Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept"

Transkript

1 Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning och ägande av äldreboenden Hur du gör behovsanalyser? Ny teknik för äldre och nya möjligheter för boendet Få kunskap om framgångsrika boendekoncept Moderator Hanna Falk, utvecklingsstrateg, Tre Stiftelser Talare: Anders Nordstrand, VD, Micasa Sara Nordenhielm, projektledare, FoU Väst/GR Morgan Andersson, arkitekt SAR/MSA, tekn lic, Chalmers Yvonne Westerberg, arbetsterapeut, Ergoflora Lisbeth Lindahl, forskare, FoU Väst/GR Irene Wormell, projektledare, Aktiv senior AB Kerstin Kärnekull, arkitekt SAR/MSA och bostadsdebattör Per Aase, arkitekt Péter Kovács, ordförande, kommunstryrelsen Höganäs kommun Hanna Falk, utvecklingsstrateg, Tre Stiftelser Ingegerd Bucht, chef, lokaler på socialförvaltningen, Luleå Gustav Björkman & Eric Liljeström, Hemsö fastigheter AB u Konferens januari 2013, Göteborg

2 Konferensprogram Onsdag 30 januari 9.00 Kaffe och löpande registrering 9.30 Moderator, Hanna Falk, inleder konferensen Hanna är fil dr, sjuksköterska och arbetar som forskningsstrateg vid Tre stiftelser. Hon är också verksam som forskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet Om att äga och förvalta äldreboenden Vad är ett attraktivt boende och hur interagerar den senaste forskningen och kunskaperna med den boendes behov? Så ser utvecklingen ut inom äldreboende behov och efterfrågan Vilka frågor tar vi med oss i planeringen? Hur kan du applicera samma tänkande i din kommun? Anders Nordstrand, VD Micasa Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också ett antal senior-, trygghets- och studentboenden. Fastighetsbeståndet omfattar 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter Förmiddagsfika Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre - arbetssätt och erfarenheter Hur kan du planera för attraktiva och bra boenden för morgondagens äldre? Vilka metoder kan du använda för att planera strategiskt? Hur kan du koppla ihop kunskaper från äldreomsorg och samhällsbyggnad? Erfarenheter från samverkan inom och mellan kommuner Sara Nordenhielm, projektledare FoU i Väst/GR Sara har arbetat med det av Hjälpmedelsinstitutet finansierade projektet integrerad bostadplanering med fokus på äldre. Kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Tjörn medverkade i projektet. Sara kommer att berätta hur man utformat ett tvärfunktionellt samarbete för att identifiera behov och efterfrågan Bygger vi rätt? så skapar du boenden som möter brukarnas behov Hur kan vi anpassa våra särskilda boenden efter brukarnas behov? Hur använder vi dagens äldreboende? Är våra äldreboenden avsedda för dagens användare? Vad skiljer det särskilda boendet från det ordinära? Morgan Andersson, Arkitekt SAR/MSA, tekn lic, Chalmers Morgan studerar och forskar i funktion och användning av särskilda boendeformer för äldre i relation till primärbrukarnas behov; de äldre och personalen. Målet är att återföra kunskaper och erfarenheter till byggprocessen; såväl till dem som projekterar och utformar som till äldreomsorgen Lunch Tillgänglig och trygg utomhusmiljö som stimulerar och ökar livskvaliteten för den boende Hur skapar du en attraktiv utomhusmiljö med god funktion för de olika boendeformerna i enlighet med den senaste forskningen? Hur ser en optimal utomhusmiljö ut för personer med demenssjukdom som skapar trygghet och stimulans? Hur lyckas du skapa en god utomhusmiljö i boenden för äldre i storstäderna? Yvonne Westerberg Yvonne driver företaget Ergoflora och har arbetat som terapeut med trädgårdsterapeutisk inriktning sedan Hon är grundare och utvecklare av hälsoträdgårdar såsom Sinnenas trädgård och Haga Hälsoträdgård Tillgänglighet, gemenskap & ny teknik projektet Gôr-bra för äldre Vad kan man lära av ett försöksprojekt med fokus på tillgänglighet, gemenskap och ny teknik? Vilken betydelse har samverkan för att äldre ska kunna bo kvar? Vilka framgångsfaktorer bidrog till projektets resultat? Vad krävs för att lärdomar från projektet ska kunna implementeras? Lisbeth Lindahl, forskare, FoU i Väst/GR Under har Lisbeth arbetat med ett stort försöksprojekt i Göteborgs Stad med konkreta förbättringar av äldres boendemiljö, samt försök med vardagsteknik för äldre och anhöriga. Föreläsningen varvas med filmvisning och kommer att handla om vad man kan lära sig av det här projektet Eftermiddagsfika Bo bra på äldre dar idékatalog Vad är ideamapping? Hur gick man tillväga och vad kom man fram till? Så implementerar du ideamapping Vilka aspekter måste vara med i planeringen? Praktikfall Praktikfall

3 Konferensprogram Torsdag 31 januari Hur kan vi utnyttja de äldres potentiella resurser för att skapa ett bättre livsrum för dem? Irene Wormell, Projektledare Aktiv Senior AB Irene har varit ledare i projektetet Bo bra på äldre dar som delats mellan kommunerna Kristianstad, Vellinge och Ängelholm och som samordnats av Kommunförbundet Skåne. Med hjälp av innovationsverktyget IdeaMapping från Danmark har man analyserat och kartlagt de äldres framtida behov och krav gällande boende. Undersökningen var baserad på gruppdiskussioner bland en mångfald av aktörer på Äldrebo-området. Resultatet är publicerat i Idékatalog, Under sitt anförande kommer hon att berätta om studien i en tematisk sammanställning om Bostadsplanering; Planlösning; Sociala aspekter; Livskvalitet; Särskilda behov Konferensens första dag avslutas 9.00 Moderator Hanna Falk inleder konferensen Den äldre befolkningen mår allt bättre. Forskning visar att morgondagens äldre kommer att leva längre och vara mer aktiva, vilket ställer höga krav på hur vi utformar framtidens äldrevård och boendelösningar för ett gott åldrande HBT-äldreboende ett projekt där resultatet har omvandlats till en fiktiv byggnad Var och hur ska HBT-personer bo när de blir äldre? Ska de tillbaka i garderoben? Efterfrågas särskilda boenden för HBT-personer? Måste boendet förändras när samhället gör det? Vilka är HBT-personers behov, önskemål och farhågor? Per Aase, arkitekt Per Aase arkitektbyrå har tillsammans med Sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet gjort en kartläggning om vikten av att kunna förena öppenhet mot omvärlden och samtidigt skapa en trygg miljö som bygger på den tillit och gemenskap man känner inom HBT-samhället. Utifrån resultatet har arkitektkontoret tagit fram en ritning på hur ett äldreboende för HBT-personer skulle kunna se ut Gemenskap och trygghet nyckeln till ett bra liv som äldre! Hur planerar och förvaltar du för gemenskap, och hur kan du förebygga ensamhet? Hur ser sambandet ut mellan grannkontakter, grannsamverkan och livskvalitet? Vad kan olika boendeformer för seniorer betyda? Hur kan du själv tänka kring ditt boende som äldre? Kerstin Kärnekull, arkitekt SAR/MSA och bostadsdebattör Kerstin är arkitekt, föreläsare och medlem i forskargruppen Bo i gemenskap. Tidigare har hon bland annat varit utvecklingschef på SABO och VD på BFAB. Hon har skrivit boken Bygga för seniorer, är medförfattare till Bygga seniorboende tillsammans en handbok och Bo på äldre dar exempel och idéer från England, Nederländerna, Tyskland och Danmark. Själv bor hon sedan 20 år i Färdknäppen på Södermalm i Stockholm, ett kollektivhus för personer i andra halvan av livet Förmiddagsfika Hemsö om framtidens äldreboenden vilken kunskap finns och hur används den? Hur kan kunskap och forskningsfront om hur äldre och dementa uppfattar sin omvärld användas vid byggnation och ombyggnation av äldreboenden?

4 Vilken kunskap finns idag om hur äldreboenden och demensboenden bör byggas? Behovet av att sammanställa kunskap och skapa ett kunskapsnav hur kan kunskapen spridas än mer? Gustav Björkman och Eric Liljeström Gustav arbetar som chef för strategi och transaktion på Hemsös huvudkontor och Eric Liljeströmär förvaltare av Älandsgården i Härnösand Så säkerställer du en kostnadseffektiv upphandlingsprocess, projektering samt sänkta byggkostnader vid nybyggnation! Hur arbetar du med strategisk partnering med entreprenörer eller samverkansteam för minskade byggkostnader och snabbare byggstart? Hur kan kommunerna skapa gemensamma inköpscentraler? Vad innebär LoU för offentliga beställare och hur ser samarbetsformerna ut mellan privata och kommunala aktörer? Gösta Fernström, ingenjör och egenföretagare Gösta är ingenjör och företagare, känd författare och chefsutvecklare i bygg- och fastighetsbranschen. Idag driver han all samverkansoch partneringutbildning åt Byggherrarna i Sverige. sjukdom och funktionsnedsättning? Hur kan du omorganisera omsorgen så att varje unik individs vilja, resurser och behov identifieras vilket kan stärka hans eller hennes känsla av sammanhang? Hanna Falk, forskningsutvecklare, Tre Stiftelser Eftermiddagsfika Sveriges modernaste äldreboende ett samarbetsprojekt Hur vi politiker, brukare och vårdpersonal, enhetschefer, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal vill bygga Sveriges modernaste äldreboende Ingegerd Bucht, chef lokaler på socialförvaltningen, Luleå Ingegerd är sjuksköterska med inriktning på äldrevård och chef för lokaler, socialförvaltningen i Luleå. Ingegerd har arbetat med att projektera äldreboenden och med äldrefrågor sedan Hon har varit chef med ansvar för äldreboenden, ordinärt boende, HsL och funktionshindrade Konferensen avslutas Lunch Fixar Malte ett experiment som blev en succé! Det började för 12 år sedan när Malte Larsson i Höganäs började åka ut till äldre och hjälpa till med sådant som låg utanför hemhjälpen och räddningstjänsten. Det kunde vara allt från att byta glödlampor, hänga gardiner till att ställa in rätt radiokanal på radion. Samtidigt kollade han halkskydd, lösa sladdar och höga mattkanter. Resultatet blev en halvering av fallolyckor i hemmet! Idag är Fixar-Malte ett koncept i 183 kommuner. Péter Kovács, ordförande, kommunstryrelsen Höganäs kommun Péter är ordförande i Höganäs kommunstyrelse sedan Han var tidigare socialnämndens ordförande och ordförande i Kommunförbundet Skånes beredning för äldrefrågor. Péter var även ledamot i äldreboendeberedningen, samt idékläckare för fixartjänsten Fixar- Malte Personcentrerad salutogen vård- och omsorg av äldre att främja gott åldrande Vad är hälsofrämjande äldreboende? Vad händer om du fokuserar på hälsa och resurser snarare än

5 Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Bostäder för äldre är en brännhet fråga! Snart är var femte svensk över 65 år och lämpliga bostäder saknas. Oavsett vilka vi är så är det vår framtid det handlar om. Vårt samhälle är under ständig förändring och vi som individer utvecklas konstant, och detta ställer större krav på vårt boende. Om 7-10 år kommer det råda en stor brist på boende för äldre då vår nya generation äldre, 40-talisterna, ska bo och leva. De kommer att ställa helt andra krav på sitt boende än tidigare generationer. Vi blir allt friskare högre upp i åldrarna vilket gör det möjligt för oss att vara ännu mera aktiva även efter pensionsåldern. Vi behöver redan nu se detta som en stor samhällsfråga och inte bara en fråga för vård- och omsorg. För dig som är med och planerar för äldres boende är det många faktorer att ta hänsyn till: Hur ser demografin ut? Kan vi använda befintliga byggnader eller behövs nybyggnationer. Kan man arbeta efter koncept, vilka finns det och vilka är bra? Hur har de äldres behov ändrats och vad ser vi i framtiden? Vad kan den nya tekniken ge oss för möjligheter och vilka hinder finns det? Konferensen Boende för äldre 2013 har skapats utifrån ett brett behov från beslutsfattare att veta vilka vägar man ska välja. Idag arbetar man väldigt olika från kommun till kommun och det finns ingen riktig vägvisare, i alla fall inte politisk. Behovet av att lära sig från de goda exemplen är stort och ett utbyte av goda erfarenheter är livsviktiga. Det finns många bra exempel på lyckade projekt, likaså motsatsen. Det finns varken tid eller pengar att göra fel. Konferensen kommer i ett brett spektrum ta upp vad du ska tänka på vid planering och byggnationer av äldres boende. Du får ta del av erfarenheter från de bästa projekten samt fördjupad kunskap från några av de främsta inom området. Missa inte detta unika tillfälle att lära av andra kommuner och experter i framkant när det gäller äldres boende, träffa kollegor samt utbyta och jämföra erfarenheter! Varmt välkommen! John Widell Projektledare & affärsutvecklare Teknologisk Institut UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta John Widell på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

6 Porto betalt Sverige Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! ÖVRIG INFORMATION Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se www. teknologiskinstitut.se. På webben hittar du även praktisk information och tips på boende. För övriga frågor kontakta projektledaren John Widell, Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Antalet platser är begränsat. datum och plats JANUARI 2013 (3863) Teknologisk Institut Vallgatan 14, Göteborg PRIS Ordinarie pris Boka 3 eller fler* Konferens två dagar kr 4990kr/person *Rabatterat pris vid 3 eller fler gäller personer från samma arbetsplats vid samtidig anmälan. UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta John Widell på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. I priset ingår lunch och förfriskningar under pauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Fler utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor (4456) n Arbetsledning (2205) n Framgångsrik förhandling (6603) n Badanläggningar 2013 n Ny & ombyggnation av skolor Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl Rapport 1:2014 1 2 Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl 3 Kvalitetskriterier

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer