Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala"

Transkript

1 Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Projektansvarig och Kontaktperson Elisabet Perttu Box Pajala Tel Fax Projektorganisation Programråd: 2 elever, 1 förälder, 2 representanter för näringslivet samt representanter för skolan. Referensgrupp: Representanter för Företagarföreningen, skolan och Pajala Utvecklingsbolag För de olika inriktningarna som väljs, utses handledare i skolan, som följer upp eleven och dennes studiegång. Vid varje företag utses en handledare, vars uppgift det är att handleda eleven vid den arbetsplatsförlagda utbildningen och se till att målen i de kurser, som studeras, uppnås. Bakgrund Näringslivet i Pajala kommun består av ett förhållandevis stort antal småföretag inom de flesta branscher. Utvecklingspotentialen för dessa företag varierar beroende på bransch, företagarens ålder, avbefolkning och brist på kvalificerad arbetskraft. Trots den höga arbetslösheten i kommunen kan inte företag rekrytera ny personal eftersom de arbetslösa inte har de rätta kvalifikationerna. Till detta kommer att företag som står inför ett generationsskifte inte hittar lämpliga övertagare. Vid sidan av dessa problem ser de att kommunens ungdom söker till utbildningar utanför kommunen och även om de skaffar sig rätt kompetens är det ovanligt att de återvänder till bygden. Företagarna ser tydligt behovet av att själva få visa upp möjligheten till arbete i kommunen och att få vara delaktig i skolans arbete framför allt genom att påverka vilka kurser som erbjuds och genom att ställa sin kompetens till förfogande.

2 Laestadiusskolan erbjuder inte mindre än 8 nationella program. Trots detta är det många elever, som väljer program i andra kommuner med den följd att de interkommunala avgifterna sväljer stora delar av budgeten. Att ha ett alltför stort programutbud är svårt, eftersom investeringarna är stora, elevtillströmningen blir ojämn p.g.a. att elevunderlaget i kommunen är så litet och eftersom det är svårt att med det underlaget erbjuda kvalitet med ett alltför stort programutbud. För att erbjuda de elever som önskar stanna kvar i Pajala trots att skolan inte kan erbjuda de program de önskar, beslutade Företagarföreningen och Laestadiusskolan att inleda ett samarbete, där företagen står för yrkesutbildningen och Laestadiusskolan för undervisning i kärnämnen och för upplägget av resp. elevs studiegång. Det bildades en arbetsgrupp med representanter från skolan och näringslivet. Där ingick det lokala näringslivsbolaget, företagarföreningen både lokalt och regionalt, enstaka företagare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. Tillsammans började de titta på möjligheter för bra modell, där ungdomar får en bra utbildning samtidigt som näringslivet får sina behov tillfredsställda i form av kompetent personal. Gruppen åkte på studiebesök till Göteborg, Tjörn och Orust för att se på deras modell av företagsförlagd gymnasieutbildning och få inspiration till en bra utbildningsmodell. En undersökning gjordes för att ta reda på intresset bland kommunens företag för en företagsförlagd utbildning och om de kan tänka sig att vara med i projektet. Intresset har visat sig vara stort och nästa steg har varit att informera åk 9 om denna möjlighet till utbildning. Motivering av urval, behov/motivför utveckling på vald skola, beskrivning av förutsättningarna Behovet av förändring och utveckling handlar om något så krasst som skolans chans att överleva och inte bara det utan hela kommunens chans till överlevnad. Dessutom ser vi en möjlighet att utveckla lärandet och motivationen hos eleverna genom detta sätt att tillägna sig kunskap. Det finns många förutfattade meningar att kämpa mot. Många människor är av den uppfattningen att kunskap endast förvärvas genom studier i skolan och genom att läsa i böcker. Att man kan lära sig genom att praktiskt tillämpa känns främmande. Genom en kombination av båda sätten anser vi att förståelsen för den bokliga kunskapen fördjupas och motivationen att lära sig höjs hos eleven. Förutsättningarna är goda på så sätt att alla ser det stora behovet av denna utbildning och därför är villiga att göra något bra av den. Problemet är dock att många av företagen är mycket små och tidspressen stor för att man ska uppnå lönsamhet, varför det kan bli en stor uppoffring att ta sig tiden att handleda eleverna. Dessutom är avstånden i kommunen mycket stora vilket kan medföra problem med att ta sig till resp. företag.

3 Projektets syfte och mål Utbildningen ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier genom att följa nationella kursplaner eftersträva ett elevaktivt arbetssätt ge det lokala näringslivet arbetskraft med den kompetens som efterfrågas fördjupa kontakterna mellan skola och näringsliv bredda utbudet av utbildningsvägar vid Laestadiusskolan, så att de står i överensstämmelse med de önskemål eleverna har och det behov kommunens näringsliv ställer Förväntade effekter Genom den företagsförlagda utbildningen förväntade vi oss följande effekter: En meningsfull utbildning för ungdomar, som vill stanna kvar i hemkommunen, men som önskar utbildningar som inte erbjuds på nationella program på Laestadiusskolan. Eleverna är väl förberedda för arbetslivet och för fortsatta studier Fler ungdomar ser möjlighet att bedriva gymnasiestudier i hemkommunen Ungdomarna ser möjlighet till sysselsättning i hemkommunen Rekrytering av arbetskraft med adekvat utbildning till det lokala näringslivet. Fördjupade kontakter mellan näringsliv och skola Positiv utveckling i kommunen Projektets genomförande Kärnämnen läses på skolan 2-3 dagar/vecka och karaktärsämnen på företagen 2-3 dagar. När eleven gjort sitt val upprättas i samråd med företag, skola och föräldrar en individuell studieplan. Sedan följer en 3 månaders prövotid under vilken vem som helst av parterna kan ta sin mats ur skolan med hedern i behåll. Blir det en fortsättning så upprättas det ett bindande avtal mellan skola, företag, elev och förälder. Företaget utser en (eller flera beroende på erforderlig kompetens) anställd som handledare. Denna handledare utbildas av skolan. Skolan utser en mentor till eleven, en pedagog som med täta företagsbesök ser till att kursplanerna följs, att handledaren får det pedagogiska stöd han/hon behöver, att eleven trivs och får den utbildning som utlovats samt att hjälpa till och lösa eventuella problem som dyker upp. Läraren dokumenterar hur arbetet fortlöper på arbetsplatsen. Det är läraren som betygsätter handledaren lämnar omdömen. Utbildningen på företagen sker enligt arbetsplatsens arbetstider. Försäkringar av eleven ombesörjs av skolan

4 Strategi för att involvera arbetsliv Utbildningen kom som ett initiativ från företagarna i Norrbotten. Det har under hela förberedelsetiden därför varit angeläget att låta företagarna känna att detta är deras projekt lika mycket som skolans. Företagarna har hela tiden funnits med vid alla möten, men ordförandeskapet har legat hos rektor vid Laestadiusskolan. En representant för Företagarföreningen i Pajala kommun fick uppdraget att undersöka intresset för denna utbildning. Gensvaret var mycket positivt och alla tyckte att det var ett lovvärt initiativ, varför de också önskade medverka. För att öka kunskapen om företagen i Pajala kommun planeras studiebesök såväl av lärare som av elevgrupper. Företagare inbjuds till skolan för att informera om hur det är att vara egen företagare. Inblandade aktörer och strategi för förankring Nyfikenheten på denna utbildning har varit stor bland alla i kommunen men den har även mötts med en viss skepsis och misstro bland såväl politiker som föräldrar och t.o.m. lärare. Oro för att eleverna ska få en dålig utbildning har funnits. Vad har företagen att lära ut har man frågat sig. Lärarna har dessutom oroat sig för vad detta skulle innebära för deras jobb. Därför har det känts angeläget att lägga ned tid på förankringsarbetet: Under planeringsstadiet har lärare, elevråd och skolkonferens kontinuerligt informerats. FFG i Tjörn har besökt skolan, träffat företagare, föräldrar och elever. Politiker i BUN har hållits à jour med arbetet och kommunstyrelsen har blivit informerad. Studiebesök av såväl lärare som elever görs vid företag. Företag inbjuds att informera vid skolorna. Planering av utvärderingsinsatser Varje elevs utveckling följs upp kontinuerligt i samband med besök av skolans handledare. Loggbok förs för att underlätta denna uppföljning. Kvalitetsredovisning sker årligen av skolans verksamhet. Planering för spridningen av erfarenheter Laestadiusskolan deltog i oktober 2002, 2003 och 2004 i en företagarmässa i Pajala Kommun.

5 Tidningarna har vid flera tillfällen visat intresse för projektet och har intervjuat elever och publicerat artiklar. Vi deltog i Nolias utbildningsmässa februari 2004 och hoppas kunna delta även i framtiden med utställningar. Information om utbildningen finns att tillgå på Pajala hemsida. I samband med konferenser på regions- och riksnivå framhålls detta samarbete med näringslivet som ett viktigt alternativ och komplement till utbildning på skolan. Tidtabell för olika insatser Vt 2001 Företrädare för skola och företagare träffas, idéinventering Arbetsgrupp bildas BUN informeras Studiebesök på Orust, Tjörn och i Göteborg Ht 2001 Inventering av intresset bland kommunens företagare Information till åk9 och deras föräldrar Besök av Tjörns FFG Vt 2002 Projektbeskrivning görs Projektbeskrivningen publiceras på Pajala hemsida Elevernas val SYV-kontakt med eleverna Möte med de företagare som anmält intresse Första planering med de elever, som valt FFG Ht 2002 Handledarutbildning Företagarmässa Individuella studieplaner upprättas Kurs i heta arbeten erbjuds företagarna Kvalitetsredovisning Vt 2003 Förnyad intagning av elever, se vt 2002 Företagarna informerar om hur det är att vara företagare i Pajala kommun samt Arbetsförmedlingen om arbetsmarknaden idag. Ht 2003 Se Ht Vt 2004 Deltagande i Nolia Utbildning Framtid Se föregående år

6 Juni 2005 Slutrapport Ht 2005 Läsåret börjar med att personalen gör en rundresa till företag i kommunen. Användning av Skolverkets medel, ev. delfinansiering. Skolverkets medel Lön mentorer, verksamhetsutvecklare kr kr Handledarutbildning Reseersättningar arbetsplatsbesök, marknadsföring, möten Deltagande i företagarmässa Deltagande i Nolia Utbildning Framtid (monter, resa, övernattning, utställningsmateriel m.m.) Dokumentation (foto, film, digital videokamera m.m.) 8600kr Ersättning Vägverket lastbilskörkort Skyddskläder 4750 kr 900 kr 1500 kr kr 5000 kr 1020 kr 3300 kr Ersättning arbetsplatser kr kr Summa kr Därtill kommer kostnader för kurslitteratur, studiebesök, karaktärsämneskurser avpassade speciellt för elever med företagsförlagd utbildning. Inventeringen av företag, studiebesök på Orust, Tjörn och i Göteborg och Tjörns Företagsförlagda Gymnasiums information i Pajala har finansierats av Barn och Utbildningsnämnden i Pajala Kommun, Pajala Utveckling AB, Pajala Företagarförening och Norrbottens Företagarförening. Utvärdering En meningsfull utbildning för ungdomar, som vill stanna kvar i hemkommunen, men som önskar utbildningar som inte erbjuds på nationella program på Laestadiusskolan. Eleverna anser att utbildningen har varit rolig och stimulerande, att de fått mycket kunskap och att de insett behovet av kunskap även i andra ämnen än i de företagsförlagda kurserna. Eleverna är väl förberedda för arbetslivet och för fortsatta studier Samtliga elever utom en, som drabbades av långvarig sjukdom, har uppnått slutbetyg efter tre år.

7 Fler ungdomar ser möjlighet att bedriva gymnasiestudier i hemkommunen. Antalet elever, som valt att läsa i hemkommunen genom detta utbud, har inte motsvarat våra förhoppningar. Vi måste bli bättre på att informera om utbildningen och dess möjligheter. Ungdomarna ser möjlighet till sysselsättning i hemkommunen. Alla har fått arbete direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Rekrytering av arbetskraft med adekvat utbildning till det lokala näringslivet. Flera av eleverna har gjort sig oumbärliga på de företag där de fått sin företagsförlagda utbildning. Fördjupade kontakter mellan näringsliv och skola. De kontakter som uppnåtts upplevs mycket positivt, men tyvärr har vi inte kunnat genomföra träffar i den utsträckning som vi hade önskat. Många av företagen är enmansföretag och då är det svårt att lämna företaget för möten eller information på skolan. Avstånden i Pajala kommun är mycket stora, vilket också bidrar till svårigheterna. Mentorernas besök på arbetsplatserna har dock upplevts som positiva och lärorika för båda parter. Positiv utveckling i kommunen. Just nu kan jag inte se någon positiv utveckling i Pajala kommun, men det är min förhoppning att den företagsförlagda gymnasieutbildningen även fortsättningsvis ska kunna bidra till att hålla företag vid liv genom adekvat utbildning. Svårigheter. För att en utbildning som denna ska fungera på ett tillfredsställande sätt är ansvarstagandet och samarbetet mellan elev/föräldrar, skola och företag mycket viktigt. Det får inte finnas någon svag länk. Enmansföretag har svårt att ta sig den tid, som krävs, men det finns lysande exempel på undantag. De stora avstånden i kommunen har ibland varit ett hinder. Hur ska igångsatta utvecklingsprocesser kunna fortgå i ett längre perspektiv? I Pajala Kommuns barn- och utbildningsplan lyder ett av målen: Skolan uppmuntrar elever att delta i uppbyggnaden av samhälle och näringsliv i Pajala kommun och vidare heter det Gymnasieskolan arbetar för fortsatt utveckling av företagsförlagd utbildning.

8 Vår avsikt är att även i framtiden bedriva företagsförlagd utbildning i den form som vi hittills prövat på, och därigenom ge elever möjlighet till gymnasiestudier i hemkommunen även om det önskade nationella programmet inte finns på hemorten. Genom denna försöksverksamhet tror vi oss kunna stärka APU-verksamheten inom de nationella utbildningarna, och att man även på teoretiska program ska kunna finna en vettig tillämpning. Vi har för avsikt att utveckla verksamheten genom en turismutbildning i samverkan med grannkommunerna Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. I denna utbildning kommer turistföretagen i kommunen, ev. också i grannkommunerna i Finland att spela en viktig roll. En första skiss på hur en turismutbildning skulle fungera i Pajala är klar, men det kvarstår att finna samverkansformerna med Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. Klart är dock att viljan till samarbete finns i samtliga kommuner. Vi har även en vision om att kunna starta en teaterutbildning i samarbete med Tornedalsteatern, där stora delar av utbildningen är produktionsinriktad. Ett koncept för utbildningen är skrivet. I tjänsten Elisabet Perttu

Utbildning till målare

Utbildning till målare Innehåll Måleribranschens Yrkesnämnd - MYN Sid 2 Kontakter med Lokal Yrkesnämnd - LMYN Sid 2 Inledning Sid 3 Gymnasieutbildning Gymnasieskolan och Byggprogrammet Sid 4 Arbetsplatsförlagd utbildning APU

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer