Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(246) Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004 AM0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) Bilagor: 1. Kravspecifikation 2. Granskningsbeskrivning (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk och saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(246) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Arbetsmarknad. 0.2 Statistikområde Löner och arbetskostnader. 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ingår i Sveriges officiella statistik. 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Medlingsinstitutet (MI) Adress: Box STOCKHOLM Kontaktperson: Christina Eurén Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) Adress: ÖREBRO Kontaktperson: Lena Larsson Telefon: Telefax: E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger enligt Svensk författningssamling, 6 (2001:100). 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(246) Inga krav finns på långtidsarkivering av månadsstatistik. Primär- och bearbetad data sparas i databasen i två år. 0.9 EU-reglering 1998 beslutade EU om en regulation angående bl.a. den kortperiodiska lönestatistiken, Short Term Indicators. Denna reglerar statistiken fr.o.m Fr.o.m. år 2002 levereras uppgifter till Eurostat Syfte och historik Statistiska centralbyrån (SCB) utför sedan 1976 en undersökning i varje kvartals mittmånad av sysselsättningen inom den statliga sektorn. Denna statistik används huvudsakligen för olika sysselsättningsberäkningar och för prognoser till nationalbudgetarna samt för långtidsprognoser. Efter ett betänkande från 1987 års lönekommitté har SCB fått regeringens uppdrag att tillsammans med Konjunkturinstitutet (KI) utforma en kortperiodisk lönestatistik. Fr.o.m. februari 1991 utökades därför undersökningen till att även omfatta de anställdas löner. Det främsta syftet med den utökade undersökningen är att ge underlag för konjunkturbedömningar och för analys av kostnadsutvecklingen inom den statliga sektorn. Från och med 2001 produceras denna statistik av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet (MI), som ansvarar för officiell statistik inom området. Undersökningen är en totalundersökning och är från och med januari 2000 månatlig Statistikanvändning Huvudkonsumenter är Konjunkturinstitutet (KI), som framför allt använder förändringsskattningarna över lönenivån i sina prognoser, samt Medlingsinstitutet (MI). Huvudanvändarna är representerade i programrådet för sysselsättningsstatistik. Internt levereras uppgifter för beräkningar av nationalräkenskaperna samt sysselsättningssiffror till enheten för företags- och registerbaserad sysselsättning. Dessutom levereras statistik till Finansdepartementet och Sveriges Riksbank Uppläggning och genomförande SCB samlar in individuppgifter för sysselsatta inom statlig förvaltning, sysselsatta vid institutioner hänförliga till statlig sektor samt sysselsatta vid socialförsäkringsfonder. Uppgifterna samlas in via myndigheternas administrativa data. Det insamlade materialet genomgår en maskinell och manuell redigering i syfte att kontrollera om uppgifterna är rimliga. Materialet dubblettkontrolleras sedan varvid det undersöks om utfallande dubblett representerar samma tjänst eller flera tjänster. Om en person har flera tjänster inom en och samma myndighet förs dessa samman till en tjänst Planerade förändringar i kommande undersökningar Medlingsinstitutet (MI) ansvarar för eventuella förändringar.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(246) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Myndigheter Anställda (Det kan i undantagsfall förekomma att en anställd finns på flera myndigheter om tjänstgöringsomfattningen för de båda tjänsterna gemensamt är under 100 procent.) Variabler för Myndigheter: Departement Sektorkod Myndighetsgrupp SNI Cofog Variabler för Anställda: Personnummer Avtal Län Kommun Lönebeteckning Kön Ålder Lönepopulation Tjänstgöringsomfattning Grundlön Fasta tillägg Rörliga tillägg Jour- och beredskapsersättning Retroaktiv lön (12 månader) Organisationsnummer

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(246) Övertidstillägg Reseersättning Naturaförmåner Tjänstledighet Ovanstående variabler beskrivs närmare i kapitel 3 samt bilaga Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Personer sysselsatta inom statlig sektor som är mellan 18 och 64 år Personer sysselsatta inom statlig sektor Kön, anställningsform, myndighet, näringsgren Kön, anställningsform, myndighet, näringsgren, län Månadslön Medelvärde, förändringstal Antal, förändringstal, heltidspersoner 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultatet från undersökningen publiceras främst i ett statistiskt meddelande (SM) AM 17 samt Sveriges Statistiska databaser (SSD) som kan nås via SCB:s hemsida På SCB:s hemsida finns även en kort presentation av undersökningen, länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den senaste publiceringsomgången. En tabell redovisas också i Statistisk Årsbok. De slutliga observationsregistren lagras i en databas (se kapitel 3). 1.4 Dokumentation och metadata Undersökningen är dokumenterad i Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration, processbeskrivning och Metadok.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(246) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Målpopulationen består av sysselsatta inom statlig förvaltning, sysselsatta vid institutioner hänförliga till statlig sektor samt sysselsatta vid socialförsäkringsfonder. Urvalsramen består av de organisationer som har följande villkor i SCB:s Företagsdatabas (FDB): ägare 10 (Statligt), indelningssektor som börjar på 3 (Statlig förvaltning och Riksgäldskontoret) eller 5 (Socialförsäkringsfonder), inte juridisk form 49 (Övriga aktiebolag) samt har status 1 (Verksam). Undersökningspopulationen delas upp i sysselsättnings- respektive lönepopulation. I sysselsättningspopulationen ingår alla som var anställda med lön under mätmånaden. Undantagna är tjänstlediga som inte fick utbetald lön under mätmånaden, anställda i utlandet samt arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I lönepopulationen ingår alla som var anställda med lön under mätmånaden, förutom de undantagna i sysselsättningspopulationen samt ej arvodesanställda, som då fyllt 18 år men inte 65 år. 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Uppgifterna kommer in på textfiler som är hämtade från myndigheternas. De kommer in elektroniskt via mail eller FTP (filförflyttning mellan servrar). Undersökningens kravspecifikationen med postbeskrivning finns i bilaga 1 (alla variabler i kravspecifikationen används dock inte i KLS). 2.4 Insamlingsförfarande Uppgifterna kommer in, via mail eller FTP, på textfiler med uppgifter som är hämtade från myndigheternas. Några av filerna innehåller uppgifter från flera myndigheter men de flesta filerna innehåller uppgifter från bara en myndighet. Om någon fil saknas efter den 20:e i månaden efter mätmånaden skickas en påminnelse via mail. Det finns ett bortfall på cirka 1,2 procent som består av myndigheter och främst stiftelser eller institutioner som inte har som klarar av att leverera de efterfrågade statistikuppgifterna. 2.5 Databeredning Samtliga uppgifter lämnas in elektroniskt i textfiler. Vissa filer måste korrigeras innan uppgifterna kan läggas in i databasen. Efter det körs granskningar och bearbetning av materialet med hjälp av flera lagrade procedurer, materialet granskas bland annat mot föregående månad. Vid tveksamheter tas kontakt med myndigheter för att få en bekräftelse på att uppgifterna är korrekta eller för att korrigera eventuella felaktigheter. Närmare beskrivning av vissa granskningar och bearbetning finns i bilaga 2.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(246) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn KLS Beskrivning KLS innehåller uppgifter om löner och sysselsättning för anställningar inom statlig sektor Version Namn KLSMS Beskrivning KLS, komplett sql-version. Innehåller samtliga insamlade, härledda och åsatta variabler Presentationstext Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Registertyp survey, totalundersökning Presentationstext Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn KLS2004 Presentationstext Första tid 2004M01 Referenstid Månad Senaste tid 2004M12 Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS), 2004 Beskrivning Databasen innehåller matriser (sql-tabeller) med samtliga insamlade, härledda och av SCB åsatta variabler för undersökningen Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning, men kan utlämnas efter särskild prövning

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(246) Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, januari 2004 Objekttyp Individer Population Statligt anställda januari 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån näst ej summerbar Kon sista siffran i personnummer löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder Ålder vid undersökningstillfället Ålder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt personnummer ej summerbar Alder löpnummer för myndighet löpnummer inom myndighet Ett 3-siffrigt löpnummer för myndigheten 1-siffrigt löpnummer för särredovisning av delar av en myndighet Sätts av SCB Sätts av SCB Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister ej summerbar LNrM ej summerbar LNrS personnummer 12-siffrigt ej summerbar Personnr

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd personnummer organisationsnummer Myndighetens ej summerbar PeOrgNr organisationsnummer 12 siffror kommun Kommuner 2003 års indelning ej summerbar Kommun_2003 län Län 2003 års indelning ej summerbar Lan_2003 tjänstgöringens Anger tjänstgöringens summerbar procent Tjomf omfattning omfattning i procent lönebeteckning Kod för lönebeteckning ej summerbar Lonebet grundlön fasta tillägg övertidstillägg rörliga tillägg reseersättning Grundlön för anställningen, januari 2004 Summa fasta tillägg i kronor, januari 2004 Summa övertidstillägg i kronor, januari 2004 Summa rörliga tillägg i kronor, januari 2004 Summa reseersättning i kronor, januari 2004 Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden för timanställda utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens sjuklön Summa sjuklön i Beräknas ej tills vidare

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kronor, januari 2004 naturaförmåner Summa naturaförmåner i kronor, januari 2004 utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens jour- och beredskapsersättning retroaktiv lön 6 mån månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön retroaktiv lön 12 mån Summa jour- och beredskapsersättning, januari 2004 Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden Månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön Retroaktiv lön för den senaste 12- månadersperioden Sätts i systemet tjänstledighet Kod för tjänstledighet lönepopulation Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen lönepopulation, Anger om tidigare definition anställningen ska ingå i lönepopulationen utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 6 månader bakåt Hjälpvariabel för att hantera omkörningar Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 12 månader bakåt Se kravspecifikation för indata utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM ej summerbar AktManRetro ej summerbar Tjl ej summerbar Lonepop ej summerbar Lonepop

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd enligt den gamla definitionen materialbeteckning Förkortning som anger varifån de olika indataleveranserna kommer ifrån Sätts i systemet Används för att dela upp materialet i olika körningar ej summerbar MaBe Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, februari 2004 Objekttyp Individer Population Statligt anställda februari 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån sista ej summerbar Kon siffran i personnummer löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder Ålder vid undersökningstillfället Ålder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt personnumret ej summerbar Alder löpnummer för myndighet löpnummer inom myndighet Ett 3-siffrigt löpnummer för myndigheten 1-siffrigt löpnummer för särredovisning av Sätts av SCB Sätts av SCB Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Sätts utifrån Organisationsnummer, ej summerbar LNrM ej summerbar LNrS

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd delar av en myndighet Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister personnummer 12-siffrigt ej summerbar Personnr personnummer organisationsnummer Myndighetens ej summerbar PeOrgNr organisationsnummer 12 siffror kommun Kommuner 2003 års indelning ej summerbar Kommun_2003 län Län 2003 års indelning ej summerbar Lan_2003 tjänstgöringens Anger tjänstgöringens summerbar procent Tjomf omfattning omfattning i procent lönebeteckning Kod för ej summerbar Lonebet grundlön fasta tillägg övertidstillägg rörliga tillägg lönebeteckning Grundlön för anställningen, februari 2004 Summa fasta tillägg i kronor, februari 2004 Summa övertidstillägg i kronor, februari 2004 Summa rörliga tillägg i kronor, februari 2004 Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden för timanställda utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd reseersättning Summa reseersättning i kronor, februari 2004 utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens sjuklön Summa sjuklön i Beräknas ej tills vidare naturaförmåner jour- och beredskapsersättning retroaktiv lön 6 mån månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön retroaktiv lön 12 mån kronor, februari 2004 Summa naturaförmåner i kronor, februari 2004 Summa jour- och beredskapsersättning, februari 2004 Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden Månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön Retroaktiv lön för den senaste 12- månadersperioden Sätts i systemet tjänstledighet Kod för tjänstledighet utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 6 månader bakåt Hjälpvariabel för att hantera omkörningar Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 12 månader bakåt Se kravspecifikation för indata ej summerbar AktManRetro ej summerbar Tjl

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd lönepopulation Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM ej summerbar Lonepop lönepopulation, tidigare definition materialbeteckning Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen enligt den gamla definitionen Förkortning som anger varifån de olika indataleveranserna kommer ifrån Sätts i systemet utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Används för att dela upp materialet i olika körningar ej summerbar Lonepop ej summerbar MaBe Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, mars 2004 Objekttyp Individer Population Statligt anställda mars 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån näst ej summerbar Kon sista siffran i personnummer löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder Åder vid undersökningstillfället Ålder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt ej summerbar Alder löpnummer för myndighet Ett 3-siffrigt löpnummer för Sätts av SCB personnumret Sätts utifrån Organisationsnummer, ej summerbar LNrM

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd myndigheten Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister löpnummer inom myndighet Sätts av SCB ej summerbar LNrS personnummer organisationsnummer kommun län tjänstgöringens omfattning lönebeteckning grundlön fasta tillägg övertidstillägg 1-siffrigt löpnummer för särredovisning av delar av en myndighet 12-siffrigt personnummer Myndighetens organisationsnummer 12 siffror Kommuner 2003 års indelning Län 2003 års indelning Anger tjänstgöringens omfattning i procent Kod för lönebeteckning Grundlön för anställningen, mars 2004 Summa fasta tillägg i kronor, mars 2004 Summa övertidstillägg i kronor, mars 2004 Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden för timanställda utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ej summerbar Personnr ej summerbar PeOrgNr ej summerbar Kommun_2003 ej summerbar Lan_2003 summerbar procent Tjomf ej summerbar Lonebet

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd ur myndighetens rörliga tillägg reseersättning sjuklön naturaförmåner jour- och beredskapsersättning retroaktiv lön 6 mån månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön retroaktiv lön 12 mån Summa rörliga tillägg i kronor, mars 2004 Summa reseersättning i kronor, mars 2004 Summa sjuklön i kronor, mars 2004 Summa naturaförmåner i kronor, mars 2004 Summa jour- och beredskapsersättning, mars 2004 Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden Månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön Retroaktiv lön för den senaste 12- utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens Beräknas ej tills vidare Sätts i systemet utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 6 månader bakåt Hjälpvariabel för att hantera omkörningar Den retroaktiva lönen för den aktuella ej summerbar AktManRetro

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd månadersperioden mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 12 månader bakåt tjänstledighet Kod för tjänstledighet Se kravspecifikation ej summerbar Tjl för indata lönepopulation Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM ej summerbar Lonepop lönepopulation, tidigare definition materialbeteckning Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen enligt den gamla definitionen Förkortning som anger varifån de olika indataleveranserna kommer ifrån Sätts i systemet utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Används för att dela upp materialet i olika körningar ej summerbar Lonepop ej summerbar MaBe Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, april 2004 Objekttyp Individer Population Statligt anställda april 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån näst sista siffran i personnummer ej summerbar Kon

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder Ålder vid undersökningstillfället Ålder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt ej summerbar Alder löpnummer för myndighet löpnummer inom myndighet personnummer organisationsnummer kommun län tjänstgöringens omfattning lönebeteckning grundlön Ett 3-siffrigt löpnummer för myndigheten 1-siffrigt löpnummer för särredovisning av delar av en myndighet Sätts av SCB Sätts av SCB 12-siffrigt personnummer Myndighetens organisationsnummer 12 siffror Kommuner 2003 års indelning Län 2003 års indelning Anger tjänstgöringens omfattning i procent Kod för lönebeteckning Grundlön för anställningen, april 2004 personnumret Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden för timanställda ej summerbar LNrM ej summerbar LNrS ej summerbar Personnr ej summerbar PeOrgNr ej summerbar Kommun_2003 ej summerbar Lan_2003 summerbar procent Tjomf ej summerbar Lonebet fasta tillägg Summa fasta tillägg i utifrån olika

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kronor, april 2004 fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens övertidstillägg Summa övertidstillägg i kronor, april 2004 utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens rörliga tillägg reseersättning sjuklön naturaförmåner jour- och beredskapsersättning retroaktiv lön 6 mån Summa rörliga tillägg i kronor, april 2004 Summa reseersättning i kronor, april 2004 Summa sjuklön i kronor, april 2004 Summa naturaförmåner i kronor, april 2004 Summa jour- och beredskapsersättning, april 2004 Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens Beräknas ej tills vidare utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd maximalt 6 månader bakåt månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön retroaktiv lön 12 mån Månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön Retroaktiv lön för den senaste 12- månadersperioden Sätts i systemet tjänstledighet Kod för tjänstledighet lönepopulation Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen lönepopulation, Anger om tidigare definition anställningen ska ingå i lönepopulationen enligt den gamla definitionen materialbeteckning Förkortning som anger Sätts i systemet varifån de olika indataleveranserna kommer ifrån Hjälpvariabel för att hantera omkörningar Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 12 månader bakåt Se kravspecifikation för indata utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Används för att dela upp materialet i olika körningar ej summerbar AktManRetro ej summerbar Tjl ej summerbar Lonepop ej summerbar Lonepop ej summerbar MaBe Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, maj 2004 Objekttyp Individer Population Statligt anställda maj 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(246) Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån näst ej summerbar Kon sista siffran i personnummer löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder Ålder vid undersökningstillfället Åder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt ej summerbar Alder löpnummer för myndighet löpnummer inom myndighet personnummer organisationsnummer kommun län tjänstgöringens omfattning lönebeteckning Ett 3-siffrigt löpnummer för myndigheten 1-siffrigt löpnummer för särredovisning av delar av en myndighet Sätts av SCB Sätts av SCB 12-siffrigt personnummer Myndighetens organisationsnummer 12 siffror Kommuner 2003 års indelning Län 2003 års indelning Anger tjänstgöringens omfattning i procent Kod för lönebeteckning personnumret Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister ej summerbar LNrM ej summerbar LNrS ej summerbar Personnr ej summerbar PeOrgNr ej summerbar Kommun_2003 ej summerbar Lan_2003 summerbar procent Tjomf ej summerbar Lonebet

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd grundlön Grundlön för anställningen, maj 2004 Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden fasta tillägg övertidstillägg rörliga tillägg reseersättning sjuklön naturaförmåner jour- och beredskapsersättning Summa fasta tillägg i kronor, maj 2004 Summa övertidstillägg i kronor, maj 2004 Summa rörliga tillägg i kronor, maj 2004 Summa reseersättning i kronor, maj 2004 Summa sjuklön i kronor, maj 2004 Summa naturaförmåner i kronor, maj 2004 Summa jour- och beredskapsersättning, maj 2004 för timanställda utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens Beräknas ej tills vidare utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd retroaktiv lön 6 mån Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 6 månader månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön retroaktiv lön 12 mån Månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön Retroaktiv lön för den senaste 12- månadersperioden Sätts i systemet tjänstledighet Kod för tjänstledighet lönepopulation Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen lönepopulation, Anger om tidigare definition anställningen ska ingå i lönepopulationen enligt den gamla definitionen materialbeteckning Förkortning som anger Sätts i systemet varifån de olika indataleveranserna kommer ifrån bakåt Hjälpvariabel för att hantera omkörningar Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 12 månader bakåt Se kravspecifikation för indata utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Används för att dela upp materialet i olika körningar ej summerbar AktManRetro ej summerbar Tjl ej summerbar Lonepop ej summerbar Lonepop ej summerbar MaBe Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, juni 2004

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(246) Objekttyp Population Individer Statligt anställda juni 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån näst ej summerbar Kon sista siffran i personnummer löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder Ålder vi undersökningstillfället Ålder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt personnumret ej summerbar Alder löpnummer för myndighet löpnummer inom myndighet personnummer organisationsnummer kommun Ett 3-siffrigt löpnummer för myndigheten 1-siffrigt löpnummer för särredovisning av delar av en myndighet 12-siffrigt personnummer Myndighetens organisationsnummer 12 siffror Kommuner 2003 års indelning Sätts av SCB Sätts av SCB Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister ej summerbar LNrM ej summerbar LNrS ej summerbar Personnr ej summerbar PeOrgNr ej summerbar Kommun_2003

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd län Län 2003 års indelning ej summerbar Lan_2003 tjänstgöringens Anger tjänstgöringens summerbar procent Tjomf omfattning omfattning i procent lönebeteckning Kod för ej summerbar Lonebet lönebeteckning grundlön Grundlön för anställningen, juni 2004 Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden fasta tillägg övertidstillägg rörliga tillägg reseersättning sjuklön naturaförmåner Summa fasta tillägg i kronor, juni 2004 Summa övertidstillägg i kronor, juni 2004 Summa rörliga tillägg i kronor, juni 2004 Summa reseersättning i kronor, juni 2004 Summa sjuklön i kronor, juni 2004 Summa naturaförmåner i kronor, juni 2004 för timanställda utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens Beräknas ej tills vidare utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd jour- och beredskapsersättning retroaktiv lön 6 mån månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön retroaktiv lön 12 mån Summa jour- och beredskapsersättning, juni 2004 Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden Månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön Retroaktiv lön för den senaste 12- månadersperioden Sätts i systemet tjänstledighet Kod för tjänstledighet lönepopulation Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen lönepopulation, Anger om tidigare definition anställningen ska ingå i lönepopulationen enligt den gamla definitionen materialbeteckning Förkortning som anger Sätts i systemet varifån de olika indataleveranserna kommer ifrån utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 6 månader bakåt Hjälpvariabel för att hantera omkörningar Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 12 månader bakåt Se kravspecifikation för indata utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Används för att dela upp materialet i olika körningar ej summerbar AktManRetro ej summerbar Tjl ej summerbar Lonepop ej summerbar Lonepop ej summerbar MaBe

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(246) Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, juli 2004 Objekttyp Individer Population Statligt anställda juli 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån näst ej summerbar Kon sista siffran i personnummer löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder Ålder vid undersökningstillfället Ålder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt personnumret ej summerbar Alder löpnummer för myndighet löpnummer inom myndighet Ett 3-siffrigt löpnummer för myndigheten 1-siffrigt löpnummer för särredovisning av delar av en myndighet Sätts av SCB Sätts av SCB Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister ej summerbar LNrM ej summerbar LNrS personnummer 12-siffrigt ej summerbar Personnr

28 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 28(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd personnummer organisationsnummer Myndighetens ej summerbar PeOrgNr organisationsnummer 12 siffror kommun Kommuner 2004 års indelning ej summerbar Kommun_2004 län Län 2004 års indelning ej summerbar Lan_2004 tjänstgöringens Anger tjänstgöringens summerbar procent Tjomf omfattning omfattning i procent lönebeteckning Kod för lönebeteckning ej summerbar Lonebet grundlön fasta tillägg övertidstillägg rörliga tillägg reseersättning Grundlön för anställningen, juli 2004 Summa fasta tillägg i kronor, juli 2004 Summa övertidstillägg i kronor, juli 2004 Summa rörliga tillägg i kronor, juli 2004 Summa reseersättning i kronor, juli 2004 Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden för timanställda utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens sjuklön Summa sjuklön i Beräknas ej tills vidare

29 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 29(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kronor, juli 2004 naturaförmåner Summa naturaförmåner i kronor, juli 2004 utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens jour- och beredskapsersättning retroaktiv lön 6 mån månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön retroaktiv lön 12 mån Summa jour- och beredskapsersättning, juli 2004 Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden Månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön Retroaktiv lön för den senaste 12- månadersperioden Sätts i systemet tjänstledighet Kod för tjänstledighet lönepopulation Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen lönepopulation, Anger om tidigare definition anställningen ska ingå i lönepopulationen utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 6 månader bakåt Hjälpvariabel för att hantera omkörningar Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 12 månader bakåt Se kravspecifikation för indata utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM ej summerbar AktManRetro ej summerbar Tjl ej summerbar Lonepop ej summerbar Lonepop

30 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 30(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd enligt den gamla definitionen materialbeteckning Förkortning som anger varifån de olika indataleveranserna kommer ifrån Sätts i systemet Används för att dela upp materialet i olika körningar ej summerbar MaBe Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, augusti 2004 Objekttyp Individer Population Statligt anställda augusti 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån näst ej summerbar Kon sista siffran i personnummer löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder Ålder vid undersökningstillfället Åder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt ej summerbar Alder löpnummer för myndighet Ett 3-siffrigt löpnummer för myndigheten Sätts av SCB personnumret Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister ej summerbar LNrM löpnummer inom 1-siffrigt löpnummer Sätts av SCB Sätts utifrån ej summerbar LNrS

31 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 31(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd myndighet för särredovisning av delar av en myndighet Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister personnummer 12-siffrigt personnummer ej summerbar Personnr organisationsnummer kommun län tjänstgöringens omfattning lönebeteckning grundlön fasta tillägg övertidstillägg rörliga tillägg Myndighetens organisationsnummer 12 siffror Kommuner 2004 års indelning Län 2004 års indelning Anger tjänstgöringens omfattning i procent Kod för lönebeteckning Grundlön för anställningen, augusti 2004 Summa fasta tillägg i kronor, augusti 2004 Summa övertidstillägg i kronor, augusti 2004 Summa rörliga tillägg i kronor, augusti 2004 Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden för timanställda utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens ej summerbar PeOrgNr ej summerbar Kommun_2004 ej summerbar Lan_2004 summerbar procent Tjomf ej summerbar Lonebet

32 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 32(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd reseersättning Summa reseersättning i kronor, augusti 2004 utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens sjuklön Summa sjuklön i Beräknas ej tills vidare naturaförmåner jour- och beredskapsersättning retroaktiv lön 6 mån månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön retroaktiv lön 12 mån kronor, augusti 2004 Summa naturaförmåner i kronor, augusti 2004 Summa jour- och beredskapsersättning, augusti 2004 Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden Månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön Retroaktiv lön för den senaste 12- månadersperioden Sätts i systemet utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 6 månader bakåt Hjälpvariabel för att hantera omkörningar Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 12 månader bakåt ej summerbar AktManRetro tjänstledighet Kod för tjänstledighet Se kravspecifikation ej summerbar Tjl

33 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 33(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd för indata lönepopulation Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM ej summerbar Lonepop lönepopulation, tidigare definition materialbeteckning Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen enligt den gamla definitionen Förkortning som anger varifån de olika indataleveranserna kommer ifrån Sätts i systemet utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Används för att dela upp materialet i olika körningar ej summerbar Lonepop ej summerbar MaBe Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, september 2004 Objekttyp Individer Population Statligt anställda september 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån näst ej summerbar Kon sista siffran i personnummer löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder Ålder vid Åder=År och månad i ej summerbar Alder undersökningstillfället mättiden-födelseår och månad enligt personnumret löpnummer för Ett 3-siffrigt Sätts av SCB Sätts utifrån ej summerbar LNrM

34 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 34(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd myndighet löpnummer för myndigheten Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett löpnummer inom myndighet personnummer organisationsnummer kommun län tjänstgöringens omfattning lönebeteckning grundlön fasta tillägg övertidstillägg 1-siffrigt löpnummer för särredovisning av delar av en myndighet Sätts av SCB 12-siffrigt personnummer Myndighetens organisationsnummer 12 siffror Kommuner 2004 års indelning Län 2004 års indelning Anger tjänstgöringens omfattning i procent Kod för lönebeteckning Grundlön för anställningen, september 2004 Summa fasta tillägg i kronor, september 2004 Summa övertidstillägg i kronor, september kodregister Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden för timanställda utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika övertidstillägg för ej summerbar LNrS ej summerbar Personnr ej summerbar PeOrgNr ej summerbar Kommun_2004 ej summerbar Lan_2004 summerbar procent Tjomf ej summerbar Lonebet

35 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 35(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 2004 anställningen, hämtade ur myndighetens rörliga tillägg reseersättning sjuklön naturaförmåner jour- och beredskapsersättning retroaktiv lön 6 mån månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön Summa rörliga tillägg i kronor, september 2004 Summa reseersättning i kronor, september 2004 Summa sjuklön i kronor, september 2004 Summa naturaförmåner i kronor, september 2004 Summa jour- och beredskapsersättning, september 2004 Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden Månad för senaste uppdatering av retroaktiv lön utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens Beräknas ej tills vidare Sätts i systemet utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 6 månader bakåt Hjälpvariabel för att hantera omkörningar ej summerbar AktManRetro

36 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 36(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd retroaktiv lön 12 mån Retroaktiv lön för den Den retroaktiva lönen senaste 12- månadersperioden för den aktuella mättidpunkten och angiven period fördelas ut på maximalt 12 månader bakåt tjänstledighet Kod för tjänstledighet Se kravspecifikation ej summerbar Tjl lönepopulation lönepopulation, tidigare definition materialbeteckning Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen enligt den gamla definitionen Förkortning som anger varifån de olika indataleveranserna kommer ifrån Sätts i systemet för indata utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Används för att dela upp materialet i olika körningar ej summerbar Lonepop ej summerbar Lonepop ej summerbar MaBe Tabell / flat fil Presentationstext Uppgifter för anställda inom statlig sektor, oktober 2004 Objekttyp Individer Population Statligt anställda oktober 2004 Beskrivning Matrisen innehåller vissa insamlade samt härledda variabler för anställda inom statlig sektor Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd kön Kod för kön utifrån näst ej summerbar Kon

37 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 37(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd sista siffran i personnummer löpnummer för rad Löpnummer Sätts av systemet ej summerbar LopNr ålder löpnummer för myndighet löpnummer inom myndighet personnummer organisationsnummer kommun län tjänstgöringens omfattning lönebeteckning grundlön Ålder vid undersökningstillfället Ett 3-siffrigt löpnummer för myndigheten 1-siffrigt löpnummer för särredovisning av delar av en myndighet Sätts av SCB Sätts av SCB 12-siffrigt personnummer Myndighetens organisationsnummer 12 siffror Kommuner 2004 års indelning Län 2004 års indelning Anger tjänstgöringens omfattning i procent Kod för lönebeteckning Grundlön för anställningen, oktober 2004 Ålder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt personnumret Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Sätts utifrån Organisationsnummer, Redovisningsnummer och Organisatorisk hemvist för myndigheten via ett kodregister Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen eller tim-, dag- eller veckolön för månaden ej summerbar Alder ej summerbar LNrM ej summerbar LNrS ej summerbar Personnr ej summerbar PeOrgNr ej summerbar Kommun_2004 ej summerbar Lan_2004 summerbar procent Tjomf ej summerbar Lonebet

38 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 38(246) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd för timanställda fasta tillägg Summa fasta tillägg i kronor, oktober 2004 utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens övertidstillägg rörliga tillägg reseersättning sjuklön naturaförmåner jour- och beredskapsersättning retroaktiv lön 6 mån Summa övertidstillägg i kronor, oktober 2004 Summa rörliga tillägg i kronor, oktober 2004 Summa reseersättning i kronor, oktober 2004 Summa sjuklön i kronor, oktober 2004 Summa naturaförmåner i kronor, oktober 2004 Summa jour- och beredskapsersättning, oktober 2004 Retroaktiv lön för den senaste 6- månadersperioden utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika rörliga tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån olika resetillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens Beräknas ej tills vidare utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens utifrån jouroch beredskapsersättningar för anställningen, hämtade ur myndighetens Den retroaktiva lönen för den aktuella mättidpunkten och

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2003 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor 2007

Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Konjunkturstatistik, löner ör privat och oentlig sektor 2007 AM0306 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgiter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004 AM0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2016 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL)

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) 2013 AM0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL)

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) 2014 AM0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 ME0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK)

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK) 2014 AM0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2013/14 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) 2015 AM0209 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2013 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011

Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(26) Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011 AM0109 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012 Statistisk a central byrån SCBD OK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012 AM0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Kommunalskatter 2015 OE0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2014/15 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (19) Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade 2014 ME0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Allmänna val, valresultat

Allmänna val, valresultat Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Allmänna val, valresultat 2014 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Regionala räkenskaper 2012 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2014 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2016 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009 AM0104

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009 AM0104 ES/LA 20-05-25 1() Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009 AM04 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2005

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2005 Konjunkturstatistik, löner för landsting 2005 AM0109 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Löner och arbetskostnader A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (Ksju) 2011

Konjunkturstatistik över sjuklöner (Ksju) 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(22) Konjunkturstatistik över sjuklöner (Ksju) 2011 AM0209 Innehåll 0 Allmänna ämnen SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Regionala räkenskaper 2010 NR0105

Regionala räkenskaper 2010 NR0105 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Regionala räkenskaper 2010 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner 2004

Konjunkturstatistik, löner för kommuner 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(32) Konjunkturstatistik, löner för kommuner 2004 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2015, beskattningsår 2014 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) AM0101 1 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) 2016 AM0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(14) 2002 BE0001 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 2005 AM0201

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 2005 AM0201 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(87) Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 2005 AM0201 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2015 BO0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(27) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat (AKI) 2005 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (20) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2014 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 AM0206 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 MI0807 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2013 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2007 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Sveriges ekonomi 2014 NR0001

Sveriges ekonomi 2014 NR0001 NR/SES 2014-01-02 1(6) Sveriges ekonomi 2014 NR0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2008 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2008 AM0105 ES/LA 2009-05-14 1(11) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2008 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008

Energipriser på naturgas och el 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) 2008 EN0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex 2008

Tjänsteproduktionsindex 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Tjänsteproduktionsindex 2008 HA0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Referensår: legitimerade: 2007 arbetsmarknadsstatus: 2006 HS0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hälso- och sjukvård

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2006

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2006 AM0108 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Skyddad natur 2007 MI0603

Skyddad natur 2007 MI0603 RM/MN 2008-12-04 1(6) Skyddad natur 2007 MI0603 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2010 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2007

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2007 AM0108 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(440) Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2007

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2007 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Hushållens boende 2014

Hushållens boende 2014 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Hushållens boende 2014 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 UF0116 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2015 BO0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20121217 1(7) Fordonsgas 2012månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 2010-03-31 1(6) Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116 Beskrivning av statistiken 2016-05-12 HS0116 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015 HS0116 I denna beskrivning redovisas först

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 2011-12-30 1(5) Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut

Finansiella företag, årsbokslut Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Finansiella företag, årsbokslut 2011 FM0402 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Sjötrafik (Utrikes och inrikes trafik med fartyg)

Sjötrafik (Utrikes och inrikes trafik med fartyg) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Sjötrafik (Utrikes och inrikes trafik med fartyg) 2011 TK0802 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

A. Allmänna uppgifter

A. Allmänna uppgifter Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från Skattedeklarationer (LAPS). 2000 AM0206 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Sysselsättning, nationellt och

Läs mer

Priser på elenergi 2010

Priser på elenergi 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2010 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Nötkreatur i december 2012 JO0702

Nötkreatur i december 2012 JO0702 Statistikenheten 20130214 1(6) Nötkreatur i december 2012 JO0702 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2004 SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

SCB-Indikatorer 2014 AA0101

SCB-Indikatorer 2014 AA0101 NR/SES 2014-02-03 1(6) SCB-Indikatorer 2014 AA0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-02-26 1(7) Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 UF0504 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning samt Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer 2013:2 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Referensår : vårdtillfällen, vårdtid, operationer: 2001 och 2002 läkarbesök: 2002 och 2003 HS0205 A. Allmänna

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 BV/DEM 2010-11-02 1(6) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Skyddad natur. Statistiska centralbyrån SCBDOK (13) MI0603. Innehåll

Skyddad natur. Statistiska centralbyrån SCBDOK (13) MI0603. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Skyddad natur 2013 MI0603 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer