Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar"

Transkript

1 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas bensin som en biprodukt. I grunden är alltså bensinen i princip gratis. Effekten blir att priset på bensin tenderar att bli lägre i förhållande till övriga bränslen när efterfrågan ökar på marknaden. I nuläget innebär detta att de s.k. miljöbilarna ofta körs på vanlig fossil bensin i stället för etanolbränslet E 85. Dessutom tar ju E85-tillverkningen bokstavligen brödet ur munnen på människor och bidrar till att öka livsmedelspriserna, vilket främst drabbar utvecklingsländerna. Slitaget på miljöbilarna är större och livslängden för dem kortare. EU:s 130-gramskrav för utsläpp leder också till mindre bilstorlekar. Men, mindre bilar har normalt långt kortare livslängd än större och dessutom sämre säkerhet. En Volvo V70/S80 eller SAAB 9-5 har ungefär dubbelt så lång livslängd som en småbil. Dessutom har Volvon och SAAB:en betydligt mer återvinningsbara delar än genomsnittsbilen. Större delen av koldioxidutsläppen sker vid tillverkningen, alltså redan innan bilen kommer ut i trafik. Förbrukningen på väg är alltså mindre än den som går åt till att tillverka bilen. Därför är det bra att bilen har lång livslängd, förutsatt att den trafiksäker. I en rättvis och industriekologisk kalkyl blir alltså den vanliga svenska bilen det mest miljövänliga alternativet tillsammans med liknande utländska bilar. Därtill är dessa bilar de mest trafiksäkra på marknaden. Sverige är också glesbefolkat och därmed också tillsammans med Finland långt mer bilberoende än andra EUländer, som samtliga är tättbefolkade. Läget liknar för övrigt det som råder i USA, som är lika glesbefolkat som Sverige och Finland. Att Centerpartiet verkar för att regler inte införs som missgynnar bilar av den storlek och miljövänlighet som krävs i Sverige även om det kräver dispens från EU-regler. Att Motionen sänds vidare till riksstämman. Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp. Motionär: Mats Flodin Krets: Stockholm Distrikt: Stockholms Stad Motionären gör en rad antaganden som saknar evidensstöd enligt vad distriktsstyrelsen erfar. Bland annat att det finns en viss typ av bil som krävs i Sverige och att livslängden för stora bilar är dubbelt så lång som för små bilar. Utsläppen av klimatgaser från transportsektorn måste minska om vi ska nå våra klimatmål. Detta gäller både personbilar och tung trafik. Centerpartiet arbetar konsekvent och målmedvetet för att Sverige ska få en större andel miljöbilar. Riksdag och regeringen har ett mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta För att nå målet måste olika tekniker och olika drivmedel få utvecklas. Därför anser Centerpartiet att det är viktigt att olika politiska åtgärder utformas teknikneutralt. Motionären tar upp E85. När det gäller etanol och dess klimatpåverkan går det inte att uttrycka sig kategoriskt då etanolen kan produceras på olika sätt. Majsetanolen är till exempel tämligen dålig ur klimatsynpunkt medan den tropiska etanolen som produceras med råvaran sockerrör är bättre. Olika människor har olika behov när det gäller bilarnas storlek. Därför kommer sannolikt efterfrågan leda till att det finns olika storleksklasser även med de nya teknikerna. Redan nu finns exempel på bilar i alla klasser som drivs på såväl etanol som biogas som el. Distriktsstyrelsen anser dock att det är klimatpåverkan som ska styra eventuella skatter och förmåner, inte politiska uppfattningar om hur stora bilarna ska vara. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att avslå motionen Att sända vidare motionen till partistämman i Åre Motionären gör en rad antaganden som saknar evidensstöd enligt vad distriktsstyrelsen erfar. Bland annat att det finns en viss typ av bil som krävs i Sverige och att livslängden för stora bilar är dubbelt så lång som för små bilar. Utsläppen av klimatgaser från transportsektorn måste minska om vi ska nå våra klimatmål. Detta gäller både personbilar och tung trafik. Centerpartiet arbetar konsekvent och målmedvetet för att Sverige ska få en större andel miljöbilar. Riksdag och regeringen har ett mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta För att nå målet måste olika tekniker och olika drivmedel få utvecklas. Därför anser Centerpartiet att det är viktigt att olika politiska åtgärder utformas teknikneutralt. Motionären tar upp E85. När det gäller Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

2 204 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre etanol och dess klimatpåverkan går det inte att uttrycka sig kategoriskt då etanolen kan produceras på olika sätt. Majsetanolen är till exempel tämligen dålig ur klimatsynpunkt medan den tropiska etanolen som produceras med råvaran sockerrör är bättre. Olika människor har olika behov när det gäller bilarnas storlek. Därför kommer sannolikt efterfrågan leda till att det finns olika storleksklasser även med de nya teknikerna. Redan nu finns exempel på bilar i alla klasser som drivs på såväl etanol som biogas som el. Distriktsstyrelsen anser dock att det är klimatpåverkan som ska styra eventuella skatter och förmåner, inte politiska uppfattningar om hur stora bilarna ska vara. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att avslå motionen Att sända vidare motionen till partistämman i Åre Nr: :2 Miljön Bakgrund Idag är det en icke saklig debatt om miljön. Man borde belysa ett antal frågor och ge i dem mera utförligare och sakliga svar genom en vitbok. Nedan vill jag belysa med exempel, frågor som jag tycker är väsentliga: T.ex: Vad är bra att äta ur miljösynpunkt? Skall man äta mera sojaprotein istället för animaliskt protein? Fordon som går på etanol, ger större utsläpp av koldioxid och vattenånga. Produktion av etanol förstör regnskog m.m. Är etanol miljövänligt? Vad är lämplig innetemperatur i lägenhet och andra byggnader? Vilket oktantal ger minst utsläpp med eller utan tillsats? Vad betyder solens förändring för klimatet? Vilka kraftverk och saltvattenverk har någon framtid? Vindkraftverk bör vara fram utan propellrar? Hur kan man spara energi utan att förstöra hälsotillståndet? Skall man ge vart företag och hushåll en energikvot för förbrukning av energi och om man överstiger denna konsumtion skall man då beläggas med straffavgift? Energiproduktion i framtiden? Konstgödning bra eller dåligt? Grön cementproduktion? Polarisarna som smälter i kanterna, men blir tjockare mitt i, pga mer nederbörd? Ökar havens yta eller blir det bara högre luftfuktighet? Förbjuda upplysning av lokaler efter stängningstid? Platt Tv tar tre gånger energi, som vanliga TV-apparater. Förbjuda denna typ av TV-apparater? Stor skillnad på olika datorer och deras energiförbrukning. Energideklaration? Förbjuda nya köpcenter? Lågenergilampor kan ge cancer? (Enligt israeliska tidningar och myndigheter), Är detta en bra lösning? att en vitbok bör tas fram där man belyser alla aspekter av klimatförändringen och vad som behöver göras. Denna vitbok kan vara en internet sida, som ständigt dateras upp med aktuella vetenskapsrön och debatter. Motionär: Nils Lewinsky Krets: Göteborg Distrikt: Göteborg

3 Nr: :3 Inför metanreduceringsstöd Nr: :4 Angående drivmedel för biltrafiken. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket tog under hösten 2010 gemensamt fram rapporten Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi. I rapporten konstateras att den samhällsekonomiska vinsten med biogas är mer beroende av hur den produceras än vad den används till. Samhället skulle tjäna på att öka biogasproduktionen från substrat som annars diffust avger metan till luften. Rapporten förslår ett metanreduceringsstöd om 20 öre per kilowattimme producerad biogas baserad på stallgödsel. Rötning av gödsel ger stor klimatoch miljönytta. Bland annat skapas förutsättningar för jordbruket att minska utsläppen av metan. Med anledning av ovan vill jag: att: Centerpartiet arbetar för att införa metanreduceringsstöd på minst 20 öre per kilowattimme producerad biogas. I vårt land finns nu mer än bilar som kan köras på alternativa drivmedel, främst etanol, E85. Av nyregistrerade bilar är mer än var tredje bil en s.k. miljöbil. Prisnivåerna på drivmedel har under det senaste året missgynnat de miljömässigt bättre alternativen. Att köra på E 85 har varit procent dyrare än bensindrift. Till detta kommer besvär och kostnader med att man på grund av det lägre energiinnehållet oftare måste söka upp etanolpumpar för att tanka. Vidare har utbyggnaden av tankställen för E85 fördröjts på grund av låga försäljningsvolymer, medförande omvägar för att kunna tanka. Detta sammantaget har gett till resultat att flertalet bilar för etanoldrift tankas med bensin. Att ha bil för etanoldrift men ändå välja bensin som drivmedel är brott mot substitutionsprincipen i miljöbalken. Varje kommun är tillsynsmyndighet, och skall tillse att så ej sker. Fortsatt ogynsamma prisnivåer medför att satsningen på etanol, med utbyggda fabriker och anpassade bilar, blir ett kostsamt misslyckande i vårt land. Etanolpriset måste därför sänkas, alternativt skatten på bensin i motsvarande grad höjas. Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 205 Motionär: Stefan Nypelius Krets: Norra Distrikt: Gotland - Distriktsstämman bifaller och vidarebefordrar motionen till Förbundsstämman. Härmed föreslås någon form av spärr, så att konsumentpriset på E85 aldrig tillåts överstiga 70 procent av aktuellt pris på 95-oktaning bensin, med 5 procent etanol. Motionär: Paul Axelsson Krets: Finspång Distrikt: Östergötland Kretsårsmötet 2010 beslutade att skicka motionen vidare till riksstämman (kanske fel plats att skriva men vill ge en förklaring till kontaktuppgifter nedan. Motionären har under 2011 avlidet där av annan persons e-post och telefonnummer.)

4 206 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :5 Elmarknadens elområden Bakgrund Vid konferensen i Falkenberg presenterade Svensk energi, Svenska kraftnät (SK) och EON den karta som fastställts för den framtida indelningen av Sverige i 4 elområden. EU har bestämt att en indelning ska ske och i Sverige har den gjorts av Svenska Kraftnät. Flera av oss som satt på mötet tyckte att indelningen såg misstänkt polariserad ut. Elområde 3 begränsas av Dalälven i norr och av en linje söder om Ringhalls och Oskarshamn. Sveriges 3 kärnkraftverk och därmed en betydande kraftproduktion hamnar i detta område. Elområde 4 är Södra Halland och Småland, samt Skåne och Blekinge. Bakgrunden till gränsdragningen är enligt SK de flaskhalsar som finns i stamnätet, dvs. helt oberoende av administrativa gränser som kommungränser. Priset på elkraft kommer att variera inom områdena varför gränserna är av största betydelse i nuläget. Tanken är att regioner med högt pris, dvs. liten produktion i förhållande till förbrukning ska få incitament att öka produktion alternativt sänka sin förbrukning. Hela Norden presenterades med områden. I Sverige var prisskillnaden betydande mellan region 3 och 4, varför vi var flera som reagerade. 3 kärnkraftverk har lagts i elområde 3, Stockholm, vilket har betydelse för hur stor nettoförbrukare området blir. Den markanta prisskillnaden i dagsläget förklarades kunna minska om överföringsledningar byggdes ut vilket kommer att ske, varpå frågan var att kan inte då gränsdragningen ändras redan nu, dvs. Ringhalls o/e Oskarshamn i södra elområdet, så att det inte blir så stor skillnad initialt? Detta påverkar inte bara enskilda konsumenter, utan för vår elintensiva industri får detta stora konsekvenser för något som enligt utredarna bara kommer att påverka prisskillnaderna under kort tid. Men detta räcker för att t.ex. flytta produktion. Indelningen av prisområden kommer att ligga i minst 10 år och det är antagligen svårare att ändra i efterhand. Falkenberg Agneta Åkerberg Ingemar Johansson var de verkar i Sverige. Att ett norra EU (Sverige, Norge och Finland) bildar ett Elområde om det visar sig stämma med våra strukturer. Motionär: Agneta Åkerberg och Ingemar Johansson Krets: Falkenberg Distrikt: Halland Kretsstyrelsen instämmer i motionärernas yrkanden Beslut att tillstyrka motionen att motionen vidaresändes till Centerpartiets distriktsstämma och att motionen vidaresändes till centerpartiets riksstämma. Att dela in landet i olika el områden kan ur regionalpolitisk synvinkel vara en bra åtgärd. Men uppdelningen av landet i tvära vertikala snitt är allt för grovt utlagd och i för många områden. Centerpartiet i Halland ifrågasätter varför snittet är lagt strax söder om Ringhals och Oskarshamn så båda anläggningarna hamnar i samma el område. Kommuner med gemensamma arbetsmarknader får plötsligt en differens på 10 öre/k-wh. Vidare menar vi att frågan om elområden är en viktig politisk fråga och bör avgöras med politiskt inflytande. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta att tillstyrka motionen att frågan om elområden skall politiskt avgöras nationellt att motionen överlämnas till Centerpartiets riksstämma. Att Centerpartiet nationellt skall verka för att de av EU påkallade Elområden, tillika prisområden, som Svenska Kraftnät fått i uppdrag att fastställa revideras. Att Sverige får vara ett Elområde då det är av politisk betydelse att vi har samma förutsättningar för vår industri att få samma elpris oavsett

5 Nr: :6 Förstärkta elnät för förnyelsebar energi Det byggs ny förnybar elproduktion, främst vindkraft, i Sverige. Både stora och mindre vindkraftparker är under uppförande, som årligen beräknas producera mer än fyra gånger dagens svenska vindkraftproduktion. Även effektivisering av vattenkraften pågår. Detta är bra med tanke på målet om 20 procent förnybar energi till år 2020 enligt EU. För Sveriges del är målet 50% till För att denna utveckling ska ge önskad effekt krävs det investeringar i första hand i förstärkta nationella elnät samt därefter även i överföringsförbindelser till övriga Europa. Om dessa infrastrukturinvesteringar inte görs bromsas tillväxten av förnybar energi. Med stöd av ovanstående yrkar jag kraftnät lämnade i slutet av februari investeringsplanen för till regeringen och den omfattar 11,4 miljarder kronor. Detta kan jämföras med planperioden som vars utfall blev 3,5 miljarder kronor De främsta drivkrafterna bakom den ökade investeringstakten är utbyggnaden av förnybar elproduktion, effekthöjningar i kärnkraftverken, behov av att bygga bort flaskhalsar i den inhemska överföringsförmågan och ökad integration med andra marknader. Men det behövs också investeringar i en mer robust elförsörjning till viktiga befolkningscentra och upprustning av gamla installationer. Det största hindret för utbyggnaden och förstärkningarna för förnybar el ligger i frågan om tillståndsprocessen. I dagsläget kan det ta mer än fem år för att få alla tillstånden. Detta är en av de viktigaste frågorna som Centerpartiet i regeringsställning bör åtgärda för att säkra en positiv utveckling av förnybar el. Distriktsstämman beslutar att bifalla motionen att vidarebefordra motionen till partistämman att Centerpartiet snarast verkar för att investeringar sker i förstärkta nationella elnät och överföringsförbindelser till övriga Europa. Motionär: Elisabeth Friberg Krets: Krokoms kommunkrets Distrikt: Jämtland län Kretsårsmötet med Centerpartiet i Krokom den 28 februari 2011 beslutade instämma i motionens krav. Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 207 Ang. Förstärkta elnät för förnyelsebar energi Motionären beskriver i sin motion behovet av förstärkta elnät för att målen om ökad andel av förnyelsebar el skall kunna nås. Ansvaret för det nationella nätet, det så kallade stamnätet, har det statliga affärsverket Svenska kraftnät. I deras uppdrag från regeringen ingår redan frågan om att stärka elnätet för mer förnyelsebar el. Centerpartiet är redan idag via näringsdepartementet väldigt tydliga i denna fråga. Svenska kraftnäts investeringar bekostas av elproducenter samt dess slutkunder genom uttag av stamnätstariffer. Det sker just nu en massiv utbyggnad och förstärkning av det svenska stamnätet men även i våra utlandsförbindelser. Styrelsen för Svenska

6 208 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :7 Fastighetsskatt på vindkraft Gör om Fastighetsskatten på vindkraftsanläggningar till en kommunal fastighetsavgift Bakgrund Centerparti har länge jobbat för att få tillstånd mer vindkraft i Sverige. Det går framåt men inte tillräckligt snabbt. I många fall upplever man att kommunerna hanterar planfrågor kring vindkraft väl långsamt. Idag kommer över 40 procent av all energi som används i Sverige från förnybara energikällor. Den siffran gör att vi är bäst i EU på förnyelsebart. Det handlar hittills mest om bioenergi och vattenkraft men vindkraften kommer att stå för en alltmer ökande andel. Med syfte att öka planeringstakten, förändrades och förenklades regelverket för planläggning häromåret. Bygglov krävs inte längre för vindkraftsanläggningar som har miljötillstånd och kravet på detaljplan har begränsats. Istället ska kommunfullmäktige tillstyrka vindkraftsanläggningen. Detta kallas för det kommunala vetot och bör komma in tidigare i processen.. Eftersom det fortfarande går sakta med planeringen tror vi att det krävs en morot. Vindkraften har redan andra regler än övriga etableringar så man kan fortsätta den inslagna vägen. Inför en kommunal fastighetsavgift på vindkraft och avskaffa samtidigt den statliga fastighetsskatten. Det finns inte särskilt många vindparker idag så det blir inget större inkomstbortfall i statskassan om skatten/avgiften går till kommunen istället! Ang. Vindkraft Motionärerna föreslår att den statliga fastighetsbeskattningen på vindkraft omvandlas till en kommunal fastighetsavgift. Det är ett logiskt förslag. Liksom när det gäller fastighetsbeskattningen på vattenkraftsanläggningar bör skatten på vindkraft gå till de kommuner där energianläggningarna finns. Ett överförande av fastighetsbeskattningen på vindkraft till kommunerna skulle positivt påverka utbyggnadstakten för denna förnybara och miljövänliga energikälla. Distriktsstämman beslutar att bifalla motionen att motionen ska vidarebefordras till Centerpartiets partistämman och riksdagsgruppen att Fastighetsskatten för vindkraftsanläggningar görs om till en kommunal fastighetsavgift att motionen sänds vidare till distriktsstämman och till partistämman Motionär: Eva Hellstrand och Daniel Danielsson Krets: Åre kommunkrets Distrikt: Jämtlands län Motionen bifallen på Åre centerkrets årsmöte

7 Nr: :8 Skapa nationella riktlinjer för Vindkraftsåterbäring Sverige står inför en stor utbyggnad av grön el från förnybar energi där vindkraften kommer att vara en viktig del. Många platser i Sverige kommer att berikas med vindkraftverk som genererar el till våra hushåll och vårt näringsliv. I många länder i Europa som Danmark, Tyskland och Spanien har man kommit långt med vindkraft. Äntligen kommer denna satsning igång också i Sverige. Vindkraft är liksom vågkraft, solenergi och biobränslen förnybar energi och bra ur ett klimatperspektiv. Men utbyggnaden av vindkraftverk påverkar också den lokala livsmiljön på sätt som vi ännu inte kan förutse alla konsekvenser av. Den här gången ska vi inte begå samma misstag som när det gäller vattenkraften, där de som berörs lokalt av kraftanläggningarna oftast inte fått någon långsiktig ekonomisk förtjänst av anläggningarna. På några håll där s k bygdeavgiftsmedel avsatts, kan dessa dessutom användas bara för begränsade ändamål. Det är en stor utmaning att nu, precis som man gjort i Norge, utforma en modell för återbäring till det lokalsamhälle där energikällan finns eller etableras. Med hänsyn till att vindkraften fortfarande är i ett tidigt skede i Sverige är det rimligt att nu snabbt bestämma dels vad som är en skälig ersättningsnivå för vindkraften, till det lokala samhället, och dels hur återbäringen ska utformas för att göra bäst nytta i bygderna. Då kommer Sverige att inte bara lyckas med omställning i vårt energisystem, vi kommer också att ha en modell som stärker den svenska landsbygden och den regionala utvecklingen. Det är enligt vår mening angeläget att snarast fastställa riktlinjer och normer på detta område som såväl bygden, kommunen och den tilltänkta exploatören kan förhålla sig till Att utgångspunkten skall vara att detta kan genomföras inom nuvarande mandatperiod. Motionär: Magnus Svensson, Gruppledare för Centerpartiet i Söderham och Sven Bergström, Ledamot av kommunfullmäktige i Hudiksvall Krets: Söderhamn Distrikt: Gävleborg - Distriktsstämman beslutade att bifalla motionen att skicka den vidare till Partistämman i Åre 2011 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 209 Att Centerpartiet i regeringen initierar en modell så att bygder som berörs av vindkraftsutbyggnad tillförsäkras återföring av elintäkterna i form av stabil, förutsägbar och långsiktig ersättning. Att Centerpartiet verkar för att de av HSSL antagna nationella rekommendationerna avseende bygdepeng blir riksdagsbeslut.

8 210 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :9 Statliga bolag bör gå före i energiomställningen EUs stora beroende av importerad fossilenergi är problematiskt ur såväl säkerhets- som klimatsynvinkel, och i USA står ökad energy security högt på agendan. Hela vårt moderna samhälle bygger på icke förnybarenergi som transporteras runt i världen trots att i princip alla länder har förnybara energiresurser som räcker för helt energiautonoma samhällen. Att skörda förnybar energi innebär inte bara möjligheter till ökad konkurrens inom energisektorn utan också lägre sårbarhet, mindre klimatpåverkan, bättre miljö och att hela landet kan leva. Som Centerpartister bejakar vi självfallet marknadsekonomi. Partiet har dock inte tagit ställning mot statliga bolag. Så länge vi har statliga bolag måste vi dock ställa oss frågan varför vi ska ha dem egentligen? Svaret borde bli att statliga bolag ska kunna ta beslut som är viktiga för alla medborgare men som man inte kan förlita sig på att privata företag ska ta. Varför har vi t.ex. statliga fastighetsägare om de inte kan bidra med något som vilket privat fastighets bolag som helst kan erbjuda? Statliga fastighetsbolag bör gå i spetsen för ett samhälle som utnyttjar den utspridda förnybar a energi. Byggnader är en perfekt resurs för att utnyttja förnybar energi och fysiken finns för att bli helt självförsörjande och generera ett energiöverskott som kan lagras på plats eller säljas ut på existerande el- eller fjärrvärmenät. När nya statliga byggnader uppförs eller när sådana byggnader genomgår omfattande renoveringar bör det därför undersökas om de kan göras självförsörjande på förnybar energi. Staten ska dock inte välja ut någon eller några specifika tekniker utan låta marknaden ta fram billigaste och effektivaste tekniken för s.k. plusenergihus. Här kan verktyget teknikupphandling användas. Om det efter en noggrann utredning visar sig att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra en viss byggnad självförsörjande bör en så liten andel köpt energi som möjligt eftersträvas. Förutom att statliga fastighetsbolag bör gå före när det gäller energiomvandling i byggnader bör det statliga energibolaget Vattenfall investera i småskalig decentraliserad energiteknik i byggnaderna. En viss del av bolagets vinst borde gå till sådan teknik, inklusive energilagringstekniker. I egenskap av både stor nätägare och elhandelsbolag bör Vattenfall därutöver agera progressivt för att fastighetsägare ska kunna handla med egenproducerad energi handlas på ett enkelt sätt. Att Centerpartiet agerar för att de statliga fastighetsbolagen ska gå före i energiomställningen Att Centerpartiet agerar för att Vattenfall ska investera en viss andel av sin vinst i småskalig decentraliserad energiteknik för integrering i byggnader Att Centerpartiet agerar för att Vattenfall ska verka progressivt för att fastighetsägare ska kunna handla med egenproducerad energi på ett enkelt sätt Motionär: Cleantechnätverket via Peter Platett Krets: Stockholm Distrikt: Stockholms Stad Motionen handlar om att statliga bolag ska stå som förebild vad gäller förnyelsebar energi. Motionärerna föreslår teknikupphandling som metod för att staten ska hålla sig teknikneutral. Motionen tar upp det angelägna i att ställa om till förnyelsebar energi. Så länge staten driver bolag är det av vikt att dessa står som förebilder, framför allt inom energiteknik. Självförsörjning på energisidan är ett mål, men kan inte vara viktigare än brukarperspektivet i bolagets syfte, som anges i ägardirektivet. Vattenfalls ägardirektiv behöver inte regleras ytterligare. Sedan 2010 är det formulerat att Vattenfall ska vara ett ledande bolag i klimatomställningen i Europa. Vattenfall ska vara mer effektivt, istället för att expandera. På dessa sätt skulle förtroendet för bolaget återupprättas. Att styra vad den eventuella bolagsvinsten ska gå till rimmar inte väl med Alliansens politik i tider då elpriser, nätavgifter och elskatter kritiseras. Att fastighetsägare ska kunna handla med egenproducerad energi är betydelsefullt för självförsörjning av el, den framtida totala förnyelsebara energiomställningen, samt hushållens delaktighet i att ställa om Sverige. Det är inte Vattenfalls roll att möjliggöra detta, utan Näringsdepartementet som måste ta initiativ till att slopa elnätsmonopolet, vilket är av stor vikt för både priser, valfrihet och en energimarknad med mångfald. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla första att-satsen Att avslå andra att-satsen Att anse tredje att-satsen besvarad Att sända motionen vidare till partistämman i Åre

9 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 211 Motionen handlar om att statliga bolag ska stå som förebild vad gäller förnyelsebar energi. Motionärerna föreslår teknikupphandling som metod för att staten ska hålla sig teknikneutral. Motionen tar upp det angelägna i att ställa om till förnyelsebar energi. Så länge staten driver bolag är det av vikt att dessa står som förebilder, framför allt inom energiteknik. Självförsörjning på energisidan är ett mål, men kan inte vara viktigare än brukarperspektivet i bolagets syfte, som anges i ägardirektivet. Vattenfalls ägardirektiv behöver inte regleras ytterligare. Sedan 2010 är det formulerat att Vattenfall ska vara ett ledande bolag i klimatomställningen i Europa. Vattenfall ska vara mer effektivt, istället för att expandera. På dessa sätt skulle förtroendet för bolaget återupprättas. Att styra vad den eventuella bolagsvinsten ska gå till rimmar inte väl med Alliansens politik i tider då elpriser, nätavgifter och elskatter kritiseras. Att fastighetsägare ska kunna handla med egenproducerad energi är betydelsefullt för självförsörjning av el, den framtida totala förnyelsebara energiomställningen, samt hushållens delaktighet i att ställa om Sverige. Det är inte Vattenfalls roll att möjliggöra detta, utan Näringsdepartementet som måste ta initiativ till att slopa elnätsmonopolet, vilket är av stor vikt för både priser, valfrihet och en energimarknad med mångfald. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla första att-satsen Att avslå andra att-satsen Att anse tredje att-satsen besvarad Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Nr: :10 Skärp minerallagen och förbjud uranbrytning Katastrofen i Fukushima påminner oss ännu en gång om att kärnkraft är en ytterst riskabel energikälla som bör fasas ut så snart detta är möjligt. En kraftfull satsning på förnybar energi och energihushållning är vägen till ett långsiktigt hållbart samhälle utan kärnkraft och fossilkraft. Hela kärnbränslekedjan från brytning av uran till slutförvaring av det utbrända kärnbränslet - innebär oacceptabla risker. I Krokom och Jämtland i övrigt bedriver internationella prospekteringsbolag, främst från Canada och Australien, en omfattande jakt på urantillgångar. Denna verksamhet skapar oro i bygderna. Continental Precious Minerals (CPM) och Mawson är de två kanadensiska företag som mot kommunens och kommunmedborgarnas vilja prospekterar efter uran i vår kommun. Centerstämman i Örebro 2009 ställde sig bakom kravet från bland andra Centerpartiet i Jämtlands län om att minerallagen måste skärpas för att ge kommunerna möjlighet att ingripa mot uranjakten på prospekteringsstadiet. Idag har kommunerna veto först när brytning av uran aktualiseras. Krokom överklagar alla undersökningstillstånd för att markera att kommunen aldrig kommer att godkänna brytning av uran. Ändå fortsätter företagen sin verksamhet. Nuvarande lagstiftning ger inte kommunerna möjlighet att stoppa uranjakten. Vi noterar att riksdagens näringsutskott har begärt en översyn av minerallagen. Riksdagen har därefter ställt sig bakom detta uppdrag till regeringen. Utskottet understryker att informationen till kommuner och markägare måste bli bättre redan på prospekteringsstadiet. Vår förhoppning är att översynen kommer att leda till att kommuner kan sätta stopp för uranjakten på ett tidigt stadium. För det decentralistiska och kärnkraftskritiska Centerpartiet måste detta vara en självklarhet. Bäst vore självfallet att riksdagen fattar beslut om att generellt förbjuda såväl prospektering efter som brytning av uran i Sverige. Då skulle prospekteringsbolagen en gång för alla få klart för sig att det inte är meningsfullt att leta uran i Sverige. Skulle det inte vara möjligt att införa ett förbud är ett steg på vägen att skärpa lagstiftningen för att ge kommunerna möjligheter att ingripa och sätta stopp redan på prospekteringsstadiet när det gäller uran. Det är viktigt att regeringens översyn av minerallagen, som riksdagen beslutat om, utvidgar kommunernas vetorätt när det gäller uran till prospekteringsstadiet. Att kräva en skärpning av lagstiftningen som ger kommunerna rätt

10 212 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre att sätta stopp för uranjakten redan på prospekteringsstadiet Att ta ställning för ett totalförbud mot uranbrytning i Sverige Att motionen överlämnas till riksdagsgruppen Motionär: Håkan Larsson Krets: Krokom Distrikt: Jämtland Styrelsen för Centerpartiet i Krokom står bakom motionen, som har författats efter kretsårsmötet. Nr: :11 Energi till rimlig kostnad för konsument och produktionsindustri. Motion Energi till rimlig kostnad för konsument och produktionsindustri. Efter folkomröstningen för kärnkraften år 1980 valde man att göra ett avvecklingsprogram till 2010 av då befintliga kärnkraftverk. Efter detta har det blivit ett vacum då energimyndigheter och produktionsägarna har varit villrådiga inför den totala avvecklingen enligt beslut. Rätt investeringar och planerat underhåll med driftstopp har inte skett på optimalt sätt. Detta har drabbat svensk konsument och produktionsindustri ogynnsamt och i jämförelse med övriga Europa ha Sverige lägst utnyttjandegrad av producerad kärnkraftenergi. Därför krävs det krafttag för att utreda att rätt underhåll och på rätt tid sker optimalt, så att befintliga anläggningar får bättre produktionskapacitet när energin behövs som bäst. Det behövs kanske också ett annat beslutsunderlag. Dem som röstade om kärnkraftsframtiden 1980 är nu som yngst 49 år och mycket har ändrats under tiden, både i inställning till, för eller mot, kärnkraften som behovet av energi till samhälle och industri. En utredning bör också göras om Barsebäcksanläggningen. Här finns ett stort befolkningsunderlag inom en radie av 10 mil med stort behov av närproducerad energi samtidigt som infrastrukturen för energitillförsel är utbyggd. att Kärnkraftindustrin skall åläggas krav på underhåll och driftstopp för att maximera produktionskapaciteten för bästa möjliga utnyttjande. Låt göra en utredning om Barsebäcksanläggningen med tillhörande infrastruktur för eventuellt annan form av energiproduktion. Motionär: Rune Andersson samt avd. Båstad- Östra Karup Krets: Båstad Distrikt: Skåne -

11 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 213 Motionären pekar i sin motion ut två olika energifrågor. Dels hur kärnkraftsindustrin skall kunna maximera produktionskapacitet för bästa möjliga utnyttjande och dels hur Barsebäcksanläggningen skulle kunna användas för produktion av förnyelsebar energi. För att klara klimatutmaningen måste den svenska energimixen vila på tre ben. Två av benen, vattenkraft och kärnkraft, är sedan tidigare väletablerade i Sverige och står idag för majoriteten av vår elförsörjning. På sikt anser Centerpartiet att kärnkraften bör fasas ut, eftersom det rör sig om en icke-förnybar energikälla som dessutom är förknippad med stora risker. Kärnkraften beskrivs ofta som en energikälla utan påverkan på klimatet. Men både i driften av kärnkraftverken och i uranbrytningen används olja. Uranet, som används som bränsle, är liksom oljan en ändlig resurs. Brytningen av uran påverkar miljön negativt och medför hälsorisker för arbetarna. Förvaringen av kärnavfallet är problematiskt eftersom det är radioaktivt i tiotusentals år. På lång sikt är inte kärnkraft ett hållbart alternativ. Investeringar måste göras för att utveckla nya energikällor, främst på grund av att förnybar energi är att föredra men också för att dagens reaktorer börjar bli gamla. Den 5 februari 2009 presenterade Alliansen en energi- och klimatöverenskommelse. Den innebär att kärnkraften kommer att vara en viktig del av svensk elproduktion under överskådlig tid. En förutsättning för det framtida utnyttjandet av kärnkraft är dock att tillstånd endast kommer att ges för nya reaktorer i den mån de ersätter befintliga reaktorer i drift och att de lokaliseras på de platser som idag hyser sådana reaktorer. Samtidigt som det utreds hur äldre kärnkraftsreaktorer kan ersättas med nya ses skadeståndsansvaret över. Centerpartiet vill att utfasningen av kärnkraften ska ske till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad och med minsta möjliga risk för störningar i elförsörjningen. Det är just denna risk för störning som motionären belyser i sin första att-sats och Distriktsstyrelsen i Skåne yrkar bifall till att Centerpartiet verkar för en statlig utredning där man utreder och tydliggör kraven och villkoren för underhåll och driftstopp inom kärnkraftsindustrin för att säkerställa bästa möjliga utnyttjande Motionärens andra att-sats går också i tydlig linje med Centerpartiets ställningstagande kring utveckling av förnyelsebar energi där vi ska verka för att investera i forskning och utveckling för att att möjliggöra utvecklingen av alternativa energikällor. Barsebäcksverkets område, strategiska läge i en expansiv region och befintlig infrastruktur har alla förutsättningar att bli en innovations och forskningsanläggning för produktion av förnyelsebar energi. I samverkan med universitet och högskolor i Malmö och Lund, samverkan med ESS och MaxLab och samverkan med region Skåne skulle området bli det ledande Green Valley koncept i Norden som Centerpartiet eftersträvar. Med ovan nämnda motivering yrkar Distriktsstyrelsen i Skåne även bifall till den andra att-satsen i motionen. Att göra en utredning på riksnivå, i samverkan med regionen, om hur Barsebäcksanläggningen, med tillhörande infrastruktur, kan utveckla produktion av förnyelsebar energi, samtidigt som avvecklingen av det befintliga kärnkraftverket sker. Beslöts att bifalla distriktsstyrelsens förslag till yttrande enligt ovan med tillägget att motion och yttrande överlämnas till Centerpartiets partistämma

12 2 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :12 Energi till rimlig kostnad för konsument och produktionsindustri. Efter folkomröstningen för kärnkraften år 1980 valde man att göra ett avvecklingsprogram till 2010 av då befintliga kärnkraftverk. Efter detta har det blivit ett vacum då energimyndigheter och produktionsägarna har varit villrådiga inför den totala avvecklingen enligt beslut. Rätt investeringar och planerat underhåll med driftstopp har inte skett på optimalt sätt. Detta har drabbat svensk konsument och produktionsindustri ogynnsamt och i jämförelse med övriga Europa ha Sverige lägst utnyttjandegrad av producerad kärnkraftenergi. Därför krävs det krafttag för att utreda att rätt underhåll och på rätt tid sker optimalt, så att befintliga anläggningar får bättre produktionskapacitet när energin behövs som bäst. Det behövs kanske också ett annat beslutsunderlag. Dem som röstade om kärnkraftsframtiden 1980 är nu som yngst 49 år och mycket har ändrats under tiden, både i inställning till, för eller mot, kärnkraften som behovet av energi till samhälle och industri. En utredning bör också göras om Barsebäcksanläggningen. Här finns ett stort befolkningsunderlag inom en radie av 10 mil med stort behov av närproducerad energi samtidigt som infrastrukturen för energitillförsel är utbyggd. att: Kärnkraftindustrin skall åläggas krav på underhåll och driftstopp för att maximera produktionskapaciteten för bästa möjliga utnyttjande. Nr: :13 Uranprospektering Återigen har oron kommit till oss som bor runt västgötabergen, och nu speciellt kring Billingen, att komma intill för att provborra för att leta efter uran. Dagarna före jul fick berörda markägare brev med arbetsplaner från Continental Precious Minerals Inc att nu var de på gång att provborra. Dock fanns det ingen hänvisning i de utskickade breven och att kunna gör någon invändning, vilket man kan göra inom tre veckor. Nu har de flesta markägarna skickat in invändningar till företaget och Bergstaten, vilket gör att provborrningen skjuts upp. Som markägare borde man ha större makt över sin mark som man äger, såväl det som växer i jorden och det som finns under jord. En exploaterad fastighet är förstörd för all framtid och kan aldrig återfå de värden som den hade före brytningen. Trots att vi har en mycket stark äganderätt i Sverige är den emellertid mycket svag just i det fallet. Det borde vara varje enskild markägares rätt att neka såväl provborrning som provbrytning. Men även kommunen som har ett planansvar har intresse av vad som händer i en kommun. Speciellt när det kan påverka grundvatten och andra miljöaspekter. Idag har kommuner vetorätt vad gäller uranbrytningen som sådan, men inte för prospektering och provborrning. I de aktuella kommunerna runt Billingen; Skövde, Skara, Falköping och Tidaholm, har man i respektive kommunfullmäktige tagit beslut om att använda den kommunala vetorätten om det är så att det skulle behövas. Det finns ett bergfast motstånd totalt sett i bygden. Därför är det onödiga provborrningar som är till ingen nytta. Låt göra en utredning om Barsebäcksanläggningen med tillhörande infrastruktur för eventuellt annan form av energiproduktion. Motionär: Karl-Erik Ivarsson Krets: Båstads kommunkrets Distrikt: Skåne Vid Båstads kommunkrets årsmöte den 16 februari 2010 beslöt årsmötet att bifalla motionen och översända den till distrikt och riks. Att minerallagen ändras så att kommunalt veto finns även för provborrning efter uran, samt Att minerallagen ändras för att kunna ge markägare större möjlighet att kunna förhindra prospektering på ett tidigare stadium. Motionär: Lisbeth Karlsson Krets: Skara Distrikt: Skaraborg

13 - Yttrande på motion om förändrad minerallag. Motionären tar upp en fråga som är ytterst aktuell och viktig för Skaraborg. Hotet om uranbrytning i Västgötabergen finns idag i lika stor utsträckning som tidigare. Det folkliga motståndet mot uranbrytning är stort och Centerpartiet har tidigare och nu agerat mot en uranbrytning. Uranbrytning ingår inte i det framtida energisystem som Centerpartiet vill se utvecklas, som innehåller energi från jord- och skog, vindkraft, bioenergi. Vid partistämman i Örebro 2009 behandlas liknande motioner och partistämman beslöt då att verka för en förändring av minerallagen. Centerpartiet har alltid verkat för att den kommunala vetorätten skall finnas för prospektering och brytning av uran. Denna lagstiftning är en säkerhet för att kommunerna skall kunna stoppa framtida uranbrytning. Det är viktigt att säkerställa genom politisk majoritet i Sveriges Riksdag att lagstiftningen inte förändras, Centerpartiet är en viktig garant för detta. Det krävs också att berörda kommuners fullmäktige har majoritet mot uranbrytning. Det folkliga motståndet måste därför alltid mobiliseras och ett aktivt arbete från partiet och andra är därför nödvändigt, särskilt att nya generationer får kunskap om uranbrytningens konsekvenser och miljöpåverkan. Förändring av minerallagen behandlades vid 2009 års partistämma i Örebro, stämman beslöt då att genomföra en översyn av minerallagen där kommunerna ges möjlighet till inflytande i prospektering och provborrning. Distriktsstyrelsen vill stödja denna skrivning från 2009 och uppmana partistyrelsen att fullfölja 2009 års stämmobeslut. Centerpartiets distriktsstämma beslutade att ställa sig bakom motionen och vidarebefordra denna till 2011 års partistämma. Nr: : Energipolitik Att Centerpartiet blir det miljöpati vi var en gång. Framförallt med verkar till att småskalig energi produktion uppmuntras. Att alla fastighetsägare får rätt att mata in elenergi på nätet lika mycket som man har rätt att köpa. utan krånglig byråkatri detta ska var basen i standard avtal med nätägare och elleverantör. Den utredning som gjordes lade Vattenfall o Fortum ner miljoner på att smutskasta småskalig produktion och även skatteverket såg problem inte möjligheter. Vi måste höja blicken och ha en vision utan stora kraftverk i onödan. Detta driver dessutom på energieffektivisering automatiskt. Att Centerpartiet medverkar till ändringar i el lagen så att man får lagstadgad rätt att mata in lika mycket energi som man har rätt att köpa utan trassel med nätägare eller elleverantör. Är elen dessutom förnybar så ska den av elleverantören betalas med dubbla priset mot försäljnings pris minst för att kompensera för borttaget solcellsbidrag förenklad administration mm Motionär: Magnus Johansson Krets: Trollhättan Distrikt: Norra Älvsborg Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 215

14 216 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :15 Småskalig elproduktion Att tillverka el småskaligt, skulle vara intressant för många om det vore bättre villkor. Som det nu är, så är dessa producenter missgynnade. Om man sätter upp solceller och använder till sin egen förbrukning och ibland får el över går den in på det stora nätet och kommer in i elbolagets ägo. När man vid en annan tid producerar för lite egen el, så den inte räcker till sin egen förbrukning, får man köpa el till ordinarie pris, alltså ingen kompensation för det man lämnade. I Tyskland har de ett system som gynnar småproducenterna, vilket innebär att den småskaliga energiproduktionen där har blivit attraktiv. Vi i Sverige borde snarast få bättre villkor för att producera småskalig el, många bäckar små som det heter. Vi har i regeringen en energiöverenskommelse där vi ska stå på flera ben och att den förnyelsebara energiproduktionen ska ökas. Detta med småskalig energi skulle göra att det tredje benet i energiöverenskommelsen skulle växa fortare. Detta är ett enkelt och billigt sätt för staten att öka den förnyelsebara elproduktionen. Att Centerpartiet driver denna fråga i regeringen, att förmånligt kunna sälja småskaligt producerad el från sol, vind och vatten. Motionär: Monica Johansson Krets: Borås Distrikt: Sjuhärad Nr: :16 Vetorätten ang vindkraftverk Den allra största utmaning som världen har den närmaste 50 åren är att lösa energiproblemen. Hela uppbyggnaden av vårt välstånd och industrialismen har byggt på billig kol och olja och som har funnits i överflöd. 88 % av världens totala energiförbrukning kommer från fossila energikällor. Vi vet alla att det inte är hållbart i framtiden. Vi vet också att priset på olja, gas och kol kommer att stiga obarmhärtigt och att reserverna minskar för varje år. Kärnkraften står för 5 % av den totala energiproduktionen, alltså inte bara el. Kärnkraften har sina problem vilket säkert är bekant. Kärnkraften kan inte ersätta de fossila energikällorna, inte mer än till en mindre del. Man räknar idag att uranet räcker i 60 år. Vissa säger 40 år medan andra säger 250 år. Det beror på vem man frågar. I vilket fall som helst är även kärnkraft inte en hållbar energikälla och kärnkraften påverkar även den vår miljö negativt på många sätt. Avfallet skall bevakas i år. Vindkraft, biokraft, vattenkraft och solkraft är hållbara energikällor. Sverige, EU och världen måste satsa på hållbara energikällor och hållbar utveckling. Sverige producerar idag 4 TWh vindkrafts el medan Tyskland har 40 TWh vindkrafts el. Vindkraften kan inte lösa hela energibehovet i framtiden men det är en del i en sådan lösning. Sverige måste nu satsa på vindkraft. Många kommuner har bromsat vindkraftsutbyggnaden, i de flesta fall därför att de är kärnkraftskramare. Att man inte får bygglov för vindkraftsverk på fina vindlägen och där det inte stör med buller och skuggor är ju helt oacceptabelt. Vetorätten för kommunerna måste bort. Jag vill nu att ledningen för Centerpartiet försöker lägga fram en motion som skall ta bort VETO rätten för kommunerna i landet när det gäller tillstånd för uppförandet av vindkraftverk. Det är ett absolut måste om vi skall kunna bygga ut vindkraften som det är tänkt och som Sverige har antagit i EU. Vi kan få lika stor vinkraftsproduktion som Tyskland men då måste Vetorätten för kommunerna bort. Det finns idag troligen en majoritet i Riksdagen för ett sådant beslut. Jag är övertygad om att alla centerpartister håller med om detta. Att Centerpartiet lägger en motion som tar bort Vetorätten för kommunerna i landet när det gäller tillstånd för uppförandet av vindkraftverk.

15 Motionär: Mats Olsson Krets: Kävlinge Distrikt: Skåne Nr: :17 Överdrivet höga elkostnader för konsumenter De relativt höga elpriserna och elbolagens höga vinstnivåer är till stor del föranledda av det s.k. Marginalprissystemet där den sista nödvändigt producerade elen får sätta priset på hela produktionen. Sveriges elproduktionskapacitet (som till stor del kan sägas vara miljövänlig vad gäller tillförsel av koldioxid) räcker till konsumtion under stor del av året men under vissa köldperioder och samtidigt en stor konsumtion krävs tillskott av el, som då köps upp på Nordpools marknad och ofta då producerad i miljösmutsiga anläggningar, vilka också har höga produktionskostnader. Att detta system med Marginalprissättningen inom Nordpool förändras till ett mer konsumentvänligt system. att också begränsa elbolagens vinstnivåer syftande till lägre kostnader i konsumentledet. att också utveckla tekniska system så att konsument kan avläsa elpriset i realtid syftande till kunna ha en valmöjlighet för elförbrukning Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 217 Motionär: Hagart Valtersson Krets: Alvesta Distrikt: Kronoberg Bifall

16 218 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :18 Dags att fasa ut elen som permanent uppvärmningskälla Denna vinter precis som många gånger tidigare så hade vi ett eluppror i Sverige i protest mot de höga elpriserna. Att elpriserna är höga är nog en situation vi framöver kommer att få acceptera, Sverige sitter ihop med övriga Europa i ett gemensamt elnät/marknad, detta kommer på sikt att ge harmoniserade priser på el och priset är i allmänhet högre nere på kontinenten än vad det är här. Ett av problemen i Sverige är att vi väldigt hör utsträckning använder el för uppvärmning. Något som i många länder är otänkbart. Men här kopplat till vår historiskt sett goda tillgång på el och de låga installationskostnaderna för elvärme är väldigt vanligt. Och tyvärr fortfarande väldigt vanligt då de värmepumpar som är så populära idag inte är något annat än Tweakad elvärme. Dock är det så att vi fortfarande har ett stort antal människor som bor i fastigheter som är eluppvärmda, antingen med direktverkande el eller vattenburen elvärme. Problemet är att dessa fastigheter ofta är lokaliserade så att deras ekonomiska värde är relativt ringa vilket gör att möjligheterna för de som bor där att investera i en mer miljövänlig och på sikt billigare uppvärmningsform är begränsade. Detta då fastighetens låga värde gör att man ej kan belåna densamma för att byta uppvärmningssystem. Jag anser att det idag bör sättas ett mål på att i Sverige förbjuda el som uppvärmningskälla. Samt att vi bör utreda hur och på vilket sätt värmepumpar passar in i ett framtida hållbart uppvärmningssystem i Sverige. Elen som är den mest förädlade energiform vi använder oss av är för dyrbar för att ersätta vedklabbar och solfångare. Att: Centerpartiet agerar för att elvärme avskaffas som huvudsaklig uppvärmningskälla i Sverige Att: Centerpartiet agerar för att utreda vilka typer av värmepumpar som kan anses vara acceptabla i ett framtida hållbart Sverige. Att Centerpartiet agerar för att ett bidragssystem inrättas så att de privatbostäder som idag är eluppvärmda kan erhålla ett bidrag så man kan fasa ut denna energikälla som uppvärmningsform. Att: Centerpartiet agerar för att utreda vilka typer av värmepumpar som kan anses vara acceptabla i ett framtida hållbart Sverige. Att Centerpartiet agerar för att ett bidragssystem inrättas så att de privatbostäder som idag är eluppvärmda kan erhålla ett bidrag så man kan fasa ut denna energikälla som uppvärmningsform. Motionär: Mattias Larsson Krets: Umeå Distrikt: Västerbotten Att: Centerpartiet agerar för att elvärme avskaffas som huvudsaklig uppvärmningskälla i Sverige

17 Nr: :19 Elpriserna. att Centerpartiet ska arbeta för en skatteväxling med höjd skatt för elproducenter och sänkt skatt för elkonsumenter. Beslutades enligt Roger Tiefensees förslag. Under de båda senaste kalla vintrarna har priset på el stigit till enormt höga nivåer. Detta beror givetvis främst på den stränga kylan, men också på hur priset på el bestäms. De företag som producerar den största delen av el i Sverige ägs av tre stora internationella bolag, finska Fortum, tyska E-on och svenska Vattenfall. Dessa äger i olika kombinationer både kärnkraftverken och stora delar av vattenkraftverken och vindkraftverken. De kan genom sitt ägande bestämma både priset på el och avgifterna for elnäten. Under perioder med sträng kyla räcker de billigare slagen avel inte till för att täcka den ökade åtgången. Tillskott måste då ske med el som är mycket dyrare. Genom samarbete mellan de tre stora elbolagen kan dessa bestämma priset på all el efter kostnaden for den dyrare elen. Enligt en artikel i Svenska dagbladet den 21 februari uppkommer härigenom enormt stora vinster för dessa bolag, räknat per anställd flera miljoner kronor. Detta är helt oacceptabelt. Reglerna för de tre bolagen måste därfor ändras så, att de tvingas att konkurrera med varandra. Staten bör som ägare av Vattenfall föreskriva, att priset på den el, som detta bolag producerar, bestäms huvudsakligen med hänsyn till genomsnittskostnaden för all producerad el, och inte efter marginalpriset på den dyraste elen. Kostnaderna för användarna av el blir härigenom mera rimliga. Vattenfall kan öka sin marknadsandel av elproduktionen i Sverige. och de utländska bolagens andelar kommer att minska, såvida inte också de ändrar prissättningen. Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 219 att en sådan ändring av direktiven för Vattenfall ska göras. Motionär: Hans Claesson Krets: Björkvik Distrikt: Sörmland - Distrikstryelsen delar motionärens oro för de höga elpriserna och föreslår i sitt yttrande stämman besluta att Ccenterpartiet ska arbeta för en ändring av ägardirektiven till vattenfall i syfte att nå rimliga elpriser Roger Tiefensee föreslår

18 220 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :20 Underlätta för egenproduktion av el Tekniken för småskalig hemmaproduktion av el utvecklas väldigt snabbt. Systemen blir billigare och billigare samtidigt som de blir allt mer avancerade och driftsäkra. Det torde finnas en stor potential runt om i Sverige med personer som skulle vilja göra sig i större eller mindre utsträckning självförsörjande av el. Detta hindras till viss del idag av att man som egenproducent av el inte är garanterad någon ersättning av den el man levererar in på elnätet. Detta vore enkelt att åtgärda om det vore så att en privatperson som önskar starta med småskalig produktion av el exempelvis genom solceller på taket till det egna huset fick göra det som privatperson upp till en beräknad årsproduktion motsvarande exempelvis två gånger det beräknade egna behovet. Och att man för den överskottsström man levererar in på elnätet ersätts med det aktuella spotpriset på elbörsen, ett belopp som sätts in på ett elkonto. Från detta elkonto avräknas sedan den el som förbrukas under månader med mindre sol. Detta skulle göra det intressant för fler privatpersoner att bli egna elleverantörer, förutom att det givetvis skulle bidra till en utökad utbyggnad av förnyelsebar energi så skulle det tror jag öka intresset för elfrågor och energihushållning hos väldigt många människor. Nr: :21 Dags att förbjuda uranbrytning i Sverige Uranbrytning är en verksamhet som är förknippad med väldigt omfattande miljökonsekvenser, och även om man är aktsam så riskerar man att orsaka en väldigt stor miljöskada inför framtiden. Centerpartiets hållning att vi inte ser något behov av ett förbud då vi litar till det kommunala vetot i denna, anser jag i grunden vara sund och korrekt men då den samtidigt innebär att vi ständigt ifrågasätts och att andra partier hävdar att vi inte nog tydligt tagit ställning i frågan så vore det bättre om vi tydligare tog ställning mot uranbrytning. Eftersom vi ser kärnkraften som en parantes i svensk energiförsörjning och rimligen parantes som börjar lida mot sitt slut nu när den förnyelsebara energin ökar på bred front och vi efter den tragiska katastrofen i Japan återigen påminns om kärnkraftens ohyggliga risker. Att: Centerpartiet aktivt agerar för att förbjuda uranbrytning i Sverige. Att: Centerpartiet verkar för att stimulera fler privatpersoner att bli småskaliga elproducenter. Motionär: Mattias Larsson Krets: Umeå Distrikt: Västerbotten Att: Centerpartiet verkar för att ett system införs som gör att en privatperson som producerar el ersätts för den elström man levererar in på elnätet. Motionär: Mattias Larsson Krets: Umeå Distrikt: Västerbotten

19 Nr: :22 Gör småskaligheten till vår gröna styrka Distriktsstämman beslutar: Att bifalla motionen i sin helhet Att skicka motionen till Centerpartiets partistämma i Åre Centerpartiet ska ha en central roll i omställningen till alternativa energislag och under partistämman i Örebro 2009 och valet 2010 så var det tydligt att vi ska vara den gröna rösten i Alliansen. Än en gång så vill jag lyfta fram möjligheten för ökad grön energiproduktion genom nettomätning av elförbrukningen. Energibolagen ska inte kunna neka att ta emot grön energi från småskalig privat produktion, och denna produktion skall ha en kvittningsmöjlighet. Centerpartiet ska göra det möjligt för privatpersoner att leverera ut energi och använda sitt levererade överskott under andra tidpunkter på dygnet. Skattereglerna som idag hindrar att vi ska kunna få en ökad produktion av småskalig grön energi från privatpersoner ska ses över. Dessa regler ska tillåta nettodebitering av skillnaden på inmatat och utmatad el per månad. Centerpartiet skall Skapa reella förutsättningar för småskalig energiproduktion hos privatpersoner Centerpartiet skall Få fram regler som gynnar privatpersoners leverans av grön el till elbolagen Centerpartiet skall Göra förändringar i skatteregler så att det är enkelt och lönsamt att utföra nettodebitering av elförbrukningen Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 221 Motionär: Kenneth Gustavsson Krets: Dals-Ed Distrikt: Norra Älvsborg - Distriktsstämman ställer sig bakom motionären, att möjliggöra all form av grön energiproduktion kommer endast att vara en styrka för Sverige. Att fler privatpersoner kan bli en del av energiproduktionen kommer även innebära en snabbare omställning av den svenska energiproduktionen i stort och kan hjälp oss att en dag ha en fullstädig förnyelsebar energiproduktion i Sverige.

20 222 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :23 Energi och klimat Ekonomisk forskning visar att en tidig omställning till en grön ekonomi skulle leda till en höjd investeringstakt, fler innovationer, fler jobb och högre tillväxt i hela Europa. Det kostnadseffektivaste och snabbaste sättet att minska utsläppen av koldioxid och andra föroreningar är energieffektivitet. Fördelarna är enorma, både när man ser till ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Arbetstillfällena kommer att skapas både på landsbygden och i städerna, ofta inom små och medelstora företag, och de kommer att vara lokala arbetstillfällen, som inte kan utlokaliseras. Enligt Eurobarometer-undersökningen från februarimars 2011 anser 85 procent av svenskarna att EU:s mål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020 borde göras bindande för alla EU:s medlemsstater. EU-kommissionen har visat att detta i sig vore tillräckligt för att överträffa klimatmålen och minska utsläppen med 30 procent till Tyvärr är vi idag långt ifrån att nå effektiviseringsmålen. Centerpartiet bör därför ta initiativ till att höja Sveriges och EU:s ambitionsnivå på klimatområdet. Sverige borde införa ett effektiviseringsprogram där det offentliga går före med en sparplan för energiförbrukningen i alla offentliga lokaler. Kommuner, landsting och statliga myndigheter bör erbjudas särskilda medel för att möjliggöra renoveringar av gamla offentliga byggnader där en tydlig ekonomisk vinst kan göras genom effektivare energianvändning. Vinsten från den lägre energiförbrukningen kan därmed användas för att betala tillbaka investeringskostnaden samtidigt som offentliga utgifter minskar totalt sett. Att Centerpartiet verkar för ett svenskt effektiviseringsprogram för energianvändningen i offentliga lokaler enligt ovan; Motionär: Lena Ek Krets: - Distrikt: - Att Centerpartiet verkar för ett fördubblat svenskt energieffektiviseringsmål till 2020; Att Centerpartiet verkar för att EU:s klimatmål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020 görs bindande för alla medlemsstater; Att Centerpartiet verkar för att regeringen tar en ledande roll i EU till förmån för att EU:s utsläppsmål höjs till 30 procent minskade utsläpp inom EU som en anpassning till effekterna av energieffektiviseringen;

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Inriktning mot Management HT-2011

Inriktning mot Management HT-2011 1 D-uppsats Inriktning mot Management HT-2011 Konflikterande intressen, rationaliteter och organisatoriska logiker vid storskalig vindkraftanläggning - En hermeneutisk studie om möjligheter och risker

Läs mer

Idéer för ett grönare Sverige

Idéer för ett grönare Sverige Idéer för ett grönare Sverige Moderata Ungdomsförbundet Juni 2013 Layout: Jonas Lovéus Moderata Ungdomsförbundet Stora Nygatan 30, Stockholm info@muf.se muf.se INLEDNING Att varje människa är fri och har

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT

SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT FÖRORD Har den svenska klimatpolitiken brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning - utsläpp av koldioxid? Det verkar så.

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer