Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9"

Transkript

1 Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten KPMG AB Antal sidor: 9

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Metod Projektorganisation 3 3. Resultat av förstudien Ekonomi och jämförelser Ekonomi Värmdö i jämförelse med andra Våra kommentarer Organisation och ansvarsfördelning Politisk Förvaltning Avtal Våra kommentarer Styrning Mål och riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för handläggning Våra kommentarer Uppföljning av verksamhet Våra kommentarer Från ansökan till verkställighet Våra kommentarer Förslag på fördjupad granskning 9

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att göra en förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten i. Uppdraget innebär att en övergripande förstudie av LSS-verksamheten ska göras. Med bakgrund av förstudien kan sedan en fördjupad granskning ske inom något område inom LSSverksamheten som bedöms som viktigt att göra en fortsatt fördjupad granskning av. Syftet med granskningen är att följa upp s LSS-verksamhet och bedöma möjligheter och förmåga att bedriva en effektiv verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Den politiska organisationen i Värmdö skiljer på finansiering och produktion. Ansvaret för LSSverksamheten åvilar socialnämnden som via socialkontoret beställer verksamhet från produktionen, provarmdo. Avtal styr den verksamhet som beställs och kvalitetsuppföljning görs av verksamheterna regelbundet. Nuvarande organisation är inne på sitt fjärde år och samverkan har ibland varit problemfylld med mycket vi och dom tänk. Det har hela tiden blivit bättre och bättre. Sammanfattningsvis, efter genomförd övergripande förstudie av LSS-verksamheten i Värmdö kommun, och utifrån revisionsfrågan, gör vi följande iakttagelser: Socialnämnden har mål och riktlinjer för verksamheten. Uppföljning sker via kvalitetsuppföljningar regelbundet mot bakgrund av tecknade avtal. Värmdö har förhållandevis låga kostnader för LSS-verksamheten i jämförelse med andra. Värmdö har också förhållandevis få personer med insatser enligt LSS. Budgetutfallet de senaste åren för socialnämndens del har varit positivt och prognos för 2011 visar på ett nollresultat. Det är svårt att få en helhetsbild av den totala kostnaden då socialnämnden och vård och omsorgsstyrelsen redovisar LSS-kostnader separat. Rekommendation på fortsatt granskning efter denna förstudie är: Granskning av biståndshandläggningen. Granskning av utförarsidans LSS-verksamhet. 1

4 2. Bakgrund Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. Kommunerna är normalt huvudman för de rättigheter/insatser som lagen möjliggör för personkretsen. Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer (LSS 1 ): 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Insatserna för stöd och särskild service är (LSS 9 ) 1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap socialförsäkringsbalken. 3. Ledsagarservice. 4. Biträde av kontaktperson. 5. Avlösarservice i hemmet. 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. 2

5 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 2.1 Syfte och revisionsfrågor Syftet med förstudien är att översiktligt bedöma hur nämnden styr och kontrollerar sin LSSverksamhet och bedöma möjligheter och förmåga att driva en effektiv verksamhet. Resultatet av den översiktliga översynen kan tjäna som underlag för en fördjupad granskning inom någon del av LSS-verksamheten i kommunen. I projektet kommer särskilt att belysas: Nämndens ansvar och roll gällande LSS-verksamhet. Styrning och ledning av LSS-verksamheten. Kostnadsutveckling. Uppföljnings- och utvärderingssystem inkl. kvalitetssäkring. Vi kommer översiktligt att bedöma om rutinerna/verksamheten uppfyller: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Tillämpbara interna regelverk, policys mm. Politiska beslut. 2.2 Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument. Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker. 2.3 Projektorganisation Granskningen har genomförts av Lena Forssell, certifierad kommunal yrkesrevisor under ledning av Mats Lundberg, kundansvarig. 3

6 3. Resultat av förstudien 3.1 Ekonomi och jämförelser Ekonomi LSS-verksamheten totalt för socialnämnden har en omsättning på ca 118 mkr. De senaste årens resultat redovisas nedan: År Resultat Avvikelse * Tabell 1. Resultat år 2008 till Även vissa SoL-insatser ingår i siffrorna. För 2011 är det budget samt * prognos För 2011 redovisas budget och prognos. Ett nollresultat beräknas. De senaste åren har man jobbat mycket med avtalen och med hemmaplanslösningar. Istället för att köpa platser externt har man satsat på boenden inom kommunen bl a har man nu ett eget korttidshem. Den resursfördelningsmodell som används är både traditionell anslagsfinansiering och peng, d v s anslag per person och nivå. I denna granskning har vi endast tittat på kostnaderna för socialnämndens LSS- verksamhet d v s den verksamhet som socialnämnden bedriver själv samt köper från provarmdo. Eventuella över- eller underskott hos provarmdo redovisas där Värmdö i jämförelse med andra En jämförelse med andra kommuner och riket vad gäller LSS-kostnader redovisas nedan. Uppgifterna avser år Källa SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun. Andel pers Tot kostn därav Avvik fr m LSS % LSS kr/inv Boende Kr/brukare Pers ass Dagl verks Övr kostn stand kostn Värmdö 0, ,8 Stockholms län 0, ,1 Sverige 0, Jämfb kom 0, ,8 Tabell 2. Värmdö i jämförelse med andra. Jämförelserna är i kr/inv 0-64 år. Noteras kan att Värmdö har förhållandevis låg andel personer med LSS-insatser jämfört med övriga Stockholmskommuner, jämförbara kommuner och riket. Den totala kostnaden, kr/inv, är lägre än riket, genomsnittet i Stockholms län och jämförbara kommuner. Vad gäller avvikelse från standardkostnad så ligger Värmdö lågt med 5,8 % lägre kostnader än rikets standardkostnad. Värmdö har alltså en lägre kostnad än vad som förväntas utifrån kommunens relativa struktur. 4

7 År 2010 hade Värmdö, enligt socialstyrelsens offentliga statistik, totalt 190 personer med insats enligt LSS. ( personer, personer och personer med insatser enligt LSS). Om man räknar om dessa till antal per av befolkningen så ser det ut enligt följande: Personkrets 1+2 Personkrets 3 Samtliga Värmdö Stockholms län Riket Tabell 3. Antal LSS-insatser. Jämförelsen med länsgenomsnittet visar att Värmdö ligger lägre än genomsnittsvärdet vad gäller personkrets 1 och 2 och lågt även för personkrets 3. Antalet personer med insatser enligt LSS ökar och utvecklingen är densamma i hela landet. Vad gäller insatsen personlig assistans så var antalet brukare 1994 i hela landet brukare och 2010 hade antalet brukare ökat till Ökningen förväntas fortsätta i samma takt Våra kommentarer I jämförelse med andra så har Värmdö låga kostnader för LSS. Avvikelsen från standardkostnaden är positiv d v s Värmdö har lägre kostnader än vad som förväntas av kommunens relativa struktur. Enligt socialstyrelsens statistik har också Värmdö färre personer med insatser per av befolkningen än riksgenomsnittet. De senaste årens resultat gentemot budget är positiva för socialnämndens budget, detsamma gäller i prognos för Vår uppfattning är att det finns en god kontroll över ekonomin inom socialnämndens område. Däremot anser vi att det är olyckligt att inte budget och redovisning hänger ihop mellan socialnämnden och provarmdo. Det är svårt att få en helhetsbild. Det är viktigt att kommunen har beredskap och kunskap om framtiden vad gäller LSS-insatser, främst insatsen personlig assistans, då tendensen i Värmdö liksom i hela landet är en ökning. 3.2 Organisation och ansvarsfördelning Politisk Den politiska organisationen i Värmdö skiljer på finansiering och produktion. Ansvaret för LSSverksamheten och verksamhetens utveckling vilar fr o m 2011 på socialnämnden. Tidigare låg ansvaret på nämnd för äldre- och funktionshindrade, nu benämnd finansieringsnämnd för äldreomsorgen. Socialnämnden ansvarar för inriktning, omfattning och kvalitet för LSSverksamheten och är beställare vad avser LSS-verksamheten till produktionen d v s provarmdo som lyder under vård- och omsorgsstyrelsen. I reglemente för socialnämnden skrivs: Nämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd, ansvarar för kundval och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi. 5

8 I vård- och omsorgsstyrelsens reglemente skrivs: Styrelsen ansvarar för produktion i kommunal regi av tjänster inom vård- och omsorg samt rehabilitering och service. I denna granskning har vi fokuserat på socialnämndens styrning av verksamheten och endast övergripande berört utförarsidan, d v s provarmdos verksamhet Förvaltning LSS-verksamheten organiseras inom socialkontoret som för LSS-verksamheten delvis är en beställarfunktion. Kontoret ska vara beställare av tjänster samt svara för myndighetsutövning. Beställarenheten ansvarar också för kvalitetsuppföljning av insatser och verksamheter. Denna organisation är nu inne på sitt fjärde år. Socialkontoret är uppdelat i fyra enheter; IFO Arbete och försörjning, IFO familj, socialpsykiatrin samt biståndsenheten funktionshinder. Varje enhet leds av enhetschef och övergripande ansvar för hela kontoret är socialchef. Enhet funktionshinder består av biståndshandläggning för barn respektive vuxna samt för riksfärdtjänst. Även bostadsanpassning finns inom enheten. Inom enheten finns också en utvecklingsledartjänst som framför allt arbetar med kvalitetsuppföljning av de köpta verksamheterna och avtalsskrivning. Inom socialkontoret finns också en stabsfunktion direkt underställd socialchef. Antalet biståndshandläggare är 6,0 årsarbetare varav 2,0 arbetar mot barn och 4,0 mot vuxna. I realiteten är det flera personer beroende på lägre tjänstgöringsgrader. Vid granskningens genomförande var det flera ledigheter. Inom enhet socialpsykiatrin finns också en biståndshandläggargrupp, bestående av tre handläggare. Ingen direkt samverkan finns mellan de bägge biståndshandläggargrupperna. Kommunens egen produktion av välfärstjänster finns samlade inom provarmdo. Det finns också produktion inom socialkontorets verksamhet då socialpsykiatrin bedriver verksamhet. Verksamhet köps också externt, t ex köp av platser på privata enheter. Totalt ca 65 resultatenheter finns inom provarmdo inom utbildning, vård- och omsorg samt kultur och fritid. Enheterna inom funktionshinder är; boende LSS, servicebostad, korttidsboende och personlig assistans Avtal Verksamhet som utförs av provarmdo på uppdrag av socialnämnden regleras genom avtal. Avtalen är tecknade per verksamhetsområde t ex gruppbostäder, inte en enskild gruppbostad. Avtalen gäller tills vidare med uppsägningstid, 90 dagar för utföraren och 180 dagar för beställaren. Avtalen reglerar omfattning och utgångspunkter för verksamheten. Ersättning baseras på det pris kommunfullmäktige årligen fastställer. För att ersättning ska utgå krävs att en genomförandeplan tas fram i samband med beställning d v s i samband med biståndsbeslut som skickas till utföraren skall genomförandeplan upprättas. I avtalet regleras också uppföljning av verksamheten. 6

9 3.2.4 Våra kommentarer I denna granskning har vi i första hand tittat på socialnämndens och socialkontorets funktioner och endast marginellt tittat på utförarsidan. Detta gör att granskningen till viss del kan kännas ofullständig. Dock har vi tittat på förvaltningens uppföljning av verksamheten vilket innebär en kontroll av verksamhet och kvalitet. All verksamhet som utförs av provarmdo regleras genom avtal. Vår uppfattning är att det är tydligt vad som ska ingå i uppdraget. Det är av mycket stor vikt att uppdragsbeskrivningarna, avtalet, är av hög kvalitet då verksamheten regleras utifrån dessa. 3.3 Styrning Mål och riktlinjer för verksamheten Kommunfullmäktige anger inriktningsmål för all kommunal verksamhet. Socialnämnden anger mål för verksamhet inom dess område som bygger på kommunfullmäktiges inriktningsmål. Socialnämnden anger effektmål, indikatorer och målvärde. ProVarmdo, som utförare av verksamhet, anger dels i ledningsdeklaration och dels i kvalitetsgarantier och åtaganden inriktning med verksamheten Riktlinjer för handläggning Det finns Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade antagna år Riktlinjerna baseras på lagstiftningen. Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggarna i arbetet med en rättsäker och likvärdig utredning och behovsbedömning. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan utan utgår från grundläggande principer i LSS om den enskildes självbestämmanderätt och delaktighet Våra kommentarer Mål för verksamheten bygger på kommunfullmäktiges mål. Socialnämnden har utifrån dessa antagit ett antal effektmål som ska vara styrande för LSS-verksamheten. Riktlinjerna för handläggning av LSS-insatser är nya för i år och vår uppfattning är att de är tydliga. 3.4 Uppföljning av verksamhet Mål uppföljning av socialnämndens mål sker en gång per år och redovisas i socialnämnden. Måluppföljningen gäller de mål som finns för biståndsenheten inom LSS. 7

10 I de avtal som skrivs mellan socialkontoret och provarmdo regleras att uppföljning av verksamheten ska ske. Beställaren har kvalitets- och avtalsuppföljning över verksamheten och ska därmed ges fullständig möjlighet att följa upp verksamheten kvantitativt och kvalitativt. Årligen görs en kvalitetsuppföljning av beställda verksamheter. Vi har tagit del av uppföljning av uppföljning av bostäder med särskild service samt uppföljning av daglig verksamhet. Uppföljningarna följer avtalets intentioner och är uppbyggd i tre delar. Första delen har varit att se över verksamhetens mål, uppbyggnad och innehåll. Andra delen har varit att skicka ut enkäter till olika berörda och tredje delen är intervjuer med brukarna. Kvalitetsuppföljningarna definierar förbättringsområden som ansvarig chef får ansvar för att åtgärda. Uppföljning av förbättringsåtgärderna redovisas till socialnämnden. Ekonomisk uppföljning sker månadsvis och redovisas till socialnämnden. Vi har inte i denna granskning tittat närmare på uppföljning av ekonomi i provarmdo Våra kommentarer Avtalsuppföljningen är en viktig del och de kvalitetsuppföljningar som görs, bedömer vi, efter denna översiktliga granskning, uppfylla de krav som kan ställas. Dock vill vi betona att uppföljning är mycket viktigt och ska kontinuerligt utvecklas. I avtalsskrivningen kan uppföljningsdelen med fördel tydliggöras ytterligare. 3.5 Från ansökan till verkställighet Genom intervjuer med chef för biståndsavdelningen samt några biståndshandläggare har vi försökt kartlägga hur processen omkring ansökningar, bedömningar och beslut samt verkställighet av LSS insatser genomförs. Biståndsavdelningen ansvarar för att ta emot ansökan, utreda och besluta om insats enligt LSS. Utförarna, d v s i de absolut flesta fall provarmdo, verkställer beviljade beslut. Biståndshandläggarna ska regelbundet följa upp verkställda beslut. Eftersom denna granskning är en förstudie har vi inte granskat akter och gått in i handläggnigen i detalj men utifrån intervjuer och studier av dokument har vi gjort en övergripande bedömning. I samband med positivt beslut om insats överlämnas ärendet till utföraren för verkställighet. En insats beställs. Inom en månad efter beställning ska utföraren ha tagit fram en genomförandeplan. Socialnämnden har som ett mål 2011 att antalet genomförandeplaner ska finnas till 100 %. För närvarande har ca 70 % genomförandeplaner. Enligt avtalet ska ersättning ej utgå om genomförandeplan ej finns men ersättningar har utgått trots att genomförandeplaner ej funnits. Orsaken till att ersättning utgår trots att genomförandeplaner ej upprättats är administrativt merarbete. Det har varit svårigheter att få genomförandeplaner från produktionen sen den nya organisationen startade. Biståndshandläggarna har riktlinjer som stöd i handläggningen, vid intervjuer framkommer att de används sporadiskt. 8

11 Biståndshandläggarnas uppfattning är att det är svårt att hinna med vilket i synnerhet gäller barnsidan. Detta har inneburit att uppföljning har prioriterats bort Våra kommentarer Biståndshandläggarfunktionen är en mycket viktig funktion i den kommunala verksamheten, här genereras den verksamhet som ska bedrivas och därmed även kostnader. I Värmdö finns flera enheter som arbetar med biståndsbedömning, både inom äldreomsorgen och inom omsorgen om funktionsnedsatta samt socialpsykiatrin. Ingen samordning finns idag och vår uppfattning är att en samordning kan vara positivt ur flera aspekter. Vi rekommenderar kommunen att se över detta. Antalet genomförandeplaner finns ej i den utsträckning de ska finnas och enligt avtalet ska ej ersättning utgå i de fall genomförandeplaner inte finns. Vår uppfattning är att beställarsidan ska följa avtalet och inte betala ersättning om planer ej finns. Uppföljningsdelen har ibland prioriterats bort av biståndshandläggarna. Vår uppfattning är att det inte är acceptabelt. 3.6 Förslag på fördjupad granskning Efter genomförd förstudie föreslår vi att en fördjupning bör ske av biståndshandläggarfunktionen samt av utförarsidans LSS-verksamhet. KPMG, dag som ovan Lena Forssell Certifierad kommunal yrkesrevisor Mats Lundberg Kundansvarig 9

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet Emmaboda kommun 31 januari 2013 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-09-30 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Granskning av styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-09-30 Antal sidor: 13 Granskning av styrning och organisation av Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Trelleborgs kommun 17 mars 2014 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13 Biståndshandläggning inom äldreomsorgen Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 13 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Baskunskaper om LSS Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Presenteras av: Lena Gustafsson, enhetschef LSS gruppbostad Anna-Lena

Läs mer