BOHUSKUSTENS. Bohuskustens vattenvårdsförbund. Ve rksa m hetsbe rätte lse. Förslag till beslut. Datum L5O429. Till årsmötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOHUSKUSTENS. Bohuskustens vattenvårdsförbund. Ve rksa m hetsbe rätte lse. Förslag till beslut. Datum L5O429. Till årsmötet"

Transkript

1 Bohuskustens vattenvårdsförbund BOHUSKUSTENS Datum L5O429 Till årsmötet Ve rksa m hetsbe rätte lse Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2OL4 har upprättats och bilagts årsmöteshand li ngarna. Förslag till beslut Ârsmötet beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse, Göteborg t5o4o2 Maria Sigroth Planeringschef GR Haris Huric Ekonomichef GR

2 BVVF - VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR 204 BOHUSKUSTENS VATTENV Å RDSF önsund Bohuskusúens vattenvårdsförbu nd Verksamhetsberättelse för 20 4 Bohusku stens vattenvàrdsförbu nd bildades 98. Förbundets egentliga verksamhet, undersökningar iden marina miliön päböriades 990. Sida av 6

3 BVVF - VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR 204 Ordförande har ordet Vattnets betydelse för oss och naturen ifrågasätts aldrig. Men hur mår vattnet, undrar alltifrån boende utefter kusten till internationella organisationer som EU. Förbundets utför många av de mätningar som krävs för att få reda på vattnets kvalitet och hur det utvecklas över tid. Under har det blivit allt tydligare att förbundet behöver intensifiera arbetet kring att säkerställa detta.. Den administrativa funktionen för att genomföra detta har varit alltför svag. Vi har per juli204 slutit ett avtal med GöteborgsRegionens Kommunalförbund för att få ett bättre administrativt stöd och lättare kunna utveckla samverkan med Göta Älvs Vattenvårdsförbund. Den rapport vi tog fram om vattenvårdsförbundets roll i den samlade vattenorganisationen visar på en rad otydligheter om lagstöd för förbund och relationen till myndigheter främst länsstyrelse och Havs- och Vattenmyndigheten. Förbundet behöver fortsätta att reda i detta för att få klarhet i vad som är förbundets egentliga uppdrag inklusive medlemmarnas förväntningar. Fokus kommer 205- alltmer att läggas på förbundets uppdrag att genomföra mätningar, analysera och på ett lättåskådligt och tillgängligt sätt kunna sprida resultat och slutsatser till medlemmar och myndigheter. Agneta Granberg Ordförande Verksamhetsåret 204 Förbundets verksamhet har under året bedrivits i enlighet med stadgar och föregående årsmötes beslut. Prog ra mmet om Kustvatten kontro ll a ntogs vid å rsmötet 20. Programmet syftar huvudsakligen till att samordna provtagningen på ett sådant sätt att det regionala perspektivet och helheten avseende tillståndet i områdets marina miljön blir tydligt Programmet ska även tillgodose enskilda medlemmars krav och önskemål samt krav från tillsynsmyndigheten. Den enskilt största insatsen i kontrollprogrammet avser provtagning av hydrografi och växtplankton. Under året lades tjänsten ut för upphandling. Utvärdering av anbud genomfördes i enlighet med bestämmelserna i LOU och det företag som bedömdes ha det mest fördelaktiga anbudet tilldelades uppdraget. Tilldelningsbeslutet överklagades till förvaltningsrätten och vidare till kammarrätten. Dom i kammarrätten utfölltill den klagandes fördel. Styrelsen beslöt att avbryta upphandlingen och att gå ut med en ny förfrågan. Den förnyade upphandlingen och nytt avtal beräknas vara klart vid halvårsskiftet 205. Undersökningar av miljögifter i sediment och biologiskt material har skett varje femte år, 992, 99,2002,2006 och 20. Analysen av undersökningarna 20 har inte levererats i enlighet med överenskommelse varför förbundet tvingats anlita ytterligare en konsult. Preliminär tidpunkt för färdigställd rapport är kvartal två år 205. I februari hölls en konferens om Vattenvårdsförbundets roll inför framtiden. Programmet innehöll föredrag från bl a Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten. Vid konferensen deltog ca 45 personer. Sida 2 av 6

4 BVVF - VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR 204 Organisation I början av verksamhetsåret presenterades en utredning om förbundets roll och uppdrag. Under året har arbetet med förändringar i enlighet med utredningens rekommendation påbörjats. Vid halvårsskiftet flyttades verksamheten från Fyrbodals kommunalförbund till Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). I och med att avtal tecknades med GR upphörde förbundets roll som arbetsgivare. Tidigare personals anställning övergick till GR. Under året har styrelsen sammanträtt vid fyra tillfällen. Styrelsens arbetsutskott har sammanträtt vid sju tillfällen. Fokus för styrelsens samt arbetsutskottets arbete har, förutom den löpande kontrollverksamheten, legat på att säkra de administrativa processerna kring förbundets verksam het. Den av styrelsen utsedda referensgruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Ekonomi Arets resultat uppgår til tkr. Överskottet har sin huvudsakliga grund i lägre persona I kostnader och til lfäll iga föränd ri ngar i provtag n i ngsverksam heten. Vissa provtagningar har efter samråd med berörda instanser upphört, t ex provtagning av hårdbottenfauna. Andra provtagningar har ej genomförts som t ex trendanalys och tillförsel av näringsämnen. Dessa kommer att genomföras under 205. Vidare ha förbundet haft ökade kostnader för sammanställningarna av tidigare genomförda m iljög iftsu ndersökn i ngar. Sa mma nfattning över å rets kontrollprogra m Så långt det är möjligt använder förbundet ackrediterade konsulter och institutioner. Förbundet har även ett nära samarbete med Länsstyrelsen som regelbundet granskar kontrollprogrammet. Förbundet strävar efter tydliga metodbeskrivningar där standardiserade metoder används i första hand. Hydrografi Hydrografi (vattenkemiundersökningar mm) mäts vid 4 stationer, från Valö vid länsgränsen i söder till Kosterfjorden i norr. De parametrar som följs är: temperatur, salthalt, siktdjup, strömriktning av ytvatten, syre, fosfor, kväve, kisel, partikulärt organiskt kol (POC), partikulärt organiskt kväve (PON), klorofyll och fluorescens samt CTD-profiler. Parametrarna mäts på olika djup och en gång per månad. P la n kton Plankton mäts vid sex stationer samordnade med stationerna för hydrografi. Mätningar sker en gång i månaden. Analys sker av växtplankton och innefattar kvalitativa och kvantitativa art- och mängdbestämningar. Under våren, april - juni, hämtas "håvprov" vid tre bryggor. Dessa prov syftar till att ge en möjlighet att tidigt varna för förekomst av plankton som kan ge problem. Provtagningarna för 204 hade samma provtagningshistorik som de hydrografiska mätningarna ovan. Mjukbottenfauna Under året gjorde förbundet en utvärdering av den metod som har använts de senare åren för undersökning av mjukbottensamhällen. Utifrån utvärderingens resultat rekommenderade referensgruppen ett byte av metod. Den nya metoden är identisk med den metod som används inom den nationella och den regionala miljöövervakningen i Västra Götalands Län. Bytet resulterade i att förbundet kunde utföra provtagningarna i samarbete med Göteborgs Universitet och Västra Götalands Länsstyrelse. Undersökningarna samordnades med Sida 3 av 6

5 BVVF - VERKSAMHETSBERATTELSE FöR 204 provtagningarna för den nationella miljöövervakningen. Alla data kommer att göras tillgängliga hos nationell datavärd, vilket ger förbundet åtkomst till en betydande mängder jämförbara data längs med hela Sveriges kust. Makroalger Undersökningar av tång/makroalger utfördes vid tre stationer i Brofjorden av Marine Monitoring precis som året innan. Undersökningarna påbörjades 992. Snabbväxande alger i kustnära områden Undersökning av utbredningen av s.k. snabbväxande fintrådiga alger i kustnära områden påbörjades 998 och äger rum årligen. Numera sker undersökningen enbart genom flygfotografering av de grunda kustnära områdena. Kommunikation Styrelsen har haft för avsikt att samtliga rapporter och provtagningar skulle publiceras på hemsidan. Detta har inte skett då det under året rått brister i administrationen. Arbete med uppdatering av hemsidan pågår. Sida 4 av 5

6 BVVF - VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR 204 Bilaga - Styrelse, arbetsutskott, valberedning samt revisorer àr 2OI4 O rd i n a ri e sty re I se I e d o m öte r Agneta Granberg (M) Göteborg* Ann-Christine Andersson (S) Göteborg Berne Petersson (KD) Tjörn Jon Hansson (M) Ockerö Owe Wictorsson (C) Kungcilv Jokob Hallman (KD) Stenungsund Lars Georgsson (S) Strömstad Rolf Hermansson (C) Tanum* Evo Abrohamsson (M) Sotenos Hans Nordlund (M) Lysekil Per-Arne Brink (S) Munkedal Mikael Staxdng (M ) Uddevalla Bo Andersson (C) Orust Mihkel Loks Volvo personvagnar AB Anders Åström Gryaab AB* Agneto Stenberg Orkla Food Sverige AB Morie-Louise Johansson Borealis AB * Ersättore Torbjörn Ott (S) Göteborg Paul Flisak (M) Göteborg Claes Jansson (S)Tjörn Marianne Lönn (FP) Ockerö Leif Hogstom (S) Kungölv Christer Ahlen (S) Stenungsund Bengt Bivrin (MP) Strömstod Niklas Berglund (S) Tonum Viv i a n n e G ustavsson (S) Sote n ö s Jerry Jokobsson (S) Lysekil Camillo Espenkrona (M) Munkedal Anna-Lenø Heydar (S) Uddevolla Ulla Buhr (S) Orust Edvard Molitor Göteborgs Hamn AB Sara Ljung Preemraff Lysekil Morga n Bråse Klcideshol me n Seafood lngela Frössling lneos Sverige AB * ) Sty relsens a rbetsutskott Volberedning Åso Korlsson, S, Munkedal, Fyrbodal, sammankollande Lisbeth Boethius, M, Göteborg, GöteborgsRegionen Jonny Ande rsson, Boreolis, I ndustri n Revisorer Ordinorie revisor: Ersottare: Auktoriserad revisor Ersdttore: Nils Korlsson, Munkedals kommun Henry Backström, Munkedols kommun Olle Pehrsson, Ernst & Young Kristina Boaz, Ernst & Young Sida 5 av 6

7 BWF - VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR 204 Bilaga 2 - Medlemmar och röstetal Medlemmar Göteborgs Stad Kungalvs kommun Lysekils kommun Munkedals kommun Orust kommun Sotentis kommun Stenungsunds kommun Strömstods kommun Tonums kommun Tjörns kommun Uddevalla kommun Ockerö kommun Akzo Nobel AB Arctic Paper Munkedols AB Borealis AB Domstein Foods AB ExxonMobilSverige AB Gryaab AB Göteborgs Hamn AB INEOS Sverige AB Kl ri d eshol m e ns Seafood AB Nynas Refining AB Orklo ASA Procordio Food Perstorp Oxo AB Preemraff Göteborg Preemroff Lysekil RECI lndustriab Renova AB St Refinery AB lj dd eva I lo H a m nte rmi nal AB Wallhamn AB Vattenfall AB Volvo Personvagnor AB La ntb r u ka rn a s Ri ksfö rb u n d Vdstra G öto I a ndsregio ne n Röstetdl 80 3L L _ L L Sida 6 av 6

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT FRÅN WORKSHOP 23-24 SEPTEMBER 2013

INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT FRÅN WORKSHOP 23-24 SEPTEMBER 2013 Inventering av undervattensmiljöer med hjälp av dropvideo 1 GÖRAN SUNDBLAD, MARTIN ISAEUS, JENNY HERTZMAN, CHARLOTTE CARLSSON & ULF LINDAHL INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT

Läs mer

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008.

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. RAPPORT Finn de områden som göder havet mest Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. Titel Produktion Redaktörer Grafisk form Upplaga Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Vad händer i Svartedalen? 4. Framtida nationalpark 5. Landskapsekologisk analys 6. Analysområde 7. Utgångskarta 8. Övergripande intressen 9. Friluftsliv

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer