INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets organisation Sid 5. Förbundets verksamhet Sid 6. Samverkan Kommun Region Vägverket Sid 7. Polisen NTF förbund Nätverket Sid 7. Utskott och råd Kommunutskottet (KU) Medlemsutskottet ( MO ) Sid 9. Yrkestrafikrådet NTF Väst Ung Sid 10. Media 30 rapporten Opinionsgrupper & Trafikmiljö Sid 12. Konsumentupplysning Sid 13. Moped alkohol, årskurs 8 Ökad bilbältesanvändning Sid 14. Verksamhet på tema cykelhjälm Sid 15. Huvudsaken Hjälmrecept Offentliga aktiviteter Information till invandrare Sid 16. Kartläggning av äldre invandrare Trafiksäkerhetsaktiviteter för invandrare Sid 17 Trafiknykterhetsaktiviteter för invandrare Översättning av trafiknykterhetsinformation Sid 18. Utbildning av trafikombud inom invandrarföreningar Sid 19. Ny medlem Remisser / Motioner Samarbete mellan förbunden Sid 20. Själv Säker Yrkes Väst Sid 21. Tillståndsmätningar Taxi Konferenser Sid 22. Uppvaktning Utbildning Sid 23. Medlemsorganisationerna (MO) Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

2 Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Sid 24. Göteborgsdistriktet SÄTRA Sid 25. Barn i bil Sid 26. Babyskyddsuthyrning MVC/BVC föräldragrupper Utbildning BVC Frukostmöten Sid 27. Seminarier och konferenser Kurser Sid 28. Övriga aktiviteter Trafikdagar Ale Sid 29. Borås Tjörn Vårgårda Trafiksäkerhetsdag för kvinnor Alkohol och bil dålig stil Sid 30. Däckrazzia Olycksstatistik Sid 30. Årsredovisning Förvaltningsberättelse Sid 33. Flerårsöversikt Sid 34. Koncernen Resultaträkning Sid 35. Balansräkning Sid 36. Eget kapital och skulder Sid 37. NTF Väst Resultaträkning Sid 38. Balansräkning Sid 39. Eget kapital och skulder Sid 40. Redovisnings- och värderingsprinciper Sid 41. Revisionsberättelse Sid 46. NTF Västs styrelse Sid 47. Personal Sid 48. Medlemmar Sid 49.

3 Verksamhetsberättelse 2005 Styrelsen för NTF Väst får härmed avge berättelse över verksamheten 2005 Inledning NTF Västs uppgift är att verka för ökad trafiksäkerhet genom att planera, organisera och samordna det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet inom 19 kommuner. I detta syfte har förbundet bl.a. att: - verka som NTF:s regionala organ - samarbeta med organisationer, kommuner, myndigheter och företag - samverka med Vägverket Region Väst (VVÄ), Västra Götalandsregionen (VG) samt Sveriges Kommuner och Landsting - stödja det lokala trafiksäkerhetsarbetet och samarbeta med kommunerna och dess trafiksäkerhetsorgan - vara medborgarnas konsumentombudsman i trafiksäkerhetsfrågor - driva opinion NTF Väst har nära samverkan med övriga trafiksäkerhetsförbund i Västra Götaland, Halland och Värmland. Detta område utgör Vägverkets Region Väst. Lagen om skydd mot olyckor har öppnat dörrarna för oss i det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. Kommunernas trafiksäkerhetsarbete har intensifierats och handlingsplaner börjar ta form, vilket underlättar för NTF organisationen att lyckas med att verka för att människor inte förlorar hälsan i trafiken. Med rätt satsning från regering och riksdag har vi en chans att komma i närheten av och t.o.m. nå målet för 2007, nämligen max 270 dödade. 1

4 NTF Västs möten och sammanträden Årsmötet 2005 gick av stapeln torsdagen den 31 mars, exakt på dagen 5 år efter NTF Västs bildande. Denna gång befann vi oss på Världskulturmuséet i Göteborg. Förbundets ordförande Elmer Kärrman inledde årsmötet med tänkbara ord. De traditionella årsmötesförhandlingarna anfördes av Håkan Jaldung, f.d. styrelseledamot i NTF Bohus län och Göteborgs Trafiksäkerhetsförening (GTF) innan sammanslagningen till NTF Väst. Höstmötet, ägde rum tisdagen 11 oktober i Skärhamn, Tjörns kommun. Kommunalrådet Eva Bertilsson Styvén hälsade välkommen och gav en levande bild av kommunen och dess invånare. Gästföreläsare var Stefan Bertilsson, VVÄ. Stefan gav oss en ordentlig genomgång av Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser. Om allt går som det skall, börjar de nya hastigheterna gälla från år Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Årets stipendium tilldelades de två cykelpoliserna Per Åke Johansson och Thomas Åsenlöf, som hittills är de enda som tjänstgör som cykelpoliser i Göteborg, detta i samband med NTF Västs höstmöte i Skärhamn. Per Åke och Thomas fick stipendiet tack vare sitt banbrytande arbete inom polisen. På eget initiativ har de tagit upp cykelövervakning i Göteborg. Arbetet har bidragit till att cykelolyckorna har minskat. Insatserna sker vid stora evenemang runt om i vårt län samt vid cykeltävlingen Vättern runt. För att de skall kunna utveckla sitt arbete ger juryn dem nu möjlighet till fortbildning och ger dem resestipendium. 2

5 Styrelsen har under året genomfört sex styrelsemöten och arbetsutskottet tre sammanträden. Den traditionella planeringsträffen med övriga NTF förbund genomfördes på Ronnums Herrgård i Vargön. Samtlig personal deltog. 3

6 Ordföranden har ordet Vid NTF:s kongress 2005 lyftes tre delmoment fram som bör ha stor betydelse för NTF:s arbete med nationell och regional samling. Dessa områden är opinionsbildning, styrelsens roll samt medlemsorganisationer och nätverk. Vi inom NTF Väst liksom alla NTF förbund kommer att verka för att avsiktsförklaringar anges inom respektive organisation, innehållande förbättrad hastighetsanpassning, användning av skyddssystem, ökad trafiknykterhet, barn och ungdomar i trafiken. Målsättningen är naturligtvis att nå Nollvisionens etappmål 2007 om en halvering av antalet dödade i trafiken jämfört med år Under senare år har glädjande nog antalet dödade minskat även om målet kommer att bli svårt att nå. Tyvärr har antalet allvarligt skadade ökat, vilket är alarmerande och kräver aktiva åtgärder för att vända trenden och förbättra det totala trafiksäkerhetsarbetet. För att stärka NTF i det framtida arbetet och behålla rollen som en stark pådrivare/opinionsbildare för förändringar, har NTFs centrala kansli tagit fram ett rådslagsmaterial som varit ute på remiss under året. NTF Väst har liksom övriga NTF förbund inom Vägverkets Region Väst, tagit tillfället att föra fram våra lokala synpunkter om såväl finansiering som förnyelse av nätverk. En mycket tydlig inriktning för NTF måste vara att bygga underifrån. Mycket större hänsyn måste tas till de lokala och regionala synpunkterna, då det där finns de grundläggande och nära kunskaperna. Låt oss därför arbeta för en mera resultatinriktad verksamhet som attraherar nya målgrupper. Ett stort tack till medlemsorganisationerna för engagemang och förtjänst-fullt arbete. Ett stort tack också till Västra Götalandsregionen, Vägverket (VVÄ) och kommunerna för allt stöd och ekonomisk hjälp. Till sist ett riktigt stort tack till personalen på NTF Väst som på ett mycket förtjänstfullt och engagerat sätt har arbetat hårt för att vi skall kunna nå riksdagens delmål Borås 31 december 2005 Elmer Kärrman ordförande 4

7 Förbundets organisation Verksamheten inom NTF Väst leds av en styrelse vilken väljs av årsmötet. Årets styrelse bestod av 11 ledamöter. Det praktiska arbetet samordnas i vissa fall av vår personal på kanslierna i Göteborg och Borås. Vi har nära samarbete med medlemmarna, organisationerna, företagen etc. tack vare två utskott och våra två råd. Kanslierna i Borås och Göteborg med totalt nio anställda arbetar i huvudsakligen med information, opinionsbildning, utbildning, fortbildning och konsumentupplysning. NTF koncernen Redovisning från Stora Holms Trafikövningsplats AB framgår av särskild rapport, Förvaltningsberättelse NTF Väst koncernen Årsmöte Årsstämma NTF Väst styrelse Bolagsstyrelse NTF Väst Stora Holms Trafikövningsplats AB Administration VD Kommunutskott Medlemsutskott NTF Ung Väst Yrkestrafikråd Platschef Administration Utbildning Service 5

8 Förbundets verksamhet NTF är en paraplyorganisation, uppbyggd av olika medlemsorganisationer, vilka utgör grunden i vår verksamhet. Vår uppgift är att stödja och utveckla det frivilliga nätverket samt att bedriva fortbildning i syfte att utveckla attityder och kunskaper kring viktiga trafiksäkerhetsfrågor. Vi har många samarbetspartners och verksamhetsområden som gör det möjligt för oss att nå ut till medborgarna med vår information, kunskap och erfarenhet. Samverkan Kommun: Region: Kommunutskottet har haft fyra sammankomster under året. En av dessa sammankomster genomfördes i samband med studieresa till Landskrona och Helsingborg i slutet av april månad. De nu traditionella hastighetsmätningarna utanför skolor där 30 km/h är högsta tillåtna hastighet genomfördes under våren och publicerades i samband med skolstarten på hösten. Samarbetet med Västra Götalandsregionen har även i år resulterat i att uthyrningen av babyskydden ökat även detta år. Dessutom har antalet informationstillfällen på Mödravårdscentralerna (MVC) och Barnavårdscentralerna (BVC) ökat. Informationen gäller barn i bil och cykelhjälm. Verksamheten genomförs i samarbete med NTF FyrBoDal och NTF Skaraborg. Regionen har även gett oss tillfälle att arbeta med det växande problemet med mopedister. Detta har fått ett mycket bra gensvar både bland barnen och deras föräldrar. 6

9 Vägverket: Polisen: Som tidigare år har ungdomsprojektet Själv Säker genomförts och tyvärr blev antalet färre än förra året på grund av minskade medel. Samarbetet har som vanligt skett tillsammans med de andra NTF förbunden i region väst. Även i år har vi fått möjligheten att arbeta med våra nya svenskar dels med direkt riktade trafiksäkerhetsaktiviteter och dels med trafiknykterhetsinformation. Likt tidigare år har vi fått tillfälle att samarbeta med Länsordningspolisen i Västra Götalands län. I första hand i samband med intensivövervakning av bilbältesanvändning, men även i mopedinformation i skolor och däckrazzia (se övriga aktiviteter). Samarbetet i Yrkestrafikrådet fortsätter som tidigare år. NTF förbund: Vårt samarbete med de andra NTF - förbunden i västra regionen fungerar som alltid mycket bra, i första hand inom Själv Säker och babyskyddsuthyrningen. Denna samverkan är vi mycket stolta över och stärker oss i arbetet att nå Nollvisionens delmål år Samverkan inom Yrkes Väst fortsätter som tidigare år. Utskott och råd Nätverket Utvecklingen, kunskap och erfarenhetsutbytet av vårt nätverk fortskrider. Kommunutskottet (KU) Vi har ännu ett år bakom oss som jag med glädje kan se i statistiken att dödade i trafiken minskar. Detta är ett resultat av ett aktivt trafiksäkerhetsarbete där vi i NTF med kommunerna tillsammans bör ta åt oss en del för vårt arbete. Det är att 7

10 aktivt på olika sätt informera och genomföra fysiska åtgärder i kommunerna som vi nu ser resultatet och detta ger effekter på samhället i stort. Vi har under det gångna året arbetat med uppföljning av hur långt vi kommit i kommunerna med de handlingsplaner som enligt nya lagen Förebyggande skydd mot olyckor skall antagas och vara redovisade till Länsstyrelsen. Under senare delen av året började arbetet med avsiktsförklaringar i kommunerna, ett arbetssätt som antogs av NTF:s kongress i våras. Detta arbete kommer vi att fortsätta med under Vi kommer också att arbeta med tillgängligheten som kommer att vara ett gediget arbete i många kommuner fram till år Jag tackar alla som i kommunutskottet bidragit med många viktiga synpunkter och ser fram mot ett nytt år med nya utmaningar och ett fortsatt minskat antal dödade och allvarligt skadade. Arne Olsson, Ordförande i NTF Västs Kommunutskott Kommunutskottet har haft fyra sammanträden under De har varit förlagda till Stenungsund, Öckerö kommuner och Stora Holms Trafikövningsplats. Vårens möte genomfördes i samband med utskottets studieresa till Landskrona och Helsingborg. Studieresans syfte var att få se olika bra lösningar när det gäller tillgängligheten för i första hand oskyddade trafikanter och då i första hand barn och människor med funktionsnedsättningar. Vi blev mycket väl omhändertagna av de båda kommunerna som visade oss runt i de områden där man genomfört eller skall genomföra projekt för att öka tillgängligheten. Resan var mycket uppskattad av deltagarna. Arbetet ute i kommunerna fortsätter för att försöka nå riksdagens delmål max 270 dödade i trafiken år Detta är ett framgångsrikt arbete där trenden visar klart att kommunerna är på rätt väg. NTF Väst finns representerade i de kommuner som har ett trafiksäkerhetsråd eller liknande. Vår förhoppning är att de kommuner i vårt område som inte har trafiksäkerhetsråd kommer att införa detta. Det är ett bra sätt att kunna lösa 8

11 många lokala trafiksäkerhetsproblem och att få kommuninnevånarna engagerade i sin trafikmiljö. Arbetet fortsätter med Lagen om skydd mot olyckor där kommunerna börjar bli färdiga med sina handlingsplaner. Här kan man förhoppningsvis se vilka avsiktsförklaringar som finns. Detta är bl.a. ett led i Lokal samling som i sin tur är ett steg i Regional samling vilket Vägverkets Region Väst (VVÄ) är sammankallande. Medlemsutskottet ( MO ) Medlemsutskottet har genomfört fyra sammanträden under året. Vid första mötet presenterades samtliga årets projekt. Ledamöterna tog med dem till sina resp. organisationer för att bestämma hur de kunde arbeta. Möte nr två skedde i samband med studiebesök på Vägverkets Trafik Informationscentral (TIC). Tredje mötet var ett avstämningsmöte och vid årets sista mötet diskuterade NTF:s Rådslagsremiss. NTF Väst:s MO ordförande har deltagit vid seminarium för utbildningsansvariga inom Medlemsorganisationerna på NTF Riks. Han har även deltagit vid ett av Kommunutskottets sammanträden. Yrkestrafikrådet NTF Västs yrkestrafikråd har haft fyra ordinarie möten. Nya medlemmar från trailerdragare inom Sveriges Åkeriföretag har kommit till, samt representant från Poståkeriet. Vi har deltagit i det nationella projektet Hastighet och yrkestrafiken. Rådet har genomfört två hastighetsmätningar i samband med vägarbeten. Ett stort tack riktas till VVÄ för all hjälp med förslag till mätplatser. Den största frågan vi haft är uppställningsplatser för bil lastad med farligt gods. Yrkestrafikrådet representeras som tidigare år i Yrkes Väst. (Se vidare under rubriken Samarbete mellan förbunden ). 9

12 NTF Väst Ung Våra ungdomar i NTF Väst Ung, har utökat sitt deltagande i förbundets aktiviteter ännu mer under Bl. a. har man deltagit i: - Själv Säker - Länge leve livet, Vägverkets film om rattfylleri - Mässa i Stockholm 25 april - Mässa tillsammans med Röda Korset 3 5 maj, Nordstadstorget i Göteborg - Hastighetsmätningar utanför skolor - Vid skolavslutningen där ungdomar fick blåsa i alkolås - Medverkan vid BVC information om bilbarnstolar och cykelhjälm - Göteborgskalaset, första veckan i augusti - Utbildning på Väg & Trafikforskningsinstitutet (VTI) 16 november - Trafikdagar i Mölndal, Göteborg, Ulricehamn, Härryda och Alingsås kommuner Ungdomarnas engagemang har varit mycket positivt för hela vår verksamhet detta år. Media NTF Västs deltagande i media har varit som tidigare år. Största intresset var vår rapport om högst 30 km / h utanför skolor. Förbundet har även i år deltagit i radioprogram för invandrare. I lokalpressen har NTF Väst funnits med i samband med trafiksäkerhetsdagar i kommunerna. Här har också funnits intresse för mopedproblematiken. 30 rapporten För sjätte året i rad har förbundet genomfört hastighetsmätningar utanför skolor med 30 km/h som högsta tillåtna hastighet. Beställare är som förut kommunerna. Mediaintresset var här mycket stort, inte bara i lokalpressen utan även i rikspressen, regional och riks TV. Det känns mycket stimulerande att vårt arbete uppmärksammas och får en så stor spridning i hela landet. 10

13 I år omfattade mätningarna nästan 8000 fordon utanför 36 skolor i 10 kommuner. Det är den hittills mest omfattande studien. Syftet med undersökningen är att ge ett konkret underlag till en diskussion kring respekten för hastighetsgränserna vid skolor. Materialet skall även ge en grund till lokalt organisationsarbete för att skapa en tryggare miljö t. ex. i form av fysiska förändringar av trafikmiljön. Drygt hälften av bilisterna, 56 procent, överskrider den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/h. Cirka 4 procent av fordonen kör 51 km/h eller fortare. Medianhastigheten utanför 26 av de 36 skolorna är 31 km/h eller högre. Högsta medianvärdet noterades utanför Starrkärrsskolan i Ale kommun, 42 km/h. Vid de 23 skolor där vi tidigare mätt hastigheten har andelen fortkörare ökat vid 15 stycken. Medianhastigheten har bara sjunkit vid 4 av de skolorna. Högsta hastigheten vid årets mätning noterades utanför skolan Fridas Hage på Tjörn där en personbil passerade på låg höjd i 100 km/h!!! Hur tänker en sådan förare? Av de totalt 293 lastbilarna som ingick i undersökningen kör 54 procent fortare än 30 km/h. Fem procent kör fortare än 50 km/h. Vid flera skolor kör lastbilarna fortare än personbilarna. Vid Starrkärrskolan körde alla sju lastbilarna som passerade för fort, fyra av dem över 50 km/h och vid Sandhultsskolan i Borås höll nio av tio inte 30 gränsen. Andelen lastbilar som kör fortare än 50 km/h är 5 procent d. v. s. en procentenhet högre jämfört med personbilarna. Nästan hälften, 41 procent, av det totala antalet bussar som passerade skolorna kör fortare än 30 km/h. Fyra körde fortare än 50 km/h och en buss som passerade Tummarpsskolan i Borås höll 60 km/h. Vad som är anmärkningsvärt är att de flesta av dessa är av kommunerna upphandlade transporter. Taxi är inte bättre än vanliga personbilar på att respektera 30 gränsen utanför skolorna, över hälften kör för fort. 11

14 Om någon är intresserad av hela rapporten finns den på vår hemsida: Opinionsgrupper & Trafikmiljö NTF Väst har som mål att verka för rätten till en trygg och säker trafikmiljö. Det här året har varit positivt ur olyckssynpunkt när det gäller antalet dödade i trafiken, men för att nå etappmålet 2007 behövs ännu mer arbete och därmed resurser. Kommunerna har blivit bättre på att åtgärda många brister i trafikmiljön. Detta visar sig i olycksstatistiken där konsekvenserna inte har blivit lika allvarliga som tidigare. Opinionsgrupper och enskilda är en betydelsefull målgrupp för oss och även för kommunerna. Antalet grupper har gått ner i antal från tidigare år vilket vi tolkar som att trafikmiljön har blivit bättre och att de får bättre gehör för sina krav. Samarbetet med kommunerna fungerar bra mycket tack vare att vi har vårt Kommunutskott och har kontakter med både politiker och tjänstemän. Viljan hos kommunerna att verkligen nå tillgänglighetsmålet 2010, syns tydligare under detta år. Vår roll är att ge verktyget så att människor har goda argument för att få en bestående förbättring i vägtrafiksystemet. Förra året avslutades tyvärr med tragiska olyckor i samband med skolskjuts. NTF Väst blev engagerat i en av dessa, där en sjuåring omkom. Hållplatsen och området omkring där olyckan skedde var undermålig som på - och avstigningsplats för barnen. Tack vare ett rådigt ingripande från bl.a. en politiker i Marks kommun har platsen säkrats idag så att liknande olyckor inte skall ske. Debatten om stopplikt vid skolskjutstransporter har fortsatt. Resultatet blev att fem kommuner i hela Sverige skulle bli testkommuner. Förslaget var att fordon fick köra om skolskjutstransporter i högst 30 km/h. NTF Väst Kommunutskotts förslag till Vägverket och Riksdagens trafikutskott var: Stopplikt. Tyvärr 12

15 vågade man inte ta detta beslut. Trots att flera kommuner i vårt geografiska område visat intresse för att bli försökskommun, ratade man hela västra Sverige. Konsumentupplysning NTF Västs roll som oberoende konsumentupplysare har även i år ökat. Besöken på vår hemsida och på kanslierna i Göteborg och Borås har blivit fler. Även telefonsamtalen har ökat främst när det gäller bilbarnstolar men även frågor om tips och råd gällande hela vägtrafiksystemet. Under detta år har personer besökt våra kanslier och vi har tagit emot telefonsamtal. Våra mobila informationsenheter husvagnen och minibussen har varit ute i ett flertal kommuner i samband med trafikdagar. (Se under rubriken Övriga aktiviteter, Trafikdagar). För att kunna ge denna service fordras kunskaper. I första hand har vårt Ungdomsråd genomgått utbildningar och fortbildningar under året. Moped alkohol, årskurs 8 Projektet har genomförts i Ulricehamn kommun, Stenungsund, Tjörn och Orusts kommuner (STO-regionen) och har påbörjats i Göteborgs stad närmare bestämt i stadsdelen Torslanda. Arbetet har genomförts tillsammans med folkhälsoplanerare, polisen, försäkringsbolag, skolan och KUSTOM (Kommunsamverkan om säkrare trafik & miljö). Marknadsföring har skett genom direktinformation till berörda kommuners Brottsförebyggande råd (BRÅ). Vi har informerat ca. 500 elever och ca 400 föräldrar. Informationen till föräldrarna har genomförts kvällstid och barnen har inte deltagit samtidigt. Resultatet anser vi vara mycket bra. Intresset hos skolorna har varit mycket stort och många skolor tar upp mopedkörning på schemat och startar utbildning motsvarande förarbevis EU moped klass 1. Som vi ser det ett mycket bra sätt att få igång en bra trafikundervisning i skolan för högstadieelever. Detta tvärsektoriella arbete har spridit sig till andra kommuner som vill ha samma information, vilket vi hoppas kunna 13

16 fortsätta med under Det är ett steg i att kunna nå riksdagens etappmål för år 2007 nämligen max 270 dödade i vägtransportsystemet. Det har visat sig att föräldrarna har mycket dålig eller ingen kunskap om vilket föräldraansvar man har. Ett oväntat positivt resultat har varit det stora intresset från skolorna att få igång någon form av trafikantutbildning för högstadieeleverna. En utökning av detta projekt kan innebära ett stort steg i det förebyggande folkhälsoarbetet där vi även får draghjälp av Lagen om skydd mot olyckor. Ökad bilbältesanvändning Att öka användningen av bilbältet är en av de prioriterade områdena för att kunna nå etappmålet Om alla som kör eller åker bil skulle använda bilbältet skulle vi rädda många liv. Vi är ganska bra på att använda bältena men än så länge har vi inte nått målet 100 % användning. NTF Väst har genomfört två mätningar, vår och höst, i kommunerna Stenungsund, Ale, Partille, Mark, Bollebygd och Ulricehamn. Dessa sex kommuner har vi haft mätningar i under flera år. Förbättringarna är mycket små och tyvärr på sina håll något sämre än tidigare. Vad som däremot är solklart är att kvinnorna använder i mycket högre grad bälte än männen. Detta mönster ser vi i hela landet. Varför? Barnen har en hög användningsprocent, men inte 100 %. Mätningarna har utförts i tätort. Trafikpolisen i Västra Götaland har under vecka 40 rapporterat personer varav förare. När det gäller barn rapporterades 27 stycken för att de inte använt bältet. Tänk så enkelt det är att kunna rädda liv: - Bältena finns i bilen - En armrörelse och klick 14

17 Verksamhet på tema cykelhjälm Huvudsaken Tillsammans med KUSTOM har vi besökt 14 skolor. Målet var att träffa så många föräldrar som möjligt och informera om vikten av att använda cykelhjälm vid cykling. Vid de här besöken har vi nått 816 föräldrar. Det nationella målet var att nå 1000 klasser så vi har med råge nått upp till målet. Hjälmrecept Syftet med projektet är att öka cykelhjälmsanvändningen på vuxna och barn. Via Primärvården i Södra Bohuslän och Primärvården i Göteborg har idag ca. 40 BVC möjligheter att skriva ut ett hjälmrecept till barn, när de är omkring 1 eller 4 år. 15 cykelhandlare har ställt upp och lämnar 50 kr. rabatt på cykelhjälm (läs småbarnshjälm med grönt spänne). Att lämna ett recept ger BVC sköterskan möjlighet att prata barnsäkerhet och då i synnerhet cykelsäkerhet. Föräldrar får sedan kontakt med en cykelhandlare som kan tipsa om cykelsitsar för barn och hjälmar. Offentliga aktiviteter Under året har vi deltagit i olika publika arrangemang. Ren cykelsäkerhet har varit Ale Torg där vi tillsammans med Sport Ringen och SKBR demonstrerade cykelhjälmar. Arrangemanget utfördes från vår sida av MO och Ungdomsrådet. Göteborgskalaset, ett återkommande arrangemang, deltog vi i det s.k. barnkalaset. NTF Väst Ung var på Chalmers Tekniska Högskola och informerade om cykelsäkerhet tillsammans med Göteborgs stads Trafikkontor detta inom ramen för I stan utan din bil. Under samma tema arrangerades ännu en aktivitet i samarbete med Trafikkontoret, cykelpolisen, Naturskyddsföreningen och cykelhandlarna i Göteborg. Staden ville ha synpunkter på sina cykelleder, polisen pratade regler, Naturskyddsföreningen om miljön och cykelhandlarna visade sina produkter 15

18 samt att de utförde enklare reparationer. Ungdomsrådet har besökt Astra Zenica och informerat de anställda där om cykelsäkerhet. Astra har ett stort program för att få sina anställda att cykla. De har såväl ekonomiska som praktiska belöningar. NTF Väst hade en informationsvrå och 700 personer passade på tillfället att besöka oss under denna dag. Fantastiskt. NTF Väst deltog vid Mölndals stads årliga trafikdag där vi informerade om cykelhjälm. Även här deltog vårt ungdomsråd. Ulricehamns kommun anordnade en cykeltur, 3 mil, för sina äldre skolelever (årskurs 8 9). Den var upplagd med ett stationssystem. En del var bemannade av gymnasieelever, andra med kommunalråd och kommuntjänstemän. NTF Väst deltog i form av vårt ungdomsråd NTF Väst Ung som pratade cykelhjälmsteknik, hur fungerar en cykelhjälm, hur ser en hjärnskada ut. Våra ungdomar figurerade med stor bild och vidhängande text i den lokala pressen. Information till invandrare Kartläggning av äldre invandrare Åldersgruppen fr. o.m. 65 år är hårt drabbad i olycksstatistiken. Den utgör ca. 27 procent av antalet dödade i trafiken. Äldre invandrare drabbas ännu mer eftersom de har en helt annan trafikkultur och har brist på trafiksäkerhetskunskap och om trafiksystemet i Sverige samt svårigheter med svenska språket. Detta leder till utanförskapliga problem för dem, skapar fler problem i samhället och ökar vårdkostnaderna. Tack vare politiker i Göteborgs stad fick vi möjligheter att genomföra en kartläggning av behovet av trafikutbildning inom äldreorganisationerna bland invandrargrupper i Göteborg. -Fler än invandrare som är äldre än 65 år bosatta i Göteborg. Bara en liten grupp äldre invandrare vågar ta sig ut till någon förening bl.a. på grund av sina svårigheter i vår trafikmiljö. 16

19 I kartläggningen kan vi se att fler än 700 äldreinvandrare är medlem i någon förening för äldre invandrare. Detta är mindre än en tiondedel av antalet utrikesfödda i åldersgruppen 65 + i Göteborg. Vårt mål är att starta ett äldreråd för invandrare. Syftet är bl.a. att de skall kunna starta studiecirklar i sina respektive föreningar. Trafiksäkerhetsaktiviteter för invandrare Trafiksäkerhetsinformationen till våra nysvenskar har varit väldigt digert detta år. Personal från NTF Väst har deltagit i 13 trafiksäkerhetsdagar/ fortbildningsdagar. Vi lyckades nå ca personer vid olika aktiviteter, en av dem tillsammans med Röda Korset (R K) i Östra Nordstan, Göteborg. Vidare har vi genomfört 32 besök i invandrarföreningar, 3 besök hos ungdomsgrupper, trafiksäkerhetsdagar på två sommarläger för invandrarfamiljer, 6 besök hos SFI grupper (Svenska För Invandrare), 4 besök på flyktingförläggningar, deltagit i 3 radiokanaler och ett antal besök i NTF Västs lokaler Torggatan i Göteborg. Under årets aktiviteter har vår konsulent i invandrarfrågor kommit i kontakt med ordföranden i olika invandrarföreningar, flyktingmottagningar, SFI grupper, folkhälsoansvariga i olika stadsdelar, Röda Korset och Kulturhus. Detta har underlättat vårt arbete och kommer att göra även i framtiden. Listan är lång och vi anser att vi kommit långt i arbetet med våra invandrare. Trafiknykterhetsaktiviteter för invandrare Vi deltog i 11 utställningar med trafiknykterhetsinformation till invandrare. En ny målgrupp var modersmålslärare. Denna grupp är mycket viktig då de flesta invandrareleverna i gymnasierna studerar på sitt hemspråk. I kampanjen Don t Drink and Drive (DDD) fick vi tillfälle att informera om alkoholkonsumtionsökningen som i sin tur leder till flera rattfyllerister. Budskapet till ungdomarna var: - Kör aldrig när Du druckit 17

20 - Vägra åk med onyktra förare - Få mod och argument att stoppa rattfulla kamrater NTF Väst medverkade som enda NTF - förbund i Idéseminarium den 25 april som Vägverket och Alkoholkommittén anordnade i Stockholm. Där presenterades utvalda idéer från hela landet angående arbetet och satsningarna mot rattfylleriet. Förbundet anordnade olika utställningar och informationsdagar i gymnasieskolor, trafikdagar, folhälsovecka i Mölnlycke, Härryda kommun. Vi passade samtidigt på att marknadsföra alkolås. Stadsdelen Tynnered i Göteborg anordnade Tynneredsdagen, där vi deltog med information om alkohol trafik. Översättning av trafiknykterhetsinformation Tack vare att förbundet har en konsulent med invandrarbakgrund har vi kunnat skapa informationsmaterial på fyra olika språk. Detta har bl.a. skett i samarbete med invandrarföreningarna. Under flera informationsmöten hos invandrarföreningar informerades deras medlemmar om trafiknykterhet och rattfylleri samt att de fick testa alkolås. Syftet var att samarbeta med olika etniska invandrarföreningar och att sprida kunskap, samordna och skapa nätverk runt frågor om trafiknykterhet bland invandrare. På detta sätt lyckades vi engagera många föreningar i trafiknykterhetsfrågor och skapade en ny opinionsgrupp. Materialet kan användas i många olika sammanhang och hos flera etniska grupper. Eftersom vi översatt samma material på persiska under förra året har vi det på fem andra språk och svenska. 18

21 Utbildning av trafikombud inom invandrarföreningar Målet för detta projekt har varit att öka kunskaperna och intresset för trafiksäkerhet bland invandrare. Sju fortbildningsträffar har anordnats av NTF Väst med 35 deltagare. En teoretisk kurs arrangerades under en heldag. Kursinnehållet bestod av: - Presentation av NTF, trafiksäkerhet och miljö, däcksinformation, synas i mörker, alkohol, droginformation samt alkotest och presentation av nytt informationsmaterial. Sju personer deltog i kursen. Ny medlem Ny medlem i NTF Väst har blivit Samarbetsorgan för etniska organisationer i Västra Götaland (Regional SIOS ). Detta organ rymmer 13 länders invandrarföreningar med underavdelningar. Det ger oss ett unikt tillfälle att nå många av våra nysvenskar. I Göteborg med omnejd finns det över personer med annan bakgrund än svensk och i Västra Götalandsregionen ytterligare några tusen. Det finns enbart i Göteborg över 200 registrerade föreningar som samlar personer med invandrarbakgrund. Många av dessa är anslutna till riksförbund som i sin tur är medlemmar i centrala SIOS, som bildades för mer än 30 år sedan. Remisser / Motioner Förbundet har svarat på NTF:s rådslagsremiss som tar upp Förnyelse av NTF:s nätverk och NTF:s finansiering. För att få kraft och bredd bakom förslagen enades samtliga NTF förbund i region väst om att ställa sig bakom förslagen. Medlemsorganisationerna (MO) inom NTF Väst har även fått tillfälle att svara. 19

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Skärgårdsstads Villaägareförening

Skärgårdsstads Villaägareförening Årsbokslut för Skärgårdsstads Villaägareförening Räkenskapsåret 2011-09-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer