Ny barn- och föräldraförsäkring - med barnet i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny barn- och föräldraförsäkring - med barnet i fokus"

Transkript

1 1 Ny barn- och föräldraförsäkring - med barnet i fokus Centerkvinnornas förbundsstyrelse presenterar här ett nytt barn- och föräldraförsäkringsförslag. Fokus är hållbara, långsiktiga lösningar - för ökad jämställdhet, stärkt samhällsekonomi, ökad tillväxt, färre sjukskrivningar, bekämpning av socialt utanförskap, barnfattigdom, och förbättrad integration. Den nya barn- och föräldraförsäkringen är uppbyggd kring Barnkonventionens artikel 18 om barnets rätt till bägge föräldrar. Centerkvinnorna vill stimulera till ett gemensamt föräldraskap som sätter barnet i fokus. Vi vill också inkludera möjligheten för barnet att bygga nära relationer till andra närstående vuxna och öppnar upp försäkringen till att inkludera tredje part. Barn- och föräldraförsäkringen är modernt anpassad till olika familjekonstellationer. Det finns ett starkt behov av att modernisera föräldraförsäkringen. Vårt förslag till en ny barn- och föräldraförsäkring erbjuder flexibilitet för såväl kärnfamiljer som ensamstående och bonusfamiljer. Sverige har en av världens mest generösa system med möjlighet till 480 dagars föräldraledighet. För ökad flexibilitet och valfrihet att planera barnledigheten vill vi att 300 av dessa dagar ska vara öppna barndagar, som fritt kan fördelas mellan vårdnadshavarna, eller överlåtas till max två andra för barnet närstående vuxna. För ensamstående föräldrar kan en mor- farförälder underlätta föräldraskapet samtidigt som det erbjuder barnet tillgång till ytterligare nära relationer. I andra familjer kan det finnas en ny partner eller bonusförälder, och i HBTQ-familjer kan finnas fler än två vuxna som står nära barnet. De öppna barndagarna planeras gemensamt av barnets vårdnadshavare. Samtidigt som försäkringen öppnas för fler familjekonstellationer, vill vi betona föräldrarnas stora betydelse för barnet. Barnets rätt till bägge föräldrarna ligger bakom förslaget att 90 dagar knyts till vardera vårdnadshavare. Detta innebär att dagens två så kallade pappamånader utökas till tre. Samtidigt föreslår vi att möjligheten att ta ut barndagar gemensamt utökas till 60 dagar. Tar vårdnadshavarna ut 180 barndagar var föreslår vi att en jämställdhetspremie på kronor ska utgå; en kraftfull premie som ska ersätta dagens mindre effektiva jämställdhetsbonus. Vi vill också fokusera barn- och föräldraförsäkring till när barnen är små, då majoriteten av barndagarna, 360 dagar, ska tas ut innan barnet fyller 2 år. Försäkringen ska vara den samma för alla, vare sig barnet är fött i Sverige, inflyttar eller hemåtvänder. Alla barn över 2 år erbjuds 120 barndagar som kan nyttjas till barnet fyller 8 år. Genom att rikta försäkring till när barnen behöver den som bäst, gynnas speciellt ekonomiskt resurssvaga familjers barn som annars kan riskera socialt utanförskap eller barnfattigdom.

2 2 Familjer med de lägsta inkomsterna behöver stärkas. Vi vill höja ersättningen för lägstanivån i barn och föräldraförsäkringen så att samma grundnivå gäller inom samtliga trygghetssystem. Det måste vara möjligt även för studenter och andra med låga inkomster att kunna bli föräldrar. Föräldraförsäkringen behöver fördelas mer jämnt för att inte riskera ge långsiktiga negativa konsekvenser för de grupper som nyttjar försäkringen mest, för närvarande kvinnor. Lång frånvaro från arbetsmarknaden innebär bland annat minskad löneutveckling och låg pensionsutveckling samtidigt ökar riskerna för ohälsa och sjukskrivning. Som liberala feminister tror Centerkvinnorna på valmöjligheter för den enskilde individen. Att se familjen som ett kollektiv är inte liberalt. Så länge kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten, och vab-dagar under småbarnsåren, kommer många arbetsgivare anse att en kvinna i fertil ålder är mindre attraktiv på arbetsmarknaden än en pappa i samma ålder och situation. Enligt Arbetsgivarverkets rapport 2010 kan enbart 17 procent av svenska företag tänka sig att anställa en kvinna som kommer tillbaka från föräldraledigheten. Så ser inte verkligheten ut för nyblivna pappor. Jämställdhet är ingen kvinnofråga, precis som att familjebildning inte är en mammafråga. Därför vill vi se föräldramottagningar istället för mödravårdscentraler och att alla föräldrar ses som likvärdiga. Enligt TCO:s årliga rapport Pappa index (2011) har vi ett jämställt uttag först om 59 år. Centerkvinnorna vill se långsiktigt hållbara välfärdssystem, för ett inkluderande barnvänligt samhälle som omfamnar olika familjekonstellationer. Gunilla Hjelm Förbundsordf. Centerkvinnorna Catrin Mattsson Ordf. Centerkvinnornas barn och föräldraförsäkringsgrupp

3 3 NYA FÖRSLAGEN: 300 BARNDAGAR MED FULL FRIHET. Vi vill utöka individens val av vem som kan ta ut föräldraförsäkringsdagar till att inkludera 3:e part. Hela 300 överlåtningsbara dagar tillhör barnet och ska kunna tas ut av biologisk förälder, adoptivförälder, såväl singeladopterade som i par, bonusförälder, HBTQ-förälder, mor- eller farförälder, släkting, vän eller annan närstående vuxen. Barnet är i fokus och vårdnadshavarna beslutar gemensamt hur dessa dagar ska användas. De öppna barndagarna kan, förutom mellan de två vårdnadshavarna, även överlåtas till max två ytterligare närstående personer. De idag 210 överlåtningsbara SGI-dagarna, samt de 90 lägstanivådagar (som döps om till garantidagar) som idag ger vardera vårdnadshavare 105 SGI-dagar och 45 lägstanivådagar ska istället tillhöra barnet och kallas barndagar. Vårdnadshavarna förvaltar barndagarna gemensamt. Förändringen lägger fokus på barnet istället för på föräldrar/vårdnadshavare, och ger samtidigt betydligt större individuell frihet och valmöjlighet för att kombinera föräldraskap och arbetsliv, samtidigt som barnets bästa gynnas. För att maximera barnets möjlighet till anknytning till ett fåtal nyckelpersoner, får de öppna barndagarna, förutom mellan sina två vårdnadshavare, även överlåtas till maximalt två ytterligare närstående vuxna. 90 BARNDAGAR FÖR BARNETS MAXIMERADE ANKNYTNINGSMÖJLIGHET TILL BÄGGE FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE. Barn har rätt till att knyta an till båda föräldrar/vårdnadshavare. I den nya barn- och föräldraförsäkringen ges barnet anknytningsmöjlighet till minst 90 dagar med vardera förälder/vårdnadshavare. Förändringen ger båda föräldrarna större rätt till delat föräldraskap att ses som och behandlas som en likvärdig förälder. I vår strävan att följa Barnkonventionens artikel 18 om barnets rätt till bägge föräldrarna, samt med hänsyn till den forskning som bekräftar att barn, relationer, och till och med föräldrar av båda könens hälsa, har fördelar av ett mer delat ansvar av föräldraförsäkringen ska 90 dagar avsättas till vardera föräldern/vårdnadshavaren. År 2009 hade mer än 20 procent av 5-åringar fortfarande en pappa som använt 0 dagar av föräldraförsäkringen. Fler än 50 procent av 1-åringar hade en pappa som använt 0 dagar av sina föräldradagar. Därmed behövs fortfarande uppmuntrande åtgärder som hjälper barnet att få tid till bägge föräldrar/vårdnadshavare. Av alla föräldrapenningsdagar som betalades ut under 1974 när föräldraförsäkringen kom till betalades cirka 0,5 procent av dessa ut till män och 99,5 procent till kvinnor. Motsvarande siffror tjugoett år senare (1995) var 10 procent till män och 90 procent till kvinnor. År 2010 betalades 22,3 procent av föräldrapenningdagarna ut till män och cirka 77,7 procent av dagarna till kvinnor låstes en månad till vardera förälder låstes ytterligare en månad. Effekterna är tydliga. Pappor till barn födda efter 2002 använder betydligt fler dagar än papporna till barn

4 4 födda före Reformerna som innebar att först 30 dagar och sedan 60 dagar inte längre kunde avstås till den andra föräldern har inneburit att fler män använder fler dagar med föräldrapenning än vad män tidigare gjort för sina barn (Föräldrapenning försäkringsutveckling och analys.) Inga andra enskilda reformer har påverkat utvecklingen mot ett jämställt uttag så snabbt och tydligt som de reserverade månaderna gjort. (Socialförsäkringsrapport 2011:13; Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring?) Vartannat barn födda 1994, d.v.s. året före första reformen, hade pappor som inte tog ut en enda dag föräldrapenning. Reformen betyder alltså att sedan 2002 har barnen i Sverige fått mer tillgång till och tid med sina pappor än någonsin förr i historien. Det är en reform som fungerar. Efter reformen 2002 går utvecklingen dock framåt mycket sakta. Enligt TCO:s årliga rapport Pappaindex (2011) kommer det med nuvarande ökningstakt på 1,0 enheter per år ta 59 år innan föräldrar delar lika. Därför föreslår Centerkvinnorna att 90 barndagarna per vårdnadshavare ej ska kunna överlåtas till varandra eller till 3:e part. Det är helt enkelt en reform som fungerar, och en reform som enligt Barnkonventionens paragraf om barnets rätt till bägge föräldrar är rätt ur ett barnperspektiv. Barn och föräldraförsäkringen är inte till enbart för föräldrarna utan främst för barnen. Centerkvinnorna vill se ett visst antal dagar reserverade till föräldrar/vårdnadshavare för att uppmuntra till att dessa spenderas tillsammans med barnet. Även om försäkringen öppnar för möjligheten för vårdnadshavarna att överlåta dagar till annan närstående, så har vårdnadshavarna i rollen som förälder en oerhörd viktig roll i barnens liv som inte bör ersättas, utan snarare kompletteras. Vid ensam vårdnad tillfaller 90 dagar den ende vårdnadshavaren, medan 90 dagar blir barndagar som kan nyttjas av den ensamma vårdnadshavaren eller av annan närstående. JÄMSTÄLLDHETSPREMIE, KR I RENA PENGAR FÖR JÄMSTÄLLT UTTAG Centerkvinnorna vill ersätta nuvarande jämställdhetsbonus på max kr med en jämställdhetspremie som ger hela kr då vardera vårdnadshavare tagit ut minst 180 dagar var, för att öka incitamentet för att båda vårdnadshavare tar ut mer än de 90 ickeöverlåtningsbara dagarna var. Jämställdhetspremien ersätter jämställdhetsbonusen, som uppgår till max 13,500 kronor. Jämställdhetspremien är en direkt utbetalning som sker då vårdnadshavarna tagit ut 180 dagar var. Jämställdhetspremien är enklare och generösare än nuvarande bonussystem, och lämnar fortfarande möjligheten att överlåta hela 120 dagar till den ena av vårdnadshavarna, eller annan närstående, och ändå få ut jämställdhetsbonusen. UTREDA EN HÖJNING AV GOLVET FÖR SGI-DAGARNA Centerkvinnorna vill utreda en höjning av golvet för SGI-dagarna, för att underlätta för de grupper som får lägstabeloppet för SGI-dagar, såsom studerande, arbetssökande eller långtidssjukskrivna. Nuvarande maxbelopp för SGI-dagar utan att ha en sjukpenninggrundande inkomst är 180kr /dag, en summa som är svår att leva på, vilket

5 5 försvårar föräldraskapet för dessa grupper. Centerkvinnorna vill se att lägstanivån för ersättningarna inom trygghetssystemen blir lika. TA BORT VÅRDNADSBIDRAGET Barn har rätt till sina föräldrar och föräldrar rätt till sina barn. Men samhället ska inte göra föräldrar som tar hand om sina barn till egna företagare. Sverige har redan en mycket generös föräldraförsäkring som är ämnad för att ta hand om små barn. Försäkringen bygger på ett delat kostnadsansvar där alla samhällsmedborgare också bidrar till det system som gör en generös föräldraförsäkring och skola möjlig, nämligen skatteintäkter för vuxna som deltar på arbetsmarknaden. MINDRE LÅNG FRÅNVARO ARBETS MARKNAD TA BORT 2.5-ÅRS REGELN Centerkvinnorna vill ta bort den så kallade 2.5-års regeln för behållande av SGI. Med nuvarande system premieras täta födslar och/eller deltidsarbete mellan graviditeter. Tyvärr bidrar SGI-regeln till att kvinnor/familjer planerar täta födslar, vilket må vara tillfälligt ekonomiskt fördelaktigt, men långsiktigt ofördelaktigt. Framför allt för kvinnor/mammor som är borta från arbetsmarknaden under en lång period i sträck. Regeln medför att kvinnor planerar täta födslar, ofta går ned till deltid mellan/efter graviditeter, och ger sämre möjligheter att kunna konkurrera på arbetsmarknaden (karriär/löneutveckling). Inte minst leder den långa frånvaron från arbetsmarknaden/deltidsarbetet till låga pensioner. Centerkvinnorna vill istället se bättre möjligheter att förena familj och karriär för både kvinnor och män, och anser inte att statliga system och ersättningar ska utgöra styrning eller incitament för en specifik tidsintervall mellan barnen i en syskonskara. ÅTERINFÖRA JÄMSTÄLLDHETSMÅLEN I FÖRSÄKRINGSKASSANS UPPDRAG Centerkvinnorna vill kräva tillbaka jämställdhetsmålen i FK:s uppdrag/mål, med krav på att myndigheten informerar om kort och långsiktiga konsekvenser av föräldrauttag och uppmuntrar till jämställd föräldraledighet. Försäkringskassans uppdrag ska inkludera att informera om positiva långsiktiga konsekvenser av ett jämställt uttag - för bägge föräldrarnas framtida ekonomi, och därmed även barnets tryggade försörjningsmöjligheter från bägge föräldrar. FK bör även uppmuntra till ett mer jämställt ansvar för Vab-dagar, då mammor/kvinnor fortfarande tar ut 2/3 av Vab-dagarna - även det negativt för kvinnors möjlighet att konkurrera eller avancera på arbetsmarknaden. INFORMATIONSKAMPANJER Centerkvinnorna vill ge Försäkringskassan i uppdrag att genomföra informationskampanjer som visar fakta kring de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av ett ojämställt föräldrauttag och informerar om fördelarna med ett mer jämställt uttag, inklusive de samhällsekonomiska fördelarna av ökad jämställdhet. Informationskampanjerna ska fokusera på barnets rättigheter, däribland Barnkonventionens artikel 18 om barnets rätt till bägge föräldrarna, samt sträva efter att förändra attityder och medvetandegöra fördelarna med ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen långsiktigt. Information bör fokusera kring barnets bästa, statistik kring relationer (färre skilsmässor t.o.m. mer sex!), bägge föräldrarnas hälsa, minskning av kvinnors sjukskrivningar, förbättrad

6 6 samhällsekonomi och tillväxtpotential, framtida välfärdsfrågor, samt minskat ansvar för staten att kompensera för kvinnors/mammors framtida låga pensioner vilka i annat fall blir en samhällskostnad. LÄGSTANIVÅDAGAR DÖPS OM TILL GARANTIDAGAR - OCH KAN FÖRDELAS ÖVER HELA BARN- OCH FÖRÄLDRALEDIGHETEN Lägsta nivå dagarna kvarstår, under namnet garantidagar och ska kunna tas ut utan krav på att först ta ut 180 SGI-dagar. I Barn- och föräldraförsäkringen kvarstår 45 garantidagar, nu även överlåtningsbara dagar, per förälder. Möjlighet ges att ta ut garantidagarna över hela barn och föräldraförsäkringen för att minska risken att SGI-dagarna är slut när pappan/andra vårdnadshavarens tur kommer att ta ut föräldraledighet. Det är oftast mammor/kvinnor som tar ut den första delen av föräldraförsäkringen med SGI-dagar, och om det bara finns garantidagar kvar till andra vårdnadshavaren minskar chansen till uttag. Få föräldrar har råd att leva på garantidagar, vilket gör möjligheten att blanda garantidagar och SGI-dagar fördelaktig. 60 DAGAR GEMENSAM BARN- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET Sedan januari 2012 har föräldrar möjlighet att ta ut föräldraledighet samtidigt under 30 dagar. Centerkvinnorna vill förlänga den möjligheten till att kunna ta ut gemensam föräldraledighet i 60 dagar. FÖR ENSAMSTÅENDE SKA TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING I SAMBAND MED FÖDSEL KUNNA ÖVERLÅTAS TILL ANNAN NÄRSTÅENDE De dagar som idag ofta kallas de 10 pappa-dagarna, eller tillfällig föräldrapenning i samband med födsel, ska för ensamstående föräldrar kunna överlåtas till annan närstående för ökat stöd i samband med den närmsta tiden efter förlossning. FÖRENKLAD BARN- OCH FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGARE Det är viktigt att kunna kombinera företagande med föräldraskap. Under de senaste åren har flera förbättringar skett vad gäller trygghetssystemen för företagare, men fortfarande finns vissa brister i systemet, förförallt för de som driver företag i aktiebolag. Centerkvinnorna föreslår därför en översyn kring hur reglerna i föräldraförsäkringen skiljer sig för företagare beroende på vald företagsform. Idag är det inte möjligt att som egen företagare kunna få graviditetspeng vid risker i arbetsmiljön. Vi föreslår en ändring så att graviditetspeng även ska kunna komma egenföretagare till del. Även kombinatörerna, de som kombinerar anställning med eget företag, bör ha samma rättigheter som anställda. TIDSBEGRÄNSAD TRAPPA FÖR UTTAG AV BARNDAGAR NÄR BARNEN ÄR SMÅ Barn- och föräldraförsäkringen riktas för uttag av barndagar när barnen är små. Försäkringen är den samma för alla barn och föräldrar, vare sig man föds i Sverige, flyttar till Sverige, eller hemåtvänder. Föräldraförsäkringen etablerades för att möjliggöra för föräldrar att kunna vara hemma med små barn innan barn har möjlighet att börja på förskola samt för att föräldrar ska ha möjlighet att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Därmed bör majoriteten av

7 7 föräldraförsäkringen reserveras just för små barn. Barn ska inte utgöra en ekonomisk inkomstkälla för föräldrar, och inte heller ska föräldrar hållas utanför arbetsmarknaden alltför länge, vilket i längden försvårar deras möjligheter till inträde på arbetsmarknaden med allvarliga, negativa konsekvenser även för barnen. Negativa långsiktiga följder kan komma att inkludera såväl barnfattigdom som socialt utanförskap. En föräldraförsäkring som ger föräldrar möjlighet att vara hemma med äldre barn blir även en tung samhällsekonomisk kostnad och är i längden inte gynnsamt varken för föräldrarna, barnet eller samhället. (Se AKKA-utredning SOU 2012:9) Därmed föreslår Centerkvinnorna följande: I. 480 barndagar tillfaller barn som föds, inflyttar eller hemvänder till Sverige upp till 2 års ålder. 360 av dessa dagar förfaller när barnet fyller 2 år. Möjlighet finns att spara 120 dagar som kan nyttjas fram till dess att barnet fyller 8 år. II. För barn i åldern 2 8 år som flyttar till Sverige, tillfaller därför 120 barndagar som kan nyttjas innan barnet fyller 8 år. III. Undantaget är adoptivbarn för vilka gäller 480 dagar från och med adoptionens början oavsett barnets ålder, för att underlätta anknytningen mellan barn och vårdnadshavare. Föräldrafrågor: BARNBIDRAGET SKA FÖLJA BARNET Barnbidraget ska följa barnet. Jämställdhet går åt bägge håll. Det är viktigt att vara tydlig med att pappan är en lika självklar förälder som mamman. Har föräldrarna delad vårdnad delas automatiskt barnbidraget till förmån för både vårdnadshavare. GARANTIPLATS PAPPAN/ANDRA VÅRDNADSHAVAREN/NÄRSTÅENDE FÖRLOSSNINGEN Verka för att BB ska bereda plats för den andra vårdnadshavaren, eller medföljande stödperson, att få stanna på BB med mamman, som stöd, och för att kunna vara med från allra första början. FÖRÄLDRAMOTTAGNINGAR FÖR ALLA FAMILJEKONSTELLATIONER Mödravårdscentraler byter namn till Föräldramottagningar där båda föräldrarna skrivs in och inkluderas som likvärdiga föräldrar. Föräldramottagningar ska förutom mammagrupper även erbjuda föräldragrupper och pappagrupper. Barn och föräldralediga pappor måste också ges tillfälle att träffa andra pappor, grupperade efter barnets ålder/bostadsadress. Med fördel ska även arrangeras föräldragrupper för HBT-föräldrar, bonusföräldrar, eller andra familjekonstellationer som önskar träffa andra föräldrar i liknande situationer. FÖRÄLDRAGRUPPER OBEROENDE AV FÖDELSEORDNING Omföderskor ska erbjudas tillhörighet i en föräldragrupp/mammagrupp. Likaså den andra vårdnadshavaren/pappan/bonusförälder/ny partner, om så önskas, oavsett tidigare födslar /föräldraskap. Idag erbjuds i vissa landsting enbart förstföderskor med partner deltagande i föräldrautbildning. Det är då ofta mammans erfarenhet som utgör normen då antal födslar avgör, oavsett om pappan/partner saknar erfarenhet av spädbarn sedan tidigare.

8 8 UTBILDNING BARNMORSKOR PAPPORS PERSPEKTIV / HBTQ-KUNSKAP Barnmorskor utgör ryggraden i svensk föräldra- och förlossningsvård. Det är därför viktigt att de erbjuds fortbildning och kompetensutveckling som tydliggör ett vidare föräldrauppdrag, exempelvis för att bemöta pappors perspektiv under och efter födseln. Även HBTQ-kunskap och olika familjekonstellationer. FÖRENKLA FÖRSÄKRINGSKASSANS ADMINISTRATION AV FÖRÄLDRAPENNING OCH TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING Centerkvinnorna vill förenkla Försäkringskassans administration av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. T.ex. bör kravet om intyg om barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning tas bort. Tiden för uttag av tillfällig föräldrapenning för avlidet barn ska förlängas från dagens 30 dagar till 90 dagar. Det ska också finnas möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av ett friskt barn när ett annat av familjens barn vårdas på sjukhus. Anmälningskravet för flerbarnstillägg efter 16 år bör tas bort. ALLA YRKESGRUPPER SKA KUNNA VARA FÖRÄLDRALEDIGA Det ska vara möjligt för alla, oavsett yrke, företagande, eller med politiska heltidsuppdrag att kunna vara föräldralediga. Idag ges t.ex. inte statsråd eller kommunalråd möjlighet till föräldraledighet. FLEXIBEL BARNOMSORG För att underlätta möjligheten till kombinerat föräldraskap och arbetsliv för både mammor och pappor behöver samtliga kommuner erbjuda bra barnomsorg med både hög kvalitet och flexibla öppettider, inklusive möjlighet till s.k. nattis samt barnomsorg under hela sommarledigheten. Inskolningstider behöver också vara flexibla och erbjudas kontinuerligt under året. Idag kan i vissa fall barnomsorgen erbjuda inskolning enbart till terminsstarter, vilket tvingar föräldrar att skola in tidigare eller senare än planerad föräldraledighet. BARNVÄNLIGT ARBETSLIV För att underlätta för föräldrar att kombinera föräldraskap med arbetsliv och karriär behöver arbetsgivare i högre grad erbjuda ett barnvänligt arbetsliv. Till exempel kan erbjudas möjlighet att kunna ta del i viktiga personalmöten, utbildningar, eller kompetensutveckling under föräldraledigheten. FAMILJECENTRALER MED ÖPPEN FÖRSKOLA I VARJE KOMMUN I varje kommun ska det finnas familjecentraler med öppen förskola.

9 9 Centerkvinnornas förslag till Barn- och föräldraförsäkring, i tabellform: Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Vårdnadshavare 1, 2, eller 3:e part (Dagar som kan överlåtas till en av vårdnadshavarna, alternativt max två andra närstående vuxna till barnet, såsom morfarförälder, syskon, vän, partner, bonusförälder.) Dagar till vardera vårdnadshavare. (Låsta dagar.) Öppna barndagar. D.v.s. 300 dagar som tillhör barnet. Av totalt 300 barndagar är 210 SGI-dagar och 90 Garantidagar (tidigare Lägstanivå dagar) Barndagar kan nyttjas av vårdnadshavare 1, vårdnadshavare 2, alt. max två ytterligare till barnet närstående vuxna (3:e part). (Såsom mor-farförälder, syskon, vän, bonusförälder, partner.) Om det bara finns en vårdnadshavare kan vårdnadshavare 2:s låsta dagar antingen tas ut av vårdnadshavare 1, alt. överföras till 3:e part Barndagar, SGI-nivå 210 Barndagar Garanti-nivå (tidigare lägstanivådagar) 90 Jämställdhethetspremie: Utbetalning på kr när vårdnadshavarna tagit ut 180 dagar var av barndagarna. Det finns fortfarande möjlighet att överlåta 120 dagar till den ena vårdnadshavaren, alt. 3:e part. 90 låsta + 90 öppna = låsta + 90 öppna = 180 Högst 120 dagar kan överlåtas till den andra vårdnadshavaren, alt. 3:e part, för att kvalificera för jämställdhetspremie.

10 10 Utredning för höjning av golvet för SGI-dagar Lägstanivån för SGIdagar ska vara lika trygghetssystemens ersättningar. Lägstanivån för SGIdagar ska vara lika trygghetssystemens ersättningar. Lägstanivån för SGIdagar ska vara lika trygghetssystemens ersättningar. Fritt uttag av SGI / Garantidagar som slås ihop SGI-dagar och Garantidagar slås ihop och kan varvas. (Garantidagarna ska kunna tas ut utan krav på att först behöva ta ut 180 SGIdagar.) SGI-dagar och Garantidagar slås ihop och kan varvas. (Garantidagarna ska kunna tas ut utan krav på att först behöva ta ut 180 SGIdagar.) SGI-dagar och Garantidagar slås ihop och kan varvas. (Garantidagarna ska kunna tas ut utan krav på att först behöva ta ut 180 SGIdagar.) Vårdnadsbidraget Slopas Slopas Slopas 2.5-årsregeln för behållande av SGI Snabbhetspremien slopas Snabbhetspremien slopas Snabbhetspremien slopas Jämställdhetsmål i Försäkringskassans uppdrag Informationskampanjer för jämnare uttag av föräldraförsäkringen Återinförs Återinförs Återinförs Uppdrag FK Uppdrag FK Uppdrag FK Föräldraförsäkring för Företagare Förenklas. Även för AB och Kombinatörer. Inkl. gravididitetspeng. Förenklas. Även för AB och Kombinatörer. Inkl. gravididitetspeng.. Förenklas. Även för AB och Kombinatörer. Inkl. gravididitetspeng. Barnbidrag Följer barnet. Vid delad vårdnad, automatiskt delat barnbidrag. Följer barnet. Vid delad vårdnad, automatiskt delat barnbidrag. Andra vårdnadshavare, medföljande stöd, få stanna med mamman på BB Verka för att bereda plats för den andra vårdnadshavaren, eller medföljande stödperson, att få stanna på BB med mamman. Verka för att bereda plats för den andra vårdnadshavaren, eller medföljande stödperson, att få stanna på BB med mamman. Garanterad plats för ensamstående föderskor.

11 11 Föräldramottagningar (Byter namn från mödravårdscentraler) Föräldragrupper för mammor, pappor, partners, HBT. Föräldragrupper för mammor, pappor, partners, HBT. Föräldragrupper för mammor, pappor, partners, HBT. Alla familjekonstellationer inkluderade. Alla familjekonstellationer inkluderade. Alla familjekonstellationer inkluderade. Föräldragrupper oberoende av födelseordning. Gruppdeltagande ska erbjudas föräldrar till alla barn, inte bara den förstfödde. Föräldragrupper oberoende av födelseordning. Gruppdeltagande ska erbjudas föräldrar till alla barn, inte bara den förstfödde. Föräldragrupper oberoende av födelseordning. Gruppdeltagande ska erbjudas föräldrar till alla barn, inte bara den förstfödde. Fortbildning barnmorskor / vårdpersonal Moderna familjekonstellationer. Inkludera pappors perspektiv. HBTQ-kunskap. Moderna familjekonstellationer. Inkludera pappors perspektiv. HBTQ-kunskap. Moderna familjekonstellationer. Inkludera pappors perspektiv. HBTQ-kunskap. Möjlighet till 60 dagars gemensam barn och föräldraledighet. Möjlighet för båda vårdnadshavarna, alt. en vårdnadshavare och en 3:e part, att ta ut föräldraledighet samtidigt i 60 dagar. Möjlighet för båda vårdnadshavarna, alt. en vårdnadshavare och en 3:e part, att ta ut föräldraledighet samtidigt i 60 dagar. Möjlighet för båda vårdnadshavarna, alt. en vårdnadshavare och en 3:e part, att ta ut föräldraledighet samtidigt i 60 dagar. För ensamstående ska tillfällig föräldrapenning i samband med födsel kunna överlåtas till annan närstående För ensamstående vårdnadshavare ska tillfällig föräldrapenning i samband med födsel (ofta kallade 10 pappa-dagarna ) kunna överlåtas till annan närstående. För ensamstående vårdnadshavare ska tillfällig föräldrapenning i samband med födsel (ofta kallade 10 pappa-dagarna ) kunna överlåtas till annan närstående. För ensamstående vårdnadshavare ska tillfällig föräldrapenning i samband med födsel (ofta kallade 10 pappa-dagarna ) kunna överlåtas till annan närstående. Garanterad tillgång till flexibel barnomsorg Barnomsorg med hög kvalitet och flexibla öppettider, inkl. nattis och sommaröppet, ska erbjudas i alla kommuner. Barnomsorg med hög kvalitet och flexibla öppettider, inkl. nattis och sommaröppet, ska erbjudas i alla kommuner. Barnomsorg med hög kvalitet och flexibla öppettider, inkl. nattis och sommaröppet, ska erbjudas i alla kommuner. Inom barnomsorgen Inom barnomsorgen Inom barnomsorgen

12 12 ska flexibla inskolningstider erbjudas kontinuerligt under året. ska flexibla inskolningstider erbjudas kontinuerligt under året. ska flexibla inskolningstider erbjudas kontinuerligt under året. Arbetsgivarnas ökade ansvar för ett mer barnvänligt arbetsliv Barn- föräldralediga bör ges möjlighet att deltaga i viktiga personalmöten, utbildningar eller kompetensutveckling under föräldraledigheten. Barn- föräldralediga bör ges möjlighet att deltaga i viktiga personalmöten, utbildningar eller kompetensutveckling under föräldraledigheten. Barn- föräldralediga bör ges möjlighet att deltaga i viktiga personalmöten, utbildningar eller kompetensutveckling under föräldraledigheten. Familjecentraler med öppna förskolor i varje kommun Varje kommun ska erbjuda familjecentraler med öppna kommuner Varje kommun ska erbjuda familjecentraler med öppna kommuner Varje kommun ska erbjuda familjecentraler med öppna kommuner Förenkla Försäkringskassans administration av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning Ta bort intygskravet om barns frånvaro vid tillfällig föräldrapenning. Förläng tiden för uttag av tillfällig föräldrapenning för avlidet barn från 30 till 90 dagar. Ta bort intygskravet om barns frånvaro vid tillfällig föräldrapenning. Förläng tiden för uttag av tillfällig föräldrapenning för avlidet barn från 30 till 90 dagar. Ta bort intygskravet om barns frånvaro vid tillfällig föräldrapenning. Förläng tiden för uttag av tillfällig föräldrapenning för avlidet barn från 30 till 90 dagar. Ge möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av friskt barn när ett annat av familjens barn vårdas på sjukhus. Ge möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av friskt barn när ett annat av familjens barn vårdas på sjukhus. Ge möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av friskt barn när ett annat av familjens barn vårdas på sjukhus. Ta bort anmälningskravet för flerbarnstillägg efter 16 år. Ta bort anmälningskravet för flerbarnstillägg efter 16 år. Ta bort anmälningskravet för flerbarnstillägg efter 16 år. Alla yrkesgrupper ska kunna vara föräldralediga Det ska vara möjligt för alla, oavsett yrke, företagande, eller med politiska Det ska vara möjligt för alla, oavsett yrke, företagande, eller med politiska Det ska vara möjligt för alla, oavsett yrke, företagande, eller med politiska

13 13 heltidsuppdrag att kunna vara föräldralediga. heltidsuppdrag att kunna vara föräldralediga. heltidsuppdrag att kunna vara föräldralediga. EN BARN OCH FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN FÖR OMSORG AV FRAMFÖRALLT SMÅ BARN: Barn 0-2 år Barn 2-8 år Försäkringen är den samma för alla barn och föräldrar, vare sig man föds i Sverige, flyttar till Sverige, eller hemåtvänder. Undaget är adoptivbarn för vilka gäller 480 dagar från och med adoptionens början oavsett barnets ålder, för att underlätta anknytningen mellan barn och vårdnadshavare. 480 barndagar tillfaller barn som föds, inflyttar eller hemvänder till Sverige upp till 2 års ålder. 360 av dessa dagar förfaller när barnet fyller 2 år. Möjlighet finns att spara 120 dagar som kan nyttjas fram till dess att barnet fyller 8 år. För barn i åldern 2-8 år som flyttar till Sverige, tillfaller 120 barndagar som kan nyttjas innan barnet fyller 8 år. För barn födda i Sverige, inflyttade, eller hemåtvändande när de var 0-2 år kan 120 av dessa sparas och nyttjas när barnet är mellan 2-8 år.

14 14 Nuvarande föräldraförsäkring, i tabellform: Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Vårdnadshavare 1, 2, eller 3:e part (Såsom mor-farförälder, syskon, vän, partner.) Dagar till vardera vårdnadshavare. (Låsta dagar.) Utredning om ev. möjlighet för ensamstående att överlåta dagar. I dagens föräldraförsäkring finns annars inte möjligheten att överlåta dagar till närstående. 300 öppna barndagar. Barndagar kan nyttjas av vårdnadshavare 1, vårdnadshavare 2, alt. 3:e part. (Såsom mor-farförälder, syskon, vän, bonusförälder, partner.) Föräldradagar, SGI-nivå (överlåtningsbara) Lägstanivådagar Jämställdhethetspremie: kr jämställdhetspremie när bägge vårdnadshavarna tagit ut 180 dagar var. För att kvalificera för jämställdhetspremien kan endast 120 dagar överlåtas till en av vårdnadshavarna alt. till 3:e part. - Finns jämställdhetsbonus, jämställt uttag 40/60 ger max 13,500kr (om använt 30 dagar gemensamt, max 10,500kr) Jämställdhetsbonusen har enligt statistik inte gett något märkbart resultat för ökat jämställt uttag. - Finns jämställdhetsbonus, jämställt uttag 40/60 ger max 13,500kr (om använt 30 dagar gemensamt, max 10,500kr) Jämställdhetsbonusen har enligt statistik inte gett något märkbart resultat för ökat jämställt uttag. - Golv för SGI-dagar Idag 180kr max (5400 kr / mån) Idag 180kr max (5400 kr / mån) Idag 180kr max (5400 kr / mån)

15 15 SGI / Garantidagar 180 SGI-dagar behövs tas ut innan man kan röra Lägstanivådagar 180 SGI-dagar behövs tas ut innan man kan röra Lägstanivådagar 180 SGI-dagar behövs tas ut innan man kan röra Lägstanivådagar Vårdnadsbidraget Finns (KD förslag att utökas) Finns (KD förslag att utökas) Finns (KD förslag att utökas) 2.5-årsregeln för behållande av SGI Håller många utanför arbetsmarknaden länge, alt deltidsarbete mellan födslar. Håller många utanför arbetsmarknaden länge, alt deltidsarbete mellan födslar. Håller många utanför arbetsmarknaden länge, alt deltidsarbete mellan födslar. Jämställdhetsmål i Försäkringskassans uppdrag Borttagna Borttagna Borttagna Informationskampanjer för jämnare uttag av föräldraförsäkringen Finns ej Finns ej Finns ej Föräldraförsäkring för Företagare Svårare för AB och Kombinatörer. Svårare för AB och Kombinatörer. Svårare för AB och Kombinatörer. Egna företagare har inte alltid rätt till graviditetspeng. Egna företagare har inte alltid rätt till graviditetspeng. Egna företagare har inte alltid rätt till graviditetspeng. Barnbidrag Går automatiskt till mamman. Får inte barnbidraget Medföljande få stanna på BB efter förlossning Föräldramottagningar (Byter namn från mödravårdscentraler) Fortbildning för barnmorskor / vårdpersonal Garanterad plats Ej garanterad plats Ej garanterad plats Mödravårdscentraler. Ofta erbjuds endast förstföderskor mammagrupp Fokus mamman Mödravårdscentraler, pappor ej inkluderade på samma villkor som mammorna. Pappor erbjuds inte speciella pappagrupper. Pappor känner sig ofta inte inkluderade Alla familjekonstellationer inkluderas inte. Alla familjekonstellationer inkluderas inte.

16 16 Tillfällig föräldrapenning i samband med födsel kan ej överlåtas, vilket medför att ensamstående mammor inte har rätt till stöd från tredje part. Tillfällig föräldrapenning i samband med födsel kan ej överföras till tredje part. Gemensam föräldraledighet 30 dagar gemensamt 30 dagar gemensamt Ej möjligt att överlåta till 3:e part, därmed inte möjligt att ta ut gemensam föräldrapenning Ej garanterad i alla kommuner. Ej garanterad i alla kommuner. Ej garanterad i alla kommuner. Flexibel barnomsorg Ibland begränsade inskolningstider, t.ex. terminsvis. Ibland begränsade inskolningstider, t.ex. terminsvis. Ibland begränsade inskolningstider, t.ex. terminsvis. Arbetsgivarna erbjuder inte alltid ett barnvänligt arbetsliv Brist på erbjudanden till föräldralediga att under föräldraledigheten deltaga på viktiga personalmöten, utbildningar eller kompetensutveckling. Brist på erbjudanden till föräldralediga att under föräldraledigheten deltaga på viktiga personalmöten, utbildningar eller kompetensutveckling. Brist på erbjudanden till föräldralediga att under föräldraledigheten deltaga på viktiga personalmöten, utbildningar eller kompetensutveckling. Föräldracentraler och öppen förskola Erbjuds ej i alla kommuner Erbjuds ej i alla kommuner Erbjuds ej i alla kommuner Krångliga regler för Försäkringskassans administration av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning Intygskrav om barns frånvaro vid tillfällig föräldrapenning krävs. Tid för tillfällig föräldrapenning för avlidet barn endast 30 dagar. Intygskrav om barns frånvaro vid tillfällig föräldrapenning krävs. Tid för tillfällig föräldrapenning för avlidet barn endast 30 dagar. Intygskrav om barns frånvaro vid tillfällig föräldrapenning krävs. Tid för tillfällig föräldrapenning för avlidet barn endast 30 dagar. Möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av friskt barn när Möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av friskt barn när Möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av friskt barn när

17 17 ett annat av familjens barn vårdas på sjukhus finns ej. ett annat av familjens barn vårdas på sjukhus finns ej. ett annat av familjens barn vårdas på sjukhus finns ej. Anmälningskrav för flerbarnstillägg efter 16 år. Anmälningskrav för flerbarnstillägg efter 16 år. Anmälningskrav för flerbarnstillägg efter 16 år. Alla yrkesgrupper kan inte vara föräldralediga Det ska vara möjligt för alla, oavsett yrke, företagande, eller med politiska heltidsuppdrag att kunna vara föräldralediga. Idag ges t.ex. inte statsråd eller kommunalråd möjlighet till föräldraledighet. Det ska vara möjligt för alla, oavsett yrke, företagande, eller med politiska heltidsuppdrag att kunna vara föräldralediga. Idag ges t.ex. inte statsråd eller kommunalråd möjlighet till föräldraledighet. Det ska vara möjligt för alla, oavsett yrke, företagande, eller med politiska heltidsuppdrag att kunna vara föräldralediga. Idag ges t.ex. inte statsråd eller kommunalråd möjlighet till föräldraledighet. Föräldraförsäkring förmån eller fälla? Barn upp till 1 år Barn 1-2 år Barn 2-8 år Alla barn som föds i Sverige, hemåtvänder eller flyttar in till Sverige under 8 års ålder får full föräldraförsäkring, dvs. 480 dagar, per barn. Tyvärr blir detta alltför ofta en förmån som förvandlas till fälla då speciellt utlandsfödda kvinnor kan vara hemma med barn väldigt många år, vilket försämrar deras möjligheter till inträde på arbetsmarknaden, integrationen, och dessutom kan leda till barnfattigdom och utanförskap för barnen. AKKA-utredningen (SOU 2012:9), Integrationsminister Erik Ullenhag, 7 mars 2012.

18 18 Framställan angående nytt föräldraförsäkringsförslag Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

19 19 Bakgrund

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad.

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad. Föräldraförsäkringen 1. Något om dagens regler 1 Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den dåvarande moderskapspenningen. Syftet var att båda föräldrarna skulle ha möjlighet att kombinera föräldraskap

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Jämställdhet - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jämställdhet - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jämställdhet - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 ETT JÄMSTÄLLT ARBETSLIV, MOTION 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 8.1.1 Att Centerpartiet verkar för ett jämställt arbetsliv

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1584 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Jämställd föräldraförsäkring 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 En jämställd

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår propositionen i de

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

jämställdhet Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

jämställdhet Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 jämställdhet Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 1. REFORMARBETET FÖR JÄMSTÄLLDHET MÅSTE FORTSÄTTA Centerpartiet är ett feministiskt parti, som utmanar och bryter rådande maktförhållanden

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Föräldraförsäkringen inkomst- eller pensionsfälla?

Föräldraförsäkringen inkomst- eller pensionsfälla? Välkommen till seminariet Föräldraförsäkringen inkomst- eller pensionsfälla? Niklas Löfgren & Monica Petersson @fk_media @familje_ekonomi #fkalmedalen @pensionsmynd @monicapension #svpension Sid 1 Månad

Läs mer

Sammanfattning 2015:5

Sammanfattning 2015:5 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Vårdnadsbidraget en valfrihetsreform blir verklighet

Vårdnadsbidraget en valfrihetsreform blir verklighet Vårdnadsbidraget en valfrihetsreform blir verklighet Maj 2008 Innehåll Förord 3 Bakgrund 4 Över 30 procent av kommunerna har redan beslutat införa vårdnadsbidrag 5 Vårdnadsbidraget i Stockholms stad 7

Läs mer

En mer jämställd föräldrapenning

En mer jämställd föräldrapenning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU5 En mer jämställd föräldrapenning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning,

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Motioner. Liberal feminisim att bestämma själv. Förebyggande av mäns våld mot kvinnor - Motion 7.1 Behandlas av kommitté nr: 10

Motioner. Liberal feminisim att bestämma själv. Förebyggande av mäns våld mot kvinnor - Motion 7.1 Behandlas av kommitté nr: 10 Motioner Liberal feminisim att bestämma själv Förebyggande av mäns våld mot kvinnor - Motion 7.1 I arbetet mot våld mot kvinnor är det långt ifrån tillräckligt att adressera röken och ignorera den eld

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken Föräldraledighet Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen Kollektivavtalet Bidrag från banken Uttag av föräldraledighet utan ersättning Som hel ledighet till dess barnet

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN Ett kunskapsunderlag Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Tabellförteckning... 2 Figurförteckning... 2 Så funkar föräldraförsäkringen...

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

DELA FÖRÄLDRA- LEDIGHETEN!

DELA FÖRÄLDRA- LEDIGHETEN! FÖR EN LEVANDE OCH LÄRAKTIG SOCIALISM Jenny Tedjeza DELA FÖRÄLDRA- LEDIGHETEN! Strukturerna måste brytas. KOMMUN STISKA PART I ET SKRIFTSERIE FRÅN KOMMUNISTISKA PARTIET 005 UTGIVEN 2015 Jenny Tedjeza DELA

Läs mer

Föräldraledighetspusslet: Längd, delning och turtagning under barnets första två år

Föräldraledighetspusslet: Längd, delning och turtagning under barnets första två år Föräldraledighetspusslet: Längd, delning och turtagning under barnets första två år Helen Eriksson Stockholm University Demography Unit, SUDA Sociologiska institutionen Demografidagen 2015, 20 maj Föräldraledighetens

Läs mer

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn KF 191 11 september 2017 Diarienummer KSN-2016-2177 Kommunfullmäktige Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret?

Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret? Att bli förälder förändrar livet. Mammor och pappor möter helt olika utmaningar i föräldraskapet, eftersom förväntningarna på deras roller skiljer sig åt. Men vilka möjligheter finns för att dela lika?

Läs mer

2008-05-20. Åtta steg framåt för en modern och barnvänlig familjepolitik

2008-05-20. Åtta steg framåt för en modern och barnvänlig familjepolitik 2008-05-20 Åtta steg framåt för en modern och barnvänlig familjepolitik Inledning För oss socialdemokrater är det självklart att en modern familjepolitik ska sätta varje enskilt barn i centrum. Politiken

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Liberal feminism. Stämmoprogram och motioner

Liberal feminism. Stämmoprogram och motioner Liberal feminism Stämmoprogram och motioner 7/9 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Stämmoprogram Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

En familjepolitik för mer valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid med barnen

En familjepolitik för mer valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid med barnen En familjepolitik för mer valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid med barnen 30 augusti 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se Värderingar i familjepolitiken

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Liberal feminism - att bestämma själv

Liberal feminism - att bestämma själv 8195 8200 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 Liberal feminism - att bestämma själv Stämmoprogram Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar

Läs mer

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005.

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Kids och karriär En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Rapporten Kids och Karriär publicerades första gången av Civilingenjörsförbundet (CF) 2005-02-11.

Läs mer

REMISSVAR Rnr 104.05. Sammanfattning. Till Socialdepartementet. Slutbetänkande Reformerad föräldraförsäkring (SOU 2005:73) Kärlek, Omvårdnad,

REMISSVAR Rnr 104.05. Sammanfattning. Till Socialdepartementet. Slutbetänkande Reformerad föräldraförsäkring (SOU 2005:73) Kärlek, Omvårdnad, Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-03-27 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 104.05 Till Socialdepartementet Slutbetänkande Reformerad föräldraförsäkring

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Diarienummer A2016/01883/I

Läs mer

Föräldrapenning försäkringsutveckling och analys

Föräldrapenning försäkringsutveckling och analys Niklas Löfgren 010-116 96 04 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2011-03-29 Dnr 023011-2011 1 (31) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Föräldrapenning försäkringsutveckling och analys Innehållsförteckning

Läs mer

Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.

Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge. HFD 2015 ref 15 Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge. Lagrum: 12 kap. 33 socialförsäkringsbalken Försäkringskassan beslutade den 3 januari 2012

Läs mer

8 Förslag. 8.1 Allmänna utgångspunkter för utredningens överväganden

8 Förslag. 8.1 Allmänna utgångspunkter för utredningens överväganden 8 Förslag 8.1 Allmänna utgångspunkter för utredningens överväganden Utredningens uppdrag att analysera, beskriva och se över föräldraförsäkringens funktion inom en rad områden finns beskrivet i tidigare

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Jämställt föräldraskap Monica Lidbeck Psykolog Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg & Södra Bohuslän Centrala Mödrahälsovårdsenheten, Södra Bohuslän monica.lidbeck@vgregion.se, 0727-213670 Doktorand

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Förbättringar inom familjepolitiken

Förbättringar inom familjepolitiken Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU4 Förbättringar inom familjepolitiken Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2010/11: 146 Förbättringar inom familjepolitiken

Läs mer

Förord. Stockholm i april Ilija Batljan Departementsråd

Förord. Stockholm i april Ilija Batljan Departementsråd Föräldrapenning, pappornas uttag av dagar, fakta och analys Ilija Batljan Siv Tillander Sara Örnhall Ljungh Magnus Sjöström April 2004 Socialdepartementet Förord Denna rapport har tagits fram med syfte

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring RAPPORT FRÅN LIBERALERNAS JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA ARBETSGRUPP

Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring RAPPORT FRÅN LIBERALERNAS JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA ARBETSGRUPP Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring RAPPORT FRÅN LIBERALERNAS JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA ARBETSGRUPP BEHANDLAS AV LIBERALERNAS LANDSMÖTE 17 19 NOVEMBER 2017 Innehåll Förord... 3 Förslag

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

VÅRDNADSBIDRAG FAMILJEPOLITISK REFORM Promemoria

VÅRDNADSBIDRAG FAMILJEPOLITISK REFORM Promemoria Dokument Sida YTTRANDE, prel 1 (6) Datum Referens: Samh pol avd/ulrika Hagström 2008-01-21 Direkttel: 08-782 91 31 E-post: ulrika.hagstrom@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Till TCOs kansliberedning

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

barn Documentation Utgåva 1.0 Tora Sirkka & Jonas Einarsson

barn Documentation Utgåva 1.0 Tora Sirkka & Jonas Einarsson barn Documentation Utgåva 1.0 Tora Sirkka & Jonas Einarsson April 27, 2014 Innehåll 1 Bra att veta om försäkringskassan 3 1.1 Föräldrapenning............................................. 3 1.2 Sjukpenninggrundande

Läs mer

Analys och uppföljning av utvecklingen av föräldrapenninguttaget

Analys och uppföljning av utvecklingen av föräldrapenninguttaget 2012-06-18 005506-2012 1 (50) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Analys och uppföljning av utvecklingen av föräldrapenninguttaget - Återrapportering enligt regleringsbrevsuppdrag för 2012 Postadress

Läs mer

Ingenjör och förälder

Ingenjör och förälder Ingenjör och förälder 2 Inledning Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser våra gemensamma problem, höjer standarden, genererar

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer

Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer Ensamföräldrar är otvivelaktigt en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, där det finns för nästan hela gruppen finns en social eller en ekonomisk

Läs mer

Om föräldrarna och föräldraförsäkringen

Om föräldrarna och föräldraförsäkringen Institutionen för samhällsvetenskap Katarina Larsson & Ulrica Nordin Om föräldrarna och föräldraförsäkringen On parents and the parental insurance Sociologi C-uppsats Termin: Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Amning & Jämställdhet. (c) Mats Berggren

Amning & Jämställdhet. (c) Mats Berggren Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren (c) Mats Berggren Mats Berggren Arbetat med föräldrastöd sedan 1997. Jämställdhetskonsult Startar och driver föräldragrupper i Stockholm. Arbetar med pappautbildning

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

4. Föräldrar och syskon

4. Föräldrar och syskon 4. Föräldrar och syskon Inledning Barn som bor hos båda sina föräldrar Omkring tre fjärdedelar av alla ursprungliga barn, 74 procent, är skrivna tillsammans med båda sina föräldrar (se tabell 4.2). Vi

Läs mer

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förtydligande i föräldraledighetslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Elisabeth Svantesson Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Ett barn är fött En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Förlossningsvården bättre än Betlehem? Många av oss känner till historien om de överfulla härbärgena i Betlehem och om stallet dit

Läs mer

Föräldrapenningtillägget

Föräldrapenningtillägget VÄ LFÄ RD 2015 Föräldrapenningtillägget en ny försäkring för ökad rättvisa och jämställdhet Författare: Thord Ingesson, Organisationsenheten Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Bakgrunden till föräldrapenningtillägget

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

EN FAMILJEPOLITIK FÖR TRYGGARE BARN. Ansvar, jämställdhet och flexibilitet

EN FAMILJEPOLITIK FÖR TRYGGARE BARN. Ansvar, jämställdhet och flexibilitet EN FAMILJEPOLITIK FÖR TRYGGARE BARN Ansvar, jämställdhet och flexibilitet FÖRORD Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige ska kännetecknas av. Vilka värderingar vi vill ska bära Sverige.

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Rapport VÅR FAMILJEPOLITIK OCH 11 FRÅGETECKEN KRING BORGERLIGHETENS ALTERNATIV. www.socialdemokraterna.se

Rapport VÅR FAMILJEPOLITIK OCH 11 FRÅGETECKEN KRING BORGERLIGHETENS ALTERNATIV. www.socialdemokraterna.se Rapport VÅR FAMILJEPOLITIK OCH 11 FRÅGETECKEN KRING BORGERLIGHETENS ALTERNATIV www.socialdemokraterna.se Vår familjepolitik Bostadsbrist och osäkra anställningar gör att många väntar med att skaffa barn.

Läs mer

2008-08-06. Resultat av enkät angående vårdnadsbidrag samt underlag för vidare diskussion. Bakgrund och syfte

2008-08-06. Resultat av enkät angående vårdnadsbidrag samt underlag för vidare diskussion. Bakgrund och syfte Dokumentnamn Enkät vårdnadsbidrag Datum 2008-08-06 Adress Jan Rosenfeld Diarienummer 1(6) Resultat av enkät angående vårdnadsbidrag samt underlag för vidare diskussion Bakgrund och syfte På kommunfullmäktiges

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Vad händer inom löneområdet?

Vad händer inom löneområdet? Vad händer inom löneområdet? 2015 Föreläsare Kris9na Karlén Ambi9ous One PA- konsult kris9na@ambi9ousone.se Thomas Englund Advantage HR t.englund@mac.com Nya lagar Sjukförsäkringen Rehabiliteringskedjan

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-09-07 KN 2015/1940 S2015/1554/SF MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Konstnärsnämndens uppdrag Konstnärsnämnden

Läs mer

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Outnyttjad föräldrapenning

Outnyttjad föräldrapenning SOCIALFÖRSÄKRINGSRAPPORT Datum Diarienummer Huvudkontoret, Avdelningen för Analys och Prognos 2010-08-20 065042-2010 Fredrik Svensson Telefon 010-1169404 Outnyttjad föräldrapenning - en studie om föräldrapenningdagar

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (5) 2012-05-22 p 9 Handläggare: Maria State Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd

Läs mer