Ambulansrelaterade skadehändelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ambulansrelaterade skadehändelser"

Transkript

1 Vägverkets skyltfond 2005 (Dnr EK50A2002:23297) Ambulansrelaterade skadehändelser - kunskapsöversikt om skadefrekvens, uppföljningssystem och skadeprevention för ambulanspersonal och patienter Jörgen Lundälv Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 1

2 Om rapporten: Vad händer när en ambulans kraschar? Hur vanligt är dessa olyckor i vägtrafiken i Sverige jämfört med andra länder? Vilken kunskapssyn finns i samhället om denna typ av särskilda skadehändelse? Dessa frågor belyses i rapporten som är den första i sitt slag i Norden. Läsaren får bekanta sig med en ny typ av folkhälsoproblem och sociala problem de ambulansrelaterade skadehändelserna. I rapporten diskuteras även dilemman och risker med bristande statistik, undermålig förarutbildning och även bristande förståelse för ambulanspersonalens alltmer utsatta arbetsförhållanden där hot, våld, stress och avancerade trafikmiljöer utsätter dem själva men även deras medresenärer patienterna för stora risker. Den här rapporten vänder sig till studerande vid grundutbildningen inom olika omvårdnadsutbildningar och till ambulanssjuksköterskeutbildningen vid universitet och högskolor men kan även användas vid fortbildning av professionella. Rapporten är utarbetad av Jörgen Lundälv, universitetslektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, politices doktor (PD), socionom, journalist, författare till flera böcker och artiklar inom området. Han undervisar vid Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet och har varit projektledare för projektet Ambulansrelaterade skadehändelser. 2

3 vid omkörning under utryckning svänger den bilen, som håller på att bli omkörd, vänster och korsar ambulansens färdväg. Sjukvårdare obältad. Bårsläde hård och vass. (ur en ambulanssjukvårdares skaderapport) 3

4 Utryckning med öppen lucka En ambulans under utryckning med blåljusen påslagna vållade en viss uppmärksamhet i Helsingborg på torsdagsförmiddagen. Den kom körande i hög fart med bakluckan öppen på Ängelholmsvägen och Hälsovägen, säger Lars Kjellström som har sitt kontor strax intill. Han var en av flera som hörde av sig till tidningen. Men vad var det egentligen som hänt? Det handlar helt och hållet om den mänskliga faktorn. Personalen hade glömt att stänga luckan. Sådant kan hända men dessbättre är det sällan det sker, säger ambulanschef Carl-Olof Wramby. Lyckligtvis fanns ingen patient med ombord. (Helsingborgs Dagblad den 26 augusti 2004) 4

5 INNEHÅLL FÖRORD 7 SAMMANFATTNING 9 1. INLEDNING METOD SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR TILLVÄGAGÅNGSSÄTT AVGRÄNSNINGAR ETT NYTT FOLKHÄLSOPROBLEM 14 Ambulansolyckor i tid och otid 14 Ambulansrelaterad skadehändelse (EMVC) en definition 16 Statistikförhållanden och arbetsgivaransvar 17 Ambulansolyckan i medierna FORSKNING OM EMVC (DELSTUDIE 1) 18 Skulder, myter och ambulansolyckor EMVC OCH METODOLOGISK REFLEXIVITET (DELSTUDIE 2) 21 Mätsvårigheter och komplexitet 21 Ambulanschefer och ledningsansvariga PREHOSPITAL ARBETSMILJÖ OCH TRAFIKSÄKERHET 23 Ambulanssjukvårdare med krascherfarenhet 23 De sårbara hjälparna 23 De ovetande utsatta PATIENTPERSPEKTIVET OCH EMVC MEDRÄKNAD ELLER BORTRÄKNAD? (DELSTUDIE 3) 26 Skaderegistrering av skadehändelserna 28 Incidentrapportering av incidenter 28 Exempel på incidentrapport 29 Ambulanserna i medierapporteringen MEDIERAPPORTERADE DÖDS- OCH SKADETAL VID EMVC (DELSTUDIE 4) EMVC I SVERIGE ÅREN Fallbeskrivningar REFERENSER 37 Tidningsartiklar 44 5

6 BILAGA 1. Enkät frågor till ambulansöverläkare/ambulansverksamhetschef BILAGA 2. Exempel på skadeformulär och incidentrapporter BILAGA 3. Fotodokumentation av EMVC 6

7 FÖRORD Den här slutrapporten har tillkommit som ett led i ett forskningsprojekt benämnt Ambulansskadeprojektet vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Undersökningen har pågått åren I november 2002 beviljade Skyltfonden vid Vägverket ett projektbidrag för att en retrospektiv studie av ambulansrelaterade skadehändelser i trafiken skulle kunna genomföras. Studien har genomförts parallellt med min undervisning vid universitetet i Göteborg. Delresultat av studien har under projekttiden presenterats vid flera nationella och internationella vetenskapliga konferenser bland annat vid följande tillfällen: Lundälv,J. (2003). Ambulansrelaterade skadehändelser i Norden ett okänt folkhälsoproblem. Skadeincidens och sociala långtidskonsekvenser för ambulanssjukvårdare och patienter. Opublicerat Paper presenterad vid 20:e Nordiska Socialhögskolekonferensen i Helsingfors den augusti 2003, Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Socialpolitiska institutionen vid Helsingfors universitet, Forsknings- och utbildningscentret Palmenia vid Helsingfors universitet. Lundälv,J. (2003). Ambulansrelaterade skadehändelser i Sverige - metodologisk reflexivitet i en retrospektiv skadestudie. Skadeincidens, kostnader och konsekvenser. Oral Presentation, TTAD 2003 Traffic, Trauma and Disaster Medical Conference, Umeå June Lundälv,J. (2004). Emergency medical vehicle collisions (EMVC) practical and prospective standardization of injury-reporting in Sweden. Poster vid 3rd International Conference on Traffic & Transport Psychology ICTTP 2004 (International Association of Applied Psychology (IAAP), Nottingham September Lundälv,J. (2004). Emergency Medical Vehicle Collisions (EMVC), trauma nurses and mass media. Poster at The Society of Trauma Nursing European Conference, Köpenhamn, Denmark September Lundälv,J. (2004). Döds- och skadetal vid ambulansrelaterade skadehändelser åren : en retrospektiv studie av 58 ambulanskrascher i Sverige. Poster vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma i Göteborg november Arbetet med slutrapporten baseras på ett stort material som jag fått hjälp med av en rad personer att insamla. Ett särskilt tack riktas till Christer Johansson, trafikinstruktör vid Ambulanssjukvården Dalarna för det skaderegistreringsmaterial som jag har fått del av. Jag vill också tacka de verksamhetschefer och ambulansöverläkare som medverkat i undersökningen genom att dela med sig av de erfarenheter och den statistik man haft av skadehändelser inom den egna verksamheten. Även om sådant statistiskt underlag inte alltid funnits till hands har flera personer försökt på ett konstruktivt sätt rekonstruera och retrospektivt sammanställa de egna erfarenheterna i ambulansverksamheten. Jag vill även tacka följande personer vid olika ambulansverksamheter i landet: Jörgen Tagesson, verksamhetschef vid Akutkliniken, Centrallasarettet i Växjö, Ulla Ekvall vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen i Jönköping, Berndt Forsberg, transportkonsulent vid ambulanssjukvården i Västernorrland, Erna Holmgren Nyström, enhetschef vid Akutsjukvårdens ambulansenhet i Boden och Stig Holmberg länsansvarig för Ambulanssjukvården vid Norrbottens läns landsting i Boden. Flera personer har lämnat värdefulla synpunkter till studien och dess genomförande. Jag vill rikta ett tack till Thomas Lekander vid Vägverket som under projekttiden lämnat värdefulla synpunkter på statistiska frågor och textinnehåll samt professor Ulf Björnstig vid Olycksanalysgruppen vid Norrlands universitetssjukhus. Ulf har för flera år sedan fått mig att inse vilken betydelse som skadeprevention har i allt forskningsarbete. Den s.k. Haddonska 7

