Arbetsbok. För ökat jämställdhets perspektiv vid företagarrådgivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsbok. För ökat jämställdhets perspektiv vid företagarrådgivning"

Transkript

1 Arbetsbok För ökat jämställdhets perspektiv vid företagarrådgivning 1

2 Tillväxtverket har finansierat detta projekt och målet är att rådgivarorganisationerna inom det offentliga främjandesystem et skall ha ett jämställd - hetsintegrerat arbetssätt. Detta metodmaterial är framtaget i projektet Jämställdhetsintegrering i rådgivarorganisationer. FINANSIÄR: TILLVÄXTVERKET PROJEKTTID: PROJEKTÄGARE: Winnet Västra Götaland, Regionalt ResursCentra för jämställd tillväxt och utveckling PROJEKTLEDARE: Louise Heime FÖRFATTARE: Louise Heime/Carina Larusson/Jan Cedmark TRYCK: Arkitektkopia, Göteborg, 2012 GRAFISK FORM: Träd Reklam 2

3 Innehåll Introduktion och bakgrund...4 Checklista...8 Attityder, normer och värderingar Förslag på avslutande frågor till kunden och frågor för egenreflektion...20 Jämställdhetsintegrering i organisationen

4 4 Introduktion och bakgrund

5 Förord Tillväxtverket har finansierat detta projekt och målet är att rådgivarorganisationerna inom det offentliga främjandesystemet skall ha ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Vad är gjort tidigare Många projekt har genomförts där man kartlagt hur det ser ut och däesultatet varit förslag på åtgärder för att åstadkomma jämställdhetsintegrering. I detta projekt har vi tagit fram verktyg som är tänkta att underlätta att gå från ord till handling. Varför detta projekt De flesta rådgivare vill möta kvinnor och män utifrån ett jämställt perspektiv men känner att de ibland kommer till korta. Många har saknat kunskaper och verktyg som kan hjälpa dem att integrera jämställdhetsperspektivet i rådgivningen. Vilka verktyg Vi har utarbetat två pedagogiska verktyg föådgivning med ett jämställdhetsperspektiv. Metodmaterialet Arbetsbok för ökat jämställdhetsperspektiv vid företagarrådgivning samt ett webbaserat verktyg Båda materialen är framtagna efter ingående samtal med personer som arbetar som rådgivare i det offentliga främjandesystemet. När kan metodmaterialet användas Metodmaterialet kan användas såväl i den kontinuerliga kompetensutvecklingen av medarbetare/uppdragstagare som när nya personer skall börja arbeta som rådgivare. Hur kan metodmaterialet användas Metodmaterialet fungerar som självständigt utbildningsmaterial men kan också användas som ett arbetsmaterial tillsammans med en tidigare produktion Idéboken som belyser viktiga områden för jämställd rådgivning. 5 Introduktion och bakgrund

6 Arbetsboken innehåller både checklistor och processfrågor som bearbetar normer och värderingar. Den kan därför användas enskilt och i grupp. Många av frågorna tjänar på en gemensam bearbetning så att frågorna blir synliggjorda utifrån olika synsätt. Det är en fördel om man tar upp delar av detta till diskussion och tanke utbyte med sina kolleger med jämna mellanrum för att reflektera kring hur egna normer/värderingar påverkaådgivningen i mötet med kvinnor och män. Genom att diskutera och reflektera med kolleger kommer man successivt att utveckla sin kompetens och förbättra förmågan att möta kunder med olika typer av företagsidéer. Inledning Regeringen satsar på olika sätt medel för att öka andelen kvinnor som är företagare. Det är en angelägenhet ur flera olika aspekter. Framförallt för att drygt 70 % av alla företagare är män och knappt 30 % är kvinnor. I ett långsiktigt hållbart samhälle behöver detta utjämnas så att allas kompetens ges utrymme. Affärsrådgivare som möter morgondagens företagare är viktiga aktörer för att realisera politikernas mål att öka andelen kvinnor som startar företag. Dagens och morgondagens företagare är kvinnor och män som ofta har nyskapande affärsidéer och verkar i såväl traditionella som i nya framväxande branscher. Med mer kunskap och medvetenhet om dina egna och andras föreställningar kring företagande kan du förstå och på bästa sätt möta dina kunder oavsett om det är en kvinna eller man. På motsvarande sätt kan vi reflektera kring vad vi har för föreställningar när det gäller unga och äldre personer, personer med utländsk bakgrund eller med svensk bakgrund osv. Detta metodmaterial är tänkt att få igång en tankeprocess hos dig att vända på perspektiven. Avsikten är att väcka nya tankar och hjälpa dig att ställa nya frågor. 6

7 Vänd på perspektiven. Ställ nya frågor. Reflektera över ditt tankemönster. 7 Introduktion och bakgrund

8 8 Checklista

9 Man kan börja med en grundläggande checklista för att se om man har ett integrerat jämställdhetsperspektiv i organisationen. Ja Nej Jämställdhetsintegrering Finns det formulerade mål när det gäller jämställdhet i era verksamhetsdokument? Innehåller handlingsplanen åtgärder som leder till målet? Finns det uppföljning internt i organisationen för att säkerställa måluppfyllnad? Finns det extern uppföljning av verksamheten från finansiärer? Mäter er organisation om ni har lyckats uppnå era jämställdhetsmål? Följer ni upp antal besökare kvinnor/män, antal som startar företag kvinnor/män, antal som driver företag efter två år kvinnor/män. Även branschvisa uppställningar är intressanta att följa. Får ni den fortbildning ni behöver för att kunna ge rådgivning till kvinnor och män på lika villkor? Kunder * Har ni satt upp mål för antalet kunder per år, uppdelat på kvinnor och män? Har ni en strategi för att öka andelen kvinnor eller män om det är obalans i antal bland dem som söker era tjänster? Marknadsföring och kommunikation* Har ni marknadsföringsmaterial som attraherar både kvinnor och män? Arrangerar ni marknadsföringsaktiviteter för att nå ut till fler kvinnor med företag/företagsidéer med era tjänster? Synliggör ni kvinnors företagande i era kontakter med media? Service och rådgivning* Erbjuder ni skräddarsydda tjänster, som passar både kvinnor och män, för att möta den enskilde kundens behov? Erbjuder ni kunderna ett brett utbud av tjänster och personlig service, som passar både kvinnor och män med företag/ företagsidéer? Söker ni aktivt efter samarbetspartners som kan bredda ert tjänsteutbud, så att ni attraherar både kvinnor och män med era tjänster? (*Ur Kunden i fokus, Tillväxtverket 2010) 9 Checklista

10 Attityder, normer och värderingar 10

11 1. Vad anses vara typiskt för kvinnor respektive män? Vi lever i en tillvaro som skapar normer och vi har själva värderingar som vi inte alltid är medvetna om. Det kan röra sig om vad som skapar identitet hos kvinnor och män lika väl som vilka egenskaper kvinnor och män har. Detta kan i sin tur leda fram till föreställningar om vilka yrken och arbetsuppgifter som är lämpliga för kvinnor respektive män. Vi talar ofta om manligt och kvinnligt som om det är en uppsättning egenskaper som kännetecknar könstillhörighet snarare än individer. Dessa föreställningar kan leda till att vi bemöter kvinnor och män olika utifrån kön, när vi tror att vi bemöter alla utifrån individens egna förutsättningar. Olika ord är i vår kultur manligt respektive kvinnligt kodade. För att inleda en process hos dig själv som rådgivare kan du fundera över vilka egenskaper du förknippar med kvinnoespektive män. Markera de ord som du förknippar med kvinnor. Ja Nej oberoende feg impulsiv målmedveten uthållig modig rationell beslutsam mångsidig viljestark djärv stark osäker kreativ simultankapacitet känslosam empatisk vetgirig Ser du någon röd tråd i hur du har markerat kvinnors egenskaper? 11 Attityder, normer och värderingar

12 2. Vad anses vara typiskt för kvinnors respektive mäns företagande? För att fördjupa insikten om våra föreställningar om kvinnors och mäns företagande kan du markera fem ord som du tror förknippas med kvinnors företag och fem ord som du tror förknippas med mäns företag. tjänsteföretag levebrödsföretag pengar konsult it-kunskap microlån försiktig språkkunskap hälsocoach näringsverksamhet strukturerat nätverk deltid/kombinatör vård och omsorg ung och oerfaren affärsmässig tillverkningsföretag tillväxtföretag passion hantverkare språkkunskap 10-miljonerslån framåt it-kunskap app- konstruktör hobbyverksamhet löst nätverk 24 timmar/dygn tekniska innovationer ung och lovande förverkliga drömmar Ja Nej Ser du någon röd tråd i skillnader mellan kvinnors och mäns företagande? Överensstämmer detta med din egen uppfattning? Om inte, vad är skillnaderna? Är någon av bilderna mer positiv än den andra? Vilken? 12

13 3. Hög status och låg status? Du kan med hjälp av nedanstående ord reflektera över vilka termer som förknippas med hög status respektive låg status. Markera dem som du anser ha hög status. ekonomisk förening, handelsbolag, aktiebolag, enskild firma, kommanditbolag tillväxtföretag, levebrödsföretag, innovationsföretag, forskningsbaserat företagande export/import, detaljhandel, grossist, lokal marknad, tjänsteföretag, produktionsbolag hotell och restaurang, industri, handel, bygg, sjöfart, jord och skogsbruk fotterapeut, frisör, hushållsnära tjänster, säljare, it-tjänster, webbutik, snickare, elektriker, skådespelare, bilmekaniker, kontor, ekonom, läkare, jurist, affärsbiträde, hälsocoach Tänk gärna vidare utifrån dina egna erfarenheter och lista andra yrken och branscher som anses ha hög status respektive låg status. Ja Nej När du har markerat de olika termerna som förknippas med hög status kan du analysera dem. Finns det någon koppling till kvinnor eller män i de ord du har markerat? Kan detta i så fall påverka din rådgivning? Kan det finnas ett samband mellan kön, status och möjligheter till finansiering? 13 Attityder, normer och värderingar

14 4. Den könssegregerade arbetsmarknaden. Sverige har en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader. Endast 14 % av alla yrken är könsintegrerade, dvs utövas av lika många kvinnor som män. Här ser du branscher som domineras av kvinnoespektive män enligt den officiella statistiken. Markera vilka yrken/branscher du anser vara framtidsbranscher? Exempel på yrken/ branscher med en majoritet män verksamma: grävmaskinist, VVS-ingenjör, sjökapten, spelprogrammerare, fysiker, lastbilschaufför, fastighetsskötare, målare, lantbrukare, riskkapitalist, snickare, byggnadsarbetare, kirurg. Exempel på yrken/branscher med en majoritet kvinnor verksamma: sjuksköterska, skolkökspersonal, hemtjänstpersonal, massör, förskolelärare, barnmorska, kurator, barnläkare, butiksbiträde, sjukgymnast, veterinär, fotvårdsterapeut, översättare och tolk. Exempel på jämställda branscher, dvs lika många kvinnor som män verksamma: högskole- och universitetslärare, kulturarbetare, arkitekt, skådespelare, läkare, journalist, kemist, revisor. Ja Nej Ser du en trend att kvinnoespektive män gör könsöverskridande val av yrken och branscher? Ser du något mönster att framtidsbranscher är mansdominerade, kvinnodominerade eller könsintegrerade? Endast 14 % av alla yrken är könsintegrerade, dvs utövas av lika många kvinnor som män. 14

15 3. Vilka föreställningar finns om företagande? Vi vet att det finns föreställningar och normer inom alla områden i samhället och vi omfattas av dem utan att alltid vara medvetna om det. Ibland kan det vara bra att synliggöra dem. Här följer några frågor som du kan besvara med ja eller nej. Ja Nej Man kan med framgång driva företag på deltid, dvs vara kombinatör? För att lyckas som företagare måste man vara beredd att jobba jämt. Det är lättare för män att få banklån än för kvinnor. Det är ovanligt med innovationer i tjänsteföretag. Det är vanligt att kvinnors företag växer organiskt. Det är fler män än kvinnor som satsar på tillväxtföretag redan från start. Män anses mindre kapabla än kvinnor att starta en förskola. Kvinnor anses mindre kapabla än män att starta en bilverkstad. Män anses ha bättre ekonomiska förutsättningar att starta företag än kvinnor. Kvinnor anses ha sämre tidsmässiga förutsättningar att starta företag än män. En kvinna med småbarn har svårare att starta företag än en man med småbarn. Det är svårare för en kvinna att få tillträde till inkubatorprogram. En man kan riskera att få sämre rådgivning för att man som rådgivare upplever honom som mer självsäker och därför tror att han redan kan. Det finns en risk att man som rådgivare bländas av en mans attityd och därmed inte ställer nödvändiga frågor. 15 Attityder, normer och värderingar

16 4. Genom att besvara följande frågor får du möjlighet att fundera över dina erfarenheter som rådgivare och hur du själv resonerar. Vad har du själv för uppfattning om hur man skapar ett framgångsrikt företag? Vilka egenskaper anser du vara extra viktiga hos en blivande företagare? Vilken kunskap är viktigast tycker du för att lyckas som företagare? Vad förknippar du främst med män som företagare? 16

17 Vilka är branscherna där män driver företag enligt dina erfarenheter? Vilka är branscherna där kvinnor driver företag enligt dina erfarenheter? Hueagerar du när en man vill starta företag i en typisk kvinnlig bransch? Hueagerar du när en kvinna vill starta företag i en typisk manlig bransch? Hur gör du själv för att få mer omvärldskunskap och därmed vidga dina egna perspektiv? 17 Attityder, normer och värderingar

18 5. Reflektera över, enligt dina erfarenheter, om du tycker att det generellt finns en skillnad mellan män och kvinnor i följande avseenden: Hur förberedda de är inföådgivningen? Hur de presenterar sin affärsidé? Vilka förväntningar de har på sitt företagande? Skälet till att de vill starta företag? Vilken hjälp/stöttning de skulle vilja ha innan de startar sitt företag? Vilka frågor kunden ställer? Hur du gör för att uppmuntra kunden att gå vidare? Vilken företagsform du som rådgivare rekommenderar? 18

19 Ja Nej Bemöter du kunderna olika beroende på om de är kvinnor eller män? Skulle du kunna agera annorlunda för att ännu bättre möta kundens behov. Exemplifiera med situationer som du kommer att tänka på. _ Skulle du kunna agera annorlunda för att ännu bättre möta kundens behov? 19 Attityder, normer och värderingar

20 Förslag på avslutande frågor till kunden och frågor för egenreflektion 20

21 Avslutande frågor till kunden För att försäkra dig om att alla oavsett kön får den hjälp de önskar kan varje rådgivningssamtal avslutas med följande fem frågor till kunden. Haesonemanget med mig stärkt dig i din affärsidé och stärkt dig i att komma dit du vill med ditt företagande? Kan du se framför dig vad som kommer krävas av dig för att komma vidare med dina planer? Har du fått bättre kunskap när det gälleegelverket och det administrativa runt företagande efter samtalet med mig? Vad ser du framför dig när det gäller ditt företagande? Om 1 år? Om 5 år? Synpunkter på vårt samtal har du känt dig bekväm och fått sagt vad du vill säga? Frågor för egenreflektion Du kan efter varje rådgivningssamtal själv reflektera kring ett par frågor för att på så sätt få in ett genus- och jämställdhetsperspektiv i ditt arbetssätt. Ja Nej Om du träffade en man, tror du att du hade gjort en annan bedömning om det i stället varit en kvinna? Om du träffade en kvinna, tror du att du hade gjort en annan bedömning om det varit en man? Tycker du att du hade tillräcklig kunskap om branschen för att kunna ge bra hjälp? Kunde kunden få hjälp av dina nätverk? Upplevde du att kunden blev medveten om vad som krävs för att lyckas i sin roll som företagare? Upplevde du att kunden kom till sin rätt och fick svar på sina frågor? Kunde du hjälpa kunden att få nya perspektiv? 21 Avslutande frågor till kunden och frågor för egenreflektion

22 Jämställdhetsintegrering i organisationen Ett verkligt förändringsarbete förutsätter en vilja till förändring hos ledningen... 22

23 Jämställdhetsintegrering ett ledningsverktyg Ett verkligt förändringsarbete som möjliggör att jämställdhet integreras i verksamheten på alla nivåer förutsätter en vilja till förändring hos ledningen. Utan formella beslut i ledningen om att organisationen skall integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten är det svårt för enskilda rådgivare att förändra. Det krävs att organisationen har en värdegrund som främjar jämställdhet. Alla formella beslut som kommuniceras via organisationens styrdokument får genomslagskraft. Genom dessa säkerställs att rådgivarna får legitimitet att arbeta jämställdhetsintegrerat. Man säkerställer också att de får kontinuerlig fortbildning i ämnet så att kompetensen finns hos alla rådgivare. Följ upp resultaten Genomför åtgärderna Formulera mål och åtgärder Grundläggande förståelse Undersök förutsättningarna Kartlägg och analysera Planera och organisera Inventera verksamheten 23 Jämställdhetsintegrering i organisationen

24 Utan ett vitalt näringsliv faller välfärden. Sverige behöver fler före tag are som kan bidra till innovationer och nya företag. Hur kan företagarrådgivningen bidra till en sådan utveckling? Genom att företagarrådgivarna vidgar sina vyer och ser morgondagens behov som grund för framtidens företagare, säger Louise Heime, Projektledare för Jämställdhetsintegrering i rådgivarorganisationer. För många rådgivare innebär det också att man öppnar sig för att den traditionella bilden av att företagaren är en medelålders svensk man nyanseras. De ser att det lika gärna kan vara en kvinna och att kvinnors företagsidéer kan skilja sig från den traditionella. Det kanske inte är lika många produktionsföretag utan snarare fler tjänste företag som startas av kvinnor. Och kvinnor kanske inte startar i så stor skala som män utan växer långsammare eller nöjer sig med att vara soloföretagare. Det ställer krav på rådgivarna att kunna möta alla kunder med öppna ögon och ge stöd åt alla utifrån var och ens behov och förutsättningar. Genom projektet har Louise haft möjlighet att möta många rådgivare och tagit del av tankar kring huådgivarna kan bli ännu bättre på att möta morgondagens företagare. Det haesulterat i två nya metodmaterial för utbildning och jämställdhetsintegrering. Det ena är detta arbetshäfte och det andra är ett webbverktyg Arbetshäftet kompletterar den tidigare framtagna Idébok erfarenheter och tips för att främja jämställd företagarrådgivning. Båda utbildningsmaterialen har arbetats fram efter ingående samtal med personer som arbetar som företagarråd givare i det offentligfinansierade främjandesystemet. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket. 24

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Vad skall en matematiklärare kunna? Översikt. Styrdokument. Styrdokument. Problemlösning

Vad skall en matematiklärare kunna? Översikt. Styrdokument. Styrdokument. Problemlösning Vad skall en matematiklärare kunna? Andreas Ryve Stockholms universitet och Mälardalens Högskola. Översikt 1. Vad skall en elev kunna? 2. Matematik genom problemlösning ett exempel. 3. Skapa matematiska

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12 RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Elisabet Ström 2012-06-12 Syfte med projektet Genom kompetensutveckling och affärsutveckling skapa tillväxt hos entreprenörsföretagen i Valdemarsviks

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer