Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Kortfattad Innehållsförteckning Förord... Tack... Inledning 1. Verkningsfull, kostnadseffektiv och säker Histo risk översikt; utvecklingen i Kina Histo risk översikt; övriga Asien Histo risk översikt; Europa Histo risk översikt; Sverige Akupunktur och akupunktur Kinesisk kontra västerländsk medi cin Kinesisk filosofi i kinesisk medicin Att studera akupunktur Kapitel1 Yin, Yang och de Fem Elementen xix xxiii 1. Yin och yang Yi n och yang, grundläggande uppfattningar Appli kation av teorin om yin och yang De fem elementen, wu xing Kapitel 2 Qi, Blod,Yin, Yang och Shen 2. Qi Qis funktio ner Tidigare himlens qi, xian tian zhi qi Senare himlens qi, huo tian zhi qi Förening, senare och tidigare himlens qi Blod Jin y e Shen Zheng qi Jing, qi och shen Delkomponenternas inbördes relationer 98 Kapitel 3 Zang och Fu 3. Zang och fu Zang och fu, grundläggande funktioner Hjär ta Lung a Le ver Gallblå sa Tan zhong Mjälte och mage Tjocktar m Tunntar m Njurar San jia o Urinblå sa Zang och fu relatio ner Extraordinära fu Kroppsöppningar i

2 [ Akupunktur, kinesisk läkekonst Del I Kapitel 4 Meridianer, Jing luo 4. Meridianer Nomenklatur Meridianernas funktioner Distribution De tolv meridianer na, jing mai Jing bi e Luo mai Jing jin, tendinomuskulärer Pi bu Extraordinära meridianer Kapitel 5 Etiologi 5. Etiologi Yttre orsaker Inre orsaker Övriga orsaker Patogenes, principer för uppkomst av sjukdomar Kapitel 6 Diagnostik 6. Diagnostik De fem misstagen Att ställa diagnos De fyra undersökningsmetoderna Inspektion av tunga och beläggning Lukta och lyssna Anamnes Palpation Palpation av puls Palpationsteknik Palpation av radialisartären enligt Dr. J.H.F. Shen Palpation av buk och akupunkturpunkter 468 Palpation av akupunkturpunkter Kapitel 7 Differentiering 7. Differentiering Sjukdom och individuell symtombild Åtta principer Differentiering med de fem elementen Differentiering av qi, blod, kroppsvätskor Differentiering av zang fu Samtidig differentiering av flera zang fu Differentiering av jing luo Differentiering av patogen qi Differentiering av emotioner och wu shen Differentiering av sex meridianer Differentiering av fyra nivåer Differentiering av san jiao Appendix i. Beskrivning av kliniska fall Appendix ii. Ötzi och BCEC Appendix iii. Kinas dynastier, kronologisk översikt Litteratur Index Färgbilder ii

3 Detaljerad Innehållsförteckning Inledning 1. Verkningsfull, kostnadseffektiv och säker Histo risk översikt, utvecklingen i Kina... 6 Shangdynastin f. Kr... 6 Zhoudynastin f. Kr... 7 Perioden 221 f. Kr Perioden Perioden Perioden 1911 och fram till våra dagar Skapande av TCM Histo risk översikt; övriga Asien Histo risk översikt; Europa Histo risk översikt; Sverige Akupunktur och akupunktur Kinesisk kontra västerländsk medi cin Energetiska mönster Kropp och själ, energi och materia Harmonisera eller bekämpa Funktion eller anatomi Tvetydighet eller precision Kinesisk filosofi i kinesisk medicin Dao Yin och yang Wu xing, de fem elementen De, Wu Wei och Pu Himmel - människa - jord Att studera akupunktur Instuderingsfrågor Slutnoter Kapitel 1 Yin, Yang och de Fem Elementen 1. Yin och yang Yi n och yang, grundläggande uppfattningar60 Yin och yang, varandras mot satser Yin och yang, ömsesidigt beroen de Yin och yang, ömsesidigt konsumerande och understödjande Yin och yang, ömsesidig omvandling Yin och yang, oändlig uppdelning Appli kation av teorin om yin och yang Yin och yang, kroppens organiska struk tur 63 Yin och yang, fysiologiska funktio ner Yin och yang, patologiska förändring ar Yin och yang, diagnostik och behand ling De fem elementen, wu xing De fem elementens korrespondenser De fem elementens natur De fem elementens inbör des relationer Instuderingsfrågor Slutnoter iii

4 [ Akupunktur, kinesisk läkekonst Del I Kapitel 2 Qi, Blod,Yin, Yang och Shen 2. Qi Qis ur sprung Qis funktio ner Qi aktiverar och understödjer funktioner 81 Qi värmer krop pen Qi, källan för harmoniska transformatio ner 81 Qi håller allt på plats Qi skyddar krop pen Tidigare himlens qi, xian tian zhi qi Yuan och jing qi Yuan Qi Funk tion och distribu tion Jing Qi Funk tion och distribu tion Senare himlens qi, Huo tian zhi qi Ying qi och wei qi Ying qi Funk tion och distribu tion Wei qi Funk tion och distribu tion Förening av qi från senare och tidigare him len Zong qi Zong jin Blod Produktion Funktion Jin y e Vätskornas axel Mjäl te och mage Lung a Njurar och urinblå sa Fu-organen Tunntarm Tjocktarm Sanjiao Shen Jing shen, shen ming, wu shen, intellekt, emotioner och andlighet Shen och skapande av liv Shen, den externa manifestationen av den inneboende vitaliteten Zheng qi Jing, qi och shen Delkomponenternas inbördes relationer 98 Qi och blod Qi och jin ye Qi och jing Blod och jing Blod och jin ye Shen, qi, blod, jin ye och jing Instuderingsfrågor Slutnoter Kapitel 3 Zang och Fu 3. Zang och fu Zang och fu, grundläggande funktioner. 108 Zang och fu, lag rar och omvandlar Samverkan mellan zang och fu Zang av största betydel se iv

5 Innehållsförteckning, detaljerad Zang och fu, en hierarkisk presenta tion Hjär ta Hjärtat härbärgerar shen Hjärtat dominerar blod och blod kärl Xin bao luo, xin bao och xin zhong Kejsareld och ministe reld Ming men San jiao Hjärtat kontrollerar svet ten Hjärtat kommunicerar med tunga, ögon och ör on Hjärtat blommar i ansik tet Hjärtat och de fem elementen Relaterade delar Jing luo Tun ntar men Munterhet och glädje Hjärtat i biomedicin och kinesisk medicin Lung a Lungan kontrollerar qi och reglerar andning en Lungan dominerar spridande Wei qi Jin ye Lungan dominerar sänkande och reglerar andningen Lungan kommunicerar med näs an Lungan blommar i hud och krop ps hår Lungan och de fem elementen Relaterade delar Jing luo Tjocktar m Sorg och nedstämdhet Po Lungan i biomedicin och kinesisk medicin Le ver Levern är generalen Levern lagrar blod Blod volym Menstruatio n Ögon och senor Levern upprätthåller ett fritt flöde av qi Emotioner Digestion Cirkulation av qi och blod Levern kontrollerar senor na Levern blommar i naglar na Leverns kroppsöppning är ögo nen Levern och de fem elementen Relaterade delar Jing luo Gallblåsan Ilska Hun Levern i biomedicin och kinesisk medicin Gallblå sa Gallblåsan är ett extraordinärt fu Gallblåsan styr beslutsfattande Intellektuella, emotionella och fysiologiska funktioner Relaterad del, jing luo Gallblåsan i biomedicin och kinesisk medicin Tan zhong Tanzhong är ett centrum som förenar all qi i qis hav v

6 [ Akupunktur, kinesisk läkekonst Del I Tan zhong är källan bakom kraften i mai som manifesteras i radialisartären Tan zhong och sprider qi och blod i mai med hjälp av upprymdhet och glädje Relaterad del, Xu li Tan zhong i biomedicin och kinesisk medicin Mjälte och mage Mjäl te och mage är ansvariga för lador och sädesmaga sin Reglerar stigande och sänkan de funktioner, klart och grumligt Funktionerna i magens tre delar Magen är ha vet för de fem zang och sex fu-organen Mjälten kontrollerar transport och trans for ma tion Mjälten kontrollerar blo d Mjälten kontroller ar kött och de fyr a extr emit eter na Mjälte och mage styr över kom munik at io nen mel lan alla zang och fu Mjälten kommunicerar med munnen och blommar i läppa r na Mjälten kontrollerar stigande av qi och håller or ganen på plats Mjälten och de fem elementen Rel aterade delar Jing luo Tankar och grubbel Yi Zong jin Mjälten och magen i biomedicin och kinesisk medicin Tjocktar m Tjocktarmen separerar klara och grumliga vätskor, utvinner jing och jin Tjocktarmen är lungans fu Relaterad del, jing luo Tjocktarmen i västerländsk och kinesisk medicin Tunntar m Tunntarmen får tarminnehållet att frodas, separerar klart och grumligt, utvinner ye Tunntarmen är hjärtats fu Relaterad del, jing luo Tunntarmen i biomedicin och kinesisk medicin Njurar Njurarna ansvarar för skapande av kraften Njurarna lagrar och beskyddar jing, kon trol lerar till växt, ut veckling och reproduk tion Njurarna kontrollerar skelett och ska par märg Njurarna kontrollerar vätskorna Njurarna tar emot qi och styr över qis inträde Njurarna kommunicerar med öronen Njurarna kon trollerar de två nedre yin Njurarna blommar i huvudhåret Njurarna och de fem elementen Relaterade delar Jing luo vi

7 Innehållsförteckning, detaljerad Urinblåsa och san jiao Ming men Rädsla Zhi Yuan yin och yuan yang Njurarna i biomedicin och kinesisk medicin San jia o San jiao är ett sjätte fu San jiao reglerar vätskorna San jiao distribuerar yuan qi San jiao reglerar cirkulation och nybil dning av qi samt cirku lerar vätskor Övre jiao - shang jia o Mellersta jiao - zhong jia o Nedre jiao - xia jia o Relaterad del, jing luo San jiao i biomedicin och kinesisk medicin Urinblå sa Urinblåsan organiserar och beskyddar kroppsvätskorna Urinblåsan reglerar qi hua Urinblåsan är njurarnas fu Relaterad del, jing luo Urinblåsan i biomedicin och kinesisk medicin Zang och fu; relatio ner Relationen zang och fu i samma element Trä: lever och gallblå sa Eld: hjärta och tunntarm Jord: mage och mjälte Metall: lunga och tjocktarm Vatten: njurar och urinblå sa Relationen zang och zang Hjärta och lung a Hjärta och le ver Hjärta och nju rar Lunga och mjäl te Lunga och nju rar Lunga och le ver Lever och nju rar Lever och mjäl te Mjälte och nju rar Relationen zang och fu i olika element. 190 Hjärta och gallblå sa Lunga och urinblå sa Lever och tjock tarm Mjälte och tunn tarm Njurar och san jia o Extraordinära fu Hjärnan Hjärnan är ett fu med själskrafter Hjärnan är märgens hav Hjärnans relation till sinnesorganen Märg och skelett Mai Ba o Bao gong, bai mai och bao luo Tian gui Kroppsöppningar Kroppsöppningar och zang Kroppsöppningar och emotioner Ögonen Ögonens relation till zang vii

8 [ Akupunktur, kinesisk läkekonst Del I Ögon, lever och njurar Ögats olika delar Ögonens relation till hjärnan Ögonen och hjärtat Ögonen och meridianer Ögonen och gråt Tungan Smaken och talet Näsan Öronen Nedre kroppsöppningarna Nedre kroppsöppningar och zang Nedre kroppsöppningar och meridianer 206 Instuderingsfrågor Slutnoter Kapitel 4 Meridianer, Jing luo 4. Meridianer, jing luo Nomenklatur Meridianernas funktioner Transporterar qi och blod, reglerar yin och yang Motstår patogener, reflekterar symtom och teck en Förmedlar de qi, reglerar fullhet och tomhet yin och yang Distribution Distribution på extremiteterna Distribution på bröst, rygg och buk Distribution på huvudet och i ansiktet Meridianernas flödessekvens De tolv meridianer na, jing mai Lungans meridian Tjocktarmens meridian Magens meridian Mjältens meridian Hjärtats meridian Tunntarmens meridian Urinblåsans meridian Njurarnas meridian Pc-meridianen Te-meridianen Gallblåsans meridian Leverns meridian Jing bi e Urinblåse- och njurmerid. jing bi e Lever- och gallblåsemerid. jing bi e Mag- och mjältmeridianens jing bi e Tunntarms- och hjärtmerid. jing bie Te- och Pc-meridianens jing bie Tjocktarms- och lungmerid. jing bie Luo mai Lungmeridianens luo mai Hjärtmeridianens luo mai Pc-meridianens luo mai Tjocktarmsmeridianens luo mai Tunntarmsmeridianens luo mai Te-meridianens luo mai Magmeridianens luo mai Urinblåsemeridianens luo mai Gallblåsemeridianens luo mai Mjältmeridianens luo mai Levermeridianens luo mai Njurmeridianens luo mai viii

9 Innehållsförteckning, detaljerad Du mai luo mai Ren mai luo mai Mjältens stora luo Xu li Jing jin, tendinomuskulärer Urinblåsemeridianens tendinomuskulär Gallblåsemeridianens tendinomuskulär Magmeridianens tendinomuskulär Mjältmeridianens tendinomuskulär Njurmeridianens tendinomuskulär Levermeridianens tendinomuskulär Tunntarmsmeridianens tendinomuskulär. 262 Te-meridianens tendinomuskulär Lungmeridianens tendinomuskulär Pc-meridianens tendinomuskulär Hjärtmeridianens tendinomuskulär Pi bu Extraordinära meridianer Du mai Ren mai Chong mai Dai mai Yang qiao mai och yin qiao mai Yang wei mai och yin wei mai Instuderingsfrågor Slutnoter Kapitel 5 Etiologi 5. Etiologi Yttre orsakar Vind Extern vind Intern vind Kyla Extern kyla Intern kyla Fukt Extern fukt Intern fukt Hetta och eld Extern hetta Intern eld Torka och sommarhetta Epidemier Inre orsaker Glädje Sorg och nedstämdhet Grubbel Rädsla och ryckningar Ilska Övriga orsaker Hereditet Kost Yrke, överansträngning och mo tion Relationer och sex Trauma, stagnerat blod, retention av slem och vätskor, stenbildning Trauma Fysiskt trauma och stagnerat blod Psykiskt trauma Retention av vätskor, fukt och slem Stenbildning Iatrogena orsaker Parasiter, insekter och bett Patogenes, uppkomst av sjukdomar ix

10 [ Akupunktur, kinesisk läkekonst Del I Disharmoni mellan yi n och yang Kampen mellan zheng qi och xie qi Störningar i stigande och sänkande Instuderingsfrågor Slutnoter Kapitel 6 Diagnostik 6. Diagnostik De fem misstagen Sociala händelser Vanor och tidigare emotionella händelser. 319 Otillräcklig diagnostisk kunskap Patientens sociala position och ambitioner 319 Sjukdomsprocessen, vad är normalt och vad är onormalt Att sälla diagnos Fyra undersökningsmetoder Åtta principer, falska och äkta symtom och tecken Differentiering av symtom och sjukdom Fastställande av behandlingsprinciper De fyra undersökningsmetoderna Inspektion Inspektion av shen Inspektion av färg Inspektion av kroppsform Inspektion av rörelsemönster och kroppshållning Inspektion av ansikte och ansiktsfärg Inspektion av huvudet Inspektion av kroppsöppningar Ögon Färg i sklera Färg runt ögonen Ögongloben Ögonlock Utsöndringar Övrigt Öron Form Färg Utsöndringar Näsa Färg Blödningar Utsöndringar Övrigt Läppar, mun och svalg, tänder och tandkött 338 Läpparnas färg Läpparnas form Mun Svalg Tänder och tandött Inspektion av utsöndringar Avföring Urin Saliv Inspektion av tunga och beläggning Undersökning av tungan Den normala tungan Undersökning av tungkroppen Färg Blek tunga Röd tunga x

11 Innehållsförteckning, detaljerad Purpurfärgad tunga Qing-färgad tunga Tungans form Svullen tunga Smal tunga Sprickbildningar Dubbeltunga och lotustunga Slemcysta under tungan Blödande tunga Sårbildningar Svamptunga Tandavtryck Tungans rörelser Stel tunga Atrofierad tunga Tillbakadragen tunga Utsträckt tunga Rörlig tunga Skakande tunga Avvikande tungspets Devierad tunga Undersökning av tungbeläggning Beläggningens färg Vit beläggning Gul beläggning Svart beläggning Beläggningens lokalisation Tilltagande och avtagande av beläggning. 370 Beläggningens kvalité Beläggningens rot Samtidig undersökning av tungkropp och beläggning Blek tunga Blek tunga, varierande vita beläggningar Blek tunga, varierande gula beläggningar. 373 Blek tunga, varierande svarta beläggningar 373 Röd tunga Röd tunga, varierande vita beläggningar Röd tunga,varierande gula beläggningar Röd tunga, varierande svarta beläggningar 375 Purpurfärgad tunga Purpurfärgad, varierande vita läggningar Purpurfärgad, varierande gula beläggningar 376 Qing-färgad tunga Qing-färgad tunga, tjock, vit beläggning Qing-färgad, varierande gula beläggningar 377 Qing-färgad, varierande svarta beläggningar 377 Sublingual tungdiagnostik Sammanfattning Lukta och lyssna Lukt Röst och tal Andning och hosta Anamnes Hereditet Emotioner Temperatur och feber Svettning Smärtor Smärtans natur Smärtans tidsmässiga uppträdande Ansamlingar Urin och avföring Törst, aptit och smak Ögon och öron Ögon xi

12 [ Akupunktur, kinesisk läkekonst Del I Öron Sömn Kvinnorelaterade frågor Menstruation Brösten Flytningar Levnadsvanor Tidigare sjukdomar och pågående behandlingar Palpation Palpation av puls Hjärta och lunga, qi och blod, tan zhong och zong qi Qi kou och organens placering Qi kou och hjärtats tillstånd Qi kou och de sju teknikerna Palpationsteknik Placerig av hand och fingrar Att detektera pulskvalitéer Normala pulskvalitéer Faktorer som påverkar pulsen Palpation av puls i andra artärer Olika pulskategorier Tjugosju individuella pulskvalitéer Flytande puls Djup puls Långsam puls Snabb puls Glidande puls Sträv puls Tom puls Full puls Lång puls Kort puls Överflödande puls Obetydlig puls Spänd puls Fördröjd puls Ihålig puls Stränglik puls Läderpuls Instängd puls Mjuk puls Svag puls Skingrad puls Smal puls Gömd puls Rörlig puls Brådskande puls Knutpuls Intermittent puls Tablå över pulskvalitéer Utvärdering av information från pulsen Samtidig palpation av samtliga områden Detektion av rotpuls, magens qi, vågrörelse och shen Bedömning av övriga faktorer som påverkar pulsen Samtidig detektion av pulskvalitén i de tre nivåerna Detektion av specifika pulskvalitéer i olika pulsområden Detektion av pulsens hastighet Detektion av antalet pulskvalitéer av yin- och yang-natur Korrespondens - puls, tunga och symtom 461 xii

13 Innehållsförteckning, detaljerad Diagnos baserad på symtomen istället för puls och vice versa Prevention och tidig upptäckt av obalanser via pulsen Palpation av radialisartären enligt Dr. J.H.F. Shen Högra och vänstra speciella lungområdet Vänstra cun-området Högra cun-området Vänstra guan-området Högra guan-området Vänstra och högra chi-området Palpation av buk och akupunkturpunkter 468 Bukpalpation i kinesisk medicin Palpationstekniker i kinesisk bukpalpation 471 Bukpalpation i västerländsk biomedicin Palpation av akupunkturpunkter Instuderingsfrågor Slutnoter Kapitel 7 Differentiering 7. Diffrentiering Åtta principer, biao och ben samt bian zheng Sjukdom och individuell symtombild Åtta principer Yin och yang Yin och yang, symtom och tecken Disharmoni mellan yin och yang Tomhet yin Tomhet yang Fullhet yin Fullhet yang Yttre och inre Samtidigt uppträdande störningar i det yttre och i det inre Yttre och inre hetta Yttre och inre kyla Yttre hetta och inre kyla Yttre kyla och inre hetta Yttre fullhet och inre fullhet Yttre tomhet och inre tomhet Yttre fullhet och inre tomhet Störningar delvis i det inre och delvis i det yttre Utveckling av störningar från det inre till det yttre och vice versa Kyla och hetta Samtidig närvaro av kyla och hetta Hetta uppe och kyla nere Kyla uppe och hetta nere Omvandling, kyla till hetta och vice versa 505 Falsk hetta och äkta kyla, falsk kyla och äkta hetta Tomhet och fullhet Tomhet Tomhet qi Tomhet blod Tomhet yin Tomhet yang Fullhet Fukt Slem Fukt och hetta xiii

14 [ Akupunktur, kinesisk läkekonst Del I Stagnerad qi Stagnerat blod Retention av föda Omvandling av fulla respektive tomma symtom till sin motsats Falsk tomhet och äkta fullhet, falsk fullhet och äkta tomhet Biao och ben Olika antal biao och ben Behandling av biao och ben Differentiering med de fem elementen Fysiologiska funktioner och patologiska förändringar Cyklisk figur Producerande cykel Kontrollerande cykel Invaderande cykel Förolämpande cykel Jord i centrum Öst- västaxeln, nord- och sydaxeln Diagnostik Trä Eld Jord Metall Vatten Differentiering av qi, blod och kroppsvätskor Differentiering av qi Tomhet qi Sjunkande av qi Stagnation av qi Motströmsrörelse av qi Differentiering av blod Tomhet blod Torka i blodet Stagnation av blod Hetta eller eld i blodet Samtidig differentiering av qi och blod Samtidig stagnation av qi och blod Samtidig tomhet qi och blod Differentiering av kroppsvätskor, jin ye Tomhet av jin ye Retention av jin ye Differentiering av zang och fu Differentiering av hjärtats syndrom Tomhet qi och yang i hjärtat Tomhet blod och yin i hjärtat Hjärtats eld flammar Slem och kyla fördunklar hjärt. öppningar 541 Slem och eld som agiterar hjärtat Stagnation av blod i hjärtats mai Differentiering av lungans syndrom Tomhet qi i lungan Tomhet yin i lungan Invasion av vind Vind och kyla blockerar lungan Vind och hetta attackerar lungan Kamp mellan vind och vatten Invasion av torka Retention av slem Differentiering av leverns syndrom Tomhet blod Stagnerad lever-qi Hyperaktiv lever-yang Levereld flammar xiv

15 Innehållsförteckning, detaljerad Levervind Kyla i levern Differentiering av mjältens syndrom Tomhet qi och yang i mjälten Mjältens qi sjunker Mjälten kan inte hålla blodet på plats Tomhet yin i mjälten Invasion av fukt och kyla Invasion av fukt och hetta Differentiering av njurarnas syndrom Tomhet yin i njurarna Njurarnas eld flammar Tomhet yang i njurarna Tomhet jing i njurarna Njurarna kan inte hålla på plats Njurarna kan inte ta emot qi Njurarnas vatten flödar över Invasion av kyla och fukt Fukt och hetta i nedre jiao Stagnation av blod Ackumulation av slem Differentiering av tunntarmens syndrom Tomhetskyla i tunntarmen Smärta orsakad av stagnerad qi eller kyla i tunntarmen Fullhetshetta i tunntarmen Differentiering av tjocktarmens syndrom 579 Tjocktarmen kan inte hålla på plats Tomhetskyla i tjocktarmen Tomhet jin ye i tjocktarmen Fukt och hetta i tjocktarmen Differentiering av gallblåsans syndrom Tomhet qi och kyla i gallblåsan Fullhetshetta i gallblåsan Stagnation av qi, slem och hetta Differentiering av magens syndrom Tomhetskyla i magen Tomhet yin i magen Eld i magen Retention av föda i magen Differentiering av urinblåsans syndrom Tomhetskyla i urinblåsan Fukt och hetta i urinblåsan Differentiering av extraordinära fu Hjärnan Tomhet i märgen Tomhet blod i hjärnan Blockering av hjärnans luo Livmoder Tomhet qi Tomhet blod Tomhet yang Tomhet yin Invasion av kyla Ackumulation av hetta och eld Retention av fukt och slem Stagnation av blod Stagnation av qi Samtidig differentiering av flera zang och fu Tomhet qi i hjärta och lunga Tomhet i hjärta och mjälte Tomhet qi i mjälte och lunga Tomhet yang i mjälte och njurar Tomhet yang i hjärta och njurar Hjärta och njurar kan inte kommunicera. 606 xv

16 [ Akupunktur, kinesisk läkekonst Del I Tomhet blod i hjärta och lever Tomhet yin i lever och njurar Tomhet yin i lunga och njurar Lever förolämpar lunga Fukt och hetta i lever och gallblåsa Lever attackerar mjälte Lever attackerar mage Differentiering av jing luo Differentiering av jing mai Lungans meridian, handens tai yin Tjocktarmens merid., handens yang ming 615 Magens meridian, fotens yang ming Mjältens meridian, fotens tai yin Hjärtats meridian, handens shao yin Tunntarmens meridian, handens tai yang. 617 Urinblåsans meridian, fotens tai yang Njurarnas meridian, fotens shao yin Pc-meridianen, handens jue yin Te-meridianen, handens shao yang Gallblåsans meridian, fotens shao yang Leverns meridian, fotens jue yin Differentiering av luo mai Lungmeridianens luo mai Hjärtmeridianens luo mai Pc-meridianens luo mai Tjocktarmsmeridianens luo mai Tunntarmsmeridianens luo mai Te-meridianens luo mai Magmeridianens luo mai Urinblåsemeridianens luo mai Gallblåsemeridianens luo mai Mjältmeridianens luo mai Levermeridianens luo mai Njurmeridianens luo mai Du mai luo mai Ren mai luo mai Mjältens stora luo, da ba o Xu li Differentiering av sun luo och fu luo Njurmeridianens sun luo och fu luo Mjältmeridianens sun luo och fu luo Levermeridianens sun luo och fu luo Urinblåsemeridianens sun luo och fu luo 630 Gallblåsemeridianens sun luo och fu luo Magmeridianens sun luo och fu luo Tjocktarmsmeridianens sun luo och fu luo 631 Te-meridianens sun luo och fu luo Yang qiao mais sun luo och fu luo Sun luo och fu luo mellan de fem zang Behandling av sun luo och fu luo i samband med trauma Behandling av sun luo och fu luo i samband med medvetslöshet Differentiering av jing jin Urinblåsemeridianens tendinomuskulär Gallblåsemeridianens tendinomuskulär Magmeridianens tendinomuskulär Mjältmeridianens tendinomuskulär Njurmeridianens tendinomuskulär Levermeridianens tendinomuskulär Tunntarmsmeridianens tendinomuskulär. 635 Te-meridianens tendinomuskulär Tjocktarmsmeridianens tendinomuskulär 635 Lungmeridianens jing tendinomuskulär Pc-meridianens tendinomuskulär Hjärtmeridianens jing tendinomuskulär xvi

17 Innehållsförteckning, detaljerad Differentiering av extraordinära meridianer 636 Du mai Ren mai Chong mai Dai mai Yang qiao mai och yin qiao mai Yang wei mai och yin wei mai Differentiering av patogen qi Vind Extern vind Intern vind Viktigt vid differentialdiagnos och behandling av vind Kyla Extern kyla Intern kyla Viktigt vid differentialdiagnos och behandling av kyla Hetta, eld och sommarhetta Fullhetshetta Tomhetshetta Sommarhetta Viktigt vid differentialdiagnos och behandling av hetta Fukt Fukt och hetta Fukt och hetta på qi-nivån Viktigt vid differentialdiagnos och behandling av fukt Torka Extern attack av torka Torka på grund av skadad jin ye och yin 662 Torka i blodet Viktigt vid differentialdiagnos och behandling av torka Föda Retention av föda Tomhet qi i mjälten, retention av föda 665 Viktigt vid differentialdiagnos och behandling vid retention av föda Slem Slem av fukt- kyla- eller hettanatur Vind och slem samt stigande av slem Slem som stagnerar i meridianer och extremiteter Slem stagnerar i bröstkorg och revben Viktigt vid differentialdiagnos och behandling av slem Kvardröjande patogener Kvardröjande av slem Kvardröjande av fukt Kvardröjande av hetta Kvardröjande av patogener på shaoyangnivån och i gallblåsan Differentiering av emotioner och wu shen Emotioner Glädje Sorg och nedstämdhet Ilska Grubbel Rädsla och ryckningar Wu shen Wu shen individuellt och deras inbördes förhållande Hun xvii

18 [ Akupunktur, kinesisk läkekonst Del I Po Yi Zhi Shen Wu shen i förhållande till emotioner och intellektuella färdigheter Po och sorg, nedstämdhet och glädje Po och hun, emotioner och individens verklighetsuppfattning Hun, ilska och intellekt Yi, grubbel och intellekt Zhi, rädsla, intellekt och livsglädje När emotioner och tankar stagnerar Differentiering av sex meridianer Tai yang-syndrom Shao yang-syndrom Yang ming-syndrom Tai yin-syndrom Shao yin-syndrom Jue yin-syndrom Differentiering av fyra nivåer Wei-nivån Qi-nivån Ying-nivån Blodnivån Differentiering av san jiao Övre jiao Mellersta jiao Nedre jiao Instuderingsfrågor Slutnoter Appendix i. Beskrivning av kliniska fall Appendix ii. Ötzi och BCEC Appendix iii. Kinas dynastier, kronologisk översikt Litteratur Index Färgbilder xviii

7. Yin och yang är varandras motsatser, med det menar man att: A. Yin och yang aldrig kan mötas. B. Yin och yang skall mötas. C.

7. Yin och yang är varandras motsatser, med det menar man att: A. Yin och yang aldrig kan mötas. B. Yin och yang skall mötas. C. 1 I. YIN OCH YANG 1. Begreppen yin och yang är metaforer. De kinesiska tecknen för yin ( 陰 ) och yang ( 陽 ) har en gemensam första del som illustrerar en kulle, vilket betyder att: A. Kullens framsida

Läs mer

Kursplan för treårig utbildning i akupunktur och kinesisk medicin Akupunkturakademin i överensstämmelse med Svenska Akupunkturförbundet- TCM

Kursplan för treårig utbildning i akupunktur och kinesisk medicin Akupunkturakademin i överensstämmelse med Svenska Akupunkturförbundet- TCM Kursplan för treårig utbildning i akupunktur och kinesisk medicin Akupunkturakademin i överensstämmelse med Svenska Akupunkturförbundet- TCM Allmän översikt I. HISTORISK OCH FILOSOFISK GRUND I KINESISK

Läs mer

Diagnostik. Kapitel sex

Diagnostik. Kapitel sex Kapitel sex Diagnostik kinesisk medicin i allmänhet och kinesisk diagnostik i synnerhet, är man i första hand I intresserad av de vitala funktioner eller de energetiska rörelser som ligger bakom och skapar

Läs mer

Teorin om de inre organen, zang och fu, utgör det centrala i den traditionella kinesiska

Teorin om de inre organen, zang och fu, utgör det centrala i den traditionella kinesiska Kapitel tre Zang och fu Teorin om de inre organen, zang och fu, utgör det centrala i den traditionella kinesiska medicinen och kallas för medicin enligt systemisk korrespondens. Den nedtecknades under

Läs mer

Introduktion kinesisk medicin

Introduktion kinesisk medicin Introduktion kinesisk medicin Grundläggande begrepp Vad är en världsbild 1 Hur uppfattades världen när man levde nära elementen? Hur påverkas tänkandet av världsbilden??? 2 Hjärnans förmåga till anpassning

Läs mer

Jing är den huvudsakliga termen för meridianer. Det är ett begrepp likt många andra i den

Jing är den huvudsakliga termen för meridianer. Det är ett begrepp likt många andra i den Kapitel fyra Meridianer, Jing luo Jing är den huvudsakliga termen för meridianer. Det är ett begrepp likt många andra i den kinesiska medicinen, som inte har någon motsvarighet inom den västerländska biomedicinen.

Läs mer

Huvudvärk. Ett examensarbete av Berny Junja Studerande på Akupunkturakademin 2012-01-17. www.akupunkturakademin.se

Huvudvärk. Ett examensarbete av Berny Junja Studerande på Akupunkturakademin 2012-01-17. www.akupunkturakademin.se Huvudvärk Ett examensarbete av Berny Junja Studerande på Akupunkturakademin 2012-01-17 www.akupunkturakademin.se 1 Innehållsförteckning 1. Inledning Sid 3 2. Förklaring av sjukdomen enligt västerländsk

Läs mer

KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Del 2 av 3

KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Del 2 av 3 KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Del 2 av 3 Det inre landskapet Genom ständiga observationer av naturen, dygnsrytmer, årstider, väder och av himlakroppar har antikens kineser kommit fram till att allt

Läs mer

Diklofenak. Traditionell Kinesisk Medicin. tolkad enligt. Linda Limar Examensarbete www.akupunkturakademin.se linda.s.limar@gmail.

Diklofenak. Traditionell Kinesisk Medicin. tolkad enligt. Linda Limar Examensarbete www.akupunkturakademin.se linda.s.limar@gmail. Diklofenak tolkad enligt Traditionell Kinesisk Medicin Linda Limar Examensarbete www.akupunkturakademin.se linda.s.limar@gmail.com 1. Bakgrund I mitt jobb som massageterapeut och akupunktör möter jag ofta

Läs mer

PANDAS. - en komplex symtombild sett ur ett TKM perspektiv. Yin och Yang

PANDAS. - en komplex symtombild sett ur ett TKM perspektiv. Yin och Yang PANDAS - en komplex symtombild sett ur ett TKM perspektiv Yin och Yang Innehåll Av: Martina Jonsson (tina.jonsson81@spray.se) Akupunkturakademin HT 2014 www.akupunkturakademin.se 1. Inledning...1 2. Den

Läs mer

Prostatacancer biverkningar av strålbehandling Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin

Prostatacancer biverkningar av strålbehandling Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin Prostatacancer biverkningar av strålbehandling Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin Författare: Linnéa Augustsson Examensarbete Akupunkturakademin VT 2010 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Tre nivåer - nio metoder. Metod 2: Di Yuan. Metod 3: Ren Yuan. Metod 7: Tong Yuan. Metod 1: Tian Yuan. Metod 8: Ling Yuan. Metod 9: Ming Yuan

Tre nivåer - nio metoder. Metod 2: Di Yuan. Metod 3: Ren Yuan. Metod 7: Tong Yuan. Metod 1: Tian Yuan. Metod 8: Ling Yuan. Metod 9: Ming Yuan 1 Yuan Gong - metoder Tre nivåer - nio metoder Första nivån (att arbeta med kropp & Qi) Metod 1: Tian Yuan Metod 2: Di Yuan Metod 3: Ren Yuan Metoderna på den första nivån kan tränas

Läs mer

Zestril och dess påverkan ur ett. TCM synsätt.

Zestril och dess påverkan ur ett. TCM synsätt. Zestril och dess påverkan ur ett TCM synsätt www.akupunkturakademin.se Skandinaviska Akupunkturakademin Kiropraktorhögskolan C-Uppsats Slutarbete 2015-04-14 2016-08-19 Pitches, Alexander lighnen@hotmail.com

Läs mer

KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Av Jan Lindborg Del 1 av 3

KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Av Jan Lindborg Del 1 av 3 KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Av Jan Lindborg Del 1 av 3 Historik Användningen av att använda örter för att bota olika sjukdomar och krämpor går långt tillbaka i tiden. De historier som finns om

Läs mer

Artros. Examensarbete termin 6 2010 Av Nina Bergström. ninabergstrom@telia.com www.akupunkturakademin.se

Artros. Examensarbete termin 6 2010 Av Nina Bergström. ninabergstrom@telia.com www.akupunkturakademin.se Artros Examensarbete termin 6 2010 Av Nina Bergström ninabergstrom@telia.com www.akupunkturakademin.se Innehållsförteckning Inledning Artros Artros behandling Kost och artros Rökning och knä artros Rökning

Läs mer

IBS. sett utifrån Skolmedicin och TCM

IBS. sett utifrån Skolmedicin och TCM IBS (Irritable Bowel Syndrome) sett utifrån Skolmedicin och TCM (Traditional Chinese Medicine) Tomas Larsson Blåbärsslingan 61 138 35 ÄLTA Telefon: 0731-803264 E-post: info@tlfriskvard.se www.akupunkturakademin.se

Läs mer

Biverkningar av cytostatikabehandling

Biverkningar av cytostatikabehandling Biverkningar av cytostatikabehandling Examensarbete av Helena Lundqvist www.akupunkturakademin.se Vårterminen 2007 Till min mamma som både tappert och framgångsrikt tagit sig igenom bröstcancer, cellgiftsbehandling

Läs mer

Tallbarksdrycken. författare: Eija Läksy. eija@elatek.fi Akupunkturakademin, grupp 23. Examensarbete 2013

Tallbarksdrycken. författare: Eija Läksy. eija@elatek.fi Akupunkturakademin, grupp 23. Examensarbete 2013 Tallbarksdrycken författare: Eija Läksy eija@elatek.fi Akupunkturakademin, grupp 23 Examensarbete 2013 1 Innehållsförteckning Inledning...2 1. Tallträdet en mångsidig naturprodukt...2 2. Tallbarksdrycken

Läs mer

Introduktion av Yuan Gong

Introduktion av Yuan Gong 1 Introduktion av Yuan Gong Yuan Gong är ett nytt Qigongsystem skapat av Yuan Tze. Det kommer successivt att ersätta Zhineng Qigong och integreras med Ren Xue under de närmaste två åren. Kort introduktion

Läs mer

Burning Mouth Syndrome

Burning Mouth Syndrome Burning Mouth Syndrome Examensarbete av Birgitta Mollstedt Akupunkturakademin Grupp 24 November 2013 mollstedt @hos. sandnet.se Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund enligt västerländsk medicin

Läs mer

Varför ska jag ha tofflor trots att jag inte fryser om fötterna? Linda Wang. Uppsats vid Akupunkturakademin 2015

Varför ska jag ha tofflor trots att jag inte fryser om fötterna? Linda Wang. Uppsats vid Akupunkturakademin 2015 Varför ska jag ha tofflor trots att jag inte fryser om fötterna? Samspelet mellan inre och yttre energier inom kinesisk medicin Zheng Qi 正气 och Xie Qi 邪气 inom kinesisk medicin Linda Wang Uppsats vid Akupunkturakademin

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet Enligt vanlig medicin och enligt traditionell kinesisk medicin Av: Frida Neumann Grupp 22 Akupunkturakademin 2013 frida.neumann@hotmail.com 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Att

Läs mer

FÖRORD. Göran Boll. www.mediyoga.se

FÖRORD. Göran Boll. www.mediyoga.se FÖRORD I Indien har yogan funnits och utvecklats under tusentals år. liksom den traditionella kinesiska medicinen (TKM) i Kina. Precis som ayurveda och yoga är den kinesiska medicinen holistisk vilket

Läs mer

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Kristallterapi Kristaller av olika sorter har sedan tusentals år använts för olika ändamål i många kulturer, bland annat Egypten

Läs mer

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN EXAMENSARBETE AV EVELINA OSKARSSON Studerande på Akupunkturakademin Sida 1 Inledning Varje år drabbas många av den så kallade influensan.

Läs mer

Lungan - Andningsystemet

Lungan - Andningsystemet Lungan - Andningsystemet Lungan tillhör metallelementet, riktningen väst och årstiden Höst. Organsystemen i Kinesisk medicin överensstämmer inte helt med de beskrivningar som finns inom Västerländsk medicin,

Läs mer

Teorierna om yin och yang och de fem elementen har under mer än två tusen år utgjort

Teorierna om yin och yang och de fem elementen har under mer än två tusen år utgjort Kapitel ett Yin och yang De fem elementen Teorierna om yin och yang och de fem elementen har under mer än två tusen år utgjort de grundläggande doktrinerna i den kine siska filoso fin och vetenska pen.

Läs mer

Effekterna av behandling med Bioidentiskt progesteron efter menopaus.

Effekterna av behandling med Bioidentiskt progesteron efter menopaus. Effekterna av behandling med Bioidentiskt progesteron efter menopaus. Författare: Helena Maass, Färentuna Mobil: 0736280306 Mail : helenamaass@hotmail.com Studerar i Grupp 26 Akupunkturakademin Examensarbete

Läs mer

Traditionell Kinesisk Örtterapi

Traditionell Kinesisk Örtterapi Traditionell Kinesisk Örtterapi Traditional Kinesisk Medicin.. Härstammar ifrån mycket gamla anor. Örtmedicin är lika gammal som mänskligheten själv. Tidiga människor var jägare/samlare vars överlevnad

Läs mer

Yuan Gong lärare. Studieplan 2016

Yuan Gong lärare. Studieplan 2016 Yuan Gong lärare Studieplan 2016 Vad innebär det att vara Yuan Gong lärare? Som Yuan Gonglärare får Du tillgång till ett unikt system för holistisk träning som vid aktivt utövande ger möjlighet att utveckla

Läs mer

Det Traditionella Kinesiska Hälsosystemet

Det Traditionella Kinesiska Hälsosystemet Det Traditionella Kinesiska Hälsosystemet Formulär för att ge en grundläggande bedömning av hälsotillståndet enligt Klassisk Kinesisk Medicin Den Klassiska Kinesiska Medicinen har en annan modell för att

Läs mer

Högt blodtryck/hypertoni

Högt blodtryck/hypertoni Högt blodtryck/hypertoni - en jämförelse mellan Västerländsk Medicin (VM) och Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) Examensarbete Termin 6 Grupp nr 21 Akupunkturakademin 2011 Författare Agneta Hammarberg

Läs mer

Sammanställning av Aku-punkter

Sammanställning av Aku-punkter Sammanställning av Aku-punkter för Akupressörer Denna skrift är en sammanställning av flera olika personers åsikter om vad Akupunkterna gör och hur dom fungerar i kroppen. Jag vill inte på något sätt påstå

Läs mer

Kinesisk Medicin och Ayurveda

Kinesisk Medicin och Ayurveda SVENSKA AKUPUNKTURAKADEMIN EXAMENSARBETE Paula Björkman 2010-02-12 Kinesisk Medicin och Ayurveda Likheter och skillnader i några teoretiska grundbegrepp INLEDNING OCH SYFTE Kinesisk medicin och ayurveda

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Qi Gong och akupressur

Qi Gong och akupressur Qi Gong och akupressur Vad är Qi Gong? Qi Gong betyder helt enkelt "Qi-energi övning" och har utvecklats parallellt med den kinesiska medicinen under tusentals år. Det är alltså ett samlingsnamn på ett

Läs mer

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som kunde leva på land att utvecklas. Många tror att människan utvecklats från aporna.

Läs mer

Endometrios Diagnos och behandlingsmetoder ur två perspektiv

Endometrios Diagnos och behandlingsmetoder ur två perspektiv Jennie Sirviö Stora Kvinns väg 78 125 59 Älvsjö jenniesirvio@gmail.com 070-749 49 11 Endometrios Diagnos och behandlingsmetoder ur två perspektiv Examensarbete/Akupunkturakademin Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

GÖR MASSAGEN MER LÖNSAM

GÖR MASSAGEN MER LÖNSAM GÖR MASSAGEN MER LÖNSAM KFI Spa Management AB Artillerigatan 42, SE-114 45 Stockholm Tel: +46 8-534 88 500 Fax: +46 8-534 88 529 www.kerstinflorian.se info@kerstinflorian.se Gör massagen mer lönsam! En

Läs mer

Kinesiska örtpreparat (patent) för vanliga hälsoproblem Skulle ni inte känna till Kinesiska örter

Kinesiska örtpreparat (patent) för vanliga hälsoproblem Skulle ni inte känna till Kinesiska örter Kinesiska örtpreparat (patent) för vanliga hälsoproblem Skulle ni inte känna till Kinesiska örter och preparat som nämns i texten nedan så så finns det gott om information att få på internet om de olika

Läs mer

TINNITUS. Författare: Lennart Usterud Examensarbete, Akupunkturakademin, 2014 lenust07@yahoo.com www.akupunkturakademin.se

TINNITUS. Författare: Lennart Usterud Examensarbete, Akupunkturakademin, 2014 lenust07@yahoo.com www.akupunkturakademin.se TINNITUS Författare: Lennart Usterud Examensarbete, Akupunkturakademin, 2014 lenust07@yahoo.com www.akupunkturakademin.se Innehållsförteckning Inledning sid 1 Vad är tinnitus? sid 1 Symtom sid 1 Olika

Läs mer

Gurkmejans medicinska egenskaper 2008-08-20. Gurkmeja. Examensarbete av Mia Mariadotter

Gurkmejans medicinska egenskaper 2008-08-20. Gurkmeja. Examensarbete av Mia Mariadotter Gurkmeja Examensarbete av Mia Mariadotter 1 Inledning När min sambo råkade ut för ett trauma på bröstkorgen, blev han ordinerad Fortodol av en naturterapeut. Fortodol innehåller b.la. gurkmeja. Detta väckte

Läs mer

RÖLLEKA. En jämförelse mellan Svensk och Kinesisk Örtmedicin. Examensarbete HT-14. Annelie Nyqvist Akupunkturakademin 2014-11-03

RÖLLEKA. En jämförelse mellan Svensk och Kinesisk Örtmedicin. Examensarbete HT-14. Annelie Nyqvist Akupunkturakademin 2014-11-03 RÖLLEKA En jämförelse mellan Svensk och Kinesisk Örtmedicin Examensarbete HT-14 2014-11-03 INLEDNING Jag har valt att göra en djupdykning i den fantastiska örten rölleka. Röllekan finns både inom den svenska

Läs mer

Narkolepsi. examensarbete i samband med akupunkturutbildningen på Akupunkturakademin 2010 2013 info@akupunkturakademin.se

Narkolepsi. examensarbete i samband med akupunkturutbildningen på Akupunkturakademin 2010 2013 info@akupunkturakademin.se Narkolepsi examensarbete i samband med akupunkturutbildningen på Akupunkturakademin 2010 2013 info@akupunkturakademin.se Mary Åström mle.astrom@gmail.com Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Tillbakablick

Läs mer

Kronisk multifokal osteomyelit hos barn

Kronisk multifokal osteomyelit hos barn Kronisk multifokal osteomyelit hos barn Ett examensarbete av Pernilla Bränderson Handledare: Peter Torssell Akupunkturakademin 2008 Innehållsförteckning 1. Inledning Sid 2 2. Förklaring av sjukdomen enligt

Läs mer

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Övningar att börja med Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Avslappningssagor kan vara bra att börja med, eleverna får träna

Läs mer

Ni Hao Kai Lan Kinesiska ord och fraser

Ni Hao Kai Lan Kinesiska ord och fraser Ni Hao Kai Lan Kinesiska ord och fraser Kinesiska Ai ya Ba Bao-bao Bei ke Bu ke qi Bu shi yi zhi Cai hong Cheng gong le Chi Chui Dang ran ke-yi Dang ran le Da ge Da xiang Dui le Dui ya Gen wo lai Fei lai

Läs mer

Studieplan och målbeskrivning i TCM-Akupunktur omfattar följande områden;

Studieplan och målbeskrivning i TCM-Akupunktur omfattar följande områden; Svenska Akupunkturförbundets minimikrav på TCM - utbildning STUDIEPLAN OCH MÅLBESKRIVNING Studieplan och målbeskrivning i TCM-Akupunktur omfattar följande områden; Målsättning Resultat Studieplan Pedagogik

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Sammanställning av Aku-punkter för Akupressörer

Sammanställning av Aku-punkter för Akupressörer Sammanställning av Aku-punkter för Akupressörer Denna skrift är en sammanställning av flera olika personers åsikter om vad Akupunkterna gör och hur dom fungerar i kroppen. Jag vill inte på något sätt påstå

Läs mer

Örtmedicin och Luftvägsinfektioner

Örtmedicin och Luftvägsinfektioner Örtmedicin och Luftvägsinfektioner Enligt Västerländsk Medicin beror infektioner på Virus, Bakterier, Svampar och andra mikrorganismer som angriper kroppen på olika sätt och att det framförallt är det

Läs mer

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak Av: Sofia Artursson, Akupunkturakademin 2008. Kort historik Intresset för fiskleveroljans hälsosamma effekter ökade i samband med

Läs mer

Döendet. Palliativa rådet

Döendet. Palliativa rådet Döendet Palliativa rådet Övergå till palliativ vård i livets slut Sjukdomsförloppet kan se olika ut och pågå under olika lång tid bl.a. beroende av diagnos patienten har Palliativ vård i livets slutskede

Läs mer

Fibromyalgi Examensarbete Termin 6, Akupunkturakademin, 2008 Av Peter Johansson INNEHÅLL

Fibromyalgi Examensarbete Termin 6, Akupunkturakademin, 2008 Av Peter Johansson INNEHÅLL FIBROMYALGI EXAMENSARBETE TERMIN 6, AKUPUNKTURAKADEMIN, 2008 FÖRFATTARE: PETER JOHANSSON WWW.ACTOFBALANCE.SE 2 INNEHÅLL Inledning... 3 Förklaring enligt västerländsk medicin (VM)... 3 Orsaker... 3 Symptom...

Läs mer

Traditionell Kinesisk Medicin

Traditionell Kinesisk Medicin Traditionell Kinesisk Medicin Känslorna och De Fem Elementen Tiger & Dragon Mountain juni 2005 Författare: Micaela Bertolotto Söderström Examensarbete grupp 14, avgångsår 2005 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Övergångsbesvär hos kvinnor

Övergångsbesvär hos kvinnor Examensarbete vid Akupunkturakademin, våren 2008 Student: Lollo Modig Övergångsbesvär hos kvinnor - en jämförelse mellan västerländsk medicin (VM) och traditionell kinesisk medicin (TCM) VM: Hur fungerar

Läs mer

BPQ - kroppsupplevelseformuläret

BPQ - kroppsupplevelseformuläret BPQ - kroppsupplevelseformuläret Kroppsupplevelseformuläret består av fem delformulär: 1) medvetenhet, 2) stressreaktion, 3) reaktivitet hos autonoma nervsystemet, 4) stresstyp och 5) hälsoberättelse.

Läs mer

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv -Any truth is better than indefinite doubt Nordenström J. Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Karolinska University Press, 2005. SENSORISK

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Kroppen del 1 Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Matspjälkningen Begrepp att kunna: Tänder Saliv/spott Tunga Matstrupen Magmun Magsäck Magsaft Tolvfingertarm

Läs mer

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp BIOLOGI Vår fantastiska kropp 6.1 Celler i samarbete Allt liv är uppbyggt av celler. Vissa organismer består av en enda cell, andra av flera miljarder celler. Människokroppen består av tiotusentals miljarder

Läs mer

Kinesisk medicin är numera förkortat till TCM, Traditionell Chinese Medicine eller TKM,

Kinesisk medicin är numera förkortat till TCM, Traditionell Chinese Medicine eller TKM, Inledning Kinesisk medicin är numera förkortat till TCM, Traditionell Chinese Medicine eller TKM, Traditionell Kinesisk Medicin här i Sverige. Det är ett samlingsbegrepp för ett antal medicinska inriktningar

Läs mer

SYMPTOM NÄSBLOD. Uppsats för Akupunkturakademin Författare: Miroslav Strbac miroslavstrbac@hotmail.com www.akupunkturakademin.se

SYMPTOM NÄSBLOD. Uppsats för Akupunkturakademin Författare: Miroslav Strbac miroslavstrbac@hotmail.com www.akupunkturakademin.se SYMPTOM NÄSBLOD Uppsats för Akupunkturakademin Författare: Miroslav Strbac miroslavstrbac@hotmail.com www.akupunkturakademin.se Innehållsförteckning Inledning sid 1 Vad är det som händer vid näsblod sid

Läs mer

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR Kost och hälsa Vad behöver kroppen för att hålla sig frisk? Varför behöver kroppen mat? FÖDA S. 146-152 Vatten Kolhydrater Fetter Proteiner Vitaminer Mineraler

Läs mer

Dr. Vladimir M. Komarov

Dr. Vladimir M. Komarov TILLFÄLLE!! UPPFÖLJNING AV EN MYCKET SPECIELL KURS, SOM HÅLLS AV EN MYCKET SPECIELL KURSLEDARE FRÅN RYSSLAND Dr. Vladimir M. Komarov Mästare i Su Jok Akupunktur Dr. Komarov är en känd rysk läkare o forskare

Läs mer

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun New Näsvidgare Instruktion MegaVent vid snarkning Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Extra mjuk komfort Lindrar även: Nästäppa Torr mun Syns ej Känns ej www.snarkskena.nu Bäst

Läs mer

Vid livets slut. De sista timmarna. De sista timmarna. Johanna Norén 2007

Vid livets slut. De sista timmarna. De sista timmarna. Johanna Norén 2007 Vid livets slut De sista timmarna De sista timmarna Johanna Norén 2007 Vårdfilosofin i livets slut God omvårdnad Smärtlindring o symtomkontroll Anhörigstöd Lagarbete Den döendes rättigheter Jag har rätt

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson Kondition, hjärta & blodomlopp 2016-10-25 Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Hjärtat Vårt organ som håller igång vårt blodomlopp och leder ut blod till vår kropp, organ och våra muskler Fungerar som en

Läs mer

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem Kroppen Cirkulation Skelett Muskler Nervsystem Hormonsystem Kroppen Skelett: Muskelfästen, skydd, stöd Muskler: Rörelse, inre transport Cirkulation: Ämnestransport, skydd, temperaturreglering Nervsystem:

Läs mer

Studieplan och målbeskrivning i TCM-akupunktur omfattar följande områden;

Studieplan och målbeskrivning i TCM-akupunktur omfattar följande områden; Studieplan och målbeskrivning i TCM-akupunktur omfattar följande områden; Målsättning Resultat Studieplan Pedagogik Studietimmar, teori och praktik --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rynkor och dess genes enligt TCM

Rynkor och dess genes enligt TCM Rynkor och dess genes enligt TCM Ett naturligt ansiktslyft med nålar Examensarbete termin 6, Akupunkturakademin 2008-05-12 Författare: Joanna Narozniak Tel.073-679 85 86 Innehållsförteckning: 1 Introduktion,

Läs mer

Lilla Handboken. Poomsae

Lilla Handboken. Poomsae Lilla Handboken Poomsae Poomsae Poomsae - Mönster Taeguk Poomsae - symbolens och mönstrens betydelse Taeguk är en symbol som representerar kosmos skapelse och mänskligt liv. Cirkeln symboliserar evighet

Läs mer

VARUPROV AKUPUNKTUR. Läkekonst 針. Del II AKUPUNKTURPUNKTER, MERIDIANER OCH BEHANDLINGSTEKNIKER. Reijo Pöyhönen. Bachelor of Chinese Medicine

VARUPROV AKUPUNKTUR. Läkekonst 針. Del II AKUPUNKTURPUNKTER, MERIDIANER OCH BEHANDLINGSTEKNIKER. Reijo Pöyhönen. Bachelor of Chinese Medicine VARUPROV 中 Kinesisk 國 Läkekonst 針 灸 Del II AKUPUNKTUR AKUPUNKTURPUNKTER, MERIDIANER OCH BEHANDLINGSTEKNIKER Reijo Pöyhönen Bachelor of Chinese Medicine AKUPUNKTUR Kinesisk läkekonst Del II AKUPUNKTURPUNKTER,

Läs mer

Idrott & Överträning

Idrott & Överträning Idrott & Överträning Ur Kinesiskt medicinskt perspektiv Examensarbete av Elisabeth Lif Hagen tuderande på Akupunkturakademin 2007 Elisabeth Lif Hagen 1 tuderande vid akupunkturakademin Innehållsförteckning

Läs mer

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen.

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. 75102 Anatomiset Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. Andningssystemet För att delar av kroppen ska fungera krävs det näring

Läs mer

Differentiering i kinesisk medicin är ett sätt att urskilja och särskilja information från specifika

Differentiering i kinesisk medicin är ett sätt att urskilja och särskilja information från specifika Kapitel sju Differentiering Differentiering i kinesisk medicin är ett sätt att urskilja och särskilja information från specifika områden och organisera mångfalden av information. Dessa metoder har utvecklats

Läs mer

bié bàn chü chû bào cái chün bêi bèi chà châng bái bei cöng cóng chë bän bàn chèn biän nekande imperativ, särskilja, andra utropsord

bié bàn chü chû bào cái chün bêi bèi chà châng bái bei cöng cóng chë bän bàn chèn biän nekande imperativ, särskilja, andra utropsord chü gå/komma ut, ge ut, bié nekande imperativ, särskilja, andra bàn sköta, handlägga, ha hand om äi utropsord chû Vitex negundo, landet Chu bù avdelning, del, (för film) bào rapport (-era), anmäla (-n),

Läs mer

RÖLLEKA. Achillea millefolium. Yang she cao

RÖLLEKA. Achillea millefolium. Yang she cao RÖLLEKA Achillea millefolium Yang she cao Av Annica Ericsson annicaericsson@hotmail.com Akupunkturakademin HT 2014 www.akupunkturakademin.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Rölleka... 3 2.1 Historia... 3

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

KANEL - kategoriserat enligt Traditionell Kinesisk Medicin. Johanna Stegborg Akupunkturakademin 2008

KANEL - kategoriserat enligt Traditionell Kinesisk Medicin. Johanna Stegborg Akupunkturakademin 2008 KANEL - kategoriserat enligt Traditionell Kinesisk Medicin Johanna Stegborg Akupunkturakademin 2008 Författare: Johanna Stegborg (Mobil: 0709-883443) Kanelens historik Kanel tillhör en av de tidigast använda

Läs mer

Tomhet (Xu) av Peter Torssell

Tomhet (Xu) av Peter Torssell Tomhet (Xu) av Peter Torssell Robert C. Neville, School of theology vid Boston university, skriver i en uppsats om världens religioner och filosofier: Metafysiska beaktanden kan prägla och skapa utövandet,

Läs mer

Kroppen. Studiematerial. TEMA:

Kroppen. Studiematerial. TEMA: Studiematerial. TEMA: Kroppen Studiematerial från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Slottsskogen Östra, Museivägen 10, 413 11 Göteborg. 010-441 44 01 www.gnm.se Vad luktar det? Ta fram tre skålar. Lägg

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga.

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. LÅNGA, DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning. Lägg händerna en bit ner på magen. Andas

Läs mer

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur - Samtalsterapi Visualiseringsterapi/Symboldrama

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 02 27 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Celiaki. ur TKM-perspektiv

Celiaki. ur TKM-perspektiv Celiaki (glutenintolerans) ur TKM-perspektiv Ett examensarbete vid Akupunkturakademin Maria Mellander Nässjö ht 2007 Arbetet beskriver celiaki (glutenintolerans) dels ur västerländsk synvinkel och dels

Läs mer

Lena Gordon Murkes Barnröntgen ALB

Lena Gordon Murkes Barnröntgen ALB Lena Gordon Murkes Barnröntgen ALB Hur gör man? Hur ska man tänka? Akuta frågeställningar exempelvis infektion eller trauma Utredning skalle, thorax buk och skelett Kartläggning av anomali, skada angiografier

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell Celler- Byggstenar för allt levande Allt levande från de minsta bakterier till enorma växter och djur är uppbyggt av små byggstenar som kallas celler. Alltså allt som lever består av en eller flera celler.

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Västerländska ordspråk och uttryck

Västerländska ordspråk och uttryck Västerländska ordspråk och uttryck INGRID ROKAHR VON DER OHE rokahr@hotmail.com www.akupunkturakademin.se Innehåll Inledning... 2 Ordspråk... 3 Fem element, kropp och känslor... 5 Lever och gallblåsa...

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

En sammanfattande studie av dagens forskning inom TKM för xerostomidrabbade på grund av strålbehandling.

En sammanfattande studie av dagens forskning inom TKM för xerostomidrabbade på grund av strålbehandling. 1 Nina Behr ninabehr@hotmail.com Akupunkturakademin 2007 www.akupunkturakademin.se Lärare: Peter Torssell Jan Lindborg En sammanfattande studie av dagens forskning inom TKM för xerostomidrabbade på grund

Läs mer