8 matrisen som vetenskapsteoretisk modell har blivit en ledstjärna för många forskare även för mig. Ett tack riktas också till Per-Olof Bylund och Pontus Albertsson, båda forskare vid Olycksanalysgruppen i Umeå. Lars Leden, specialforskare vid VTT Bygg och transport i Esbo och professor vid Luleå Tekniska Universitet samt specialforskare Mikko Räsänen vid VTT i Finland har även lämnat kommentarer och värdefulla råd när jag höll en föreläsning om ambulansstudien vid VTT:s seminarium våren Tack riktas också till Maria Carneland, byråassistent vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro för framtagandet av uppgifter ur Riskdatabasen. Tack även till arkivet vid Medicinhistoriska museet i Göteborg för all hjälp. Tack också till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) i Stockholm som gav mig access till TT Nyhetsbanken för datainsamlingen. Likaså är jag ett tack skyldig till ett antal pressfotografer vid flera dagstidningar som upplåtit sina fotografier från skadeplatser. Era bilder tillsammans ger en ökad kunskap om den ambulansrelaterade skadehändelsen. Tack också till kollegorna vid institutionen för socialt arbete i Göteborg. Projektet har kunnat genomföras med stöd från Skyltfonden vid Vägverket i Borlänge varför ett varmt tack framförs. Göteborg den 24 maj 2005 Jörgen Lundälv Projektledare, universitetslektor i socialt arbete Trafikskadeforskare Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 8

9 Kontaktuppgift: Jörgen Lundälv, PhD, universitetslektor i socialt arbete, trafikskadeforskare, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, Sprängkullsgatan 23, Box 720, Göteborg. Telefon: , Telefax: , E-post: SAMMANFATTNING Ett av de viktigaste resultaten i undersökningen är att det föreligger en stor komplexitet inom undersökningsområdet. Svårigheten att få en överblick av antalet ambulansrelaterade skadehändelser i Sverige är påtaglig eftersom befintlig statistik saknats över tid. Därtill följer att det på många håll inom ambulansverksamheterna inte prioriteras att utveckla ett rapporteringssystem för denna typ av händelser. Detta måste ses som anmärkningsvärt eftersom de ambulansrelaterade skadehändelserna innefattar inte endast viktiga skadepreventiva aspekter i trafikskadesammanhang utan även inbegriper patientsäkerhet och arbetsmiljöförhållanden (arbetsvillkor) för en stor professionsgrupp inom hälso- och sjukvården ambulanssjukvårdarna. Litteraturstudien omfattar såväl fenomenet ambulanskrasch (eng. EMVC - Emergency Medical Vehicle Collisions) som kort- och långtidskonsekvenser för ambulanssjukvårdare och patienter som varit drabbade av ambulansrelaterade skadehändelser. Ett viktigt resultat av litteraturstudien är att det saknas nationella retrospektiva och prospektiva uppföljningsstudier av den här typen av skadehändelser som inträffat i olika trafikmiljöer. Flera internationella studier har visat att det finns skadepreventiva vinster att uppbringa om flera nya aspekter av den här typen av händelser beaktas. En enkätundersökning har genomförts under åren som riktats till verksamhetsansvariga och ambulansöverläkare vid de olika ambulansverksamheterna i Sverige. I rapporten redovisas de viktigaste resultaten av denna översiktsenkät. Det är inte möjligt att generalisera utifrån de undersökningsresultat som framkommit eftersom få ambulansverksamheter haft statistika underlag att bidra med. Några problem och fenomen i detta sammanhang är ändock möjliga att diskutera utifrån dessa statistiska begränsningar. Genom studier av officiell dokumentation hos olika myndigheter bland annat Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) och Socialstyrelsen har såväl ambulanssjukvårdarnas som patienternas perspektiv kunnat beaktas i föreliggande studie. Då en ambulansrelaterad skadehändelse kan tänkas resultera i personskada för såväl ambulanssjukvårdare som patient ska händelsen enligt lagstiftning alltid anmälas till arbetsgivaren och även till Socialstyrelsen. Om en patient skadas ska detta dessutom avges som en avvikelserapportering och anmälan (Lex-Maria) till Socialstyrelsen. För att studera frekvensen av denna avvikelserapportering har Socialstyrelsens register och den s.k. Riskdatabasen vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro använts. De viktigaste lärdomarna från undersökningen kan sammanfattas i några punkter: * ambulansolyckor är ett känsligt och svårt ämne att tala om (tysta skadehändelser) * ambulansolyckor kommuniceras inte i någon större utsträckning (intern respektive extern kommunikation) * ambulansolyckor kan vara förutsebara och möjliga att undvika (aktiva skadepreventiva insatser) * ambulansolyckor är svåra att studera på grund av bristande statistik (skaderegistrering viktig) * konsekvenserna av ambulansolyckor med fysiska och psykiska skador för de drabbade är ett relativt nytt folkhälsoproblem * ambulansolyckor innefattar de tre delarna patientsäkerhet, säker arbetsmiljö och trafiksäkerhet 9

10 Skadepreventiva åtgärder som föreslås är en förstärkt utbildning och medvetenhet hos ambulanssjukvårdare i samband med förarutbildningen (grundutbildning och vidareutbildning). Likaså är det viktigt att instruktörer för ambulansutbildningen (förarutbildningen) ges utbildningsmöjligheter avseende riskutsatthet, skadeepidemiologi, skaderegistrering och återkoppling av incidenter och skadehändelser till personalgruppen. Det vore vidare önskvärt om verksamhetsansvariga för ambulansverksamheterna inledde incident- och skaderegistrering av ambulansrelaterade skadehändelser och utvärderade de skadepreventiva insatser som man gjort inom området. En annan viktig aspekt i det skadepreventiva arbetet vore även att eftersträva en tydlig återkoppling av erfarenheter från skadehändelserna. Den ambulansbesättning som upplevt en skadehändelse skulle kunna fungera som instruktörer vid olika utbildningsmoment för att just dela med sig av sina erfarenheter. För att detta ska kunna fungera är det viktigt att det finns ett öppet klimat och att såväl den enskilde ambulanssjukvårdaren som arbetsgruppen kollektivt ges ett erkännande för den skadeerfarenhet man haft. Det handlar inte om skuldbeläggande utan om att identifiera de skadepreventiva vinster som kan uppbringas inom området. Nyckelord: ambulansrelaterade skadehändelser, skadeprevention, skaderegistrering, utbildning, arbetsvillkor, trafiksäkerhet, patientsäkerhet. 10

11 1. INLEDNING Den konkreta trafiksäkerhetsnyttan med föreliggande forskningsprojekt är att såväl forskare som de yrkesverksamma inom ambulanssjukvården/verksamheten ska få en samlad kunskapsöversikt om riskutsatthet och skadepreventiva aspekter av ambulansrelaterade skadehändelser (eng. Emergency Medical Vehicle Collisions EMVC). EMVC inbegriper förutom trafiksäkerhet även arbetsmiljöförhållanden och patientsäkerhetsaspekter. Det är även av stor vikt att de studerande som befinner sig inom ambulanssjukvården (grundutbildning, vidareutbildning och förarutbildning) får ökad kunskap om de risker och skadehändelser som kan uppstå i samband med ambulansutryckning. En annan nytta med projektet är att det kan ge en mer fullständig statistik över ambulansfordons inblandning i olyckor och skadehändelser under senare år. I denna slutrapport används EMVC som benämning och förkortning av ambulansrelaterade skadehändelser. 2. METOD En litteraturstudie (delstudie 1) har genomförts inom området. De vetenskapliga databaser som använts för screening av nationella och internationella studier som genomförts har varit följande: Medline/Pubmed, Mediearkivet, PressText, TT Nyhetsbanken (Tidningarnas Telegrambyrå), Sociological Abstracts, Arbline, CINAHL (Nursing and Allied Health), NLM Gateway (National Library of Medicine), PsycINFO, Cochrane Library, ERIC (The Education Resources Information Center), SveMed+ samt PsycARTICLES. De sökord som använts vid screeningen har varit främst Emergency Medical Vehicle Collisions (EMVC), ambulance accident, ambulance injury event, ambulansolycka. I delstudie 2 har en enkät (förfrågan) distribuerats via e-post till samtliga ambulansverksamheter i Sverige fördelade på ambulansverksamhet inom landsting, ambulansverksamhet inom kommunal räddningstjänst samt ambulansverksamhet bedriven genom privata entreprenörer. Enkäten har skickats ut vid tre tillfällen. Få har besvarat enkäten med olika motiveringar till varför man valt att ej medverka i studien. Detta diskuteras senare i slutrapporten. Enkätstudien har varit så begränsad i svarsfrekvens att det inte är möjligt att statistiskt bearbeta de få svar som sänts in. Den största anledningen till att få har valt att medverka har varit att det föreligger stora brister i uppföljningen och skaderegistreringen av EMVC i de olika regionerna. Den tredje delstudien består av en lokal skadestudie av EMVC inom Ambulanssjukvården i Dalarna. Under perioden har fem typer av skaderegistreringsblanketter för EMVC kommit att användas. Dessa är: a. Incident och skaderapportering till person- eller fordonsskada (se bilaga) b. Strul rapport från ambulansen Mora (se bilaga) c. Händelserapport och Risk-iaktagelserapport (se bilaga) d. Redovisning av ambulansolycka ledande till person- eller fordonsskada (se bilaga) e. Strulrapport Ambulansen Särna (se bilaga) I delstudie 4 har primärkällan varit skaderapporteringen i de nyhetstelegram som Tidningarnas Telegrambyrå (TT) har publicerat. TT Nyhetsbanken är en nyhetsbank och tjänst som TT använder. I databasen lagras samtliga telegram som producerats. Databanken är 11

12 sökbar varför det varit möjligt att söka efter sökorden ambulans, ambulansolycka, kollision, krasch. 3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Ambulansfordons inblandning i skadehändelser och olyckor i olika trafikmiljöer har hittills belysts i begränsad omfattning. Vår kunskap om förekomst, orsaker, skademekanismer och prevention avseende ambulansrelaterade skadehändelser och olyckor i olika trafikmiljöer är idag begränsad. Det finns heller ingen fullständig statistik över antalet skadehändelser och olyckor där ambulansfordon varit inblandade i den officiella statistik som Vägverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) årligen sammanställer. Syftet med rubricerad undersökning är följande: 1. att genomföra en litteraturstudie som baseras på en analys av internationella vetenskapliga artiklar som analyseras med kvalitativ innehållsanalys. 2. att belysa och problematisera ett skadepreventivt lärande av ambulansrelaterade incidenter i Sverige under en sjuårsperiod att djupstudera skadehändelsernas sociala och psykosociala konsekvenser för ambulanssjukvårdare som drabbats av skadehändelser och olyckor. Vilka kostnader (ekonomiska och sociala) är förknippade med denna typ av olyckor? Utifrån syftet består projektet av fyra delstudier som presenteras i denna slutrapport. Dessa delstudier har varit följande: - litteraturstudie inom området ambulansrelaterade skadehändelser - studie av döds- och skadetal vid ambulansrelaterade skadehändelser åren en retrospektiv studie av 58 ambulanskrascher i Sverige som skaderapporterats via Tidningarnas Telegrambyrå - en lokal studie av 60 ambulansrelaterade skadehändelser och incidenter och skaderegistreringsformulär som tillämpats inom Ambulanssjukvården i Dalarna åren en enkätsammanställning av förekomst och utbredning av ambulansrelaterade skadehändelser vid ambulansverksamheter i Sverige 4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Studien baseras på en litteraturstudie över befintlig forskning nationellt och internationellt inom området ambulansrelaterade skadehändelser och krascher. Därefter har undersökningen fokuserat på de skadehändelser som beskrivits i den massmedia skaderapporteringen i nyhetsrapporteringen. Här är det naturligtvis viktigt att problematisera validitet och reliabilitetsaspekter av att skaderapportering i nyhetsmedier valts som primärkälla. Valet som sådant kan betraktas som tillförlitligt då det stora flertalet av nyhetsmedierna får kännedom om allvarligare ambulansrelaterade skadehändelser genom att avlyssna polisradio samt även får tillgång av direkt larminformation från SOS Alarm AB i Stockholm. Även andra 12

13 nyhetstjänster som nyhetsdistributören Wighs Nyhetscentral i Norrköping förser genom sin radioavlyssning av radiotrafiken i Sverige medierna med information om ambulansrelaterade skadehändelser. Nyhetsbanker och s.k. telegrambyråer som t.ex. Tidningarnas Telegrambyrå (TT) vidareförmedlar även de larmmeddelanden som SOS Alarm AB utsänder efter en skadehändelse. Mot bakgrund av detta har särskilt nyhetstelegram från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) studerats under en avgränsad tidsperiod. Den första studien (1) som ingår i denna slutrapport är således en litteraturstudie. Den andra (2) delstudien baseras på en enkät/förfrågan som utsänts till totalt 35 ambulansöverläkare, verksamhetschefer och enhetschefer inom landstingens ambulansverksamheter, 5 ambulansverksamhetsansvariga inom kommunernas räddningstjänstverksamhet samt till totalt 33 verksamhetsansvariga vid olika privata entreprenadföretag. Endast fem av de totalt 73 tillfrågade ansvariga inom ambulansverksamheterna kom att medverka vilket motsvarar knappt en svarsprocent om 7 procent. Ett så pass begränsat underlag har inte varit användbart i rubricerad studie. Snarare torde detta kunna generera till en mer utförlig diskussion i slutrapporten om svårigheten (metodologisk reflexivitet) att som forskare inhämta skadeuppgifter från ambulansföreträdare i efterhand. Argument som tidsbrist, stora kostnader att sammanställa dessa data, ointresse o.s.v. har varit några av argumenten som ansvariga fört fram för att ej medverka i undersökningen när de tillfrågats. Delstudie 3 inom ramen för projektet har varit en lokal studie av ambulansrelaterade skadehändelser och incidenter inom Ambulanssjukvården i Dalarna åren Totalt 60 lokala avvikelserapporter har studerats. Den fjärde (4) undersökningen som genomfördes inom ramen för det s.k. Ambulansskade-projektet är en studie av döds- och skadetal vid ambulansrelaterade skadehändelser åren en retrospektiv studie av 58 ambulanskrascher i Sverige som skaderapporterats via Tidningarnas Telegrambyrå (TT) under perioden. 5. AVGRÄNSNINGAR Studien omfattar endast de s.k. ambulansrelaterade skadehändelserna som inträffat under studieperioden i Sverige. På grund av ett bristfälligt underlag i form av bristfällig skaderapportering eller helt och hållet uteblivna skadedata från de olika händelserna, har undersökningsmaterialet kommit att även bestå av rapporteringsuppgifter från massmediernas rapportering av skadehändelserna. Detta innebär att medierapporteringen som ägt rum i press, radio och tv har använts vid sammanställningen. 13

14 6. ETT NYTT FOLKHÄLSOPROBLEM Ambulansolyckor i tid och otid Trafikolyckorna har under flera decennier varit och utvecklats till ett allt större folkhälsoproblem i ett stort antal länder (Evans, 1991; Björnstig, 1998; Lundälv, 1998; Björnstig, 2001). I de europeiska länderna har skade- och dödsutvecklingen alltmer tagit en dystrare utveckling trots all utveckling som skett inom teknikområdet och trafiksäkerhetsområdet. Människans fordon har skapat möjligheter till en ökad modernisering och individualisering vilket har kunnat ske i samhällen som kännetecknats av risker och utsatthet. I Europa har sedan år 1970 totalt 1,64 miljoner personer omkommit i trafikolyckor. År 2000 omkom över personer på vägarna inom EU samtidigt som över 1,7 miljoner personer skadades i trafikolyckor inom den Europeiska unionen (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2001). Figur 1. Antalet dödade personer i trafikolyckor i Sverige över tid. (källa: SIKA vägtrafikskador, officiell statistik) Dödade personer i vägtrafikolyckor åren Årtal Antal dödade Under 1990-talet har skadehändelser där olika utryckningsfordon varit inblandade uppmärksammats i flera sammanhang. Ambulansfordons inblandning i olyckor har kommit att framstå som mer intressant än tidigare att uppmärksamma. Bland annat har massmedierna under senare år kommit att beskriva dessa händelser i press, radio och tv. Större och allvarligare ambulanskrascher har uppmärksammat i större utsträckning än andra skadehändelser (Brandoné, 2003; Expressen, 2003; Matson och Vulovic, 2003; Olsson, 2003; Sveriges Radio Kristianstad, 2003; Sveriges Television, 2003; TV4 Öresund, 2003). Även drabbade medtrafikanter som skadats i ambulansolyckor har uppmärksammats i medierna (Sundén, 2003). I Sverige finns totalt registrerade ambulansfordon. Relaterat till befolkningsmängden innebär detta att det går personer på varje ambulansfordon. 14

15 Under slutet av 1990-talet har Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) i Sverige undersökt ambulanspersonalens arbetsmiljö. En av tre ambulanssjukvårdare (n=2217) ansåg att den fysiska arbetsmiljön var dålig eller mycket dålig. I denna kartläggning konstaterades att drygt var fjärde ambulanspersonal i landet upplevde att de inte fått någon fort- eller vidareutbildning av sin arbetsgivare. Endast 68 procent av personalen uppgav att de att fått både träning och utbildning att köra utryckningsfordon i trafiken (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998). Det konstaterades även brister i halkkörningsträningen. Här finns dock skillnader i personalgruppen mellan ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor. Utredningen konstaterar: Det är vanligare bland sjuksköterskor att ange brist på träning/utbildning i fordonskörning, vilket kan verka naturligt med tanke på att deras insatser och kunnande framförallt behövs i sjukhytten. 1 Den kartläggning som Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) genomförde baseras på ett studiematerial från år De tillbud och avvikelser som rapporterades berörde; fordon, fordonsutrustning, trafikmiljö, hot, fysisk belastning, stress, information, rutiner, medicinteknisk utrustning, slarv och internt samarbete. Ett stort problem med undersökningen var det stora bortfallet avseende orsakerna till att personalen ej rapporterat avvikelser. Var fjärde anställd som deltog i studien uppgav att de upplevt minst en avvikelse (tillbud och/eller olycka) under de senaste sex månaderna. Dessa avvikelser har fördelats på fordon/fordonsutrustning, trafikmiljö, hot eller fysisk belastning. Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) konstaterar att sannolikt är den rapporterade frekvensen avvikelser en grov underskattning av de verkliga förhållandena. 2 Ambulanssjukvården i de nordiska länderna kommer under de kommande åren att förändras på flera sätt. I Sverige ska samtliga ambulanser vara bemannade med en sjuksköterska senast under år Detta innebär att många kommer att nyanställas och även bli nyintroducerade i utryckningskörning. Samtidigt visar undersökningar på att ambulanspersonalen har bristande förarutbildning. I de nordiska länderna bedrivs ambulansverksamhet av olika entreprenörer. Entreprenörskapet kan indelas i tre grupper eller sektorer; privat, offentlig och den frivilliga sektorn. Med privat sektor avses här privata företag som genomför ambulansentreprenad. Inom den offentliga sektorn sker ambulanstjänst inom landsting och kommuner (räddningstjänsten). I Finland och Norge har till exempel Röda Korset en egen organiserad ambulansverksamhet med en egen fordonspark. Att Röda Korset i Finland har ambulansverksamhet har en historisk bakgrund. Allt sedan det ryska anfallet mot Finland den sista november år 1939 infördes den s.k. Svenska Röda Korsets Finlandsambulans. Tre typer av ambulanser användes: Ambulans I (antal fordon varierade) verkade i Södra Finland och var utrustad med fullständiga medicinska och kirurgiska resurser. Bemanningen bestod av 40 kvinnor och män. Ambulans II (ca 30 st fordon) sändes till norra Finland. Här ingick 21 läkare och 100 personer övrig personal. Ambulansen var knuten till den frivilliga svenska militären. Ambulans III var inriktad på tvätt och smittrening i slutet av kriget. Ambulansen skänktes senare till Finlands Röda Kors. Personalen på ambulanserna utsattes för många svårigheter som bombanfall, mörkläggning och extrem kyla. Finlandsambulanserna verkade under åren s.40 i Arbetarskyddsstyrelsen. (1998). Kartläggning av ambulanspersonalens arbetsmiljö. Rapport 1998:7. Stockholm: Arbetarskyddsstyrelsen. 2 s.39 i Arbetarskyddsstyrelsen. (1998). Kartläggning av ambulanspersonalens arbetsmiljö. Rapport 1998:7. Stockholm: Arbetarskyddsstyrelsen. 15

16 Det är intressant att konstatera att det i Sverige ännu inte finns någon ambulansverksamhet inom den tredje sektorn. I Finland och Norge återfinns ambulansverksamheten i offentlig, privat och den tredje sektorns regi vilket innebär att det i dessa länder skulle kunna finnas förutsättningar att utvärdera det skadepreventiva lärandet ur flera olika perspektiv. Några studier över entreprenörskapets olikheter och dess konsekvenser i samband med olyckor och följdtillstånd har emellertid inte uppmärksammat i några vetenskapliga studier. Ambulansrelaterad skadehändelse (EMVC) en definition I trafikskadesammanhang används ofta begreppet olycka. Detta är emellertid begränsande och uppfyller ej kraven på vad som kan sägas omfatta ett visst skadeutfall. En olycka i vägtrafiken kan inträffa utan att någon personskada uppstått. Begreppet skadehändelse är därför mer adekvat. I föreliggande studie används begreppet ambulansrelaterad skadehändelse vilket ska förstås en eller flera personskador som uppstått såväl i som utanför ambulansen i samband med en skadehändelse i vägtrafiken där en eller flera ambulansfordon varit inblandade. Ett annat relevant begrepp är ambulansrelaterat tillbud. Ett tillbud avser här en händelse där minst en säkerhetsbarriär anses ha överskridits (t ex överlast av fordon). Med ambulansrelaterad skadehändelse kan vidare förstås som en skadehändelse där samtliga säkerhetsbarriärer anses ha överskridits (t ex överlast och för hög fart vilket kan leda till att fordonet välter på vägen). Forskningen baseras på den tvärvetenskapliga trafikmedicinska modellen utifrån William Haddons vetenskapsteoretiska modell över trafikolyckans tre olika faser; precrash-, crash- och postcrashfaserna. För att kunna förstå helheten i ett olycksförlopp är ett tillvägagångssätt att utgå från den vetenskapsteoretiska modell som vanligen används i trafikskadesammanhang William Haddons matris. Ulf Björnstig skriver följande: Med hjälp av denna matris kan analysarbetet struktureras på ett bra sätt och skadegenererande och skadereducerande faktorer kan belysas på ett systematiskt och tydligt sätt. Målsättningen är att använda alla till buds stående medel som visat sig effektiva när det gäller att reducera de slutliga skadekonsekvenserna. 3 3 s.178 (Björnstig, 2001) 16

17 Figur 2. Haddons vetenskapsteoretiska modell FAS MÄNNISKAN FORDON/UTRUST OMGIVNING PRE- körerfarenhet bromsar, däck vägen CRASH alkholpåverkan hastighetsegenskaper vägmärken trafiktäthet CRASH fysisk kondition bilstorlek, inre säkerhet vägens omgivn bilbältesanvändning bilbälteslag hjälmlag POST- fysisk kondition utrymningsvägar omhändertagande CRASH bränslesystemets prehospitalt utformning traumavård Statistikförhållanden och arbetsgivaransvar Det är tämligen svårt att få en överblick av i vilken utsträckning som det inträffar ambulansrelaterade skadehändelser i Sverige. Såväl skadehändelser, olyckor som incidenter finns inte inrymt i någon enhetlig statistik. De svaga statistikförhållandena innebär att det är svårt för utomstående bland annat forskare att genomföra några mer ingående analyser av olika skadeförhållanden. Vid en genomgång av statistikförhållanden och registreringsunderlag hos ambulansverksamheternas huvudmän i Sverige, visar denna genomgång även på brister och svagheter. Flera ambulansverksamheter har inte något enhetligt system och har därför uppenbara svårigheter att även lämna svar på statistikförfrågningar. Betraktat utifrån arbetsgivaransvaret innebär ambulanstransporter många frågor avseende förhållanden i arbetsmiljö och arbetsvillkor. En ambulanstransport innebär således att arbetstagarnas (ambulanssjukvårdarnas) säkerhetsaspekter måste värderas och utvärderas på såväl kort som lång sikt. Mot bakgrund av detta kan goda rapporteringssystem och statistikframtagning av incidenter, olyckor och skadehändelser betraktas som givna underlag i utvärdering av såväl arbetsmiljö som säkerhetsförhållanden. Ambulansolyckan i medierna Incidenter, olyckor och skadehändelser i vägtrafiken har ett relativt stort nyhetsvärde i våra moderna massmedier (press, radio och tv). Förekomsten och orsakerna av olika typer av skadehändelser i vägtransportsystemet bevakas och rapporteras i mer eller mindre utsträckning av journalister och fotografer. Antingen sker denna rapportering från en 17

18 redaktion eller till och med från själva skadeplatsen. Olyckor och skadehändelser som företeelser har en hög relevans inom mediesystemets egen och inre medielogik. Företeelserna passar även in i den s.k. mediedramaturgin. Olyckor och skadehändelser där utryckningsfordon är inblandade utgör härvidlag inga undantag. Naturligtvis ställs stora krav på utryckningskörningen utifrån olika säkerhetsaspekter t.ex. säkerhet för personal, patienter men även för medtrafikanterna. När medierna rapporterar om skadehändelser i trafiken baseras rapporteringen vanligen på nyhetsunderlag från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) som i sin tur får händelseunderlag från SOS Alarm AB i Stockholm. Detta innebär att de flesta ambulansrelaterade skadehändelser med åtminstone svårare konsekvenser som inträffar (och som kommit SOS Alarm till handa) i landet också når TT. 7. FORSKNING OM EMVC (Delstudie 1) I följande kapitel presenteras den vetenskapliga forskning som bedrivits inom EMVCområdet. En litteraturstudie har genomförts och i avsnittet presenteras några av de större studierna. Att utveckla och kvalitetssäkra säkra ambulanstransporter diskuteras inom forskningen under senare år. Följande beskrivning återfinns vid konferensen Lifesavers 2005 som arrangerades av National Conference on Highway Safety Priorities i Charlotte, North Carolina mars 2005: Safe transportation of children in ambulances presents a unique challenge for emergency medical service providers, pediatric transport teams and child passenger safety advocates. Research on ambulance crashes, supports the use of restraint systems to minimize the risk of injury in the event of a crash. Current recommendations for safe ambulance transportation and guidelines for utilization of child restraints on the ambulance will be provided in this workshop. Suggestions for EMS providers on implementation of best practices in their departments will be offered. An opportunity for hands-on experience and installation of child restraints on the ambulance cot will be provided. Forskning om ambulansrelaterade skadehändelser har främst bedrivits i USA och har särskilt kommit att uppmärksammas också ur multidisciplinära perspektiv under senare år. I USA har fenomenet ambulansolyckor uppmärksammat under flera år. Idag finns en relativt god överblick över antalet olyckor. Bland annat finns det webbsidor på Internet med sammanställningar och dokumentationer över ambulansrelaterade skadehändelser. I USA finns organisationen EMSNetwork som är en etablerad organisation som dokumenterar ambulansolyckor som inträffar dagligen i samtliga delstater i USA (http://www.emsnetwork.org). Dokumentationen består av bildmaterial från skadeplatsen, fordonsdata, kraschförloppet samt skadeuppgifter för ambulanspersonal, patienter och medtrafikanter. En fördel med denna typ av sammanställningar är att det kan finnas ett skadepreventivt lärande. Ett flertal frågor kan vara intressanta att finna svar på. I vilken utsträckning är professionella hjälpare inblandade i olyckor? Samtidigt som forskningen inom det trafikmedicinska området har utvecklats under senare år finns det idag en begränsad kunskap om de hjälpande aktörer som arbetar på skade- och katastrofplatserna. I vilken utsträckning utsätts till exempel ambulanssjukvårdare för olyckor i trafiken? Få studier har fokuserat på denna yrkesgrupp. Vetenskapliga studier om ambulanssjukvårdares arbetsvillkor har tidigare främst handlat om arbetsmiljö till exempel 18

19 förekomst av belastningsskador vid lyft. I dessa fall har så kallade överrisker konstaterats. Däremot finns det få studier som fokuserat på trafiksäkerhet och skadeutfall i samband med transport och utryckning. I slutet av 1980-talet studerade Juha Nuutinen vid Trafikförsäkringscentralen i Helsingfors (Liikennevakuutusyhdistys, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta, VALT) ambulansolyckor som inträffat i Finland (Nuutinen, 1992). Ambulansverksamhet innefattar flera olika delar. Förutom det medicinska, sociala och psykosociala omhändertagandet av patienter och närstående som drabbats av en händelse, så utsätts ambulanspersonal för olika typer av följdhändelser. Exempel på sådana händelser kan vara skadehändelser i trafiken som uppstått genom olika stress- och riskfaktorer före och under transporten samt erfarenheter av hot och våld i samband med ett uppdrag. Exempelvis skulle en situation där en ambulansbesättning vårdar en våldsam patient under en transport kunna definieras som riskfylld såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt liksom för den personliga säkerheten inne i fordonet. Tidigare forskning om ambulansrelaterade skadehändelser har som tidigare påpekats varit begränsad. I USA omkommer drygt 140 personer varje år i samband med ambulanskrascher. Flera studier har uppmärksammat dessa skadehändelser utifrån olika perspektiv (Auerbach et al, 1987; Elling, 1989; Sharp, 1990; Leonard, 1991; Nuutinen, 1992; Best et al, 1993; Larmon et al, 1993; Pirrallo and Swor, 1994; Saunders, 1994; Gershon et al, 1995; Biggers et al, 1996; Clawson et al, 1997; Jeff et al, 1997; Veselenak, 2000; Kahn et al, 2001; Maguire e al, 2002; Nadine och Levick, 2002; Pisarski et al, 2002; Proudfoot et al, 2002; Becker et al, 2003; Levick et al, 1998; Levick, 2000; Levick, 2001; Levick, 2003; Levick, 2005; Lundälv, 2003; Lundälv, 2005; Proudfoot el al, 2003; Saunders et al, 2003). I den internationella forskningen används begreppet Emergency medical vehicle collisions (EMVC). Forskningen är tämligen begränsad och i en amerikansk studie presenteras dessa skadehändelser som nya men välkända och svårpresenterade händelser (Jeff et al, 1997). Bland annat konstateras att bilbältesanvändningen hos ambulanssjukvårdare i USA inte nödvändigtvis behöver vara hög. En vanlig orsak till låg bältesanvändning är att ett sådant skulle begränsa det akuta arbetet under transporten. W.H Leonard skriver följande om detta fenomen: It is sad when EMTs and Paramedics state that I don t use the seatbelts when I am in the patient compartment because they restrict me from doing patient care. EMTs and Paramedics, of all people, who witness death and trauma on the highways of America every day, should not resist the use of seat belts whether they are in the cab or the patient comparment. WHAT IF the crew members in this fatal accident would have worn their seatbelts? WHAT IF the Department of Transportation, which has spent millions of dollars to upgrade EMS systems across the nation, had invested some of those funds in better crew safety and funded a program to develop a safety restraint system for crew members riding in the patient compartment? This is one of the most difficult and unanswered questions in the field today! (Leonard, 1991). I USA har National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) tillsammans med National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gjort en studie av potentiella riskfaktorer för ambulanssjukvårdare som är exponerade för ambulansrelaterade skadehändelser (National Institute for Occupational Safety and Health, 2003). Under åren rapporterade Fatality Analysis Reporting System (FARS) om totalt 82 dödsfall (ambulanssjukvårdare) och 275 fotgängare som omkommit i ambulanskrascher. 56 procent av de ambulanssjukvårdare som omkom i dessa olyckor var obältade under bilfärden. Studien visar att det är främst tre grupper som är särskilt utsatta; ambulanssjukvårdare, patienter och 19

20 fotgängare. En av studiens viktigaste slutsatser och rekommendationer är att ambulanstransporter i mycket höga hastigheter måste begränsas. En australiensisk studie av arbetsvillkor för ambulanssjukvårdare har visat att skiftarbete för personalen resulterat i ökad stress (Pisarski et al, 2002). Skulder, myter och ambulansolyckor För den som är intresserad av att få kunskap om säkerheten avseende ambulanstransporter kan det bli svårt att få klarhet i hur vanligt förekommande det är att just incidenter och skadehändelser inträffar. Bland personalen på ambulansstationen finns förvisso kunskap om den egna utsattheten men man saknar överblick över hur villkoren och säkerheten är på andra stationer och i andra regioner. I Sverige har de ansvariga för ambulansverksamheterna vanligen ingen samlad bild (statistik och/eller dokumentation) över dessa händelser. Detta är anmärkningsvärt ur flera perspektiv. För det första handlar det om ett preventivt arbete att försöka eliminera skador och öka säkerheten för såväl patienter som personal. Men det handlar även om att försöka tillgodogöra sig den erfarenhet som man fått från till exempel trafikolycksplatser där man omhändertagit bilister som gjort missbedömningar i en trafiksituation. För det tredje borde det även finnas ett ekonomiskt argument att det ska finnas en översikt av händelserna eftersom ambulansfordon uppbär betydande kostnader inom verksamheten (drift och reparationskostnader). Något som ej belysts i tidigare forskning är de sociala långtidskonsekvenser som kan följa av en trafikolycka med inblandade ambulansfordon. Tidigare studier har visat betydande sociala och psykosociala konsekvenser efter trafikolyckor (Lundälv, 1998; Lundälv, Bylund och Björnstig, 1999; Andersson, 2003). Det är emellertid intressant att fokusera intresset på de eventuella långtidskonsekvenser som kan följa i samband med ambulansolyckor. Eftersom även patienterna löper risk att skadas och till och med få förvärrade följdskador, finns en betydande skuldproblematik hos ambulanssjukvårdare. I trafikskadesammanhang har få studier genomförts med fokus på skuld- och vållandeproblematik. Detta gäller även frågor om kompensation och skadereglering för medtrafikanter som skadats i samband med en ambulansolycka (Sundén, 2003). En annan viktig skadepreventiv aspekt är att ambulansolyckorna i de nordiska länderna skulle kunna utgöra ett okänt folkhälsoproblem. Eftersom det inte finns någon officiell statistik på skadehändelsernas förekomst och utbredning finns en uppenbar risk att de förringas som något stort problem. Detta i sig kan vara allvarligt eftersom utvärderingar som genomförts av arbetsförhållanden och arbetsmiljö inom ambulansverksamheten visat på brister i utbildning och förhållanden. 20

Ambulanskrascher ett dolt folkhälsoproblem och högriskområde inom försäkringsbranschen

Ambulanskrascher ett dolt folkhälsoproblem och högriskområde inom försäkringsbranschen NFT 4/2005 Ambulanskrascher ett dolt folkhälsoproblem och högriskområde inom försäkringsbranschen av Jörgen Lundälv Varför är det så svårt att mäta förekomst och utbredning av ambulanskrascher i de nordiska

Läs mer

PhD, PD Jörgen Lundälv, Universitetslektor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

PhD, PD Jörgen Lundälv, Universitetslektor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Ambulansrelaterade skadehändelser i Norden ett okänt folkhälsoproblem. Skadeincidens och sociala långtidskonsekvenser för ambulanssjukvårdare och patienter PhD, PD Jörgen Lundälv, Universitetslektor i

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, 1 och 2. På konferensen Att förebygga dödsolyckor 5 maj 2017

Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, 1 och 2. På konferensen Att förebygga dödsolyckor 5 maj 2017 Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, 1 och 2 På konferensen Att förebygga dödsolyckor 5 maj 2017 Kunskapssammanställning Dödsolyckor i arbetslivet Bengt Järvholm Ulf Björnstig

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Prehospitalt triage av äldre patienter -

Prehospitalt triage av äldre patienter - Prehospitalt triage av äldre patienter - Från forskning till implementering! Veronica Vicente Rn, MSN, PhD student. Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education and Stockholm Prehospital

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Enskildes integritet och rättssäkerhet gentemot massmedier på skadeplatser

Enskildes integritet och rättssäkerhet gentemot massmedier på skadeplatser Enskildes integritet och rättssäkerhet gentemot massmedier på skadeplatser Trafikskadades integritet NFT och rättssäkerhet 2/2003 en forskningsöversikt av rättsregler, etik och normer Jörgen Lundälv jorgen.lundalv@socwork.gu.se

Läs mer

Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om arbete på och vid väg

Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om arbete på och vid väg Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om arbete på och vid väg Bakgrund En tredjedel av alla arbetsrelaterade dödsolyckor 2015 hände i trafiken. Trafikolyckor är en av de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor.

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av Samariten Ambulans AB. Personalbyte under pågående ambulansuppdrag.

BESLUT. Tillsyn av Samariten Ambulans AB. Personalbyte under pågående ambulansuppdrag. BESLUT 2016-04-22 Dnr 8.5-35689/2015-18 1(5) Avdelning öst Niklas Haglund niklas.haglund@ivo.se Vårdgivare Samariten Ambulans AB Hälso- och sjukvårdspersonal Leg. Sjuksköterskan NN Ärendet Tillsyn av Samariten

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

STRADA Värmland 2007 2012

STRADA Värmland 2007 2012 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2007 2012 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland 2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy gällande för ambulansavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro

Trafiksäkerhetspolicy gällande för ambulansavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro Trafiksäkerhetspolicy gällande för Universitetssjukhuset i Örebro Ambulansavdelningen vid USÖ skall alltid i det dagliga arbetet eftersträva att förebygga riskerna för att någon av våra anställda, patienter

Läs mer

Nationell djupstudieanalys av ambulansrelaterade skadehändelser i Finland: krascher med ambulansfordon åren 1996-2005

Nationell djupstudieanalys av ambulansrelaterade skadehändelser i Finland: krascher med ambulansfordon åren 1996-2005 Nationell djupstudieanalys av ambulansrelaterade skadehändelser i Finland: krascher med ambulansfordon åren 1996-2005 Författare: PhD, Universitetslektor, Jörgen Lundälv Institutionen för socialt arbete,

Läs mer

Press Information. Pedestrian Detection i mörker. Animal Detection

Press Information. Pedestrian Detection i mörker. Animal Detection Volvo Car Group Public Affairs PVH50 SE-405 31 Göteborg, Sweden Telephone +46 31 59 65 25 Fax +46 31 54 40 64 www.media.volvocars.com Press Information Originator Malin Persson, malin.persson@volvocars.com

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete NOFS 2011, Revinge Anders Hanberger Umeå Center for Evaluation Research (UCER) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Innehåll

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade 1(5) Bilaga till remissvar TRV 2017/97669, vinterdäckskrav för tunga fordon Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden en översikt

Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden en översikt Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden 2011 2013 en översikt 1 Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för verksamhetsutveckling och stöd Rapporten

Läs mer

Medarbetarstöd vid vårdskada. Medarbetarstöd vid vårdskada

Medarbetarstöd vid vårdskada. Medarbetarstöd vid vårdskada Medarbetarstöd vid vårdskada 1 En händelseanalys leder ofta till att den eller de personer som varit inblandade i en incident känner att bördan lyfts bort från deras axlar, då de flesta händelseanalyser

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Foto: Görgen Åberg Gränsöverskridande sjukvårdsledning i fokus Fokus på gränsöverskridande sjukvårdsledning - Välkommen till nyhetsbrev april 2014 för projektet Samverkan i gränsområde.

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad 1 (6) Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentansvarig

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schiziofreniliknande tillstånd Innehåll FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Nationellt, Europeiskt och Globalt samarbete

Nationellt, Europeiskt och Globalt samarbete Internationellt samarbete inom trafikolycksutredning framgångar och svårigheter (Nationellt), Europeiskt och Globalt Helen Fagerlind, Chalmers tekniska högskola NFO, Södertälje, 3-4 februari 2015 Nationellt,

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Integrering av patientsäkerhet och arbetsmiljö var står vi idag?

Integrering av patientsäkerhet och arbetsmiljö var står vi idag? Integrering av patientsäkerhet och arbetsmiljö var står vi idag? Emma Nilsing Strid, Med Dr, leg. Fysioterapeut Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län Skador inom hälso- och sjukvård

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Foto: Görgen Åberg Gränsöverskridande sjukvårdsledning i fokus Fokus på gränsöverskridande sjukvårdsledning - Välkommen till nyhetsbrev april 2013 för projektet Samverkan i gränsområde.

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Provocera inte och avstå själv från att hota då undviker du att trappa upp konflikten.

Provocera inte och avstå själv från att hota då undviker du att trappa upp konflikten. Vilka typer av hot eller våld våra arbetstagare kan drabbas av har att göra med vilket yrke eller vilken verksamhet man arbetar inom och vilka arbetsuppgifter man har. Här beskrivs några olika arbetsuppgifter

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Att avbryta sina medarbetare är det en patientsäkerhetsrisk? Bild: Bertil Ericsson/sverigesradio.se

Att avbryta sina medarbetare är det en patientsäkerhetsrisk? Bild: Bertil Ericsson/sverigesradio.se Att avbryta sina medarbetare är det en patientsäkerhetsrisk? Bild: Bertil Ericsson/sverigesradio.se Ann-Sofie Källberg Högskolan, Dalarna Akutkliniken, Falu Lasarett Institutionen för Medicin Solna, Karolinska

Läs mer

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö. Inspektioner 2012-2014 med fokus på bedömning av risker för belastningsskada. Rapport 2015:2

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö. Inspektioner 2012-2014 med fokus på bedömning av risker för belastningsskada. Rapport 2015:2 Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö Inspektioner 2012-2014 med fokus på bedömning av risker för belastningsskada Rapport 2015:2 2015-01-08 2012/100268 1 (13) Enheten för region öst Kersti Lorén, 010-730 97

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR. samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1

En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR. samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1 En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1 RISKEN MED STICK- OCH SKÄRSKADOR I VÅRDEN Att hantera stickande- eller skärande

Läs mer

732G60 - Statistiska Metoder. Trafikolyckor Statistik

732G60 - Statistiska Metoder. Trafikolyckor Statistik 732G60 - Statistiska Metoder Trafikolyckor Statistik Projektarbete Grupp 2 Linköpings Universitet VT2011 En framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken Albin Bernholtz, albbe876

Läs mer

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård. Marie Grey Projektledare FoU Medicinsk Teknik Skåne, Region Skåne

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård. Marie Grey Projektledare FoU Medicinsk Teknik Skåne, Region Skåne Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård Marie Grey Projektledare FoU Medicinsk Teknik Skåne, Region Skåne Utmaningen Ambulanssjukvården står inför stora utmaningar då behovet av akutsjukvård ökar

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering foto framsida, s 5 & 15 maskot; s 2 victoria shapiro/shutterstock; s 8 scandinav; s 11 purino/shutterstock;

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2012-02-28 1(10) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2011 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm Sverige AB är en vårdgivare med verksamhet över hela landet vid 18 SOS-centraler. Enligt

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa

Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa 1 KTH Skolan för teknik och hälsa Avdelningen för Patientsäkerhet Professur i Systemsäkerhet i vårdorganisationer

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Bulletin 243 Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Lisa Sakshaug Christer Hydén Åse Svensson 2009 1 Lunds Tekniska

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Gör lex Maria vården säkrare?

Gör lex Maria vården säkrare? Gör lex Maria vården säkrare? En uppföljning av lex Maria-anmälningar från den somatiska specialistsjukvården i sydöstra Sverige Lex Maria ska, genom lärande och förändring, förstärka patientsäkerheten

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

2009-01-23 Vägverket 1. Presentation av Fyrhjulings-OLA

2009-01-23 Vägverket 1. Presentation av Fyrhjulings-OLA 2009-01-23 Vägverket 1 Presentation av Fyrhjulings-OLA 2009-01-23 Vägverket 2 Upplägg Kort inledning, Karin Clarström, Vägverket Presentation av fakta, P-O Bylund, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Presentation

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län YTTRANDE 1(2) 2012-01-26 LK11-0480 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län Inledning I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion

Läs mer