Ambulansrelaterade skadehändelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ambulansrelaterade skadehändelser"

Transkript

1 Vägverkets skyltfond 2005 (Dnr EK50A2002:23297) Ambulansrelaterade skadehändelser - kunskapsöversikt om skadefrekvens, uppföljningssystem och skadeprevention för ambulanspersonal och patienter Jörgen Lundälv Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 1

2 Om rapporten: Vad händer när en ambulans kraschar? Hur vanligt är dessa olyckor i vägtrafiken i Sverige jämfört med andra länder? Vilken kunskapssyn finns i samhället om denna typ av särskilda skadehändelse? Dessa frågor belyses i rapporten som är den första i sitt slag i Norden. Läsaren får bekanta sig med en ny typ av folkhälsoproblem och sociala problem de ambulansrelaterade skadehändelserna. I rapporten diskuteras även dilemman och risker med bristande statistik, undermålig förarutbildning och även bristande förståelse för ambulanspersonalens alltmer utsatta arbetsförhållanden där hot, våld, stress och avancerade trafikmiljöer utsätter dem själva men även deras medresenärer patienterna för stora risker. Den här rapporten vänder sig till studerande vid grundutbildningen inom olika omvårdnadsutbildningar och till ambulanssjuksköterskeutbildningen vid universitet och högskolor men kan även användas vid fortbildning av professionella. Rapporten är utarbetad av Jörgen Lundälv, universitetslektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, politices doktor (PD), socionom, journalist, författare till flera böcker och artiklar inom området. Han undervisar vid Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet och har varit projektledare för projektet Ambulansrelaterade skadehändelser. 2

3 vid omkörning under utryckning svänger den bilen, som håller på att bli omkörd, vänster och korsar ambulansens färdväg. Sjukvårdare obältad. Bårsläde hård och vass. (ur en ambulanssjukvårdares skaderapport) 3

4 Utryckning med öppen lucka En ambulans under utryckning med blåljusen påslagna vållade en viss uppmärksamhet i Helsingborg på torsdagsförmiddagen. Den kom körande i hög fart med bakluckan öppen på Ängelholmsvägen och Hälsovägen, säger Lars Kjellström som har sitt kontor strax intill. Han var en av flera som hörde av sig till tidningen. Men vad var det egentligen som hänt? Det handlar helt och hållet om den mänskliga faktorn. Personalen hade glömt att stänga luckan. Sådant kan hända men dessbättre är det sällan det sker, säger ambulanschef Carl-Olof Wramby. Lyckligtvis fanns ingen patient med ombord. (Helsingborgs Dagblad den 26 augusti 2004) 4

5 INNEHÅLL FÖRORD 7 SAMMANFATTNING 9 1. INLEDNING METOD SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR TILLVÄGAGÅNGSSÄTT AVGRÄNSNINGAR ETT NYTT FOLKHÄLSOPROBLEM 14 Ambulansolyckor i tid och otid 14 Ambulansrelaterad skadehändelse (EMVC) en definition 16 Statistikförhållanden och arbetsgivaransvar 17 Ambulansolyckan i medierna FORSKNING OM EMVC (DELSTUDIE 1) 18 Skulder, myter och ambulansolyckor EMVC OCH METODOLOGISK REFLEXIVITET (DELSTUDIE 2) 21 Mätsvårigheter och komplexitet 21 Ambulanschefer och ledningsansvariga PREHOSPITAL ARBETSMILJÖ OCH TRAFIKSÄKERHET 23 Ambulanssjukvårdare med krascherfarenhet 23 De sårbara hjälparna 23 De ovetande utsatta PATIENTPERSPEKTIVET OCH EMVC MEDRÄKNAD ELLER BORTRÄKNAD? (DELSTUDIE 3) 26 Skaderegistrering av skadehändelserna 28 Incidentrapportering av incidenter 28 Exempel på incidentrapport 29 Ambulanserna i medierapporteringen MEDIERAPPORTERADE DÖDS- OCH SKADETAL VID EMVC (DELSTUDIE 4) EMVC I SVERIGE ÅREN Fallbeskrivningar REFERENSER 37 Tidningsartiklar 44 5

6 BILAGA 1. Enkät frågor till ambulansöverläkare/ambulansverksamhetschef BILAGA 2. Exempel på skadeformulär och incidentrapporter BILAGA 3. Fotodokumentation av EMVC 6

7 FÖRORD Den här slutrapporten har tillkommit som ett led i ett forskningsprojekt benämnt Ambulansskadeprojektet vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Undersökningen har pågått åren I november 2002 beviljade Skyltfonden vid Vägverket ett projektbidrag för att en retrospektiv studie av ambulansrelaterade skadehändelser i trafiken skulle kunna genomföras. Studien har genomförts parallellt med min undervisning vid universitetet i Göteborg. Delresultat av studien har under projekttiden presenterats vid flera nationella och internationella vetenskapliga konferenser bland annat vid följande tillfällen: Lundälv,J. (2003). Ambulansrelaterade skadehändelser i Norden ett okänt folkhälsoproblem. Skadeincidens och sociala långtidskonsekvenser för ambulanssjukvårdare och patienter. Opublicerat Paper presenterad vid 20:e Nordiska Socialhögskolekonferensen i Helsingfors den augusti 2003, Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Socialpolitiska institutionen vid Helsingfors universitet, Forsknings- och utbildningscentret Palmenia vid Helsingfors universitet. Lundälv,J. (2003). Ambulansrelaterade skadehändelser i Sverige - metodologisk reflexivitet i en retrospektiv skadestudie. Skadeincidens, kostnader och konsekvenser. Oral Presentation, TTAD 2003 Traffic, Trauma and Disaster Medical Conference, Umeå June Lundälv,J. (2004). Emergency medical vehicle collisions (EMVC) practical and prospective standardization of injury-reporting in Sweden. Poster vid 3rd International Conference on Traffic & Transport Psychology ICTTP 2004 (International Association of Applied Psychology (IAAP), Nottingham September Lundälv,J. (2004). Emergency Medical Vehicle Collisions (EMVC), trauma nurses and mass media. Poster at The Society of Trauma Nursing European Conference, Köpenhamn, Denmark September Lundälv,J. (2004). Döds- och skadetal vid ambulansrelaterade skadehändelser åren : en retrospektiv studie av 58 ambulanskrascher i Sverige. Poster vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma i Göteborg november Arbetet med slutrapporten baseras på ett stort material som jag fått hjälp med av en rad personer att insamla. Ett särskilt tack riktas till Christer Johansson, trafikinstruktör vid Ambulanssjukvården Dalarna för det skaderegistreringsmaterial som jag har fått del av. Jag vill också tacka de verksamhetschefer och ambulansöverläkare som medverkat i undersökningen genom att dela med sig av de erfarenheter och den statistik man haft av skadehändelser inom den egna verksamheten. Även om sådant statistiskt underlag inte alltid funnits till hands har flera personer försökt på ett konstruktivt sätt rekonstruera och retrospektivt sammanställa de egna erfarenheterna i ambulansverksamheten. Jag vill även tacka följande personer vid olika ambulansverksamheter i landet: Jörgen Tagesson, verksamhetschef vid Akutkliniken, Centrallasarettet i Växjö, Ulla Ekvall vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen i Jönköping, Berndt Forsberg, transportkonsulent vid ambulanssjukvården i Västernorrland, Erna Holmgren Nyström, enhetschef vid Akutsjukvårdens ambulansenhet i Boden och Stig Holmberg länsansvarig för Ambulanssjukvården vid Norrbottens läns landsting i Boden. Flera personer har lämnat värdefulla synpunkter till studien och dess genomförande. Jag vill rikta ett tack till Thomas Lekander vid Vägverket som under projekttiden lämnat värdefulla synpunkter på statistiska frågor och textinnehåll samt professor Ulf Björnstig vid Olycksanalysgruppen vid Norrlands universitetssjukhus. Ulf har för flera år sedan fått mig att inse vilken betydelse som skadeprevention har i allt forskningsarbete. Den s.k. Haddonska 7

8 matrisen som vetenskapsteoretisk modell har blivit en ledstjärna för många forskare även för mig. Ett tack riktas också till Per-Olof Bylund och Pontus Albertsson, båda forskare vid Olycksanalysgruppen i Umeå. Lars Leden, specialforskare vid VTT Bygg och transport i Esbo och professor vid Luleå Tekniska Universitet samt specialforskare Mikko Räsänen vid VTT i Finland har även lämnat kommentarer och värdefulla råd när jag höll en föreläsning om ambulansstudien vid VTT:s seminarium våren Tack riktas också till Maria Carneland, byråassistent vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro för framtagandet av uppgifter ur Riskdatabasen. Tack även till arkivet vid Medicinhistoriska museet i Göteborg för all hjälp. Tack också till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) i Stockholm som gav mig access till TT Nyhetsbanken för datainsamlingen. Likaså är jag ett tack skyldig till ett antal pressfotografer vid flera dagstidningar som upplåtit sina fotografier från skadeplatser. Era bilder tillsammans ger en ökad kunskap om den ambulansrelaterade skadehändelsen. Tack också till kollegorna vid institutionen för socialt arbete i Göteborg. Projektet har kunnat genomföras med stöd från Skyltfonden vid Vägverket i Borlänge varför ett varmt tack framförs. Göteborg den 24 maj 2005 Jörgen Lundälv Projektledare, universitetslektor i socialt arbete Trafikskadeforskare Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 8

9 Kontaktuppgift: Jörgen Lundälv, PhD, universitetslektor i socialt arbete, trafikskadeforskare, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, Sprängkullsgatan 23, Box 720, Göteborg. Telefon: , Telefax: , E-post: SAMMANFATTNING Ett av de viktigaste resultaten i undersökningen är att det föreligger en stor komplexitet inom undersökningsområdet. Svårigheten att få en överblick av antalet ambulansrelaterade skadehändelser i Sverige är påtaglig eftersom befintlig statistik saknats över tid. Därtill följer att det på många håll inom ambulansverksamheterna inte prioriteras att utveckla ett rapporteringssystem för denna typ av händelser. Detta måste ses som anmärkningsvärt eftersom de ambulansrelaterade skadehändelserna innefattar inte endast viktiga skadepreventiva aspekter i trafikskadesammanhang utan även inbegriper patientsäkerhet och arbetsmiljöförhållanden (arbetsvillkor) för en stor professionsgrupp inom hälso- och sjukvården ambulanssjukvårdarna. Litteraturstudien omfattar såväl fenomenet ambulanskrasch (eng. EMVC - Emergency Medical Vehicle Collisions) som kort- och långtidskonsekvenser för ambulanssjukvårdare och patienter som varit drabbade av ambulansrelaterade skadehändelser. Ett viktigt resultat av litteraturstudien är att det saknas nationella retrospektiva och prospektiva uppföljningsstudier av den här typen av skadehändelser som inträffat i olika trafikmiljöer. Flera internationella studier har visat att det finns skadepreventiva vinster att uppbringa om flera nya aspekter av den här typen av händelser beaktas. En enkätundersökning har genomförts under åren som riktats till verksamhetsansvariga och ambulansöverläkare vid de olika ambulansverksamheterna i Sverige. I rapporten redovisas de viktigaste resultaten av denna översiktsenkät. Det är inte möjligt att generalisera utifrån de undersökningsresultat som framkommit eftersom få ambulansverksamheter haft statistika underlag att bidra med. Några problem och fenomen i detta sammanhang är ändock möjliga att diskutera utifrån dessa statistiska begränsningar. Genom studier av officiell dokumentation hos olika myndigheter bland annat Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) och Socialstyrelsen har såväl ambulanssjukvårdarnas som patienternas perspektiv kunnat beaktas i föreliggande studie. Då en ambulansrelaterad skadehändelse kan tänkas resultera i personskada för såväl ambulanssjukvårdare som patient ska händelsen enligt lagstiftning alltid anmälas till arbetsgivaren och även till Socialstyrelsen. Om en patient skadas ska detta dessutom avges som en avvikelserapportering och anmälan (Lex-Maria) till Socialstyrelsen. För att studera frekvensen av denna avvikelserapportering har Socialstyrelsens register och den s.k. Riskdatabasen vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro använts. De viktigaste lärdomarna från undersökningen kan sammanfattas i några punkter: * ambulansolyckor är ett känsligt och svårt ämne att tala om (tysta skadehändelser) * ambulansolyckor kommuniceras inte i någon större utsträckning (intern respektive extern kommunikation) * ambulansolyckor kan vara förutsebara och möjliga att undvika (aktiva skadepreventiva insatser) * ambulansolyckor är svåra att studera på grund av bristande statistik (skaderegistrering viktig) * konsekvenserna av ambulansolyckor med fysiska och psykiska skador för de drabbade är ett relativt nytt folkhälsoproblem * ambulansolyckor innefattar de tre delarna patientsäkerhet, säker arbetsmiljö och trafiksäkerhet 9

10 Skadepreventiva åtgärder som föreslås är en förstärkt utbildning och medvetenhet hos ambulanssjukvårdare i samband med förarutbildningen (grundutbildning och vidareutbildning). Likaså är det viktigt att instruktörer för ambulansutbildningen (förarutbildningen) ges utbildningsmöjligheter avseende riskutsatthet, skadeepidemiologi, skaderegistrering och återkoppling av incidenter och skadehändelser till personalgruppen. Det vore vidare önskvärt om verksamhetsansvariga för ambulansverksamheterna inledde incident- och skaderegistrering av ambulansrelaterade skadehändelser och utvärderade de skadepreventiva insatser som man gjort inom området. En annan viktig aspekt i det skadepreventiva arbetet vore även att eftersträva en tydlig återkoppling av erfarenheter från skadehändelserna. Den ambulansbesättning som upplevt en skadehändelse skulle kunna fungera som instruktörer vid olika utbildningsmoment för att just dela med sig av sina erfarenheter. För att detta ska kunna fungera är det viktigt att det finns ett öppet klimat och att såväl den enskilde ambulanssjukvårdaren som arbetsgruppen kollektivt ges ett erkännande för den skadeerfarenhet man haft. Det handlar inte om skuldbeläggande utan om att identifiera de skadepreventiva vinster som kan uppbringas inom området. Nyckelord: ambulansrelaterade skadehändelser, skadeprevention, skaderegistrering, utbildning, arbetsvillkor, trafiksäkerhet, patientsäkerhet. 10

11 1. INLEDNING Den konkreta trafiksäkerhetsnyttan med föreliggande forskningsprojekt är att såväl forskare som de yrkesverksamma inom ambulanssjukvården/verksamheten ska få en samlad kunskapsöversikt om riskutsatthet och skadepreventiva aspekter av ambulansrelaterade skadehändelser (eng. Emergency Medical Vehicle Collisions EMVC). EMVC inbegriper förutom trafiksäkerhet även arbetsmiljöförhållanden och patientsäkerhetsaspekter. Det är även av stor vikt att de studerande som befinner sig inom ambulanssjukvården (grundutbildning, vidareutbildning och förarutbildning) får ökad kunskap om de risker och skadehändelser som kan uppstå i samband med ambulansutryckning. En annan nytta med projektet är att det kan ge en mer fullständig statistik över ambulansfordons inblandning i olyckor och skadehändelser under senare år. I denna slutrapport används EMVC som benämning och förkortning av ambulansrelaterade skadehändelser. 2. METOD En litteraturstudie (delstudie 1) har genomförts inom området. De vetenskapliga databaser som använts för screening av nationella och internationella studier som genomförts har varit följande: Medline/Pubmed, Mediearkivet, PressText, TT Nyhetsbanken (Tidningarnas Telegrambyrå), Sociological Abstracts, Arbline, CINAHL (Nursing and Allied Health), NLM Gateway (National Library of Medicine), PsycINFO, Cochrane Library, ERIC (The Education Resources Information Center), SveMed+ samt PsycARTICLES. De sökord som använts vid screeningen har varit främst Emergency Medical Vehicle Collisions (EMVC), ambulance accident, ambulance injury event, ambulansolycka. I delstudie 2 har en enkät (förfrågan) distribuerats via e-post till samtliga ambulansverksamheter i Sverige fördelade på ambulansverksamhet inom landsting, ambulansverksamhet inom kommunal räddningstjänst samt ambulansverksamhet bedriven genom privata entreprenörer. Enkäten har skickats ut vid tre tillfällen. Få har besvarat enkäten med olika motiveringar till varför man valt att ej medverka i studien. Detta diskuteras senare i slutrapporten. Enkätstudien har varit så begränsad i svarsfrekvens att det inte är möjligt att statistiskt bearbeta de få svar som sänts in. Den största anledningen till att få har valt att medverka har varit att det föreligger stora brister i uppföljningen och skaderegistreringen av EMVC i de olika regionerna. Den tredje delstudien består av en lokal skadestudie av EMVC inom Ambulanssjukvården i Dalarna. Under perioden har fem typer av skaderegistreringsblanketter för EMVC kommit att användas. Dessa är: a. Incident och skaderapportering till person- eller fordonsskada (se bilaga) b. Strul rapport från ambulansen Mora (se bilaga) c. Händelserapport och Risk-iaktagelserapport (se bilaga) d. Redovisning av ambulansolycka ledande till person- eller fordonsskada (se bilaga) e. Strulrapport Ambulansen Särna (se bilaga) I delstudie 4 har primärkällan varit skaderapporteringen i de nyhetstelegram som Tidningarnas Telegrambyrå (TT) har publicerat. TT Nyhetsbanken är en nyhetsbank och tjänst som TT använder. I databasen lagras samtliga telegram som producerats. Databanken är 11

