SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD"

Transkript

1 SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Jörgen Tholin, universitetsdirektör Marie Smedbro, områdeschef Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Mål och syfte Definition Sourcingstrategi Drivkrafter Värde för Göteborgs universitet Kostnadseffektivitet Styrande principer Arbetssätt för sourcing Bilagor

3 1 INLEDNING Området för infrastrukturstöd levererar tjänster och produkter till universitets alla olika verksamheter. Med begreppet sourcing avses hur vi väljer att försörja leveranserna från infrastrukturstöd med produkter, resurser och kompetens. För att uppnå bästa resultat för universitetet är det viktigt att vi får den mest gynnsamma fördelningen mellan vad vi gör själva och vad vi låter någon annan göra. Sourcingstrategin är ett styrdokument för området för infrastrukturstöd. Med hjälp av strategin kan infrastrukturstöd systematiskt gå igenom och planera hur tjänster ska levereras till universitetets verksamheter. Sourcingstrategin är ett medel för att styra beslut kring hur leveranserna ska ske, internt och/eller externt. Strategin är baserad på drivkrafter i verksamheten och varje leverans utvärderas och prövas utifrån dessa. Strategin ska åtföljas av en handlingsplan. 1.1 Mål och syfte Målbilden för sourcingstrategin sträcker sig till Målet för strategin är att området för infrastruktur då markant ska ha höjt sin kompetens och ha ett tydligt arbetssätt för sourcing. Målbilden innebär att vi ska ha rutiner att kontinuerligt utvärdera våra val av leveransform och utveckla dem så att leveranserna skapar värde för Göteborgs universitet, håller hög kvalitet och är kostnadseffektiva. Tillhörande handlingsplan ska uppdateras årligen, eller oftare om behov finns. Sourcingstrategin ska: skapa en helhetsbild för sourcing av produkter, resurser och tjänster från infrastrukturstöd. skapa tydlighet i hur beslut om sourcing ska fattas. vara ett stöd vid upphandlingar. utgöra en grund för handlingsplaner kring hur leveranser ska utvärderas. skapa förutsättningar för att infrastrukturstöd tillhandahåller leveranser som är innovativa, kostnadseffektiva och håller rätt kvalitetsnivå. Sourcingstrategin ska vara ett verktyg för områdets ledningsgrupp, chefer och leveransansvariga i deras arbete med att leda, styra och följa upp verksamheten. 1.2 Definition Med begreppet sourcing avses hur vi väljer att försörja leveranserna från infrastrukturstöd med resurser och kompetens. Det finns huvudsakligen två former av sourcing, extern eller intern. Det finns också blandformer där externa och interna resurser samverkar i olika grad. Interna resurser och kompetens genom anställning och kompetensutveckling Externa resurser och kompetens genom upphandling eller avrop Både interna och externa resurser i samverkan Figur 1 3

4 2 SOURCINGSTRATEGI Strategin för sourcing utgår ifrån Göteborgs universitets vision och mål, infrastrukturstöds strategier samt interna och externa förutsättningar. Strategin är uppbyggd i två på varandra vilande delar. Den ena består av grundläggande drivkrafter och den andra av styrande principer. Ett systematiskt arbetssätt kring sourcing finns beskrivet i bilaga 3 Arbetssätt och processer. Processen beskriver hur det löpande arbetet med utvärdering av sourcing ska gå till på Göteborgs universitet samt hur ett leveransområdes status kan förändras över tid. Figur Drivkrafter Med drivkrafter avses här de incitament och motiv som identifierats och som säkerställer att de principer som styr sourcing grundar sig på universitetets behov. Drivkrafterna som beskrivs i detalj nedan ska beaktas i alla beslut kring sourcing och prioriteras i följande ordning: 1. Värde för Göteborgs universitet Kostnadseffektivitet 4

5 2.1.1 Värde för Göteborgs universitet Alla leveranser ska bidra till ökat värde för Göteborgs universitet, med värde menas: Det är betydelsefullt för universitetet att förtroendet för organisationen stärks samt att universitetets olika delar har fortsatt förtroende för gemensamma förvaltningen och området för infrastrukturstöd. Infrastrukturstöd fortsätter skapa nytta i verksamheten vilket frigör tid, ger ökat stöd, bidrar till en bra arbetsmiljö och ger ett ökat fokus på kärnverksamheten och dess behov. Det är värdefullt för universitetet att samverkan och samarbete ökar med olika aktörer i regionen och med andra lärosäten. Leveranserna ska genomsyras av universitetets miljömässiga och etiska värderingar såsom hållbar utveckling, jämställdhet och likabehandling. Göteborgs universitets profilering ska oavsett sourcingform förstärkas genom en god och respektfull hantering av externa aktörer som kommer i kontakt med våra leveranser Alla leveranser, oavsett sourcingform, ska hålla rätt kvalitetsnivå. Rätt kvalitetsnivå säkerställs genom hög beställarkompetens, förmågan att möta verksamhetens förväntan och balans mellan följande parametrar: Kontinuitet Stabilitet Behovsanpassning Flexibilitet Säkerhet God arbetsmiljö Hållbar miljö Kostnadseffektivitet Kostnadseffektiviteten ska kontinuerligt utvärderas, dvs. värde och kvalitet ska vägas mot kostnader. Hög kostnadstranparens ska eftersträvas. 5

6 3 STYRANDE PRINCIPER Principerna för sourcing vid området för infrastrukturstöd baseras på drivkrafterna. Principerna svarar på frågorna varför, vad, vem och hur. Principerna finns förtydligade i bilaga Principer för strategisk inriktning Varför? Är leveranserna värdeskapande för Göteborgs universitet? Området för infrastrukturstöd ska bedriva strukturerad sourcing för att systematiskt förändra leveranserna mot drivkrafterna. Samarbete med liknande organisationer för att uppnå synergieffekter. Alla leveranser av produkter, resurser och tjänster från området för infrastrukturstöd ska göras med perspektiv på hela universitetet. Alla leveransområden ska sträva efter en optimerad struktur för leveranserna. 3.2 Principer för leveransområden Vad? Sker leveranserna på rätt sätt? Alla leveransområden ska ha ett behovsanpassat och tydligt definierat innehåll. Det ska finnas kontinuitetsplan, förvaltningsplan och kompetensförsörjningsplan för alla leveransområden. Utfall i form av kostnad och leveranskvalitet ska vara känt och följas upp. Alla relevanta ingående delar i leveransområdena ska kunna jämföras med andra leverantörers. Alla leveransområden ska ha tydligt definierade kvalitetsnivåer. 3.3 Principer för val av leveranssätt Vem levererar och hur levereras tjänsterna? Vilken form av sourcing, extern, intern, blandad? Om man med intern leverans kan visa på bättre förutsättningar och resultat i relation till drivkrafterna ska detta väljas. Regelbunden prövning av leveransformen ska ske mot alternativ. Fokus på kvalitet av intern och extern leverans. Beställarkompetens ska säkerställas. 6

7 4 ARBETSSÄTT FÖR SOURCING Området för infrastrukturstöd har tagit fram gemensamma rutiner för hur arbetet med sourcing ska gå till. Alla leveransområden ska revideras årligen. På de områden där det finns behov av en fördjupad analys ska en sådan genomföras. Därefter sker regelbundna prövningar mot andra leveransformer. Arbetssätt och process beskrivs i detalj i bilaga 3. Strukturerad sourcing Sourcingarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt och utgår från att det finns en etablerad styrning, ledning och kompetens inom sourcing. Årlig revidering En översyn för att klargöra om leveransen fortfarande följer ställda krav och överenskomna arbetsätt. Där förändringar skett sedan senaste revidering ska en fördjupad analys genomföras. Fördjupad analys Analys i relation till drivkrafter, styrande principer, marknadsförhållanden, trender med mera. Kontroll av eventuella regelverk och/eller lagkrav, riskanalyser med mera. Beslut om prövning Utifrån beslutsunderlaget från den fördjupade analysen ska ledningen fatta beslut om eventuell prövning. Prövning Utifrån den fördjupade analysen genomförs en prövning mot marknaden. Om prövning av alternativet visar på bättre förutsättningar i relation till drivkrafterna är beslut om förändring aktuellt. Beslut om förändring Utifrån resultatet av prövningen ska ledningen fatta beslut om förändring av sourcingform. Därefter genomförs förändringen. STRUKTURERAD SOURCING Styrning, ledning och kompetens inom sourcing. ÅRLIG REVIDERING Översyn av leveransområdet i relation till drivkrafter, styrande principer och krav på förändringar PRÖVNING BESLUT OM PRÖVNING Baserat på drivkrafter och styrande principer FÖRDJUPAD ANALYS Djupare analys av leveransområde för beslutsunderlag Figur 3. Processer för strukturerad sourcing 7

8 5 BILAGOR Bilaga 1 Förteckning över leveransområden Bilaga 2 Definition av styrande principer Bilaga 3 Arbetssätt och processer 8

9 BILAGA 1 - FÖRTECKNING ÖVER LEVERANSOMRÅDEN

10 1 LEVERANSOMRÅDEN Användarstöd för teknisk utrustning i undervisningslokaler Användarstöd IT lokalt Användarstöd Service Desk IT Bilpool Bostäder Byggprojekt Campusservice Databaser Datasalar Datorarbetsplats standardplattform Epost o kalender Felanmälan och tillsyn av lokaler Flyttservice Fysisk arbetsmiljö systematiskt brandskydd GU- shopen Hyresavtal Inköpssamordning (Handels, IT) Inre underhåll: campusservice Inre underhåll: fastighetsägaren Integrationer Konferensservice, Kök intern och extern Konto och behörighet Lokalförsörjning Lokalplanering Lokalsamordning Lokalsamordning: bokninga av undervisningslokaler och konferenslokaler Lokalvård Lokalyta och säkerhet Medieproduktion Möbelhantering Nätverk Parkering Post, paket, transporter och godshantering: intern och extern Reception Repro och tryckeri Servicecenter Studentservice Servrar/Lagring IT- enheten arv Servrar/Lagring standardmiljö Servrar/Lagring verksamheten Större undervisningslokaler Säkerhet och bevakning, Lås, Larm och Passerkort Telefoni Telefonväxel Tentamenservice Utskrifter standardmiljö

11 BILAGA 2 - DEFINITION AV STYRANDE PRINCIPER

12 1 STYRANDE PRINCIPER Principerna för hur Området för infrastrukturstöd ska förhålla sig är baserade på drivkrafterna. Principerna har delats in i tre grupper. PRINCIPER FÖR STRATEGISK INRIKTNING Varför? Är leveranserna värdeskapande för Göteborgs universitet? Området för infrastrukturstöd ska bedriva strukturerad sourcing för att systematiskt förändra leveranserna mot drivkrafterna Samarbete med liknande organisationer för att uppnå synergieffekter Alla leveranser av produkter, resurser och tjänster från Området för infrastrukturstöd ska göras med perspektiv på hela universitetet Alla leveransområden ska sträva efter en optimerad struktur för leveranserna Alla leveransområden ska ha ett behovsanpassat och tydligt definierat innehåll Alla leveransområden ska ha tydligt definierade kvalitetsnivåer PRINCIPER FÖR LEVERANSOMRÅDEN Vad? Sköter vi leveranserna på rätt sätt? Utfall i form av kostnad och leveranskvalitet ska vara känt och följas upp Alla relevanta ingående delar i leveransområdet ska kunna jämföras med andra leverantörers Det ska finnas kontinuitetsplan, förvaltningsplan och kompetensförsörjningsplan för alla leveransområden PRINCIPER FÖR VAL AV LEVERANSSÄTT Vem levererar och under vilka former? Om man med intern leverans kan visa på bättre förutsättningar och resultat i relation till drivkrafterna ska detta väljas Fokus på kvalitet av intern och extern leverans Regelbunden prövning av leveransformen ska ske Beställarkompetens ska säkerställas Figur 1. Gruppering av sourcingprinciper för Göteborgs universitet

13 1.1 Värdeskapande för Göteborgs universitet Principerna för strategisk inriktning av sourcing handlar om hur Området för infrastrukturstöd säkerställer att sourcingsbeslut fattas utifrån ett helhetsperspektiv som genererar maximalt värde för Göteborgs universitet. Princip Beskrivning Utgår från följande drivkrafter 1 Området för infrastrukturstöd ska bedriva strukturerad sourcing för att systematiskt förändra leveranserna mot drivkrafterna 2 Samarbete med liknande organisationer för att uppnå synergieffekter 3 Alla leveranser av produkter, resurser och tjänster från området för infrastrukturstöd ska göras med perspektiv på hela universitetet 4 Alla leveransområden ska sträva efter en optimerad struktur för leveranserna Området för infrastrukturstöd ska säkerställa att det finns ett bevisat värde för verksamheten och en strategisk målsättning vid varje sourcingbeslut Området för infrastrukturstöd ska säkerställa att kompetens finns för att utvärdera och hantera leverantörer vid varje förändring av leverantörslandskapet Området för infrastrukturstöd ska göra ett medvetet val av antal och typ av leverantörer och hantera risker och konsekvenser Beslutsstrukturen ska vara transparent och följa fastställda styrmodeller Området för infrastrukturstöd ska säkerställa att vid sourcingbeslut möjligheten till samverkan och samarbete med andra universitet, myndigheter och liknade organisationer alltid beaktas Leveransområdena ska utveckla leveransprocesserna så att: effektiv styrning och ledning av leveransen som helhet garanteras kostnadskontroll, transparens och tydlighet i vad leveransområden innehållet garanteras onödig komplexitet undviks och ansvarsförhållanden tydliggörs rättssäker informationshantering garanteras Totalkostnaden (total cost of sourcing) och kundnyttan för hela GU ska beaktas för att undvika suboptimering och uppnå det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Värde Värde Kostnadseffektivitet Kostnadseffektivitet Kostnadseffektivitet

14 Krav på leveranser Principer för leveransområden handlar om att Området för infrastrukturstöd strävar efter en ökad mognadsgrad i leveransprocesserna. Målet är att löpande genomföra prövningar av leveransområdena för jämförelse av leveransen med andra organisationer eller aktörer på marknaden i syfte att utveckla leveransen. Det sker för att skapa en tydlig och välstrukturerad leverans med kontroll över innehåll, servicenivåer, kompetensbehov, kostnad, kvalitet, risker, nyckelresurser samt framtida risker och behov. Sourcing av hela, eller delar av, ett leveransområde kan användas som ett led i att uppnå kraven för leveransområden. Princip Beskrivning Utgår från följande drivkrafter 5 Alla leveransområden ska ha ett behovsanpassat och tydligt definierat innehåll 6 Det ska finnas kontinuitetsplan, förvaltningsplan och kompetensförsörjningsplan för alla leveransområden Alla leveransområden ska ha dokumenterade krav på tillgänglighet, prestanda och vilka valmöjligheter som erbjuds. Befintliga regelverk t ex, inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet ska följas. Motagande verksamhet ska ansvara för kravhantering med tydliga krav på leveranserna Området för infrastrukturstöd ska säkerställa att tillräcklig kompetens finns kvar/byggs upp inom verksamheten för varje leveransområde för att effektivt kunna leda/styra och följa upp leveranserna. Väldokumenterade processer för alla leveransområden ska finnas på plats Alla leveransområden ska vara tydligt dokumenterade med utpekade nyckelresurser samt plan för kompetensutvecklingsbehov Alla leveransområden ska ha en kontinuitetsplan Alla leveransområden ska genomföra regelbundna riskanalyser Alla leveransområden ska ha en förvaltningsplan Värde Kostnadseffektivitet

15 7 Utfall i form av kostnad och leveranskvalitet ska vara känt och följas upp 8 Alla relevanta ingående delar i leveransområdena ska kunna jämföras med andra leverantörer. 9 Alla leveransområden ska ha tydligt definierade kvalitetsnivåer Kostnaden för leveransområdena ska vara känd samt mätbara kvalitetskrav ska finnas och följas upp. Alla leveranser ska i den mån det är möjligt bygga på standardiserade delar som går att jämföra. sbegreppet ska vara tydligt definierat för alla leveransområden och utgöra huvudkrav med tydlig uppföljning vid varje prövning och leverans. Kostnadseffektivitet Kostnadseffektivitet 1.2 Prövningsanalys Principerna för prövningsanalys används vid de val som ska ske när leveransområden blivit sourcing ready och en regelrätt prövningsanalys kan utföras för att avgöra vem som bör utföra leveransen. Princip Beskrivning Utgår från följande drivkrafter 10 Om man med intern leverans kan visa på bättre förutsättningar och resultat i relation till drivkrafterna ska detta väljas 11 Regelbunden prövning av leveransformen mot alternativ Där det går att påvisa att en intern leverans har bättre förutsättningar än andra att uppnå fastställda drivkrafter för leveransområdet ska detta alltid väljas. Exempel på sådana förutsättningar är: marknadens leveransförmåga är svag eller saknas Göteborgs universitet bedöms ha bättre förutsättningar än andra att bedriva verksamheten med rätt kvalitet att det finns risk för att förtroendet för Göteborgs universitet kan komma att påverkas negativt om någon annan bedriver leveranserna där det finns påtagliga synergieffekter med annan verksamhet som bedrivs i Göteborgs universitets regi Alla leveransområden ska kunna prövas genom att kvalitet, leveransförmåga och kostnad är tydligt definierade för prövning mot andra leveranssätt/alternativ Kostnadseffektivitet Kostnadseffektivitet

16 12 Fokus på kvalitet av intern och extern leverans Omprövning ska ske regelbundet skraven ska vara tydligt definierade för alla leveranser En leverantör, intern eller extern, ska kunna leverera enligt fastställda kvalitetsnivåer Uppföljning av kvaliteten av leverantörerna ska göras löpande 13 Beställarkompetens ska säkerställas Kostnader för att behålla och utveckla beställarkompetensen ska tas med i prövningsunderlag Kostnadseffektivitet

17 BILAGA 3 ARBETSSÄTT OCH PROCESSER

18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Arbetssätt för sourcing Strukturerad sourcing, ledning och styrning Ledningen Leveransägare Arbetssätt Leveransområdets status Processen... 5

19 1 ARBETSSÄTT FÖR SOURCING Målbilden för sourcingarbetet gäller fram till slutet av 2020 och handlar om att etablera ett strukturerat arbetssätt där Området markant ska öka sin kompetens avseende hantering av sourcingfrågor. På ett flertal leveransområden ska också en fördjupad analys genomföras för att sedan vara föremål för regelbundna prövningar mot andra leveransformer. STRUKTURERAD SOURCING Styrning, ledning och kompetens inom sourcing. ÅRLIG REVIDERING Kontroll av leveransområdet i relation till drivkrafter, styrande principer och krav på förändringar PRÖVNING BESLUT OM PRÖVNING Baserat på drivkrafter och styrande principer FÖRDJUPAD ANALYS Djupare analys av leveransområde för beslutsunderlag 1.1 Strukturerad sourcing, ledning och styrning Ledningen Ledningen för området ansvarar för att etablera, revidera och säkerställa efterlevnad av: Sourcingstrategin med tillhörande drivkrafter och styrande principer Arbetssätt, processer, mallar och checklistor Definition av aktuella leveransområden Leveransägare Ägarna av respektive leveransområde ansvarar för att säkerställa genomförandet/framtagandet av: Årlig revidering baserad på principer och drivkrafter Fördjupad analys Beslutsunderlag och business case

20 1.2 Arbetssätt Nedanstående process beskriver hur det löpande arbetet med utvärdering av sourcing ska gå till på Göteborgs universitet samt hur ett leveransområdes status kan förändras över tid Leveransområdets status Kopplat till processen finns en förteckning över vilken status ett leveransområde befinner sig i. Ett leveransområde kan befinna sig i status Grön, Gul eller Blå beroende på vilken bedömning som gjorts under processen. Status Grön får ett leveransområde vid följande tillfällen Området har vid Årlig revidering inte bedömts vara utsatt för befintliga, eller inom det närmast kommande, förändringar som kräver ändrad sourcingform Området har varit föremål för en Fördjupad analys men inte bedömts behöva förändrad sourcingform Området har fått förändrad sourcingform och levereras nu enligt överenskommen åtgärdsplan Status Gul får ett leveransområde vid följande tillfällen Området har vid Årlig revidering bedömts ha så pass förändrade förutsättningar att en Fördjupad analys krävs. Status Blå får ett leveransområde vid följande tillfällen Området har efter Fördjupad analys bedömts behöva förändrad sourcingform och ska ändras enligt åtgärdsplan. Figur 1 - Exempel på Leveransområden i statuslista

Debitering av infrastrukturtjänster för 2015 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress:

Debitering av infrastrukturtjänster för 2015 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress: GÖTEBORGS UNIVERSITET 214-9-1 Sammanställning Bil. 6, 7a, 7b och 7c Debitering av infrastrukturtjänster för 215 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress: henrik.nettelbrandt@gu.se IT 215

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Hanteringen av gemensamma undervisningslokaler

Hanteringen av gemensamma undervisningslokaler PM Y 2015/4 2015-12-08 Området för infrastrukturstöd Dan Ekstrand Universitetsdirektör Jörgen Tholin Hanteringen av gemensamma undervisningslokaler Bakgrund I utredningen av Göteborgs universitets lokalkostnader

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/361 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Gemensamma förvaltningen Beslutsfattare Gäller för Universitetsdirektör, Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 2016 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN DATUM: 2013-11-07 AVSÄNDARE: JÖRGEN THOLIN KONTAKTPERSON: JOHAN JOHANSSON Gemensamma förvaltningen Gemensamma förvaltningen ska tillhandhålla

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Strategi för trafikinformation

Strategi för trafikinformation Strategi för trafikinformation 2 Titel: Strategi för trafikinformation Utgivningsdatum: Februari 2012 Utgivare: Trafikverket Inledning Behovet av trafikinformation 1 ökar, men området är komplext och många

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet UFV 2015/1242 Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2016-11-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Struktur och begrepp för styrande dokument

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Avrop från ramavtal. IT-driftstjänster Outsourcing

Avrop från ramavtal. IT-driftstjänster Outsourcing Avrop från ramavtal IT-driftstjänster Outsourcing Per-Erik Andersson, Kammarkollegiet Mathias Lagerros, L&M Lagerros Consulting Sid 1 Drivkrafter Myndigheterna anger fler drivkrafter (utöver direkta kostnadsskäl)

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

UNIVERSITETSFÖRVALTNING2014

UNIVERSITETSFÖRVALTNING2014 ANALYS OCH UTVÄRDERING UNIVERSITETSFÖRVALTNING2014 Synen på Göteborgs universitets gemensamma förvaltning Skickas med interpost till: ANALYS OCH UTVÄRDERING, BOX 100 Ange ditt password här [sex siffror]:

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Umeå universitet Arkitekthögskolan

Umeå universitet Arkitekthögskolan Umeå universitet Arkitekthögskolan Sammanfattning av arbetsmiljökartläggning Hösten 2015 Anneli Karlsson Bengt Larsson Uppdraget Umeå universitet har, genom Rektor vid Arkitekthögskolan, Dekan vid Teknisk

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013 Rapport ISK 2013 DATUM: 201-01-21 AVDELNING: STA/RIE HANDLÄGGARE: Urban Örtberg HANTERINGSKLASS B E G R Ä N S A D SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 00 00 Fax +6 8

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter Gemensamma förvaltningen Fastighets- och serviceenheten, Ylva Beckman samt för Kommunikationsenheten, Jessica Glanzelius Framtaget i april 2016, i samråd med en referensgrupp av medarbetare på institutions-

Läs mer

ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016

ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016 ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016 Göteborgs universitetsbibliotek DATUM: 2015-12-04 BESLUTAD AV: Margareta Hemmed KONTAKTPERSON: Håkan Carlsson, Hakan.Carlsson@ub.gu.se RISKANALYS Bakgrund Bakgrund

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Stabilitet och lönsamhet Systematiskt säkerhetsarbete, SSA. Efterlevnad Stabilitet Lönsamhet

Stabilitet och lönsamhet Systematiskt säkerhetsarbete, SSA. Efterlevnad Stabilitet Lönsamhet Stabilitet och lönsamhet Systematiskt säkerhetsarbete, SSA Efterlevnad Stabilitet Lönsamhet Riskhantering Risker Undvika Betala Skydda Skador Ekonomiskt Säkerhet Överföra Fondera Förebyggande åtgärder

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Staden tillgänglig för alla

Staden tillgänglig för alla Staden tillgänglig för alla En uppdragsbeskrivning Uppdrag om inventering och uppföljning av tillgängligheten i staden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1. Uppdragets vision

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5)

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5) Internkontrollplan 2008 1(5) Styrning och konsekvensanalyser Landstingsstyrelsens förvaltning har en fastställd budget/verksamhetsplan med mätbara mål Landstingsstyrelsens förvaltning tecknar avtal och

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Mall för avrapportering av förvaltningens årliga uppföljning av SRSA

Mall för avrapportering av förvaltningens årliga uppföljning av SRSA 1 Region Skåne Datum: 161219 ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SYSTEMATISKT RISK- OCH SÅRBARHETSARBETE I REGION SKÅNE (SRSA). Bilaga SRSA Årlig redovisning Förvaltning/verksamhet: SUS Skånes Universitetssjukvård Datum:

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Temaundersökning. Framtagande och distribution av strukturerade produkter 2012-06-20

Temaundersökning. Framtagande och distribution av strukturerade produkter 2012-06-20 Temaundersökning Framtagande och distribution av strukturerade produkter 2012-06-20 1 Agenda Inledning. Anna Jegnell, områdeschef Marknader Erfarenheter från tillsynen. Anders Evenås, enhetschef Tillsyn

Läs mer