Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet"

Transkript

1 Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning Informationsärenden 4. Information om samverkansavtal mellan räddningstjänsten Lilla Edets kommun och räddningstjänsten Tjörn/Stenungsunds kommuner Dnr 2014/0689 Beslutsärenden 5. Klostret 6:2 Ansökan om bygglov för äldreboende Dnr 2014/ Vindkraftspark Högen Dnr 2010/0247 Handlingar skickas separat 7. Tillsynsplan och behovsutredning Dnr 2014/ Tillsynsplan 2014 Dnr 2014/0733 Handlingar skickas separat Föredraganden Förvaltningschef Maud Wik Bygglovhandläggare Pär Andersson Miljöinspektör Andreas Wållberg Enhetschef Henrik Olsson Karl-Magnus Strömberg 9. Information 10. Anmälan om inkomna skrivelser 11. Anmälan av delegeringsbeslut Carlos Rebelo Da Silva Ordförande

2 1 (2) SAMVERKANS AVTAL MELLAN RÄDDNINGSTJÄNSTE LILLA EDETS KOMMUN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN TJÖRN/STENUNGSUNDS KOMMUNER ANGÅENDE UTFÖRANDE AV ARBETSUPPGIFTER INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 Bakgrund och syfte Räddningstjänsten Lilla Edets kommun (RLEK) har till Räddningstjänsten Tjörns kommun (RTjK) och Räddningstjänsten Stenungsunds kommun (RStK) inkommit med begäran om ökad samverkan inom räddningstjänstens uppdrag inom tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Räddningstjänsten Lilla Edet (RLEK) har idag enperson med kompetens inom området (Tillsyn A) men behöver hjälp och stöttning i tillsyningsarbetet. Räddningstjänsten Lilla Edet (RLEK) har även behov av ölvad samverkan inom området Räddningschef (RCH) samt Räddningschef i beredskap (RCB) som man i tidigare enligt avtal med Nona Älvsborgs Räddningstjänst Förbund (NÄRF) fått hjälp med, detta avtal avslutas och skall ersättas med detta samverkans avtal. RLEK har däremot en verksamhetschef (stationsche f som har personalansvar, arbetsmiljö, budget etc. 2 Tillsyn/Förebyggande Räddningstjänsten Lilla Edets kommun (RLEK) loan mot ersättning erhålla hjälp med tillsynoch förebyggandeärenden inom tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), från Räddningstjänsten Tjörn/Stenungsunds enhet för Tillyn och Förebyggande. 3 Räddningschef (RCH) och Räddningschef i beredskap (RCB) Räddningschefen Tjörn och Stenungsunds kommun ansvarar för uppdaget som räddningschef i Lilla Edets kommun enligt följande principer: Lilla Edets kommun erhåller den formella kompetensen som räddningschef från Tjörn, genom att Tjörns räddningschef blir tillika räddningschef i Lilla Edet och ställföreträdande räddningschefer på Tjörn och Stenungsund blir ställföreträdande räddningschef i Lilla Edet. Det innebär att det fulla ansvaret och befogenheter i enlighet med Lag om skydd mot olyckor (LSO) vad gäller räddningsledarskap samt att utse räddningsledare och tillsyneförrättare mm i enlighet med kommunens delegationsordning. Räddningschefen Tjörns kommun och ställföreträdande räddningschefer på Tjörn och Stenungsunds kommuner är underställda kommunens Miljö- och Byggnadsnämnd i de frågor som är hänförliga till ansvaret rörande räddningsinsatser ililla Edets kommun och att gällande handlingsprogram efterföljs i operativa frågor. Lilla Edets kommun erhåller också stöd och hjälp vid behov från Räddningschefen till Verksamhetschefen (RLEK). Detta stöd inefattar verksamhetens alla områden samt arbete loring uppdraget av framtida räddningstjänst organisation inom Tjörn, Stenungsund och Lilla Edets kommuner. 4 Räddningschef i beredskap (RCB) Räddningstjänsten Lilla Edet tillhanda håller operativt stöd av räddningschef i beredskap (RCB) eller räddningsledare vid större händelser eller när annat behov av stöd iimis.

3 2 ~2) 5 Ansvarig arbetsgivare, arbetsmiljö och budgetansvar Verksamhetschefen inom räddningstjänsten Lilla Edet (RLEK) har arbetsgivaransvaret, arbetsmiljöansvar samt budgetansvar. 6 Ansvar i förhållande till tredje man Vardera part är ansvarig gentemot tredje man för de handlingar och åtgärder räddningschef eller räddningschef i beredskap vidtar inom respektive kommun. 7 Ersättning och kostnader Räddningstjänsten Lilla Edets kommun ska till Tjörn och Stenungsunds kommun utge ersättning för Räddningschef och Räddningschef i beredskap motsvarande totalt tjugotusen kronor ( kr) per månad. Ersättning för hjälp med tillsyn- och förebyggandeärenden inom tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), denna hjälp ersätts med faktiska kostnader för personal inklusive avgifter samt ersättning från MSB's schblonprislista gällande utnyttjat material. Kostnaderna för Räddningschef (RCH) eller Räddningschef i beredskap (RCB) i samband med utbildning, deltagande i konferenser etc. ska faktureras och fördelas lika mellan parterna. 8 Betalning Betalning ska erläggas mot faktura månadsvis i efterskott 30 dagar netto. 9 Avtalstid och uppsägning Avtalet gäller från och med den 1 september 2014 till och med den 1 september Avtalet förlängs därefter automatiskt med 12 månader om skriftlig uppsägning inte sker senast 3 månader före avtalstidens utgång från respektive part. 10 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal förutsätter skriftlig överenskommelse mellan parterna. 11 Tvist Eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna erhållit vaxsitt. För Tjörns kommun Datum: Joha Y f~~ ritz/kommunchef

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / BLN Klosteräng 6:2. Beslut om bygglov för nybyggnad av trygghetsboende. Dnr 2014/0488 Sammanfattning Ansökan om bygglov har inkommit för nybyggnad av trygghetsboende innehållande femton lägenheter i tre våningsplan på bostadsområdet Klosteräng i Lödöse. Fastigheten omfattas av detaljplan lagakraftvunnen Byggrätten på aktuell yta är avsedd för bostadsändamål. I ansökan är delar av entréplanet även avsett för, vårdcentral (knappt halva våningsplanet). Resterande delar av byggnaden är dock avsett för bostadsändamål. Ansökan till den del som berör vårdcentral avviker således från detaljplanen. Detaljplanen begränsar byggnadshöjden (fasadlivets skärning till yttertak från medelmarknivån) till 6 m och nockhöjden till 8 m. Taket i byggnadsförslaget är utformat som pulpettak med en byggnadshöjd av 10,7 m, vilket också är byggnadens högsta punkt, avviker också från detaljplanen. Ansökan avviker också från detaljplanen avseende byggnadens placering delvis på s.k. prickad mark som ej får bebyggas. Planområdet ligger på mark som tillhört Lödöse Medeltidsstad. I detaljplanen framgår att alla markingrepp kräver Länsstyrelsens tillstånd och ingående samråd skall under alla omständigheter ske med den historiskt-arkeologiska avdelningen vid Lödöse Museum. Sökanden har ansökt om tillstånd hos kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen för markingreppet. Tillstånd för markingreppet har meddelats i beslut daterat av kulturmiljöavdelningen på Länsstyrelsen. En arkeologisk förundersökning ska utföras inom redovisad fornlämning. Boende i intilliggande hyreshus samt angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit Beslutsunderlag Ansökan Detaljplan lagakraftvunnen , akt

5 sid- 2 - Förslag till beslut 1. Bygglov beviljas ej. 2. Handlingar som legat till grund för beslutet: a. Ansökan om bygglov, dnr 14/488-1 b. Nybyggnadskarta, dnr 14/ c. Planritning, dnr 14/ d. Fasadritning, dnr 14/ Avgift för beslutet fastställs till kronor. Beslutsmotivering Ansökan avviker avseende ändrat användningssätt från bostadsändamål till vårdcentral för delar av entréplanet och byggnadshöjd samt byggnadens placering som delvis berör mark som ej får bebyggas. De sammanvägda avvikelserna bedöms ej utgöra en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b. Beslutet expedieras till Sökanden LEIFAB Mark- och exploateringsavdelningen, Lilla Edets kommun. Boende på Klosteräng 1-10, kungörs genom anslag i trapphusen samt kungöres i Post- och Inrikes Tidningar. sid 2/2

6 1. ~}, `'~'"~ ~~ LILLA EDETS ~ ~~s~ ~~~N~/ KOMMUN Sökande Person-/Företagsn n Utdelningsadress Ok ~ 2 ~ GE"N~RA ~l ~ ~ Ansökan om lov Skickas till Lilla Edets kommun S amhäl l sbyggnadsförvaltningen ;,; ~,~ ~~~7 ~~ q ~ _ ~ Lilla Edet Postnummer 321 ~-. 3~ ~ Person-/Organisationsnummer Postort Kontaktperson Teleforuiummer E-postadress ~ Ll.~ ~.D~~' Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare F~i he;end a~r~~~/ ~ ~ /_~ ~ LAS ~ Ansökan avser Pps r~ ~ m r Postort Ll ~ ~ Bygglov!" Tidsbegränsat bygglov högst femår (tomdatum): r Rivningslov C " Periodiskt tidsbegränsat bygglov (from-tomdatum: ~`" Marklov ~ Strandskyddsdispens ~Z Nybyggnad ~" Tillbyggnad f`"` Ombyggnad Y~ Riv~lulg, ange orsak: i~' Skylt 'r Ändring ~ Ändrad använding, från till f" Inreding av ytterligare bostad/lokal i' Annat: Byggnad r Enbostadshus ~ Enbostadshus i grupp ~ Rad-, par-, kedjehus ~ Flerbostadshus, antal berörda lägenheter: r Fritidshus ~ Tvåbostadshus ~ Garage och förråd j~` Annat specialbostadshus, därav specialbostad: ~ Industri-/lagerbyggnad ~ Studentbostadshus ~ Hus för äldre eller funktionshindrade '~ Annan by ggpad/anläg8ning ange villcen: Areauppgifter mm Byggnadsazea ~ ~ ~ Nytillkommen bruttoarea Därav ruttoarea bostäder Nytillko en bostadsarea (boarea) m2 ~ S mz mz ~~i~ mz Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter / Byggnadsarbetena avses att påbörjas Planerad byggtid Uppskattad sammanlagd produktionskosfiad Datum ~O /(~r,_ O p _ r' Mtal månader /O~~~~ ~ 100-tals kr (inkl moms) r' c7 J Uppvärmningssätt Grundlä gningssätt Kontrollansvarig (anmäls på särskild blankett) ~ R~lcsbehörig kontrollansvarig är anmäld Behörighetsklass f Normal art ~ Komplicerad art i Söker godkännande för aktuellt projekt Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: E-post: Lilla Edet Intemet: Fax: sid 1/3

7 sid- 2 - Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) Fasadbeklädnad Färg(NCS-nr) Q Tegel j~ Betong r Plåt ~ Trä r Puts ~ Glas ~ Annat: Takbeläggning Färg (NCS-nr) r Te g el r Betong ~7 Plåt ~ Trä ~ Puts ~ Glas ~ Annat: ~,ij.~p C i~ Fönster Färg (NCS-nr) r Trä r Treglas r Plast r En-/tvåglas ~ Isolerglas ~ Lättmetall Vatten och avlopp Vatten f Enskild vattentäkt r Gemensam vattentäkt ~" Samfällig vattentäkt (~` Kommunal anslutrimg Avlopp f Enskild avloppsanläggning ~ Gemensam avloppsanläggning I'~" Samfällig avloppsanläggning ~ Kommunal avloppsanläggning Annat system för vatten och avlopp Sakkunnigutlåtande (PBL 8 kap 4 ) ~C Tillgänglighet ~ Funktionalitet ~C Konstruktion ~ Energihushållning X Brandsäkerhet ~ Miljö och hälsa '~ Vatten och avlopp ~ Buller ~( Geoteknik ~ Kulturhistoriskt värde Rivning eller ändrad användning Husets ursprungliga byggnadsår eller användning under den senaste 10-årsperioden Antal lägenheter före åtgärden Antal hissar före åtgärden Antal hissar som installerats Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter Anteckningar Till ansökan bifogas ~( Situationsplan j~ Planritningar '~ Byggfelsförsäkring r Rivningsplan ir Bevis om färdigställandeskydd Sektioner ~, Teknisk beskrivning ~ Fasadritningar ~ Anmälan kontrollansvarig r Nybyggnadskarta (tomtkarta),~. Annan bilaga: ~J 7~C7 L"y jv ~'{ ~ S ~~~ ~-~ ~ ~ ~ V~ ~ S ~ ~ S ~.. {J I.~ ~~.~s, /~% PBL 9 kap 22 om ansökningen är ofullständig iar miljö- och byggnämnden förelägga sökande att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. Om föreläggandet inte följs får miljö- och byggnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) Datum Ort Underskrift ~ Namnförtydligande -~ 2~iy C~ -~~' ~~~~~ G~~ S i~ ~.. ~ i~,~ ~ S~'~N sia zi3

8 I I I I I I I I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ ~ 4,~~ D 225 I~ V/ ~ ~ ~~ S 225 ~-J ~~. s.~,~e /.~.... ~ ~. '.. ~ I I I I I ~ ~ ~ ~ I.~.(. i/ i ~~~ II ~ I,I II.~ ~. ~. Fastighet: Detaljplan Nummer: Koordinatsystem Vattengång - Vatten: Ej fastställd Vattengång - Spillvatten: Ej fastställd Vattengång - Dagvatten: Ej fastställd gäller. Körbanekant Laga kraft: Höjd: RH 00 Häckmitt ~~!y ~ Dagvattenledning Vattenledning ~ Höjdax Föreslaget läge på nytt hus ~ Belysningsstolpe D Rännstensbrunn Marken får inte bebyggas på ytan Marken får endast bebyggas med uthus eller garage AB Datum: i ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I v 20o I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i I I lililili,!j'i'i'i' u 'III / ~. I. p Parkering, parkeringsplats skall finnas ~ I 13 ~ ~ j ~ ~~ ~ 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter till takfot.~.~ ~.. ~, ~ 0,0 Högsta byggnadshöjd I meter till taknock ~i ~ ;~~ ~ ` ~ ~ -'---_; ~ Planbestämmelser som berör ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ Klostret 6:2 /~. 1 ~ ~ B O B Område för bostadsändamål ~.~ > ~~ ~~. ~~ ~~ I.. ~. ~. / ~.~.~. ~V 100 GJUT) ~ ~ ~ ~'. S 225 y D 225 ~' ~'I I~ _ ~ ~ I I.~. B ~ '~ ~. i. För generella planbestämmiser, se gällande detaljplan.. i D 400 Lilla Edets kommun Västra Götalands län Plan: Sweref Adress: Kontakta Lilla Edets kommun Skala: 1:500 Originalformat: A3 Anmärkning: Fastigheten berörs av: Nyttjanderätt, TELE, se beteckning 15-IM2-53/583.1 Fornlämning, se aktnr 1763:0023:0001 NYBYGGNADSKARTA Byggfix: +4,50 (Lockhöjd på SNB) Fastighetsredovisning och rättigheter från Lantmäteriets digitala registerkarta. Fastighetsredovisningen har inte rättsverkan, beslut ilantmäterihandlingar Kartan upprättad genom fältkompletteringar av befintlig primärkarta. Teckenförklaring: LILLA EDETS KOMMUN Mil} och byggnåmnd~n Hovås Mätkonsult AB Upprättad av: 011e Olsson ^c Spillvattenledning Kantsten Mim 2014 '~6' ~ 3

9 j ~ E I I I ~ ~ I I ~ W B~ L~TGAhG I I 2Å0 I ~ 4480 I' I tfft~i 4) SPJ HALL ~ ~ HALL HALL ~. a ~n rn ~. WC/D J rvåti TP l 5T I ST E i RLH KIhR i i Kfk( E SOV SOY WVD TVAti t 4 ~ 4 TP J J WC/0 I rvaii TP a L ~ ~ I ~ NALt ~{qll I I I HpLL i ~~~~~ ~ SfIV m SOV SOV _' cn en n ~ ~ WC/~ HALL Kl1C Si ~ ~~', ivatt ~ G L 50'JAIKW ~ IST ~ ~ WC/0 I E ~ 4 ~ 4 ~ a rn rväii `. ~ WC/0 I.J rvåit ~ TP ST I ~ ST SU rn a ~ ~ 4 RLN1 I RUM KtlK i I~ PE1f~RY PE1f ~ i Kik( RLN RlQ1 KuC i i Ktk{ RId1 i K~~~ ~ ~ (~ ~~~ g( g( g( ST g( 5K y( WL/D ivait 7p tdiasa!] BAlM1Y I Cg3A5Af1 OALKC,G I 64QASA0 B,AIKRAi MGIASAO BALKU46 I Pfld.A5h0 BALNU4G M1'GLASAO BALI(0.\G ~ I A i: I :~--... I.:~--... I j LliIICIVf1C I L/1UCIVIIC I L/iIICIVIIG I L/iULIVi IL I ~ l.f1uliv1 IL I LnuLIVI IL ~ i ~ 58,Z kvm ~ 55,1 kvm ~ 64,3 kvm i i ~ 44,8 kvm i 55,1 kvm 55,1 kvm ~ i i 58,2 kvm ~ i PLAN VÅNING 1 OCH 2 TRAPPOR so I ~._._.._._._._.~.._._._._._._. l._._._.._..---~ ~.---- A ~ ~ soo ~~ ~ SAMVAROMATSAL sov! I arae BosTfio~t ~ R, ~ rqrrry ~ ~ ~ ~,F '_'_'_' I 0 _ ' 4 a ~ ~ N ~ i F~ WC._. LJ TIXlE{ PERSONALRIM STERiI SKI3TERSKA/ UtAlER54KN RUM LÅICAIä21M prw 9S kvm 13 krm PAS FRO RWC/PROY ~/~`..~I IW[/U '. ~ T" NRTT Sr I PEMRY F~ ~ StXO/TVATT/FR~ Q' WC/~ J V~~ I ~~~ PASSAC~ VÅNiFtATS 4 ~xtan ~nae ~ RIN KtlK I dsiq! b P~{ Föa~ ia1rmm I i ~ ~ ~ I ~~PTQUK Q4! ~ SKtlTERSKERIM LÅK qirpor1 12,8 kvm 4.Bkvn Qrr~ i I mca rcaa VP~Aw n~ ~ ~ I ~ ~a ~I i LåKARRLM 12,8 kvm ~ i i i i i I i i i i i ~ i I ~ i i i ~ i~ i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i L,_._._._._._.J I L._._._._._._.J L._._._._._._.J I L _._._.J ~ L J I L._._._._.._.J I L._._._._._._.J ~ LÄGENHET I I I ~ I A ~ 58,2 kvm ~ ~ ~ I i i i i i ~ PLAN ENTREVÅNING m o s ~ ~ ~ ~ BEi MT AY~1 M11N 4N ANSÖKNINGSHANDLING KLOSTRET 6.2 OCH 6:3 LILLA EDETS KOMMUN SGK GENERATION AB arititekti(otitor AB RYAGEN 17F GBiEB ORG I NF4+IS1At 9IMM~S7R Atl Ii411lfi.14f A LR an., tiwv~ A LR NYBYGGNAD TRYGGHETSBOENDE PLANER ~ ~ ~,

10 i GAVELFASAD MOT NORR SEKTION A-A i ~ i i i r~ll'~1 x111 1 r I~ o,.,, t J~1!~~ ~111~1 ~~! r111~1 r~11111,rlf ~1 r 111 ~1f1~1 r~111 ~~ r1!~~ii~1 III ~~1 r~ll~1 r~lll~1 _. - ~ ( ~ ~ ~ FASAD MOT VÄSTER i i i ~ i i i FASAD MOT ÖSTER n o s +~ ~ 8 ~ GAVELFASAD MOT SÖDER BEt Mt b~bnå AVY6 6111M SN ANSÖKNINGSHANDLING KLOSTRET 6;2 OCH 63 LILLA EDETS KDMMUN SGK GENERATION AB n~v;ite Y,thatltoR A~ RYAGEN 19F 41Y 51 GBTEBORG V9 90 ItflRIIJR a1fmd61r AV WJöXG\FE A-LR 2014 OS 15 A-LR NYBYGGNAD TRYGGHETSBOENDE FASADER,SEKTION A-A

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / ADM Tillsynsplan och behovsutredning Dnr 2014/0250 Sammanfattning Miljö- och bygglovsavdelningen har tagit fram förslag till tillsynsplan för 2014 samt behovsutredning för Dessa utgår ifrån vilka resurser som finns tillgängliga i form av personal och beskriver sedan hur arbetet är planerat för Lilla Edets kommun har ett behov på ca tillsynstimmar år 2014 enligt miljöbalken. För att uppfylla miljömålet om ingen övergödning till år 2020 ökar behovet av tillsyn till ca timmar för år 2015 och I de timmarna finna även fler timmar till hälsoskydd inräknat. Det kommer även att ske tillsyn på skolor, förskolor, vård- och äldreboenden Tillsynsbehovet och de tillgängliga resurserna fördelar sig enligt tabell 1. Tabell 1. Tillsynsbehovet anges i timmar. Planerad tillsyn för en heltidshandläggare beräknas till 600 timmar per år. Tillsynsområde Planerat 2014 Resurser 2014 Behov 2015 Resurser 2015 Behov 2016 Resurser 2016 Naturvård Hälsoskydd Miljöskydd Övrigt Summa * Handläggare 3,3 4,4 4,4 (heltidstjänster) *Det är något missvisande att resurserna överskrider det planerade behovet i år. Två personer har nyanställts och behöver läras upp vilket minskar det faktiska antalet tillsynstimmar. Beslutsunderlag Tillsynsplan samt behovsutredning ; dnr 2014/ Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Tillsynsplan samt behovsutredning

12 sid- 2 - Henrik Olsson Miljö- och bygglovschef Beslutet expedieras till Henrik Olsson Miljö- och bygglovschef sid 2/2

13 Tillsynsplan samt behovsutredning Dnr 2014/0250-2

14 Tillsynsplan samt behovsutredning 2014 INLEDNING Miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun är politiskt styrd och ansvarar enligt lag för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel. Nämnden är den utsedda myndigheten som ansvarar för att avsätta de resurser som behövs för att fylla tillsynsbehovet i kommunen. För att åstadkomma detta ska myndigheten göra en utredning av tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Inför varje nytt verksamhetsår ska myndigheten upprätta en tillsynsplan för hur arbetet ska bedrivas som grundas på behovsutredningen. BEHOVSUTREDNING Miljöavdelningens tillsyn sker både planerat och efter anmälan för att säkerställa att syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning följs, detta innebär även att man kontrollerar att villkoren som meddelas i samband med vissa tillstånd efterlevs. Miljöavdelningen ansvarar även för att kräva rättelse vid överträdelse av lagen eller de villkor som ställs vid vissa typer av tillstånd. Förvaltningslagen föreskriver även att en myndighet har en serviceskyldighet och ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Myndighetens verksamhetsområde är brett och omfattar bland annat tillsyn beträffande skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, efterbehandling av förorenade områden, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. Utöver miljöbalkens områden bedriver miljöavdelningen även livsmedelskontroll, energi- och klimatrådgivning, naturvård, administrativt arbete med kommunikation samt kalkeffektuppföljning. Vissa år krävs mer tid för en viss typ av objekt medan behovet kan vara mindre andra år. I behovsutredningen anges med vilket intervall som samtliga typer av objekt behöver besökas Enligt Svenska Kommunförbundet är den debiterbara arbetstiden mellan timmar per år och handläggare. I Lilla Edet räknas 1000 debiterbara timmar för varje heltidsanställd då miljöavdelningen består av ett fåtal handläggare, där varje handläggare har flera ansvarsområden och många sällanärenden. Tiden för inläsning och ärendehantering i enskilda ärenden är större än i kommuner med flera verksamheter inom samma område. Av dessa timmar beräknas ca 600 timmar per heltidsanställd kunna användas till planerad tillsyn. På miljöavdelningen finns det idag 3,3 tjänster för att uträtta nämnden uppdrag inom miljöbalkens område. För 2015 beräknas det finnas 4,4 tjänster då en vakant tjänst har tillsatts och avdelningen förstärktes med ytterligare en tjänst under året. Behovet av tillsyn är redovisat nedan i tillsynsplanen. 1

15 Beräkning av resursbehov Lilla Edets kommun har ett behov på ca tillsynstimmar år 2014 enligt miljöbalken. För att uppfylla miljömålet om ingen övergödning till år 2020 ökar behovet av tillsyn till ca timmar för år 2015 och I de timmarna finna även fler timmar till hälsoskydd inräknat. Det kommer även att ske tillsyn på skolor, förskolor, vård- och äldreboenden Tillsynsbehovet och de tillgängliga resurserna fördelar sig enligt tabell 1. Tabell 1. Tillsynsbehovet anges i timmar. Planerad tillsyn för en heltidshandläggare beräknas till 600 timmar per år. Tillsynsområde Planerat 2014 Resurser 2014 Behov 2015 Resurser 2015 Behov 2016 Resurser 2016 Naturvård Hälsoskydd Miljöskydd Övrigt Summa * Handläggare 3,3 4,4 4,4 (heltidstjänster) *Det är något missvisande att resurserna överskrider det planerade behovet i år. Två personer har nyanstälts och behöver läras upp vilket minskar det faktiska antalet tillsynstimmar. VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplanen (Dnr. 2013/0011-1) är antagen av miljö- och byggnämnden och är en grund för tillsyn under året. Kommunen har beslutat om prioriterade mål som bryts ned i inriktningsmål för varje nämnd. Miljöavdelningens inriktningsmål för 2014 är; Framställa en enkel/kärnfull enkät som skickas ut vid myndighetsutövning inom miljö-och bygglovsavdelningen Genomföra 1/3 av kontakterna inom projektet för information till markägare med värdefulla naturområden Arbete med att bilda Göta älv vattenskyddsområde (GÄVSO). Projektet leds av GR och handläggare från miljöavdelningen medverkar i arbetet. 2

16 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖMÅLEN Handlingsplanen för miljömålen (Dnr. KS0180-8) är ett av kommunstyrelsen antaget dokument. I handlingsplanen beskrivs de åtgärder som krävs för att uppnå de lokala miljömålen i Lilla Edets kommun. Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Myllrande Våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv TILLSYNSPLAN FÖR 2014 Tillsynsplanen 2014 utgår ifrån behovsutredningen, verksamhetsplan 2014 samt handlingsplan för miljömål Tillsynsplanen är ett styrdokument som anger vilka mål som är aktuella för året, utifrån de resurser som miljöavdelningen har till förfogande. Beroende på externa faktorer, som t.ex. antalet inkommande ärenden samt nya nationella, regionala och lokala prioriteringar, kan planen komma att ändras under året. Förutom uppdrag inom miljöbalkens område har miljöavdelningen flera uppdrag som, remisser från andra myndigheter eller enheter i kommunen, arbete med kommunens webbsida, informationsmaterial till kommuninvånarna samt en miljödag. Den del av verksamheten som innefattar planerad tillsyn bedrivs vanligtvis i projektform. Projekten kan vara nationella, regionala eller lokala. Samverkansprojekten bidrar till att skapa en samsyn mellan kommunerna och öka enskilda handläggarnas kompetens. Ett projekt kan innebära tillsyn på verksamheter, men även informationskampanjer till kommuninvånare eller verksamhetsutövare. De projekt som planeras under året finns beskrivna under respektive tillsynsområde. 3

17 Utöver den planerade tillsynen tillkommer inkommande ärende som klagomål, ansökningar, anmälningar och remisser från andra instanser och myndigheter. Den händelsestyrda delen av arbetet kan göra att målen i tillsynsplanen inte uppfylls. Varje handläggare gör bedömningar inom de tillsynsområden som handläggaren ansvarar för. Bedömningarna grundar sig på handläggarens erfarenhet av kommunen, nya forskningsrön samt inkommande ärenden som t.ex. klagomål. TILLSYNSOMRÅDEN Med tillsyn menas kontroll av att en verksamhets följer lagen. I tillsyn ska konstaterade brister korrigeras genom rådgivning, information, förelägganden, beslut om miljösanktionsavgifter samt åtalsanmälningar vid misstanke om brott. Verksamheter som får tillsyn debiteras antingen med årlig tillsynsavgift eller per timme nedlagd handläggningstid. MILJÖSKYDDSTILLSYN Miljöskyddstillsyn genomförs på miljöfarliga verksamheter inom kommunen. Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, luft och vatten samt att hanteringen av kemikalier och farligt avfall ska ske på ett godtagbart sätt. I samband med tillsyn på verksamheterna sker även genomgång av utrustning för rening, egenkontroll samt eventuell störning till omgivningen i form av buller, lukt och damm med mera. I miljöbalken regleras vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga. Tabell 1. Miljö- och byggnämndens tillsynsområden inom miljöskydd. Miljöfarlig verksamhet Förorenade områden Kemikalier Miljöövervakning Avloppsreningsverk Avfallsärenden Cisterner Fiskevård Byggbranschen Förorenad mark Kemikalier Kalkning Energiproduktion Mellanlagring Kemikalietillverkning Luft Enskilda avlopp PCB Köldmedier Naturvård Fordonsbranschen Återvinningscentraler Tryckerier Vatten Hamnverksamhet Lantbruk & Hästgårdar Motor- och skjutbanor Tandläkare Täkter Verkstadsindustri Vindkraft Värmepumpar TILLSTÅND- OCH ANMÄLNINGSSKYLDIGA VERKSAMHETER A- och B-verksamheter är tillståndspliktiga, tillstånd söks hos Mark- och Miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. I Lilla Edets kommun finns en A-verksamhet samt två B- verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn på. I kommunen finns ytterligare tre B- 4

18 verksamheter, vilka är skyldiga att skicka in årliga miljörapporter till Miljö- och byggnämnden för granskning. Miljörapporterna innehåller information om verksamheternas miljöpåverkan under det gångna året. I Lilla Edets kommun finns 23 C-verksamheter som är anmälningspliktiga hos Miljö- och byggnämnden. Verksamhet Antal Typ A- & B-verksamheter 6 Avloppsreningsverk, industri, deponi, hamn C- verksamheter 23 Avloppsreningsverk, skjutbanor, bensinstationer, lantbruk, motorbana, återvinningscentral, täkt, lackering Tillsynsintervallet på B- och C-verksamheter varierar från varje år till vart tredje år beroende på verksamhetens miljöbelastning. Sammanlagt får miljö- och byggnämnden in årliga avgifter på cirka 240 timmar. Verksamhet Tillsynstimmar Frekvens B, C >15 Årligen C Vartannat år C <10 Vart tredje år MINDRE VERKSAMHETER, U-VERKSAMHETER U-verksamheter är verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga. I Lilla Edets kommun uppskattas det finnas omkring 350 U-verksamheter. Många branscher innehåller huvudsakligen U-verksamheter och har en stor omsättning. Inventering av U- verksamheter sker kontinuerligt genom olika tillsynsprojekt. Under 2014 kommer ingen tillsyn att ske på U-verksamheter, utöver lantbrukstillsynen. Under åren planeras tillsyn på 30 verksamheter, inom bland annat åkerier och byggföretag. Totaltid för uppskattas till 90 timmar. Enskilda avlopp Ansökningar om inrättande av enskilda avloppsanläggningar handläggs fortlöpande på miljöavdelningen. Inkommande avloppsärenden uppskattas till en totaltid på 100 timmar per år. I Lilla Edets kommun finns det ca bostäder med enskilda avlopp, därav bedöms 60-80% inte uppfylla dagens lagkrav på rening. Inventering sker områdesvis där de vattendragen med sämst vattenkvalitet prioriteras först, utifrån Handlingsplan för tillsyn och åtgärder av enskilda avlopp i Lilla Edets kommun. 5

19 För att uppfylla miljömålet om ingen övergödning till 2020 bör drygt 320 enskilda avlopp inventeras per år under de kommande 7 åren. För inventering debiteras 3 timmar per enskilt avlopp, där tillkommer handläggningstid för ansökan och tillstånd med c:a 4 timmar. För att uppfylla miljömålet kommer det att behövas 2,2 tjänster. Från och med 1 september 2014 kommer en tjänst att tillsättas för handläggning av enskilda avlopp. Vilket innebär att 100 enskilda avlopp kommer inventeras år 2014, vilket uppgår till en totaltid på 700 timmar. Från och med 2015 beräknas 200 enskilda avlopp inventeras årligen, vilket uppgår till en totaltid på 1400 timmar. Lantbruk och hästgårdar De senaste åren har tillsyn gjorts på både djur- och växtodlingsgårdar. För att upprätthålla tillsynen bör cirka 20 lantbruk besökas årligen. Vid tillsyn på lantbruk kontrollera bland annat gödselvårdsanläggning, kemikalier, egenkontroll, bekämpningsmedel och cisterner. Totaltid beräknas till 80 timmar per år. Det senaste projektet för hästgårdar genomfördes Nästa projekt planeras till år Vid tillsyn på hästgårdar kontrolleras framförallt gödselhantering. Utöver den planerade tillsynen inkommer årligen ett antal ansökningar om dispens för spridning av gödsel, totaltid uppskattas till 8 timmar per år. Skjutbanor Inom kommunen finns 5 aktiva skjutbanor, vilka årligen skickar in en rapport med skjutstatistik från föregående år samt skjuttider inför kommande säsong. Ytterligare handläggning av ärenden sker i de fall det inkommer klagomål eller om föreningen vill ändra skjuttider. Skjutbanorna betalar idag ingen tillsynsavgift. Totaltid beräknas till 5 timmar per år, exklusive eventuella klagomål och ändringar av tillstånd. Det kan bli aktuellt att genomföra en utredning av föroreningssituationen på banor där det har skjutits med bly. Tandläkare Vid tillsyn på tandläkarkliniker kontrolleras egenkontroll, hantering av kemikalier/kvicksilver, farligt avfall och skötsel av utrustning. Tillsyn på tandläkarkliniker kommer inte att prioriteras under de närmsta tre åren. Vindkraft Frågan om vindkraft har varit mycket aktuell i kommunen under de senaste åren, då Lilla Edet är ett attraktivt område för etablering. Handläggningen består av inkommande ärenden, möten, överklaganden, domstolsförhandlingar och totaltiden uppskattas till 200 timmar per år. 6

20 Värmepumpar Handläggning av värmepumpar sker genom inkommande anmälningar. Bedömning görs utifrån risk. Totaltid uppskattas till 40 timmar per år. Avfallsärenden Avfallsärenden inkommer både som hälsoskydds- och miljöskyddsärenden, exempelvis nedskräpning, dumpning, farligt avfall på fastigheter, skrotbilar, eldning av avfall, kompost och renhållningsdispenser. Totaltid för klagomålsärenden som inkommer uppskattas till 75 timmar per år. Anmälan av kompost och renhållningsdispenser, totaltid uppskattas till 40 timmar. Enligt handlingsplan för miljömålen ska en checklista tas fram för skrotbilar och avfall som dumpas, under Arbetet ska ske i samarbete med tekniska avdelningen. Totaltid uppskattas till 20 timmar. Förorenade områden Förorenade områden innefattar mark- och vattenområden. Samlad kunskap om förorenade områden finns i utdrag från länsstyrelsens MIFO-databas. Handläggare ska arbeta så att kommunen har en bra beredskap inom området. Miljö- och byggnämnden handlägger löpande undersökningar och anmälningar om avhjälpande åtgärder av förorenade områden i kommunen. När det gäller förorenad mark finns det ett antal SPIMFAB ärenden på som drivs i kommunen. Totaltid uppskattas till 200 timmar per år. För inkommande ärenden uppkattas totaltid till 50 timmar per år. PCB Enligt PCB-förordningen ska fastighetsägare till byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad under åren undersöka förekomst av PCB i fog- och golvmassa. Enligt uppgifter från Miljösamverkan finns 87 byggnader i Lilla Edets kommun som är aktuella för PCB-inventering. Ett tillsynsprojekt planeras starta år 2015 och slutföras under Totaltiden uppskattas till 280 timmar. Återvinningsstationer Vid tillsyn på återvinningsstationer kontrolleras bland annat nedskräpning, skick på behållarna och tillgång till information. Tillsyn sker på varje återvinningsstation vid två tillfällen, en gång innan tömning och en gång efter. Tillsynsprojekt planeras under 2014 och totaltid uppskattas till 15 timmar. Cisterner Kontroll av cisterner sker löpande vid lantbrukstillsyn. För att kontrollera vilka cisterner som genomgått återkommande kontroll planeras ett tillsynsprojekt till år Totaltid uppskattas till 200 timmar, exklusive uppdatering av register som uppskattas till 20 timmar. 7

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Bygglovsmall. Johan Dunder. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Bygglovsmall. Johan Dunder. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Bygglovsmall Johan Dunder Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Bygglovsmall Johan Dunder Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER

ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER Enligt 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Förskola Öppen förskola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-05-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Information om ärendehantering

Information om ärendehantering Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Kommunbesök presentationen idag

Kommunbesök presentationen idag Kommunbesök presentationen idag Bakgrund och upplägg Organisation och delegering Resurser, kompetens, samverkan Behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning Djurskydd, naturvård, miljöskydd, hälsoskydd Bakgrund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

~ f ~~ Elisabeth Thi =Gust~n. Carlos Rebelo lya Silva (S) ~~ Tomy Granqvist (M) Miljö- och byggnämnden

~ f ~~ Elisabeth Thi =Gust~n. Carlos Rebelo lya Silva (S) ~~ Tomy Granqvist (M) Miljö- och byggnämnden f~.t+ `~` '~' ~~ -~_:/ i KOMMUN r «...-... ~ Datum: Tisdagen den 25 november 2014 Tid: 17.00 20.40 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 1 december 2014 Paragrafer:

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer