Vid JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i:"

Transkript

1

2

3

4

5 BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Bilaga Ärende: Resultat av internkontroll 2009 Dnr UN 09/05 Handläggare: Stefan Sundbom BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Ja X Nej På vilket sätt? Internkontroll syftar till att redovisning blir rättvisande och att upphandling görs på rätt sätt vilket skall leda till en effektiv förvaltning av medel för barn och ungdomars framtid. Vid JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja X Nej På vilket sätt? Att tilldelade medel används och förvaltas på rätt sätt. 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Ja Nej x Varför inte? Inget speciellt perspektiv gynnas/missgynnas i internkontroll av redovisningsregler och upphandlingsregler. Reglerna är generella och gäller alla områden. 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Ja X Nej På vilket sätt? Rättvisande redovisning och upphandling enligt gällande regler handlar om att inga medel skall användas på felaktigt eller orättvisst sätt så att någon grupp gynnas/missgynnas. 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Ja Nej X Varför inte? Analysen utgår från gällande lagar och kommunens regelverk och handlar om kontroll och inte någons personliga tyckande.

6 Bilaga 10a Intern kontrollplan för Gemensamma redovisningsrutiner 2009 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Attestrutiner 1. Att beslutsattest inte sker av egna utlägg och/eller kostnader som berör en personligen. Kristin Kontrollme Rapport tod (inkl till frekvens) (50) stickprov utanordningar och levfakturor med särsk resurskoder. (Resurs 162,161, 4223,423,424) När sker rapportering RESULTAT Avvikelse (ange antal och belopp i % av kontrollmängde n) Kortfattad kommentar och värdering av avvikelsen. 1 ggr/år Ev. förslag till åtgärder. Anläggningsredovisning Anläggningsredovisning 2. Att aktivering sker Danuta av inventarier med en livslängd på tre år eller längre och som överstiger ett värde mer än ett basbelopp. 3. Att aktivering inte Danuta sker av inventarier med en livslängd kortare än tre år och understigande ett värde av ett basbelopp Totalkontroll på verifikationer överstigande 39 tkr. (Konto 4 resurs 30-37) 1 ggr/ tertial Kontroll av aktiveringar på 18x-konton med ett värde understigande basbeloppet. Kontrollen sker på bokföringsmå nad april. Kundfakturering 4. Att faktureringen till Team KKK kund är rätt från början Relatera totalt antal makuleringar i förhållande till totalt antal fakturor på ett helår. Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollme tod (inkl frekvens) Rapport till När sker rapportering RESULTAT

7 Bokföring 5. Att alla transaktioner är rätt konterade Eva, Catharina 1.Granska alla kostnader (exkl resurs 10-15) överstigande ett belopp som sätts av kontoret själv utifrån dess verksamhet 2.Granska att resurs bara innehåller personalkostna der som hör hemma där. 3. Granska att resurs 51 bara avser läromedel 4.Granska att köp av bemanningstjänster har bok-förts på resurs 56. Bokföring 6. Att det endast är övriga kostnader och intäkter bokförda på för dessa avsedda koder. Monica 1.Granska att kostnader som ligger bokfört på resurs 599 ej hör hemma på någon annan resurs. 2. Kontroll av intäkter som ligger bokfört på konto 339,369,3719, 379 och 389 inte hör hemma på något annat intäktskonto. Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Bensinkort 7. Att körjournal finns och fylls i och att antal km stämmer överens med bensinåtgången Kontrollme Rapport tod (inkl till frekvens) Maria Minst 10 procent av resultatenheter na som har bensinkort. När sker rapportering RESULTAT

8 IoF 8. Att leverantörsfakturor betalas i tid Kerstin S 1.Granska att samtliga leverantörsfakt uror för en månad betalas senast på fakturans förfallodatum. 2. Kontrollera att eventuell dröjsmålsränta på dessa fakturor har bokförts rätt. IoF 9. Att leverantörsfakturan skickas till rätt adress Team SL Kontroll av fakturor för en månad IoF 10. Att sekretessuppgifter inte finns tillgängliga för obehöriga personer Sirpa H Kontroll av fakturor för en månad 1ggr/år IoF 11. Att syfte och deltagarlistor bifogas på fakturor som avser representation och externa kurser. Kerstin E Kontroll av fakturor på resurs 161 och 424 för ett år. Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres IoF 12. Att organisationsnummer finns på alla leverantörer i IoF s leverantörsregister Team SL Kontrollme Rapport tod (inkl till frekvens) Genomgång av leverantörsregistret När sker rapportering RESULTAT Av 9340 externa leverantörer saknade 46 organisationsnu mmer. 1ggr/år Statsbidrag 13. Att för kommunen berättigade statsbidrag på 6 % söks (momsfri utbildning, vård etc) Fredrik Granskning av verifikat för en månad 1ggr/år Moms 14. Att halva momsbekoppet på korttidshyror av bilar deklareras som avdrag Hans Söka ut leverantörsfakt uror för 2 månader från Statoil och Berras biluthyrning

9 KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Redovisning & Ekonomisupport Eva Blomberg Ank 3087 Bilaga 10b Sammanfattning Utbildningskontoret internkontrollplan för Gemensamma redovisningsrutiner 2009 För en mer neutral kontroll gör Redovisning & Ekonomisupport 2009 en övergripande kontroll, vilket innebär att man tittar på respektive kontrollmål över alla kontoren. Sammanställning av kontrollmålen: 1. Att beslutsattest inte sker av egna utlägg och/eller kostnader som berör en personligen Kontroll gjord på leverantörs/internfakturor och utbetalningar med resurs 162, 161, 4223, 423 och 424 under perioderna nov -08 och april -09. Resultat: 2 st har attesterat en lunch respektive en konferens där personen själv medverkade. En ganska stor andel av urvalet går inte att kontrollera då deltagarförteckningar saknas vilket visar brister i kunskapen om detta. Förslag på åtgärder: Gå igenom deltagarförteckningar och dess syfte. Ta upp fel i attesteringen med de personer det gäller. 2. Att aktivering av inventarier med en livslängd tre år eller längre och överstiger ett värde mer än ett basbelopp. Totalkontroll på verifikationer överstigande 41 tkr, kontokod 4, resurskod under november 2008 och 42,8 tkr under april Resultat: 2 fel, maskiner och servrar överstigande ett basbelopp bokförda på konto Förslag på åtgärder:. Fortsatta utbildningsinsatser i ekonomiadministration från Redovisning och Ekonomisupport. Vi på Redovisning och Ekonomisupport kontrollerar allt över ett basbelopp på konto 4, resurs Fakturorna som var felkonterade är, efter kontakt med personerna som hade konterat, omförda till konto Att aktivering inte sker av inventarier med en livslängd kortare än tre år och understigande ett värde av ett basbelopp. Kontroll av aktiveringar på 18x-konton med ett värde understigande basbeloppet. Kontroll sker på bokföringsmånad april.

10 Resultat: 16 poster under 42,8 tkr funna på konto 18xx under april Detta är dock inget fel, eftersom det var fakturor som hör till förskolor som håller på att bygga upp en ny verksamhet och därför får ta mindre inköp som investeringar. Totalt kommer alla fakturor upp i ett basbelopp. Förslag på åtgärder: Ingen åtgärd. 4. Att fakturering till kund är rätt från början Urvalsperiod mars och april 2009, Fgr 17, 127 st fakturor granskade, Fgr 30-37, fakturor granskade. Resultat: Totalt 7 % (Fgrupp 17: 5 %, Fgrupp 30-37: 2 %) makuleringar vilket är en klar förbättring jämfört med Fgr 17: 8 st makuleringar, varav 4 st var pga återlämnad bok och 4 st pga felaktig fakturamottagare eller felaktigt underlag. Fgr 30-37: 156 st makuleringar, varav 7 st pga barnet slutat/placeringen avslutad, 10 st pga felaktig eller saknad rapport/underlag, 6 st pga feldebiterad, 133 st makuleringsorsak saknas (se förklaring nedan). Makuleringsorsak saknas: Orsak till makulering är något enl nedan. Kravhanteraren har makulerat krav- eller påminnelseavgiften mm eller avskrivit beloppet. Kassan har makulerat små belopp ex. överbetalning som dras av nästa faktura eller betalas tillbaka till kunden. Kassan har makulerat kreditfakturan som kvittas med debetfakturan. Förslag på åtgärder: Ingen åtgärd. 5. Att alla transaktioner är rätt konterade Urvalsperiod nov -08 och feb Granska alla kostnader (exkl resurs 10-15) överstigande ett belopp som sätts av kontoret själv utifrån dess verksamhet 2. Granska att resurs bara innehåller personalkostnader som hör hemma där 3. Granska att resurs 51 bara avser läromdel 4. Granska att köp bemanningstjänster har bokfört på resurs 56 Resultat: De flesta felen förekom på punkt 1 (15 % fel) där man har använt fel resurs vid köp av platser (exempelvis använt resurs 6112 istället för 6162). På de andra tre punkterna var det bara ett fåtal felaktigheter. 2

11 Förslag på åtgärder: Jag kontaktar de personer som har konterat fel så att det blir rätt framöver. Vi borde förtydliga kodplanen så att det tydligare framgår vilka resurser som ska användas vid köp av platser. Vi på Redovisning och Ekonomisupport behöver ha kontinuerliga utbildningsinsatser, där vi bland annat går igenom vilka resurser som det ofta konteras fel på och hur det ska vara istället. 6. Att det endast är övriga kostnader och intäkter som är bokförda för dessa avsedda koder. Urvalsperiod mars Konto: 4 resurs 5990 = Övrigt, filmhyror, start- och inträdesavgifter Poster på över 1000:- har kontrollerats Konto: 339 = avgifter och ersättningar Var tionde post har kontrollerats Konto: 369 = Övriga hyror Samtliga poster har kontrollerats Konto: 3719=övr. statliga driftbidrag 3790= Övriga driftbidrag Samtliga poster har kontrollerats Stickprov har tagits, en av två poster på Konto: 389 = Övriga intäkter UK Resultat: Av totalt 75 kontrollerade poster är 2 felaktiga. En post som gäller resurs 599 (köp från Kringlaskolan) och en där konto 389 använts och där det på underlaget inte framgår vad intäkten gäller. Förslag på åtgärder: Återkoppling har skett. Se över anvisningar när det gäller insättning av medel/intäkter. 7. Att körjournal finns och fylls i och att antal km stämmer överens med bensinåtgången. Urvalet gjordes på resurs 3624 Leasingbil och resurs 3631 Bensin, under mars Sedan gjordes ett selektivt urval på de ansvar som förekom i båda resurserna av väsentliga belopp. Detta urval ställdes sedan mot en förteckning på leasingbilar från Sbk, för att se om ansvaren ovan fanns registrerat på någon bil. Därefter kontaktades respektive enhet via mail. Via mailet efterfrågades antal bilar samt om körjournal användes samt en begäran om kopior på de senast aktuella körjournalerna. Resultat: 2 av 3 bilar hade ingen körjournal i dagsläget. De två bilarna som saknade körjournal hör till Staben. Körjournalerna skippades vid flytt till nytt stadshus då man trodde bilarna skulle försvinna och ingå i en gemensam bilpool. Förslag på åtgärder: En ordentlig rutinbeskrivning bör sammanställas med samlad information om hur körjournaler ska hanteras, samt bör en gemensam blankett för körjournal användas. 8. Att leverantörsfakturor betalas i tid Urvalsperiod april 2009 IoF. Resultat: Av 84 granskade fakturor var det 8 st som var för sent betalade, ca 1-4 dagar. 3

12 Förslag på åtgärder: Kommunen kan alltid bli bättre på att betala fakturorna i tid. Redovisning och Ekonomisupport bör ta fram riktlinjer för hur fakturor ska hanteras, så att förseningarna minskar. 9. Att leverantörsfakturan skickas till rätt adress. Kontrollen har skett övergripande över alla kontor/kdl. Kartläggning av adresseringen på de fakturor som kom under juni.med rätt adress har tolkats att både orden faktura samt att korrekt beställarid ska finnas med på fakturan. Antal fakturor: st Resultat: Antal fel: 845 st d v s 12 % och är en ökning mot förra året. Förslag på åtgärder: Fortsatt information till anställda och leverantörer om vikten av att använda korrekta uppgifter, såväl adress och beställarid. Man bör även fortsätta med att få in fler elektroniska fakturor från leverantörerna (d v s fakturor utan att de skannas). Förse dem som är certifierade beställare med ett plastkort med korrekta uppgifter. 10. Att sekretessuppgifter inte finns tillgängliga för obehöriga personer. Urvalsperiod mars -09. Alla fakturor är granskade resurs , , Resultat: Inga fel. Förslag på åtgärder: Ingen åtgärd. 11. Att syfte och deltagarlistor bifogas på fakturor som avser representation och externa kurser. Kontroll av fakturor på resurs 161* och 424* för ett år enligt instruktion på kontrollplanen Resultat: 44 av 150 granskade fakturor var felaktiga (29 %) vilket är ett dåligt resultat. Framförallt är det vid representation som det slarvas, över hälften av fakturorna saknar nödvändig information. Förslag på åtgärder: Fortsatt information ut till verksamheterna om vikten och syftet med att bifoga deltagarlistor. Den granskade perioden infaller mestadels innan utbildningsinsatserna i ekonomiadministration genomfördes. Förhoppningsvis ger det resultat i nästa års internkontroll. 4

13 12. Att organisationsnummer finns på alla leverantörer i IoF:s leverantörsregister. Kontrollen har skett övergripande över alla kontor/kdl o Antal leverantörer: st Resultat: 46 leverantörer saknade organisationsnummer. Förslag till åtgärder: De leverantörer som idag saknar organisationsnummer kommer att kompletteras med detta. Fortsättningsvis ska organisationsnummer alltid skrivas när leverantör registreras första gången. 13. Att för kommunen berättigade statsbidrag på 6 % söks (momsfri utbildning, vård e t c) Urvalsperiod februari Konto: 4 resurs 6111 = Köp från förening/stiftelse som entreprenör Konto: 4 resurs 6112 = Köp av förening/stiftelse som är huvudman Konto: 4 resurs 6161 = Köp av företag som entreprenör Konto: 4 resurs 6162 = Köp av företag som är huvudman Resultat: 12 fel på resurs På 3 av dessa fanns notering om att omföring till annan resurs (6210) gjorts. 4 fel av de 12 var på kreditfakturor. Enheterna har kanske inte uppfattat att även kreditfakturor ska hanteras med moms. Detta eftersom flertalet av kreditfakturorna saknade korrekt kontering. I övrigt relativt få fel som borde kunna bli ännu bättre bara av påminnelser till berörda enheter. Förslag till åtgärder: Meddela enheterna som glömt att kontera upp momsen. Tryck på att även kreditfakturorna ska konteras med konto Att halva momsbeloppet på korttidshyror av bilar deklareras som avdrag. Sökt ut fakturor från Statoil och Berras biluthyrning under september 2008 och februari Resultat:. Under perioden var det bara en faktura som gällde korttidshyra av bil, och där hade man felaktigt dragit hela momsen. Förslag till åtgärder: Fortsatt utbildning till enheterna. En informationstext bör skrivas ut under resursen i kodplanen. Lägga ut lathund på kanalen kring momsregler. Sammanfattning På det stora hela sköter UK sin ekonomiadministration bra. Det man kan bli bättre på är att använda rätt resurser vid köp av platser. Något som man måste bli bättre på är att bifoga syfte och deltagarlistor till fakturor som avser representation och externa kurser. Av de granskade fakturorna på detta kontrollmål var 29 % felaktiga vilket är ett dåligt resultat. Det ska alltid finnas uppgifter på dessa fakturor. Detta kontrollmål är viktigt och bristerna bör tas upp med chefer i ledningsgrupper. 5

14 Bilagor Internkontrollplan för gemensamma redovisningsrutiner 2009 samt rapportering av gjord kontroll för enskild rutin per kontrollmål

15 Intern kontrollplan för upphandlingsrutiner: 2009 Bilaga 11a Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Upphandlingsform Att direktupphandling inte sker när Telge Inköp AB formaliserad upphandling krävs. kontrollerar och rapporterar till verksamhetscontroll er. Kontrollmetod (inkl frekvens) Stickprovskontroll av (100) inköp varav (10) skall avse konsulttjänster. resurskod 431) Rapport När sker till rapportering Kontorschef September RESULTAT Avvikelse har noterats i två fall. Ramavtal Att ramavtalen nyttjas. Telge Inköp AB kontrollerar och rapporterar till verksamhetscontroll er. Ramavtal (100) stickprov från ramavtalsleverantör via kommunens beställningssystem inom områdena: Livsmedel, Kontorsmaterial, Förbrukningsmaterial, skolförbrukningsmateriel. 20 direktupphandlingar från leverantörer som inte används generellt inkl konsulter Direktupphandling Direktupphandling Att avrop från nettoprissatta produkter sker. Att kontroll av leverantörer sker enligt skattemyndighetens blankett Att miljöaspekterna beaktas vid avrop från ramavtalsleverantörer Telge Inköp AB kontrollerar och rapporterar till verksamhetscontroll er. Telge Inköp AB kontrollerar och rapporterar till verksamhetscontroll er. Telge Inköp AB kontrollerar och rapporterar till verksamhetscontroll er. (100) stickprov totalt i varugrupperna kontorsmaterial och kontorsmöbler. Stickprov av 20 beställningar inom varugrupperna: Städmaterial Kontorsmaterial Kontorschef September Kontorschef September Kontorschef September Kontorschef September Kontorsmaterial 79% och möbler 72% utnyttjande av ramavtal. Av systemtekniska skäl har inte denna kontroll kunnat göras. I de fall där upphandling sker med hjälp av Telge Inköp sker kontroll rutinmässigt i varje fall. Direktupphandling i övriga fall skall ske med hjälp av sk certifierade inköpare, vilka utför erforderliga kontroller. Det ingår i utbildningen för certifierade beställare att i inköpsögonblicket i första hand välja de produkter som har minst miljöpåverkan.

16 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Direkt-- Tillåtna beloppsgränser för Telge Inköp AB upphandling direktupphandling ej överskrids kontrollerar och rapporterar till verksamhetscontroll Direktupphandling Att skriftlig beställning sker via ekonomisystemet er. Telge Inköp AB kontrollerar och rapporterar till verksamhetscontroll er. Kontrollmetod (inkl frekvens) Stickprov tas ur I of på fakturor som överskrider fastställda beloppsgränser Stickprovskontroll av 30 fakturor som skall jämföras med beställningsunderlaget Rapport När sker till rapportering Kontorschef September Kontorschef September Inom resurs 4310 har överskridande skett vid 2 tillfällen (> 5 basbelopp) Alla inköp skall ske via IoF. Görs detta blir också beställningen skriftlig. Telefonbeställning får ske endast i undantagsfall och i så fall med redan avtalade leverantörer. All annan beställning är utanför regelverket. Någon kontroll om leverantörer lagts in i efterhand har inte kunnat göras.

17 Bilaga 11b Rapport - Internkontroll Utbildningsnämnden Telge Inköp har under perioden januari-augusti 2009 genomfört internkontroll enligt fastställd intern kontrollplan för upphandlingsrutiner. Kontrollen har gjorts via Fakturasök i IOF. Någon stickprovskontroll av att avrop sker från nettoprissatta produkter eller att avrop görs via skriftlig beställning har inte kunnat göras. Rapportering sker till verksamhetscontroller och kontorschef. Område % avtalstrohet Antal fakturor Total belopp Varav avtal Lås 18% Projektledn 47% Glas 100% Datorer 47% Möbler 72% Telefoner 38% Kontorsmtr 79% Resor 72% Konsulter 7% Livsmedel 100% Arbetskläder 20% Toner 63% TOTALT 48% Följande avvikelser mot fastställda rutiner har konstaterats Inom resurs 4310 har otillåten upphandling skett vid två tillfällen då värdet för direktupphandling (5 basbelopp) har överskridits. Inom vissa områden har konstaterats relativt låg användning av befintliga ramavtal (Se tabell ovan). Förslag till åtgärder som skall vidtas Sammantaget hanterar kontoret inköp och avrop från ramavtal enligt kommunens regelverk mindre bra. Åtgärder i form av ökad styrning mot avtalade leverantör behövs. På aggregerad nivå bör uppmärksamhet riktas mot att beloppsgränser för direktupphandling inte överskrids. Fortsatt utbildning och information av certifierade beställare och utveckling av beställningssystemet innebär en ökad styrning mot rätt leverantör och rätt produkt. Intern kontrollplan bifogas. Telge Inköp AB Tel vxl Org.nr Box 633, Södertälje Fax Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

18 Södertälje den 24 augusti 2009 Telge Inköp AB Ewert Sjöstrand/ e u Telge Inköp AB Tel vxl Org.nr Box 633, Södertälje Fax Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

19 Bilaga 11b - Rapport upphandlingsrutiner (3)

20 Bilaga 12a Intern kontrollplan för Personalrutiner 2009 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollmetod*) (inkl frekvens) Rapport till När sker rapportering RESULTAT Anställning Att korrekt registrering har skett utifrån korrekt skriftligt underlag. Verksamhetscontroller Utförare: Personalavdelningen/ Lön Stickprov 30 st eller minst 5 % av registrerade anställningsbeslut/kontor. Kontroll sker av inregist-rerade uppgifter i Personec gentemot underlaget Chefen för kontoret Senast augusti 30 beslut kontrollerade. 90 % korrekt ifyllda. 3 sakande anledning till den tidsbegränsade anställningen. Kontrollen avser mars månad. Rapportering timanställda Att rapporten för timanställda är korrekt ifylld och rätt registrerad. Verksamhetscontroller Utförare: Personalavdelningen/ Lön Stickprov 30 st eller minst 5 % av rapporterna för timanställda/kontor Kontrollen avser mars månad. Chefen för kontoret. Senast augusti 30 rapporter kontrollerade. 56 % korrekt ifyllda. Uppgifter som saknades på övriga var titel, anställningstid och typ av anställning Ohälsotalen Att rehabiliterings utredning påbörjats när den anställde varit sjuk i 14 dagar samt avslutats dag 28, om medarbetaren fortfarande är sjuk eller efter 6 tillfällen Verksamhetscontroller Utförare: V-stöd personal Samtliga sjuka mer än 14 dagar samt de som är sjuka 6 tillfällen eller fler Chefen för kontoret Senast augusti 59 % har gjort eller påbörjat rehabiliteringsutredning. *) Obs! underlag för kontroll av lönehanteringen tas ut kontinuerligt, månadsvis, förutom inför internkontrollen i mars 1

21 Bilaga 12b INTERN KONTROLL INOM PERSONALOMRÅDET UK ÅR 2009 samt 2010 Enligt den Interna kontrollplan som fastställts för år 2009 skulle följande områden inom Personal kontrolleras: Ohälsotalen: att rehabiliterings utredning påbörjats när den anställde varit sjuk i 14 dagar samt avslutats dag 28, om medarbetaren fortfarande är sjuk eller efter 6 tillfällen (i enlighet med kommunens Riktlinjer för aktiv och tidig rehabilitering) Anställning: att korrekt registrering har skett utifrån korrekt skriftligt underlag Rapportering av timanställda: att rapporten för timanställda är korrekt ifylld och rätt registrerad Personalavdelningen vid Kommunstyrelsens kontor har utfört kontrollen åt samtliga kontor. Ansvaret har respektive nämnd. Sammanfattning av resultatet av Internkontrollen år 2009 Uk. Personalfrågor Ohälsotalen enligt definitionen redovisas samlat. Rehabiliteringsutredningar har utförts eller påbörjats 59 % av fallen. Motsvarande siffra för kommunen var densamma (59 %). Lönehantering Anställning Det som kontrollerades på anställning är uppgifter som är obligatoriska på anställningsavtalet enligt LAS. Besöksadress Tfn Södertälje Org-nr

22 30 anställningsavtal är kontrollerade. Avvikelser: 3 saknade anledning till den tidsbegränsade anställningen. Timavlönades anställningsbeslut/rapport 30 rapporter är kontrollerade. 13 rapporter är korrekt ifyllda. På övriga saknas uppgift om anställningstid, typ av anställning och titel. Förslag till åtgärder och förbättringar Ohälsotalen Enligt Mål & Budget är en målsättning i kommunen att sjukfrånvaron ska sjunka från 7,7 procent vid bokslutet 2007 till 5 procent Som ett led i detta ska kommunens insatser bland annat bestå av aktiv och tidig rehabilitering. Kravet på rehabiliteringsutredning ska vara uppfyllt till 100 % även efter 6 sjuktillfällen. Lönerutiner Information om vilka uppgifter som är obligatoriska och vilka uppgifter som är fel till berörd chef. Pia Murphy Tf Personaldirektör Camilla Nilimaa Personalekonom Besöksadress Tfn Södertälje Org-nr

23 Bilaga 13 Intern kontrollplan för dokument- och ärendehantering 2009 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till När sker rapportering RESULTAT Posthantering Att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat behandlad Nämndsekreterare/ registrator Stickprov bland inkomna och utskickade brev och e-post Verksamhets controller Augusti till UK och september till UN Nämndsekreterare/registrator finns inte längre på Uk. Posten sorteras till adressat eller till registrator på Ksk för postlistning och i förekommande fall diarieföring. Pga omorganisation och personalminskningar finns inte utrymme att utföra kontroller och sammanställa resultat.

24 Bilaga 15 Intern kontrollplan för återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande 2009 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres 1. Att statsbidragsansökningar av särskilda och extraordinära kostnader görs inom alla relevanta områden enligt upprättad instruktion. 2. Att återsökning av kostnader sker för alla personer som uppfyller villkoren. 3. Att alla kostnader fångas upp vid återsökningen. Kontrollmetod (inkl frekvens) Intervju med ansvarig person för ansökan Intervju med ansvarig person om metod för att fånga upp återsökningsbara personer. Ev komplettera med stickprov Stickprov för 10 personer Rapport till Kontorschef När sker rapportering Augusti till UK och september till UN Augusti till UK och september till UN Augusti till UK och september till UN RESULTAT För UN:s del görs återsökningar av schablonbelopp för asylbarn. Vad som är särskilda och extraordinära kostnader för flyktingar i skolan är oklart. Det senaste beskedet från datainspektionen är dessutom att register inte får föras över vilka som är flyktingar. UN har därför inte gjort sådana återsökningar. Utifrån underlag från elevregistret är ansökan gjord för samtliga berättigade asylbarn i allmän förskola och för elever F-9 och gymnasiet t.o.m. VT Däremot har inga beslut om ersättningar fattats av MIG ännu för läsåret 08/09. Den återsökning som görs utgår från ett schablonbelopp. I övrigt är inte redovisningen utformad så att vi vet vad som är specifika kostnader för flyktingar.

25 Bilaga Instruktionen för återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande uppdateras. Se över befintlig instruktion och bedöma om ändringar behöver göras. Augusti till UK och september till UN Instruktionen har tidigare skrivits av Sk. Denna är inte uppdaterad de senaste åren. REK tittar i dagsläget på dessa instruktioner för att se över dem och eventuellt uppdatera dem.

26 Bilaga 17 Intern kontrollplan för Barnomsorgsavgifter 2009 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Barnomsorgsavgift 1. Att inkomstuppgiften som registreras i Förskoleenheten/Uk Procapita är densamma som på föräldrarnas och arbetsgivarens intyg. Barnomsorgsavgift Barnomsorgsavgift 2. Att alla 4-5 åringar är registrerade som allmän förskola med reducerad avgift. 3. Att de föräldrar som är "nollade" i Procapita är korrekt. Förskoleenheten/Uk Förskoleenheten/Uk Kontrollmetod (inkl frekvens) (25) Stickprov på inkomstblanketter 1 ggr/år Kontroll av samtliga 4-5 åringar i Procapita 1 ggr/år (25) Stickprov 1 ggr/år Rapport till Verksamhets controller Verksamhets controller Verksamhets controller När sker rapportering Augusti till UK och september till UN Augusti till UK och september till UN Augusti till UK och september till UN RESULTAT Ingen avvikelse 2 st var felregistrerade. 2 st var fel Skulder Skulder Inskrivna barn 4. Att inga barn till föräldrar med gamla barnomsorgsskulder blir placerade. 5. Att barn till föräldrar med barnomsorgsskulder blir avstängda inom 2 månader. 6. Att alla barn inom skolbarnomsorgen finns registrerade. Förskoleenheten/Uk Förskoleenheten/Uk Kontroll av samtliga 1 ggr/år (25) Stickprov 2 ggr/år Förskoleenheten/Uk Stickprov av 2 fritidsklubbar och 2 fritids 1 ggr/år Verksamhets controller Verksamhets controller Verksamhets controller Augusti till UK och september till UN Augusti till UK och september till UN Augusti till UK och september till UN 3 st placerade enl. delagationsbeslut. Placering medges endast om det finns särskilt beslut från berörd nämnd/delegat UK verkställer avstängning när erinran kommer från Ksk/ekonomi-redovisning Uk kontrollerar ej BOskulder. 1 avvikelse, Tajen fritidsklubb 3 avvikelse Enhörna fritidshem. Inskrivna barn 7. Att alla barn till föräldralediga och arbetslösa är registrerade som 15- timmars barn. Förskoleenheten/Uk Kontroll av samtliga aktuella barn 1 ggr/år Verksamhets controller Augusti till UK och september till UN Avvikelse förekommer. Placering mer än 15 placeringstimmar enligt delegationsbeslut.

27 Bilaga 18 Intern kontrollplan för arkivering av räkenskapsinformation 2009 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till När sker rapportering RESULTAT Arkivering av räkenskapsinformation Att dokumenthanteringsplaner finns för området ekonomiadministration Att arkivering sker enligt planen Redovisning & Ekonomisupport för centrala arkiv. Nämndsekreterare/ Registrator Enligt ovan samt arkivenheten Att dokumenthanteringsplaner finns för området ekonomiadm för kontorens samtliga arkiv Att arkivering sker enligt planen, d.v.s. att man på sina egna kontor bara har räkenskapsmaterial som de ska ha enligt planen Verksamhets controller Augusti till UK och september till UN Kontrollmålet är inte längre kontorsspecifikt. Arkivering av räkenskapsinformation sker på KSK där dokumenthanteringsplan finns. Att det räkenskapsmaterial som ska finnas i centralarkivet enligt planen verkligen finns där

28 Intern kontrollplan för uppföljning av verksamhetsspecifika mål 2009 Bilaga 19 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport Till När sker rapportering RESULTAT Beslut om utbildningsplan (UP) (= verksamhetsplan (VP)) Utbildningsplan (verksamhetsplan) är antagen av nämnd Verksamhetscontroller Kontroll av nämndsbeslut Kommunstyrelse Vid delårsrapport i april Ja, den antogs på extrainsatt nämnd den 19 december Uppföljning av utbildningsplanens (UP) mål Att målen följs upp enligt planen. Verksamhetscontroller Samtliga UP mål granskas vid delårs- och årsbokslut Kontorschef och nämnd Delårsboksluten samt årsbokslut Ja, följs upp i delår augusti och årsbokslut varje år. Att arbetsplaner finns upprättade på resultatenheter Att samtliga enheter har upprättade arbetsplaner med nedbrutna mål och är överenskomna med kontorschef Enheten för kompetens och kvalitet Avstämning med KSK som redogör hur många som kommit in. Kontorschef och nämnd Vid delårsrapport i april Samtliga enheter har lämnat in arbetsplaner. Uppföljning av arbetsplanernas (AP) mål Att avvikelser i UP och AP rapporteras och åtföljs av förslag till åtgärder Att målen följs upp enligt planen. Att samtliga befarade och konstaterade avvikelser rapporteras och leder till åtgärder Enheten för kompetens och kvalitet Avvikelser i UP verksamhetscontroller Avvikelser i AP verksamhetscheferna Enheternas måluppfyllelse utifrån AP rapporteras i kvalitetsredovisningen Granskning av måluppfyllelse utifrån styrtal etc. Kontroll om åtgärdsprogram finns. Avstämning mot mål sker i samtal/intervju med enhetschefer. Kontroll om åtgärdsprogram finns Kontorschef och nämnd Kontorschef och nämnd I samband med kvalitetsredovisning Delårsboksluten samt årsbokslut Löpande vid förekommen anledning. För 2009 görs detta i kommunens kvalitetsredovisning under För 2008 är detta gjort. Detta följs upp i delår augusti och årsbokslut. Måluppfyllelsen är av yttersta vikt och nämnden strävar ständigt efter bättre resultat. Metoder och satsningar för att uppnå bättre måluppfyllelse generellt och specifikt finns formulerade.

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se 1 (2) 2011-03-07 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag till internkontrollplaner för

Läs mer

Internkontrollplaner 2011 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Internkontrollplaner 2011 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan 1 (2) 2011-09-20 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplaner 2011 - rapportering

Läs mer

Internkontroll 2015 Internkontrollplaner

Internkontroll 2015 Internkontrollplaner 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-19 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Internkontroll 2015 Internkontrollplaner Dnr: 15/32 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen fattade i december

Läs mer

Resultat av utförd internkontroll 2012

Resultat av utförd internkontroll 2012 2012-09-18 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 12/17, la 12/07, HM 12/08, VS 12/07, En 12/08 Kontor Social- och omsorgskontoret Handlaggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan Dnr

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2008 och rörslag till internkontrollplaner rör 2009 Dnr08/412

Redovisning av internkontroll 2008 och rörslag till internkontrollplaner rör 2009 Dnr08/412 /3 SöDERTALJE KOMMUN Tjänsteskrivelse UKOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-11-21 KsOB/~/S Ingela Heden Tfn 08-550 217 76 ingela.heden@sodertalje.se b\c Kommunstyrelsen Redovisning av internkontroll 2008 och rörslag

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014 i / Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2014-04-29 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering av internkontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408 SöDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2007-11-22...,,...---.,.,...----::----:---:--::-:1 SÖDERTÄUE. KOMMUN I, KommunstYH;~sen, 2~il7 -j 1-2 2 Ingela Heden Tfn 08-550 21776 ingela.heden@sodertalje.se

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0988 0480-45 05 72 Servicenämnden Internkontroll 2013 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att lägga informationen

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan Datum Diarienummer 2017-01-25 DNRGS160030 Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan Beslut Driftnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att därefter överlämna rapporten

Läs mer

Uppföljning internkontroll Tekniska kontoret

Uppföljning internkontroll Tekniska kontoret Uppföljning internkontroll 2016 Tekniska kontoret Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning av nämndens arbete med intern kontroll... 3 3 Uppföljning av områden... 4 3.1 Ekonomi... 4 3.2 Verksamhet...

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd Intern kontrollplan 017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... Nämndens internkontrollplan 017....1 Ekonomi.... Verksamhet....

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2012-11-03 SFN 2012/0766 0480-450 431 Servicenämnden Internkontroll 2012 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att lägga informationen om den genomförda

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet. Handläggare: Lundkvist Mikael Datum: 2017-09-12 Diarienummer: RÄN-2016-0238 Räddningsnämnden Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet. Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Uppföljning internkontroll (Bildningsförvaltningen) Bildningsnämndens handling

Uppföljning internkontroll (Bildningsförvaltningen) Bildningsnämndens handling Uppföljning internkontroll (Bildningsförvaltningen) Bildningsnämndens handling 2-2014 Kontrollområde Kontrollmoment Ansvarig Kommentar Åtgärder Status Kommentar Kontering Ny kod kontroll att rätt koddelar

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb Dnr: 17/009 Sammanfattning av ärendet För barn

Läs mer

Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen

Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen Nr Område Rekommendation Ansvarig Åtgärder/kommentar 1 intäkter säkra en backup till hanteringen av hyresfakturering då processen idag är sårbar på grund av personberoende.

Läs mer

INTERNKONTROLLPLAN 2011-2012, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

INTERNKONTROLLPLAN 2011-2012, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning hela ) PERSONALKONTORET Rätt lön Avslutade anställningar Arbetsmiljö Rätt lön utbetalas till rätt person med rätt belopp. Att lön

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 2015-11-16 1 (5) BILAGA 2 ÄLN 2015/219-041 Äldrenämnden Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-11-16 Intern kontrollplan för 2017 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002 Kontrollplan 2002 Ekonomi Interkommunala ersättningar och ersättning friskolor Leverantörsfaktura / utanordning / attest Skollagen, skolplanen, avtal, fastställda belopp Attestreglemente, gällande besluts-

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan TJÄNSTESKRIVELSE Regionservice Stab Kerstin Bengtson Jurist Datum Diarienummer 2016-05-12 DNRGS160030 Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan Förslag till beslut Driftnämnden

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Uppföljning kommunstyrelsens interna kontroll 2014 och internkontrollplan 2015

Uppföljning kommunstyrelsens interna kontroll 2014 och internkontrollplan 2015 VÄRMDÖ KOMMUN Handläggare Madeleine Dovrén Diarienummer Uppföljning kommunstyrelsens interna kontroll 2014 och internkontrollplan 2015 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2014

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Oktober 2010 Jonas Eriksson Åsa Sandgren Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och revisionsfråga... 1 Avgränsning och revisionsmetod...

Läs mer