12 sökbar varför det varit möjligt att söka efter sökorden ambulans, ambulansolycka, kollision, krasch. 3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Ambulansfordons inblandning i skadehändelser och olyckor i olika trafikmiljöer har hittills belysts i begränsad omfattning. Vår kunskap om förekomst, orsaker, skademekanismer och prevention avseende ambulansrelaterade skadehändelser och olyckor i olika trafikmiljöer är idag begränsad. Det finns heller ingen fullständig statistik över antalet skadehändelser och olyckor där ambulansfordon varit inblandade i den officiella statistik som Vägverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) årligen sammanställer. Syftet med rubricerad undersökning är följande: 1. att genomföra en litteraturstudie som baseras på en analys av internationella vetenskapliga artiklar som analyseras med kvalitativ innehållsanalys. 2. att belysa och problematisera ett skadepreventivt lärande av ambulansrelaterade incidenter i Sverige under en sjuårsperiod att djupstudera skadehändelsernas sociala och psykosociala konsekvenser för ambulanssjukvårdare som drabbats av skadehändelser och olyckor. Vilka kostnader (ekonomiska och sociala) är förknippade med denna typ av olyckor? Utifrån syftet består projektet av fyra delstudier som presenteras i denna slutrapport. Dessa delstudier har varit följande: - litteraturstudie inom området ambulansrelaterade skadehändelser - studie av döds- och skadetal vid ambulansrelaterade skadehändelser åren en retrospektiv studie av 58 ambulanskrascher i Sverige som skaderapporterats via Tidningarnas Telegrambyrå - en lokal studie av 60 ambulansrelaterade skadehändelser och incidenter och skaderegistreringsformulär som tillämpats inom Ambulanssjukvården i Dalarna åren en enkätsammanställning av förekomst och utbredning av ambulansrelaterade skadehändelser vid ambulansverksamheter i Sverige 4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Studien baseras på en litteraturstudie över befintlig forskning nationellt och internationellt inom området ambulansrelaterade skadehändelser och krascher. Därefter har undersökningen fokuserat på de skadehändelser som beskrivits i den massmedia skaderapporteringen i nyhetsrapporteringen. Här är det naturligtvis viktigt att problematisera validitet och reliabilitetsaspekter av att skaderapportering i nyhetsmedier valts som primärkälla. Valet som sådant kan betraktas som tillförlitligt då det stora flertalet av nyhetsmedierna får kännedom om allvarligare ambulansrelaterade skadehändelser genom att avlyssna polisradio samt även får tillgång av direkt larminformation från SOS Alarm AB i Stockholm. Även andra 12

13 nyhetstjänster som nyhetsdistributören Wighs Nyhetscentral i Norrköping förser genom sin radioavlyssning av radiotrafiken i Sverige medierna med information om ambulansrelaterade skadehändelser. Nyhetsbanker och s.k. telegrambyråer som t.ex. Tidningarnas Telegrambyrå (TT) vidareförmedlar även de larmmeddelanden som SOS Alarm AB utsänder efter en skadehändelse. Mot bakgrund av detta har särskilt nyhetstelegram från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) studerats under en avgränsad tidsperiod. Den första studien (1) som ingår i denna slutrapport är således en litteraturstudie. Den andra (2) delstudien baseras på en enkät/förfrågan som utsänts till totalt 35 ambulansöverläkare, verksamhetschefer och enhetschefer inom landstingens ambulansverksamheter, 5 ambulansverksamhetsansvariga inom kommunernas räddningstjänstverksamhet samt till totalt 33 verksamhetsansvariga vid olika privata entreprenadföretag. Endast fem av de totalt 73 tillfrågade ansvariga inom ambulansverksamheterna kom att medverka vilket motsvarar knappt en svarsprocent om 7 procent. Ett så pass begränsat underlag har inte varit användbart i rubricerad studie. Snarare torde detta kunna generera till en mer utförlig diskussion i slutrapporten om svårigheten (metodologisk reflexivitet) att som forskare inhämta skadeuppgifter från ambulansföreträdare i efterhand. Argument som tidsbrist, stora kostnader att sammanställa dessa data, ointresse o.s.v. har varit några av argumenten som ansvariga fört fram för att ej medverka i undersökningen när de tillfrågats. Delstudie 3 inom ramen för projektet har varit en lokal studie av ambulansrelaterade skadehändelser och incidenter inom Ambulanssjukvården i Dalarna åren Totalt 60 lokala avvikelserapporter har studerats. Den fjärde (4) undersökningen som genomfördes inom ramen för det s.k. Ambulansskade-projektet är en studie av döds- och skadetal vid ambulansrelaterade skadehändelser åren en retrospektiv studie av 58 ambulanskrascher i Sverige som skaderapporterats via Tidningarnas Telegrambyrå (TT) under perioden. 5. AVGRÄNSNINGAR Studien omfattar endast de s.k. ambulansrelaterade skadehändelserna som inträffat under studieperioden i Sverige. På grund av ett bristfälligt underlag i form av bristfällig skaderapportering eller helt och hållet uteblivna skadedata från de olika händelserna, har undersökningsmaterialet kommit att även bestå av rapporteringsuppgifter från massmediernas rapportering av skadehändelserna. Detta innebär att medierapporteringen som ägt rum i press, radio och tv har använts vid sammanställningen. 13

14 6. ETT NYTT FOLKHÄLSOPROBLEM Ambulansolyckor i tid och otid Trafikolyckorna har under flera decennier varit och utvecklats till ett allt större folkhälsoproblem i ett stort antal länder (Evans, 1991; Björnstig, 1998; Lundälv, 1998; Björnstig, 2001). I de europeiska länderna har skade- och dödsutvecklingen alltmer tagit en dystrare utveckling trots all utveckling som skett inom teknikområdet och trafiksäkerhetsområdet. Människans fordon har skapat möjligheter till en ökad modernisering och individualisering vilket har kunnat ske i samhällen som kännetecknats av risker och utsatthet. I Europa har sedan år 1970 totalt 1,64 miljoner personer omkommit i trafikolyckor. År 2000 omkom över personer på vägarna inom EU samtidigt som över 1,7 miljoner personer skadades i trafikolyckor inom den Europeiska unionen (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2001). Figur 1. Antalet dödade personer i trafikolyckor i Sverige över tid. (källa: SIKA vägtrafikskador, officiell statistik) Dödade personer i vägtrafikolyckor åren Årtal Antal dödade Under 1990-talet har skadehändelser där olika utryckningsfordon varit inblandade uppmärksammats i flera sammanhang. Ambulansfordons inblandning i olyckor har kommit att framstå som mer intressant än tidigare att uppmärksamma. Bland annat har massmedierna under senare år kommit att beskriva dessa händelser i press, radio och tv. Större och allvarligare ambulanskrascher har uppmärksammat i större utsträckning än andra skadehändelser (Brandoné, 2003; Expressen, 2003; Matson och Vulovic, 2003; Olsson, 2003; Sveriges Radio Kristianstad, 2003; Sveriges Television, 2003; TV4 Öresund, 2003). Även drabbade medtrafikanter som skadats i ambulansolyckor har uppmärksammats i medierna (Sundén, 2003). I Sverige finns totalt registrerade ambulansfordon. Relaterat till befolkningsmängden innebär detta att det går personer på varje ambulansfordon. 14

15 Under slutet av 1990-talet har Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) i Sverige undersökt ambulanspersonalens arbetsmiljö. En av tre ambulanssjukvårdare (n=2217) ansåg att den fysiska arbetsmiljön var dålig eller mycket dålig. I denna kartläggning konstaterades att drygt var fjärde ambulanspersonal i landet upplevde att de inte fått någon fort- eller vidareutbildning av sin arbetsgivare. Endast 68 procent av personalen uppgav att de att fått både träning och utbildning att köra utryckningsfordon i trafiken (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998). Det konstaterades även brister i halkkörningsträningen. Här finns dock skillnader i personalgruppen mellan ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor. Utredningen konstaterar: Det är vanligare bland sjuksköterskor att ange brist på träning/utbildning i fordonskörning, vilket kan verka naturligt med tanke på att deras insatser och kunnande framförallt behövs i sjukhytten. 1 Den kartläggning som Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) genomförde baseras på ett studiematerial från år De tillbud och avvikelser som rapporterades berörde; fordon, fordonsutrustning, trafikmiljö, hot, fysisk belastning, stress, information, rutiner, medicinteknisk utrustning, slarv och internt samarbete. Ett stort problem med undersökningen var det stora bortfallet avseende orsakerna till att personalen ej rapporterat avvikelser. Var fjärde anställd som deltog i studien uppgav att de upplevt minst en avvikelse (tillbud och/eller olycka) under de senaste sex månaderna. Dessa avvikelser har fördelats på fordon/fordonsutrustning, trafikmiljö, hot eller fysisk belastning. Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) konstaterar att sannolikt är den rapporterade frekvensen avvikelser en grov underskattning av de verkliga förhållandena. 2 Ambulanssjukvården i de nordiska länderna kommer under de kommande åren att förändras på flera sätt. I Sverige ska samtliga ambulanser vara bemannade med en sjuksköterska senast under år Detta innebär att många kommer att nyanställas och även bli nyintroducerade i utryckningskörning. Samtidigt visar undersökningar på att ambulanspersonalen har bristande förarutbildning. I de nordiska länderna bedrivs ambulansverksamhet av olika entreprenörer. Entreprenörskapet kan indelas i tre grupper eller sektorer; privat, offentlig och den frivilliga sektorn. Med privat sektor avses här privata företag som genomför ambulansentreprenad. Inom den offentliga sektorn sker ambulanstjänst inom landsting och kommuner (räddningstjänsten). I Finland och Norge har till exempel Röda Korset en egen organiserad ambulansverksamhet med en egen fordonspark. Att Röda Korset i Finland har ambulansverksamhet har en historisk bakgrund. Allt sedan det ryska anfallet mot Finland den sista november år 1939 infördes den s.k. Svenska Röda Korsets Finlandsambulans. Tre typer av ambulanser användes: Ambulans I (antal fordon varierade) verkade i Södra Finland och var utrustad med fullständiga medicinska och kirurgiska resurser. Bemanningen bestod av 40 kvinnor och män. Ambulans II (ca 30 st fordon) sändes till norra Finland. Här ingick 21 läkare och 100 personer övrig personal. Ambulansen var knuten till den frivilliga svenska militären. Ambulans III var inriktad på tvätt och smittrening i slutet av kriget. Ambulansen skänktes senare till Finlands Röda Kors. Personalen på ambulanserna utsattes för många svårigheter som bombanfall, mörkläggning och extrem kyla. Finlandsambulanserna verkade under åren s.40 i Arbetarskyddsstyrelsen. (1998). Kartläggning av ambulanspersonalens arbetsmiljö. Rapport 1998:7. Stockholm: Arbetarskyddsstyrelsen. 2 s.39 i Arbetarskyddsstyrelsen. (1998). Kartläggning av ambulanspersonalens arbetsmiljö. Rapport 1998:7. Stockholm: Arbetarskyddsstyrelsen. 15

16 Det är intressant att konstatera att det i Sverige ännu inte finns någon ambulansverksamhet inom den tredje sektorn. I Finland och Norge återfinns ambulansverksamheten i offentlig, privat och den tredje sektorns regi vilket innebär att det i dessa länder skulle kunna finnas förutsättningar att utvärdera det skadepreventiva lärandet ur flera olika perspektiv. Några studier över entreprenörskapets olikheter och dess konsekvenser i samband med olyckor och följdtillstånd har emellertid inte uppmärksammat i några vetenskapliga studier. Ambulansrelaterad skadehändelse (EMVC) en definition I trafikskadesammanhang används ofta begreppet olycka. Detta är emellertid begränsande och uppfyller ej kraven på vad som kan sägas omfatta ett visst skadeutfall. En olycka i vägtrafiken kan inträffa utan att någon personskada uppstått. Begreppet skadehändelse är därför mer adekvat. I föreliggande studie används begreppet ambulansrelaterad skadehändelse vilket ska förstås en eller flera personskador som uppstått såväl i som utanför ambulansen i samband med en skadehändelse i vägtrafiken där en eller flera ambulansfordon varit inblandade. Ett annat relevant begrepp är ambulansrelaterat tillbud. Ett tillbud avser här en händelse där minst en säkerhetsbarriär anses ha överskridits (t ex överlast av fordon). Med ambulansrelaterad skadehändelse kan vidare förstås som en skadehändelse där samtliga säkerhetsbarriärer anses ha överskridits (t ex överlast och för hög fart vilket kan leda till att fordonet välter på vägen). Forskningen baseras på den tvärvetenskapliga trafikmedicinska modellen utifrån William Haddons vetenskapsteoretiska modell över trafikolyckans tre olika faser; precrash-, crash- och postcrashfaserna. För att kunna förstå helheten i ett olycksförlopp är ett tillvägagångssätt att utgå från den vetenskapsteoretiska modell som vanligen används i trafikskadesammanhang William Haddons matris. Ulf Björnstig skriver följande: Med hjälp av denna matris kan analysarbetet struktureras på ett bra sätt och skadegenererande och skadereducerande faktorer kan belysas på ett systematiskt och tydligt sätt. Målsättningen är att använda alla till buds stående medel som visat sig effektiva när det gäller att reducera de slutliga skadekonsekvenserna. 3 3 s.178 (Björnstig, 2001) 16

POLISBILEN SOM ALDRIG KOM FRAM

POLISBILEN SOM ALDRIG KOM FRAM UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Enheten för kirurgi UMEÅ UNIVERSITY Department of Surgical and Perioperative Sciences Unit of Surgery POLISBILEN SOM ALDRIG KOM FRAM

Läs mer

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16 Hot och våld inom vård och omsorg Kunskapsöversikt Rapport 2011:16 Kunskapsöversikt Hot och våld inom vård och omsorg Ulrika Hallberg socionom/docent i folkhälsovetenskap Rapport 2011:16 ISSN 1650-3171

Läs mer

Hot och våld i vård och omsorg

Hot och våld i vård och omsorg Hot och våld i vård och omsorg Fakta, forskning och förebyggande arbete Ewa Menckel (red.) arbetshälsoprogrammet 2000 Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag

Läs mer

Ambulanssjuksköterskans upplevelser av problem på skadeplats

Ambulanssjuksköterskans upplevelser av problem på skadeplats Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Ambulanssjuksköterskans upplevelser av problem på skadeplats Författare: Annika Vessgren Maria Wahlberg Handledare: David Stenlund Examensarbete

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Institutionen för hälsovetenskap Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Karin Berg & Kristina Hedengran

Läs mer

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Författare Lina Blomberg Jeffrey Wall Handledare Johan Lingsarve Examinator

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

UTVÄRDERING AV DEN NATIONELLA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED TILLSYNSOMBUD Avrapportering per 1 augusti 2013

UTVÄRDERING AV DEN NATIONELLA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED TILLSYNSOMBUD Avrapportering per 1 augusti 2013 Bilaga 2 UTVÄRDERING AV DEN NATIONELLA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED TILLSYNSOMBUD Avrapportering per 1 augusti 2013 Lars Oscarsson & Robert Lindahl Örebro universitet Förord På uppdrag av Socialstyrelsen, efter

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

En räddningstjänst i tiden?

En räddningstjänst i tiden? 2030 En räddningstjänst i tiden? Storstockholms brandförsvar 2012 Räddningstjänsten Storgöteborg 2012 Räddningstjänsten Syd 2012 Diarienummer: 3001.2012.03675 grafisk form Rickard Örtegren bildmaterial

Läs mer

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Kunskaps sammanställning

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Kunskaps sammanställning Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling Kunskaps sammanställning Kunskapssammanställning Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling Karin Bäckman, fil. kand. Felipe Estrada,

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer