Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet"

Transkript

1 Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning Informationsärenden 4. Information om samverkansavtal mellan räddningstjänsten Lilla Edets kommun och räddningstjänsten Tjörn/Stenungsunds kommuner Dnr 2014/0689 Beslutsärenden 5. Klostret 6:2 Ansökan om bygglov för äldreboende Dnr 2014/ Vindkraftspark Högen Dnr 2010/0247 Handlingar skickas separat 7. Tillsynsplan och behovsutredning Dnr 2014/ Tillsynsplan 2014 Dnr 2014/0733 Handlingar skickas separat Föredraganden Förvaltningschef Maud Wik Bygglovhandläggare Pär Andersson Miljöinspektör Andreas Wållberg Enhetschef Henrik Olsson Karl-Magnus Strömberg 9. Information 10. Anmälan om inkomna skrivelser 11. Anmälan av delegeringsbeslut Carlos Rebelo Da Silva Ordförande

2 1 (2) SAMVERKANS AVTAL MELLAN RÄDDNINGSTJÄNSTE LILLA EDETS KOMMUN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN TJÖRN/STENUNGSUNDS KOMMUNER ANGÅENDE UTFÖRANDE AV ARBETSUPPGIFTER INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 Bakgrund och syfte Räddningstjänsten Lilla Edets kommun (RLEK) har till Räddningstjänsten Tjörns kommun (RTjK) och Räddningstjänsten Stenungsunds kommun (RStK) inkommit med begäran om ökad samverkan inom räddningstjänstens uppdrag inom tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Räddningstjänsten Lilla Edet (RLEK) har idag enperson med kompetens inom området (Tillsyn A) men behöver hjälp och stöttning i tillsyningsarbetet. Räddningstjänsten Lilla Edet (RLEK) har även behov av ölvad samverkan inom området Räddningschef (RCH) samt Räddningschef i beredskap (RCB) som man i tidigare enligt avtal med Nona Älvsborgs Räddningstjänst Förbund (NÄRF) fått hjälp med, detta avtal avslutas och skall ersättas med detta samverkans avtal. RLEK har däremot en verksamhetschef (stationsche f som har personalansvar, arbetsmiljö, budget etc. 2 Tillsyn/Förebyggande Räddningstjänsten Lilla Edets kommun (RLEK) loan mot ersättning erhålla hjälp med tillsynoch förebyggandeärenden inom tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), från Räddningstjänsten Tjörn/Stenungsunds enhet för Tillyn och Förebyggande. 3 Räddningschef (RCH) och Räddningschef i beredskap (RCB) Räddningschefen Tjörn och Stenungsunds kommun ansvarar för uppdaget som räddningschef i Lilla Edets kommun enligt följande principer: Lilla Edets kommun erhåller den formella kompetensen som räddningschef från Tjörn, genom att Tjörns räddningschef blir tillika räddningschef i Lilla Edet och ställföreträdande räddningschefer på Tjörn och Stenungsund blir ställföreträdande räddningschef i Lilla Edet. Det innebär att det fulla ansvaret och befogenheter i enlighet med Lag om skydd mot olyckor (LSO) vad gäller räddningsledarskap samt att utse räddningsledare och tillsyneförrättare mm i enlighet med kommunens delegationsordning. Räddningschefen Tjörns kommun och ställföreträdande räddningschefer på Tjörn och Stenungsunds kommuner är underställda kommunens Miljö- och Byggnadsnämnd i de frågor som är hänförliga till ansvaret rörande räddningsinsatser ililla Edets kommun och att gällande handlingsprogram efterföljs i operativa frågor. Lilla Edets kommun erhåller också stöd och hjälp vid behov från Räddningschefen till Verksamhetschefen (RLEK). Detta stöd inefattar verksamhetens alla områden samt arbete loring uppdraget av framtida räddningstjänst organisation inom Tjörn, Stenungsund och Lilla Edets kommuner. 4 Räddningschef i beredskap (RCB) Räddningstjänsten Lilla Edet tillhanda håller operativt stöd av räddningschef i beredskap (RCB) eller räddningsledare vid större händelser eller när annat behov av stöd iimis.

3 2 ~2) 5 Ansvarig arbetsgivare, arbetsmiljö och budgetansvar Verksamhetschefen inom räddningstjänsten Lilla Edet (RLEK) har arbetsgivaransvaret, arbetsmiljöansvar samt budgetansvar. 6 Ansvar i förhållande till tredje man Vardera part är ansvarig gentemot tredje man för de handlingar och åtgärder räddningschef eller räddningschef i beredskap vidtar inom respektive kommun. 7 Ersättning och kostnader Räddningstjänsten Lilla Edets kommun ska till Tjörn och Stenungsunds kommun utge ersättning för Räddningschef och Räddningschef i beredskap motsvarande totalt tjugotusen kronor ( kr) per månad. Ersättning för hjälp med tillsyn- och förebyggandeärenden inom tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), denna hjälp ersätts med faktiska kostnader för personal inklusive avgifter samt ersättning från MSB's schblonprislista gällande utnyttjat material. Kostnaderna för Räddningschef (RCH) eller Räddningschef i beredskap (RCB) i samband med utbildning, deltagande i konferenser etc. ska faktureras och fördelas lika mellan parterna. 8 Betalning Betalning ska erläggas mot faktura månadsvis i efterskott 30 dagar netto. 9 Avtalstid och uppsägning Avtalet gäller från och med den 1 september 2014 till och med den 1 september Avtalet förlängs därefter automatiskt med 12 månader om skriftlig uppsägning inte sker senast 3 månader före avtalstidens utgång från respektive part. 10 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal förutsätter skriftlig överenskommelse mellan parterna. 11 Tvist Eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna erhållit vaxsitt. För Tjörns kommun Datum: Joha Y f~~ ritz/kommunchef

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / BLN Klosteräng 6:2. Beslut om bygglov för nybyggnad av trygghetsboende. Dnr 2014/0488 Sammanfattning Ansökan om bygglov har inkommit för nybyggnad av trygghetsboende innehållande femton lägenheter i tre våningsplan på bostadsområdet Klosteräng i Lödöse. Fastigheten omfattas av detaljplan lagakraftvunnen Byggrätten på aktuell yta är avsedd för bostadsändamål. I ansökan är delar av entréplanet även avsett för, vårdcentral (knappt halva våningsplanet). Resterande delar av byggnaden är dock avsett för bostadsändamål. Ansökan till den del som berör vårdcentral avviker således från detaljplanen. Detaljplanen begränsar byggnadshöjden (fasadlivets skärning till yttertak från medelmarknivån) till 6 m och nockhöjden till 8 m. Taket i byggnadsförslaget är utformat som pulpettak med en byggnadshöjd av 10,7 m, vilket också är byggnadens högsta punkt, avviker också från detaljplanen. Ansökan avviker också från detaljplanen avseende byggnadens placering delvis på s.k. prickad mark som ej får bebyggas. Planområdet ligger på mark som tillhört Lödöse Medeltidsstad. I detaljplanen framgår att alla markingrepp kräver Länsstyrelsens tillstånd och ingående samråd skall under alla omständigheter ske med den historiskt-arkeologiska avdelningen vid Lödöse Museum. Sökanden har ansökt om tillstånd hos kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen för markingreppet. Tillstånd för markingreppet har meddelats i beslut daterat av kulturmiljöavdelningen på Länsstyrelsen. En arkeologisk förundersökning ska utföras inom redovisad fornlämning. Boende i intilliggande hyreshus samt angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit Beslutsunderlag Ansökan Detaljplan lagakraftvunnen , akt

5 sid- 2 - Förslag till beslut 1. Bygglov beviljas ej. 2. Handlingar som legat till grund för beslutet: a. Ansökan om bygglov, dnr 14/488-1 b. Nybyggnadskarta, dnr 14/ c. Planritning, dnr 14/ d. Fasadritning, dnr 14/ Avgift för beslutet fastställs till kronor. Beslutsmotivering Ansökan avviker avseende ändrat användningssätt från bostadsändamål till vårdcentral för delar av entréplanet och byggnadshöjd samt byggnadens placering som delvis berör mark som ej får bebyggas. De sammanvägda avvikelserna bedöms ej utgöra en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b. Beslutet expedieras till Sökanden LEIFAB Mark- och exploateringsavdelningen, Lilla Edets kommun. Boende på Klosteräng 1-10, kungörs genom anslag i trapphusen samt kungöres i Post- och Inrikes Tidningar. sid 2/2

6 1. ~}, `'~'"~ ~~ LILLA EDETS ~ ~~s~ ~~~N~/ KOMMUN Sökande Person-/Företagsn n Utdelningsadress Ok ~ 2 ~ GE"N~RA ~l ~ ~ Ansökan om lov Skickas till Lilla Edets kommun S amhäl l sbyggnadsförvaltningen ;,; ~,~ ~~~7 ~~ q ~ _ ~ Lilla Edet Postnummer 321 ~-. 3~ ~ Person-/Organisationsnummer Postort Kontaktperson Teleforuiummer E-postadress ~ Ll.~ ~.D~~' Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare F~i he;end a~r~~~/ ~ ~ /_~ ~ LAS ~ Ansökan avser Pps r~ ~ m r Postort Ll ~ ~ Bygglov!" Tidsbegränsat bygglov högst femår (tomdatum): r Rivningslov C " Periodiskt tidsbegränsat bygglov (from-tomdatum: ~`" Marklov ~ Strandskyddsdispens ~Z Nybyggnad ~" Tillbyggnad f`"` Ombyggnad Y~ Riv~lulg, ange orsak: i~' Skylt 'r Ändring ~ Ändrad använding, från till f" Inreding av ytterligare bostad/lokal i' Annat: Byggnad r Enbostadshus ~ Enbostadshus i grupp ~ Rad-, par-, kedjehus ~ Flerbostadshus, antal berörda lägenheter: r Fritidshus ~ Tvåbostadshus ~ Garage och förråd j~` Annat specialbostadshus, därav specialbostad: ~ Industri-/lagerbyggnad ~ Studentbostadshus ~ Hus för äldre eller funktionshindrade '~ Annan by ggpad/anläg8ning ange villcen: Areauppgifter mm Byggnadsazea ~ ~ ~ Nytillkommen bruttoarea Därav ruttoarea bostäder Nytillko en bostadsarea (boarea) m2 ~ S mz mz ~~i~ mz Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter / Byggnadsarbetena avses att påbörjas Planerad byggtid Uppskattad sammanlagd produktionskosfiad Datum ~O /(~r,_ O p _ r' Mtal månader /O~~~~ ~ 100-tals kr (inkl moms) r' c7 J Uppvärmningssätt Grundlä gningssätt Kontrollansvarig (anmäls på särskild blankett) ~ R~lcsbehörig kontrollansvarig är anmäld Behörighetsklass f Normal art ~ Komplicerad art i Söker godkännande för aktuellt projekt Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: E-post: Lilla Edet Intemet: Fax: sid 1/3

7 sid- 2 - Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) Fasadbeklädnad Färg(NCS-nr) Q Tegel j~ Betong r Plåt ~ Trä r Puts ~ Glas ~ Annat: Takbeläggning Färg (NCS-nr) r Te g el r Betong ~7 Plåt ~ Trä ~ Puts ~ Glas ~ Annat: ~,ij.~p C i~ Fönster Färg (NCS-nr) r Trä r Treglas r Plast r En-/tvåglas ~ Isolerglas ~ Lättmetall Vatten och avlopp Vatten f Enskild vattentäkt r Gemensam vattentäkt ~" Samfällig vattentäkt (~` Kommunal anslutrimg Avlopp f Enskild avloppsanläggning ~ Gemensam avloppsanläggning I'~" Samfällig avloppsanläggning ~ Kommunal avloppsanläggning Annat system för vatten och avlopp Sakkunnigutlåtande (PBL 8 kap 4 ) ~C Tillgänglighet ~ Funktionalitet ~C Konstruktion ~ Energihushållning X Brandsäkerhet ~ Miljö och hälsa '~ Vatten och avlopp ~ Buller ~( Geoteknik ~ Kulturhistoriskt värde Rivning eller ändrad användning Husets ursprungliga byggnadsår eller användning under den senaste 10-årsperioden Antal lägenheter före åtgärden Antal hissar före åtgärden Antal hissar som installerats Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter Anteckningar Till ansökan bifogas ~( Situationsplan j~ Planritningar '~ Byggfelsförsäkring r Rivningsplan ir Bevis om färdigställandeskydd Sektioner ~, Teknisk beskrivning ~ Fasadritningar ~ Anmälan kontrollansvarig r Nybyggnadskarta (tomtkarta),~. Annan bilaga: ~J 7~C7 L"y jv ~'{ ~ S ~~~ ~-~ ~ ~ ~ V~ ~ S ~ ~ S ~.. {J I.~ ~~.~s, /~% PBL 9 kap 22 om ansökningen är ofullständig iar miljö- och byggnämnden förelägga sökande att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. Om föreläggandet inte följs får miljö- och byggnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) Datum Ort Underskrift ~ Namnförtydligande -~ 2~iy C~ -~~' ~~~~~ G~~ S i~ ~.. ~ i~,~ ~ S~'~N sia zi3

8 I I I I I I I I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ ~ 4,~~ D 225 I~ V/ ~ ~ ~~ S 225 ~-J ~~. s.~,~e /.~.... ~ ~. '.. ~ I I I I I ~ ~ ~ ~ I.~.(. i/ i ~~~ II ~ I,I II.~ ~. ~. Fastighet: Detaljplan Nummer: Koordinatsystem Vattengång - Vatten: Ej fastställd Vattengång - Spillvatten: Ej fastställd Vattengång - Dagvatten: Ej fastställd gäller. Körbanekant Laga kraft: Höjd: RH 00 Häckmitt ~~!y ~ Dagvattenledning Vattenledning ~ Höjdax Föreslaget läge på nytt hus ~ Belysningsstolpe D Rännstensbrunn Marken får inte bebyggas på ytan Marken får endast bebyggas med uthus eller garage AB Datum: i ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I v 20o I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i I I lililili,!j'i'i'i' u 'III / ~. I. p Parkering, parkeringsplats skall finnas ~ I 13 ~ ~ j ~ ~~ ~ 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter till takfot.~.~ ~.. ~, ~ 0,0 Högsta byggnadshöjd I meter till taknock ~i ~ ;~~ ~ ` ~ ~ -'---_; ~ Planbestämmelser som berör ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ Klostret 6:2 /~. 1 ~ ~ B O B Område för bostadsändamål ~.~ > ~~ ~~. ~~ ~~ I.. ~. ~. / ~.~.~. ~V 100 GJUT) ~ ~ ~ ~'. S 225 y D 225 ~' ~'I I~ _ ~ ~ I I.~. B ~ '~ ~. i. För generella planbestämmiser, se gällande detaljplan.. i D 400 Lilla Edets kommun Västra Götalands län Plan: Sweref Adress: Kontakta Lilla Edets kommun Skala: 1:500 Originalformat: A3 Anmärkning: Fastigheten berörs av: Nyttjanderätt, TELE, se beteckning 15-IM2-53/583.1 Fornlämning, se aktnr 1763:0023:0001 NYBYGGNADSKARTA Byggfix: +4,50 (Lockhöjd på SNB) Fastighetsredovisning och rättigheter från Lantmäteriets digitala registerkarta. Fastighetsredovisningen har inte rättsverkan, beslut ilantmäterihandlingar Kartan upprättad genom fältkompletteringar av befintlig primärkarta. Teckenförklaring: LILLA EDETS KOMMUN Mil} och byggnåmnd~n Hovås Mätkonsult AB Upprättad av: 011e Olsson ^c Spillvattenledning Kantsten Mim 2014 '~6' ~ 3

9 j ~ E I I I ~ ~ I I ~ W B~ L~TGAhG I I 2Å0 I ~ 4480 I' I tfft~i 4) SPJ HALL ~ ~ HALL HALL ~. a ~n rn ~. WC/D J rvåti TP l 5T I ST E i RLH KIhR i i Kfk( E SOV SOY WVD TVAti t 4 ~ 4 TP J J WC/0 I rvaii TP a L ~ ~ I ~ NALt ~{qll I I I HpLL i ~~~~~ ~ SfIV m SOV SOV _' cn en n ~ ~ WC/~ HALL Kl1C Si ~ ~~', ivatt ~ G L 50'JAIKW ~ IST ~ ~ WC/0 I E ~ 4 ~ 4 ~ a rn rväii `. ~ WC/0 I.J rvåit ~ TP ST I ~ ST SU rn a ~ ~ 4 RLN1 I RUM KtlK i I~ PE1f~RY PE1f ~ i Kik( RLN RlQ1 KuC i i Ktk{ RId1 i K~~~ ~ ~ (~ ~~~ g( g( g( ST g( 5K y( WL/D ivait 7p tdiasa!] BAlM1Y I Cg3A5Af1 OALKC,G I 64QASA0 B,AIKRAi MGIASAO BALKU46 I Pfld.A5h0 BALNU4G M1'GLASAO BALI(0.\G ~ I A i: I :~--... I.:~--... I j LliIICIVf1C I L/1UCIVIIC I L/iIICIVIIG I L/iULIVi IL I ~ l.f1uliv1 IL I LnuLIVI IL ~ i ~ 58,Z kvm ~ 55,1 kvm ~ 64,3 kvm i i ~ 44,8 kvm i 55,1 kvm 55,1 kvm ~ i i 58,2 kvm ~ i PLAN VÅNING 1 OCH 2 TRAPPOR so I ~._._.._._._._.~.._._._._._._. l._._._.._..---~ ~.---- A ~ ~ soo ~~ ~ SAMVAROMATSAL sov! I arae BosTfio~t ~ R, ~ rqrrry ~ ~ ~ ~,F '_'_'_' I 0 _ ' 4 a ~ ~ N ~ i F~ WC._. LJ TIXlE{ PERSONALRIM STERiI SKI3TERSKA/ UtAlER54KN RUM LÅICAIä21M prw 9S kvm 13 krm PAS FRO RWC/PROY ~/~`..~I IW[/U '. ~ T" NRTT Sr I PEMRY F~ ~ StXO/TVATT/FR~ Q' WC/~ J V~~ I ~~~ PASSAC~ VÅNiFtATS 4 ~xtan ~nae ~ RIN KtlK I dsiq! b P~{ Föa~ ia1rmm I i ~ ~ ~ I ~~PTQUK Q4! ~ SKtlTERSKERIM LÅK qirpor1 12,8 kvm 4.Bkvn Qrr~ i I mca rcaa VP~Aw n~ ~ ~ I ~ ~a ~I i LåKARRLM 12,8 kvm ~ i i i i i I i i i i i ~ i I ~ i i i ~ i~ i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i L,_._._._._._.J I L._._._._._._.J L._._._._._._.J I L _._._.J ~ L J I L._._._._.._.J I L._._._._._._.J ~ LÄGENHET I I I ~ I A ~ 58,2 kvm ~ ~ ~ I i i i i i ~ PLAN ENTREVÅNING m o s ~ ~ ~ ~ BEi MT AY~1 M11N 4N ANSÖKNINGSHANDLING KLOSTRET 6.2 OCH 6:3 LILLA EDETS KOMMUN SGK GENERATION AB arititekti(otitor AB RYAGEN 17F GBiEB ORG I NF4+IS1At 9IMM~S7R Atl Ii411lfi.14f A LR an., tiwv~ A LR NYBYGGNAD TRYGGHETSBOENDE PLANER ~ ~ ~,

10 i GAVELFASAD MOT NORR SEKTION A-A i ~ i i i r~ll'~1 x111 1 r I~ o,.,, t J~1!~~ ~111~1 ~~! r111~1 r~11111,rlf ~1 r 111 ~1f1~1 r~111 ~~ r1!~~ii~1 III ~~1 r~ll~1 r~lll~1 _. - ~ ( ~ ~ ~ FASAD MOT VÄSTER i i i ~ i i i FASAD MOT ÖSTER n o s +~ ~ 8 ~ GAVELFASAD MOT SÖDER BEt Mt b~bnå AVY6 6111M SN ANSÖKNINGSHANDLING KLOSTRET 6;2 OCH 63 LILLA EDETS KDMMUN SGK GENERATION AB n~v;ite Y,thatltoR A~ RYAGEN 19F 41Y 51 GBTEBORG V9 90 ItflRIIJR a1fmd61r AV WJöXG\FE A-LR 2014 OS 15 A-LR NYBYGGNAD TRYGGHETSBOENDE FASADER,SEKTION A-A

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / ADM Tillsynsplan och behovsutredning Dnr 2014/0250 Sammanfattning Miljö- och bygglovsavdelningen har tagit fram förslag till tillsynsplan för 2014 samt behovsutredning för Dessa utgår ifrån vilka resurser som finns tillgängliga i form av personal och beskriver sedan hur arbetet är planerat för Lilla Edets kommun har ett behov på ca tillsynstimmar år 2014 enligt miljöbalken. För att uppfylla miljömålet om ingen övergödning till år 2020 ökar behovet av tillsyn till ca timmar för år 2015 och I de timmarna finna även fler timmar till hälsoskydd inräknat. Det kommer även att ske tillsyn på skolor, förskolor, vård- och äldreboenden Tillsynsbehovet och de tillgängliga resurserna fördelar sig enligt tabell 1. Tabell 1. Tillsynsbehovet anges i timmar. Planerad tillsyn för en heltidshandläggare beräknas till 600 timmar per år. Tillsynsområde Planerat 2014 Resurser 2014 Behov 2015 Resurser 2015 Behov 2016 Resurser 2016 Naturvård Hälsoskydd Miljöskydd Övrigt Summa * Handläggare 3,3 4,4 4,4 (heltidstjänster) *Det är något missvisande att resurserna överskrider det planerade behovet i år. Två personer har nyanställts och behöver läras upp vilket minskar det faktiska antalet tillsynstimmar. Beslutsunderlag Tillsynsplan samt behovsutredning ; dnr 2014/ Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Tillsynsplan samt behovsutredning

12 sid- 2 - Henrik Olsson Miljö- och bygglovschef Beslutet expedieras till Henrik Olsson Miljö- och bygglovschef sid 2/2

13 Tillsynsplan samt behovsutredning Dnr 2014/0250-2

14 Tillsynsplan samt behovsutredning 2014 INLEDNING Miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun är politiskt styrd och ansvarar enligt lag för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel. Nämnden är den utsedda myndigheten som ansvarar för att avsätta de resurser som behövs för att fylla tillsynsbehovet i kommunen. För att åstadkomma detta ska myndigheten göra en utredning av tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Inför varje nytt verksamhetsår ska myndigheten upprätta en tillsynsplan för hur arbetet ska bedrivas som grundas på behovsutredningen. BEHOVSUTREDNING Miljöavdelningens tillsyn sker både planerat och efter anmälan för att säkerställa att syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning följs, detta innebär även att man kontrollerar att villkoren som meddelas i samband med vissa tillstånd efterlevs. Miljöavdelningen ansvarar även för att kräva rättelse vid överträdelse av lagen eller de villkor som ställs vid vissa typer av tillstånd. Förvaltningslagen föreskriver även att en myndighet har en serviceskyldighet och ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Myndighetens verksamhetsområde är brett och omfattar bland annat tillsyn beträffande skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, efterbehandling av förorenade områden, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. Utöver miljöbalkens områden bedriver miljöavdelningen även livsmedelskontroll, energi- och klimatrådgivning, naturvård, administrativt arbete med kommunikation samt kalkeffektuppföljning. Vissa år krävs mer tid för en viss typ av objekt medan behovet kan vara mindre andra år. I behovsutredningen anges med vilket intervall som samtliga typer av objekt behöver besökas Enligt Svenska Kommunförbundet är den debiterbara arbetstiden mellan timmar per år och handläggare. I Lilla Edet räknas 1000 debiterbara timmar för varje heltidsanställd då miljöavdelningen består av ett fåtal handläggare, där varje handläggare har flera ansvarsområden och många sällanärenden. Tiden för inläsning och ärendehantering i enskilda ärenden är större än i kommuner med flera verksamheter inom samma område. Av dessa timmar beräknas ca 600 timmar per heltidsanställd kunna användas till planerad tillsyn. På miljöavdelningen finns det idag 3,3 tjänster för att uträtta nämnden uppdrag inom miljöbalkens område. För 2015 beräknas det finnas 4,4 tjänster då en vakant tjänst har tillsatts och avdelningen förstärktes med ytterligare en tjänst under året. Behovet av tillsyn är redovisat nedan i tillsynsplanen. 1

15 Beräkning av resursbehov Lilla Edets kommun har ett behov på ca tillsynstimmar år 2014 enligt miljöbalken. För att uppfylla miljömålet om ingen övergödning till år 2020 ökar behovet av tillsyn till ca timmar för år 2015 och I de timmarna finna även fler timmar till hälsoskydd inräknat. Det kommer även att ske tillsyn på skolor, förskolor, vård- och äldreboenden Tillsynsbehovet och de tillgängliga resurserna fördelar sig enligt tabell 1. Tabell 1. Tillsynsbehovet anges i timmar. Planerad tillsyn för en heltidshandläggare beräknas till 600 timmar per år. Tillsynsområde Planerat 2014 Resurser 2014 Behov 2015 Resurser 2015 Behov 2016 Resurser 2016 Naturvård Hälsoskydd Miljöskydd Övrigt Summa * Handläggare 3,3 4,4 4,4 (heltidstjänster) *Det är något missvisande att resurserna överskrider det planerade behovet i år. Två personer har nyanstälts och behöver läras upp vilket minskar det faktiska antalet tillsynstimmar. VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplanen (Dnr. 2013/0011-1) är antagen av miljö- och byggnämnden och är en grund för tillsyn under året. Kommunen har beslutat om prioriterade mål som bryts ned i inriktningsmål för varje nämnd. Miljöavdelningens inriktningsmål för 2014 är; Framställa en enkel/kärnfull enkät som skickas ut vid myndighetsutövning inom miljö-och bygglovsavdelningen Genomföra 1/3 av kontakterna inom projektet för information till markägare med värdefulla naturområden Arbete med att bilda Göta älv vattenskyddsområde (GÄVSO). Projektet leds av GR och handläggare från miljöavdelningen medverkar i arbetet. 2

16 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖMÅLEN Handlingsplanen för miljömålen (Dnr. KS0180-8) är ett av kommunstyrelsen antaget dokument. I handlingsplanen beskrivs de åtgärder som krävs för att uppnå de lokala miljömålen i Lilla Edets kommun. Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Myllrande Våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv TILLSYNSPLAN FÖR 2014 Tillsynsplanen 2014 utgår ifrån behovsutredningen, verksamhetsplan 2014 samt handlingsplan för miljömål Tillsynsplanen är ett styrdokument som anger vilka mål som är aktuella för året, utifrån de resurser som miljöavdelningen har till förfogande. Beroende på externa faktorer, som t.ex. antalet inkommande ärenden samt nya nationella, regionala och lokala prioriteringar, kan planen komma att ändras under året. Förutom uppdrag inom miljöbalkens område har miljöavdelningen flera uppdrag som, remisser från andra myndigheter eller enheter i kommunen, arbete med kommunens webbsida, informationsmaterial till kommuninvånarna samt en miljödag. Den del av verksamheten som innefattar planerad tillsyn bedrivs vanligtvis i projektform. Projekten kan vara nationella, regionala eller lokala. Samverkansprojekten bidrar till att skapa en samsyn mellan kommunerna och öka enskilda handläggarnas kompetens. Ett projekt kan innebära tillsyn på verksamheter, men även informationskampanjer till kommuninvånare eller verksamhetsutövare. De projekt som planeras under året finns beskrivna under respektive tillsynsområde. 3

17 Utöver den planerade tillsynen tillkommer inkommande ärende som klagomål, ansökningar, anmälningar och remisser från andra instanser och myndigheter. Den händelsestyrda delen av arbetet kan göra att målen i tillsynsplanen inte uppfylls. Varje handläggare gör bedömningar inom de tillsynsområden som handläggaren ansvarar för. Bedömningarna grundar sig på handläggarens erfarenhet av kommunen, nya forskningsrön samt inkommande ärenden som t.ex. klagomål. TILLSYNSOMRÅDEN Med tillsyn menas kontroll av att en verksamhets följer lagen. I tillsyn ska konstaterade brister korrigeras genom rådgivning, information, förelägganden, beslut om miljösanktionsavgifter samt åtalsanmälningar vid misstanke om brott. Verksamheter som får tillsyn debiteras antingen med årlig tillsynsavgift eller per timme nedlagd handläggningstid. MILJÖSKYDDSTILLSYN Miljöskyddstillsyn genomförs på miljöfarliga verksamheter inom kommunen. Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, luft och vatten samt att hanteringen av kemikalier och farligt avfall ska ske på ett godtagbart sätt. I samband med tillsyn på verksamheterna sker även genomgång av utrustning för rening, egenkontroll samt eventuell störning till omgivningen i form av buller, lukt och damm med mera. I miljöbalken regleras vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga. Tabell 1. Miljö- och byggnämndens tillsynsområden inom miljöskydd. Miljöfarlig verksamhet Förorenade områden Kemikalier Miljöövervakning Avloppsreningsverk Avfallsärenden Cisterner Fiskevård Byggbranschen Förorenad mark Kemikalier Kalkning Energiproduktion Mellanlagring Kemikalietillverkning Luft Enskilda avlopp PCB Köldmedier Naturvård Fordonsbranschen Återvinningscentraler Tryckerier Vatten Hamnverksamhet Lantbruk & Hästgårdar Motor- och skjutbanor Tandläkare Täkter Verkstadsindustri Vindkraft Värmepumpar TILLSTÅND- OCH ANMÄLNINGSSKYLDIGA VERKSAMHETER A- och B-verksamheter är tillståndspliktiga, tillstånd söks hos Mark- och Miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. I Lilla Edets kommun finns en A-verksamhet samt två B- verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn på. I kommunen finns ytterligare tre B- 4

18 verksamheter, vilka är skyldiga att skicka in årliga miljörapporter till Miljö- och byggnämnden för granskning. Miljörapporterna innehåller information om verksamheternas miljöpåverkan under det gångna året. I Lilla Edets kommun finns 23 C-verksamheter som är anmälningspliktiga hos Miljö- och byggnämnden. Verksamhet Antal Typ A- & B-verksamheter 6 Avloppsreningsverk, industri, deponi, hamn C- verksamheter 23 Avloppsreningsverk, skjutbanor, bensinstationer, lantbruk, motorbana, återvinningscentral, täkt, lackering Tillsynsintervallet på B- och C-verksamheter varierar från varje år till vart tredje år beroende på verksamhetens miljöbelastning. Sammanlagt får miljö- och byggnämnden in årliga avgifter på cirka 240 timmar. Verksamhet Tillsynstimmar Frekvens B, C >15 Årligen C Vartannat år C <10 Vart tredje år MINDRE VERKSAMHETER, U-VERKSAMHETER U-verksamheter är verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga. I Lilla Edets kommun uppskattas det finnas omkring 350 U-verksamheter. Många branscher innehåller huvudsakligen U-verksamheter och har en stor omsättning. Inventering av U- verksamheter sker kontinuerligt genom olika tillsynsprojekt. Under 2014 kommer ingen tillsyn att ske på U-verksamheter, utöver lantbrukstillsynen. Under åren planeras tillsyn på 30 verksamheter, inom bland annat åkerier och byggföretag. Totaltid för uppskattas till 90 timmar. Enskilda avlopp Ansökningar om inrättande av enskilda avloppsanläggningar handläggs fortlöpande på miljöavdelningen. Inkommande avloppsärenden uppskattas till en totaltid på 100 timmar per år. I Lilla Edets kommun finns det ca bostäder med enskilda avlopp, därav bedöms 60-80% inte uppfylla dagens lagkrav på rening. Inventering sker områdesvis där de vattendragen med sämst vattenkvalitet prioriteras först, utifrån Handlingsplan för tillsyn och åtgärder av enskilda avlopp i Lilla Edets kommun. 5

19 För att uppfylla miljömålet om ingen övergödning till 2020 bör drygt 320 enskilda avlopp inventeras per år under de kommande 7 åren. För inventering debiteras 3 timmar per enskilt avlopp, där tillkommer handläggningstid för ansökan och tillstånd med c:a 4 timmar. För att uppfylla miljömålet kommer det att behövas 2,2 tjänster. Från och med 1 september 2014 kommer en tjänst att tillsättas för handläggning av enskilda avlopp. Vilket innebär att 100 enskilda avlopp kommer inventeras år 2014, vilket uppgår till en totaltid på 700 timmar. Från och med 2015 beräknas 200 enskilda avlopp inventeras årligen, vilket uppgår till en totaltid på 1400 timmar. Lantbruk och hästgårdar De senaste åren har tillsyn gjorts på både djur- och växtodlingsgårdar. För att upprätthålla tillsynen bör cirka 20 lantbruk besökas årligen. Vid tillsyn på lantbruk kontrollera bland annat gödselvårdsanläggning, kemikalier, egenkontroll, bekämpningsmedel och cisterner. Totaltid beräknas till 80 timmar per år. Det senaste projektet för hästgårdar genomfördes Nästa projekt planeras till år Vid tillsyn på hästgårdar kontrolleras framförallt gödselhantering. Utöver den planerade tillsynen inkommer årligen ett antal ansökningar om dispens för spridning av gödsel, totaltid uppskattas till 8 timmar per år. Skjutbanor Inom kommunen finns 5 aktiva skjutbanor, vilka årligen skickar in en rapport med skjutstatistik från föregående år samt skjuttider inför kommande säsong. Ytterligare handläggning av ärenden sker i de fall det inkommer klagomål eller om föreningen vill ändra skjuttider. Skjutbanorna betalar idag ingen tillsynsavgift. Totaltid beräknas till 5 timmar per år, exklusive eventuella klagomål och ändringar av tillstånd. Det kan bli aktuellt att genomföra en utredning av föroreningssituationen på banor där det har skjutits med bly. Tandläkare Vid tillsyn på tandläkarkliniker kontrolleras egenkontroll, hantering av kemikalier/kvicksilver, farligt avfall och skötsel av utrustning. Tillsyn på tandläkarkliniker kommer inte att prioriteras under de närmsta tre åren. Vindkraft Frågan om vindkraft har varit mycket aktuell i kommunen under de senaste åren, då Lilla Edet är ett attraktivt område för etablering. Handläggningen består av inkommande ärenden, möten, överklaganden, domstolsförhandlingar och totaltiden uppskattas till 200 timmar per år. 6

20 Värmepumpar Handläggning av värmepumpar sker genom inkommande anmälningar. Bedömning görs utifrån risk. Totaltid uppskattas till 40 timmar per år. Avfallsärenden Avfallsärenden inkommer både som hälsoskydds- och miljöskyddsärenden, exempelvis nedskräpning, dumpning, farligt avfall på fastigheter, skrotbilar, eldning av avfall, kompost och renhållningsdispenser. Totaltid för klagomålsärenden som inkommer uppskattas till 75 timmar per år. Anmälan av kompost och renhållningsdispenser, totaltid uppskattas till 40 timmar. Enligt handlingsplan för miljömålen ska en checklista tas fram för skrotbilar och avfall som dumpas, under Arbetet ska ske i samarbete med tekniska avdelningen. Totaltid uppskattas till 20 timmar. Förorenade områden Förorenade områden innefattar mark- och vattenområden. Samlad kunskap om förorenade områden finns i utdrag från länsstyrelsens MIFO-databas. Handläggare ska arbeta så att kommunen har en bra beredskap inom området. Miljö- och byggnämnden handlägger löpande undersökningar och anmälningar om avhjälpande åtgärder av förorenade områden i kommunen. När det gäller förorenad mark finns det ett antal SPIMFAB ärenden på som drivs i kommunen. Totaltid uppskattas till 200 timmar per år. För inkommande ärenden uppkattas totaltid till 50 timmar per år. PCB Enligt PCB-förordningen ska fastighetsägare till byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad under åren undersöka förekomst av PCB i fog- och golvmassa. Enligt uppgifter från Miljösamverkan finns 87 byggnader i Lilla Edets kommun som är aktuella för PCB-inventering. Ett tillsynsprojekt planeras starta år 2015 och slutföras under Totaltiden uppskattas till 280 timmar. Återvinningsstationer Vid tillsyn på återvinningsstationer kontrolleras bland annat nedskräpning, skick på behållarna och tillgång till information. Tillsyn sker på varje återvinningsstation vid två tillfällen, en gång innan tömning och en gång efter. Tillsynsprojekt planeras under 2014 och totaltid uppskattas till 15 timmar. Cisterner Kontroll av cisterner sker löpande vid lantbrukstillsyn. För att kontrollera vilka cisterner som genomgått återkommande kontroll planeras ett tillsynsprojekt till år Totaltid uppskattas till 200 timmar, exklusive uppdatering av register som uppskattas till 20 timmar. 7

Tisdagen den 26 augusti 2014 17.00 18.45 Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Fredagen den 29 augusti 2014 70-79 Tomy Granqvist (M)

Tisdagen den 26 augusti 2014 17.00 18.45 Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Fredagen den 29 augusti 2014 70-79 Tomy Granqvist (M) a..r, W~ W^., R T \= ~,-^~-,_i -~.'% KOMMUN Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-08-26 Datum: Tid: Plats: Justeringsdag: Paragrafer: Utses att justera: Tisdagen den 26 augusti 2014 17.00 18.45 Västra

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll

Miljö- och byggnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 26 augusti 2014 Tid: 17.00 18.45 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 29 augusti 2014 Paragrafer: 70-79 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Sektor samhällsbyggnad Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

Tingberg 4:109. Beslut om avslag för BYGGLOV för enbostadshus

Tingberg 4:109. Beslut om avslag för BYGGLOV för enbostadshus TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2015-09-24 2015/0778-10 BLN Tingberg 4:109. Beslut om avslag för BYGGLOV för enbostadshus Dnr 2015/0778 Sammanfattning Ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov Sida 1 av 5 Storumans kommun - Miljö och samhällsbyggnad Ansök om bygg- rivnings- eller marklov Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked har lämnats Marklov Tidsbegränsat bygglov högst 10 år Villkorsbesked

Läs mer

Utvändig ändring Inredande av ytterligare bostad/lokal. Studentbostadshus Hus för äldre eller funktionshindrade Annat specialbostadshus:

Utvändig ändring Inredande av ytterligare bostad/lokal. Studentbostadshus Hus för äldre eller funktionshindrade Annat specialbostadshus: Fyll i de punkter som är aktuella för ditt ärende. Ansökan avser ANSÖKAN OM BYGGLOV Bygglov Rivningslov Marklov Tidsbegränsat bygglov, t.o.m. Periodiskt tidsbegränsat bygglov, fr.o.m. t.o.m. Förhandsbesked

Läs mer

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga.

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga. Sid 1 (6) Ansökan om bygglov Datum.... 667 22 Forshaga 054-17 20 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona Sid 1 (5) Ansökan om bygglov Datum 371 83 Karlskrona.... 0455-30 30 00 Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m.. Fastighet

Läs mer

Information. Handlingar hanteras på följande sätt: Vilka handlingar krävs? Vad händer med din ansökan? Bygglovsavdelningen

Information. Handlingar hanteras på följande sätt: Vilka handlingar krävs? Vad händer med din ansökan? Bygglovsavdelningen Information När du ansöker om bygglov via denna e-tjänst kan du välja om du vill skicka in övriga handlingar, som krävs för behandling av din ansökan, via denna e-tjänst och/eller via post. Det är viktigt

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 8 mars kl. 17.30. Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 8 mars kl. 17.30. Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 8 mars kl. 17.30 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Sid 1 (5) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn Verksamhetsbeskrivning. SKYDD AV OMRÅDEN Prövning/anmälan

Läs mer

ANSÖKAN Ankomststämpel. Ansökan avser. Fastighet och sökande. Fastighetens adress

ANSÖKAN Ankomststämpel. Ansökan avser. Fastighet och sökande. Fastighetens adress ANSÖKAN Ankomststämpel Kiruna kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen, 981 85 KIRUNA 0980-701 40, plan.bygg@kommun.kiruna.se Om sökande/byggherre är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas. Ansökan

Läs mer

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Tillsynsplan 2015 Tillsynsområde: Miljöbalken Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Allmänt om miljötillsyn... 2 3 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden MBN tillsynsplan 2011 1 (8) 2011-04-06 Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 SY FTE...3 BESLUT OM TILLSYNSPLANEN...3 UPPFÖLJNING...3 2. UPPSKATTNING AV RESURSBEHOV...4

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Avgift = Grundbelopp 855 kr X antal h VERKSAMHETER M M NATURVÅRD Gäller fr o m 2015-01-01 Handläggning av anmälan om en verksamhet

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Anmälan "Attefallshus"

Anmälan Attefallshus Anmälan "Attefallshus" Fastighet och sökande/byggherre Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Fastighetsägare (om annan än sökanden) Sökanden: Förnamn Personnummer / Organisationsnummer Utdelningsadress

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov MBF_45.Ansökanbyggmarkrivning 2017-04-06 Sida 1 / 5 Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov Den här blanketten använder du för att ansöka om bygglov för att bygga nytt, ändra eller riva. Enligt plan-

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Eventuella frågor beträffande ansökan besvaras av Netel AB, kontaktperson: Mattias Ferm, tel , e-post:

Eventuella frågor beträffande ansökan besvaras av Netel AB, kontaktperson: Mattias Ferm, tel , e-post: Prepared Mattias Ferm Approved Kent Åhman Date 2012-08-23 Checked A Pages (Pages) 1(1) Reference kommun 2012-08-23 131 81 NACKA Ansökan om bygglov Översänder på uppdrag av ansökan om bygglov för etablering

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Förhandsbesked beviljat Villkorsbesked Rivningslov Tidsbegränsat bygglov, t o m Ingripandebesked

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Taxebilaga 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN Avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på ärenden markerade med i taxebilaga 1 och 2 är: 1 240 kronor

Läs mer

Kontrollplan miljöbalken Bräcke

Kontrollplan miljöbalken Bräcke TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden Kontrollplan 2017-2019 miljöbalken Bräcke Tillsyn efter behov En behovsutredning för tillsynsobjekt inom miljöbalkens område har tagits fram, se tabeller i bilaga.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning www.hassleholm.se Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning Du behöver rivningslov när du ska: riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Anmälan avser lokal för undervisning

Anmälan avser lokal för undervisning Anmälan avser lokal för undervisning Ny verksamhet Utökning eller ändring av befintlig verksamhet Startdatum: Förskola/Förskoleklass Öppen förskola Grundskola Gymnasieskola Öppen fritidsverksamhet Fritidshem

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning www.hassleholm.se Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning Du behöver rivningslov när du ska: riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan,

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd.

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd. NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-25 SBN 2013-001242 1 (2) HANDLÄGGARE Rickard Castillo-Bengtsson Rickard.castillo-bengtsson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer