Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR"

Transkript

1 Göteborg Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: , kl Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm, ordförande, Stenungsund Margaretha Allen, GR Anita Clausson, Burgårdens gymnasium, Göteborg Kjell Gustafsson, Porthällagymnasiet, Partille Ingemar Hansson, Fässbergsgymnasiet, Mölndal Morgan Josefsson och Gunilla Morander, Lerums gymnasieskola, Lerum Kerstin Lidén, Frölundagymnasiet, Göteborg Gunnel Lindstedt Schwieler, Elof Lindälvsgymnasiet, Kungsbacka Kerstin Malcus-Elving, Ale gymnasium, Ale Marianne Möller, Tjörns Utbildningscentrum, Tjörn Lars Olander, Kongahällagymnasiet, Kungälv Ann-Sofie Rundberg, Porthälla Teknikcentrum, Partille Raymond Vaske, Nösnäsgymnasiet, Stenungsund Anders Wingård, Aranäsgymnasiet, Kungsbacka 1. Elevernas val till gymnasieskolan 2000/2001 Örjan Eklund informerade om intagningsarbetet. Aktuella siffror kring elevvalen redovisades. OH-bilder skickas omgående till deltagarna via mail. Speciellt noterades att drygt 1000 elever söker till fristående skolor i regionen. De nya fristående skolorna dominerar. Teknikprogrammet har öppnats, så att eleverna kan söka till program och inriktning var som helst i regionen även om utbildningen erbjuds i hemkommunen. Av de 367 elever som sökte programmet i första hand utnyttjade 15 elever denna möjlighet. Nystartade utbildningar tenderar att dra till sig fler elever. I samband med detta diskuterades hur utvecklingen mot ett bredare utbud går ihop med den utredning som Skolverket igångsatt kring en smalare gymnasieskola. Sökbilden i varje kommun redovisades därefter. Program som tappat elever i år är framförallt industriprogrammet, fordonsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. 2. Föregående mötes protokoll Protokollet genomgicks.

2 3. Aktuella frågor från UC och UG Uppföljning av gymnasieelever Redovisades intryck från seminariedag med Sven Sundin från skolverket. Under seminariet för UC presenterades aktuell statistik för Göteborgsregionen kring uppföljning av gymnasieelever 5 år efter avslutade studier. Materialet har skolverket sammanställt på uppdrag av GR Utbildning. Rektorsgruppen önskar ta del av OH-material vid nästa möte. SYV-bemanning i sommar Inför den slutgiltiga intagningen i sommar ombedes kommunerna förbereda för bemanning på SYV-området. Indra-net Redovisades planeringsarbete kring framtagning av INDRA-net, ett webbaserat system för intagning. Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg till elever har diskuterats. En vanlig nivå är 1/30 av basbeloppet. Dialog 2000 Dialog 2000 genomförs just nu i alla medlemskommuner. De rektorer som redan medarrangerat mötet redovisade intryck. Noteras kunde att intresset från grundskoleeleverna har varit något större än hos gymnasieeleverna i några kommuner. Diskussionerna mellan näringsliv, politiker, föräldrar och skolpersonal har varit givande. 4. Samverkansavtalet 2000/2001 Bilaga 1 har reviderats på så sätt att utbildningar som tidigare varit specialutformade program eller lokala grenar, men nu är nationella inriktningar har tagits bort från bilagan. De ingår automatiskt i avtalet. Även riksrekryterande utbildningar har strukits. Namnbyte på utbildning har också i några fall gjorts. 5. Teknikprogrammet Mycket kompetensutveckling behövs inför start av det nya programmet. Margaretha A har kontakt via en nationell mailinglista för att trycka på kring detta mot Skolverk, Utbildningsdepartement och anordnare. För att inte endast vänta på besked från annat håll pågår planeringsarbete för kurser kring teknikutveckling och företagande samt teknik, människa och samhälle. GR rapporterar och bjuder in till kurs så snart som möjligt. Varje medverkande skola redovisade hur utvecklingsarbetet just nu fortskrider. Konstateras kunde att samarbete med lokalt näringsliv är omfattande inför starten. Exempel på detta är marin teknik i Kungälv. Många profiler kommer att riktas mot dataområdet. Andra inriktningar som finns på fler än en skola är industriell design och virtuell design. De lokala profilerna dominerar. På Porthälla teknikcentrum är tanken att eleverna ska vara med och påverka utvecklingen av innehållet i programmet. På Aranäsgymnasiet ska utbildningarna vara så utformade att de senare kan leda in på KYutbildningar.

3 I Lerum kommer man att koncentrera sig på ett basår för att sedan låta eleverna profilera sig mot exempelvis: data-elektronik, datastyrd tillverkning och automation. 6. Lärlingsutbildning Mats Miljand, Skolverket besöker Göteborgsområdet och Tjörn den 11 maj. Margaretha A kontaktar för att höra om rektorsgruppen också kan få ta del av synpunkter på lärlingsutbildningen. 7. Gemensamma kurser i regionen Status i arbetet inför hösten redovisades. Margaretha tar fram ytterligare underlag till eleverna inför sökningen. Eventuellt skulle fler datakurser som 3D-studio och virtuell design behövas. I första hand kommer de gamla kurserna att erbjudas elever i år 2 och 3. Diskuterades huruvida elever kommer att kunna blanda såväl gamla och nya kurser i sina slutbetyg. Vidare visades på möjligheten för elever att i stället gå distanskurser. Bland annat Mitthögskolan erbjuder ett stort utbud. I projektet Distum pågår utvecklingsarbete av denna art. I projektet medverkar 7 skolor representerande såväl gymnasium, vuxenutbildning som folkhögskola. Burgårdens Utbildningscentrum finns med i projektet. Idag finns kurser framtagna i bl a religion A och marknadsföring. Burgården bjöd också in övriga skolor att delta i sommarskolan som arrangeras i juni-juli Margaretha A redovisade ökat samarbete kring Byggprogrammet i form av gemensam kompetensutveckling för att kursen byggnadsplåt och måleri ska kunna genomföras på ett likartat sätt i regionen. 8. Indragning av studiebidrag och påtryckning på CSN Ale gymnasium har tagit initiativ till en gemensam skrivelse för att försöka förändra de förhållande som råder idag vad det gäller koppling mellan olika bidrag. Indrag av studiebidrag kan stjälpa en familjs ekonomiska situation. Rektorsgruppen ställde sig bakom skrivelsen vilken skickas vidare för behandling i Utbildningschefsgruppen i april. 9. Information om kvalitetsseminarier och kvalitetsnätverk GR informerade om tre kommande seminarier kring kvalitet. Harriet Lökholm informerade om skolverkets tankar på ett nätverk för rektorer kring kvalitet. Detta med anledning av att varje rektor ska kunna presentera en kvalitetsredovisning. De 24 kommunerna i skolverkets västra region kommer att erbjudas hjälp och stöd i arbetet via bland annat Harriet L. 10. Höstkonferens kring forskning i och om skolan Margaretha A informerade om att GR och Pedagogen gemensamt planerar för en tvådagarskonferens den 6 och 7 oktober för att lyfta fram exempel på forskningsprojekt som genomförs på skolorna och kring skolutveckling.

4 Några exempel från deltagande skolor redovisades, bland annat ett där Burgården, Polhem och Frölunda deltar tillsammans med de baltiska länderna i samverkan med Maryland i USA. Även Tjörns Utbildningscentrum redovisade kort kring sitt projekt. Alla skolor som vill visa upp forskningsprojekt anmäler intresse till Margaretha A. I samband med detta önskades ett seminarium med professor Henning Johansson från Luleå. Margaretha A undersöker när regionen kan få ett besök. 11. Regional studiedag vecka 44 Fastslogs att den regionala dagen under vecka 44 även i år förläggs till onsdagen ( i år den 1 november). Referensgrupp för innehåll kommer att inbjudas. 12. Studieresa till Norge Marianne M, Margaretha A och Morgan J redovisade hur långt arbetet kommit med att förbereda resan i maj. Tjörns Utbildningscentrum har erbjudit sig att arrangera de praktiska detaljerna. Datum fastställdes till söndag 7 maj tisdag 9 maj. Förslag på innehåll fanns från Anita C kring skolor som arbetat med kvalitet och skolaarbetslivsfrågor från Margaretha A och Morgan J. 13. Konferensyta för gymnasierektorsgruppen Behov av konferensyta via webben finns. 14. Gymnasieprogrammen, timmar i relation till poäng Diskussionspunkten bordlades på grund av tidsbrist. 15. Inventering av inriktningarnas start Diskussionspunkten bordlades. 16. Befarad brist på lärare på program med yrkesämnen Frågan diskuterades kort, men behoven behöver inventeras inför möte med Pedagogen. Margaretha A skickar ut enkät till alla gymnasieskolor. Vidare påtalades det stora behovet av utbildning för studie- och yrkesvägledare. Margaretha A informerade om att Göteborgsregionen eventuellt redan i höst kan få en grundutbildning förlagd hit, vilken skulle genomföras av Malmö högskola. 17. Övriga frågor Tjörn erbjuder sig att utgöra konferensplats för rektorsgruppens septembermöte. Höstens mötestider beslutas vid nästa sammanträde. 18. Mötet avslutades och deltagarna inbjöds att äta en gemensam lunch

5 Vid anteckningarna Margaretha Allen Sekr GR Utbildning Harriet Lökholm Ordf Bilagor Intresseanmälan att medverka vid konferens kring skolforskning den 6-7 oktober Enkät kring behov av behöriga lärare på program med yrkesämnen. Önskemål om innehåll i Pedagogiskt Centrums utbud i höst.

6 GR Utbildning Intresseanmälan för att medverka vid konferens kring forskning i och om skolan den 6 och 7 oktober Konferensen anordnas i samverkan mellan GR Utbildning och Pedagogen Dag 1 kommer att ha karaktären av övergripande program. Bland annat är följande föreläsare klara: Mats Ekholm, Skolverket och Tomas Johansson, Lärarnas Riksförbund. Övriga föreläsare som ännu inte är bekräftade: Tomas Östros, Utbildningsminister och Mats Söderberg, Svenska Kommunförbundet. Dag 2 kommer att innehålla mängder av exempel på aktuell skolforskning ur såväl ett praktiskt som ett teoretiskt perspektiv. Observera att dag 2 är en lördag. Till dag 2 inbjuds skolor i Göteborgsregionen att medverka för att lyfta fram goda exempel. Anmälan: Kontaktperson: Skola: Adress: Telefonnummer till kontaktperson: Mailadress till kontaktperson: Forskningsområde: Kort beskrivning av innehåll: Medverkande universitet, högskola/or, institution: Medverkande skolor om flera:

7 GR Utbildning Enkät om befarad brist på lärare på program med yrkesämnen. Aktuell skola: Kontaktperson: Inför möte med Pedagogen kring en eventuell befarad brist på lärare på program med yrkesämnen önskar GR Utbildning underlag kring följande: Förväntat behov inom en 5-årsperiod per program Åldersstruktur per program Typ av utbildning som önskas Arbetsformer som önskas, exempelvis distansformer Övrigt som kan ligga med i underlaget för diskussioner med lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet. Materialet önskas senast den 30 mars och skickas till: Margaretha Allen, GR Utbildning, Box 50 73, GÖTEBORG eller via mail till:

8 Önskemål om innehåll i Pedagogiskt Centrum hösten 2000 Aktuell skola: Kontaktperson: Önskat innehåll under kortare seminarium: Förslag på föreläsare: Önskat innehåll under längre utbildning: Förslag på föreläsare, anordnare: Förslag på datum, när seminarier lämpligen kan erbjudas, exempelvis under sammanhållna kompetensutvecklingsdagar om sådana förekommer: Ser helst att seminarium förläggs: Önskas fler heldagsseminarier: Ja Nej Är det någon målgrupp som idag ej erbjuds relevant innehåll? I så fall vilken? Förslag till innehåll för berörd målgrupp:

9

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Synprojektet För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän SYNPROJEKTET För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Två studier om Den Globala Skolan

Två studier om Den Globala Skolan Rapport nr 30 Två studier om Den Globala Skolan Den Globala Skolans fortbildning av lärare Learning for sustainable development in a world of complexity and controversy Den Globala Skolans fortbildning

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer