Europaparlamentets resolution om befolkning och utveckling - 10 år efter Förenta nationernas konferens i Kairo 1994 (2003/2133(INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europaparlamentets resolution om befolkning och utveckling - 10 år efter Förenta nationernas konferens i Kairo 1994 (2003/2133(INI))"

Transkript

1 P5_TA(2004)0154 Befolkning och utveckling Europaparlamentets resolution om befolkning och utveckling - 10 år efter Förenta nationernas konferens i Kairo 1994 (2003/2133(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av åtgärdsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, vilken hölls i Kairo mellan den 5 och 13 september 1994; ett program som antogs av 179 deltagande stater, med beaktande av de viktigaste åtgärderna för fortsatt genomförande av åtgärdsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, vilka antagits vid FN:s generalförsamlings 21:a specialsession mellan den 30 juni och 2 juli 1999 i New York, med beaktande av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, i vars artikel 25.1 hälsan räknas som en av de mänskliga rättigheterna, med beaktande av de strategiska målen för hälsa, i den form de antogs vid världskvinnokonferensen i Peking 1995 och bekräftades vid FN:s generalförsamlings 23:dje specialsession mellan den 5 och 9 juni 2000 i New York med temat Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred för det 21:a århundradet (Peking + 5), med beaktande av millenniemålen för utveckling, vilka antogs vid FN:s millennietoppmöte mellan den 6 och 8 september 2000, med beaktande av den överenskommelse som antogs vid konferensen i Monterrey om utvecklingsfinansiering den 22 mars 2002, med beaktande av konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor (Cedaw) av den 7 november 1967, med beaktande av Wienkonferensen om mänskliga rättigheter 1993, vid vilken man uttryckligen erkände kvinnors rättigheter som en del av de mänsklig rättigheterna och fördömde brott mot kvinnans sexuella självbestämmanderätt som begås på grundval av kultur och tradition, med beaktande av Johannesburgförklaringen om hållbar utveckling, vilken antogs den 4 september 2002 av konferensen om hållbar utveckling, med beaktande av Europarådets resolution om effekterna av Mexico City Policy för det fria valet av preventivmedel i Europa (resolution 1347 (2003)1), med beaktande av konventionen om barnets rättigheter, vilken antogs och öppnades för undertecknande, ratificering och anslutning genom FN:s generalförsamlings resolution 44/25 av den 20 november 1989, PE \ 1

2 med beaktande av den europeiska befolkningskonferens som hölls den januari 2004 i FN:s ekonomiska kommitté för Europa och där man diskuterade frågor av betydelse för Europa, Nordamerika och länderna i före detta Sovjetunionen, bl.a. demografi, sexuell och reproduktiv hälsa och de därtill hörande rättigheterna, och dessutom särskilt tog upp givarländernas genomförande av åtgärdsprogrammet från Kairo i utvecklingsländerna, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1567/2003 av den 15 juli 2003 om stöd för strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna 1, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1568/2003 av den 15 juli 2003 om stöd för att bekämpa fattigdomsrelaterade sjukdomar (hiv/aids, tuberkulos och malaria) i utvecklingsländer 2, med beaktande av artikel 25.1 c och d och artikel 31 i partnerskapsavtalet mellan AVS-länderna och EU, undertecknat i Cotonou i juni , med beaktande av sin resolution av den 4 juli 1996 om uppföljningen av den internationella Kairokonferensen om befolkning och utveckling 4, med beaktande av den resolution som antogs vid den gemensamma parlamentariska AVS- EG-församlingens möte i Togo den 29 oktober 1997 och handlade om den betydelse som FN:s världskonferenser mellan 1990 och 1996 har för samarbetet mellan Europeiska unionen och AVS-länderna mot bakgrund av Lomé-konventionen 5, med beaktande av resolutionen om uppföljning av fjärde världskvinnokonferensen (Peking, 1995), vilken antogs i Abuja (Nigeria) 6 den 23 mars 2000 av den gemensamma parlamentariska församlingen för partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2000 om uppföljningen av åtgärdsplattformen från Peking 7, med beaktande av den resolution om resultaten från det extraordinarie sammanträdet i Förenta nationernas generalförsamling den 5 9 juni 2000 på temat Kvinnor 2000: Jämställdhet, utveckling och fred för 2000-talet, vilken antogs i Bryssel (Belgien) den 12 oktober 2000 av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 8, med beaktande av den resolution om import och lokal tillverkning av generiska läkemedel, vilken antogs i Libreville (Gabon) den 22 mars 2001 av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 9, EUT L 224, , s. 1. EUT L 224, , s. 7. EGT L 317, , s. 3. EGT C 211, , s. 31. EGT C 96, , s. 19. EGT C 263, , s. 41. EGT C 59, , s EGT C 64, , s. 49. EGT C 265, , s /PE

3 med beaktande av de resolutioner om hiv/aids, vilka antogs den 23 mars 2000 i Abuja (Nigeria) 1 liksom den 1 november 2001 i Bryssel (Belgien) 2, av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, med beaktande av den resolution om funktionshindrades och äldre personers rättigheter i AVS-länderna, vilken antogs den 1 november 2001 i Bryssel (Belgien) 3 av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2002 om Europeiska unionens politik gentemot partnerskapsländerna i Medelhavsområdet för att främja kvinnors rättigheter och lika möjligheter i dessa länder 4, med beaktande av den resolution om smittsamma sjukdomars inverkan på hälsa, ungdomar, äldre och funktionshindrade, vilken antogs den 21 mars 2002 i Kapstaden (Sydafrika) 5 av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, med beaktande av sin resolution av den 25 april 2002 om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet handlingsprogram för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i gemenskapens utvecklingssamarbete 6, med beaktande av sin resolution av den 20 september 2001 om kvinnlig könsstympning 7 samt sin resolution av den 3 juli 2002 om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa 8, med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 februari 2003 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd för strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna 9, med beaktande av den resolution om barns rättigheter och framför allt om situationen för barnsoldater, vilken antogs den 15 oktober 2003 i Rom (Italien) 10 av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, med beaktande av resolutionen från den hiv/aidskonferens som anordnades under det irländska ordförandeskapet i Dublin den februari 2004, med beaktande av artikel 163 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och samarbete och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor (A5-0055/2004), och av följande skäl: A. Åtgärdsprogrammet från den internationella konferensen i Kairo 1994 om befolkning och EGT C 263, , s. 44. EGT C 78, , s. 66. EGT C 78, , s. 64. EGT C 284 E, , s EGT C 231, , s. 57. EUT C 131 E, , s EUT C 77 E, , s EUT C 271 E, , s EUT C 43 E, , s EUT C 26, , s. 17. PE \ 3

4 utveckling antogs av 179 deltagande stater. Detta program och den samsyn som nåddes vid konferensen bekräftades på nytt fem år senare i samband med granskningen av programmet. B. Framför allt kvinnor och barn lever under fattigdomsgränsen, och det är då särskilt kvinnor och flickor som undanhålls utbildning. 57 procent av alla barn som inte får någon grundläggande skolgång är flickor. Såväl yngre som äldre kvinnor befinner sig därför i ett ofördelaktigt läge även när det gäller tillgång till familjeplaneringsåtgärder. C. Vid konferensen i Kairo kom tyngdpunkten att vila på en rad mål beträffande befolkning och utveckling, bl.a. hållbar ekonomisk tillväxt, utrotning av fattigdom, utbildning, jämställdhet, minskning av dödligheten bland spädbarn, barn och mödrar, och för första gången de enskilda kvinnornas och männens behov och rättigheter på reproduktionens område i stället för abstrakta befolkningspolitiska målsättningar. D. Alla har rätt att åtnjuta bästa tänkbara fysiska och psykiska hälsa. Programmen för reproduktiv hälsa bör därför utan någon form av tvång tillhandahålla så många tjänster som möjligt. Alla par och alla enskilda individer måste ha rätt att fritt och på eget ansvar bestämma om hur många barn de vill ha och när de vill få dem. Alla måste också få tillgång till upplysning om familjeplanering och förebyggande av graviditeter samt medel för detta ändamål 1. E. Sexualundervisning och familjeplaneringstjänster måste uttryckligen även inbegripa männens ansvar för den reproduktiva hälsan hos deras partner och en familjeplanering som ser till hela familjen. F. Enligt åtgärdsprogrammet skall alla människor i de åldrar som det berör så snabbt som möjligt och senast fram till 2015 tillförsäkras reproduktiv hälsa via systemet för bashälsovård 2. G. Åtgärdsprogrammet för uppnåendet av millenniemålen måste ovillkorligen genomföras i praktiken, också med tanke på tillförsäkrandet av reproduktiv hälsa, eftersom tre av dessa mål står i direkt samband med den reproduktiva hälsan (minskad barnadödlighet, bättre mödrahälsovård och bekämpning av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar). Det är accepterat i vida kretsar att det råder ett sammanhang mellan fattigdomsbekämpning, kvinnors tillgång till bildning och utbildning och sexuell och reproduktiv hälsa och därför är satsningar på detta område särskilt givande. H. Det är beklagligt att de sammanlagda utgifterna (inberäknat krediter och betalningar från FN) under 2000 dock uppgick till endast 45,6 procent av det mål som uppställts för detta år i åtgärdsprogrammet. Givarländerna betalade endast 45 procent av den andel ekonomiska resurser som kom an på dem enligt åtgärdsprogrammet från Kairo, medan utvecklingsländerna nådde upp till 76 procent. I. Alla givarländer upplever inte i lika hög grad detta tema som förpliktande. Därför råder det en påfallande brist på ekonomiska resurser för området sexuell och reproduktiv hälsa, trots att Europeiska unionen spelat en nyckelroll, både genom att på kort sikt ställa medel till förfogande och även genom att stödja åtgärdsprogrammet med lagstiftningsåtgärder. 1 2 Åtgärdsprogrammet från Kairo, princip 8. Åtgärdsprogrammet från Kairo, punkt /PE

5 J. Vid den internationella parlamentsledamotskonferensen i Ottawa 2002 om genomförandet av åtgärdsprogrammet från Kairo förband sig parlamentsledamöterna att arbeta för att mellan fem och tio procent av de nationella budgetarna skall gå till frågor som har med befolkning och sexuell och reproduktiv hälsa att göra. K. Vid den europeiska befolkningskonferensen, som anordnades av FN:s ekonomiska kommitté för Europa tillsammans med flera parlamentsledamöter och frivilligorganisationer, bekräftades att åtgärdsprogrammet från Kairo uttryckligen skulle användas som gemensamt underlag för åtgärder inom området för sexuell och reproduktiv hälsa och de därtill hörande rättigheterna. L. Enligt Mexico City Policy betalas inga USAID-medel ut till sådana utländska organisationer som utan pengar från Förenta staterna utför, hänvisar till, ger rådgivning om eller förespråkar abort, oavsett om abort är lagligt eller inte i landet i fråga. De problem som skulle lösas genom Mexico City Policy har förvärrats: eftersom kliniker läggs ned och det blir svårare att få tillgång till reproduktiva hälsovårdstjänster har allt färre fattiga kvinnor runt om i världen råd med preventivmedel. Detta leder till en ökning av oönskade graviditeter och följaktligen många, ofta osäkra, aborter, som i sin tur leder till en ökning av mödradödligheten. M. Behovet av att garantera jämställdhet anses inte längre bara vara en fråga om rättigheter och goda styrelseformer utan i allt högre grad också en fråga om ekonomisk effektivitet, eftersom jämställdhet ofta har en positiv inverkan på samhällets välbefinnande överlag. N. Det är beklämmande att det i vissa delar av världen råder en övertygelse om att män, felaktigt, är mer värda än kvinnor. Detta tvingar fram selektiva aborter på grundval av det ofödda barnets kön samt mord på nyfödda flickebarn. Det här framgår till exempel av att man vid folkräkningen i Kina 2000 noterade ungefär 120 födda gossebarn på 100 flickebarn. Efter vad Unicef kommit fram till kommer det om några år att finnas ungefär 50 miljoner män i landet som aldrig får någon hustru. O. Kulturella, religiösa, sociala och ekonomiska värderingar samt situationen med avseende på respekten för mänskliga rättigheter är faktorer som ofta motverkar kvinnornas frigörelse och självbestämmande. P. Överallt i världen faller flickor och kvinnor offer för samhällsstrukturellt våld. Detta tar sig uttryck i manligt våld i hemmet eller våld utfört av militär, våldtäkter i krigs- och krissituationer, påtvingade graviditeter, sexuellt utnyttjande, tvångsprostitution av flickor och kvinnor i alla åldrar, könsstympning, tvångsäktenskap, övergivande eller försäljning av nyfödda flickebarn och så vidare. Gemensamt för allt detta är att det är fråga om en kränkning av de allmänna mänskliga rättigheterna samt självbestämmanderätten i sexuella frågor och en allvarlig risk för kvinnors reproduktiva och psykiska hälsa. Q. Enligt undersökningar från FN är var tredje graviditet över hela världen oönskad eller oplanerad och över 300 miljoner par saknar tillgång till preventivmedel, något som ofta leder till att kvinnor låter göra abort under otrygga betingelser, vilket ofta får grava konsekvenser för hälsan och rentav kan leda till döden. R. Graviditeter och barnafödande kostar årligen mer än kvinnor livet, och enligt millenniemål nr 5 skall mödradödligheten minskas med tre fjärdedelar. Bristen på bashälsovårdstjänster och reproduktiva hälsovårdstjänster och upplysning, t.ex. prenatal PE \ 5

6 rådgivning, bidrar till att graviditet fortfarande är en av huvudorsakerna till död och funktionshinder bland kvinnor i utvecklingsländerna. S. Enligt åtgärdsprogrammet är familjen samhällets grundenhet och den har rätt till omfattande skydd och stöd. T. Mindre än 1 procent av kvinnorna i de länder som är mest drabbade av hiv har tillgång till tjänster för att förhindra överföring från mor till barn, och 3,2 miljoner barn under 15 år är smittade av hiv. Hälften av alla hiv-infektioner berör ungdomar, bland dem flickor och unga kvinnor med särskild hög risk. Detta visar behovet av särskilda program för förebyggande av hiv för ungdomar. U. För närvarande går en miljard ungdomar in i den reproduktiva fasen av livet och hälften av alla hiv-infektioner berör ungdomar, bland dem flickor och unga kvinnor med särskilt hög risk. V. Det är oroväckande att en stor del av infektionerna med hiv/aids förorsakas av smutsiga injektionssprutor. Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen görs hela 75 procent av alla injektioner runtom i världen med osterila nålar och i sju kinesiska provinser har uppskattningsvis människor smittats med hiv till följd av brister i hygienen vid blodgivning. W. På grund av den alarmerande spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar, inbegripet hiv/aids, är det nödvändigt att helt integrera programmen för förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar/hiv i programmen för sexuell och reproduktiv hälsa. X. I dag är 80 procent av alla flyktingar runtom i världen kvinnor och barn. I flyktsituationer är mödradödligheten till följd av dålig kost och täta graviditeter ofta högre och till följd av oskyddat sex och könsspecifika våldtäkter uppträder sexuellt överförbara sjukdomar oftare. Y. Världshälsoorganisationens plan om att utbilda tiotusentals barfotaläkare för att skapa möjligheter för hälsovård också på landsbygden och i fattiga områden, innebär ett steg i rätt riktning. Z. Det är att beklaga att man från konservativt håll fått till stånd en begränsning eller rentav nedskärning av anslagen till familjeplanering och upplysning så att t. ex. Förenta staterna genom återinförandet av sin Mexico City Policy från och med 2002 frusit sina anslag till FN:s befolkningsfond och frivilligorganisationer inom det här området. I detta sammanhang välkomnas kommissionens förslag om kompensation för de uteblivna anslagen. AA. De behöriga organisationernas, t.ex. FN:s befolkningsfond, ofta mycket svåra insatser uppskattas, och de måste garanteras ett mer omfattande stöd, bl.a. i samarbete med Europeiska unionens organ och medlemsstaternas utrikesministerier för att förbättra hälsovården, erbjuda valmöjligheter och förebygga sådana dödsfall som kan undvikas bland kvinnor i sina bästa år. AB. Sådana åtgärder från industri- och utvecklingsländernas sida som tjänster inom bashälsovården eller program för grundläggande utbildning får inte räknas med bland utgifterna för befolkningspolitik ens i de fall att de bidrar till denna politik. 6 /PE

7 AC. Kostnaderna och de sociala konsekvenserna av att misslyckas med reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter för den hittills största generation ungdomar, 1,2 miljarder, som är på väg att uppnå barnafödande ålder skulle bli mycket höga eftersom denna åldersgrupp redan drabbas av hiv/aids och oönskade graviditeter i oproportionerligt stor omfattning. AD. Det civila samhället har en viktig och kompletterande roll att spela vid genomförandet av åtgärdsprogrammet. Kommissionen bör ha ett närmare samarbete med grupper från det civila samhället, framför allt kvinnogrupper och kvinnoföreningar, familjeplaneringsorganisationer, olika folkrörelser på det sociala området, välgörenhetsorganisationer och biståndsorgan, men också med privata företag. AE. Framför allt medierna spelar en viktig roll då människor skall göras medvetande om och få information om olika frågor. 1. Europaparlamentet förväntar sig en heltäckande översikt av hur åtgärdsprogrammet från Kairo uppfyllts, med tanke på att det 2004 gått tio år sedan den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD). Denna översikt bör sammanställas av alla ansvariga organ inom FN, men framför allt också av regeringarna i EU:s medlemsstater, kommissionen och institutionerna inom AVS och de av saken berörda frivilligorganisationerna. 2. Europaparlamentet välkomnar att man anordnar rundabordskonferensen ICPD+10 för att se över och bedöma vilka framsteg som gjorts och vilka utmaningar som återstår när det gäller genomförandet av åtgärdsprogrammet från Kairo och gläder sig över att kommissionen stöder detta initiativ. 3. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att offentliggöra en rapport över de initiativ som gjorts hittills, och ber medlemsstaterna att ställa mer medel till förfogande för skydd av reproduktiv hälsa i enlighet med de åtaganden som gjorts när det gäller officiellt utvecklingsbistånd (ODA). 4. Europaparlamentet yrkar på att Europeiska unionen, dess medlemsstater och de anslutande länderna helt och fullt skall fullgöra sina skyldigheter i fråga om genomförandet och finansieringen av åtgärdsprogrammet från Kairo, alltså också inom områden som grundskole- och gymnasieutbildning, högre utbildning och fortbildning särskilt för flickor och kvinnor och tjänster inom bashälsovården, samt för att alla unga och alla kvinnor och män under hela den tid de är i reproduktiv ålder lätt och till överkomligt pris skall få tillgång till hälsovårdstjänster av hög kvalitet för att slå vakt om sin sexuella och reproduktiva hälsa och rätten att fritt, på eget ansvar och på samma villkor bestämma inom det här området. 5. Europaparlamentet yrkar på att kommissionen skall ta upp åtgärdsprogrammet som ett tema för sitt samarbete med tredje länder och på internationella forum samt utveckla strategier för ett gemensamt genomförande av det. 6. Europaparlamentet yrkar på att Europeiska unionen och dess medlemsstater skall låta sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter ingå som ett led i sin utvecklingspolitik och inom denna ram verka för minskad dödlighet bland spädbarn, barn och mödrar. PE \ 7

8 7. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och dess medlemsstater att bjuda in Förenta staterna till en grundlig debatt om följderna av återinförandet av Mexico City Policy över hela världen, och uppmuntra president George W. Bush att upphäva den. 8. Europaparlamentet kräver att också en större andel av det humanitära biståndet och katastrofhjälpen måste användas till förmån för reproduktiv hälsa hos människor i nödsituationer. 9. Europaparlamentet anser det oumbärligt att de allra fattigaste i de berörda länderna definieras som huvudsaklig målgrupp, exempelvis med hjälp av målinriktade ingripanden i programplaneringen, eftersom det just är dessa människor som blir mest lidande på att tillgången till åtgärder till förmån för reproduktiv hälsa är bristfällig. 10. Europaparlamentet uppmanar EU och u-länderna, framför allt AVS-länderna, att särskilt beakta de fistelproblem som ett stort antal i synnerhet unga kvinnor (uppskattningsvis 0,3 procent av alla gravida kvinnor) har på landsbygden i u-länderna och att göra sitt yttersta så att sjukdomen inte uppstår och en ändamålsenlig behandling kan garanteras. 11. Europaparlamentet betonar att abort inte får betraktas som någon familjeplaneringsmetod, men uttalar sig dock till förmån för att sådana kvinnor, som inte ser någon annan utväg ur en nödsituation måste ha möjlighet till avkriminaliserade och medicinskt trygga aborter till skydd för sin reproduktiva och psykiska hälsa, något som skulle innebära minskad mödradödlighet i utvecklingsländerna, eftersom 14 procent av de mödrar som dör i barnsäng är offer för osakkunnigt utförda aborter. 12. Europaparlamentet uppmanar stater att avstå från att dra kvinnor som genomgått olaglig abort inför rätta. 13. Europaparlamentet yrkar på att Europeiska unionen och dess medlemsstater skall ha en bättre samordning av sin verksamhet som givare och ställa ökade anslag till förfogande för sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter, för att på det sättet kunna fullgöra de skyldigheter de påtagit sig i Kairo Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och hela världssamfundet att i brist på botemedel mot aids öka sina anslag och åtaganden när det gäller internationell forskning och utveckling av ett aidsvaccin och omfattande kliniska prövningar, särskilt i utvecklingsländer. 15. Europaparlamentet anser det förnuftigt att det ställs budgetmedel till utvecklingsländernas förfogande för att användas inom hälsovården, men yrkar dock på garantier för att dessa medel också används för att bevara eller återställa reproduktiv hälsa. 16. Europaparlamentet betonar att kvinnor måste få bättre tillgång till utbildning, ekonomisk självständighet och delaktighet i beslutsfattandet, eftersom detta är väsentliga rättigheter samt förutsättningar för utvecklingen. Genom att kvinnor får mer att säga till om kan man öka jämställdheten och minska fattigdomen. 17. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att ungdomar på ett meningsfullt sätt aktivt får medverka i projekt, program och åtgärder av alla slag, som kan ha en positiv inverkan på deras liv. 8 /PE

9 18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett ramavtal med vars hjälp det kan göras framsteg i arbetet med att fram till 2015 förverkliga målen från Kairo och det finansiella samarbetet mellan Europeiska unionen, medlemsstaterna och de andra institutionella givarna kan samordnas, så att de mål som man kommit överens om i fråga om vilka totala resurser som skall ägnas programmen inom områdena befolkning och reproduktiv hälsa, inklusive hiv/aids, fortfarande skall kunna uppnås. 19. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att stödja forskningsarbetet efter medel till skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar och hiv/aids samt metoder med vilkas hjälp kvinnor lätt kan skydda sig mot oönskade graviditeter. 20. Europaparlamentet anser det viktigt att medlemmarna av kommissionens delegationer får ökad medvetenhet om de mål som fastställts i Kairo samt ges utbildning i könsspecifika frågor, för att förverkligandet av de mål som fastställts inom områdena hälsa och befolkning skall kunna påskyndas. 21. Europaparlamentet förväntar sig att Världshälsoorganisationen och alla andra i ansvarig ställning skall göra allt för att med hjälp av lämpliga åtgärder till förmån för bättre hygien stoppa hiv-infektioner till följd av smutsiga sprutor och på det sättet begränsa sådana hot mot den reproduktiva hälsan som inte beror av den enskilde individens beteende och kan leda till livshotande infektioner även hos dem som har säkert sex. 22. Europaparlamentet yrkar på att Europeiska unionen, dess medlemsstater, regeringar och institutioner i utvecklingsländerna som samarbetar med dessa länder skall genomföra brett upplagda informations- och rådgivningskampanjer, och andra lämpliga åtgärder, i utvecklingsländer, med följande mål: sexualupplysning och information riktad till barn och ungdomar, i en form som är anpassad efter deras ålder och kön, och som tar hänsyn till deras kapacitet och livssituation, kamp mot sexuellt utnyttjande och undertryckande och hjälp till offren för sådant, betoning av att varje människa är värd respekt oberoende av sexuell läggning, betoning av att var och en har rätt att själv bestämma i sexuella frågor, tillräcklig tillgång till preventivmedel och detta till ett överkomligt pris, bättre hälsovård överlag, inklusive tillgång till sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster, tillräckligt utbud av överkomligt prissatta läkemedel mot sexuellt överförbara sjukdomar, framför allt hiv/aids, varvid läkemedelsindustrin skall åläggas hjälpa till och utbud av generiska läkemedel göras möjligt samt särskild forskning inom antiretroviral behandling med inriktning på barn, bättre tillgång till samordnade tjänster för att förebygga överföring från mor till barn, bättre möjligheter till abort under medicinskt trygga betingelser, PE \ 9

10 tillhandahållande av information som krävs för att garantera ett säkert havande- och moderskap. 23. Europaparlamentet yrkar på att kommissionen och AVS-ministerrådet inom ramen för samarbetet med AVS-länderna skall högprioritera skyddet för den reproduktiva hälsan och låta de åtgärder som behövs för detta ändamål ingå i de olika landsstrategidokumenten. 24. Europaparlamentet uppmanar EU, medlemsstaterna, anslutnings- samt AVS-länderna att inbegripa organisationer inom det civila samhället, privata företag och framför allt medierna, då målen genomförs. 25. Europaparlamentet yrkar på att utvecklingsländerna skall ställa till förfogande de medel som de redan anslagit för hälsovårdsändamål. 26. Europaparlamentet betonar att framför allt de fattigaste befolkningsgrupperna i de fattigaste länderna måste få en klart bättre tillgång till preventivmedel, i synnerhet kondomer. 27. Europaparlamentet yrkar på att alla regeringar skall förbjuda sådana skadliga traditioner och sedvänjor som kvinnlig könsstympning och ordna med informationskampanjer för att göra klart att detta innebär en oacceptabel kränkning av kvinnors kroppsliga integritet som kan leda till svåra skador för hälsan och rentav döden. Regeringarna uppmanas således att i sin politik införliva de mål och instrument som anges i Kairodeklarationen, antagen av de regeringar och icke-statliga organisationer som deltog i Kairokonferensen 2003, som organiserades inom ramen för den internationella kampanjen Stop FGM (internationell kampanj för att stoppa könsstympning av kvinnor). 28. Europaparlamentet hälsar med tillfredsställelse att femton afrikanska länder i lag förbjudit könsstympning av flickor och kvinnor och väntar sig att gällande lagar också skall tillämpas, något som i sista hand blir till nytta för kvinnornas reproduktiva hälsa genom att farliga infektioner och komplikationer i samband med graviditet kan undvikas. Parlamentet uppmanar de övriga afrikanska länder där könsstympning praktiseras att likaså vidta åtgärder i lag mot den. De afrikanska länderna uppmanas i synnerhet att snarast ratificera tilläggsprotokollet till Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter samt folkens och kvinnors rättigheter i Afrika (Maputoprotokollet), som antogs av Afrikanska unionen i juli 2003 i Mozambiques huvudstad. Detta protokoll föreskriver ett förbud mot och ett fördömande av alla sådana skadliga sedvänjor som kränker respekten för kvinnors rättigheter. Parlamentet uppmanar regeringarna att anta nödvändiga lagstiftnings-, informations- och utbildningsåtgärder för att få ett slut på dessa sedvänjor. I synnerhet efterlyser parlamentet att samtliga initiativ som tas i detta syfte skall uppmuntras och stödjas. 29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med utvecklingsländerna för att ta itu med och förebygga fistularelaterade problem vid förlossningar bland flickor och unga kvinnor, särskilt i samband med giftermål i unga år. 30. Europaparlamentet föreslår att parlamentet i sin kommande årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen och inom Europeiska unionen skall ägna jämställdheten och de sexuella och reproduktiva rättigheterna särskild uppmärksamhet. 10 /PE

11 31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, AVS-EU-rådet, medlemsstaternas regeringar, FN:s generalsekreterare, FN:s befolkningsfond (UNFPA) samt FN:s gemensamma program mot hiv/aids (UNAIDS). PE \ 11

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete 30 januari 2004 PE 326.776/1-67 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-67 Förslag till betänkande (PE 326.776) Karin Junker Befolkning och utveckling - 10

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2133(INI) 9 december 2003 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om befolkning och utveckling - 10 år efter Förenta nationernas

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009)

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 december 2009 16891/09 (Presse 358) Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) Idag, på Världsaidsdagen 2009, erinrar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BETÄNKANDE. Plenarhandling SLUTLIG VERSION A5-0055/ februari 2004

EUROPAPARLAMENTET BETÄNKANDE. Plenarhandling SLUTLIG VERSION A5-0055/ februari 2004 EUROPAPARLAMENTET 1999 Plenarhandling 2004 SLUTLIG VERSION A5-0055/2004 10 februari 2004 BETÄNKANDE om befolkning och utveckling 10 år efter Förenta nationernas konferens i Kairo 1994 (2003/2133(INI))

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 29.8.2013 2013/2066(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0046/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0046/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Ăirts

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 20.4.2005 B6-0274/2005 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Vittorio Emanuele

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Rätten till hälsa. Elin Jacobsson, utredare. Anna-ChuChu Schindele, utredare. Enheten Hälsa och sexualitet. Avdelningen för kunskapsstöd

Rätten till hälsa. Elin Jacobsson, utredare. Anna-ChuChu Schindele, utredare. Enheten Hälsa och sexualitet. Avdelningen för kunskapsstöd Rätten till hälsa exemplifierat genom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) Elin Jacobsson, utredare Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten Hälsa och sexualitet Avdelningen för kunskapsstöd

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter

ANTAGNA TEXTER. Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2015)0230 Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2015 om Paraguay: de rättsliga aspekterna av

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 19.3.2008 2007/2263(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om prostitutionen och dess hälsokonsekvenser för

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2001/2128(INI) 2 april 2002 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 12 juni 2001 DEFINITIVT FÖRSLAG FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri-

Läs mer

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10417/16 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP 119 Föreg. dok. nr: 9948/16 SOC

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 2003/2146(INI) 4 november 2003 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

Europaparlamentets resolution om medierna och utvecklingen (2006/2080(INI))

Europaparlamentets resolution om medierna och utvecklingen (2006/2080(INI)) P6_TA(2006)0360 Media och utveckling Europaparlamentets resolution om medierna och utvecklingen (2006/2080(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av millennieutvecklingsmålen,

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete 8 maj 2003 PE 310.512/1 29 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 29 Förslag till betänkande (PE 310.512) John Bowis Hälsa och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2002/0052(COD) 26 juli 2002 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.2014 COM(2014) 737 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2012-2013) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 I/A-PUNKTSNOT från: till:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor PRELIMINÄR VERSION 2003/2173(INI) 22 oktober 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina P7_TA(2010)0035 Situationen i Ukraina Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare.

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare. Våld mot kvinnor Bakgrund 1. Våld mot kvinnor är ett fortsatt och världsomfattande problem som förekommer i alla åldrar och sociala grupper. Våldshandlingar mot kvinnor sker i olika miljöer, inklusive

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 17.12.2013 B7-0000/2013 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7-0000/2013 i enlighet med artikel 115.5 i

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 25 juni 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utrikesfrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 4.2.2008 PE400.657v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till yttrande (PE400.281v01-00) Anna Záborská

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2017)0313 Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension *

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * P5_TA(2002)0148 Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * Förslag till rådets beslut om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (12175/1/2001

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 14 januari 2003 PE 323.524/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 323.524) Elena Valenciano Martínez-Orozco

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-146

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-146 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2012/2273(INI) 5.6.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-146 Förslag till betänkande Antigoni Papadopoulou (PE510.639v01-00)

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare ***II

Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare ***II P7_TA-PROV(2010)0167 Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2010 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet

Läs mer

A7-0475/ Förslag till förordning (COM(2013)0185 C7-0091/ /0097(COD)) EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG *

A7-0475/ Förslag till förordning (COM(2013)0185 C7-0091/ /0097(COD)) EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * 3..204 A7-0475/ 00-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 00-00 från fiskeriutskottet Betänkande Raül Romeva i Rueda Import av atlantisk storögd tonfisk A7-0475/203 Förslag till förordning (COM(203)085 C7-009/203 203/0097(COD))

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2017/xxxx(RSP) 11.7.2017 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-000000 i enlighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer