Datum Dnr 2013BN1096 Dpl 214. Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte överklagats.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Dnr 2013BN1096 Dpl 214. Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte överklagats."

Transkript

1 Handläggare Marina S. Martinsson Planarkitekt Laga kraftbevis PLANAVTAL Datum Dnr 2013BN1096 Dpl 214 Byggnadsnämnden antog SEGERSTAD 4, Hovshaga, Väjö kommun Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte överklagats. Länsstyrelsen beslutade enligt 11 kap. 10 Plan- och Bygglagen (PBL) att inte överpröva kommunens beslut om att anta detaljplanen. Beslutet har vunnit laga kraft Marie Svensson Förvaltningssekreterare För kännedom till: Lantmäterimyndigheten i Väjö kommun Länsstyrelsen, samhällsutvecklingsenheten Sökande

2 Handläggare Marina S. Martinsson Särskilt utlåtande Dnr 2013BN1096 Dpl 214 Detaljplan SEGERSTAD 4, Hovshaga, Väjö kommun Corallen i Väjö AB inkom i november 2013 med en ansökan om att ändra detaljplanen för Segerstad 4, i stadsdelen Hovshaga. På fastigheten bedrivs idag skolverksamhet (Väjö islamiska skola) med tillfälligt bygglov, då gällande detaljplan endast tillåter KJm (kontor samt småindustri och hantverk). Syftet med planändringen är att lägga till användningen S (skola), för att möjliggöra att den befintliga verksamheten ska kunna få permanent bygglov och utveckla sin verksamhet. Detaljplanen prövas med enkelt planförfarande då planändringen är av mindre omfattning och bedöms vara av begränsat allmänt intresse. Yttranden utan synpunkter Lantmäterimyndigheten i Väjö kommun Väjö 6:2, 3G Infrastructure Services AB Värends Räddningstjänst Polismyndigheten (Väjö Närpolisområde) Kulturnämnden Fritidsnämnden Arbete och välfärd Tekniska nämnden Yttranden med synpunkter Länsstyrelsen Kronoberg Citat: Sammanfattande synpunkter Länsstyrelsen har i princip inget att erinra mot planförslaget. Förslaget omfattar en mindre utökning av befintlig verksamhet och berör inga skyddsvärda områden eller särskilda intressen. Det är positivt att den befintliga verksamheten nu blir reglerad i planen. Att se över ett större område i ett sammanhang skulle dock vara mer tillämpligt. Enkelt planförfarande Kommunen kan använda sig av enkelt planförfarande om planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 och

3 1. inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten, 2. enbart gäller en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 miljöbalken, eller 3. enbart gäller åtgärder som har prövats eller ska prövas genom upprättande och fastställande av en arbetsplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Länsstyrelsen har inget att erinra mot att enkelt planförfarande används. Detaljplanens koppling till översiktsplan samt tidigare planläggning Det föreslagna området strider inte mot översiktsplanen. Planområdet ingår i en större detaljplan som vann laga kraft Det nu aktuella området är i denna plan planlagt som KJm (Kontor, småindustri och hantverk). Eploateringsgraden är i gällande plan 30 %. För kvarteret direkt norr om skolan medges B Bostäder enligt en planändring Redovisning av detaljplanens konsekvenser Enligt 4 kap st. PBL ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning. Länsstyrelsen konstaterar att detta finns redovisat i planbeskrivningen. Allmänna intressen enligt 2 kap PBL Bebyggelse Den nu tillåtna byggytan ökar från 30 % till 40 % av fastighetsarean. Nuvarande prickmark minskas något på den västra sidan och mot bostadskvarteret i norr medges att marken endast får bebyggas med uthus och garage. Högsta höjd är fortsatt 8 m. Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen förutom tillägget Skola får liknande användning som nuvarande plan. Kvartersmarken regleras till SKJ 1 (Skola, Kontor, ej störande industri och hantverk). Länsstyrelsen har inga synpunkter. Trafik och buller Området angörs liksom i dagsläget från Segerstadsvägen. Länsstyrelsen kan inte se att ett genomförande av planen skulle få negativa konsekvenser vad gäller angränsande trafik och buller. Bostäder tillåts inte. Natur, kultur och grönstruktur Inom området finns inga skyddsvärda natur- och kulturvärden. Det finns tillgång till närliggande grönområden. Dagvattenhantering Länsstyrelsen erinrar om vikten av att det ska finnas tillräckligt med gräsytor inom planområdet för fördröjning inom kvartersmarken. Krav/anspråk enligt annan lagstiftning Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 Miljöbalken Kommunen har i en behovsbedömning, enligt kriterierna i bilaga 4 till MKBförordningen, kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen ger mycket liten miljöpåverkan. 2

4 Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbedömningen. Förorenade områden enligt 10 kap Miljöbalken Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom planområdet. Fornminnen enligt 2 kap Lag om kulturminnen m.m. Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret (FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 ) erfordras inte men om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 PBL Riksintressen enligt 3 o 4 kap Miljöbalken Påverkas inte av planförslaget. Mellankommunala intressen Påverkas inte av planförslaget. Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken. Av planhandlingarna framgår hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken följs. Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion. Påverkas inte av planförslaget. Kommentar Det noteras att länsstyrelsen i princip inte har något att erinra mot förslaget. Den obebyggda marken är viktig för skolelevers lek och rekreation och icke hårdgjord mark behövs även för omhändertagande av dagvatten. För att undvika att för stor del mark bebyggs, ändras den i planförslaget föreslagna byggrätten, från maimalt 40% byggnadsarea till 30%, i enlighet med gällande detaljplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet tillstyrker samrådshandling för detaljplan Segerstad 4, Hovshaga. Kommentar Synpunkten noteras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Citat: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nedanstående synpunkter på den föreslagna detaljplanen: Att riktvärdena för trafikbuller ska klaras bör framgå av en planbestämmelse. Riktvärdet 55 dba ekvivalent (medel) ljudnivå från vägtrafik klaras inom området, men hänsyn behöver eventuellt tas så att den momentana ljudnivån (högsta) från trafiken på Segerstadsvägen inte överstiger 70 dba i barnens utemiljö. Placering av en ny tillbyggnad enligt sökandens skiss bedöms som mindre lämplig. Befintlig grön utemiljö, där riktvärdet för momentan ljudnivå klaras och där det även 3

5 finns möjlighet att skapa/bibehålla en kvalitativt god utemiljö, bör inte tas i anspråk för annat ändamål. Särskilt med tanke på att den gröna utemiljön på fastigheten redan idag är begränsad utifrån den skolverksamhet som bedrivs. Kommentar Stadsbyggnadskontoret konstaterar att riktvärdena 55dBA (ekvivalent) och 70dBA (momentan) gäller vid byggnation av bostäder. För utbildningslokaler finns endast en provisorisk vägledning i avvaktan på att Naturvårdsverket ska slutföra sitt uppdrag om buller. Eakt placering av en eventuell utbyggnad bestäms inte i detaljplanen. Däremot ändras den i planförslaget föreslagna byggrätten, från maimalt 40% byggnadsarea till 30%, i enlighet med gällande detaljplan. Justeringen i detaljplaneförslaget görs för att spara mer grönyta för lek och rekreation, samt för att inte försämra omhändertagandet av dagvatten. Regionförbundet södra Småland Efter att ha tagit del av rubricerad handling konstaterar vi att vi inte har några synpunkter på förslaget och därmed inga erinringar mot detsamma. Parläge för busshållplats vid Fritidsvägen är planerad. Kommentar Synpunkten noteras. Skol- och barnomsorgsnämndens arbetsutskott När planens syfte är att verksamheten ska skapas möjlighet att utvecklas kan det vara viktigt att påpeka några viktiga funktioner. Noteras kan att verksamheten idag har drygt 160 elever inskrivna vid enheten. Om den friytan som finns vid enheten ska anses vara tillräckligt stor för att täcka behovet av stimulerande utevistelse är antalet elever vid enheten väl många. I planen framgår att det finns en vilja att ytterligare utöka byggnadsytan och det gör friytan än mindre. Vad som är ett absolut krav när det gäller friyta för elevernas utevistelse är något oklart, men rekommendationer och erfarenheter för att få en väl fungerande utomhusmiljö är m 2 /elev. Noteras kan även att vid enheten är angöringen delvis förlagd på gatumiljö då antalet parkeringar på den egna tomten inte tycks vara tillräcklig. Vid enheten förekommer även en verksamhet där elever hämtas med minibussar från olika delar av staden eller närhet. Denna verksamhet är inte att betrakta som skolskjuts utan sker under annat regelverk men påverkar trafiksituationen i området. Att för eleverna på ett trafiksäkert och bra sätt angöra skolan tycks vara lite oklart då alla trafikslag möts vid samma plats på tomten. Om alla elever i Väjö ska ha tillgång till god och stimulerande utomhusmiljö samt trafiksäker gatumiljö till och vid skolan, så borde ytterligare tomtyta kopplas till denna verksamhet. Kommentar Idag finns inga särskilda krav på hur stor friyta som ska finnas. Stadsbyggnadskontoret har bl. a. i sitt yttrande till kommunens reviderade miljöprogram, lämnat önskemål om att det ska tas fram skolgårdsprogram, som ska gälla för samtliga skolor. För att spara så mycket friyta som möjligt, ändras den i planförslaget föreslagna byggrätten, från 40 % byggnadsarea till 30 %, i enlighet med idag gällande detaljplan. 4

6 Parkeringsbehovet ska, enligt detaljplanen, tillgodoses inom den egna fastigheten. Behovet bedöms inte öka av planändringen. Vad gäller skolskjuts till och från skolan, är det inte en fråga som regleras i detaljplan. Övriga trafikfrågor behandlas inte av detaljplanen, utan hänvisas till tekniska förvaltningen. Detaljplanen styr inte fastighetsindelningen och möjligheten finns att, om så önskas, lägga till ytterligare mark till Segerstad 4. Planen har justerats enligt följande: För att undvika att för stor del mark bebyggs, ändras den i planförslaget föreslagna byggrätten, från maimalt 40 % byggnadsarea till 30 %, i enlighet med idag gällande detaljplan. Kvarstående synpunkter Inga kvarstående synpunkter efter samrådet finns. Förslag till beslut: - Med hänvisning till särskilt utlåtande ska framförda synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar och förtydliganden som angetts i det särskilda utlåtandet. - Detaljplaneförslaget upprättat antas enligt 5 kap PBL, med justering enligt särskilt utlåtande. STADSBYGGNADSKONTORET Marina S. Martinsson Planarkitekt Lars Wennerstål Stadsbyggnadschef 5

7 Detaljplan SEGERSTAD 4, HOVSHAGA, Väjö kommun Dnr: 2013BN Stadsbyggnadskontoret Planområde Centrum

8 Antagen av byggnadsnämnden Byggnadsnämndens sekr Laga kraft Byggnadsnämndens sekr PLANAVTAL Dnr 2013BN1096 Dpl 214 Detaljplan SEGERSTAD 4, Hovshaga, Väjö kommun PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att möjliggöra användningen skola (S), för att den befintliga skolverksamheten ska kunna få permanent bygglov och utveckla sin verksamhet. HANDLINGAR Detaljplanen innefattar plankarta, planbeskrivning och behovsbedömning. PLANDATA Läge och areal Planområdet utgörs av fastigheten Segerstad 4 i stadsdelen Hovshaga. Fastighetens areal är knappt 4000 m 2. Markägoförhållande Segerstad 4 ägs av Corallen i Väjö AB. FÖRENLIGT MED MILJÖBALKEN Planområdet tillhör inte något av de områden som är särskilt utpekade i miljöbalkens 4 kap. Mark och vatten ska inte användas på ett olämpligt sätt. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplanen I den gällande översiktsplanen för Väjö stad (antagen i februari 2012), ingår området i Den blandade stadsbygden Stadsbebyggelse, förtätning. I huvudsak är användningen i den blandade stadsbygden bostäder, handel, kontor och annan verksamhet som är förenlig med bostäder. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. 3

9 Detaljplaner Fastigheten är idag planlagd och berörs av Hovs skola m.m. (0780K-P16) från Den gällande detaljplanen tillåter Kontor samt småindustri och hantverk (KJm). Högsta tillåtna eploateringsgrad är 30 % och högsta tillåtna totalhöjd är 8 m. Den i norr angränsande fastigheten Segerstad 5 planändrades 1999 ( Segerstad 5, 0780K- P99/27) och fick då användningen bostäder (B). Genomförandetiden för den gällande detaljplanen har gått ut. Grönstrukturprogrammet I kommunens grönstrukturprogram (antaget 2013) finns inga särskilda utvecklingsprinciper för planområdet. Däremot finns det generella riktlinjer att förhålla sig till i planeringen. Särskilt för skolor och förskolor är det viktigt med närhet till parkoch naturområden och det är en fördel om de ligger i direkt anslutning till gröna miljöer. Fastigheten gränsar till smalspåret, som i grönstrukturprogrammet, är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. Kommunala beslut i övrigt Byggnadsnämndens beslut, Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av byggnadsnämnden att upprätta detaljplan. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Bebyggelse I den befintliga byggnaden finns idag en fristående grundskola, med förskole-, låg- och mellanstadieklasser. I planförslaget föreslås att även användningen skola (S), ska tillåtas inom planområdet, tillsammans med den idag tillåtna användningen Kontor samt småindustri och hantverk (KJm). Sökanden har lämnat in en skiss (höger) på önskad utbyggnad av skolbyggnaden, för att skolan ska ha möjlighet att utveckla sin verksamhet. Utbyggnaden ryms inom den idag gällande detaljplanens största byggnadsarea; 30 % av fastighetsarean. Inom planområdet finns idag inga bostäder och detaljplanen föreslås heller inte medge bostäder i framtiden. På flera angränsande och närbelägna fastigheter finns Sökandes skiss på föreslagen tillbyggnad. Detaljplanen reglerar inte eakt utformning och medger andra lösningar vad gäller t e placering. 4

10 det däremot bostäder i villor och flerbostadshus. Offentlig och kommersiell service Planområdet ligger ca 400 m från Hovshaga centrum, där det finns en väl utbyggd offentlig och kommersiell service. Området ligger också nära Väjö centrum och dess service. Tillgänglighet Råd och riktlinjer - bebyggelse med god tillgänglighet och användbarhet framtagna av stadsbyggnadskontoret 2006 tillämpas för att uppnå godtagbar tillgänglighet för alla med nedsatt rörelseförmåga. Tillgänglighetskravet för inne- och utomhusmiljö granskas i bygglovet. Natur Mark och vegetation Den obebyggda marken är till viss del hårdgjord för parkering och lekytor (bl. a. bollplan), medan resten är bevuen med gräs samt enstaka träd och buskar. Området bedöms vara utan högre naturvärden. Geotekniska förhållanden Marken består av normalblockig, sandig-moig morän vilket innebär att grundförhållandena inom planområdet är goda. Radon Området bedöms som normalriskområde vad gäller markradon, vilket innebär att bebyggelse ska uppföras radonskyddat. Fornlämningar Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen (2 kap. 10 Kulturmiljölagen). Friytor Lek och rekreation Planområdet är litet, men det finns möjligheter till lek inom fastigheten. Enligt kommunens grönstrukturprogram, i vilken tillgången till grönytor har analyserats, bedöms fastigheten ligga inom rekommenderade avstånd till både små och större grönområden. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik Planförslaget innebär inga ändringar i det befintliga gatunätet. Fastigheten kommer även i fortsättningen angöras från Segerstadsvägen. Hastigheten är låg på gatorna i området och man kan på ett trafiksäkert sätt ta sig till centrum och målpunkter i närområdet till fots eller med cykel. 5

11 Kollektivtrafik De två närmaste busshållplatserna, Fritidsvägen och Hovshaga centrum ligger på Kungsgårdsvägen, båda ca 250 m från planområdet. Vägen trafikeras av stadsbusslinjerna 7 och 8 (linjedragning år 2013). Avståndet till resecentrum är drygt 3 km. Parkering Gatumarksparkering får enligt Väjö kommuns parkeringsriktlinjer (antagna av byggnadsnämnden 2009) inte tillgodoräknas för att tillgodose parkeringsbehovet, utan parkering ska ske på den egna fastigheten. Utemiljön och gröna gårdar ska prioriteras framför parkeringar. Detaljplanen bedöms inte medföra ett större behov av parkeringsplatser jämfört med idag. Störningar Miljökvalitetsnormer (MKN) Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet. Miljökvalitetsnormer finns för bland annat luft och vatten. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte försvåra möjligheterna att klara bestämmelserna. Buller Den planerade bebyggelsen bedöms inte innebära någon trafikökning eller att oacceptabla bullervärden uppnås. Luft Genomförandet av detaljplanen medför inte att MKN för luft överskrids inom planområdet. Enligt Väjö kommuns beräkningar av luftföroreningar i Väjö tätort år 2006 ligger luftens partikel och föroreningsvärden på godtagbara nivåer under gällande MKN. Vatten För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT m.m.) och ekologisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och nybildning av grundvatten). Det dagvatten inom planområdet som leds bort kommer slutligen ut i Helgasjön som ingår i Mörrumsåns avrinningssystem. Helgasjöns ekologiska status bedöms idag vara måttlig, medan den kemiska statusen är god. Avsikten för MKN vad gäller sjöar och vattendrag är att god ekologisk och kemisk ytvattenstatus ska uppnås senast år Det bedöms finnas en viss risk att Helgasjöns ekologiska status inte nås till år Det viktigt att dagvattnet hanteras på ett bra sätt inom planområdet. Dagvattnet bör fördröjas och får en naturlig renhetsgrad innan det når recipienten (Helgasjön). Genomförandet av detaljplanen orsakar inte att MKN för vatten inte kan uppnås. 6

12 Miljömål Nationella miljömål Planförslaget medverkar inte till att nationella miljömål inte kan uppnås. Väjö kommuns miljömål I Väjö kommuns reviderade miljöprogram (antaget av kommunfullmäktige 2010) anges en miljöpolicy och mål inom tre områden; Leva livet (konsumtion och avfall), Vår natur (natur, biologisk mångfald, sjöar) och Fossilbränslefritt Väjö (energi och transporter). Leva livet Matavfall ska samlas in i planområdet för att tillverka biogas vilket leder till minskad miljöpåverkan. Vår natur Dagvattnet ska omhändertas i ett trögt system för att motverka att sjöar, vattendrag och natur påverkas negativt. Fossilbränslefritt Väjö Området ligger nära centrum och man kan ta sig till affärer, skolor och service av olika slag med cykel. Hållplatser för kollektivtrafiken finns nära. Fjärrvärme finns utbyggt och det är möjligt för planområdet att ansluta till nätet. Teknisk försörjning Vatten, avlopp och dagvatten Den befintliga bebyggelsen är ansluten till det kommunala VA-nätet. Eventuell ny bebyggelse kan anslutas till befintligt nät. Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark, i ett trögt system, innan det får släppas ut i dagvattenledningar. Det innebär att vatten från tak och hårdgjorda ytor ska avledas över gräsytor och mark där infiltration är möjlig. Värme och el Området kan anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet. Barnperspektivet Planförslaget medför att skolverksamheten på fastigheten kan utvecklas, eempelvis kan elever och personal få bättre lokaler att vistas i. Fastigheten inom planområdet angörs via en lokalgata med låg trafikhastighet. Gång- och cykelnätet är väl utbyggt. Närliggande grönområden ger förutsättningar för rekreation och lek. Räddningstjänstens tillgänglighet Tillgängligheten för räddningstjänsten ska beaktas och behandlas vidare i bygglov. Avfall Avfallshantering ska ske med hänsyn till återvinning och återanvändning, Utrymmen för sortering av avfall etc. ska följa Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar (Tekniska förvaltningen 2003) 7

13 Posthantering Posten efterfrågar fack eller postlådor vid byggnadens entré. PLANENS GENOMFÖRANDE ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen handläggs genom enkelt planförfarande och målet är att den ska antas senast hösten Genomförandetid Genomförandetiden är fem år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla, men den kan upphävas eller ändras utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt. Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning Corallen i Väjö AB är fastighetsägare inom planområdet. Detaljplanen omfattar inte någon allmän platsmark. Kommunen är huvudman för omgivande gator. All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av fastighetsägaren. Planavtal Planavtal har upprättats mellan eploatören och stadsbyggnadskontoret. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning, tomtindelning m.m. Detaljplanen innefattar fastighet Segerstad 4 i sin helhet. Detaljplaneförslaget möjliggör olika upplåtelseformer och styr inte fastighetsindelningen. Servitut och ledningsrätt Befintliga ledningar inom kvartersmark ska säkerställas i sina lägen (u-områden) med ledningsrätt eller avtalsservitut. Ledningshavare och fastighetsägare överenskommer om lydelser för respektive ledningsrätt. Ansökan om lantmäteriförrättning Kostnader och ansökan om eventuella förrättningar åligger ägaren till Segerstad 4. 8

14 Fastighetskonsekvenser Konsekvenser på fastighetsnivå Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska Inom planområdet Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Segerstad 4 Ja. Detaljplanen Nej Nej Ägare: Corallen i Väjö AB medger utökad användning (skola). Utanför planområdet Segerstad 3 Nej Nej Nej Ägare: Privat Segerstad 5 Nej Nej Nej Ägare: Stenlyckebo fastigheter AB Väjö 6:2 Nej Nej Nej Ägare: Väjö kommun Väjö 7:2 Nej Nej Nej Ägare: Väjö kommun Väjö 14:1 Ägare: Väjö kommun Nej Nej Nej EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Kommunen kommer inte att ha några utgifter i samband med detaljplanen. Samtliga kostnader för plangenomförandet belastar eploatören. STADSBYGGNADSKONTORET Marina S. Martinsson Planarkitekt 9

15 Bedömning av miljöpåverkan Plan: Segerstad 4 Dnr 2013BN1096 Miljö Påverkan. Ingen Berörs Stor Måttlig Liten påv. ej Kommentarer Miljökvalitetsnormer Miljömål Hållbar utveckling Riksintressen Naturvård Rörligt friluftsliv Kulturmiljö Kulturmiljö o landskapsbild Stads- landskapsbild Fornminnen Kulturmiljöprogram Kulturhistorisk miljö Naturvårdsintressen Naturreservat Natura 2000 Vät- och djurliv Biotopskydd Påverkan på vatten Strandskydd Dagvatten Grundvatten Markförhållanden/föroreningar Förorenad mark Grundläggning Hushållning med resurser Befintlig infrastruktur Vatten Mark Alstrande av avfall Under byggskedet Avfallssortering Hälsa Buller Luftkvalitet Lukt Radon Strålning Risker och Säkerhet Trafik Eplosion Översvämning Ras o skred Farligt gods Social bedömning Integration Funktionsblandning Offentliga platser Hälsa Tillgänglighet Genomförandet av planförslaget bedöms inte försvåra möjligheterna att klara bestämmelserna. Inga kända fornminnen i området. Vid ev. fynd ska grävarbeten omedelbart avbrytas och fynden rapporteras till länsstyrelsen. Vät- och djurlivet bedöms inte påverkas av planen. Dagvatten ska födröjas inom fastigheten. Vid byggnation kan visst avfall uppstå kring byggarbetsplatsen. Funktionsblandningen ökar då ytterligare en användning (skola) möjliggörs i området.

16 Bedömning av miljöpåverkan Plan: Segerstad 4 Dnr 2013BN1096 Påverkan. Ingen Berörs Stor Måttlig Liten påv. ej Kommentarer Trygghet Barnperspektiv Skolverksamheten kan genom planförslaget utvecklas, så att elever och personal får bättre lokaler att vistas i. Fleibilitet Demokrati Transportstrategimål Bilresor Planområdet är central beläget Cykeltransporter med god tillgång till alternativa Gångtrafik transportmöjligheter. Befintlig Kollektivtrafik infrastruktur kan användas. Planens influensområde ÖP Förenlig med översiktsplanens intentioner. Gällande planer Pågående planläggning Mellankommunala intressen Kommunens bedömning Handläggare: Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan Marina S. Martinsson Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan Genomförandet ger betydande miljöpåverkan Datum: Andra lokaliseringsalternativ bör utredas MKB behövs inte MKB behövs Övrigt: Förslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap PBL och Miljöbalken 6 kap bedöms därför inte vara nödvändig.

17

Datum 2014-10-22 Dnr 2014BN0395 Dpl 214

Datum 2014-10-22 Dnr 2014BN0395 Dpl 214 Handläggare Anna Thyrvin Planarkitekt 0470-436 06 Laga Kraftbevis Datum 2014-10-22 Dnr 2014BN0395 Dpl 214 Byggnadsnämnden antog 2014-09-24 175 detaljplan för HANDELSMANNEN 1 m.fl., Västra mark, Växjö kommun

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

SAMRÅD T.O.M. 2015-05-11

SAMRÅD T.O.M. 2015-05-11 Detaljplan GÅRDSBY-TOFTA 15:3, SANDSBRO Väjö kommun Samrådshandling Dnr: 2014BN0393 2015-03-25 Stadsbyggnadskontoret SAMRÅD T.O.M. 2015-05-11 Handläggare Marina S. Martinsson 0470-436 76 Samrådshandling

Läs mer

SAMRÅD T.O.M

SAMRÅD T.O.M Detaljplan ALABASTERN 3 m.fl, Araby Väjö kommun Samrådshandling Dnr: 2015BN0992 2016-03-08 Stadsbyggnadskontoret Planområdet Centrum SAMRÅD T.O.M. 2016-04-22 Handläggare Marina S. Martinsson 0470-436

Läs mer

SAMRÅD T.O.M 2014-08-29

SAMRÅD T.O.M 2014-08-29 Detaljplan HANDELSMANNEN 1 M.FL., Västra Mark Växjö kommun Samrådshandling 2014-06-12 Dnr: 14BN0395 Stadsbyggnadskontoret SAMRÅD T.O.M 2014-08-29 Handläggare Anna Thyrvin 0470-436 06 Detaljplan/Beskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD BYGGNADSNÄMNDEN LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr 2011-10-17 2011-BN0287 Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte

Läs mer

Detaljplan för. Sjösås 1:44 i Braås, Växjö kommun. Samrådshandling Dnr:2015BN1349 Stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för. Sjösås 1:44 i Braås, Växjö kommun. Samrådshandling Dnr:2015BN1349 Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för Sjösås 1:44 i Braås, Väjö kommun Samrådshandling 2016-04-14 Dnr:2015BN1349 Stadsbyggnadskontoret SAMRÅD till och med 6 juni 2016 PLANENS SYFTE Handlingar Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning

Läs mer

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson 0470-436 21 Utlåtande Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lägergård till bostadsändamål.

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMRÅD t. o m

SAMRÅD t. o m Detaljplan SJÖSÅS 1:45, Braås, Växjö kommun Samrådshandling 2017-11-30 : 2017BN0982 Stadsbyggnadskontoret SAMRÅD t. o m. 2018-01-26 2017-10-25 Anna Thyrvin Planarkitekt Tel. 0470-436 06 Planbeskrivning

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

VÄXJÖ 12:9 MFL PÅ TELEBORG I VÄXJÖ

VÄXJÖ 12:9 MFL PÅ TELEBORG I VÄXJÖ LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr 2012-06-21 2010-BN0591 Byggnadsnämnden antog 2012-05-02 69 VÄJÖ 12:9 MFL PÅ TELEBORG I VÄJÖ Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte överklagats. Beslutet har vunnit laga

Läs mer

Datum 2012-12-20 Dnr 2011BN0724 Dpl 214. Byggnadsnämnden antog 2012-11-21 203 detaljplan för SKÖLDBUCKLAN 18, HOV, Växjö kommun

Datum 2012-12-20 Dnr 2011BN0724 Dpl 214. Byggnadsnämnden antog 2012-11-21 203 detaljplan för SKÖLDBUCKLAN 18, HOV, Växjö kommun LAGA KRAFTBEVIS Datum 2012-12-20 Dnr 2011BN0724 Dpl 214 Byggnadsnämnden antog 2012-11-21 203 detaljplan för SKÖLDBUCKLAN 18, HOV, Väjö kommun Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte överklagats.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Datum 2013-08-05 Dnr 2011BN0568 Dpl 214. Byggnadsnämnden antog 2012-06-25 121 detaljplan för SATURNUS 17 m.fl. Väster i Växjö, Växjö kommun

Datum 2013-08-05 Dnr 2011BN0568 Dpl 214. Byggnadsnämnden antog 2012-06-25 121 detaljplan för SATURNUS 17 m.fl. Väster i Växjö, Växjö kommun Laga Kraftbevis Datum 2013-08-05 Dnr 2011BN0568 Dpl 214 Byggnadsnämnden antog 2012-06-25 121 detaljplan för SATURNUS 17 m.fl. Väster i Växjö, Växjö kommun Beslutet överklagades till Länsstyrelsen Länsstyrelsen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan ÖJABY 9:4, vid Lunnabyvägen, Öjaby Växjö kommun

Detaljplan ÖJABY 9:4, vid Lunnabyvägen, Öjaby Växjö kommun Detaljplan ÖJABY 9:4, vid Lunnabyvägen, Öjaby Väjö kommun Antagen av BN 2016-06-27 147 Laga kraftbevis Datum 2016-07-25 Dnr 2015BN0991 Dpl 214 Byggnadsnämnden antog 2016-06-27 151 VÄXJÖ 9:32 m.fl, Väjö

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Detaljplan för Del av Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn) Älmhult, Älmhults kommun S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Planprocessen Planförslaget har varit föremål för samråd från den 15 december 2016

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-22 DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän Granskningstid:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för del av Ljungby 7:131 och Ljungby 14:10 Korsningen Gänges- Kånnavägen i Ljungby stad, Ljungby kommun

Detaljplan för del av Ljungby 7:131 och Ljungby 14:10 Korsningen Gänges- Kånnavägen i Ljungby stad, Ljungby kommun Planavdelningen 2017-10-04 Detaljplan för del av Ljungby 7:131 och Ljungby 14:10 Korsningen Gänges- Kånnavägen i Ljungby stad, Ljungby kommun SAMRÅDSTID: 9 okt. 2017 30 okt. 2017 AR: Information om plansamråd

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMRÅDSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i april 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015.

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015. Sid 1 (1) 2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson Lagakraftbevis Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅD/UNDERRÄTTELSE 2013-11-28 DNR: 13BMN49 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer