Beslut om spridning av bekämpningsmedel från helikopter och inom skyddade områden vid nedre Dalälven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om spridning av bekämpningsmedel från helikopter och inom skyddade områden vid nedre Dalälven"

Transkript

1 1(16) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: BESLUT Ärendenr: NV Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen Gysinge Beslut om spridning av bekämpningsmedel från helikopter och inom skyddade områden vid nedre Dalälven Beslut Naturvårdsverket beslutar, efter att regeringen lämnat tillåtlighet, att ni får tillstånd att sprida VectoBac G inom eller i anslutning 1 till Natura områden. Vidare får ni dispens för att sprida VectoBac G inom och utanför Natura 2000-områden från helikopter. Bekämpningen får ske mot larver av översvämningsmygg 2 inom de områden som har markerats i bilaga 2 med grönt eller gult. Bekämpningen får utföras mellan den 1 maj och 31 augusti Beslut om avslag i områden där alternativa åtgärder prövas Naturvårdsverket avslår den del av ansökan som avser Tjursöarkipelagen, Jordbärsmuren samt Spjutholmen i Gävleborgs län de områden som har markerats i bilaga 2 med rödrandigt. 1 Inom en km från Natura-2000 områdets yttergräns 2 Aedes cinereus, Aedes rossicus, Aedes vexans, Aedes caspius, Aedes detritus, Aedes dorsalis och Aedes sticticus. BESÖK: STOCKHOLM VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: NATURVARDSVERKET. SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(16) Villkor för bekämpningen Naturvårdsverket vill påminna om de bestämmelser som generellt reglerar användningen av Vectobac G. De framgår av Kemikalieinspektionens produktgodkännande från , se bilaga 5. Utöver kraven i ovan nämnda produktgodkännande ska även följande villkor för bekämpningen gälla; Var och när får bekämpningen ske? Bekämpning av stickmygglarver får endast utföras i områden o som är temporärt översvämmade 3 Bekämpning får endast utföras när o översvämningsvattnet har slutat stiga o mängden larver i genomsnitt överstiger fyra larver per liter vatten i stora vattensamlingar eller o 50 larver per liter vatten i mindre vattensamlingar eller diken (0,1 10 m 2 ) 4. Bekämpning får endast ske om markägare samtycker. Ni ska därför hämta in markägares samtycke innan bekämpning får påbörjas. Ni ska även upplysa markägare om att arrendatorer ska informeras om samtycket. Bekämpning får endast ske under 15 juni - 31 augusti 2016 inom de områden där vitryggig hackspett häckar. Om ni bekämpar mygglarver före den 15 juni måste detta ske utanför en radie av 300 meter från häckplatser för vitryggig hackspett. Ni ska genom kontakt med förvaltningen av Färnebofjärdens nationalpark och Naturskyddsföreningens projekt vitrygg säkerställa detta. Hur får bekämpningen ske generellt? Vid spridning och hantering av VectoBac samt vid rengöring av spridningsutrustning är ni skyldiga att hålla nödvändiga avstånd så att områden som inte är föremål för bekämpning skyddas från exponering. Detta gäller särskilt; 3 Områden som normalt är torra men översvämmas vid hög vattenföring såsom vid höga nederbördsmängder och snösmältning. 4 Antalet mygglarver ska fastställas genom 10 provtagningar på 20 provpunkter lämpligt fördelade över varje yta som avses bekämpas.

3 NATURVÅRDSVERKET 3(16) o vattentäkter o sjöar o omgivande vattendrag o och annans egendom Informations- och kunskapskrav Spridningen ska dokumenteras fortlöpande. Dokumentationen ska sparas i tio år och ska vid begäran uppvisas för tillsynsmyndighet och göras tillgänglig för forskning. Av dokumentationen ska följande framgå: o vilken dos som har använts samt tidpunkt och plats för spridningen, o temperatur, vindförhållanden och o resultatet av bekämpningen (förekomst av både larver och adulta mygg) All bekämpning ska årligen anmälas skriftligen till berörd länsstyrelse eller kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet senast fyra veckor innan bekämpning sker. Anmälan ska innehålla; o kontaktuppgifter o redogörelse av behovet av bekämpning o uppgift om beräknad tidpunkt samt period för bekämpning o dos o spridningsområdets läge och storlek o kopia på medlets etikett eller produktblad o en specificering av de stickmyggor som är målarter i aktuellt område o en uppskattning av förväntat antal bekämpningsinsatser under säsongen och o en redogörelse över hur villkoren i detta beslut uppfylls Hur får spridning från helikopter gå till? Utöver ovanstående villkor så gäller även följande villkor när/om ni sprider Vectobac från helikopter; Inför bekämpningen ska ni i samråd med ornitologisk expertis avgöra om justeringar av den tänkta bekämpningen är nödvändiga för skydd av fågellivet. De samråd som hållits och de skyddsåtgärder som utförts ska dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i 10 år och ska vid begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndighet och göras tillgänglig för forskning. I närheten av områden som är skyddade som nationalpark eller naturreservat där bekämpning inte är beviljad, ska ni hålla ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter.

4 NATURVÅRDSVERKET 4(16) Bekämpning med helikopter får inte ske i eller i anslutning till områden som hyser störningskänsliga och särskilt skyddsvärda fågelarter så att sådana populationer störs påtagligt. För att inte störa enskilda individer ska ett säkerhetsavstånd på minst 300 meter mot aktiva bon av havsörn samt minst 200 meter mot aktiva bon av fiskgjuse iakttas. De områden som inte tidigare fågelinventerats, i enlighet med det tidigare kontrollprogrammet för förekomst av storfågel, måste inventeras innan bekämpning får ske. Utöver de anvisningar för hanteringen som leverantören av bekämpningsmedlet lämnar ska ni även ta hänsyn till följande försiktighetsmått; Polismyndigheten ska underrättas om tid och plats för spridningen. Lämplig utrustning för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet ska användas när spridningen genomförs. Vindhastigheten ska kunna bestämmas med en noggrannhet av ± 0,5 m/s. Flygförarna som utför bekämpningen ska vara dokumenterat skickliga. Flygförarna ska ha skriftliga instruktioner för arbetet. Spridningen ska dokumenteras fortlöpande. Dokumentationen ska sparas i tio år och ska vid begäran uppvisas för tillsynsmyndighet och göras tillgänglig för forskning. Av dokumentationen ska följande framgå: o vilket medel och vilken dos som använts samt tidpunkt och plats för spridningen, o temperatur, vindriktning, vindhastighet och väderleksförhållanden, o vilka skyddsavstånden varit, o flygriktningen och eventuella andra uppgifter som flygföraren bedömt vara av betydelse, o flygförarens namn och o resultatet av bekämpningen Hur ska bekämpningen följas upp? Bekämpningen som sker ska följas upp i samtliga områden enligt följande villkor; o Ni ska notera provtagningspunkter (koordinater enligt SWEREF 99 TM) med minst fem meters noggrannhet. o Ni ska notera resultat av provtagning före och efter bekämpning med uppgift om provtagningsdatum och antal larver. o Ni ska även notera tidpunkt för bekämpning.

5 NATURVÅRDSVERKET 5(16) Utöver ovanstående villkor ska uppföljning inom eller i anslutning 5 till berörda Natura 2000-områden dessutom ske enligt de villkor som anges i bilaga 3. På vilket sätt ska bekämpningen redovisas? Ni ska komma in med en skriftlig redogörelse till Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheterna senast den 31 december Redogörelsen ska innehålla följande uppgifter; o bekämpningsområde i ArcGIS format (shp-fil) med koordinater enligt SWEREF 99 TM. o Provtagningspunkter, koordinater enligt SWEREF 99 TM, med minst fem meters noggrannhet. o Resultat av provtagning före och efter bekämpning med uppgift om provtagningsdatum och antal larver. o Tidpunkt för bekämpning. o Ni ska även ange vilka lokala ornitologer som anlitats och vilka skyddsåtgärder för fågelskydd som utförts. Ni ska även komma in med en redogörelse över samtliga alternativa bekämpningsåtgärder som genomförts under bekämpningssäsongen Redogörelsen ska redovisas i tabellform. Av tabellen ska följande uppgifter framgå - o Aktuellt områdes ortsnamn, o vilken bekämpningsåtgärd som utförts, o förväntad respektive uppnådd effekt av åtgärden, o storlek på området och o under vilken tidsperiod åtgärden utförts samt o mellan vilka år som åtgärden är tänkt att utföras. o Områdena ska redovisas i ArcGIS format (shp-fil) med koordinater enligt SWEREF 99 TM. Ni ska också komma in med en separat plan för minskad användning av VectoBac G till förmån för andra metoder (både på kort och på lång sikt). Planen ska tas fram efter samråd med berörda länsstyrelser och vara inne hos Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheterna senast den 31 december Detta beslut delges genom så kallad kungörelsedelgivning. Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt hos Naturvårdsverket på Valhallavägen 195 i Stockholm. 5 Inom en km från Natura-2000 områdets yttergräns

6 NATURVÅRDSVERKET 6(16) Bakgrund Er ansökan Ni har kommit in med en ansökan om myggbekämpning från helikopter samt inom särskilt skyddade områden. Av er ansökan framgår bland annat följande; Ni vill kunna bekämpa mygglarver från och med 1 maj till och med 31 augusti Den maximala ytan för spridning uppgår till hektar. Cirka hektar av dessa områden är Natura 2000-habitat. Ansökan omfattar i huvudsak samma områden som ansökan 2014 men kompletterad med en utvidgning omfattande hektar Natura 2000-habitat. Ni skriver att bekämpningen är planerad att i huvudsak utföras med helikopter. Den kan dock även komma att utföras till viss del för hand. Spridningen är planerad att ske vid högst fyra olika tillfällen. Ni vill som mest använda 200 ton bekämpningsmedel varav cirka 122 ton inom Natura 2000-områdena. Föregående års beslut om myggbekämpning förenades med villkor om att ni skulle komma in med två redogörelser över möjliga förebyggande och alternativa lösningar. Ni har kommit in med dessa. Sammanfattningsvis framför ni här följande; Alternativa förebyggande åtgärder Alternativa förebyggande åtgärder som hävd genom bete och slåtter, röjning av sly samt fångst av myggor utgör inte några rimliga alternativ. Restaurering och skötsel kostar fem gånger mer än bekämpning med Vectobac G. Ni menar vidare att erfarenheter visar att alternativa åtgärder heller inte minskar stickmyggproblemet till nivåer som kan tolereras av befolkningen. Alternativa bekämpningsåtgärder Classical Sterile Insect Technique (Classical SIT) kan ha stor potential för specifik, effektiv, miljöneutral och långsiktigt hållbar bekämpning av Aedes sticticus. Fältexperiment för proof-of-concept kan genomföras under 2019 och 2020 inom begränsade områden. Om detta faller väl ut är det sedan möjligt att gradvis börja fasa ut användning av Vectobac G till förmån för Classical SIT som bekämpningsmetod mot Aedes sticticus vid Nedre Dalälven. Synpunkter från länsstyrelsen i Gävleborgs län Vi har inför vårt beslut samrått med cirka 35 olika instanser. Dessa bestod av myndigheter, kommuner, universitet m fl. Vi har även kungjort samrådet i lokala tidningar med upplysning om att även andra berörda har möjlighet att komma in med synpunkter. Samrådet har sedan pågått mellan den 30 november och den 10 januari 2015/2016. Naturvårdsverket har fått in 14 svar från framför allt andra myndigheter samt berörda kommuner. Bland annat länsstyrelsen i Gävleborgs län som har framfört bland annat följande; I samtliga utökade områden som omfattas av ansökan planerar länsstyrelsen att bedriva slåtter och/eller bete i. Syftet är att öka biologisk mångfald samt minska förekomsten av mygg. Det är olämpligt att bekämpa mygg där andra alternativa

7 NATURVÅRDSVERKET 7(16) metoder prövas. Det behövs nämligen ett antal referensområden. På Jordbärsmuren är det olämpligt att sprida bekämpningsmedel. Om mossen gödslas äventyras dess biologiska värden. I Tjursöarkipelagen har alternativa metoder påbörjats. Bete pågår. Spjutholmen restaurerades under 2015 genom borttagande av vide och sly. Skötsel med slåtter och bete planeras. Överlämning av ansökan till regeringen Vi har inte kunnat utesluta att miljön i aktuella skyddade områden kan komma att påverkas på ett oönskat sätt. Vi har därför lämnat över ärendet till regeringen. Överlämningen har skett med stöd av 19 kap. 2 miljöbalken. Regeringen har sedan meddelat tillåtlighet (M2016/00577/Me) för Naturvårdsverket att meddela tillstånd enligt de villkor som anges i regeringens beslut, se bilaga 4. Regeringen har även skrivit att vi ska fastställa områdenas närmare avgränsning. Skäl för beslutet Aktuella bestämmelser Åtgärder inom särskilt skyddade områden För att få vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i vissa särskilt skyddade områden krävs tillstånd. Det framgår av 7 kap 28 a miljöbalken. Ett sådant tillstånd får endast lämnas om åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade åtgärder inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas, medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Även om ovanstående kriterier inte kan uppfyllas så får Naturvårdsverket lämna tillstånd om det saknas alternativa lösningar, verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses. Detta framgår av 7 kap. 29 miljöbalken. Ett beslut enligt ovanstående bestämmelser får dock endast lämnas efter regeringens tillåtelse. Spridning av biocidprodukter från helikopter Det är förbjudet att sprida biocidprodukter från luftfartyg. Det framgår av 14 kap. 7 miljöbalken (1998:808).

8 NATURVÅRDSVERKET 8(16) Naturvårdsverket får meddela dispens från förbudet om spridning av biocidprodukter från luftfartyg om det finns synnerliga skäl. Detta följer dels av 14 kap. 8 miljöbalken och dels 49 a förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. En dispens ska förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Det framgår av andra stycket 49 a i ovan nämnda förordning. Av 49 delgivningslagen (2010:1932) följer att kungörelsedelgivning får ske bl.a. om en obestämd krets ska delges. Naturvårdsverkets bedömning Regeringen har prövat kriterierna för bekämpning inom aktuella Natura-2000 områden. Regeringen har kommit fram till att kriterierna om avsaknad av alternativa lösningar, tvingande orsaker med ett väsentligt allmänintresse och kompensationsåtgärder är uppfyllda. Naturvårdsverket prövar därför inte ansökan utifrån dessa kriterier. Vi fastställer endast ramarna för bekämpning inom Natura 2000-områden. Vi prövar dock ansökan utifrån bestämmelserna om spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg självständigt. Natura 2000-områden som får bekämpas Regeringen har i sitt beslut om tillåtlighet bland annat framfört att de långsiktiga effekterna av storskalig användning av Vetobac över tid inte ännu är tillräckligt utredda. Myggbekämpning inom Natura 2000-områden är därför endast motiverad vid outhärdliga situationer. Därför bör bekämpning endast tillåtas i områden där det vid något tillfälle uppmätts minst 5000 stickmyggor. Regeringen har dock inte preciserat vad som menas med område. Ni har visat att 5000 vuxna stickmyggor har påvisats vid något tillfälle inom eller i närheten av aktuella Natura 2000-områden. Detta genom mätning med koldioxidbetade CDC-fällor. Dessa har placerats ut i närheten av platser där människor bor eller uppehåller sig. Ni har uppgett att översvämningsmygg i högproduktiva områden kan sprida sig inom en radie på 5 10 km eller mer. Naturvårdsverket bedömer att bekämpning inom en radie på 5 km från respektive utplacerad fälla i detta fall är en rimlig avgränsning. Vi kan inte med säkerhet veta att antalet stickmyggor per fällnatt överstiger 5000 utanför denna radie. Naturvårdsverket anser att 5000 stickmyggor är vad som kan anses vara gränsen för outhärligt för människor som bor eller vistas inom aktuella områden. Vi beslutar därför med hänvisning till ovanstående att bekämpning av mygglarver inom berörda Natura 2000-områden enbart får ske inom 5 km från en fälla och där minst 5000 stickmyggor har uppmätts under en natt.

9 NATURVÅRDSVERKET 9(16) Spridning av biocidprodukter från helikopter Synnerliga skäl Naturvårsverket anser att en förutsättning för att kunna meddela dispens för spridning från helikopter är att översvämningsmyggen innebär stora olägenheter för människor som bor i aktuella områden det inte är praktiskt möjligt att sprida bekämpningsmedel för hand. Skälen till att det inte är möjligt att sprida för hand är exempelvis områdenas storlek, graden av översvämning, vegetationens beskaffenhet och att det därmed är svårt eller omöjligt att ta sig fram till fots eller med båt. Inte praktiskt möjligt I de områden som överstiger en areal av cirka 0,5 ha bedömer Naturvårdsverket att de enskilda översvämmade områdena är stora och svårtillgängliga. Vi anser därför att det inte är rimligt att sprida bekämpningsmedel till fots. Det finns därför synnerliga skäl för att meddela dispens från förbudet att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg. Stora olägenheter I kemikalieinspektionens tidigare produktgodkännande (från med diarienummer F ) framgår att bekämpning från helikopter endast är motiverat i områden där man vid något tillfälle har uppmätt minst 1000 översvämningsmygg per fångstnatt. Naturvårdsverket anser att denna mängd fortfarande utgör stora olägenheter för människor som bor eller vistas inom aktuella områden. Naturvårdsverket bedömer att bekämpning inom en radie på 5 km från respektive utplacerad fälla även i detta fall är en rimlig avgränsning. Se motivering under Natura 2000-områden som får bekämpas på sida 8. Vi beslutar därför att bekämpning av mygglarver från helikopter enbart får ske inom 5 km från en fälla och där minst 1000 översvämningsmyggor har uppmätts under en natt. Villkor som behövs utifrån hälso- och miljöskyddssynpunkt Vi har förenat spridningen av VectoBac från helikopter med villkor som ibland går utöver kraven i Kemikalieinspektionens produktgodkännande från Vi anser dock att våra striktare krav är väl motiverade utifrån hälso- och miljöskyddssynpunkter. Avslag i områden där alternativa åtgärder prövas Er ansökan omfattar bland annat Tjursöarkipelagen, Jordbärsmuren samt Spjutholmen i Gävleborgs län. Detta är områden som är eller kommer att bli naturreservat. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har avstyrkt bekämpning inom dessa områden eftersom alternativa förebyggande åtgärder antingen prövas eller

10 NATURVÅRDSVERKET 10(16) kommer att prövas inom kort. Det kan därför vara olämpligt att genomföra bekämpningsåtgärder här. Regeringen har i sitt beslut om tillåtlighet framfört bland annat följande; ( ) det är ytterst angeläget att komma framåt i användandet av hållbara metoder för bekämpningen av stickmyggor. Regeringen vill framhålla att metoden för bekämpning av stickmyggor genom spridningen av Bti inte är en långsiktigt hållbar lösning och regeringens uttalade mening är att användandet av VectoBac G ska minskas. Ni planerar att genomföra myggbekämpning samtidigt som alternativa åtgärder prövas inom dessa områden. Vi bedömer dock att det kan vara svårt att följa upp och utvärdera effekterna av alternativa åtgärder på sikt om så sker. Länsstyrelsen i Gävleborgs läns arbete med prövandet av alternativa åtgärder ligger även i linje med regeringens uttalade mening om att användandet av Vectobac ska minskas. Regeringen har bedömt att kriteriet i 7 kap. 29 miljöbalken om avsaknad av alternativa lösningar är uppfyllt. Som tidigare nämnts gör Naturvårdsverket ingen ny bedömning av det kriteriet. Regeringen har dock även på ett tydligt sätt lyft fram att det är ytterst angeläget att komma framåt i användandet av hållbara metoder för bekämpning av stickmyggor. Regeringen har därför föreskrivit att Naturvårdsverkets tillstånd ska innehålla villkor om; att sökanden ska redovisa en plan för minskning av användandet av bekämpningsmedlet på kort och lång sikt till förmån för andra metoder och att planen ska tas fram efter samråd med berörda länsstyrelser. Regeringen har tillåtit bekämpning i de aktuella områdena och samtidigt föreskrivit villkor om en tydlig redovisning och plan för alternativa metoder. Vi anser att det är svårt att förena intresset av bekämpningen som regeringen har tillåtit, samt intresset av att alternativa metoder kan utvärderas. Om bekämpning sker inom dessa områden finns en risk att det inte kommer att finnas ett tillräckligt underlag för den obligatoriska planen för minskad användning av bekämpningsmedel. Regeringen har dessutom bestämt att Naturvårdsverket ska fastställa bekämpningsområdenas närmare avgränsning. Vår bedömning är att regeringens beslut ger utrymme för Naturvårdsverket att avslå bekämpning inom aktuella områden på den rättsliga grunden. Naturvårdsverket anser att det finns skäl att avslå er ansökan i de delar som omfattar bekämpning från helikopter inom vissa delar av Tjursöarkipelagen, Jordbärsmuren samt Spjutholmen i Gävleborgs län. Syftet med avslaget är att åstadkomma underlag för en meningsfull uppföljning och framför allt en plan som ska kunna leda till utveckling av alternativa bekämpningsmetoder.

11 NATURVÅRDSVERKET 11(16) Övriga bestämmelser Åtgärder i skyddade områden som även utgör nationalpark, naturreservat eller djurskyddsområde, kan även omfattas av föreskrifter som reglerar verksamhet såsom helikopterbaserad spridning av bekämpningsmedel. Särskilt tillstånd eller dispens kan krävas i dessa områden. Naturvårdsverket påminner om att det kan finnas ytterligare krav i lagstiftningen som ni är skyldiga att känna till och följa innan bekämpningsåtgärderna sätts in. Exempelvis får spridning av bekämpningsmedel från luften endast utföras av pilot som har godkänts för detta av Jordbruksverket. Detta anges i 4 kap. 11 Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS 2007:47). Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschefen Rikard Janson. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka, föredragande, handläggaren Mimmi Skog och juristen Olof Ekström deltagit. För Naturvårdsverket Rikard Janson Gunilla Ewing Skotnicka

12 NATURVÅRDSVERKET 12(16) Bilagor: 1. Upplysning om hur man överklagar 2. Kartor med områden där bekämpning får ske 3. Villkor för uppföljning av bekämpning inom Natura 2000-områden 4. Regeringens beslut om tillåtlighet 5. Kemikalieinspektionens produktgodkännande ( ) Kopia till: Miljö- och energidepartementet Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Uppsala län Heby kommun Tierps kommun Älvkarleby kommun Sala kommun Avesta kommun Gävle kommun Sandvikens kommun SLU Kemikalieinspektionen Statens Jordbruksverk Havs- och vattenmyndigheten Skogsstyrelsen Luftfartsverket

13 NATURVÅRDSVERKET 13(16) Bilaga 1. Var ska beslutet överklagas? Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen i Nacka. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket. Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Mark- och Miljödomstolen. När ska beslutet senast överklagas? Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom fem veckor från den dag beslutet kungjordes. Vad ska överklagandet innehålla? Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat. I skrivelsen ska Ni ange: Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer, vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendenummer, hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras samt om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och telefonnummer.

14 NATURVÅRDSVERKET 14(16)

15 NATURVÅRDSVERKET 15(16) Villkor för uppföljning av bekämpning inom Natura 2000-områden Ni ska följa upp bekämpningen inom aktuella Natura 2000-områden enligt nedan angivna villkor. Bilaga Icke-målorganismer Denna uppföljning ska utföras i översvämningsområden av ängstyp (wet meadow). Sex experimentområden med bekämpning och sex kontrollområden utan bekämpning ska följas upp enligt följande: Icke-målorganismer ska samlas in med 10 kläckfällor per område med totalt 120 fällor. Ni ska samla in icke-målorganismer kontinuerligt från vecka 18 till vecka 37. Kläckfällorna ska vittjas varje vecka och vid behov flyttas till fortfarande översvämmade miljöer inom våtmarken. Kläckfällprover från torra och översvämmade miljöer inom ett område separeras vid insamling. Upplägget ger omfattningen 2400 fällveckor Ni får använda sub-sampling enligt metod från SLU Vatten för att få ner antalet insamlade insekter till en rimlig mängd för identifiering med bibehållen möjlighet till statistisk analys. Insekterna identifieras initialt till taxonomisk ordning och underordning. För underordningen Nematocera ska ni dock även identifiera till familj. Ni ska fråga Naturhistoriska riksmuseet om de vill ha ert insamlade material av mygg och fjädermygg. Ni ska fråga museet senast inom ett år efter avslutad insamling. 2. Målorganismer Effekten mäts genom att jämföra mängden levande larver av översvämningsmyggor före spridning av VectoBac G med 24 timmar efter bekämpning genom: att larvmängdema mäts med en dipper det vill säga en standardiserad plastskopa på ett långt skaft och att inom varje område tas 10 dipp-prover och larverna i varje prov räknas samt protokollförs för beräkning av medelvärden. 3. Miljövariabler Insamling av "supporting environmental data" i de 12 studieområdena enligt följande: Vattendjup vid varje kläckfälla mäts varje vecka vid tömning. Lufttemperaturer i samtliga studieområden mäts kontinuerligt. Vattenprovtagning följt av vattenkemisk analys används för näringsklassning av studieområdena.

16 NATURVÅRDSVERKET 16(16) Utöver ovan angivna villkor ska fortsatt kommunikation med SLU Vatten för optimering av uppföljningsmetoden äga rum. Samråd angående de vattenkemiska analysmetoderna ska även ske med länsstyrelserna som är tillsynsmyndighet.

BESLUT Ärendenr: NV Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen GYSINGE

BESLUT Ärendenr: NV Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen GYSINGE 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Gunilla Ewing Skotnicka Tel: 010-698 10 00 Gunilla.Skotnicka @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-29 Ärendenr: NV-08723-13 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lena Callermo Tel: 010-698 12 42 Lena.Callermo naturvärds verket, se BESLUT 2012-04-16 Ärendenr: NV-00078-12 Forshaga kommun Box 93 667 22 Forshaga Ansökan

Läs mer

HEMSTÄLLAN Ärendenr: NV Miljödepartementet Stockholm

HEMSTÄLLAN Ärendenr: NV Miljödepartementet Stockholm 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY HEMSTÄLLAN 2014-02-21 Ärendenr: NV-08723-13 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Överlämnande av frågan om tillåtlighet enligt 7 kap. 29 miljöbalken för bekämpning

Läs mer

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg ANSÖKAN, TILLSTÅND OCH DISPENSER VID BEKÄMPNING AV LARVER AV ÖVERSVÄMNINGSMYGG Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg Syftet med denna information är att ge svar på de oftast

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar.

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lundell, Yvonne Tel: 010-698 14 14 Yvonne.lundell @naturvardsverket.se REMISS 2014-11-28 Ärendenr: NV-07349-14 Sändlista Remiss av ansökan om spridning av bekämpningsmedlet

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor

Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor Bakgrund Kemikalieinspektionen godkände 2010 03 19 VectoBac G, Reg nr 4889 för användning mot larver av

Läs mer

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna.

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna. ""SALA n nasa ~KOMMUN KS 2015/56/l 1 (11 2015-03-09 YTTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Anders Johansson SALA KOMfvlUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. i!ul~ -03-0 9 YTTRANDE Förslag till Yttrande över

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-16 Ärendenr: NV-02900-16 Naturhistoriska riksmuseet Douglas

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-08 Ärendenr: NV-05851-17 Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015.

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-26 Ärendenr: NV-03886-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare

Läs mer

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Petter Mahrs Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-12-07 Ärendenr: NV-03781-12 Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY BESLUT 2015-06-16 Ärendenr: NV-11420-11 Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad Beslut Naturvårdsverket beslutar att typgodkänna fångstredskapet

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte.

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-04-12 Ärendenr: NV-01214-17 Ansökan om jakt efter

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-28 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

Upplysningar om hur man överklagar, se bilaga 1.

Upplysningar om hur man överklagar, se bilaga 1. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Eriksson, Mats Tel: 010-698 1486 Mats.eriksson @naturvardsverket.se BESLUT 2014-10-15 Ärendenr: NV-03196-10 Swissinno solutions AG Ralf Trötschkes Rosenbergstrasse

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008 Uppsala, den 9 oktober 2008 Myggbekämpning 2008 Sammanfattning 2008 genomfördes tre myggbekämpningsinsatser. Den första bekämpningen omfattade 49 ha av Hallsjön, Huddunge, som svämmades över efter en regnig

Läs mer

Org. nr BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB

Org. nr BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB Org. nr 556297-9616 BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB Besöksadress: Huvudkontor: Vårdsätravägen 5 Kölnavägen 25 756 46 Uppsala 810 21 Gysinge Uppsala den 22 september 2016,

Läs mer

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013.

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-10 Ärendenr: NV-09386-13 NV-09518-13 NV-09539-13 Föreningen

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-24 Ärendenr: NV-01856-14 Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo Beslut om skyddsjakt

Läs mer

REGERINGEN. Naturvårdsverket STOCKHOLM

REGERINGEN. Naturvårdsverket STOCKHOLM REGERINGEN Regeringsbeslut 2015-04-09 1:3 M2015/818/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskapet Snap E avsett för mus

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskapet Snap E avsett för mus 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-20 Ärendenr: NV-03778-12 NV-02822-13 Preventiq Jonas Gröndahl info@preventiq.se

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2016-12-21 Ärendenr: NV-07775-16 Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län. 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-28 Ärendenr: NV-02507-15 Roland Boström Björkholmen 1 952

Läs mer

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN AVESTA KOMMUN Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 2013-01-07 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Susanne Berger (S), ordförande

Läs mer

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2015-04-09 M2015/800/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker

Läs mer

Myggbekämpning Sammanfattning

Myggbekämpning Sammanfattning Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnav.25 810 21 GYSINGE Tel:0291-213 14 Orgnr 55 62 97-9616 www.mygg.se 2014-09-22 Myggbekämpning 2014 Martina Schäfer och Jan O. Lundström Sammanfattning

Läs mer

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-31 Ärendenr: NV-00742-14 Enligt sändlista Överlämnande av rätten att besluta om

Läs mer

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Bélisle 330 typgodkänt för fångst av bäver. Redskapet är en slagfälla.

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Bélisle 330 typgodkänt för fångst av bäver. Redskapet är en slagfälla. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 17 71 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-10-09 Ärendenr: NV-02196-14 Peter Siikavuopio Tavvagatan 11 98016 Karesuando Angående

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Aphidius colemani för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Aphidius colemani för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-04137-17 Beslut om godkännande

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2017-01-12 Ärendenr: NV-08237-16 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den 11 juni 2015 Utkom från trycket den 25 juni 2015

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar om att utöka antalet gråsälar som far fallas i skyddsjakt i Skåne län.

Beslut Naturvårdsverket beslutar om att utöka antalet gråsälar som far fallas i skyddsjakt i Skåne län. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-28 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om sl^ddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut

Läs mer

Myggbekämpning. Motion till riksdagen 2016/17:1173. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. C Enskild motion

Myggbekämpning. Motion till riksdagen 2016/17:1173. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. C Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1173 av Solveig Zander (C) Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en femårig finansieringsplan

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 1241 Petter.mahrs @naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-23 Ärendenr: NV-06952-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Belisle Super X 120 typgodkänt för fångst av mård och mink.

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Belisle Super X 120 typgodkänt för fångst av mård och mink. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Plahn, Lars Tel: 010-698 12 16 lars.plahn@naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-11 Ärendenr: NV-11465-11 Janne Bäckström Postvägen 8 860 13 Stöde Beslut angående

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-18 Ärendenr: Naturskyddsföreningen i Blekinge län Att: Owe Nodmar E-post: juvan@algonet.se

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

Beslut om godkännande av mätinstrument för kontinuerlig kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Beslut om godkännande av mätinstrument för kontinuerlig kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft 1(3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET' Johan Genberg Tel: 010-698 13 02 j ohan.genberg@naturvards verket, se BESLUT 2015-12-09 Ärendenr: NV-05747-15 Palgo AB Olof Sten Hammarvägen 1 232 37

Läs mer

2. Uppgifter om den person eller det företag som söker tillståndet/gör anmälan. Personnummer/Organisationsnummer. Postnr Ort Mobilnummer

2. Uppgifter om den person eller det företag som söker tillståndet/gör anmälan. Personnummer/Organisationsnummer. Postnr Ort Mobilnummer ANSÖKAN/ANMÄLAN om kemisk bekämpning på områden som omfattas av 2 kap. 40-41 SFS 2014:425 Miljöenheten Tel: 0416-271 53 Fax: 0416-185 16 stadsbyggnad@sjobo.se Sjöbo kommun Samhällsbyggnadsnämnden 275 80

Läs mer

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-07-04 Ärendenr: NV-03567-16 Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Detta beslut gäller även om det överklagas.

Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-23 Ärendenr: NV-02943-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

på andra områden än lantbruksmark

på andra områden än lantbruksmark Anmälan eller ansökan om Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på andra områden än lantbruksmark Vi vill ansöka om tillstånd för spridning på: vägområde (inte invasiva arter) mycket genomsläppliga

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Till Registrator Naturvårdsverket Stockholm

Till Registrator Naturvårdsverket Stockholm Till Registrator Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 010-6981000 Ansökan om dispens (enligt 14 kap. 7, 9 miljöbalken) för spridning av VectoBac G från helikopter mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven

Läs mer

Rapport Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfärnebo, Tärnsjö och Huddunge 2005

Rapport Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfärnebo, Tärnsjö och Huddunge 2005 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projekt Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälven Villagatan 4 810 20 ÖSTERFÄRNEBO Tel + 46 (0) 291-205 77, Fax + 46 (0) 291-205 93 Orgnr 55 62 97-9616 www.mygg.se September

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 260 knubbsälar.

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 260 knubbsälar. 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ekström, Emil Tel: 010-698 15 91 emil.ekstrom@naturvardsverket.se BESLUT 2016-04-07 Ärendenr: NV-01207-16 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för 2016 Beslut

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län och Jämtlands län

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län och Jämtlands län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-02-27 Ärendenr: NV-00248-14 Ruvhten sijte Ansökan om skyddsjakt efter varg

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1305 DOM 2009-01-16 Stockholm Mål nr Sid. 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen dom 2008-03-11 i mål nr M 2200-07, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen i Gävleborgs

Läs mer

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel 2014-10-01 Björn Thews Emil Jansson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-10-01 1 Ny förordning om bekämpningsmedel

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun (dnr: Nv )

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun (dnr: Nv ) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-11-28 Ärendenr: NV-06674-13 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning?

Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning? Uppsala 2016-10-24 Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning? Martina Schäfer & Jan O. Lundström Sammanfattning:

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2016-11-14 meddelad i Nacka strand Mål nr M 4315-16 KLAGANDE Per-Olof Andersson Bäcktorps Gård 115 732 73 Fellingsbro MOTPART Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro SAKEN Dispens

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Mölndals Stad Miljö- och hälskoskyddskontoret Lars-Erik Jevås 431 82 MÖLNDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven

Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven I 2013 års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen följande uppdrag till Länsstyrelsen i Gävleborg. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Cordemans, Clara Tel: 010-698 11 89 Clara.Cordemans@naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-17 Ärendenr: NV-03005-16 Sveriges Ornitologiska

Läs mer

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg 1(3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-08-23 Ärendenr: NV-06389-13 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg Utveckling

Läs mer

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:...

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:... Sprutjournal År:... Företag:... Odlare:... Syfte Att föra sprutjournal är ett verktyg för egenkontroll genom att medvetenheten i och omkring bekämpningsarbetet ökar i och med att mått och steg antecknas.

Läs mer

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing BESLUT 1 (5) Djurskydd & Vilt Kari Langöen 010-2247251 Svenska Kennelklubben c/o Brith Andersson Rinkebysvägen 70 163 85 Spånga Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med

Läs mer

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 Information Om det finns risk för att en art utrotas eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. För närvarande är cirka 300 växter och djur

Läs mer

Yttrande i mål nr M angående dispens enligt artskyddsförordningen avseende fastigheten Stora Skanum 3:4 i Kristinehamns kommun

Yttrande i mål nr M angående dispens enligt artskyddsförordningen avseende fastigheten Stora Skanum 3:4 i Kristinehamns kommun 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2016-04-07 Ärendenr: NV-01995-16 Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt Yttrande i mål nr M 9914-15 angående dispens enligt artskyddsförordningen

Läs mer

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Uppsala 2014-11-25 Bilaga 2 MKB 2015 Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Jan O. Lundström & Martina Schäfer

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hanna Dittrich Söderman Tel: 010-698 15 17 hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2016-09-29 Ärendenr: NV-06586-16 Samtliga länsstyrelser Delegering

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter björn 2015, länsstyrelsens dnr 218-6057-2015

Överklaganden av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter björn 2015, länsstyrelsens dnr 218-6057-2015 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel: 010-698 11 41 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-20 Ärendenr: NV-04974-15 Jägareförbundet Norrbotten Att: ordf. Mikael

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

1 av :29

1 av :29 Fwd: Remiss - förslag till villkor för VectoBac G, F-3422-2 21-09 1 av 3 2010-02-09 13:29 Ämne: Fwd: Remiss - förslag till villkor för VectoBac G, F-3422-2 21-09 Från: Umeå universitet

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Gävleborgs län Gävle

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Gävleborgs län Gävle org nr 556297-9616 Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel 0291-205 77 Kölnavägen 25 http://www.mygg.se 810 21 GYSINGE Tel 0291-21180 Gävleborgs län 801 70 Gävle 026-171000 Uppsala län

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö kommun Utbildningsförvaltningen Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna.

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna. Bilaga KS 2012/52/1 1 (1) 2012-02-29 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Förslag till yttrande över Remiss gällande ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor

Läs mer

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12)

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12) 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 010-69881110 elin.forsberg@nattirvardsverket.se YTTRANDE 2012-12-04 DnrNV-08584-12 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Ansökan om dispens (enligt Artskyddsförordningen 4 ) för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i områden vid Deje under 2012.

Ansökan om dispens (enligt Artskyddsförordningen 4 ) för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i områden vid Deje under 2012. Ansökan om dispens (enligt Artskyddsförordningen 4 ) för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i områden vid Deje under 2012. 1. Inledning Sökande har tidigare till Kemikalieinspektionen

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2012-10-02 Ärendenr: NV-06619-12 NV-06620-12 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt

Läs mer

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17

Läs mer

Redovisning av Batterifondens inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2011

Redovisning av Batterifondens inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2011 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-03-29 Ärendenr: NV-02987-12 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av Batterifondens inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2011

Läs mer