Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

2 Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg, och en i övrigt förbättrad social barnavård. I detta syfte skall Barnhuset bland annat bedriva, stödja eller på annat sätt främja upplysning och forskning samt pröva nya åtgärder inom området. Barnhusets reglemente och vision att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor samt barnkonventionen har varit utgångspunkten för det gångna årets arbete. Under 2012 har verksamheten huvudsakligen bestått av olika kunskaps- och metodutvecklande aktiviteter samt spridning av dessa. De s.k. utvecklingsarbetena syftar huvudsakligen till att utveckla strukturer och fördjupa kunskapen kring det regionala och lokala arbetet med barn i svåra livssituationer. Under 2012 har Barnhuset haft ett nära samarbete med mer än 60 kommuner. Arbetet beskrivs nedan. De olika utvecklingsarbetena har bl.a. uppmärksammats av nationella myndigheter vilket lett att Barnhuset medverkar i olika referens- och arbetsgrupper. Den kunskapsutvecklande verksamheten har huvudsakligen bestått av ekonomiskt stöd till forskning om Barnhusets målgrupper. Bearbetning av kriterier för ansökan samt utveckling av riktlinjerna för bedömning pågår ständigt. Kunskapsspridning har ägt rum genom ett antal nationella konferenser i Barnhusets egen regi. Vidare har regionala konferenser i nära samarbete med regionala FoU-enheter genomförts. Dessa konferenser har haft sin utgångspunkt i forskning som Barnhuset har gett ekonomiska bidrag till och vars målgrupp är praktiker och/eller beslutsfattare i det regionala och lokala arbetet. Under året har även genomförts ett antal konferenser på Sätra Bruks Herrgård där målet har varit att utveckla och/eller inventera kunskap inom för Barnhuset angelägna områden. I september 2012 genomfördes framgångsrikt den Nordiska Barnavårdskongressen i Stockholm. Temat var Goda livsvillkor för alla barn - barnavården som kompenserande kraft och samlade ca 670 deltagare. Under tre dagar genomfördes bl.a. 8 plenarföreläsningar och 35 workshops. Kongressen invigdes av barn- och äldreminister Maria Larsson. Barnhuset har även under det gångna året tillsammans med myndigheter eller frivilligorganisationer genomfört s.k. samarbetskonferenser på Sätra Bruks Herrgård. Syftet har oftast varit att utveckla och sprida kunskap inom något ämne som har stark anknytning till Barnhusets verksamhet. Administrationen av dessa konferenser svarar numera till största delen Sätra Bruks Herrgård för. Av ekonomiska skäl har denna verksamhet minskat. I Barnhusets bokserie har det under året utkommit fyra böcker och en rapport. Föräldrar med kognitiva svårigheter - att bryta ny mark. Erfarenheter från Uppsala län, Linnea Bruno. Boken beskriver verksamheten vid SUF Kunskapscentrum, Samverkan Utveckling Föräldraskap, var verksamhet vänder sig till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. 1

3 Unga som skadar sig genom sex, Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson. Boken innehåller intervjuer med unga och yrkesverksamma som i sitt arbete har mött unga som skadar sig genom sex. Från krisande organisation till krisorganisation - Kvalité i socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet, Anna-Lena Lindquist. Boken handlar om hur åtta kommuner i Uppsala län försökt komma åt problem med hög personalomsättning bland barnavårdshandläggare. Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld - erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram, Kjerstin Almqvist, Anna Georgsson, Karin Grip, Anders Broberg. Boken är den tredje rapporten från ett forskningsprojekt som beviljats ekonomiskt stöd av Barnhuset. Vidare har projektrapporten SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården kommit ut. Rapporten är en slutredovisning av Skolfam-arbetet i Norrköping. Barnhusets böcker och rapporter går numera att ladda ner i sin helhet från hemsidan, vilket hittills inte verkar ha påverkat försäljningen negativt. Barnhuset har under året fortsatt med den aktiva utåtriktade verksamheten. Bokbord har funnits på konferenser som arrangerats av andra huvudmän och som vänder sig till våra målgrupper. Vidare fortsätter Barnhuset att bygga nätverk och delta i andra befintliga nätverk. Allmänna Barnhusets Stora Pris har under året delats ut för 27:e gången. Hemsidan är under ständig bearbetning och nyhetsbrevet har utkommit med två nummer. Arbetet med bättre placeringar av Barnhusets kapital, värdepapper och fastigheter, är ständigt pågående. Omsättningen i koncernen har uppgått till tkr ( tkr). Intäkterna härrör i huvudsak från fastighets- och finansförvaltning samt Sätra Bruk AB, ett av stiftelsen helägt aktiebolag. 2

4 Utvecklingsprojekt Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter Barnhuset har haft barn som lever med skyddade personuppgifter som ett fördjupningsområde under flera år och har arbetat med området på olika sätt. Under arbetets gång har det blivit tydligt att det finns stora brister i hanteringen utifrån ett barnrättsperspektiv och att det saknas både rutiner och kunskap hos flera myndigheter. Under året har ett samarbete bedrivits med Barnombudsmannen kring dessa frågor. Den januari genomförde Barnhuset och Barnombudsmannen ett gemensamt arbetsseminarium på Sätra Bruk Syns jag - Finns jag. Hur kan samhället förbättra stödet till barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter? Till seminariet inbjöds utvalda representanter från kommuner, landsting och nationella myndigheter för att inhämta relevanta yrkesgruppers erfarenheter av att möta barn som lever med skyddade personuppgifter. Målet med seminariet var att föra den information Barnombudsmannen fått från barn och unga ett steg vidare och att identifiera luckor och hinder samt ge förslag på lösningar för att förbättra villkoren för barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter. Den kunskap som utvecklades under seminariet dokumenterades i Barnombudsmannens rapport. Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Syftet med detta projekt är att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för en ökad brukarmedverkan för barn och ungdomar i den sociala barnavården. Det är ett utvecklingsarbete i samverkan med sju FoU enheter i sju olika regioner (Skåne, Fyrbodal, Kalmar, Västmanland, Uppsala, Dalarna och Västernorrland). En vetenskaplig ledare, Ulf Hyvönen, har knutits till projektet och varje FoU- enhet har anställt cirkelledare till sin forskningscirkel. I projektet ingår 37 kommuner och ca 60 socialsekreterare. Utvecklingsarbetet består av två faser; den första fasen utgörs av forskningscirklar med socialsekreterare som deltagare och som leds av en cirkelledare. I cirklarna diskuteras och problematiseras begrepp, medvetandegörs befintliga förhållningssätt och strategier samt ska utvecklas förslag på hållbara strukturer för att öka barn och ungdomars brukarmedverkan. Dessa förslag ska sen prövas i praktiken under ett år vilket är projektets andra fas. En projektplan har utarbetats och avtal har skrivits med samtliga FoU-enheter. En gemensam teoretisk referensram har utarbetats till cirklarna av den vetenskaplige ledaren. Under 2012 har arbetet i forskningscirklarna avslutats och regionala rapporter publicerats samt regionala konferenser anordnats inför övergången till fas II. Varje cirkel har lämnat förslag på nya arbetsätt/strukturer de vill pröva under fas två. Under hösten har regionerna påbörjat sitt arbete med att rigga organisationen inför fas två samt påbörjat sitt förändringsarbete. Barnhuset deltog i Fyrbodals regionala konferens. 3

5 Aktiviteter under året - Flera möten med ungdomar från föreningen Maskrosbarn för att förstärka barnperspektivet i projektet. - Två referensgruppsmöten med representanter från både regional och nationell nivå mars seminarium på Sätra för FoU kontaktpersoner och cirkelledare. Avstämning av arbetet i forskningscirklarna och genomgång av dokumentationen från varje region maj avstämningskonferens för samtliga deltagare i forskningscirklarna, cirkelledare samt FoU-kontaktpersoner. Varje region presenterade det arbete de gjort i forskningscirklarna samt sina förslag på nya arbetssätt och strukturer de ville pröva i fas två. Ungdomar från Maskrosbarn reflekterade efter varje regions presentation. Lotta Persson, ordförande i Sveriges Socialchefers Förening, reflekterade utifrån alla presentationer. - Två möten med FoU-kontaktpersonerna för erfarenhetsutbyte och avstämning i projektet oktober seminarium för IFO-chefer och socialnämndspolitiker från de olika regionerna för förankring av fas II i projektet. Barnombudsmannen och Maskrosbarn föreläste. Barnhuset har även deltagit i ett internationellt seminarium på Irland,Evidence Informed Practice - Innovations and Creativity in Challenging Times, om en evidensbaserad praktik och presenterat projektet tillsammans med projektets vetenskaplige ledare m.fl. Barnhuset har presenterat projektet för SKL:s nätverk för chefer inom familjehemsvården. Barn som anhöriga - utveckling av stöd till barn med föräldrar som har psykisk sjukdom/ohälsa Under året har den arbetsgrupp, som finns sen tidigare, med representanter från olika delar i landet, träffats för att diskutera vad som sker utifrån den nya bestämmelsen i Hälso- och sjukvårdslagen. NKA har, utifrån ett regeringsuppdrag, påbörjat sitt arbete inom området. Den ursprungliga arbetsgruppen har nu avslutat sitt arbete. Hemsidan, <http://www.barnsomanhoriga.se>, som utvecklades av Barnhuset och Socialstyrelsen, håller på att föras över till NKA. Barnhuset har under året deltagit i möten med Socialstyrelsen och Barns Beste från Norge inför regeringens satsning på att utveckla stöd till barn som anhöriga. Barnets rättigheter i vårdnadstvister Barnhuset driver projektet i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i väst/gr, Regionförbundet i Örebro och sex kommuner; Ale, Familjerättsbyrån och Lundby STD i Göteborg, Mölndal, Degerfors, Lindesberg och Örebro. Syftet är att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt 4

6 och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder inom ramen för arbetet som rör vårdnad, boende och umgänge samt att förbättra stödet till barn och föräldrar under vårdnadsprocessen. Projektets målgrupp är familjerättssekreterare och utredande socialsekreterare som arbetar med barnutredningar genom dem når vi barn som lever med föräldrar som tvistar om vårdnad, boende eller umgänge och samtidigt är eller har varit aktuella för utredning inom socialtjänsten. Projektet startade våren 2011 och avslutas under våren Tre övergripande mål för projektet har formulerats; Mål 1. Utveckla samarbetet mellan familjerättssekreterare och socialsekreterare som ansvarar för barnavårdsutredningar Mål 2. Stärka barnets roll och rätt till delaktighet samt att få information Mål 3. Anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar Arbetet har bedrivits med stöd av Genombrottsmetoden - en metodik för systematiskt förbättringsarbete. Varje kommun har ett projektteam som består av två familjerättssekreterare och två socialsekreterare som handlägger barnavårdsutredningar. Annika Rejmer, rättssociolog, Lunds universitet, utvärderar arbetet. Barnhuset kommer hösten 2013 att publicera utvärderingen i Barnhusets bokserie samt arrangera spridningskonferenser. Seminarier på Sätra Bruk inom projektet - Chefsseminarium januari - syftet var att lyfta aktuella frågor i projektet och utbyta erfarenheter på ledningsnivå. Ett särskilt fokus lades vid begreppet barnets bästa enligt barnkonventionen. Inbjuden föreläsare var Elizabeth Englund, Sveriges Kommuner och Landsting. - Lärandeseminarium april - fokus var samtal med barn och barnets delaktighet. Inbjuden föreläsare var Gunilla Wilhelmsson, barnpsykolog med lång erfarenhet av både utbildning i samtal med barn och kliniskt arbete. - Lärandeseminarium september - På seminariet lyftes frågor om föräldrars konfliktnivå, hur man kan bli bättre på att uppmärksamma våldsproblematik, hur våldsutsatta barn synliggörs i vårdnadsutredningar och hur barn kommer till tals. Särskilt inbjudna föreläsare var Marianne Gabrielsson, doktorand FoU Södertörn, Jeanette Sundhall, institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet och Bernt Westerlund, chef för familjerätten i Gävle. - Lärandeseminarium 5-7 december - Teamen påbörjade arbetet med att sammanfatta sina erfarenheter och skriva sin slutrapport. Som inspiratör för att komma igång med skrivandet inbjöds Märit Malmberg Nord, informatör på FoU i väst/gr. 5

7 Kommunernas implementeringsseminarier på Sätra Bruk För att sprida kunskapen om barn i vårdnadstvister inom den egna organisationen och implementera nya arbetssätt har kommunerna anordnat egna seminarier. Lindesberg genomförde sitt seminarium Degerfors, Örebro och Mölndal hade sina seminarier under 2012 och Familjerättsbyrån i Göteborg kommer att ha ett seminarium våren Barnhuset deltog som processledare på seminariet med Örebro. Nationell konferens på Sätra Bruk november 17 kommuner med deltagare från bland annat familjerättsenheter och barnavårdsutredare samt representant från tingsrätten och Rädda Barnen deltog. Syftet var att lyfta vad som pågår i olika delar av landet kring barn i vårdnadstvister och utbyta erfarenheter. Det blev tydligt att Barnhusets projekt har riktat in sig på en problematik som delas av många kommuner. Flera kommuner beskrev att föräldrar som tvistar om vårdnad har en komplex problematik och att barnen far väldigt illa. Det saknas rutiner inom socialtjänsten för hur man tidigt kan uppmärksamma barnen och samarbeta inom socialtjänsten kring gemensamma familjer, samarbetet med tingsrätten behöver förbättras och det saknas adekvata stödinsatser till barn och föräldrar. Övriga konferenser/seminarier inom ramen för projektet - Regionala konferenser arrangerades i Göteborg 30 mars och i Örebro 12 april för att sprida kunskap om projektet och barns utsatthet i vårdnadstvister. - FoU i väst/gr fick medel av länsstyrelsen för att anordna en större konferens i Göteborg, 350 personer deltog. Föreläsningarna spelades in tillsammans med en informationsfilm på 15 minuter, dokumentationen finns på <http://www.grkom.se/barnetsrattigheter>. - I Örebro deltog 120 personer med representation från Regionförbundets alla kommuner. - Nordiska Barnavårdskongressen - projektet presenterades på ett av seminarierna. - Projektet har också presenterats på en större konferens i Umeå och på Socialstyrelsens nationella konferenser som arrangerades under 2012 för att sprida information om den reviderade Handboken om vårdnad boende och umgänge. Övriga aktiviteter inom projektet Utvärderingen Utvärderaren besökte alla kommuner och genomförde fokusintervjuer under våren I början av projektet samlades 55 utredningar in - hälften familjerättsutredningar och hälften barnavårdsutredningar. Utredningarna berörde barn som varit aktuella både i en barnavårdsutredning och i en familjerättsutredning. Utvärderaren har gjort en kvantitativ och en kvalitativ analys och varje kommun har fått en återkoppling på sina utredningar. En ny omgång utredningar kommer att samlas in i slutet av projekttiden för att jämföra vilka förändringar som skett. Under våren 2013 kommer en uppföljande fokusintervju att genomföras med varje kommun. 6

8 Utvecklingsmedel från Socialstyrelsen Kommunerna har beviljats utvecklingsmedelmedel från Socialstyrelsen för att stärka och fördjupa arbetet med våldsutsatta barn i vårdnadstvister. Mölndals kommun stod som huvudsökande. Dialog med tingsrätten Barnhuset tog initiativ till att anordna ett möte med tingsrätten i Göteborg den 28 september och med tingsrätten i Örebro den 29 november för att informera om projektet samt att lyfta ett antal frågeställningar som kommit upp under projekttiden. Det finns ett stort intresse hos tingsrätten av frågorna men det är ett problem att hitta former för samverkan eftersom de familjerättsliga målen handläggs av alla domare på tingsrätterna. Referensgrupper Barnhuset har deltagit i tre referensgrupper som rör barn i vårdnadstvister; FoU i Södertörn driver ett utvecklingsarbete tillsammans med 9 kommuner och tre tingsrätter i syfte att implementera två nya arbetsmetoder - Konflikt och Försoning och Föräldrakordinator. Skärholmens stadsdelsförvaltning har drivit ett projekt som syftat till att förbättra socialtjänstens samverkan kring barn i svåra vårdnadskonflikter och våldsutsatta barn. Socialstyrelsens har i uppdrag att ta fram en vägledning kring riskbedömningar i familjerättsliga ärenden. Barnhuset ingår i referensgruppen till uppdraget BRA - Barns Rätt som Anhöriga Barnhuset startade hösten 2011 ett nationellt arbete för att utveckla en modell för hur man kan erbjuda information och stöd till barn, som har en förälder med psykisk sjukdom, allvarlig somatiskt sjukdom, skada eller med missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. BRA är ett selektivt förebyggande arbete som syftar till att öka barnens kunskap och makt i sina egna liv, stärka dem i deras utveckling och förebygga psykisk ohälsa. Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen. Projektledare är Åsa Lundström Mattsson och Titti Schönbeck, projektanställd på Barnhuset under projekttiden. Aktiviteter under Den 20 januari 2012 i Stockholm introduceras BRA modellen för testpiloterna som är: Botkyrka kommun, Varbergs kommun (Barn och Tonårsverksamheten, B & T) och Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset (Råd och stödenheten). På seminariet deltog lokalpolitiker, chefer/samordnare, kontaktpersonen för projektet och blivande BRA ledare. 7

9 - Utbildning i modellen för BRA ledare och kontaktpersoner genomfördes på Sätra Bruks Herrgård 6-8/2 samt 4/4 utbildning för nytillkomna BRA ledare på Karolinska sjukhuset (KS). Andra Utbildning lägerdelen av modellen 25/4, 31/5 och 24/11. - Under året har projektledarna erbjudits möten för att förankra projektet i piloternas verksamheter och hos deras samarbetsparters. Möten genomfördes 5/3 Botkyrka, 15-16/3 Varberg och 25/4 Botkyrka. - Piloter från Varberg genomförde tillsammans med projektledarna och fem ungdomar ett läger på Sätra Bruks Herrgård 20-22/4. I november anordnade B & T i Varberg ett läger på hemmaplan för fyra barn. - Ett utvärderande seminarium för piloterna genomfördes på Sätra Bruks Herrgård 5-7 november med projektets forskare, Maria Eriksson. Projektets referensgrupp med egen erfarenhet av att vara anhöriga som barn, deltog under den andra och tredje dagen. Inte till salu - sex som självskadebeteende I samarbete med försäkringsbolaget IF genomfördes den 26 september ett spridningsseminarium för Barnhusets bok Unga som skadar sig genom sex. Vid samma tillfälle delades också IF:s pris Säkerhetsnålen ut till Paulina Bengtsson, Nova huset, Norrköping. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni delade ut priset och vid seminariet föreläste Linda Jonsson och en panel ledd av journalisten och författaren Caroline Engvall, Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut från Rädda Barnen, Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, diskuterade erfarenheter av unga som skadar sig genom sex. Kartläggning av barnmisshandel Regeringen beviljade Barnhuset ett bidrag om kr för att genomföra nya nationella studier samt kunskapsspridande insatser om barnmisshandel. I uppdraget ingick också att göra ett informationsmaterial, med målgrupp professionella som möter barn, om tecken på barnmisshandel. Steven Lucas och Gabriel Otterman, Uppsala läns landsting, skrev på uppdrag av Barnhuset broschyren Våga se, våga agera. Broschyren blev mycket efterfrågad och två tilltryck har gjorts under året. Totalt har broschyren tryckts i ex. Av beställningarna att döma är det rätt målgrupper som använder den. Medel till omtryckningarna har erhållits av socialdepartementet. Spridningskonferenser Barns och föräldrars attityder och erfarenheter av fysisk misshandel - presentation av den senaste kartläggningen 2011 och exempel på hur man kan arbeta har ägt rum i Lund den 23 mars samt i Uppsala den 5 september. 8

10 KIBB Behandlingsmodellen, Kognitiv Integrerad behandling vid Barnmisshandel, är en behandlingsmetod med evidensstöd som har utvecklats av Melissa K Runyon, New Jersey. Modellen kan beskrivas som en integrerad föräldra - barn terapi, baserad på en kognitiv beteende terapeutisk modell, trauma-fokuserad terapi inleddes ett samarbete mellan några kommuner/landsting och Barnhuset för att undersöka möjligheten att pröva modellen i Sverige. Behandlings- modellen bygger på att familjer gemensamt eller individuellt får behandling i barn respektive föräldragrupper vid 16 tillfällen med en veckas intervall. Ett mycket positivt resultat av pilotprojektet presenterades i november Utvärderingen av pilotprojektet har gjorts av Cecilia Kjellgren, Växjö universitet och Doris Nilsson, Linköpings universitet. Vetenskaplig ledare är professor Carl-Göran Svedin, BUP Elefanten i Linköping. Modellen har väckt stort intresse. Under verksamhetsåret har Barnhuset med ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen översatt de nya manualerna. Barnhuset har tillsammans med Lindköpings universitet erhållit medel från Statens Folkhälsoinstitutet, Barn i riskmiljöer, för projekttiden november december kronor. Medlen ska användas till att dels certifiera utbildare, dels sprida modellen till sex Barnahus samt bidra med ett större material till forskningen. Studien planeras innehålla 70 barn plus lika många i en kontrollgrupp. Paired Reading - utvecklingsprojekt med syftet att förbättra familjehemsplacerade barns läsutveckling och läsförmåga. I korthet innebär Paired Reading att fosterföräldrarna läser tillsammans med barnen 20 minuter, tre gånger i veckan under en period av tre månader. Under programmets gång sker monitoring via veckovisa kontakter med familjehemsföräldrarna av en specialpedagog. Barnen testas och analyseras efter ett lästuvecklingsschema - man tittar bl.a. på läsålder. Specialpedagogerna, som är knutna till projektet, har utbildats av Julia Alfano från HCC Children s services, Hampshire, varifrån projektet är hämtat. Projektkommuner är Västerås, Huddinge, Sundbyberg, Linköping, Jönköping, Nässjö, Växjö. Ca 100 barn ingår i projektet i åldrarna 8-13 år. Resultat kommer att presenteras i början av En rapport i Barnhusets serie kommer senare under samma år. 9

11 Nationell spridning av Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården SkolFam 2 i Norrköping Barnhuset har arbetat aktivt med SkolFam 2 - Skolsatsning inom familjehemsvården - sedan 2007 i Norrköpings kommun. Slutrapport kom februari 2012 och därefter har samarbetet med Norrköpings kommun fasats ut. Nationell spridning av SkolFam I dagsläget ingår 11 kommuner i arbetet med SkolFam. Medverkande kommuner är Helsingborg, Norrköping, Gävle, Angered, Landskrona, Stenungsund, Tjörn, Malmö, Uppsala, Nacka och Stockholm. Under verksamhetsåret har arbetet systematiserats. Varje kommun har erbjudits handledning och tillgång till webbplats Projectplace. Vid konferensen för alla Skolfam-kommuner valdes en styrgruppen bestående av representanter från alla Skolfam-kommuner samt Barnhuset. Arbetsutskottet, utsett av styrgruppen, består av en representant från Barnhuset, Helsingborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Angered. Fysiska möten Nätverksträffar för styrgrupp och operativa team har hållits i Stenungssund och på Sätra Bruk. Arbetsutskottet har träffats fyra gånger under året. Barnhuset har initierat att ett nationellt myndighetsnätverk har bildats bestående av Socialstyrelsen, Skolverket och SKL. Syftet att utveckla samarbetet och förankra organisationen kring SkolFam. 10

12 Forskningsprojekt som beviljats medel 2012 Forskningsanslag beviljas till forskning om barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer och barn med särskilda behov på grund av social utsatthet. Projekten ska ha ett tydligt barnperspektiv. Forskning med måttlig tidsmässig och ekonomisk omfattning prioriteras samt projekt vars resultat kommer till nytta för praktiken. Barnhuset arbetar aktivt med att på olika sätt sprida kunskap från de projekt som tilldelats medel. Detta görs genom att anordna konferenser, seminarier och genom att ge ut forskningsrapporter i vår bokserie inkom 55 ansökningar, varav en återtogs så 54 ansökningar har behandlats. Sammantaget har 14 projekt beviljats medel till en sammanlagd summa av kr. Till det kommer två projekt som beviljats medel ur Stockholmsfonden till en summa av kr. Barnhuset har infört ett nytt stöd i form av planeringsanslag med kr. Det kan ges till projekt som bedöms som intressanta men där ansökan bedöms behöva utvecklas. Två projekt har detta år beviljats planeringsanslag för att återkomma med en mer utvecklad ansökan. Spädbarnsproblem - en uppföljningsstudie Björn Salomonsson, med. dr, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Enheten för Barnpsykiatri, har beviljats kr. Pilotprojekt för att utpröva ett anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar Monica Brendler, leg. psykoterapeut, Röda korsets Center för torterade flyktingar, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, har beviljats kr. När många vill hjälpa till - Barn och ungdomar inom den sociala barnavårdens erfarenheter av interprofessionellt samarbete Anette Bolin, Fil.dr. i socialt arbete, universitetslektor, Institutionen för Individ och Samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan, har beviljats kr. Förstå vem jag är och vad jag behöver - att hjälpa familjehems- och adoptivföräldrar att se barnets behov bakom deras beteenden Monica Hedenbro, med.dr., leg.psykoterapeut, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, har beviljats ett planeringsanslag på kr. Fysiskt misshandlad som barn Charlotta Lindell, IKE/BUP, Linköpings universitet, Linköping, har beviljats kr. Beviljade medel har återgått till Barnhuset. 11

13 Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård av barn Viktoria Westerberg, socionom, doktorand, Forskningsenheten, FoU Västernorrland, har beviljats kr. Hur uppmärksammas sociala förhållanden och psykosocial hälsa i barnavården? En journalstudie av omhändertagna barn. Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, har beviljats kr. Barn och ungas val av vardagsstrategier i utsatta situationer: hur påverkas hälsa, utveckling och välbefinnande? En studie av papperslösa barn. Henry Ascher, docent, överläkare, lektor, Institutionen för Flyktingskap, Migration och Hälsa, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, har beviljats kr. Barns och ungas erfarenheter av växelvis boende - en studie om barns och ungas egna uppfattningar om att växa upp i två hem. Rakel Berman, magisterexamen, fil mag., Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg, har beviljats kr. Hinder och möjligheter för förskola och skola att ge utsatta barn stöd och skydd i samband med föräldrars tvister om vårdnad, boende och umgänge. Elisabet Näsman, professor, Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, har beviljats kr. Hästunderstött socialt arbete - dess roll för ungdomar med behov av särskild omsorg och personal i en institutionell miljö. Catharina Carlsson, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, har beviljats kr. Spädbarn i fängelse Anneli Björkhagen Turesson, fil dr, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö Högskola, har beviljats kr. Pedagogisk gruppverksamhet som stöd till familjehemsplacerade barn och unga - deltagarnas erfarenheter Ulla Forinder, docent, lektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, har beviljats ett planeringsanslag på kr. 12

14 Flickor som döms för brott - Vilka är dom? Hur hamnade dom här? Vad kan vi göra för att de inte ska komma tillbaka? Hanna Ginner-Hau, Fil.dr., leg psykolog, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, har beviljats kr. Från Stockholmsfonden har beviljats Traumafokuserad krisgrupp för våldtagna flickor år; delprojekt Traumafokuserad krisgrupp som metod Carin Nordenstam, socionom/doktorand, BUP divisionen, Stockholms läns landsting, Uppsala universitet, Medicinska vetenskaper, har beviljats kr. Pilotprojekt för att utpröva ett anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar Monica Brendler, leg. psykoterapeut, Röda korsets Center för torterade flyktingar, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, har beviljats kr. Inkomna rapporter från forskningsprojekt 2012 Foster youth s sense of belonging in kinship, network and traditional foster families. An interactive perspective on foster youth s everyday life Lena Hedin, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. Projektets namn: Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktingfamiljer respektive icke-släktingfamiljer - ett interaktivt perspektiv. Rapporten är en avhandling vid Örebro universitet. Hemmasittande barn och ungdomar - ett växande samhälls- och hälsoproblem Projektets namn : Hemmasittande barn och ungdomar - ett samhälls- och hälsoproblem. Malin Gren Landell, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld - erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram Kjerstin Almqvist, avd. för Psykologi, Karlstads universitet, Anna Georgsson, Karin Grip och Anders Broberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. 13

15 Projektets namn: Bojen - Utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i hemmet och deras mammor. Detta är den tredje och sista rapporten i forskningsprojektet Bojen och den handlar om barnen; Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld. De andra två rapporterna handlade om mammorna; Att lämna en destruktiv relation (utkom 2009) och Psykisk hälsa hos mammor som utsätts för våld av sin partner (utkom 2010). Alla tre rapporterna är utgivna i Barnhusets rapportserie och kan beställas via hemsidan. In and out of care. A profile and analysis of children in the out-of-home care system in Sweden. Viktoria Skoog, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Projektets namn: Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård för barn. Rapporten är en artikel antagen i Children and Youth Services Review 34 (an international multidisciplinary review of the welfare of young children) Våld i nära relationer bland familjer som söker barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård: Förekomst och behandlares erfarenheter med att identifiera våldet (Rapporten är utgiven av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen) Ole Hultmann, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Projektets namn: Utvärdering av behandling för barn och ungdomar på BUP som upplevt våld i hemmet eller har posttraumatiska symtom av andra orsaker. Studien är en licentiatuppsats vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Erfarenheter och vardag i Sverige ur ensamkommande flyktingungdomars perspektiv Ulrika Wernesjö, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Projektets namn: Börjar eller fortsätter livet? Erfarenheter och vardag för ensamkommande barn och unga i det svenska samhället efter beslutet om uppehållstillstånd Rapporten är skriven för Barnhuset men materialet kommer att användas till en sammanläggningsavhandling i sociologi. Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Atia Duad, Karolinska Institutet, Johanna Hermansson Tham, Röda Korsets Center för torterade flyktingar 14

16 Projektets namn: Pilotprojekt för att pröva ett nytt anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar Rapporten är publicerad av Karolinska Institutet, Research Report No 28 ISSN X När skilsmässotvister följer våldsutsatta barn till skolan (artikel) Elisabet Näsman, Maria Eriksson, Linnea Bruno, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Projektets namn: Familjerättsliga problem möter förskola och skola - En pilotstudie av utsatta barns erfarenheter och professionellas beredskap. Utvecklingsområde som Barnhuset stödjer Förebyggande arbete genom stöd till Familjecentralsverksamheten Barnhuset har under många år samarbetat med Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) för att stärka utvecklingsarbetet på landets Familjecentraler. Ett nätverk med regionala kontaktpersoner har byggts upp och en gång per år bjudits in till ett seminarium på Sätra Bruk för att utbyta erfarenheter och utveckla arbetet på Familjecentralerna. Den augusti samlades kontaktpersoner från hela landet tillsammans med styrelsen för Familjecentralerna. Särskilt inbjudna föreläsare var; Kristin Marklund och Petra Kouvonen från Nordiskt Välfärdscenter samt Agneta Abrahamsson, forskningssamordnare, Regionförbundet i Jönköpings län. Kristin Marklund och PetraKouvonen presenterade projektet Tidiga insatser för sårbara familjer. Agneta Abrahamsson berättade om ett självskattningsinstrument för utvärdering av Familjecentralens arbete som nu prövas i Jönköpings län. Den 26 mars arrangerade BVC-sköterskorna på Familjecentralerna en seminariedag för att lyfta Barnhälsovårdens roll på Familjecentralen. På seminariet deltog över 100 BVC-sköterskor från hela landet. Barnhuset medverkade som processledare. 15

17 Övrigt uppdrag ISS - International Social Service International Social Service, ISS, <http://www.iss-ssi.org>, är en internationell, politisk och religiöst obunden, icke vinstdrivande och självständig organisation. ISS bildades 1924 för att hjälpa familjer involverade i de omfattande migrationsströmmarna från Europa som pågick i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Syftet var att skydda, försvara och stödja barn och familjer som separerats över nationsgränser, oavsett ursprungsland. Organisationen har under åren utvecklat sin expertroll och kompetens och har idag ett världsomspännande nätverk av anställda och volontärer i cirka 140 länder. Varje år tillhandahåller organisationen tjänster som berör mer än personer över hela världen. Organisationen består idag av ett nätverk av 17 nationella Blanches och lierade kontor samt korrespondenter i över 100 länder. ISS generalsekretariat ligger i Genève, och är en juridisk person som erkänns enligt schweizisk lag. Generalsekretariat ansvarar för att garantera samstämmighet, samordning, kvalitet och kompetens i arbetet som utförs, samt ansvara för kommunikation och kunskapsutbyte inom organisationen. Generalsekretariatet representerar också organisationen på internationell nivå. Barnhuset fick under 2012 uppdraget att vara ISS-korrespondent i Sverige. Rollen som ISSkorrespondent innebär inte någon myndighetsutövning utan uppgiften är att lotsa förfrågningar och handlingar till rätt myndighet i Sverige som har i uppgift att handlägga ärendet samt återkoppla uppgifterna tillbaks till ISS-korrespondenten i respektive land. Korrespondenter utgörs av både statliga och ickestatliga organisationer. Korrespondenterna har åtagit sig att respektera organisationens stadga och allmänna principer. De har rätt att som icke röstande medlemmar närvara vid ISS internationella möten. Sverige har begränsat sitt åtagande att gälla individuella ärenden som handlar om barnavårds- och familjerättsliga ärenden, där minst två länder är involverade. Under en övergångsperiod kommer samtliga ärenden gå via kontoret i Berlin som har en hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med internationella social frågor som rör barn och familjer. Barnhuset besökte under våren ISS kontoret i Berlin för att diskutera det kommande samarbetet samt hade ett möte med utrikesdepartementet och MIA - myndigheten för internationella adoptioner- för att informera om Barnhusets uppdrag. Under 2012 har 8 ISS ärenden handlagts av Barnhuset. 16

18 Konferenser och seminarier Knowledge for change - ett expertmöte för FN. Konferensen gjordes på uppdrag av Socialdepartementet och ägde rum den juni 2012 på Sätra Bruk. Mötet var ett expertmöte med temat våld mot barn. Till mötet inbjöds företrädare för forskning och praktik såväl internationellt som nationellt. Konferensen var ett led i FN:s arbete mot våld mot barn. Den dokumenterades och rapport överlämnades till FN i september. Barnrättsdagarna i Örebro april 2008 och 2009 anordnade Barnrättsakademin tillsammans med bland annat Stiftelsen Allmänna Barnhuset nationella konferenser med barnens rättigheter som övergripande tema. Från och med 2010 arrangeras det årligen så kallade Barnrättsdagar. Bakom denna satsning står Barnrättsakademin, Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i kommuner och landsting/regioner. Konferenserna har samlat ca 500 deltagare och genomförs på Conventum i Örebro. Arbetet med konferensen pågår under hela året och utgörs av utvärdering av genomförd konferens, planering av nästa års konferens; innehåll, form, genomförande, administration, marknadsföring samt kontinuerlig uppdatering av hemsidan <http://www.barnrattsdagarna.se> Tema för 2012 års Barnrättsdagar var våld mot barn i nära relationer ur ett barnperspektiv. Plenarföreläsare är bl.a. Lars H Gustavsson, Maria Eriksson, Björn Tingberg, Helene Gestrin, Rihyad Al Baldawi, Carl-Göran Svedin. Plenarföreläsarna medverkade även under seminariepassen som hade fokus på dialog och erfarenhetsutbyte. Barn som fått familj genom samhällets medverkan - om barns rätt till föräldrar Medias fokus på familjebildning har varit om mäns och kvinnors starka längtan efter barn och om vilka olika möjligheter som finns att skaffa barn på. Det som inte har diskuterats är hur det blir för barnen som växer upp i de olika familjebildningarna. Syftet med konferensen var att fördjupa sig i ämnet med hur socialtjänst, barnhälsovård och skola ska stödja barnen då behov uppstår. Konferensen arrangerades i samarbete med Socialstyrelsen och Myndigheten för internationella adoptioner. Stöd till barn som upplevt våld i hemmet - erfarenheter från en studie av barn och mammor som deltagit i Bojens grupprogram Halvdagskonferens i Göteborg den 15 mars för att presentera resultat från utvärderingen av stödgruppsverksamheten Bojen, 342 personer deltog. 17

19 Föreläsare var Kjerstin Almqvist, Anders Broberg, Susanne Ericsson, Anna Georgsson, Karin Grip. Att följa upp barn i samhällsvård - på vilket sätt kan FoU- enheterna erbjuda stöd till socialtjänsten? Seminariets syfte var dels att erbjuda en mötesplats för erfarenhetsutbyte och dels att stimulera till spridning samt uppstart av arbeten för vidareutveckling av den sociala barnavården. I seminariet deltog representanter från socialtjänstens FoU-enheter i landet samt utvecklingsledare som arbetar på nationellt uppdrag. Barns och föräldrars attityder och erfarenheter av fysisk misshandel - presentation av den senaste kartläggningen 2011 och exempel på hur man kan arbeta; 23 mars i Lund och 5 september Uppsala. Barnkonventionen och svensk lag Barnkonventionen i relation till svensk lag - inkorporering/transformering eller fortsatt konvention. Syftet var att diskutera och problematisera barnkonventionen i relation till svensk lag. En av frågorna var Har det någon betydelse för socialt utsatta barn om barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning. Barnhuset bjöd in personer med stort intresse och kunskap om barnkonventionen. 18

20 Barnhusets deltagande i styrelser, referensgrupper och andra uppdrag Bångs stiftelse Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning, främst för att främja social utveckling och fostran av barn och unga upp till 18 år. Barnhuset är ledamot i styrelsen och är vice ordförande. Centralförbundet för socialt arbete (CSA) Barnhuset är ledamot i styrelsen för Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Innovationsrådet vid Örebro universitet Barnhuset är ledamot av Innovationsrådet vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Syftet är dialog mellan universitetet och andra aktörer i samhället inom de nämnda områdena. FORSA- ett förbund för forskning i socialt arbete Barnhuset deltar med medarbetare i styrelsen för FORSA Stockholm. Barnhuset deltar i två referensgrupper som rör projektet Barnets rättigheter i vårdnadstvister. Referensgruppen för projektet Barn i svåra vårdnadskonflikter, ett samarbete mellan 3 tingsrätter, 9 familjerätter och FoU-enheten i Södertörn. Projektets fokus är att implementera två olika modeller Konflikt och försoning utvecklad i Norge och Föräldrakoordinator som främst används i USA och Canada. Referensgruppen för projektet Våldsutsatta barn - samverkan inom socialtjänsten vid Skärholmens stadsdelsförvaltning. Projektet har likheter med Barnhusets projekt genom att det också fokuserar på att förbättra samverkan mellan familjerätten och övriga enheter inom socialtjänsten. Nationellt nätverk för socialtjänstens FoU-enheter som arbetar med barn och ungdomsfrågor Barnhuset medverkar i ett nationellt nätverk för socialtjänstens FoU-enheter som arbetar med barn och ungdomsfrågor. Syftet med nätverket är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och för att diskutera utvecklings-, metod- och framtidsfrågor inom socialtjänsten och inom FoUverksamheten. 19

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister Projektplan Barnets rättigheter i vårdnadstvister Stiftelsen Allmänna Barnhuset planerar att tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i Väst/GR och region Örebro starta ett utvecklingsprojekt kring barn som

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013

Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013 Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013 Ny kunskap fordrar nytänkande och reformer ANNIKA REJMER Vårdnadstvister ett förbisett samhällsproblem Antalet vårdnadstvister ökar och måste betraktas

Läs mer

10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin

10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin 10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin 10.15 Makt och vanmakt, rättigheter och förtvivlan

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården 1 Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården Abstract Allmänna Barnhuset har bedrivit ett stort utvecklingsarbete med sju FoU regioner i syfte att utveckla

Läs mer

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Inledning Ett år går fort. 2010 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för summering. Årets sista nyhetsbrev beskriver några av de frågor som FoU- Nordväst sysselsatts

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Barn och föräldrar i vårdnadstvister samhällets insatser. Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet

Barn och föräldrar i vårdnadstvister samhällets insatser. Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet Barn och föräldrar i vårdnadstvister samhällets insatser Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet Bakgrund 50 000 barn erfar att deras föräldrar separerar varje år Antalet vårdnadsmål

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen. Utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen. Utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen Utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning och behandling inom BUP Göteborg finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR SkolFam Vad är det? Det började med Bo Vinnerljung Registerstudier Vilka grupper av barn och unga löper överrisk för att senare i livet drabbas av: allvarlig psykisk ohälsa suicid och suicidförsök tonårsföräldraskap

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice ge stöd till styrelsen, medlemmar och andra förmedla kontakter uppdatera

Läs mer

Våldsutsatta barn socialtjänst i samverkan Projekt i Skärholmen hösten 2011 hösten 2012

Våldsutsatta barn socialtjänst i samverkan Projekt i Skärholmen hösten 2011 hösten 2012 SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SIDAN 1 Våldsutsatta barn socialtjänst i samverkan Projekt i Skärholmen hösten 2011 hösten 2012 Projekt i Skärholmen Syfte att utveckla utredningsarbetet för våldsutsatta

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

Handläggningsprocessen i vårdnadstvister. Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet

Handläggningsprocessen i vårdnadstvister. Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet Handläggningsprocessen i vårdnadstvister Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet Bakgrund och tendenser Antalet barn som årligen upplever att deras föräldrar går skilda vägar är stabilt

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 1 Bakgrund Kommun Frivilligorganisation Myndighet (BO) Landsting 2 Regeringens proposition 2009/10:232

Läs mer

Välkommen till den femte nationella konferensen

Välkommen till den femte nationella konferensen Första konferensen, Stockholm 2000: De osynliga banen Andra konferensen, Stockholm, 2003: Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå, 2006: Familjeintervention Fjärde konferensen,

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Samhällets Styvbarns kunskapsbank

Samhällets Styvbarns kunskapsbank Samhällets Styvbarns kunskapsbank Sveriges fjärde femårsrapport om Barnkonventionens genomförande (2007) Varje land som undertecknat Barnkonventionen är enligt konventionen skyldigt (artikel 44:1) att

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2012 våren 2013 Innehåll UTBILDNINGAR En mötesplats för familje- och jourhem... sid 3 Kulturmöten och kulturkrockar barnuppfostran i olika

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Familjehems- sekreterare 2014

Familjehems- sekreterare 2014 Familjehems- sekreterare 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 mars 2014 VÅRA TALARE Skolfam Rikard Tordön Nationell samordnare Sveriges Kommuner & Landsting Hampus Allerstrand Förbundsjurist

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Team TJÖRN Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Deltagare Katja Nikula fritidsassistent Kultur & Fritid Cecilia Forsberg familjepedagog IFO Helena Broberg socialsekreterare

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Barns delaktighet i utredningsarbetet

Barns delaktighet i utredningsarbetet Barns delaktighet i utredningsarbetet Förslag på hur barn och ungdomars delaktighet i utredningsarbetet kan öka Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnoch ungdomsvården Ett landsomfattande

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting elizabeth.englundh@skl.se Konventionens genomförande i Sverige Statlig nivå BO Frivilligorganisationer Lag om barnombudsman

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

2013-10-28. Barn i familjer med våld. Konsekvenser. Våga fråga. Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Förekomst

2013-10-28. Barn i familjer med våld. Konsekvenser. Våga fråga. Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Förekomst Barn i familjer med våld Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Utomhus av obekant 15% Inomhus av obekant 10% Nationell konferens Barn som Anhöriga Uppsala 14-15 oktober 2013 Ulf Axberg

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

- Fokus på barn i fosterhem. 15-10-23 Nordens Velfærdscenter 1

- Fokus på barn i fosterhem. 15-10-23 Nordens Velfærdscenter 1 NORDENS BARN - Fokus på barn i fosterhem 15-10-23 Nordens Velfærdscenter 1 Det nordiska samarbetet Arbeta för gemensamma nordiska lösningar som ger påtagliga positiva effekter för medborgarna i de nordiska

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer