Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet"

Transkript

1 Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning Informationsärenden 4. Information om samverkansavtal mellan räddningstjänsten Lilla Edets kommun och räddningstjänsten Tjörn/Stenungsunds kommuner Dnr 2014/0689 Beslutsärenden 5. Klostret 6:2 Ansökan om bygglov för äldreboende Dnr 2014/ Vindkraftspark Högen Dnr 2010/0247 Handlingar skickas separat 7. Tillsynsplan och behovsutredning Dnr 2014/ Tillsynsplan 2014 Dnr 2014/0733 Handlingar skickas separat Föredraganden Förvaltningschef Maud Wik Bygglovhandläggare Pär Andersson Miljöinspektör Andreas Wållberg Enhetschef Henrik Olsson Karl-Magnus Strömberg 9. Information 10. Anmälan om inkomna skrivelser 11. Anmälan av delegeringsbeslut Carlos Rebelo Da Silva Ordförande

2 1 (2) SAMVERKANS AVTAL MELLAN RÄDDNINGSTJÄNSTE LILLA EDETS KOMMUN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN TJÖRN/STENUNGSUNDS KOMMUNER ANGÅENDE UTFÖRANDE AV ARBETSUPPGIFTER INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 Bakgrund och syfte Räddningstjänsten Lilla Edets kommun (RLEK) har till Räddningstjänsten Tjörns kommun (RTjK) och Räddningstjänsten Stenungsunds kommun (RStK) inkommit med begäran om ökad samverkan inom räddningstjänstens uppdrag inom tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Räddningstjänsten Lilla Edet (RLEK) har idag enperson med kompetens inom området (Tillsyn A) men behöver hjälp och stöttning i tillsyningsarbetet. Räddningstjänsten Lilla Edet (RLEK) har även behov av ölvad samverkan inom området Räddningschef (RCH) samt Räddningschef i beredskap (RCB) som man i tidigare enligt avtal med Nona Älvsborgs Räddningstjänst Förbund (NÄRF) fått hjälp med, detta avtal avslutas och skall ersättas med detta samverkans avtal. RLEK har däremot en verksamhetschef (stationsche f som har personalansvar, arbetsmiljö, budget etc. 2 Tillsyn/Förebyggande Räddningstjänsten Lilla Edets kommun (RLEK) loan mot ersättning erhålla hjälp med tillsynoch förebyggandeärenden inom tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), från Räddningstjänsten Tjörn/Stenungsunds enhet för Tillyn och Förebyggande. 3 Räddningschef (RCH) och Räddningschef i beredskap (RCB) Räddningschefen Tjörn och Stenungsunds kommun ansvarar för uppdaget som räddningschef i Lilla Edets kommun enligt följande principer: Lilla Edets kommun erhåller den formella kompetensen som räddningschef från Tjörn, genom att Tjörns räddningschef blir tillika räddningschef i Lilla Edet och ställföreträdande räddningschefer på Tjörn och Stenungsund blir ställföreträdande räddningschef i Lilla Edet. Det innebär att det fulla ansvaret och befogenheter i enlighet med Lag om skydd mot olyckor (LSO) vad gäller räddningsledarskap samt att utse räddningsledare och tillsyneförrättare mm i enlighet med kommunens delegationsordning. Räddningschefen Tjörns kommun och ställföreträdande räddningschefer på Tjörn och Stenungsunds kommuner är underställda kommunens Miljö- och Byggnadsnämnd i de frågor som är hänförliga till ansvaret rörande räddningsinsatser ililla Edets kommun och att gällande handlingsprogram efterföljs i operativa frågor. Lilla Edets kommun erhåller också stöd och hjälp vid behov från Räddningschefen till Verksamhetschefen (RLEK). Detta stöd inefattar verksamhetens alla områden samt arbete loring uppdraget av framtida räddningstjänst organisation inom Tjörn, Stenungsund och Lilla Edets kommuner. 4 Räddningschef i beredskap (RCB) Räddningstjänsten Lilla Edet tillhanda håller operativt stöd av räddningschef i beredskap (RCB) eller räddningsledare vid större händelser eller när annat behov av stöd iimis.

3 2 ~2) 5 Ansvarig arbetsgivare, arbetsmiljö och budgetansvar Verksamhetschefen inom räddningstjänsten Lilla Edet (RLEK) har arbetsgivaransvaret, arbetsmiljöansvar samt budgetansvar. 6 Ansvar i förhållande till tredje man Vardera part är ansvarig gentemot tredje man för de handlingar och åtgärder räddningschef eller räddningschef i beredskap vidtar inom respektive kommun. 7 Ersättning och kostnader Räddningstjänsten Lilla Edets kommun ska till Tjörn och Stenungsunds kommun utge ersättning för Räddningschef och Räddningschef i beredskap motsvarande totalt tjugotusen kronor ( kr) per månad. Ersättning för hjälp med tillsyn- och förebyggandeärenden inom tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), denna hjälp ersätts med faktiska kostnader för personal inklusive avgifter samt ersättning från MSB's schblonprislista gällande utnyttjat material. Kostnaderna för Räddningschef (RCH) eller Räddningschef i beredskap (RCB) i samband med utbildning, deltagande i konferenser etc. ska faktureras och fördelas lika mellan parterna. 8 Betalning Betalning ska erläggas mot faktura månadsvis i efterskott 30 dagar netto. 9 Avtalstid och uppsägning Avtalet gäller från och med den 1 september 2014 till och med den 1 september Avtalet förlängs därefter automatiskt med 12 månader om skriftlig uppsägning inte sker senast 3 månader före avtalstidens utgång från respektive part. 10 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal förutsätter skriftlig överenskommelse mellan parterna. 11 Tvist Eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna erhållit vaxsitt. För Tjörns kommun Datum: Joha Y f~~ ritz/kommunchef

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / BLN Klosteräng 6:2. Beslut om bygglov för nybyggnad av trygghetsboende. Dnr 2014/0488 Sammanfattning Ansökan om bygglov har inkommit för nybyggnad av trygghetsboende innehållande femton lägenheter i tre våningsplan på bostadsområdet Klosteräng i Lödöse. Fastigheten omfattas av detaljplan lagakraftvunnen Byggrätten på aktuell yta är avsedd för bostadsändamål. I ansökan är delar av entréplanet även avsett för, vårdcentral (knappt halva våningsplanet). Resterande delar av byggnaden är dock avsett för bostadsändamål. Ansökan till den del som berör vårdcentral avviker således från detaljplanen. Detaljplanen begränsar byggnadshöjden (fasadlivets skärning till yttertak från medelmarknivån) till 6 m och nockhöjden till 8 m. Taket i byggnadsförslaget är utformat som pulpettak med en byggnadshöjd av 10,7 m, vilket också är byggnadens högsta punkt, avviker också från detaljplanen. Ansökan avviker också från detaljplanen avseende byggnadens placering delvis på s.k. prickad mark som ej får bebyggas. Planområdet ligger på mark som tillhört Lödöse Medeltidsstad. I detaljplanen framgår att alla markingrepp kräver Länsstyrelsens tillstånd och ingående samråd skall under alla omständigheter ske med den historiskt-arkeologiska avdelningen vid Lödöse Museum. Sökanden har ansökt om tillstånd hos kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen för markingreppet. Tillstånd för markingreppet har meddelats i beslut daterat av kulturmiljöavdelningen på Länsstyrelsen. En arkeologisk förundersökning ska utföras inom redovisad fornlämning. Boende i intilliggande hyreshus samt angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit Beslutsunderlag Ansökan Detaljplan lagakraftvunnen , akt

5 sid- 2 - Förslag till beslut 1. Bygglov beviljas ej. 2. Handlingar som legat till grund för beslutet: a. Ansökan om bygglov, dnr 14/488-1 b. Nybyggnadskarta, dnr 14/ c. Planritning, dnr 14/ d. Fasadritning, dnr 14/ Avgift för beslutet fastställs till kronor. Beslutsmotivering Ansökan avviker avseende ändrat användningssätt från bostadsändamål till vårdcentral för delar av entréplanet och byggnadshöjd samt byggnadens placering som delvis berör mark som ej får bebyggas. De sammanvägda avvikelserna bedöms ej utgöra en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b. Beslutet expedieras till Sökanden LEIFAB Mark- och exploateringsavdelningen, Lilla Edets kommun. Boende på Klosteräng 1-10, kungörs genom anslag i trapphusen samt kungöres i Post- och Inrikes Tidningar. sid 2/2

6 1. ~}, `'~'"~ ~~ LILLA EDETS ~ ~~s~ ~~~N~/ KOMMUN Sökande Person-/Företagsn n Utdelningsadress Ok ~ 2 ~ GE"N~RA ~l ~ ~ Ansökan om lov Skickas till Lilla Edets kommun S amhäl l sbyggnadsförvaltningen ;,; ~,~ ~~~7 ~~ q ~ _ ~ Lilla Edet Postnummer 321 ~-. 3~ ~ Person-/Organisationsnummer Postort Kontaktperson Teleforuiummer E-postadress ~ Ll.~ ~.D~~' Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare F~i he;end a~r~~~/ ~ ~ /_~ ~ LAS ~ Ansökan avser Pps r~ ~ m r Postort Ll ~ ~ Bygglov!" Tidsbegränsat bygglov högst femår (tomdatum): r Rivningslov C " Periodiskt tidsbegränsat bygglov (from-tomdatum: ~`" Marklov ~ Strandskyddsdispens ~Z Nybyggnad ~" Tillbyggnad f`"` Ombyggnad Y~ Riv~lulg, ange orsak: i~' Skylt 'r Ändring ~ Ändrad använding, från till f" Inreding av ytterligare bostad/lokal i' Annat: Byggnad r Enbostadshus ~ Enbostadshus i grupp ~ Rad-, par-, kedjehus ~ Flerbostadshus, antal berörda lägenheter: r Fritidshus ~ Tvåbostadshus ~ Garage och förråd j~` Annat specialbostadshus, därav specialbostad: ~ Industri-/lagerbyggnad ~ Studentbostadshus ~ Hus för äldre eller funktionshindrade '~ Annan by ggpad/anläg8ning ange villcen: Areauppgifter mm Byggnadsazea ~ ~ ~ Nytillkommen bruttoarea Därav ruttoarea bostäder Nytillko en bostadsarea (boarea) m2 ~ S mz mz ~~i~ mz Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter / Byggnadsarbetena avses att påbörjas Planerad byggtid Uppskattad sammanlagd produktionskosfiad Datum ~O /(~r,_ O p _ r' Mtal månader /O~~~~ ~ 100-tals kr (inkl moms) r' c7 J Uppvärmningssätt Grundlä gningssätt Kontrollansvarig (anmäls på särskild blankett) ~ R~lcsbehörig kontrollansvarig är anmäld Behörighetsklass f Normal art ~ Komplicerad art i Söker godkännande för aktuellt projekt Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: E-post: Lilla Edet Intemet: Fax: sid 1/3

7 sid- 2 - Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) Fasadbeklädnad Färg(NCS-nr) Q Tegel j~ Betong r Plåt ~ Trä r Puts ~ Glas ~ Annat: Takbeläggning Färg (NCS-nr) r Te g el r Betong ~7 Plåt ~ Trä ~ Puts ~ Glas ~ Annat: ~,ij.~p C i~ Fönster Färg (NCS-nr) r Trä r Treglas r Plast r En-/tvåglas ~ Isolerglas ~ Lättmetall Vatten och avlopp Vatten f Enskild vattentäkt r Gemensam vattentäkt ~" Samfällig vattentäkt (~` Kommunal anslutrimg Avlopp f Enskild avloppsanläggning ~ Gemensam avloppsanläggning I'~" Samfällig avloppsanläggning ~ Kommunal avloppsanläggning Annat system för vatten och avlopp Sakkunnigutlåtande (PBL 8 kap 4 ) ~C Tillgänglighet ~ Funktionalitet ~C Konstruktion ~ Energihushållning X Brandsäkerhet ~ Miljö och hälsa '~ Vatten och avlopp ~ Buller ~( Geoteknik ~ Kulturhistoriskt värde Rivning eller ändrad användning Husets ursprungliga byggnadsår eller användning under den senaste 10-årsperioden Antal lägenheter före åtgärden Antal hissar före åtgärden Antal hissar som installerats Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter Anteckningar Till ansökan bifogas ~( Situationsplan j~ Planritningar '~ Byggfelsförsäkring r Rivningsplan ir Bevis om färdigställandeskydd Sektioner ~, Teknisk beskrivning ~ Fasadritningar ~ Anmälan kontrollansvarig r Nybyggnadskarta (tomtkarta),~. Annan bilaga: ~J 7~C7 L"y jv ~'{ ~ S ~~~ ~-~ ~ ~ ~ V~ ~ S ~ ~ S ~.. {J I.~ ~~.~s, /~% PBL 9 kap 22 om ansökningen är ofullständig iar miljö- och byggnämnden förelägga sökande att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. Om föreläggandet inte följs får miljö- och byggnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) Datum Ort Underskrift ~ Namnförtydligande -~ 2~iy C~ -~~' ~~~~~ G~~ S i~ ~.. ~ i~,~ ~ S~'~N sia zi3

8 I I I I I I I I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ ~ 4,~~ D 225 I~ V/ ~ ~ ~~ S 225 ~-J ~~. s.~,~e /.~.... ~ ~. '.. ~ I I I I I ~ ~ ~ ~ I.~.(. i/ i ~~~ II ~ I,I II.~ ~. ~. Fastighet: Detaljplan Nummer: Koordinatsystem Vattengång - Vatten: Ej fastställd Vattengång - Spillvatten: Ej fastställd Vattengång - Dagvatten: Ej fastställd gäller. Körbanekant Laga kraft: Höjd: RH 00 Häckmitt ~~!y ~ Dagvattenledning Vattenledning ~ Höjdax Föreslaget läge på nytt hus ~ Belysningsstolpe D Rännstensbrunn Marken får inte bebyggas på ytan Marken får endast bebyggas med uthus eller garage AB Datum: i ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I v 20o I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i I I lililili,!j'i'i'i' u 'III / ~. I. p Parkering, parkeringsplats skall finnas ~ I 13 ~ ~ j ~ ~~ ~ 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter till takfot.~.~ ~.. ~, ~ 0,0 Högsta byggnadshöjd I meter till taknock ~i ~ ;~~ ~ ` ~ ~ -'---_; ~ Planbestämmelser som berör ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ Klostret 6:2 /~. 1 ~ ~ B O B Område för bostadsändamål ~.~ > ~~ ~~. ~~ ~~ I.. ~. ~. / ~.~.~. ~V 100 GJUT) ~ ~ ~ ~'. S 225 y D 225 ~' ~'I I~ _ ~ ~ I I.~. B ~ '~ ~. i. För generella planbestämmiser, se gällande detaljplan.. i D 400 Lilla Edets kommun Västra Götalands län Plan: Sweref Adress: Kontakta Lilla Edets kommun Skala: 1:500 Originalformat: A3 Anmärkning: Fastigheten berörs av: Nyttjanderätt, TELE, se beteckning 15-IM2-53/583.1 Fornlämning, se aktnr 1763:0023:0001 NYBYGGNADSKARTA Byggfix: +4,50 (Lockhöjd på SNB) Fastighetsredovisning och rättigheter från Lantmäteriets digitala registerkarta. Fastighetsredovisningen har inte rättsverkan, beslut ilantmäterihandlingar Kartan upprättad genom fältkompletteringar av befintlig primärkarta. Teckenförklaring: LILLA EDETS KOMMUN Mil} och byggnåmnd~n Hovås Mätkonsult AB Upprättad av: 011e Olsson ^c Spillvattenledning Kantsten Mim 2014 '~6' ~ 3

9 j ~ E I I I ~ ~ I I ~ W B~ L~TGAhG I I 2Å0 I ~ 4480 I' I tfft~i 4) SPJ HALL ~ ~ HALL HALL ~. a ~n rn ~. WC/D J rvåti TP l 5T I ST E i RLH KIhR i i Kfk( E SOV SOY WVD TVAti t 4 ~ 4 TP J J WC/0 I rvaii TP a L ~ ~ I ~ NALt ~{qll I I I HpLL i ~~~~~ ~ SfIV m SOV SOV _' cn en n ~ ~ WC/~ HALL Kl1C Si ~ ~~', ivatt ~ G L 50'JAIKW ~ IST ~ ~ WC/0 I E ~ 4 ~ 4 ~ a rn rväii `. ~ WC/0 I.J rvåit ~ TP ST I ~ ST SU rn a ~ ~ 4 RLN1 I RUM KtlK i I~ PE1f~RY PE1f ~ i Kik( RLN RlQ1 KuC i i Ktk{ RId1 i K~~~ ~ ~ (~ ~~~ g( g( g( ST g( 5K y( WL/D ivait 7p tdiasa!] BAlM1Y I Cg3A5Af1 OALKC,G I 64QASA0 B,AIKRAi MGIASAO BALKU46 I Pfld.A5h0 BALNU4G M1'GLASAO BALI(0.\G ~ I A i: I :~--... I.:~--... I j LliIICIVf1C I L/1UCIVIIC I L/iIICIVIIG I L/iULIVi IL I ~ l.f1uliv1 IL I LnuLIVI IL ~ i ~ 58,Z kvm ~ 55,1 kvm ~ 64,3 kvm i i ~ 44,8 kvm i 55,1 kvm 55,1 kvm ~ i i 58,2 kvm ~ i PLAN VÅNING 1 OCH 2 TRAPPOR so I ~._._.._._._._.~.._._._._._._. l._._._.._..---~ ~.---- A ~ ~ soo ~~ ~ SAMVAROMATSAL sov! I arae BosTfio~t ~ R, ~ rqrrry ~ ~ ~ ~,F '_'_'_' I 0 _ ' 4 a ~ ~ N ~ i F~ WC._. LJ TIXlE{ PERSONALRIM STERiI SKI3TERSKA/ UtAlER54KN RUM LÅICAIä21M prw 9S kvm 13 krm PAS FRO RWC/PROY ~/~`..~I IW[/U '. ~ T" NRTT Sr I PEMRY F~ ~ StXO/TVATT/FR~ Q' WC/~ J V~~ I ~~~ PASSAC~ VÅNiFtATS 4 ~xtan ~nae ~ RIN KtlK I dsiq! b P~{ Föa~ ia1rmm I i ~ ~ ~ I ~~PTQUK Q4! ~ SKtlTERSKERIM LÅK qirpor1 12,8 kvm 4.Bkvn Qrr~ i I mca rcaa VP~Aw n~ ~ ~ I ~ ~a ~I i LåKARRLM 12,8 kvm ~ i i i i i I i i i i i ~ i I ~ i i i ~ i~ i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i L,_._._._._._.J I L._._._._._._.J L._._._._._._.J I L _._._.J ~ L J I L._._._._.._.J I L._._._._._._.J ~ LÄGENHET I I I ~ I A ~ 58,2 kvm ~ ~ ~ I i i i i i ~ PLAN ENTREVÅNING m o s ~ ~ ~ ~ BEi MT AY~1 M11N 4N ANSÖKNINGSHANDLING KLOSTRET 6.2 OCH 6:3 LILLA EDETS KOMMUN SGK GENERATION AB arititekti(otitor AB RYAGEN 17F GBiEB ORG I NF4+IS1At 9IMM~S7R Atl Ii411lfi.14f A LR an., tiwv~ A LR NYBYGGNAD TRYGGHETSBOENDE PLANER ~ ~ ~,

10 i GAVELFASAD MOT NORR SEKTION A-A i ~ i i i r~ll'~1 x111 1 r I~ o,.,, t J~1!~~ ~111~1 ~~! r111~1 r~11111,rlf ~1 r 111 ~1f1~1 r~111 ~~ r1!~~ii~1 III ~~1 r~ll~1 r~lll~1 _. - ~ ( ~ ~ ~ FASAD MOT VÄSTER i i i ~ i i i FASAD MOT ÖSTER n o s +~ ~ 8 ~ GAVELFASAD MOT SÖDER BEt Mt b~bnå AVY6 6111M SN ANSÖKNINGSHANDLING KLOSTRET 6;2 OCH 63 LILLA EDETS KDMMUN SGK GENERATION AB n~v;ite Y,thatltoR A~ RYAGEN 19F 41Y 51 GBTEBORG V9 90 ItflRIIJR a1fmd61r AV WJöXG\FE A-LR 2014 OS 15 A-LR NYBYGGNAD TRYGGHETSBOENDE FASADER,SEKTION A-A

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / ADM Tillsynsplan och behovsutredning Dnr 2014/0250 Sammanfattning Miljö- och bygglovsavdelningen har tagit fram förslag till tillsynsplan för 2014 samt behovsutredning för Dessa utgår ifrån vilka resurser som finns tillgängliga i form av personal och beskriver sedan hur arbetet är planerat för Lilla Edets kommun har ett behov på ca tillsynstimmar år 2014 enligt miljöbalken. För att uppfylla miljömålet om ingen övergödning till år 2020 ökar behovet av tillsyn till ca timmar för år 2015 och I de timmarna finna även fler timmar till hälsoskydd inräknat. Det kommer även att ske tillsyn på skolor, förskolor, vård- och äldreboenden Tillsynsbehovet och de tillgängliga resurserna fördelar sig enligt tabell 1. Tabell 1. Tillsynsbehovet anges i timmar. Planerad tillsyn för en heltidshandläggare beräknas till 600 timmar per år. Tillsynsområde Planerat 2014 Resurser 2014 Behov 2015 Resurser 2015 Behov 2016 Resurser 2016 Naturvård Hälsoskydd Miljöskydd Övrigt Summa * Handläggare 3,3 4,4 4,4 (heltidstjänster) *Det är något missvisande att resurserna överskrider det planerade behovet i år. Två personer har nyanställts och behöver läras upp vilket minskar det faktiska antalet tillsynstimmar. Beslutsunderlag Tillsynsplan samt behovsutredning ; dnr 2014/ Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Tillsynsplan samt behovsutredning

12 sid- 2 - Henrik Olsson Miljö- och bygglovschef Beslutet expedieras till Henrik Olsson Miljö- och bygglovschef sid 2/2

13 Tillsynsplan samt behovsutredning Dnr 2014/0250-2

14 Tillsynsplan samt behovsutredning 2014 INLEDNING Miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun är politiskt styrd och ansvarar enligt lag för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel. Nämnden är den utsedda myndigheten som ansvarar för att avsätta de resurser som behövs för att fylla tillsynsbehovet i kommunen. För att åstadkomma detta ska myndigheten göra en utredning av tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Inför varje nytt verksamhetsår ska myndigheten upprätta en tillsynsplan för hur arbetet ska bedrivas som grundas på behovsutredningen. BEHOVSUTREDNING Miljöavdelningens tillsyn sker både planerat och efter anmälan för att säkerställa att syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning följs, detta innebär även att man kontrollerar att villkoren som meddelas i samband med vissa tillstånd efterlevs. Miljöavdelningen ansvarar även för att kräva rättelse vid överträdelse av lagen eller de villkor som ställs vid vissa typer av tillstånd. Förvaltningslagen föreskriver även att en myndighet har en serviceskyldighet och ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Myndighetens verksamhetsområde är brett och omfattar bland annat tillsyn beträffande skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, efterbehandling av förorenade områden, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. Utöver miljöbalkens områden bedriver miljöavdelningen även livsmedelskontroll, energi- och klimatrådgivning, naturvård, administrativt arbete med kommunikation samt kalkeffektuppföljning. Vissa år krävs mer tid för en viss typ av objekt medan behovet kan vara mindre andra år. I behovsutredningen anges med vilket intervall som samtliga typer av objekt behöver besökas Enligt Svenska Kommunförbundet är den debiterbara arbetstiden mellan timmar per år och handläggare. I Lilla Edet räknas 1000 debiterbara timmar för varje heltidsanställd då miljöavdelningen består av ett fåtal handläggare, där varje handläggare har flera ansvarsområden och många sällanärenden. Tiden för inläsning och ärendehantering i enskilda ärenden är större än i kommuner med flera verksamheter inom samma område. Av dessa timmar beräknas ca 600 timmar per heltidsanställd kunna användas till planerad tillsyn. På miljöavdelningen finns det idag 3,3 tjänster för att uträtta nämnden uppdrag inom miljöbalkens område. För 2015 beräknas det finnas 4,4 tjänster då en vakant tjänst har tillsatts och avdelningen förstärktes med ytterligare en tjänst under året. Behovet av tillsyn är redovisat nedan i tillsynsplanen. 1

15 Beräkning av resursbehov Lilla Edets kommun har ett behov på ca tillsynstimmar år 2014 enligt miljöbalken. För att uppfylla miljömålet om ingen övergödning till år 2020 ökar behovet av tillsyn till ca timmar för år 2015 och I de timmarna finna även fler timmar till hälsoskydd inräknat. Det kommer även att ske tillsyn på skolor, förskolor, vård- och äldreboenden Tillsynsbehovet och de tillgängliga resurserna fördelar sig enligt tabell 1. Tabell 1. Tillsynsbehovet anges i timmar. Planerad tillsyn för en heltidshandläggare beräknas till 600 timmar per år. Tillsynsområde Planerat 2014 Resurser 2014 Behov 2015 Resurser 2015 Behov 2016 Resurser 2016 Naturvård Hälsoskydd Miljöskydd Övrigt Summa * Handläggare 3,3 4,4 4,4 (heltidstjänster) *Det är något missvisande att resurserna överskrider det planerade behovet i år. Två personer har nyanstälts och behöver läras upp vilket minskar det faktiska antalet tillsynstimmar. VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplanen (Dnr. 2013/0011-1) är antagen av miljö- och byggnämnden och är en grund för tillsyn under året. Kommunen har beslutat om prioriterade mål som bryts ned i inriktningsmål för varje nämnd. Miljöavdelningens inriktningsmål för 2014 är; Framställa en enkel/kärnfull enkät som skickas ut vid myndighetsutövning inom miljö-och bygglovsavdelningen Genomföra 1/3 av kontakterna inom projektet för information till markägare med värdefulla naturområden Arbete med att bilda Göta älv vattenskyddsområde (GÄVSO). Projektet leds av GR och handläggare från miljöavdelningen medverkar i arbetet. 2

16 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖMÅLEN Handlingsplanen för miljömålen (Dnr. KS0180-8) är ett av kommunstyrelsen antaget dokument. I handlingsplanen beskrivs de åtgärder som krävs för att uppnå de lokala miljömålen i Lilla Edets kommun. Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Myllrande Våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv TILLSYNSPLAN FÖR 2014 Tillsynsplanen 2014 utgår ifrån behovsutredningen, verksamhetsplan 2014 samt handlingsplan för miljömål Tillsynsplanen är ett styrdokument som anger vilka mål som är aktuella för året, utifrån de resurser som miljöavdelningen har till förfogande. Beroende på externa faktorer, som t.ex. antalet inkommande ärenden samt nya nationella, regionala och lokala prioriteringar, kan planen komma att ändras under året. Förutom uppdrag inom miljöbalkens område har miljöavdelningen flera uppdrag som, remisser från andra myndigheter eller enheter i kommunen, arbete med kommunens webbsida, informationsmaterial till kommuninvånarna samt en miljödag. Den del av verksamheten som innefattar planerad tillsyn bedrivs vanligtvis i projektform. Projekten kan vara nationella, regionala eller lokala. Samverkansprojekten bidrar till att skapa en samsyn mellan kommunerna och öka enskilda handläggarnas kompetens. Ett projekt kan innebära tillsyn på verksamheter, men även informationskampanjer till kommuninvånare eller verksamhetsutövare. De projekt som planeras under året finns beskrivna under respektive tillsynsområde. 3

17 Utöver den planerade tillsynen tillkommer inkommande ärende som klagomål, ansökningar, anmälningar och remisser från andra instanser och myndigheter. Den händelsestyrda delen av arbetet kan göra att målen i tillsynsplanen inte uppfylls. Varje handläggare gör bedömningar inom de tillsynsområden som handläggaren ansvarar för. Bedömningarna grundar sig på handläggarens erfarenhet av kommunen, nya forskningsrön samt inkommande ärenden som t.ex. klagomål. TILLSYNSOMRÅDEN Med tillsyn menas kontroll av att en verksamhets följer lagen. I tillsyn ska konstaterade brister korrigeras genom rådgivning, information, förelägganden, beslut om miljösanktionsavgifter samt åtalsanmälningar vid misstanke om brott. Verksamheter som får tillsyn debiteras antingen med årlig tillsynsavgift eller per timme nedlagd handläggningstid. MILJÖSKYDDSTILLSYN Miljöskyddstillsyn genomförs på miljöfarliga verksamheter inom kommunen. Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, luft och vatten samt att hanteringen av kemikalier och farligt avfall ska ske på ett godtagbart sätt. I samband med tillsyn på verksamheterna sker även genomgång av utrustning för rening, egenkontroll samt eventuell störning till omgivningen i form av buller, lukt och damm med mera. I miljöbalken regleras vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga. Tabell 1. Miljö- och byggnämndens tillsynsområden inom miljöskydd. Miljöfarlig verksamhet Förorenade områden Kemikalier Miljöövervakning Avloppsreningsverk Avfallsärenden Cisterner Fiskevård Byggbranschen Förorenad mark Kemikalier Kalkning Energiproduktion Mellanlagring Kemikalietillverkning Luft Enskilda avlopp PCB Köldmedier Naturvård Fordonsbranschen Återvinningscentraler Tryckerier Vatten Hamnverksamhet Lantbruk & Hästgårdar Motor- och skjutbanor Tandläkare Täkter Verkstadsindustri Vindkraft Värmepumpar TILLSTÅND- OCH ANMÄLNINGSSKYLDIGA VERKSAMHETER A- och B-verksamheter är tillståndspliktiga, tillstånd söks hos Mark- och Miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. I Lilla Edets kommun finns en A-verksamhet samt två B- verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn på. I kommunen finns ytterligare tre B- 4

18 verksamheter, vilka är skyldiga att skicka in årliga miljörapporter till Miljö- och byggnämnden för granskning. Miljörapporterna innehåller information om verksamheternas miljöpåverkan under det gångna året. I Lilla Edets kommun finns 23 C-verksamheter som är anmälningspliktiga hos Miljö- och byggnämnden. Verksamhet Antal Typ A- & B-verksamheter 6 Avloppsreningsverk, industri, deponi, hamn C- verksamheter 23 Avloppsreningsverk, skjutbanor, bensinstationer, lantbruk, motorbana, återvinningscentral, täkt, lackering Tillsynsintervallet på B- och C-verksamheter varierar från varje år till vart tredje år beroende på verksamhetens miljöbelastning. Sammanlagt får miljö- och byggnämnden in årliga avgifter på cirka 240 timmar. Verksamhet Tillsynstimmar Frekvens B, C >15 Årligen C Vartannat år C <10 Vart tredje år MINDRE VERKSAMHETER, U-VERKSAMHETER U-verksamheter är verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga. I Lilla Edets kommun uppskattas det finnas omkring 350 U-verksamheter. Många branscher innehåller huvudsakligen U-verksamheter och har en stor omsättning. Inventering av U- verksamheter sker kontinuerligt genom olika tillsynsprojekt. Under 2014 kommer ingen tillsyn att ske på U-verksamheter, utöver lantbrukstillsynen. Under åren planeras tillsyn på 30 verksamheter, inom bland annat åkerier och byggföretag. Totaltid för uppskattas till 90 timmar. Enskilda avlopp Ansökningar om inrättande av enskilda avloppsanläggningar handläggs fortlöpande på miljöavdelningen. Inkommande avloppsärenden uppskattas till en totaltid på 100 timmar per år. I Lilla Edets kommun finns det ca bostäder med enskilda avlopp, därav bedöms 60-80% inte uppfylla dagens lagkrav på rening. Inventering sker områdesvis där de vattendragen med sämst vattenkvalitet prioriteras först, utifrån Handlingsplan för tillsyn och åtgärder av enskilda avlopp i Lilla Edets kommun. 5

19 För att uppfylla miljömålet om ingen övergödning till 2020 bör drygt 320 enskilda avlopp inventeras per år under de kommande 7 åren. För inventering debiteras 3 timmar per enskilt avlopp, där tillkommer handläggningstid för ansökan och tillstånd med c:a 4 timmar. För att uppfylla miljömålet kommer det att behövas 2,2 tjänster. Från och med 1 september 2014 kommer en tjänst att tillsättas för handläggning av enskilda avlopp. Vilket innebär att 100 enskilda avlopp kommer inventeras år 2014, vilket uppgår till en totaltid på 700 timmar. Från och med 2015 beräknas 200 enskilda avlopp inventeras årligen, vilket uppgår till en totaltid på 1400 timmar. Lantbruk och hästgårdar De senaste åren har tillsyn gjorts på både djur- och växtodlingsgårdar. För att upprätthålla tillsynen bör cirka 20 lantbruk besökas årligen. Vid tillsyn på lantbruk kontrollera bland annat gödselvårdsanläggning, kemikalier, egenkontroll, bekämpningsmedel och cisterner. Totaltid beräknas till 80 timmar per år. Det senaste projektet för hästgårdar genomfördes Nästa projekt planeras till år Vid tillsyn på hästgårdar kontrolleras framförallt gödselhantering. Utöver den planerade tillsynen inkommer årligen ett antal ansökningar om dispens för spridning av gödsel, totaltid uppskattas till 8 timmar per år. Skjutbanor Inom kommunen finns 5 aktiva skjutbanor, vilka årligen skickar in en rapport med skjutstatistik från föregående år samt skjuttider inför kommande säsong. Ytterligare handläggning av ärenden sker i de fall det inkommer klagomål eller om föreningen vill ändra skjuttider. Skjutbanorna betalar idag ingen tillsynsavgift. Totaltid beräknas till 5 timmar per år, exklusive eventuella klagomål och ändringar av tillstånd. Det kan bli aktuellt att genomföra en utredning av föroreningssituationen på banor där det har skjutits med bly. Tandläkare Vid tillsyn på tandläkarkliniker kontrolleras egenkontroll, hantering av kemikalier/kvicksilver, farligt avfall och skötsel av utrustning. Tillsyn på tandläkarkliniker kommer inte att prioriteras under de närmsta tre åren. Vindkraft Frågan om vindkraft har varit mycket aktuell i kommunen under de senaste åren, då Lilla Edet är ett attraktivt område för etablering. Handläggningen består av inkommande ärenden, möten, överklaganden, domstolsförhandlingar och totaltiden uppskattas till 200 timmar per år. 6

20 Värmepumpar Handläggning av värmepumpar sker genom inkommande anmälningar. Bedömning görs utifrån risk. Totaltid uppskattas till 40 timmar per år. Avfallsärenden Avfallsärenden inkommer både som hälsoskydds- och miljöskyddsärenden, exempelvis nedskräpning, dumpning, farligt avfall på fastigheter, skrotbilar, eldning av avfall, kompost och renhållningsdispenser. Totaltid för klagomålsärenden som inkommer uppskattas till 75 timmar per år. Anmälan av kompost och renhållningsdispenser, totaltid uppskattas till 40 timmar. Enligt handlingsplan för miljömålen ska en checklista tas fram för skrotbilar och avfall som dumpas, under Arbetet ska ske i samarbete med tekniska avdelningen. Totaltid uppskattas till 20 timmar. Förorenade områden Förorenade områden innefattar mark- och vattenområden. Samlad kunskap om förorenade områden finns i utdrag från länsstyrelsens MIFO-databas. Handläggare ska arbeta så att kommunen har en bra beredskap inom området. Miljö- och byggnämnden handlägger löpande undersökningar och anmälningar om avhjälpande åtgärder av förorenade områden i kommunen. När det gäller förorenad mark finns det ett antal SPIMFAB ärenden på som drivs i kommunen. Totaltid uppskattas till 200 timmar per år. För inkommande ärenden uppkattas totaltid till 50 timmar per år. PCB Enligt PCB-förordningen ska fastighetsägare till byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad under åren undersöka förekomst av PCB i fog- och golvmassa. Enligt uppgifter från Miljösamverkan finns 87 byggnader i Lilla Edets kommun som är aktuella för PCB-inventering. Ett tillsynsprojekt planeras starta år 2015 och slutföras under Totaltiden uppskattas till 280 timmar. Återvinningsstationer Vid tillsyn på återvinningsstationer kontrolleras bland annat nedskräpning, skick på behållarna och tillgång till information. Tillsyn sker på varje återvinningsstation vid två tillfällen, en gång innan tömning och en gång efter. Tillsynsprojekt planeras under 2014 och totaltid uppskattas till 15 timmar. Cisterner Kontroll av cisterner sker löpande vid lantbrukstillsyn. För att kontrollera vilka cisterner som genomgått återkommande kontroll planeras ett tillsynsprojekt till år Totaltid uppskattas till 200 timmar, exklusive uppdatering av register som uppskattas till 20 timmar. 7

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer