Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

2 Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg, och en i övrigt förbättrad social barnavård. I detta syfte skall Barnhuset bland annat bedriva, stödja eller på annat sätt främja upplysning och forskning samt pröva nya åtgärder inom området. Barnhusets reglemente och vision att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor samt barnkonventionen har varit utgångspunkten för det gångna årets arbete. Under 2012 har verksamheten huvudsakligen bestått av olika kunskaps- och metodutvecklande aktiviteter samt spridning av dessa. De s.k. utvecklingsarbetena syftar huvudsakligen till att utveckla strukturer och fördjupa kunskapen kring det regionala och lokala arbetet med barn i svåra livssituationer. Under 2012 har Barnhuset haft ett nära samarbete med mer än 60 kommuner. Arbetet beskrivs nedan. De olika utvecklingsarbetena har bl.a. uppmärksammats av nationella myndigheter vilket lett att Barnhuset medverkar i olika referens- och arbetsgrupper. Den kunskapsutvecklande verksamheten har huvudsakligen bestått av ekonomiskt stöd till forskning om Barnhusets målgrupper. Bearbetning av kriterier för ansökan samt utveckling av riktlinjerna för bedömning pågår ständigt. Kunskapsspridning har ägt rum genom ett antal nationella konferenser i Barnhusets egen regi. Vidare har regionala konferenser i nära samarbete med regionala FoU-enheter genomförts. Dessa konferenser har haft sin utgångspunkt i forskning som Barnhuset har gett ekonomiska bidrag till och vars målgrupp är praktiker och/eller beslutsfattare i det regionala och lokala arbetet. Under året har även genomförts ett antal konferenser på Sätra Bruks Herrgård där målet har varit att utveckla och/eller inventera kunskap inom för Barnhuset angelägna områden. I september 2012 genomfördes framgångsrikt den Nordiska Barnavårdskongressen i Stockholm. Temat var Goda livsvillkor för alla barn - barnavården som kompenserande kraft och samlade ca 670 deltagare. Under tre dagar genomfördes bl.a. 8 plenarföreläsningar och 35 workshops. Kongressen invigdes av barn- och äldreminister Maria Larsson. Barnhuset har även under det gångna året tillsammans med myndigheter eller frivilligorganisationer genomfört s.k. samarbetskonferenser på Sätra Bruks Herrgård. Syftet har oftast varit att utveckla och sprida kunskap inom något ämne som har stark anknytning till Barnhusets verksamhet. Administrationen av dessa konferenser svarar numera till största delen Sätra Bruks Herrgård för. Av ekonomiska skäl har denna verksamhet minskat. I Barnhusets bokserie har det under året utkommit fyra böcker och en rapport. Föräldrar med kognitiva svårigheter - att bryta ny mark. Erfarenheter från Uppsala län, Linnea Bruno. Boken beskriver verksamheten vid SUF Kunskapscentrum, Samverkan Utveckling Föräldraskap, var verksamhet vänder sig till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. 1

3 Unga som skadar sig genom sex, Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson. Boken innehåller intervjuer med unga och yrkesverksamma som i sitt arbete har mött unga som skadar sig genom sex. Från krisande organisation till krisorganisation - Kvalité i socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet, Anna-Lena Lindquist. Boken handlar om hur åtta kommuner i Uppsala län försökt komma åt problem med hög personalomsättning bland barnavårdshandläggare. Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld - erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram, Kjerstin Almqvist, Anna Georgsson, Karin Grip, Anders Broberg. Boken är den tredje rapporten från ett forskningsprojekt som beviljats ekonomiskt stöd av Barnhuset. Vidare har projektrapporten SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården kommit ut. Rapporten är en slutredovisning av Skolfam-arbetet i Norrköping. Barnhusets böcker och rapporter går numera att ladda ner i sin helhet från hemsidan, vilket hittills inte verkar ha påverkat försäljningen negativt. Barnhuset har under året fortsatt med den aktiva utåtriktade verksamheten. Bokbord har funnits på konferenser som arrangerats av andra huvudmän och som vänder sig till våra målgrupper. Vidare fortsätter Barnhuset att bygga nätverk och delta i andra befintliga nätverk. Allmänna Barnhusets Stora Pris har under året delats ut för 27:e gången. Hemsidan är under ständig bearbetning och nyhetsbrevet har utkommit med två nummer. Arbetet med bättre placeringar av Barnhusets kapital, värdepapper och fastigheter, är ständigt pågående. Omsättningen i koncernen har uppgått till tkr ( tkr). Intäkterna härrör i huvudsak från fastighets- och finansförvaltning samt Sätra Bruk AB, ett av stiftelsen helägt aktiebolag. 2

4 Utvecklingsprojekt Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter Barnhuset har haft barn som lever med skyddade personuppgifter som ett fördjupningsområde under flera år och har arbetat med området på olika sätt. Under arbetets gång har det blivit tydligt att det finns stora brister i hanteringen utifrån ett barnrättsperspektiv och att det saknas både rutiner och kunskap hos flera myndigheter. Under året har ett samarbete bedrivits med Barnombudsmannen kring dessa frågor. Den januari genomförde Barnhuset och Barnombudsmannen ett gemensamt arbetsseminarium på Sätra Bruk Syns jag - Finns jag. Hur kan samhället förbättra stödet till barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter? Till seminariet inbjöds utvalda representanter från kommuner, landsting och nationella myndigheter för att inhämta relevanta yrkesgruppers erfarenheter av att möta barn som lever med skyddade personuppgifter. Målet med seminariet var att föra den information Barnombudsmannen fått från barn och unga ett steg vidare och att identifiera luckor och hinder samt ge förslag på lösningar för att förbättra villkoren för barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter. Den kunskap som utvecklades under seminariet dokumenterades i Barnombudsmannens rapport. Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Syftet med detta projekt är att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för en ökad brukarmedverkan för barn och ungdomar i den sociala barnavården. Det är ett utvecklingsarbete i samverkan med sju FoU enheter i sju olika regioner (Skåne, Fyrbodal, Kalmar, Västmanland, Uppsala, Dalarna och Västernorrland). En vetenskaplig ledare, Ulf Hyvönen, har knutits till projektet och varje FoU- enhet har anställt cirkelledare till sin forskningscirkel. I projektet ingår 37 kommuner och ca 60 socialsekreterare. Utvecklingsarbetet består av två faser; den första fasen utgörs av forskningscirklar med socialsekreterare som deltagare och som leds av en cirkelledare. I cirklarna diskuteras och problematiseras begrepp, medvetandegörs befintliga förhållningssätt och strategier samt ska utvecklas förslag på hållbara strukturer för att öka barn och ungdomars brukarmedverkan. Dessa förslag ska sen prövas i praktiken under ett år vilket är projektets andra fas. En projektplan har utarbetats och avtal har skrivits med samtliga FoU-enheter. En gemensam teoretisk referensram har utarbetats till cirklarna av den vetenskaplige ledaren. Under 2012 har arbetet i forskningscirklarna avslutats och regionala rapporter publicerats samt regionala konferenser anordnats inför övergången till fas II. Varje cirkel har lämnat förslag på nya arbetsätt/strukturer de vill pröva under fas två. Under hösten har regionerna påbörjat sitt arbete med att rigga organisationen inför fas två samt påbörjat sitt förändringsarbete. Barnhuset deltog i Fyrbodals regionala konferens. 3

5 Aktiviteter under året - Flera möten med ungdomar från föreningen Maskrosbarn för att förstärka barnperspektivet i projektet. - Två referensgruppsmöten med representanter från både regional och nationell nivå mars seminarium på Sätra för FoU kontaktpersoner och cirkelledare. Avstämning av arbetet i forskningscirklarna och genomgång av dokumentationen från varje region maj avstämningskonferens för samtliga deltagare i forskningscirklarna, cirkelledare samt FoU-kontaktpersoner. Varje region presenterade det arbete de gjort i forskningscirklarna samt sina förslag på nya arbetssätt och strukturer de ville pröva i fas två. Ungdomar från Maskrosbarn reflekterade efter varje regions presentation. Lotta Persson, ordförande i Sveriges Socialchefers Förening, reflekterade utifrån alla presentationer. - Två möten med FoU-kontaktpersonerna för erfarenhetsutbyte och avstämning i projektet oktober seminarium för IFO-chefer och socialnämndspolitiker från de olika regionerna för förankring av fas II i projektet. Barnombudsmannen och Maskrosbarn föreläste. Barnhuset har även deltagit i ett internationellt seminarium på Irland,Evidence Informed Practice - Innovations and Creativity in Challenging Times, om en evidensbaserad praktik och presenterat projektet tillsammans med projektets vetenskaplige ledare m.fl. Barnhuset har presenterat projektet för SKL:s nätverk för chefer inom familjehemsvården. Barn som anhöriga - utveckling av stöd till barn med föräldrar som har psykisk sjukdom/ohälsa Under året har den arbetsgrupp, som finns sen tidigare, med representanter från olika delar i landet, träffats för att diskutera vad som sker utifrån den nya bestämmelsen i Hälso- och sjukvårdslagen. NKA har, utifrån ett regeringsuppdrag, påbörjat sitt arbete inom området. Den ursprungliga arbetsgruppen har nu avslutat sitt arbete. Hemsidan, <http://www.barnsomanhoriga.se>, som utvecklades av Barnhuset och Socialstyrelsen, håller på att föras över till NKA. Barnhuset har under året deltagit i möten med Socialstyrelsen och Barns Beste från Norge inför regeringens satsning på att utveckla stöd till barn som anhöriga. Barnets rättigheter i vårdnadstvister Barnhuset driver projektet i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i väst/gr, Regionförbundet i Örebro och sex kommuner; Ale, Familjerättsbyrån och Lundby STD i Göteborg, Mölndal, Degerfors, Lindesberg och Örebro. Syftet är att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt 4

6 och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder inom ramen för arbetet som rör vårdnad, boende och umgänge samt att förbättra stödet till barn och föräldrar under vårdnadsprocessen. Projektets målgrupp är familjerättssekreterare och utredande socialsekreterare som arbetar med barnutredningar genom dem når vi barn som lever med föräldrar som tvistar om vårdnad, boende eller umgänge och samtidigt är eller har varit aktuella för utredning inom socialtjänsten. Projektet startade våren 2011 och avslutas under våren Tre övergripande mål för projektet har formulerats; Mål 1. Utveckla samarbetet mellan familjerättssekreterare och socialsekreterare som ansvarar för barnavårdsutredningar Mål 2. Stärka barnets roll och rätt till delaktighet samt att få information Mål 3. Anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar Arbetet har bedrivits med stöd av Genombrottsmetoden - en metodik för systematiskt förbättringsarbete. Varje kommun har ett projektteam som består av två familjerättssekreterare och två socialsekreterare som handlägger barnavårdsutredningar. Annika Rejmer, rättssociolog, Lunds universitet, utvärderar arbetet. Barnhuset kommer hösten 2013 att publicera utvärderingen i Barnhusets bokserie samt arrangera spridningskonferenser. Seminarier på Sätra Bruk inom projektet - Chefsseminarium januari - syftet var att lyfta aktuella frågor i projektet och utbyta erfarenheter på ledningsnivå. Ett särskilt fokus lades vid begreppet barnets bästa enligt barnkonventionen. Inbjuden föreläsare var Elizabeth Englund, Sveriges Kommuner och Landsting. - Lärandeseminarium april - fokus var samtal med barn och barnets delaktighet. Inbjuden föreläsare var Gunilla Wilhelmsson, barnpsykolog med lång erfarenhet av både utbildning i samtal med barn och kliniskt arbete. - Lärandeseminarium september - På seminariet lyftes frågor om föräldrars konfliktnivå, hur man kan bli bättre på att uppmärksamma våldsproblematik, hur våldsutsatta barn synliggörs i vårdnadsutredningar och hur barn kommer till tals. Särskilt inbjudna föreläsare var Marianne Gabrielsson, doktorand FoU Södertörn, Jeanette Sundhall, institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet och Bernt Westerlund, chef för familjerätten i Gävle. - Lärandeseminarium 5-7 december - Teamen påbörjade arbetet med att sammanfatta sina erfarenheter och skriva sin slutrapport. Som inspiratör för att komma igång med skrivandet inbjöds Märit Malmberg Nord, informatör på FoU i väst/gr. 5

7 Kommunernas implementeringsseminarier på Sätra Bruk För att sprida kunskapen om barn i vårdnadstvister inom den egna organisationen och implementera nya arbetssätt har kommunerna anordnat egna seminarier. Lindesberg genomförde sitt seminarium Degerfors, Örebro och Mölndal hade sina seminarier under 2012 och Familjerättsbyrån i Göteborg kommer att ha ett seminarium våren Barnhuset deltog som processledare på seminariet med Örebro. Nationell konferens på Sätra Bruk november 17 kommuner med deltagare från bland annat familjerättsenheter och barnavårdsutredare samt representant från tingsrätten och Rädda Barnen deltog. Syftet var att lyfta vad som pågår i olika delar av landet kring barn i vårdnadstvister och utbyta erfarenheter. Det blev tydligt att Barnhusets projekt har riktat in sig på en problematik som delas av många kommuner. Flera kommuner beskrev att föräldrar som tvistar om vårdnad har en komplex problematik och att barnen far väldigt illa. Det saknas rutiner inom socialtjänsten för hur man tidigt kan uppmärksamma barnen och samarbeta inom socialtjänsten kring gemensamma familjer, samarbetet med tingsrätten behöver förbättras och det saknas adekvata stödinsatser till barn och föräldrar. Övriga konferenser/seminarier inom ramen för projektet - Regionala konferenser arrangerades i Göteborg 30 mars och i Örebro 12 april för att sprida kunskap om projektet och barns utsatthet i vårdnadstvister. - FoU i väst/gr fick medel av länsstyrelsen för att anordna en större konferens i Göteborg, 350 personer deltog. Föreläsningarna spelades in tillsammans med en informationsfilm på 15 minuter, dokumentationen finns på <http://www.grkom.se/barnetsrattigheter>. - I Örebro deltog 120 personer med representation från Regionförbundets alla kommuner. - Nordiska Barnavårdskongressen - projektet presenterades på ett av seminarierna. - Projektet har också presenterats på en större konferens i Umeå och på Socialstyrelsens nationella konferenser som arrangerades under 2012 för att sprida information om den reviderade Handboken om vårdnad boende och umgänge. Övriga aktiviteter inom projektet Utvärderingen Utvärderaren besökte alla kommuner och genomförde fokusintervjuer under våren I början av projektet samlades 55 utredningar in - hälften familjerättsutredningar och hälften barnavårdsutredningar. Utredningarna berörde barn som varit aktuella både i en barnavårdsutredning och i en familjerättsutredning. Utvärderaren har gjort en kvantitativ och en kvalitativ analys och varje kommun har fått en återkoppling på sina utredningar. En ny omgång utredningar kommer att samlas in i slutet av projekttiden för att jämföra vilka förändringar som skett. Under våren 2013 kommer en uppföljande fokusintervju att genomföras med varje kommun. 6

8 Utvecklingsmedel från Socialstyrelsen Kommunerna har beviljats utvecklingsmedelmedel från Socialstyrelsen för att stärka och fördjupa arbetet med våldsutsatta barn i vårdnadstvister. Mölndals kommun stod som huvudsökande. Dialog med tingsrätten Barnhuset tog initiativ till att anordna ett möte med tingsrätten i Göteborg den 28 september och med tingsrätten i Örebro den 29 november för att informera om projektet samt att lyfta ett antal frågeställningar som kommit upp under projekttiden. Det finns ett stort intresse hos tingsrätten av frågorna men det är ett problem att hitta former för samverkan eftersom de familjerättsliga målen handläggs av alla domare på tingsrätterna. Referensgrupper Barnhuset har deltagit i tre referensgrupper som rör barn i vårdnadstvister; FoU i Södertörn driver ett utvecklingsarbete tillsammans med 9 kommuner och tre tingsrätter i syfte att implementera två nya arbetsmetoder - Konflikt och Försoning och Föräldrakordinator. Skärholmens stadsdelsförvaltning har drivit ett projekt som syftat till att förbättra socialtjänstens samverkan kring barn i svåra vårdnadskonflikter och våldsutsatta barn. Socialstyrelsens har i uppdrag att ta fram en vägledning kring riskbedömningar i familjerättsliga ärenden. Barnhuset ingår i referensgruppen till uppdraget BRA - Barns Rätt som Anhöriga Barnhuset startade hösten 2011 ett nationellt arbete för att utveckla en modell för hur man kan erbjuda information och stöd till barn, som har en förälder med psykisk sjukdom, allvarlig somatiskt sjukdom, skada eller med missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. BRA är ett selektivt förebyggande arbete som syftar till att öka barnens kunskap och makt i sina egna liv, stärka dem i deras utveckling och förebygga psykisk ohälsa. Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen. Projektledare är Åsa Lundström Mattsson och Titti Schönbeck, projektanställd på Barnhuset under projekttiden. Aktiviteter under Den 20 januari 2012 i Stockholm introduceras BRA modellen för testpiloterna som är: Botkyrka kommun, Varbergs kommun (Barn och Tonårsverksamheten, B & T) och Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset (Råd och stödenheten). På seminariet deltog lokalpolitiker, chefer/samordnare, kontaktpersonen för projektet och blivande BRA ledare. 7

9 - Utbildning i modellen för BRA ledare och kontaktpersoner genomfördes på Sätra Bruks Herrgård 6-8/2 samt 4/4 utbildning för nytillkomna BRA ledare på Karolinska sjukhuset (KS). Andra Utbildning lägerdelen av modellen 25/4, 31/5 och 24/11. - Under året har projektledarna erbjudits möten för att förankra projektet i piloternas verksamheter och hos deras samarbetsparters. Möten genomfördes 5/3 Botkyrka, 15-16/3 Varberg och 25/4 Botkyrka. - Piloter från Varberg genomförde tillsammans med projektledarna och fem ungdomar ett läger på Sätra Bruks Herrgård 20-22/4. I november anordnade B & T i Varberg ett läger på hemmaplan för fyra barn. - Ett utvärderande seminarium för piloterna genomfördes på Sätra Bruks Herrgård 5-7 november med projektets forskare, Maria Eriksson. Projektets referensgrupp med egen erfarenhet av att vara anhöriga som barn, deltog under den andra och tredje dagen. Inte till salu - sex som självskadebeteende I samarbete med försäkringsbolaget IF genomfördes den 26 september ett spridningsseminarium för Barnhusets bok Unga som skadar sig genom sex. Vid samma tillfälle delades också IF:s pris Säkerhetsnålen ut till Paulina Bengtsson, Nova huset, Norrköping. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni delade ut priset och vid seminariet föreläste Linda Jonsson och en panel ledd av journalisten och författaren Caroline Engvall, Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut från Rädda Barnen, Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, diskuterade erfarenheter av unga som skadar sig genom sex. Kartläggning av barnmisshandel Regeringen beviljade Barnhuset ett bidrag om kr för att genomföra nya nationella studier samt kunskapsspridande insatser om barnmisshandel. I uppdraget ingick också att göra ett informationsmaterial, med målgrupp professionella som möter barn, om tecken på barnmisshandel. Steven Lucas och Gabriel Otterman, Uppsala läns landsting, skrev på uppdrag av Barnhuset broschyren Våga se, våga agera. Broschyren blev mycket efterfrågad och två tilltryck har gjorts under året. Totalt har broschyren tryckts i ex. Av beställningarna att döma är det rätt målgrupper som använder den. Medel till omtryckningarna har erhållits av socialdepartementet. Spridningskonferenser Barns och föräldrars attityder och erfarenheter av fysisk misshandel - presentation av den senaste kartläggningen 2011 och exempel på hur man kan arbeta har ägt rum i Lund den 23 mars samt i Uppsala den 5 september. 8

10 KIBB Behandlingsmodellen, Kognitiv Integrerad behandling vid Barnmisshandel, är en behandlingsmetod med evidensstöd som har utvecklats av Melissa K Runyon, New Jersey. Modellen kan beskrivas som en integrerad föräldra - barn terapi, baserad på en kognitiv beteende terapeutisk modell, trauma-fokuserad terapi inleddes ett samarbete mellan några kommuner/landsting och Barnhuset för att undersöka möjligheten att pröva modellen i Sverige. Behandlings- modellen bygger på att familjer gemensamt eller individuellt får behandling i barn respektive föräldragrupper vid 16 tillfällen med en veckas intervall. Ett mycket positivt resultat av pilotprojektet presenterades i november Utvärderingen av pilotprojektet har gjorts av Cecilia Kjellgren, Växjö universitet och Doris Nilsson, Linköpings universitet. Vetenskaplig ledare är professor Carl-Göran Svedin, BUP Elefanten i Linköping. Modellen har väckt stort intresse. Under verksamhetsåret har Barnhuset med ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen översatt de nya manualerna. Barnhuset har tillsammans med Lindköpings universitet erhållit medel från Statens Folkhälsoinstitutet, Barn i riskmiljöer, för projekttiden november december kronor. Medlen ska användas till att dels certifiera utbildare, dels sprida modellen till sex Barnahus samt bidra med ett större material till forskningen. Studien planeras innehålla 70 barn plus lika många i en kontrollgrupp. Paired Reading - utvecklingsprojekt med syftet att förbättra familjehemsplacerade barns läsutveckling och läsförmåga. I korthet innebär Paired Reading att fosterföräldrarna läser tillsammans med barnen 20 minuter, tre gånger i veckan under en period av tre månader. Under programmets gång sker monitoring via veckovisa kontakter med familjehemsföräldrarna av en specialpedagog. Barnen testas och analyseras efter ett lästuvecklingsschema - man tittar bl.a. på läsålder. Specialpedagogerna, som är knutna till projektet, har utbildats av Julia Alfano från HCC Children s services, Hampshire, varifrån projektet är hämtat. Projektkommuner är Västerås, Huddinge, Sundbyberg, Linköping, Jönköping, Nässjö, Växjö. Ca 100 barn ingår i projektet i åldrarna 8-13 år. Resultat kommer att presenteras i början av En rapport i Barnhusets serie kommer senare under samma år. 9

11 Nationell spridning av Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården SkolFam 2 i Norrköping Barnhuset har arbetat aktivt med SkolFam 2 - Skolsatsning inom familjehemsvården - sedan 2007 i Norrköpings kommun. Slutrapport kom februari 2012 och därefter har samarbetet med Norrköpings kommun fasats ut. Nationell spridning av SkolFam I dagsläget ingår 11 kommuner i arbetet med SkolFam. Medverkande kommuner är Helsingborg, Norrköping, Gävle, Angered, Landskrona, Stenungsund, Tjörn, Malmö, Uppsala, Nacka och Stockholm. Under verksamhetsåret har arbetet systematiserats. Varje kommun har erbjudits handledning och tillgång till webbplats Projectplace. Vid konferensen för alla Skolfam-kommuner valdes en styrgruppen bestående av representanter från alla Skolfam-kommuner samt Barnhuset. Arbetsutskottet, utsett av styrgruppen, består av en representant från Barnhuset, Helsingborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Angered. Fysiska möten Nätverksträffar för styrgrupp och operativa team har hållits i Stenungssund och på Sätra Bruk. Arbetsutskottet har träffats fyra gånger under året. Barnhuset har initierat att ett nationellt myndighetsnätverk har bildats bestående av Socialstyrelsen, Skolverket och SKL. Syftet att utveckla samarbetet och förankra organisationen kring SkolFam. 10

12 Forskningsprojekt som beviljats medel 2012 Forskningsanslag beviljas till forskning om barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer och barn med särskilda behov på grund av social utsatthet. Projekten ska ha ett tydligt barnperspektiv. Forskning med måttlig tidsmässig och ekonomisk omfattning prioriteras samt projekt vars resultat kommer till nytta för praktiken. Barnhuset arbetar aktivt med att på olika sätt sprida kunskap från de projekt som tilldelats medel. Detta görs genom att anordna konferenser, seminarier och genom att ge ut forskningsrapporter i vår bokserie inkom 55 ansökningar, varav en återtogs så 54 ansökningar har behandlats. Sammantaget har 14 projekt beviljats medel till en sammanlagd summa av kr. Till det kommer två projekt som beviljats medel ur Stockholmsfonden till en summa av kr. Barnhuset har infört ett nytt stöd i form av planeringsanslag med kr. Det kan ges till projekt som bedöms som intressanta men där ansökan bedöms behöva utvecklas. Två projekt har detta år beviljats planeringsanslag för att återkomma med en mer utvecklad ansökan. Spädbarnsproblem - en uppföljningsstudie Björn Salomonsson, med. dr, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Enheten för Barnpsykiatri, har beviljats kr. Pilotprojekt för att utpröva ett anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar Monica Brendler, leg. psykoterapeut, Röda korsets Center för torterade flyktingar, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, har beviljats kr. När många vill hjälpa till - Barn och ungdomar inom den sociala barnavårdens erfarenheter av interprofessionellt samarbete Anette Bolin, Fil.dr. i socialt arbete, universitetslektor, Institutionen för Individ och Samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan, har beviljats kr. Förstå vem jag är och vad jag behöver - att hjälpa familjehems- och adoptivföräldrar att se barnets behov bakom deras beteenden Monica Hedenbro, med.dr., leg.psykoterapeut, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, har beviljats ett planeringsanslag på kr. Fysiskt misshandlad som barn Charlotta Lindell, IKE/BUP, Linköpings universitet, Linköping, har beviljats kr. Beviljade medel har återgått till Barnhuset. 11

13 Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård av barn Viktoria Westerberg, socionom, doktorand, Forskningsenheten, FoU Västernorrland, har beviljats kr. Hur uppmärksammas sociala förhållanden och psykosocial hälsa i barnavården? En journalstudie av omhändertagna barn. Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, har beviljats kr. Barn och ungas val av vardagsstrategier i utsatta situationer: hur påverkas hälsa, utveckling och välbefinnande? En studie av papperslösa barn. Henry Ascher, docent, överläkare, lektor, Institutionen för Flyktingskap, Migration och Hälsa, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, har beviljats kr. Barns och ungas erfarenheter av växelvis boende - en studie om barns och ungas egna uppfattningar om att växa upp i två hem. Rakel Berman, magisterexamen, fil mag., Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg, har beviljats kr. Hinder och möjligheter för förskola och skola att ge utsatta barn stöd och skydd i samband med föräldrars tvister om vårdnad, boende och umgänge. Elisabet Näsman, professor, Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, har beviljats kr. Hästunderstött socialt arbete - dess roll för ungdomar med behov av särskild omsorg och personal i en institutionell miljö. Catharina Carlsson, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, har beviljats kr. Spädbarn i fängelse Anneli Björkhagen Turesson, fil dr, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö Högskola, har beviljats kr. Pedagogisk gruppverksamhet som stöd till familjehemsplacerade barn och unga - deltagarnas erfarenheter Ulla Forinder, docent, lektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, har beviljats ett planeringsanslag på kr. 12

14 Flickor som döms för brott - Vilka är dom? Hur hamnade dom här? Vad kan vi göra för att de inte ska komma tillbaka? Hanna Ginner-Hau, Fil.dr., leg psykolog, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, har beviljats kr. Från Stockholmsfonden har beviljats Traumafokuserad krisgrupp för våldtagna flickor år; delprojekt Traumafokuserad krisgrupp som metod Carin Nordenstam, socionom/doktorand, BUP divisionen, Stockholms läns landsting, Uppsala universitet, Medicinska vetenskaper, har beviljats kr. Pilotprojekt för att utpröva ett anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar Monica Brendler, leg. psykoterapeut, Röda korsets Center för torterade flyktingar, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, har beviljats kr. Inkomna rapporter från forskningsprojekt 2012 Foster youth s sense of belonging in kinship, network and traditional foster families. An interactive perspective on foster youth s everyday life Lena Hedin, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. Projektets namn: Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktingfamiljer respektive icke-släktingfamiljer - ett interaktivt perspektiv. Rapporten är en avhandling vid Örebro universitet. Hemmasittande barn och ungdomar - ett växande samhälls- och hälsoproblem Projektets namn : Hemmasittande barn och ungdomar - ett samhälls- och hälsoproblem. Malin Gren Landell, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld - erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram Kjerstin Almqvist, avd. för Psykologi, Karlstads universitet, Anna Georgsson, Karin Grip och Anders Broberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. 13

15 Projektets namn: Bojen - Utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i hemmet och deras mammor. Detta är den tredje och sista rapporten i forskningsprojektet Bojen och den handlar om barnen; Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld. De andra två rapporterna handlade om mammorna; Att lämna en destruktiv relation (utkom 2009) och Psykisk hälsa hos mammor som utsätts för våld av sin partner (utkom 2010). Alla tre rapporterna är utgivna i Barnhusets rapportserie och kan beställas via hemsidan. In and out of care. A profile and analysis of children in the out-of-home care system in Sweden. Viktoria Skoog, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Projektets namn: Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård för barn. Rapporten är en artikel antagen i Children and Youth Services Review 34 (an international multidisciplinary review of the welfare of young children) Våld i nära relationer bland familjer som söker barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård: Förekomst och behandlares erfarenheter med att identifiera våldet (Rapporten är utgiven av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen) Ole Hultmann, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Projektets namn: Utvärdering av behandling för barn och ungdomar på BUP som upplevt våld i hemmet eller har posttraumatiska symtom av andra orsaker. Studien är en licentiatuppsats vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Erfarenheter och vardag i Sverige ur ensamkommande flyktingungdomars perspektiv Ulrika Wernesjö, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Projektets namn: Börjar eller fortsätter livet? Erfarenheter och vardag för ensamkommande barn och unga i det svenska samhället efter beslutet om uppehållstillstånd Rapporten är skriven för Barnhuset men materialet kommer att användas till en sammanläggningsavhandling i sociologi. Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Atia Duad, Karolinska Institutet, Johanna Hermansson Tham, Röda Korsets Center för torterade flyktingar 14

16 Projektets namn: Pilotprojekt för att pröva ett nytt anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar Rapporten är publicerad av Karolinska Institutet, Research Report No 28 ISSN X När skilsmässotvister följer våldsutsatta barn till skolan (artikel) Elisabet Näsman, Maria Eriksson, Linnea Bruno, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Projektets namn: Familjerättsliga problem möter förskola och skola - En pilotstudie av utsatta barns erfarenheter och professionellas beredskap. Utvecklingsområde som Barnhuset stödjer Förebyggande arbete genom stöd till Familjecentralsverksamheten Barnhuset har under många år samarbetat med Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) för att stärka utvecklingsarbetet på landets Familjecentraler. Ett nätverk med regionala kontaktpersoner har byggts upp och en gång per år bjudits in till ett seminarium på Sätra Bruk för att utbyta erfarenheter och utveckla arbetet på Familjecentralerna. Den augusti samlades kontaktpersoner från hela landet tillsammans med styrelsen för Familjecentralerna. Särskilt inbjudna föreläsare var; Kristin Marklund och Petra Kouvonen från Nordiskt Välfärdscenter samt Agneta Abrahamsson, forskningssamordnare, Regionförbundet i Jönköpings län. Kristin Marklund och PetraKouvonen presenterade projektet Tidiga insatser för sårbara familjer. Agneta Abrahamsson berättade om ett självskattningsinstrument för utvärdering av Familjecentralens arbete som nu prövas i Jönköpings län. Den 26 mars arrangerade BVC-sköterskorna på Familjecentralerna en seminariedag för att lyfta Barnhälsovårdens roll på Familjecentralen. På seminariet deltog över 100 BVC-sköterskor från hela landet. Barnhuset medverkade som processledare. 15

17 Övrigt uppdrag ISS - International Social Service International Social Service, ISS, <http://www.iss-ssi.org>, är en internationell, politisk och religiöst obunden, icke vinstdrivande och självständig organisation. ISS bildades 1924 för att hjälpa familjer involverade i de omfattande migrationsströmmarna från Europa som pågick i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Syftet var att skydda, försvara och stödja barn och familjer som separerats över nationsgränser, oavsett ursprungsland. Organisationen har under åren utvecklat sin expertroll och kompetens och har idag ett världsomspännande nätverk av anställda och volontärer i cirka 140 länder. Varje år tillhandahåller organisationen tjänster som berör mer än personer över hela världen. Organisationen består idag av ett nätverk av 17 nationella Blanches och lierade kontor samt korrespondenter i över 100 länder. ISS generalsekretariat ligger i Genève, och är en juridisk person som erkänns enligt schweizisk lag. Generalsekretariat ansvarar för att garantera samstämmighet, samordning, kvalitet och kompetens i arbetet som utförs, samt ansvara för kommunikation och kunskapsutbyte inom organisationen. Generalsekretariatet representerar också organisationen på internationell nivå. Barnhuset fick under 2012 uppdraget att vara ISS-korrespondent i Sverige. Rollen som ISSkorrespondent innebär inte någon myndighetsutövning utan uppgiften är att lotsa förfrågningar och handlingar till rätt myndighet i Sverige som har i uppgift att handlägga ärendet samt återkoppla uppgifterna tillbaks till ISS-korrespondenten i respektive land. Korrespondenter utgörs av både statliga och ickestatliga organisationer. Korrespondenterna har åtagit sig att respektera organisationens stadga och allmänna principer. De har rätt att som icke röstande medlemmar närvara vid ISS internationella möten. Sverige har begränsat sitt åtagande att gälla individuella ärenden som handlar om barnavårds- och familjerättsliga ärenden, där minst två länder är involverade. Under en övergångsperiod kommer samtliga ärenden gå via kontoret i Berlin som har en hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med internationella social frågor som rör barn och familjer. Barnhuset besökte under våren ISS kontoret i Berlin för att diskutera det kommande samarbetet samt hade ett möte med utrikesdepartementet och MIA - myndigheten för internationella adoptioner- för att informera om Barnhusets uppdrag. Under 2012 har 8 ISS ärenden handlagts av Barnhuset. 16

18 Konferenser och seminarier Knowledge for change - ett expertmöte för FN. Konferensen gjordes på uppdrag av Socialdepartementet och ägde rum den juni 2012 på Sätra Bruk. Mötet var ett expertmöte med temat våld mot barn. Till mötet inbjöds företrädare för forskning och praktik såväl internationellt som nationellt. Konferensen var ett led i FN:s arbete mot våld mot barn. Den dokumenterades och rapport överlämnades till FN i september. Barnrättsdagarna i Örebro april 2008 och 2009 anordnade Barnrättsakademin tillsammans med bland annat Stiftelsen Allmänna Barnhuset nationella konferenser med barnens rättigheter som övergripande tema. Från och med 2010 arrangeras det årligen så kallade Barnrättsdagar. Bakom denna satsning står Barnrättsakademin, Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i kommuner och landsting/regioner. Konferenserna har samlat ca 500 deltagare och genomförs på Conventum i Örebro. Arbetet med konferensen pågår under hela året och utgörs av utvärdering av genomförd konferens, planering av nästa års konferens; innehåll, form, genomförande, administration, marknadsföring samt kontinuerlig uppdatering av hemsidan <http://www.barnrattsdagarna.se> Tema för 2012 års Barnrättsdagar var våld mot barn i nära relationer ur ett barnperspektiv. Plenarföreläsare är bl.a. Lars H Gustavsson, Maria Eriksson, Björn Tingberg, Helene Gestrin, Rihyad Al Baldawi, Carl-Göran Svedin. Plenarföreläsarna medverkade även under seminariepassen som hade fokus på dialog och erfarenhetsutbyte. Barn som fått familj genom samhällets medverkan - om barns rätt till föräldrar Medias fokus på familjebildning har varit om mäns och kvinnors starka längtan efter barn och om vilka olika möjligheter som finns att skaffa barn på. Det som inte har diskuterats är hur det blir för barnen som växer upp i de olika familjebildningarna. Syftet med konferensen var att fördjupa sig i ämnet med hur socialtjänst, barnhälsovård och skola ska stödja barnen då behov uppstår. Konferensen arrangerades i samarbete med Socialstyrelsen och Myndigheten för internationella adoptioner. Stöd till barn som upplevt våld i hemmet - erfarenheter från en studie av barn och mammor som deltagit i Bojens grupprogram Halvdagskonferens i Göteborg den 15 mars för att presentera resultat från utvärderingen av stödgruppsverksamheten Bojen, 342 personer deltog. 17

19 Föreläsare var Kjerstin Almqvist, Anders Broberg, Susanne Ericsson, Anna Georgsson, Karin Grip. Att följa upp barn i samhällsvård - på vilket sätt kan FoU- enheterna erbjuda stöd till socialtjänsten? Seminariets syfte var dels att erbjuda en mötesplats för erfarenhetsutbyte och dels att stimulera till spridning samt uppstart av arbeten för vidareutveckling av den sociala barnavården. I seminariet deltog representanter från socialtjänstens FoU-enheter i landet samt utvecklingsledare som arbetar på nationellt uppdrag. Barns och föräldrars attityder och erfarenheter av fysisk misshandel - presentation av den senaste kartläggningen 2011 och exempel på hur man kan arbeta; 23 mars i Lund och 5 september Uppsala. Barnkonventionen och svensk lag Barnkonventionen i relation till svensk lag - inkorporering/transformering eller fortsatt konvention. Syftet var att diskutera och problematisera barnkonventionen i relation till svensk lag. En av frågorna var Har det någon betydelse för socialt utsatta barn om barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning. Barnhuset bjöd in personer med stort intresse och kunskap om barnkonventionen. 18

20 Barnhusets deltagande i styrelser, referensgrupper och andra uppdrag Bångs stiftelse Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning, främst för att främja social utveckling och fostran av barn och unga upp till 18 år. Barnhuset är ledamot i styrelsen och är vice ordförande. Centralförbundet för socialt arbete (CSA) Barnhuset är ledamot i styrelsen för Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Innovationsrådet vid Örebro universitet Barnhuset är ledamot av Innovationsrådet vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Syftet är dialog mellan universitetet och andra aktörer i samhället inom de nämnda områdena. FORSA- ett förbund för forskning i socialt arbete Barnhuset deltar med medarbetare i styrelsen för FORSA Stockholm. Barnhuset deltar i två referensgrupper som rör projektet Barnets rättigheter i vårdnadstvister. Referensgruppen för projektet Barn i svåra vårdnadskonflikter, ett samarbete mellan 3 tingsrätter, 9 familjerätter och FoU-enheten i Södertörn. Projektets fokus är att implementera två olika modeller Konflikt och försoning utvecklad i Norge och Föräldrakoordinator som främst används i USA och Canada. Referensgruppen för projektet Våldsutsatta barn - samverkan inom socialtjänsten vid Skärholmens stadsdelsförvaltning. Projektet har likheter med Barnhusets projekt genom att det också fokuserar på att förbättra samverkan mellan familjerätten och övriga enheter inom socialtjänsten. Nationellt nätverk för socialtjänstens FoU-enheter som arbetar med barn och ungdomsfrågor Barnhuset medverkar i ett nationellt nätverk för socialtjänstens FoU-enheter som arbetar med barn och ungdomsfrågor. Syftet med nätverket är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och för att diskutera utvecklings-, metod- och framtidsfrågor inom socialtjänsten och inom FoUverksamheten. 19

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister Projektplan Barnets rättigheter i vårdnadstvister Stiftelsen Allmänna Barnhuset planerar att tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i Väst/GR och region Örebro starta ett utvecklingsprojekt kring barn som

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

1 januari (HSL 2 g )

1 januari (HSL 2 g ) 1 januari 2010 Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Jenni Niska och Elisabet Olofsson

Jenni Niska och Elisabet Olofsson Jenni Niska och Elisabet Olofsson 2014-05-20 Stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling av stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer 19 lokala och regionala

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013

Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013 Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013 Ny kunskap fordrar nytänkande och reformer ANNIKA REJMER Vårdnadstvister ett förbisett samhällsproblem Antalet vårdnadstvister ökar och måste betraktas

Läs mer

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Vilka är vi? Anne-Marie Larsson, ABH, projektledare Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare, Umeå Karin

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen 3 Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016 Förvaltningsnamn Avsändare Psykiatri Psyk. Avd. H Katarina Johansson 036-323320 katarina.johansson@rjl.se Berörda Region Jönköping Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov

Läs mer

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio.

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio. Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter Caroline Sjödell Charlotta Lindell Folkhälsocentrum Skriv texter Vad är Barnkonventionen? Två målgrupper det enskilda barnet som tillskrivs rättigheterna

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin

10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin 10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin 10.15 Makt och vanmakt, rättigheter och förtvivlan

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013

Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013 Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013 Ny kunskap fordrar nytänkande och reformer ANNIKA REJMER Vårdnadstvister ett förbisett samhällsproblem Antalet vårdnadstvister ökar och måste betraktas

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNG DOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-05-28 Handläggare: Katarina Höök Telefon: 08-508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-06-14 Ansökan hos Socialstyrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Barn och föräldrar i vårdnadstvister samhällets insatser. Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet

Barn och föräldrar i vårdnadstvister samhällets insatser. Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet Barn och föräldrar i vårdnadstvister samhällets insatser Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet Bakgrund 50 000 barn erfar att deras föräldrar separerar varje år Antalet vårdnadsmål

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Utvärdera metoder för att välja ut och stötta familjehem

Utvärdera metoder för att välja ut och stötta familjehem Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-09-23 Handläggare Agneta Nylöf Telefon: 08-508 25 415 Till Socialnämnden 2016-11-22 Utvärdera metoder

Läs mer

Verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsplan för 2017 Verksamhetsplan för 2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning och utveckling. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ-

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

SkolFam Lägesrapport 1 från projekt SkolFam. stockholm.se

SkolFam Lägesrapport 1 från projekt SkolFam. stockholm.se SkolFam 2013 Lägesrapport 1 från projekt SkolFam stockholm.se SkolFam - lägesrapport 3 (11) SkolFam Skolsatsning i familjehemsvård Vad är SkolFam SkolFam är en förebyggande satsning som vänder sig till

Läs mer

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 1(6) Länssjukhuset Ryhov Psykiatriska kliniken Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Katarina Johansson, skötare på psykiatriska kliniken, har under 2012 arbetat 25% med klinikens

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvård och socialtjänst Gunilla Fahlström & Pernilla Östlund FoU Välfärds konferens 2016 FoU så in

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

När barnen får vara med och bestämma

När barnen får vara med och bestämma FoU Fyrbodal När barnen får vara med och bestämma Spridningskonferens 28 februari 2013 Dokumentation av seminarie Jenny Mårtensson När barnen får vara med och bestämma Att arbeta för ett barn eller arbeta

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen. Utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen. Utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen Utvecklingsarbete kring barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan för 2016 Verksamhetsplan för 2016 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE 2016-02-29 FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Inledning Återigen kan vi lägga ett spännande och innehållsrikt verksamhetsår i föreningen till handlingarna. I denna verksamhetsberättelse

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA S HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Slutrapport Gröna Linjen, projekt med barngrupper i samverkan med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Slutrapport Gröna Linjen, projekt med barngrupper i samverkan med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-12-28 SDN 2011-01-20 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 000 Till Bromma stadsdelsnämnd Slutrapport Gröna Linjen,

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården 1 Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården Abstract Allmänna Barnhuset har bedrivit ett stort utvecklingsarbete med sju FoU regioner i syfte att utveckla

Läs mer

BEARDSLEE FAMILJEINTERVENTION FÖRA BARNEN PÅ TAL NÄR EN FÖRÄLDER HAR PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK ELLER ALLVARLIG SOMATISK SJUKDOM

BEARDSLEE FAMILJEINTERVENTION FÖRA BARNEN PÅ TAL NÄR EN FÖRÄLDER HAR PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK ELLER ALLVARLIG SOMATISK SJUKDOM BEARDSLEE FAMILJEINTERVENTION FÖRA BARNEN PÅ TAL NÄR EN FÖRÄLDER HAR PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK ELLER ALLVARLIG SOMATISK SJUKDOM Hannele Renberg 2012-10 04 Stockholm Uppstarstkonferens 1 Varför ska vi engagera

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Inledning Ett år går fort. 2010 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för summering. Årets sista nyhetsbrev beskriver några av de frågor som FoU- Nordväst sysselsatts

Läs mer

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar Projektplan för införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete omfattande tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet 1. Bakgrund Socialstyrelsen gav 2011 ut sina riktlinjer

Läs mer

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning och behandling inom BUP Göteborg finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

Ole Hultmann, specialistpsykolog, psykoterapeut, doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Ole Hultmann, specialistpsykolog, psykoterapeut, doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Våld i familjen Kartläggning och behandling inom BUP Resultat och erfarenheter av arbetet med våldsutsatta barn finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala frågor (FAS)

Läs mer

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag?

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? 1 Vad är en familjecentral En familjecentral innehåller mödrahälsovård,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015 Akillesjouren Volontärutbildning och informationsmaterial Alla Kvinnors Hus, Karlstad Kurs för våldsutsatta kvinnor Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren Södertälje Grundutbildning för vittnesstödjare Brottsofferjouren

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag!

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen september 2011 Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen 0-18 år Landstingsfullmäktige 2001 Införliva

Läs mer

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-05 Handläggare Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Familjehemsplacerade barn

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 1 Bakgrund Kommun Frivilligorganisation Myndighet (BO) Landsting 2 Regeringens proposition 2009/10:232

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR

SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR SkolFam Vad är det? SkolFam Det började med Bo Vinnerljung Registerstudier Fråga: Vilka grupper av barn och unga löper överrisk för att senare i livet drabbas av: allvarlig psykisk ohälsa suicid och suicidförsök

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer