INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets organisation Sid 5. Förbundets verksamhet Sid 6. Samverkan Kommun Region Vägverket Sid 7. Polisen NTF förbund Nätverket Sid 7. Utskott och råd Kommunutskottet (KU) Medlemsutskottet ( MO ) Sid 9. Yrkestrafikrådet NTF Väst Ung Sid 10. Media 30 rapporten Opinionsgrupper & Trafikmiljö Sid 12. Konsumentupplysning Sid 13. Moped alkohol, årskurs 8 Ökad bilbältesanvändning Sid 14. Verksamhet på tema cykelhjälm Sid 15. Huvudsaken Hjälmrecept Offentliga aktiviteter Information till invandrare Sid 16. Kartläggning av äldre invandrare Trafiksäkerhetsaktiviteter för invandrare Sid 17 Trafiknykterhetsaktiviteter för invandrare Översättning av trafiknykterhetsinformation Sid 18. Utbildning av trafikombud inom invandrarföreningar Sid 19. Ny medlem Remisser / Motioner Samarbete mellan förbunden Sid 20. Själv Säker Yrkes Väst Sid 21. Tillståndsmätningar Taxi Konferenser Sid 22. Uppvaktning Utbildning Sid 23. Medlemsorganisationerna (MO) Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

2 Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Sid 24. Göteborgsdistriktet SÄTRA Sid 25. Barn i bil Sid 26. Babyskyddsuthyrning MVC/BVC föräldragrupper Utbildning BVC Frukostmöten Sid 27. Seminarier och konferenser Kurser Sid 28. Övriga aktiviteter Trafikdagar Ale Sid 29. Borås Tjörn Vårgårda Trafiksäkerhetsdag för kvinnor Alkohol och bil dålig stil Sid 30. Däckrazzia Olycksstatistik Sid 30. Årsredovisning Förvaltningsberättelse Sid 33. Flerårsöversikt Sid 34. Koncernen Resultaträkning Sid 35. Balansräkning Sid 36. Eget kapital och skulder Sid 37. NTF Väst Resultaträkning Sid 38. Balansräkning Sid 39. Eget kapital och skulder Sid 40. Redovisnings- och värderingsprinciper Sid 41. Revisionsberättelse Sid 46. NTF Västs styrelse Sid 47. Personal Sid 48. Medlemmar Sid 49.

3 Verksamhetsberättelse 2005 Styrelsen för NTF Väst får härmed avge berättelse över verksamheten 2005 Inledning NTF Västs uppgift är att verka för ökad trafiksäkerhet genom att planera, organisera och samordna det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet inom 19 kommuner. I detta syfte har förbundet bl.a. att: - verka som NTF:s regionala organ - samarbeta med organisationer, kommuner, myndigheter och företag - samverka med Vägverket Region Väst (VVÄ), Västra Götalandsregionen (VG) samt Sveriges Kommuner och Landsting - stödja det lokala trafiksäkerhetsarbetet och samarbeta med kommunerna och dess trafiksäkerhetsorgan - vara medborgarnas konsumentombudsman i trafiksäkerhetsfrågor - driva opinion NTF Väst har nära samverkan med övriga trafiksäkerhetsförbund i Västra Götaland, Halland och Värmland. Detta område utgör Vägverkets Region Väst. Lagen om skydd mot olyckor har öppnat dörrarna för oss i det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. Kommunernas trafiksäkerhetsarbete har intensifierats och handlingsplaner börjar ta form, vilket underlättar för NTF organisationen att lyckas med att verka för att människor inte förlorar hälsan i trafiken. Med rätt satsning från regering och riksdag har vi en chans att komma i närheten av och t.o.m. nå målet för 2007, nämligen max 270 dödade. 1

4 NTF Västs möten och sammanträden Årsmötet 2005 gick av stapeln torsdagen den 31 mars, exakt på dagen 5 år efter NTF Västs bildande. Denna gång befann vi oss på Världskulturmuséet i Göteborg. Förbundets ordförande Elmer Kärrman inledde årsmötet med tänkbara ord. De traditionella årsmötesförhandlingarna anfördes av Håkan Jaldung, f.d. styrelseledamot i NTF Bohus län och Göteborgs Trafiksäkerhetsförening (GTF) innan sammanslagningen till NTF Väst. Höstmötet, ägde rum tisdagen 11 oktober i Skärhamn, Tjörns kommun. Kommunalrådet Eva Bertilsson Styvén hälsade välkommen och gav en levande bild av kommunen och dess invånare. Gästföreläsare var Stefan Bertilsson, VVÄ. Stefan gav oss en ordentlig genomgång av Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser. Om allt går som det skall, börjar de nya hastigheterna gälla från år Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Årets stipendium tilldelades de två cykelpoliserna Per Åke Johansson och Thomas Åsenlöf, som hittills är de enda som tjänstgör som cykelpoliser i Göteborg, detta i samband med NTF Västs höstmöte i Skärhamn. Per Åke och Thomas fick stipendiet tack vare sitt banbrytande arbete inom polisen. På eget initiativ har de tagit upp cykelövervakning i Göteborg. Arbetet har bidragit till att cykelolyckorna har minskat. Insatserna sker vid stora evenemang runt om i vårt län samt vid cykeltävlingen Vättern runt. För att de skall kunna utveckla sitt arbete ger juryn dem nu möjlighet till fortbildning och ger dem resestipendium. 2

5 Styrelsen har under året genomfört sex styrelsemöten och arbetsutskottet tre sammanträden. Den traditionella planeringsträffen med övriga NTF förbund genomfördes på Ronnums Herrgård i Vargön. Samtlig personal deltog. 3

6 Ordföranden har ordet Vid NTF:s kongress 2005 lyftes tre delmoment fram som bör ha stor betydelse för NTF:s arbete med nationell och regional samling. Dessa områden är opinionsbildning, styrelsens roll samt medlemsorganisationer och nätverk. Vi inom NTF Väst liksom alla NTF förbund kommer att verka för att avsiktsförklaringar anges inom respektive organisation, innehållande förbättrad hastighetsanpassning, användning av skyddssystem, ökad trafiknykterhet, barn och ungdomar i trafiken. Målsättningen är naturligtvis att nå Nollvisionens etappmål 2007 om en halvering av antalet dödade i trafiken jämfört med år Under senare år har glädjande nog antalet dödade minskat även om målet kommer att bli svårt att nå. Tyvärr har antalet allvarligt skadade ökat, vilket är alarmerande och kräver aktiva åtgärder för att vända trenden och förbättra det totala trafiksäkerhetsarbetet. För att stärka NTF i det framtida arbetet och behålla rollen som en stark pådrivare/opinionsbildare för förändringar, har NTFs centrala kansli tagit fram ett rådslagsmaterial som varit ute på remiss under året. NTF Väst har liksom övriga NTF förbund inom Vägverkets Region Väst, tagit tillfället att föra fram våra lokala synpunkter om såväl finansiering som förnyelse av nätverk. En mycket tydlig inriktning för NTF måste vara att bygga underifrån. Mycket större hänsyn måste tas till de lokala och regionala synpunkterna, då det där finns de grundläggande och nära kunskaperna. Låt oss därför arbeta för en mera resultatinriktad verksamhet som attraherar nya målgrupper. Ett stort tack till medlemsorganisationerna för engagemang och förtjänst-fullt arbete. Ett stort tack också till Västra Götalandsregionen, Vägverket (VVÄ) och kommunerna för allt stöd och ekonomisk hjälp. Till sist ett riktigt stort tack till personalen på NTF Väst som på ett mycket förtjänstfullt och engagerat sätt har arbetat hårt för att vi skall kunna nå riksdagens delmål Borås 31 december 2005 Elmer Kärrman ordförande 4

7 Förbundets organisation Verksamheten inom NTF Väst leds av en styrelse vilken väljs av årsmötet. Årets styrelse bestod av 11 ledamöter. Det praktiska arbetet samordnas i vissa fall av vår personal på kanslierna i Göteborg och Borås. Vi har nära samarbete med medlemmarna, organisationerna, företagen etc. tack vare två utskott och våra två råd. Kanslierna i Borås och Göteborg med totalt nio anställda arbetar i huvudsakligen med information, opinionsbildning, utbildning, fortbildning och konsumentupplysning. NTF koncernen Redovisning från Stora Holms Trafikövningsplats AB framgår av särskild rapport, Förvaltningsberättelse NTF Väst koncernen Årsmöte Årsstämma NTF Väst styrelse Bolagsstyrelse NTF Väst Stora Holms Trafikövningsplats AB Administration VD Kommunutskott Medlemsutskott NTF Ung Väst Yrkestrafikråd Platschef Administration Utbildning Service 5

8 Förbundets verksamhet NTF är en paraplyorganisation, uppbyggd av olika medlemsorganisationer, vilka utgör grunden i vår verksamhet. Vår uppgift är att stödja och utveckla det frivilliga nätverket samt att bedriva fortbildning i syfte att utveckla attityder och kunskaper kring viktiga trafiksäkerhetsfrågor. Vi har många samarbetspartners och verksamhetsområden som gör det möjligt för oss att nå ut till medborgarna med vår information, kunskap och erfarenhet. Samverkan Kommun: Region: Kommunutskottet har haft fyra sammankomster under året. En av dessa sammankomster genomfördes i samband med studieresa till Landskrona och Helsingborg i slutet av april månad. De nu traditionella hastighetsmätningarna utanför skolor där 30 km/h är högsta tillåtna hastighet genomfördes under våren och publicerades i samband med skolstarten på hösten. Samarbetet med Västra Götalandsregionen har även i år resulterat i att uthyrningen av babyskydden ökat även detta år. Dessutom har antalet informationstillfällen på Mödravårdscentralerna (MVC) och Barnavårdscentralerna (BVC) ökat. Informationen gäller barn i bil och cykelhjälm. Verksamheten genomförs i samarbete med NTF FyrBoDal och NTF Skaraborg. Regionen har även gett oss tillfälle att arbeta med det växande problemet med mopedister. Detta har fått ett mycket bra gensvar både bland barnen och deras föräldrar. 6

9 Vägverket: Polisen: Som tidigare år har ungdomsprojektet Själv Säker genomförts och tyvärr blev antalet färre än förra året på grund av minskade medel. Samarbetet har som vanligt skett tillsammans med de andra NTF förbunden i region väst. Även i år har vi fått möjligheten att arbeta med våra nya svenskar dels med direkt riktade trafiksäkerhetsaktiviteter och dels med trafiknykterhetsinformation. Likt tidigare år har vi fått tillfälle att samarbeta med Länsordningspolisen i Västra Götalands län. I första hand i samband med intensivövervakning av bilbältesanvändning, men även i mopedinformation i skolor och däckrazzia (se övriga aktiviteter). Samarbetet i Yrkestrafikrådet fortsätter som tidigare år. NTF förbund: Vårt samarbete med de andra NTF - förbunden i västra regionen fungerar som alltid mycket bra, i första hand inom Själv Säker och babyskyddsuthyrningen. Denna samverkan är vi mycket stolta över och stärker oss i arbetet att nå Nollvisionens delmål år Samverkan inom Yrkes Väst fortsätter som tidigare år. Utskott och råd Nätverket Utvecklingen, kunskap och erfarenhetsutbytet av vårt nätverk fortskrider. Kommunutskottet (KU) Vi har ännu ett år bakom oss som jag med glädje kan se i statistiken att dödade i trafiken minskar. Detta är ett resultat av ett aktivt trafiksäkerhetsarbete där vi i NTF med kommunerna tillsammans bör ta åt oss en del för vårt arbete. Det är att 7

10 aktivt på olika sätt informera och genomföra fysiska åtgärder i kommunerna som vi nu ser resultatet och detta ger effekter på samhället i stort. Vi har under det gångna året arbetat med uppföljning av hur långt vi kommit i kommunerna med de handlingsplaner som enligt nya lagen Förebyggande skydd mot olyckor skall antagas och vara redovisade till Länsstyrelsen. Under senare delen av året började arbetet med avsiktsförklaringar i kommunerna, ett arbetssätt som antogs av NTF:s kongress i våras. Detta arbete kommer vi att fortsätta med under Vi kommer också att arbeta med tillgängligheten som kommer att vara ett gediget arbete i många kommuner fram till år Jag tackar alla som i kommunutskottet bidragit med många viktiga synpunkter och ser fram mot ett nytt år med nya utmaningar och ett fortsatt minskat antal dödade och allvarligt skadade. Arne Olsson, Ordförande i NTF Västs Kommunutskott Kommunutskottet har haft fyra sammanträden under De har varit förlagda till Stenungsund, Öckerö kommuner och Stora Holms Trafikövningsplats. Vårens möte genomfördes i samband med utskottets studieresa till Landskrona och Helsingborg. Studieresans syfte var att få se olika bra lösningar när det gäller tillgängligheten för i första hand oskyddade trafikanter och då i första hand barn och människor med funktionsnedsättningar. Vi blev mycket väl omhändertagna av de båda kommunerna som visade oss runt i de områden där man genomfört eller skall genomföra projekt för att öka tillgängligheten. Resan var mycket uppskattad av deltagarna. Arbetet ute i kommunerna fortsätter för att försöka nå riksdagens delmål max 270 dödade i trafiken år Detta är ett framgångsrikt arbete där trenden visar klart att kommunerna är på rätt väg. NTF Väst finns representerade i de kommuner som har ett trafiksäkerhetsråd eller liknande. Vår förhoppning är att de kommuner i vårt område som inte har trafiksäkerhetsråd kommer att införa detta. Det är ett bra sätt att kunna lösa 8

11 många lokala trafiksäkerhetsproblem och att få kommuninnevånarna engagerade i sin trafikmiljö. Arbetet fortsätter med Lagen om skydd mot olyckor där kommunerna börjar bli färdiga med sina handlingsplaner. Här kan man förhoppningsvis se vilka avsiktsförklaringar som finns. Detta är bl.a. ett led i Lokal samling som i sin tur är ett steg i Regional samling vilket Vägverkets Region Väst (VVÄ) är sammankallande. Medlemsutskottet ( MO ) Medlemsutskottet har genomfört fyra sammanträden under året. Vid första mötet presenterades samtliga årets projekt. Ledamöterna tog med dem till sina resp. organisationer för att bestämma hur de kunde arbeta. Möte nr två skedde i samband med studiebesök på Vägverkets Trafik Informationscentral (TIC). Tredje mötet var ett avstämningsmöte och vid årets sista mötet diskuterade NTF:s Rådslagsremiss. NTF Väst:s MO ordförande har deltagit vid seminarium för utbildningsansvariga inom Medlemsorganisationerna på NTF Riks. Han har även deltagit vid ett av Kommunutskottets sammanträden. Yrkestrafikrådet NTF Västs yrkestrafikråd har haft fyra ordinarie möten. Nya medlemmar från trailerdragare inom Sveriges Åkeriföretag har kommit till, samt representant från Poståkeriet. Vi har deltagit i det nationella projektet Hastighet och yrkestrafiken. Rådet har genomfört två hastighetsmätningar i samband med vägarbeten. Ett stort tack riktas till VVÄ för all hjälp med förslag till mätplatser. Den största frågan vi haft är uppställningsplatser för bil lastad med farligt gods. Yrkestrafikrådet representeras som tidigare år i Yrkes Väst. (Se vidare under rubriken Samarbete mellan förbunden ). 9

12 NTF Väst Ung Våra ungdomar i NTF Väst Ung, har utökat sitt deltagande i förbundets aktiviteter ännu mer under Bl. a. har man deltagit i: - Själv Säker - Länge leve livet, Vägverkets film om rattfylleri - Mässa i Stockholm 25 april - Mässa tillsammans med Röda Korset 3 5 maj, Nordstadstorget i Göteborg - Hastighetsmätningar utanför skolor - Vid skolavslutningen där ungdomar fick blåsa i alkolås - Medverkan vid BVC information om bilbarnstolar och cykelhjälm - Göteborgskalaset, första veckan i augusti - Utbildning på Väg & Trafikforskningsinstitutet (VTI) 16 november - Trafikdagar i Mölndal, Göteborg, Ulricehamn, Härryda och Alingsås kommuner Ungdomarnas engagemang har varit mycket positivt för hela vår verksamhet detta år. Media NTF Västs deltagande i media har varit som tidigare år. Största intresset var vår rapport om högst 30 km / h utanför skolor. Förbundet har även i år deltagit i radioprogram för invandrare. I lokalpressen har NTF Väst funnits med i samband med trafiksäkerhetsdagar i kommunerna. Här har också funnits intresse för mopedproblematiken. 30 rapporten För sjätte året i rad har förbundet genomfört hastighetsmätningar utanför skolor med 30 km/h som högsta tillåtna hastighet. Beställare är som förut kommunerna. Mediaintresset var här mycket stort, inte bara i lokalpressen utan även i rikspressen, regional och riks TV. Det känns mycket stimulerande att vårt arbete uppmärksammas och får en så stor spridning i hela landet. 10

13 I år omfattade mätningarna nästan 8000 fordon utanför 36 skolor i 10 kommuner. Det är den hittills mest omfattande studien. Syftet med undersökningen är att ge ett konkret underlag till en diskussion kring respekten för hastighetsgränserna vid skolor. Materialet skall även ge en grund till lokalt organisationsarbete för att skapa en tryggare miljö t. ex. i form av fysiska förändringar av trafikmiljön. Drygt hälften av bilisterna, 56 procent, överskrider den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/h. Cirka 4 procent av fordonen kör 51 km/h eller fortare. Medianhastigheten utanför 26 av de 36 skolorna är 31 km/h eller högre. Högsta medianvärdet noterades utanför Starrkärrsskolan i Ale kommun, 42 km/h. Vid de 23 skolor där vi tidigare mätt hastigheten har andelen fortkörare ökat vid 15 stycken. Medianhastigheten har bara sjunkit vid 4 av de skolorna. Högsta hastigheten vid årets mätning noterades utanför skolan Fridas Hage på Tjörn där en personbil passerade på låg höjd i 100 km/h!!! Hur tänker en sådan förare? Av de totalt 293 lastbilarna som ingick i undersökningen kör 54 procent fortare än 30 km/h. Fem procent kör fortare än 50 km/h. Vid flera skolor kör lastbilarna fortare än personbilarna. Vid Starrkärrskolan körde alla sju lastbilarna som passerade för fort, fyra av dem över 50 km/h och vid Sandhultsskolan i Borås höll nio av tio inte 30 gränsen. Andelen lastbilar som kör fortare än 50 km/h är 5 procent d. v. s. en procentenhet högre jämfört med personbilarna. Nästan hälften, 41 procent, av det totala antalet bussar som passerade skolorna kör fortare än 30 km/h. Fyra körde fortare än 50 km/h och en buss som passerade Tummarpsskolan i Borås höll 60 km/h. Vad som är anmärkningsvärt är att de flesta av dessa är av kommunerna upphandlade transporter. Taxi är inte bättre än vanliga personbilar på att respektera 30 gränsen utanför skolorna, över hälften kör för fort. 11

14 Om någon är intresserad av hela rapporten finns den på vår hemsida: Opinionsgrupper & Trafikmiljö NTF Väst har som mål att verka för rätten till en trygg och säker trafikmiljö. Det här året har varit positivt ur olyckssynpunkt när det gäller antalet dödade i trafiken, men för att nå etappmålet 2007 behövs ännu mer arbete och därmed resurser. Kommunerna har blivit bättre på att åtgärda många brister i trafikmiljön. Detta visar sig i olycksstatistiken där konsekvenserna inte har blivit lika allvarliga som tidigare. Opinionsgrupper och enskilda är en betydelsefull målgrupp för oss och även för kommunerna. Antalet grupper har gått ner i antal från tidigare år vilket vi tolkar som att trafikmiljön har blivit bättre och att de får bättre gehör för sina krav. Samarbetet med kommunerna fungerar bra mycket tack vare att vi har vårt Kommunutskott och har kontakter med både politiker och tjänstemän. Viljan hos kommunerna att verkligen nå tillgänglighetsmålet 2010, syns tydligare under detta år. Vår roll är att ge verktyget så att människor har goda argument för att få en bestående förbättring i vägtrafiksystemet. Förra året avslutades tyvärr med tragiska olyckor i samband med skolskjuts. NTF Väst blev engagerat i en av dessa, där en sjuåring omkom. Hållplatsen och området omkring där olyckan skedde var undermålig som på - och avstigningsplats för barnen. Tack vare ett rådigt ingripande från bl.a. en politiker i Marks kommun har platsen säkrats idag så att liknande olyckor inte skall ske. Debatten om stopplikt vid skolskjutstransporter har fortsatt. Resultatet blev att fem kommuner i hela Sverige skulle bli testkommuner. Förslaget var att fordon fick köra om skolskjutstransporter i högst 30 km/h. NTF Väst Kommunutskotts förslag till Vägverket och Riksdagens trafikutskott var: Stopplikt. Tyvärr 12

15 vågade man inte ta detta beslut. Trots att flera kommuner i vårt geografiska område visat intresse för att bli försökskommun, ratade man hela västra Sverige. Konsumentupplysning NTF Västs roll som oberoende konsumentupplysare har även i år ökat. Besöken på vår hemsida och på kanslierna i Göteborg och Borås har blivit fler. Även telefonsamtalen har ökat främst när det gäller bilbarnstolar men även frågor om tips och råd gällande hela vägtrafiksystemet. Under detta år har personer besökt våra kanslier och vi har tagit emot telefonsamtal. Våra mobila informationsenheter husvagnen och minibussen har varit ute i ett flertal kommuner i samband med trafikdagar. (Se under rubriken Övriga aktiviteter, Trafikdagar). För att kunna ge denna service fordras kunskaper. I första hand har vårt Ungdomsråd genomgått utbildningar och fortbildningar under året. Moped alkohol, årskurs 8 Projektet har genomförts i Ulricehamn kommun, Stenungsund, Tjörn och Orusts kommuner (STO-regionen) och har påbörjats i Göteborgs stad närmare bestämt i stadsdelen Torslanda. Arbetet har genomförts tillsammans med folkhälsoplanerare, polisen, försäkringsbolag, skolan och KUSTOM (Kommunsamverkan om säkrare trafik & miljö). Marknadsföring har skett genom direktinformation till berörda kommuners Brottsförebyggande råd (BRÅ). Vi har informerat ca. 500 elever och ca 400 föräldrar. Informationen till föräldrarna har genomförts kvällstid och barnen har inte deltagit samtidigt. Resultatet anser vi vara mycket bra. Intresset hos skolorna har varit mycket stort och många skolor tar upp mopedkörning på schemat och startar utbildning motsvarande förarbevis EU moped klass 1. Som vi ser det ett mycket bra sätt att få igång en bra trafikundervisning i skolan för högstadieelever. Detta tvärsektoriella arbete har spridit sig till andra kommuner som vill ha samma information, vilket vi hoppas kunna 13

16 fortsätta med under Det är ett steg i att kunna nå riksdagens etappmål för år 2007 nämligen max 270 dödade i vägtransportsystemet. Det har visat sig att föräldrarna har mycket dålig eller ingen kunskap om vilket föräldraansvar man har. Ett oväntat positivt resultat har varit det stora intresset från skolorna att få igång någon form av trafikantutbildning för högstadieeleverna. En utökning av detta projekt kan innebära ett stort steg i det förebyggande folkhälsoarbetet där vi även får draghjälp av Lagen om skydd mot olyckor. Ökad bilbältesanvändning Att öka användningen av bilbältet är en av de prioriterade områdena för att kunna nå etappmålet Om alla som kör eller åker bil skulle använda bilbältet skulle vi rädda många liv. Vi är ganska bra på att använda bältena men än så länge har vi inte nått målet 100 % användning. NTF Väst har genomfört två mätningar, vår och höst, i kommunerna Stenungsund, Ale, Partille, Mark, Bollebygd och Ulricehamn. Dessa sex kommuner har vi haft mätningar i under flera år. Förbättringarna är mycket små och tyvärr på sina håll något sämre än tidigare. Vad som däremot är solklart är att kvinnorna använder i mycket högre grad bälte än männen. Detta mönster ser vi i hela landet. Varför? Barnen har en hög användningsprocent, men inte 100 %. Mätningarna har utförts i tätort. Trafikpolisen i Västra Götaland har under vecka 40 rapporterat personer varav förare. När det gäller barn rapporterades 27 stycken för att de inte använt bältet. Tänk så enkelt det är att kunna rädda liv: - Bältena finns i bilen - En armrörelse och klick 14

17 Verksamhet på tema cykelhjälm Huvudsaken Tillsammans med KUSTOM har vi besökt 14 skolor. Målet var att träffa så många föräldrar som möjligt och informera om vikten av att använda cykelhjälm vid cykling. Vid de här besöken har vi nått 816 föräldrar. Det nationella målet var att nå 1000 klasser så vi har med råge nått upp till målet. Hjälmrecept Syftet med projektet är att öka cykelhjälmsanvändningen på vuxna och barn. Via Primärvården i Södra Bohuslän och Primärvården i Göteborg har idag ca. 40 BVC möjligheter att skriva ut ett hjälmrecept till barn, när de är omkring 1 eller 4 år. 15 cykelhandlare har ställt upp och lämnar 50 kr. rabatt på cykelhjälm (läs småbarnshjälm med grönt spänne). Att lämna ett recept ger BVC sköterskan möjlighet att prata barnsäkerhet och då i synnerhet cykelsäkerhet. Föräldrar får sedan kontakt med en cykelhandlare som kan tipsa om cykelsitsar för barn och hjälmar. Offentliga aktiviteter Under året har vi deltagit i olika publika arrangemang. Ren cykelsäkerhet har varit Ale Torg där vi tillsammans med Sport Ringen och SKBR demonstrerade cykelhjälmar. Arrangemanget utfördes från vår sida av MO och Ungdomsrådet. Göteborgskalaset, ett återkommande arrangemang, deltog vi i det s.k. barnkalaset. NTF Väst Ung var på Chalmers Tekniska Högskola och informerade om cykelsäkerhet tillsammans med Göteborgs stads Trafikkontor detta inom ramen för I stan utan din bil. Under samma tema arrangerades ännu en aktivitet i samarbete med Trafikkontoret, cykelpolisen, Naturskyddsföreningen och cykelhandlarna i Göteborg. Staden ville ha synpunkter på sina cykelleder, polisen pratade regler, Naturskyddsföreningen om miljön och cykelhandlarna visade sina produkter 15

18 samt att de utförde enklare reparationer. Ungdomsrådet har besökt Astra Zenica och informerat de anställda där om cykelsäkerhet. Astra har ett stort program för att få sina anställda att cykla. De har såväl ekonomiska som praktiska belöningar. NTF Väst hade en informationsvrå och 700 personer passade på tillfället att besöka oss under denna dag. Fantastiskt. NTF Väst deltog vid Mölndals stads årliga trafikdag där vi informerade om cykelhjälm. Även här deltog vårt ungdomsråd. Ulricehamns kommun anordnade en cykeltur, 3 mil, för sina äldre skolelever (årskurs 8 9). Den var upplagd med ett stationssystem. En del var bemannade av gymnasieelever, andra med kommunalråd och kommuntjänstemän. NTF Väst deltog i form av vårt ungdomsråd NTF Väst Ung som pratade cykelhjälmsteknik, hur fungerar en cykelhjälm, hur ser en hjärnskada ut. Våra ungdomar figurerade med stor bild och vidhängande text i den lokala pressen. Information till invandrare Kartläggning av äldre invandrare Åldersgruppen fr. o.m. 65 år är hårt drabbad i olycksstatistiken. Den utgör ca. 27 procent av antalet dödade i trafiken. Äldre invandrare drabbas ännu mer eftersom de har en helt annan trafikkultur och har brist på trafiksäkerhetskunskap och om trafiksystemet i Sverige samt svårigheter med svenska språket. Detta leder till utanförskapliga problem för dem, skapar fler problem i samhället och ökar vårdkostnaderna. Tack vare politiker i Göteborgs stad fick vi möjligheter att genomföra en kartläggning av behovet av trafikutbildning inom äldreorganisationerna bland invandrargrupper i Göteborg. -Fler än invandrare som är äldre än 65 år bosatta i Göteborg. Bara en liten grupp äldre invandrare vågar ta sig ut till någon förening bl.a. på grund av sina svårigheter i vår trafikmiljö. 16

19 I kartläggningen kan vi se att fler än 700 äldreinvandrare är medlem i någon förening för äldre invandrare. Detta är mindre än en tiondedel av antalet utrikesfödda i åldersgruppen 65 + i Göteborg. Vårt mål är att starta ett äldreråd för invandrare. Syftet är bl.a. att de skall kunna starta studiecirklar i sina respektive föreningar. Trafiksäkerhetsaktiviteter för invandrare Trafiksäkerhetsinformationen till våra nysvenskar har varit väldigt digert detta år. Personal från NTF Väst har deltagit i 13 trafiksäkerhetsdagar/ fortbildningsdagar. Vi lyckades nå ca personer vid olika aktiviteter, en av dem tillsammans med Röda Korset (R K) i Östra Nordstan, Göteborg. Vidare har vi genomfört 32 besök i invandrarföreningar, 3 besök hos ungdomsgrupper, trafiksäkerhetsdagar på två sommarläger för invandrarfamiljer, 6 besök hos SFI grupper (Svenska För Invandrare), 4 besök på flyktingförläggningar, deltagit i 3 radiokanaler och ett antal besök i NTF Västs lokaler Torggatan i Göteborg. Under årets aktiviteter har vår konsulent i invandrarfrågor kommit i kontakt med ordföranden i olika invandrarföreningar, flyktingmottagningar, SFI grupper, folkhälsoansvariga i olika stadsdelar, Röda Korset och Kulturhus. Detta har underlättat vårt arbete och kommer att göra även i framtiden. Listan är lång och vi anser att vi kommit långt i arbetet med våra invandrare. Trafiknykterhetsaktiviteter för invandrare Vi deltog i 11 utställningar med trafiknykterhetsinformation till invandrare. En ny målgrupp var modersmålslärare. Denna grupp är mycket viktig då de flesta invandrareleverna i gymnasierna studerar på sitt hemspråk. I kampanjen Don t Drink and Drive (DDD) fick vi tillfälle att informera om alkoholkonsumtionsökningen som i sin tur leder till flera rattfyllerister. Budskapet till ungdomarna var: - Kör aldrig när Du druckit 17

20 - Vägra åk med onyktra förare - Få mod och argument att stoppa rattfulla kamrater NTF Väst medverkade som enda NTF - förbund i Idéseminarium den 25 april som Vägverket och Alkoholkommittén anordnade i Stockholm. Där presenterades utvalda idéer från hela landet angående arbetet och satsningarna mot rattfylleriet. Förbundet anordnade olika utställningar och informationsdagar i gymnasieskolor, trafikdagar, folhälsovecka i Mölnlycke, Härryda kommun. Vi passade samtidigt på att marknadsföra alkolås. Stadsdelen Tynnered i Göteborg anordnade Tynneredsdagen, där vi deltog med information om alkohol trafik. Översättning av trafiknykterhetsinformation Tack vare att förbundet har en konsulent med invandrarbakgrund har vi kunnat skapa informationsmaterial på fyra olika språk. Detta har bl.a. skett i samarbete med invandrarföreningarna. Under flera informationsmöten hos invandrarföreningar informerades deras medlemmar om trafiknykterhet och rattfylleri samt att de fick testa alkolås. Syftet var att samarbeta med olika etniska invandrarföreningar och att sprida kunskap, samordna och skapa nätverk runt frågor om trafiknykterhet bland invandrare. På detta sätt lyckades vi engagera många föreningar i trafiknykterhetsfrågor och skapade en ny opinionsgrupp. Materialet kan användas i många olika sammanhang och hos flera etniska grupper. Eftersom vi översatt samma material på persiska under förra året har vi det på fem andra språk och svenska. 18

21 Utbildning av trafikombud inom invandrarföreningar Målet för detta projekt har varit att öka kunskaperna och intresset för trafiksäkerhet bland invandrare. Sju fortbildningsträffar har anordnats av NTF Väst med 35 deltagare. En teoretisk kurs arrangerades under en heldag. Kursinnehållet bestod av: - Presentation av NTF, trafiksäkerhet och miljö, däcksinformation, synas i mörker, alkohol, droginformation samt alkotest och presentation av nytt informationsmaterial. Sju personer deltog i kursen. Ny medlem Ny medlem i NTF Väst har blivit Samarbetsorgan för etniska organisationer i Västra Götaland (Regional SIOS ). Detta organ rymmer 13 länders invandrarföreningar med underavdelningar. Det ger oss ett unikt tillfälle att nå många av våra nysvenskar. I Göteborg med omnejd finns det över personer med annan bakgrund än svensk och i Västra Götalandsregionen ytterligare några tusen. Det finns enbart i Göteborg över 200 registrerade föreningar som samlar personer med invandrarbakgrund. Många av dessa är anslutna till riksförbund som i sin tur är medlemmar i centrala SIOS, som bildades för mer än 30 år sedan. Remisser / Motioner Förbundet har svarat på NTF:s rådslagsremiss som tar upp Förnyelse av NTF:s nätverk och NTF:s finansiering. För att få kraft och bredd bakom förslagen enades samtliga NTF förbund i region väst om att ställa sig bakom förslagen. Medlemsorganisationerna (MO) inom NTF Väst har även fått tillfälle att svara. 19

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer