Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobaksprojekt HFÅ 2008/255"

Transkript

1 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun Carina Johansson Projektledare 1

2 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett samverkansprojekt som tillsammans med 22 andra projekt har ingått i Statens folkhälsoinstituts nationella tobaksuppdrag. Projektets övergripande syfte har varit att utveckla metoder och strategier som verkar tobaksförebyggande mot barn och ungdomar. Projektet var inriktat på att aktörer som arbetar med barn och ungdomar i Stenungsund och Tjörns kommun ges bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt arbeta med tobaksprevention samt befästa och finna långsiktiga strukturer för det tobaksförebyggande arbetet. Samt att involvera och medvetandegöra föräldrar i detta arbete. Målgruppen har varit primärvård, folktandvård, skola/skolhälsovård, fritid, drogförebyggare, ungdomshälsa/mottagning/team, föräldrar och folkhälsa. De aktiviteter som gjorts är: Nätverksbyggande mellan olika verksamheter och kommuner, gemensamma utbildningsinsatser, lokal resursperson med uppdraget att skapa struktur samt delprojekt som drivits av mödravårdscentralen, folktandvården och fritid. Ambitionen vid starten var att involvera flera aktörer som möter barn och ungdomar i sitt dagliga arbete för att sprida budskapet så brett som möjligt. Samverkan mellan de olika aktörerna har fungerat bra och har varit en stor bit av projektet och ökar förutsättningarna för långsiktighet och vidare nätverksbyggande. Det tobakspreventiva arbetet bör bedrivas på bred front av olika aktörer samt ha god förankring på ledningsnivå för bästa utfall. 2

3 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund Projektbeskrivning: Tid: Plats och Arena: Syfte: Mål: Målgrupp: Samarbetspartners: Organisatorisk förankring: Finansiering: Aktiviteter Nätverksbyggande Gemensamma utbildningsinsatser Lokal resursperson Delprojekt Föräldraengagemang Mediearbete Utvärdering/uppföljning Vidmakthållande Omvärldsfaktorer Diskussion: Konkreta resultat av projektet Bilaga Bilaga Bilaga

4 2.0 Bakgrund Stenungsund och Tjörns kommun har under åren haft som målsättning att arbeta med tobakspreventiva åtgärder för att minimera bruket av tobak bland barn och ungdomar. De två kommunerna har deltagit i olika projekt samt genomfört olika kartläggningar och insatser som följts upp med en ungdomsenkät regelbundet. Våren 2008 gjordes en ungdomsenkät bland samtliga elever i årskurs nio och årskurs två vid gymnasiet i Tjörn- och Stenungsund kommun. Både på Tjörn och Stenungsund hade andelen rökare bland pojkar i årskurs 9 ökat. I Stenungsund har andelen rökande flickor minskat och på Tjörn är siffrorna detsamma som vid förra mätningen I motsvarande undersökning i årskurs två vid Nösnäsgymnasiet Stenungsund uppgav 38 procent av männen respektive 37 procent av kvinnorna att de rökte. Vid Tjörns gymnasieskola svarade 43 procent av männen och 57 procent av kvinnorna att de rökte. Skillnaderna mellan gymnasieskolorna bör tolkas försiktigt eftersom undersökningsmaterialet var relativt litet och skillnaderna kan beror på tillfälligheter. På högstadiet var det i stort samma andel pojkar som snusade jämfört med 2004, det vill säga ca 20 procent. Daglig snusning förekom inte bland flickorna, medan nästa samtliga som snusar bland pojkarna gjorde det dagligen. Under hösten 2008 presenterades ungdomsenkäten i Stenungsunds och Tjörns olika nämnder samt bland olika förebyggande nätverk. Återkommande teman i dessa diskussioner var betydelsen av att utveckla metoder som gör skillnad, dvs. vi gör en mängd olika insatser, men vad säger evidensen om olika tobaksförebyggande insatser. Träffar vi verkligen rätt i alla dessa satsningar? Kan vi inkludera nya aktörer i vårt arbete? Kan vi samverka ännu mer över kommun gränserna? Ett överliggande behov som synliggjordes var att studera, utvärdera och utveckla de olika processer och insatser som faktiskt bedrivs. Utifrån detta gjorde Stenungsund och Tjörns kommun en gemensam ansökan i december 2008 till Folkhälsoinstitutet (FHI) för att kunna utveckla det tobakspreventiva arbetet riktat mot barn och unga. Medel beviljades för 2009/2010 med kronor för ett utvecklat samverkansarbete inom kommunernas egna verksamheter men också mellan de två medverkande kommunerna. Behov att samverkan inom de olika verksamheterna sågs som angeläget, både inom kommunen men också med primärvården, folktandvården och mödravården för att bredda spridningen av projektets målsättning. Rapporten vänder sig i första hand till de verksamheter och personer som har varit involverade i projektet och till andra yrkesverksamma som på något sätt kommer i kontakt med tobaksfrågor. Samtidigt skall rapporten ses som en del av ett arbete som kontinuerligt bör bedrivas och kunna ge vägledning i vidare arbete. 4

5 2.1 Projektbeskrivning: Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett samverkansprojekt som tillsammans med 22 andra projekt har ingått i Statens folkhälsoinstituts nationella tobaksuppdrag. I Stenungsund och Tjörn påbörjades arbetet december 2008 och i april 2009 anställdes en projektledare på halvtid för att samordna projektet och de olika verksamheternas önskemål. Projektledaren har varit anställd av Stenungsunds kommun, Individ och familjeomsorgen med placering inom avdelning folkhälsa. Ansökan är skriven i dialog med olika aktörer i Tjörn- och Stenungsunds kommun. 2.2 Tid: Projektet har bedrivits under tiden Plats och Arena: De huvudsakliga arenorna har varit skola, både grund och gymnasienivå, skolhälsovård, mödravård, folktandvård och fritid i Stenungsunds och Tjörns kommuner. 2.4 Syfte: Projektets övergripande syfte har varit att utveckla metoder och strategier som verkar tobaksförebyggande mot barn och ungdomar. 2.5 Mål: Målet med projektet var dels att ungdomarna inte ska börja röka eller snusa, dels att antalet ungdomar som börjat använda tobak ska minska. Delmål: Formulera ett gemensamt dokument som skall skapa struktur kring kommunens tobaksförebyggande arbete i samverkan mellan folktandvården och primärvården i Stenungsunds och Tjörns kommun. Kvalitetssäkra det tobaksförebyggande arbetet bland ungdomar i Stenungsunds och Tjörns kommuner. Kring tobaksförebyggande insatser utveckla metoder för elevinflytande och öppna forum samt möta ungdomar via Internet. Utveckla en informations-/utställningsbank och metoder för att vara ett stöd för personalens tobaksförebyggande arbete. Medvetenheten om riskerna med tobaksbruk ska öka bland ungdomar Ökad kompetens och motivation hos personalen att arbeta med tobakspreventiva insatser. 2.6 Målgrupp: Projektet är inriktat på att aktörer som arbetar med barn och ungdomar i Stenungsund och Tjörns kommun ges bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt arbeta med tobaksprevention samt befästa och finna långsiktiga strukturer för det tobaksförebyggande arbetet. Samt att involvera och medvetandegöra föräldrar i detta arbete. 5

6 2.7 Samarbetspartners: Primärvård Folktandvård Skola/skolhälsovård Fritid Drogförebyggare Ungdomshälsa/mottagning/team Föräldrar Folkhäsa 2.8 Organisatorisk förankring: Se bilaga 1 för struktur på projektet Projektet har löpande rapporterats i de båda Folkhälsoråden samt i samverkansgrupper på verksamhetschefsnivå. Ledningsgruppen bestod av folkhälsosamordnare i respektive kommun samt verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen (IFO) i Stenungsund och förvaltningschef för Barn och utbildning på Tjörn. 2.9 Finansiering: Tobaksprojektet har till största delen finansierats av Statens folkhälsoinstitut. Resterande del har kommit från respektive kommun i form av nedlagd tid för folkhälsosamordnare, ledningsgrupp och drogförebyggare att delta i projektet, samt deltagare i utbildningsinsatserna. (se bilaga 2) 3.0 Aktiviteter 3.1 Nätverksbyggande Som en första kartläggning sammankallade Tjörns folkhälsoplanerare till en workshop runt kommunens tobaksförebyggande arbete. Syftet var att skapa nätverk och samverkan mellan kommunens olika aktörer samt att kartlägga behov för framtida arbete. De kallade var skolläkare, skolhälsovården, hälsopedagog på vårdcentralen, och folktandvården samt representanter från skola och fritid. Mötet var en startpunkt för vidare lokala nätverksmöten och gav en färdriktning för Tjörns behov i det tobaksförebyggande arbetet. Kartläggningen har legat till grund för vidare arbete inom projektet. Övergripande mellan de båda kommunerna bildades det en samverkansgrupp bestående av folktandvård, primärvård, mödravård, drogförebyggare, folkhälsoplanerare, skola och skolhälsovård från båda kommunerna vars syfte var att vara ett övergripande nätverk för att diskutera, identifiera, kartlägga och analysera behov och trender i det tobaksförebyggande arbetet i Tjörns och Stenungsunds kommun. Nätverksträffarnas uppgift vara också att skapa samsyn och samverkan runt tobakspreventiva åtgärder samt ge erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna och kommunerna. Gruppen startade med att gemensamt delta i Folkhälsoinstitutets uppstartskonferens inför tobaksuppdraget i Uppsala. Förutsättningarna för 6

7 att lyckas med samverkan bygger på en gemensam grund att stå på samt delaktighet, detta var syftet med ett gemensamt deltagande. Efter konferensen har gruppen haft regelbundna möten. Lokalt på Tjörn har en arbetsgrupp bildats, där målet är att arbeta fram ett röda tråden program. Ett program som visar hur arbetet skall bedrivas med den tobakspreventiva frågan inom kommunen. I gruppen ingår skolsköterskor, skolkuratorer, personal från folktandvården, verksamhetsområdeschef från barn- och utbildningsförvaltningen, lärare från högstadieskolorna samt folkhälsoplanerare. I slutet av projektet tillkom även representant från fritidsförvaltningen. Erfarenheterna från denna lokala samverkansgruppen har delgivits den övergripande samverkansgruppen och Stenungsund ser ett klart behov av att införa en lokal samverkansgrupp för det fortsatta tobakspreventiva arbetet efter projektets slut. Samverkansgruppen fick uppdraget att lyfta in frågan i respektive verksamhet vad de behöver för att utveckla och bedriva ett långsiktigt tobakspreventivt arbete på bästa sätt. Önskemålen från samverkansgruppen har beslutats av ledningsgruppen. Resultatet från analysen redovisas nedan. 3.2 Gemensamma utbildningsinsatser Gemensamma utbildningsinsatser har genomförts för att ge personalen som möter barn och ungdomar mer redskap och motivation i sitt arbete. Föreläsningar: Verksamheterna har inbjudits till två olika föreläsningar vid olika tillfällen Håkan Andersson Psykiatriker som föreläser om beteendeförändring. Varför gör jag inte så som jag innerst inne vill? Margareta Haglund tobakspolitisk expert som föreläser om tobaksindustrin "Tobaksindustrin still going strong!" - om att sälja cancer och hjärtinfarkt. Dessa föreläsningar var förlagda i Nösnäsgymnasiums aula och för personalen där var detta ett tillfälle för kompetensutveckling inom ämnet, förutom att alla övriga verksamheter var inbjudna också. Totalt ca 200 stycken deltog vid dessa tillfällen. Motiverande samtalsmetodik 16 personer gavs möjlighet att genomföra utbildning i Motiverande samtalsmetodik. Deltagare var pedagoger från gymnasiet, kuratorer, skolsköterskor och barnmorskor från mödravårdcentralen och ungdomshälsan. Genomgående var denna utbildningsinsats mycket uppskattad, där alla ansåg att de kommer att ha stor nytta av utbildningen i sitt vardagliga tobaksförebyggande arbete. Vidare ansåg de att de kommer ha mycket stor användning av kunskaperna och kunskaperna kommer ge ökad trygghet i samtal med barn och ungdomar. 7

8 Rökavvänjningskurs (SU) 4 deltagare från skolhälsovården samt folktandvården deltog i en utbildning till diplomerad tobaksavvänjare. Fördjupad tobaksutbildning teori och praktik Det genomfördes en fördjupad utbildning inom tobaksområdet. 4 halvdagar i samverkan med hälsopedagog från Folkhälsokommittén i Västra Götalands län och extern konsult. Innehållet var både teori om tobak och en metod del hur undervisning om tobak kan ske. Deltagare i den utbildningen var från skolhälsovården, folktandvården samt pedagoger från högstadiet. 24 stycken deltog i denna utbildning. SOTIS (samtal om tobak i skolan) I samverkan med Länsstyrelsen anordnade projektet en utbildningsdag i SOTIS. En metod för att samtala med tonåringar om tobak. Samtalet anpassas utifrån elevernas erfarenheter av tobaksbruk, i syfte att stärka tobaksfrihet eller begränsa ett redan påbörjat bruk. Stenungsund och Tjörns skolsköterskor var inbjudna att delta tillsammans med regionen i övrigt. 4 stycken skolsköterskor från Tjörn och Stenungsund deltog. Båda kommunerna använder denna modell i högstadiet samt Tjörn använder den på gymnasiet. 3.3 Lokal resursperson Under tobaksprojektets analysfas identifierades behov av att tillsätta en nyckelperson som har god lokal förankring för att öka möjligheterna till långsiktighet även efter projektets slut. Nyckelpersonens uppdrag var att sätta en lokal struktur vid varje skola/respektive skola inom Tjörns och Stenungsunds kommun. (se bilaga 3). Genom att arbeta med lokala resurspersoner finns projektidén kvar efter projekttidens slut. Personen finns kvar i verksamheten och identifierats med frågan en längre tid efteråt. De lokala resurspersonerna i grundskolan i båda kommunerna har haft stort utbyte av varandras erfarenheter, då de varit i olika fas och har kunnat delge varandra om processen. Stenungsund Den lokal resurspersoner arbetar som skolsköterska. Huvudfokus från start vara att arbeta fram förslag på struktur samt policy och regler för hur skolorna skall hantera tobaksfrågan (se separat bilaga). Förslaget har presenterats för rektorsgrupp och målsättningen är att sprida detta i hela grundskolan. Lokala resurspersonen i grundskolan var pådrivare att fem pedagoger alternativt skolvärdar från de tre olika högstadieskolorna deltog i den fördjupade tobaksutbildningen som anordnades inom projektet. Målsättningen var att de skulle bilda en arbetsgrupp på respektive skola för att arbeta mer aktivt med det tobakspreventiva arbetet. En av högstadieskolorna (Stenungskolan) kom igång med det arbetet och den gruppen arbetade fram upplägget för en tobaksfri skoltid som fastställdes av rektor från och med skolstart hösten Diskussioner förs idag att övriga två högstadieskolor kommer att införa detta med start hösten

9 En målsättning är att inarbeta tobaksundervisningen i livskunskapsämnet på ett tydligare sätt. Att arbeta med information och underlätta för pedagoger att arbeta med tobaksfrågan har föranlett starten med en informations- och metodbank som finns på digitala kommunikationsverktyget Fronter. Fronter är ett forum som elever, lärare och personal har tillgång till. Där skall erbjudas information med länkar för eleverna och tips och råd för föräldrar samt en metodbank som lärarna kan delge varandra. Informations- och metodbanken är under påfyllnad och kommer att marknadsföras så snart det arbetet är färdigt. Lokala resurspersonen har sammanställt en folder (se separat bilaga) som vänder sig till föräldrar till ungdomar i högstadiet. Den ger information om hur föräldrar kan stötta sina ungdomar så att de inte börjar använda tobak och tips på hur de kan förhålla sig i tobaksfrågan. Foldern är tänkt att delas ut på föräldramöten. Arbetet som den lokala resurspersonen drivit har uppmärksammat på ett positivt sätt och beslut har tagits att utöka hennes tjänst under 2011 med 10 % att arbeta med tobaksförebyggande arbete samt att sprida detta arbete i hela grundskolan. Som en kartläggning hur ungdomar ser på tobak och tobaksbruk har en webbenkät framställts och innehåller frågor om ungdomars tobaksvanor och vänder sig till ungdomar i årskurs 6-9. Denna enkät är under ifyllnad och skall sammanställas under våren Lokala resurspersonen har deltagit i de gemensamma utbildningsinsatserna samt varit representant i den övergripande samverkansgruppen. På Nösnäsgymnasiet har två lärare getts möjlighet att fokusera på det tobakspreventiva arbetet på skolan. De är lärare på de yrkesförberedande programmen El och Barn- och fritid. Deras roll har dels varit att fokusera extra i sina respektive klasser samt att belysa det tobaksförebyggande arbetet på skolan. De har haft dialog med livskunskapslärarna angående att belysa tobaksfrågan i livskunskapsämnet. De medverkade till att en tobaksföreläsning anordnades under en temadag samt tittat över skolans tobakspolicy. Själv har de deltagit i MI utbildningen som anordnades inom projektet. En erfarenhet de hade nytta av då de valde att fokusera extra i sin egen klass vad gäller tobaksfrågan. De genomförde en enkät för att få en uppfattning om ungdomarnas eventuella tobaksvanor och vilka faktorer som bidrog till tobaksbruket alternativt att avstå. Detta tillsammans med filmvisning av Tobakens barn låg till grund för motiverande gruppsamtal i klassen. Eleverna har också motiverats till att välja tobaksämnet i sina projektarbeten. En grupp på Barn och fritidsprogrammet valde tobaksindustrin som ämne. Under den Nationella tobaksfria veckan (v 47, 2010) valde skolan att via affischer, bildspel och filmvisning på klassrådstiden med efterföljande diskussion att fokusera på tobaksfrågan. Denna vecka väckte mycket prat på skolan och diskussioner om tobak. Personalen på skolan har vid två tillfällen hänvisats att på sin konferenstid delta i de anordnade föreläsningarna (se 3.2) 9

10 Tjörn Den lokal resurspersoner arbetar som skolsköterska. Här har den lokala resurspersonen varit sammankallande, föredragande och samordnande för det lokala nätverket (Röda tråden). Den gruppen har arbetat fram ett förslag på struktur samt policy och regler för hur skolorna skall hantera tobaksfrågan (se separat bilaga). Programmet har presenterats för rektorsgrupp och därefter har lokala resurspersonen presenterat det på skolorna. Lokala resurspersonen har varit en viktig länk i arbetet att utveckla Örebro preventionsprogram (ÖPP) inom skolan. ÖPP är ett förebyggande program som handlar om att stärka upp föräldrarna i deras roll när det gäller att vara restriktiva till alkohol mot sina ungdomar. Genom att använda en genomarbetad och känd modell för skolans personal är det en väg att gå för att nå ut till föräldrar även i tobaksfrågan. Ett annat sätt att nå ut till föräldrarna är via skriftlig information. Lokala resurspersonen har sammanställt en folder (se separat bilaga) i samverkan med lokala samverkansgruppen som vänder sig till föräldrar till ungdomar i högstadiet. Den ger information om hur föräldrar kan stötta sina ungdomar så att de inte börjar använda tobak och tips på hur de kan förhålla sig i tobaksfrågan samt vart de kan få hjälp och stöd i kommunen. Foldern delas ut på föräldramötena efter diskussion om tobaksfrågan. Lokala resurspersonen har deltagit i och haft en rådgivande roll i de gemensamma utbildningsinsatserna samt varit representant i den övergripande samverkansgruppen. På högstadieskolan Häggvallskolan genomfördes en kartläggning kring elevers syn på tobak och tobaksförebyggande insatser. Frågeställningar vi ville ha svar på var följande Vad hindrar dig som elev från att börja röka? Vad är orsaken till att du som elev röker? Hur skulle du som elev vilja att skolan arbetade förebyggande kring rökning? Vilket stöd ska vi ge elever som röker och som vill sluta röka? Alla tillfrågade elever, rökare som icke rökare är överens om att många börjar röka på grund av grupptrycket. Men även de som står emot gör det på grund av gruppåverkan. Ingen av mina kompisar röker så de finns ingen anledning att börja. Andra faktorer som ungdomarna lyfte fram som bidrog till tobaksbruk var: Grupptrycket, men också självförtroende. Man kanske inte har en bra förebild, eller någon man ser upp till som röker Röker alla man umgås med så är det nog lätt att börja Man kanske börjar röka för att visa för de man umgås med att man är cool. 10

11 Generellt har eleverna inga konkreta förslag på hur skolan kan påverka. De tillfrågade ungdomarna var alla överrens om att skolan nog inte kunde påverka tobaksbruket men skolans arbete med att involvera föräldrarna uppfattades som bra. Att skolans tobakspreventiva arbete ändå påverkar visades genom att många av de tillfrågade refererade till de övningar och samtal som skolan haft kring rökning/snusning. 3.4 Delprojekt Folktandvården Stenungsund intensifierade och förfinade sitt tobakspreventiva arbete genom projektet och bedriver idag tobaksinformation för åk 6 och åk 9 i samband med klassrumsbesök en gång/år. En tandsköterska har deltagit i den övergripande samverkansgruppen samt utbildningsinsatser inom projektet. En annan tandsköterska har utbildats i tobaksavvänjning för att vid behov hjälpa och motivera patienter i sitt tobaksstopp. Vid undersökning ställer personalen frågan om patienten använt tobak senaste veckan och kan därmed fånga tobaksbrukare för att motivera till stopp. Folktandvården Tjörn deltog i projektet och påbörjade sitt tobakspreventiva arbete. Utifrån erfarenhetsutbyte med Folktandvården i Stenungsund resulterade deras medverkan till att de idag har tobaksundervisning för elever i åk 5 och åk 7 i samband med klassrumsbesök, en gång/år. Två stycken tandsköterskor har deltagit i projektets utbildningsinsatser samt deltagit i den lokala och den övergripande samverkansgruppen. Mödravårdscentralen (MVC) båda kommunerna har gemensam mödravårdscentral. Mödravårdscentralen har efter erfarenheter inom projekttiden ändrat fokus från samtal om tobak med den gravida kvinnan till att omfatta hela familjen. Utgångspunkten för MVC var om det tobaksförebyggande arbetet på mödravårdscentralen kan bidra till en ökad motivation för den gravida att bli rökfri och därigenom främja sin egen och det kommande barnets hälsa? De erbjöd samtliga rökande gravida i Stenungsund och Tjörns kommun rökavvänjning i grupp. Två grupper a 6 tillfällen startade under hösten Upplägget i rökavvänjningsgrupperna var baserade på den metod som används vid rökavvänjningspolikliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Max åtta gravida i varje grupp. Metodiken går ut på att uppmärksamma kvinnan på att hennes livsstil innebär hälsorisker för henne och sitt väntade barn och att få henne att själv reflektera över behovet av en förändring. Hon blir då den som tar initiativet och själv tar ansvar för hur förändringen skall gå till med stöd ifrån gruppledarna. De som deltog i gruppen beskrev ett bristande stöd ifrån partnern. Alla deltagarnas partners var rökare eller snusare. Då ändrades fokus från rökavvänjning för gravida till den tobaksfria familjen? Att med motiverande hälsosamtal i grupp, hitta den egna motivationen till förändring och öka möjligheten till en tobaksfri familj. 11

12 Det beslutade att även partnern skulle inbjudas till gruppträffarna, dels för egen motivation till förändring samt som stöd för sin gravida partner. Två barnmorskor har via projektet fått möjligheten utbilda sig i MI, motivating interviewing. Fritid Fritidsgårdarna i Stenungsund har fokuserat på tobaksindustrin och hur marknadskrafterna påverkar. En student från SU Folkhälsovetenskapliga programmet ansvarade och genomförde dessa temakvällar genom filmvisning av Tobakens barn med efterföljande diskussion. Tre temakvällar på fritidsgårdarna genomfördes samt ett tillfälle i en åk 9 under skolans temavecka. Fritid Stenungsund inbjöd också kommunens årskurs 8:or till ungdomsteatern Ung utan pungs föreställning Det suger. En föreställning som behandlar grupptryck och droger. Genom att främja kreativitet inom ett angeläget ämne som tobak och tobaksprevention ville Fritidsgårdarna i Stenungsund utlysa en bildtävling för ungdomar där resultatet presenterades som en utställning under den nationella tobaksveckan (v 47) i Kulturhuset Fregatten. Bildtävlingen hade en hälsofrämjande ingång där ungdomarna genom att uppmanas till att fundera på hur de kan ta ställning mot tobak och se fördelarna att var utan det kan leda till att de inte frestas att prova på. Samt att ta tillvara unga människors kunskap, tankar och idéer i ämnet. I inledning av hösttermin 2010 kom alla årskurs 7:or på besök på kommunens fritidsgårdar där de fick information om aktiviteten. Under höstterminen skulle det anordnas temakvällar runt fotohantering och bildbehandling för att utveckla och locka fler deltagare. Tyvärr blev denna aktivitet inte av på grund av ointresse från ungdomarna. Reflektioner från fritidspersonalen visade på felsatsning vad gäller målgrupp. Höstterminen årskurs 7 är de allra flesta eleverna inte riktigt där i frågeställningen. Nyttjande av tobak är för de flesta en ovanlig företeelse. Kanske resultatet blivit bättre om målgruppen varit hela högstadiet och möjligheten att involvera ungdomar redan i informationsstadiet? En av fritidskonsulenterna inom Kultur och fritid Tjörn har getts möjlighet att påbörja ett strukturarbete angående fritids roll i det tobaksförebyggande arbetet. Dokument med struktur och policy har sammanställts och kommer att vara vägledande i vidare arbete. Fritidskonsulenten har deltagit i den lokala samverkansgruppen på Tjörn för att inarbeta deras roll i röda tråden arbetet. På grund av omorganisation har frågan inte varit prioriterad och konsulenten har svårt att få gehör i egna organisationen just för tillfället. 3.5 Föräldraengagemang En föräldrafolder har framställts i respektive kommun som ger information om hur föräldrar kan stötta sina ungdomar så att de inte börjar använda tobak och tips på hur de kan förhålla sig i tobaksfrågan. Tjörn har också en hänvisning om vart de kan få hjälp och stöd i kommunen. Foldern delas ut på föräldramötena. 12

13 På Tjörn har de valt att vid föräldramöten på högstadiet lyfta in ett avsnitt om tobak och hur viktigt föräldrars ställningstagande är. Detta görs vid en ÖPP presentation. Vid upptäckt av tobaksbruk hos ungdomarna meddelas föräldrarna omedelbart och föräldrarnas roll förstärks ytterligare till att motivera ungdomarna till att avstå med stöttning från skolhälsovården. 3.6 Mediearbete Lokaltidningen har varit inbjuden att delta i genomförda föreläsningar samt ungdomsteateruppsättningen. De har också informerats om projektets aktiviteter och målsättning. Projektet har omnämnts i lokaltidningen 4 gånger under projekttiden. 3.7 Utvärdering/uppföljning Sista års studenter vid Högskolan Väst tillfrågades om att utvärdera samverkansprocessen i tobaksprojektet. Det arbetet påbörjades och delvis genomfördes men inte till fullo. Av olika anledningar är den utvärderingen i dagsläget inte slutförd. Projektledaren valde att samla deltagarna i samverkansgruppen för att göra en avstämning hur de har upplevt projektet samt vilka effekter tobaksprojektet har haft på deltagarna och deras verksamheter. Som metod valdes fokusgrupp och frågeställningarna var; Vad konkret har tobaksprojektet bidragit till ert tobaksförebyggande arbete? Har ni förändrat något i verksamhetens arbetssätt? Vilka erfarenheter har ni gjort? Hur kommer arbetet att fortleva/fortsätta? Det som deltagarna framhöll var värdet av utbildningsinsatserna. Det har stärkt upp dem själva i rollen och kunskapen har gett dem motivation att arbeta vidare med tobaksfrågan. Nya arbetsmetoder används och insikten att det lilla kan göra något stärks. Att bedriva ett projekt ger större fokus på tobaksfrågan och medvetandegör flera om frågans vikt. Att ingå i en grupp (projektet) med samma intresseområde ger större skärpa i den egna verksamheten samt stöd i det egna arbetet, ensam är svag var det någon som nämnde. Deltagarna framhåller att projektet har bidragit till nya kontaktvägar för samverkan. 3.8 Vidmakthållande Lokala samverkansgruppen på Tjörn kommer att träffas regelbundet för att fortsätta diskussion och erfarenhetsutbyte i det tobaksförebyggande arbetet. Denna grupp skall arbeta vidare med att ta fram färdiga lektionsupplägg för livskunskapsämnet med olika ingångar på tobakstemat, där syftet är att ge eleverna ökad kunskap om tobakens påverkan på hälsa, miljö och samhälle samt stärka dem att avstå tobak. Behov av lokal samverkansgrupp i Stenungsund är identifierad och kommer att drivas av den lokala resurspersonen under 2011 tillsammans med drogförebyggaren. Lokala resurspersonen 13

14 har utökat sin tjänst med 10 % under 2011 för att fortsätta det påbörjade tobaksförebyggande arbetet. 3.9 Omvärldsfaktorer Då en stor del av projektet har involverat skolsköterskor påverkades projektet av den stora massvaccinationen under hösten Deras fokus hamnade på att strukturera och genomföra vaccinationer på kommunens skolor. Vårdvalet 2009 påverkade primärvårdens deltagande i projektet. Tidigare hade vårdcentralerna i kommunerna hälsopedagoger anställda som sågs som en naturlig samverkanspart i frågan men de rationaliserades bort i samband med vårdvalet. En annan påverkande faktor är projekttiden. Denna typ av arbete kräver ett långsiktigt tänk vilket bör beaktas i utlysningar av projektmedel. 4.0 Diskussion: Ser man till syfte och mål med projektet kan man inte i dagsläget säga att det är uppnått, medan delmålen däremot är mer eller mindre uppfyllda. Svårigheten med måluppfyllelsen har varit att målet för projektet var ospecifikt. Detta har löpande diskuterats och gett en lärdom för framtida målformuleringar av projektansökningar. Att ha ett tydligt mål att arbeta mot ger en klarhet samt en känsla av nöjdhet när det är uppnått. Frågan är självklar men ingen vill ta i den! detta är ett påstående som några deltagare i samverkansgruppen håller med om. Att tobaksområdet är angeläget råder det enighet om men få är beredda att bidra med tid och resurser till en förändring därför ger ett projekt större fokus på frågan. En förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt tobakspreventivt arbete är just ledningsfrågan. Eldsjälar finns i varje verksamhet som vill arbeta med frågan men deras engagemang måste lyftas upp och bekräftas genom att ledningen tar området på större allvar och avsätter tid samt modet att ta beslut. Trots att projektet bidrog till just tid och möjligheter för några eldsjälar att driva frågan så var det ibland svårt att få till tid i vardagen. Trots svårigheter så har deltagarna i projektet åstadkommit många bra resultat och underlättat vidare tobakspreventivt arbete genom upparbetade strukturer. Fördelarna har också varit att projektet medvetandegjort andra delar inom tobaksområdet som inte ingick i projektet så som tillsyn och tobaksfritt arbetsliv. Effekterna av det får framtiden visa. Ambitionen vid starten var att involvera flera aktörer som möter barn och ungdomar i sitt dagliga arbete för att sprida budskapet så brett som möjligt. Samverkan mellan de olika aktörerna har fungerat bra och har varit en stor bit av projektet och ökar förutsättningarna för långsiktighet och vidare nätverksbyggande. Tobaksförebyggande arbete måste man se långsiktigt och man kommer förhoppningsvis framöver att kunna skörda resultat som delvis har med tobaksprojektet att göra. Att arbeta tobaksförebyggande med barn och ungdomar handlar inte enbart om klassundervisning. Det 14

15 måste bland annat finnas en policy och en handlingsplan på skolan som alla känner till och arbetar efter. Detta har projektet uppnått vilket har gett verksamheterna tydligare struktur och en samsyn över gränserna. Ambitionen efter projektet bör vara att införa detta i alla skolor och på alla nivåer samt att hålla dem vid liv så att de fortsättningsvis skall vara ett stöd i det tobakspreventiva arbetet. Genom att flera aktörer så som folktandvården som möter alla elever når budskapet om tobakens skadeverkningar ut ytterligare med regelbundenhet. Att arbeta med tobakspreventiva insatser innebär också en viss portion av mod. Att våga ta det där obekväma beslutet om att exempelvis vara en tobaksfri skola ses inte med blida ögon av alla men med det goda syftet det innebär bör det beslutet inte vara svårt för fler att ta. Slutligen finns det en risk att man förlorar vissa vinster om man nu tar bort fokus från tobaksfrågorna eftersom projektet har bidragit till att en aktivitet råder runt om i de olika verksamheterna. Denna aktivitet kan pågå länge men då måste det finnas ett fortsatt stöd att hålla lågan vid liv. Om så inte sker finns risken att mycket av det nedlagda arbetet har varit ogjort. Men som sagt det tobakspreventiva arbetet bör bedrivas på bred front av olika aktörer samt ha god förankring på ledningsnivå för bästa utfall. Konkreta resultat av projektet Mödravårdscentralens (MVC) samtal kring tobak omfattar hela familjen inte bara den gravida kvinnan Folktandvården arbetar strukturerat med tobaksinformation till elever Föräldrafoldrar har framställts En skolsköterska har fått utökad tjänst med 10 % för att arbeta med tobaksfrågor under 2011 En högstadieskola i Stenungsund har infört tobaksfri skol-/arbetstid (de två övriga kommer troligtvis att introducera detta nästa läsår) Infört tobak i ÖPP samtalet med föräldrar Framställt policy och handlingsplaner runt tobaksfrågan i grundskolan. Lokal samverkansgrupp på Tjörn angående tobak Ökad samverkan inom kommunens olika verksamheter samt folktandvård och mödravård. Erfarenhet visar att rökavvänjning i grupp för högstadieelever inte är att föredra, de är inte mogna för den processen utan bör erbjudas individuell hjälp. Skolhälsovården använder sig av samtalsmodellen SOTIS i hälsosamtalen på högstadiet. Utbildningen MI (motiverande samtalsmetod) har bidragit till bättre samtal i arbetet enligt de medverkande. 15

16 Bilaga 1 Folkhälsosamordnare Stenungsund Stenungsund Samverkansgrupp Representanter; Verksamhetschefer Drogförebyggare Folkhälsosamordnare 4 träffar/år Folkhälsoråden Tjörn och Stenungsund Ledningsgrupp Projektledare 50% Folkhälsosamordnare Tjörn Tjörn Uppväxtgruppen Representanter från; Verksamhetschefer Drogförebyggare Folkhälsosamordnare Polis Samverkansgrupp 2-3 träffar/termin Representanter från; Primärvård/MVC Folktandvård 16

17 Bilaga 2 Egen finansiering Tid folkhälsosamordnare Tjörn : - Tid folkhälsosamordnare Stenungsund : - Workshop Tjörn (tid deltagare) : - Konferens (tid för deltagare) : - Möte samverkansgrupp (tid deltagare) : - Möte ledningsgrupp (tid deltagare) : - Möte lokal samverkansgrupp Tjörn : - Deltagande i utbildning och föreläsningar : :- 17

18 Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning Lokal nyckelperson på skola. Bakgrund: Under tobaksprojektets analysfas identifierades behov av att tillsätta en nyckelperson som har god lokal förankring för att på bästa sätt lyckas bedriva ett långsiktigt och strukturerat tobakspreventivt arbete i respektive kommun. Nyckelpersonens uppdrag: Sätta en lokal struktur angående det tobakspreventiva arbetet vid varje skola/respektive skola inom Tjörns eller Stenungsunds kommun. I denna struktur innefattar att utveckla rutiner och samverkan med folktandvård, fritid, ungdomsmottagning och primärvård (MVC). Samt att införliva tobak i ÖPP, föräldramöten, livskunskap, temadagar och övriga skolämnen. Hitta och utveckla forum för kunskapsinhämtande om ungdomars egna attityder samt värderingar kring tobak. Skapa delaktighet från ungdomarna själva för att hitta motverkande åtgärder. Utveckla en tydlig struktur för kommunikation med föräldrar. Summera och dra lärdom om tidigare genomförda projekt/arbeten inom det tobakspreventiva arbetet. Samverka med den andra kommunens nyckelperson(er) i syfte att utbyta erfarenheter. Undersöka skolpersonalens behov och önskemål av pedagogiskt material för det tobakspreventiva arbetet. Tillsammans med projektledare utveckla en röd tråd i det tobaksförebyggande arbetet för att få ett flöde över grundskola och gymnasiet. Övergripande mål: Utveckla långsiktiga hållbara metoder och strategier som verkar tobaksförebyggande mot barn och ungdomar i Tjörns och/eller Stenungsunds skolor (kommun). 18

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer