur 6.2 Företagsstruktur i ett stort rederi Figur 6.3 Stenasfären - Ägarbilden januari 2003 Figur 6.4 Wallenius Lines - företagsstruktur Figur 6.5 Broström AB:s företagsstruktur Figur 7.1 De 15 största sjöfartsregionerna i Sverige Figur 7.2 Sjöfartsnäringens kärna och dess omgivning av leverantörer och kunder Figur 7.3 Sysselsättning i svensk sjöfartsnäring och dess omgivningsföretag 2002 Figur 7.4 Sysselsättning i svensk sjöfartsnäring och dess omgivningsföretag i sjöfartsregionerna 2002 Diagramförteckning Diagram 2.1 Fraktmängder (miljoner ton, vänster skala) och transportarbete (miljarder tonmil, höger skala) i den internationella sjöfarten Diagram 2.2 Genomsnittsdistanser i internationell sjöfart Diagram 2.3 Den fartygsburna internationella handeln fördelad på varugrupper (miljoner ton, logaritmisk skala) Diagram 2.4 Fördelning av den sjötransporterade internationella handeln i volym på varugrupper (andel) Diagram 2.5 Det internationella sjötransportarbetets fördelning på olika produktgrupper (andel) Diagram 2.6 Världshandelsflottans kapacitet (milj. dwt)

10 Jönköping maj 2006 v Diagram 2.7 Jämförelse av sjötransportkapacitet (milj. dwt) och efterfrågeutveckling (miljarder tonmil) Diagram 3.1 Världshandel med varor, 2004 (miljarder dollar) Diagram 3.2 Utveckling av internationell sjöburen handel, (miljoner ton) Diagram 3.3 Transportslagens andel av total svensk export av transporttjänster, (löpande priser) Diagram 3.4 Transportslagens andel av total svensk import av transporttjänster (löpande priser) Diagram 3.5 Sveriges export och import av sjöfartstjänster (löpande priser) Diagram 3.6 Världshandelshandelsflottans utveckling Diagram 3.7 Den svenskkontrollerade handelsflottan (antal fartyg med en bruttodräktighet om minst 300) Diagram 3.8 Tonnagets utveckling i DwT, 2:a och 4:e kvartalet (fartyg med ett bruttotonnage om minst 300) Diagram 3.9 Förändring av andelen svenskkontrollerade lastfartyg respektive passagerarfartyg, (antal fartyg med ett bruttonnage om minst 300) Diagram 3.10 Den svenska handelsflottan (antal fartyg med en bruttodräktighet om minst 100) Diagram 3.11 Den nordeuropeiska handelsflottans genomsnittsålder 2004 Diagram 7.1 En regions förväntade antal exportprodukter (logaritmerad skala) Tabellförteckning Tabell 1.1 De femton största hamnarna i Europa 2004 efter hanterad total godsmängd i tusentals ton Tabell 3.1 Svensk utrikeshandel som andel av bruttonationalprodukten (BNP) Tabell 3.2 Sveriges export och import transporttjänster (järnväg, flyg och sjöfart) (miljoner kronor, löpande priser) Tabell 3.3 Utveckling av världshandelsflottan uppdelad på fartygstyper (miljoner DwT, mätt i början av året.) Tabell 3.4 Sveriges ekonomiska utveckling (kvantitet i miljoner ton och värde i miljarder kronor, 2000 års priser) Tabell 3.5 Ankommande sändningar från utlandet, uppdelat på transportsätt, 2001 Tabell 3.6 Varutrafik med fartyg mellan Sverige och utlandet uppdelat på avsändar- respektive mottagarland, 2000 och 2003 (godsmängd i tals ton) Tabell 3.7 De tio största hamnarna i Sverige, efter hanterad godsmängd, 2004 Tabell 3.8 Den svenskkontrollerade handelsflottans utveckling, avseende fartygstyp (fartyg med ett bruttotonnage om minst 300) Tabell 3.9 SIKA: Den svenska handelsflottans åldersfördelning 2003 (fartyg med en bruttodräktighet om minst 100)

11 Jönköping maj 2006 vi Tabell 3.10 SAI: Tonnagets medelålder fördelat per fartygstyp 1 januari 2006 (fartyg större än 300 brutto) Tabell 3.11 Medelålder för respektive fartygstyp i den nordeuropeiska handelsflottan 2004 Tabell 3.12 Svenska rederiers 57 fartygsbeställningar mars 2006 (andel i procent) Tabell 3.13 De nordiska rederiernas orderböcker Tabell 4.1 Försörjningsbalans för produktionen av sjöfart, stödtjänster till sjöfart samt byggande och reparation av fartyg 2000 (2000 års priser) Tabell 4.2 Sysselsättning i olika näringsgrenar (1995, 2001 och 2005) Tabell 4.3 Förädlingsvärde i olika näringsgrenar, 1995 och 2001 (2001 års priser) Tabell 4.4 Förädlingsvärde per sysselsatt i olika näringsgrenar, 1995 och 2001 (2001 års priser) Tabell 4.5 Svensk sjöfart i europeisk jämförelse Tabell 4.6 Försörjningsbalansen tillgångssida för produkterna sjöfart, stödtjänster till sjöfarten samt byggande och reparation av fartyg (miljoner SEK, 2000) Tabell 4.7 Försörjningsbalansen användning av leveranser av sjöfart, stödtjänster till sjöfart samt byggande och reparation av fartyg (miljoner sek 2000) Tabell 5.1 Svenska skeppsmäkleriförtegs geografiska fördelning 2005 Tabell 5.2 Olika typer av skeppsmäklare och deras uppgifter Tabell 5.3 Aktörernas samarbetspartners i innovationsnätverket Tabell 6.1 Sysselsättning i de 15 största rederierna i Sverige efter antal anställda 2004 Tabell 6.2 Omsättning i de 15 största rederiföretagen i Sverige efter omsättning 2004 Tabell 6.3 De 10 största aktieägarna i Broström AB (31 december 2005) Tabell 7.1 Tabell 7.2 Sysselsättning inom svensk sjöfartsnäring i de olika sjöfartsregionerna Antal personer med minst en på- eller avmönstring på svenska fartyg, Tabell 7.3 Stödtjänster till sjöfart och godshantering oavsett transportslag 2002 Tabell 7.4 Antal anställda i Sveriges hamnar 1995 och 2005 Tabell 7.5 Antal sysselsatta i hamnar i sjöfartsregionerna 2005 Tabell 7.6 Antal sysselsatta i övriga stödtjänster till sjöfartsnäringen Tabell 7.7 Svenska rederiers och skeppsmäklares geografiska lokalisering 2005 (efter postadress) Tabell 7.8 Specialiseringskvoter inom sjöfartsnäringen i de 15 sjöfartsregionerna Tabell 7.9 Branscher i sjöfartsregionerna som uppvisar mycket stark samlokalisering med sjöfart Tabell 7.10 Branscher i sjöfartsregionerna som uppvisar stark samlokalisering med sjöfart Tabell 7.11 Branscher som är anslutna till sjöfarten Tabell 7.12 Sjöfartsnäringens sysselsättning i sjöfartsregionerna 2002

12 Jönköping maj 2006 vii Tabell 7.13 Antal sysselsatta i omgivningsföretagen i de fyra största sjöfartsregionerna 2002 Tabell 7.14 Göteborgsregionens sjöfartskluster 2002 Tabell 7.15 Stockholmsregionens sjöfartskluster 2002 Tabell 7.16 Helsingborgsregionens sjöfartskluster 2002 Tabell 7.17 Malmöregionens sjöfartskluster 2002 Tabell 7.18 Procentuell andel av arbetskraften med lång eftergymnasial utbildning i de tre sjöfartssektorerna 1997 och 2002 Tabell 7.19 Andel med lång högskoleutbildning i branscher relaterade till varutransporter 2002 Tabell 7.20 Andel med lång högskoleutbildning i branscher relaterade till resor och persontransport 2002 Tabell 7.21 Andel med lång högskoleutbildning i kunskapslevererande branscher, 2002 Tabell 7.22 Andel med lång högskoleutbildning i branscher relaterade till insatsleverantörer till sjöfartsnäringen, 2002 Tabell 7.23 Specialiseringskvoter för export- och importnäringarna i sjöfartsregionerna 2003

13 Jönköping maj Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer Syftet med denna studie är att beskriva sjöfarten och sjöfartsnäringens roll för svensk ekonomi och belysa dess inverkan på samhällsekonomin. När sjöfarten betraktas i ett långt tidsperspektiv framträder stora variationer i dess betydelse för Sverige och svensk ekonomi. Förutom att stimulera ekonomiska kringaktiviteter i form av näringsgrenskluster har sjötransporterna medfört ett kulturellt utbyte som drivit samhällsutvecklingen framåt. Denna kulturella vinst har i förlängningen bidragit till en lång moderniseringsprocess av den svenska ekonomin och framväxten av den svenska välfärdsstaten. Fram till Berlinmurens fall i slutet av 1980-talet fanns det även försvarspolitiska skäl till att behålla delar av svensk sjöfartsnäring. Idag är sjöfarten en viktig faktor för att upprätthålla en mångsidig kommersiell aktivitet i svensk ekonomi. I denna rapport analyseras svensk sjöfartsnäring utifrån ett lokalt såväl som ett internationellt nätverksperspektiv. Studiens syfte är att beskriva och analysera strukturen hos svensk sjöfartsnäring och dess roll i svensk ekonomi. Nätverksperspektivet motiveras av att den maritima sektorn binds samman av komplexa, ofta gränsöverskridande, nätverk mellan en rad specialiserade aktörer som skeppsmäklare, speditörer, lastägare, försäkringsgivare, andra transportföretag med flera. Sjöfartsnäringen producerar transporttjänster i samspel med en rad andra logistikföretag där kunden (befraktaren) värderar den sammansatta transporttjänsten. Svensk sjöfartsnäring är starkt geografiskt koncentrerad. Tidigare svenska studier visar att den svenska maritima sektorn kännetecknas av samlokalisering och kluster. Hur ser den framtida utvecklings- och innovationspotentialen ut för den svenska maritima sektorn? Utvecklingsmöjligheterna beror till stor del på den maritima sektorns konkurrenskraft vilken bl. a. förklaras av hur välutvecklade de regionala maritima klustren är. Större regioner med ett brett sammansatt nätverk har bättre förutsättningar för att skapa en stark innovations- och utvecklingspotential. Danmark och Nederländerna har starka ambitioner att utveckla sina maritima kluster. Detta för att skapa stora sjöfartsregioner med hög förnyelsepotential som står sig i den internationella konkurrensen. I jämförelse med dessa länder är det svenska maritima klustret relativt litet även om det maritima klustret har en betydelse i den svenska ekonomin. Frågor som man kan ställa sig är: Har de mindre svenska sjöfartsregionerna tillräcklig förnyelseförmåga för att klara sig i den internationella konkurrensen? Behövs en ökad geografisk koncentration av den svenska sjöfartsnäringen till Göteborgs- och Stockholmsregionen? Inom Europa har ett hubsystem ( hubs and spoke ) utvecklats med ett fåtal centrala noder (stora hamnar) såsom Hamburg, Bremen, Rotterdam och Antwerpen. Det är till dessa hamnar som det oceangående godset avgår och ankommer. Från dessa större hamnar transporteras sedan godset vidare till mindre hamnar runtom i Europa. Svensk sjöfartsnäring är starkt inriktad på den europeiska marknaden och bl a på denna marknad finns näringens framtida expansionsmöjligheter. Förankringen på hemmamarknaden kan

14 Jönköping maj även fungera som plattform för svenska rederier när de bryter in på mer avlägsna exportmarknader. Sjöfartsnäringen i ett globalt och europeiskt perspektiv Den internationella sjöfarten är starkt beroende av den ekonomiska och politiska utvecklingen i världen. Detta resulterar i att sjöfarten ständigt verkar i en osäker miljö. En utmärkande karaktäristik för sjöfartsnäringen är att den opererar på genuint internationella marknader och att den geografiskt är extremt rörlig. Det kan även noteras att sjöfartsnäringen är en nätverksbransch. Noderna i sjöfartens fysiska nätverk utgörs av hamnarna och länkarna av handels- och sjöfartsrutter. Sjöfartsnäringen skiljer sig från andra traditionella nätverksbranscher genom sin markerat internationella inriktning. I rapporten sätts sjöfartsnäringen in i ett globalt och europeiskt perspektiv och dess utveckling sedan 1960-talet beskrivs. Tillväxten av de internationella sjötransporterna under 1900-talets andra hälft har skett i två stora vågor: under 1960-talet fram till mitten av 1970-talet ökade sjötransportarbetet kraftigt liksom under perioden efter 1980-talets mitt fram till dagsläget. Oljekriserna som inträffade på 1970-talet resulterade i en kraftig nedgång i sjötransportarbetet. Under den efterföljande perioden skapades ett stort kapacitetsöverskott som kvarstod ända in på mitten av 1990-talet. Under perioden minskade det internationella sjötransportarbetet med nästan 1/3. Sedan mitten av 1980-talet har det skett en näst intill kontinuerlig tillväxt i såväl transportarbete, fraktad mängd som i värdet av den fartygsburna handeln. Under perioden har det internationella sjötransportarbetet ökat med drygt 100 procent. Den internationella sjöburna handeln har sedan 1960-talet volymmässigt dominerats av ett fåtal produkter såsom råolja inklusive oljeprodukter, järnmalm, kol och spannmål. Ungefär procent av det internationella sjötransportarbetet avser råolja och oljeprodukter. Denna dominans har även effekter på andra sjöfartsmarknader, t ex. på priset på nybyggnation av fartyg och därmed på fraktmarknaden oberoende av fartygstyp. Världshandelns omfång har stor betydelse för sjötransporternas utveckling. Under det senaste halvseklet har handelns omfång vuxit snabbare än BNP (i OECDländer). Den svenska utrikeshandeln, summan av export och import, utgjorde i början av 1950-talet ca 25 procent av BNP. I början av 2000-talet var den svenska utrikeshandeln ungefär 60 procent av BNP. Det har under de senaste årtiondena skett en ökad internationell ekonomisk integration. En genomgång av existerande internationella handelsteorier visar att fri handel leder till högre ekonomisk tillväxt och ekonomiskt välstånd än om länder inte handlar med varandra. Detta innebär att internationell integration medför stora välfärdseffekter.

15 Jönköping maj Empiriska analyser av transporter och transportkostnadernas betydelse för den internationella handeln visar bl.a. att en halvering av transportkostnaderna leder till en flerfaldig ökning av den internationella handeln. I den handelsrelaterade forskningen saknas det däremot en djupgående analys av sambandet mellan handelsvolymer, transportkostnader och kvalitet. De studier som gjorts visar indikationer på att en ökad kvalitet leder till höjda transportkostnader samtidigt som den höjda kvaliteten på transporttjänster främjar den internationella handeln. Bättre och billigare transporttjänster bidrar liksom en sänkning av handelstullar eller borttagande av icke-tariffära handelshinder till en ökad internationell handel. Förhållandet är simultant dvs. förbättrade transporttjänster leder till ökad internationell handel och en ökad handel leder till förbättrade transporttjänster. Detta gäller såväl den globala handeln som den inomregionala handeln. Under de senaste årtiondena har även den inomregionala handeln ökat, exempelvis inom EU. Delar av denna handel var tidigare inomnationell handel, men beroende på ökad ekonomisk integration inom regionen handlar länder i större utsträckning med varandra. Den ökade regionala integrationen ska ses som ett resultat av och en komponent i den totala globaliseringsprocessen. Som exempel kan den ökade integrationen inom EU nämnas. Inom EU är man på god väg att skapa en gemensam marknad för transporttjänster bl.a. har gemensamma regler för transportnäringen införts. Inom EU-området har det även öppnats för fritt cabotage på sjötransportsidan. Mer handel leder till bättre och billigare transporttjänster inom EU, vilket i sin tur stimulerar till en ökad inomregional handel. Den europeiska marknaden har sedan 1990-talet fungerat som en hemmamarknad för svenska rederier. Numera sker den största ekonomiska tillväxten i länder som Kina och Indien. Svenska rederier har redan börjat utvidga sin verksamhet till att i större utsträckning omfatta även dessa marknader. De närmaste åren kan innebära en fortsatt europeisk integration i kombination med en fortsatt globalisering. En fast förankring på den europeiska hemmamarknaden kan komma att fungera som en plattform för internationell expansion. Det har under de senaste årtiondena skett en ökad globalisering. Denna utveckling påverkar även svensk sjöfartsnäring eftersom den opererar på genuint internationella sjötransportmarknader. Förloppet för med sig att även de långa sjömotorvägsförbindelserna blir allt viktigare för Europas utveckling. Globaliseringen och dess underliggande marknadskrafter har haft stor betydelse för sjöfartsnäringens utveckling. Sjöfartsbranschen är en av de mest globaliserade branscherna och sjötransporterna kan ses som en av globaliseringens fyra hörnstenar. Två fenomen är särskilt tydliga: Globaliseringen av transport- och logistikkedjor. I syfte att stärka sin konkurrenskraft satsar företag i allt större utsträckning på sin kärnkompetens. Detta har resulterat i att inköps- och leveransarrangemang för råvaror, komponenter och delsystem från globala källor blir allt mer strategiska. Förbättrad infrastruktur och bättre och billigare transporttjänster har lett till en ökad användning av underleverantörer och utläggning av produktion till

Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Svensk sjöfarts konkurrenssituation Svensk sjöfarts konkurrenssituation 1 2 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09 Rapport 2009:09 Svensk konkurrenskraft Utfall och förslag till metod för framtida analys Rapporten belyser Sveriges konkurrenskraft på branschnivå. Analysen visar att den svenska konkurrenskraften byggs

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Arbetsrapport. Samband mellan infrastruktur och produktivitet

Arbetsrapport. Samband mellan infrastruktur och produktivitet Arbetsrapport R2007:002 Samband mellan infrastruktur och produktivitet En kunskapsöversikt ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax 063

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras?

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? R A P P O R T 2 0 0 0 : 1 Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? E vald Nalin Livsmedelsekonomiska institutet Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? 1 2 Livsmedelsekonomiska

Läs mer

Västsverige och den nya ekonomiska geografin

Västsverige och den nya ekonomiska geografin Västsverige och den nya ekonomiska geografin Västsverige och den nya ekonomiska geografin 2 Västsverige och den nya ekonomiska geografin 3 FÖRORD Att förstå drivkrafterna i den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Svaveldirektivets införande branschens förberedelser. Rapport 2015:11

Svaveldirektivets införande branschens förberedelser. Rapport 2015:11 Svaveldirektivets införande branschens förberedelser Rapport 2015:11 Svaveldirektivets införande branschens förberedelser Rapport 2015:11 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Dynamiskt samspel mellan utvecklingen av infrastruktur och BNP. Rapport 2011:2

Dynamiskt samspel mellan utvecklingen av infrastruktur och BNP. Rapport 2011:2 Dynamiskt samspel mellan utvecklingen av infrastruktur och BNP Rapport 2:2 Dynamiskt samspel mellan utvecklingen av infrastruktur och BNP Rapport 2:2 Trafikanalys Adress: Sveavägen 9 3 59 Stockholm Telefon:

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Utvecklingen på den svenska sidan av Öresundsregionen efter bron. Docent Martin Andersson

Utvecklingen på den svenska sidan av Öresundsregionen efter bron. Docent Martin Andersson Utvecklingen på den svenska sidan av Öresundsregionen efter bron Docent Martin Andersson INNEHÅLL Förord... 3 1. Introduktion... 4 2. Transportsystem, regionförstoring och regional utveckling... 7 2.1

Läs mer