Arbetsbok. För ökat jämställdhets perspektiv vid företagarrådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsbok. För ökat jämställdhets perspektiv vid företagarrådgivning"

Transkript

1 Arbetsbok För ökat jämställdhets perspektiv vid företagarrådgivning 1

2 Tillväxtverket har finansierat detta projekt och målet är att rådgivarorganisationerna inom det offentliga främjandesystem et skall ha ett jämställd - hetsintegrerat arbetssätt. Detta metodmaterial är framtaget i projektet Jämställdhetsintegrering i rådgivarorganisationer. FINANSIÄR: TILLVÄXTVERKET PROJEKTTID: PROJEKTÄGARE: Winnet Västra Götaland, Regionalt ResursCentra för jämställd tillväxt och utveckling PROJEKTLEDARE: Louise Heime FÖRFATTARE: Louise Heime/Carina Larusson/Jan Cedmark TRYCK: Arkitektkopia, Göteborg, 2012 GRAFISK FORM: Träd Reklam 2

3 Innehåll Introduktion och bakgrund...4 Checklista...8 Attityder, normer och värderingar Förslag på avslutande frågor till kunden och frågor för egenreflektion...20 Jämställdhetsintegrering i organisationen

4 4 Introduktion och bakgrund

5 Förord Tillväxtverket har finansierat detta projekt och målet är att rådgivarorganisationerna inom det offentliga främjandesystemet skall ha ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Vad är gjort tidigare Många projekt har genomförts där man kartlagt hur det ser ut och däesultatet varit förslag på åtgärder för att åstadkomma jämställdhetsintegrering. I detta projekt har vi tagit fram verktyg som är tänkta att underlätta att gå från ord till handling. Varför detta projekt De flesta rådgivare vill möta kvinnor och män utifrån ett jämställt perspektiv men känner att de ibland kommer till korta. Många har saknat kunskaper och verktyg som kan hjälpa dem att integrera jämställdhetsperspektivet i rådgivningen. Vilka verktyg Vi har utarbetat två pedagogiska verktyg föådgivning med ett jämställdhetsperspektiv. Metodmaterialet Arbetsbok för ökat jämställdhetsperspektiv vid företagarrådgivning samt ett webbaserat verktyg Båda materialen är framtagna efter ingående samtal med personer som arbetar som rådgivare i det offentliga främjandesystemet. När kan metodmaterialet användas Metodmaterialet kan användas såväl i den kontinuerliga kompetensutvecklingen av medarbetare/uppdragstagare som när nya personer skall börja arbeta som rådgivare. Hur kan metodmaterialet användas Metodmaterialet fungerar som självständigt utbildningsmaterial men kan också användas som ett arbetsmaterial tillsammans med en tidigare produktion Idéboken som belyser viktiga områden för jämställd rådgivning. 5 Introduktion och bakgrund

6 Arbetsboken innehåller både checklistor och processfrågor som bearbetar normer och värderingar. Den kan därför användas enskilt och i grupp. Många av frågorna tjänar på en gemensam bearbetning så att frågorna blir synliggjorda utifrån olika synsätt. Det är en fördel om man tar upp delar av detta till diskussion och tanke utbyte med sina kolleger med jämna mellanrum för att reflektera kring hur egna normer/värderingar påverkaådgivningen i mötet med kvinnor och män. Genom att diskutera och reflektera med kolleger kommer man successivt att utveckla sin kompetens och förbättra förmågan att möta kunder med olika typer av företagsidéer. Inledning Regeringen satsar på olika sätt medel för att öka andelen kvinnor som är företagare. Det är en angelägenhet ur flera olika aspekter. Framförallt för att drygt 70 % av alla företagare är män och knappt 30 % är kvinnor. I ett långsiktigt hållbart samhälle behöver detta utjämnas så att allas kompetens ges utrymme. Affärsrådgivare som möter morgondagens företagare är viktiga aktörer för att realisera politikernas mål att öka andelen kvinnor som startar företag. Dagens och morgondagens företagare är kvinnor och män som ofta har nyskapande affärsidéer och verkar i såväl traditionella som i nya framväxande branscher. Med mer kunskap och medvetenhet om dina egna och andras föreställningar kring företagande kan du förstå och på bästa sätt möta dina kunder oavsett om det är en kvinna eller man. På motsvarande sätt kan vi reflektera kring vad vi har för föreställningar när det gäller unga och äldre personer, personer med utländsk bakgrund eller med svensk bakgrund osv. Detta metodmaterial är tänkt att få igång en tankeprocess hos dig att vända på perspektiven. Avsikten är att väcka nya tankar och hjälpa dig att ställa nya frågor. 6

7 Vänd på perspektiven. Ställ nya frågor. Reflektera över ditt tankemönster. 7 Introduktion och bakgrund

8 8 Checklista

9 Man kan börja med en grundläggande checklista för att se om man har ett integrerat jämställdhetsperspektiv i organisationen. Ja Nej Jämställdhetsintegrering Finns det formulerade mål när det gäller jämställdhet i era verksamhetsdokument? Innehåller handlingsplanen åtgärder som leder till målet? Finns det uppföljning internt i organisationen för att säkerställa måluppfyllnad? Finns det extern uppföljning av verksamheten från finansiärer? Mäter er organisation om ni har lyckats uppnå era jämställdhetsmål? Följer ni upp antal besökare kvinnor/män, antal som startar företag kvinnor/män, antal som driver företag efter två år kvinnor/män. Även branschvisa uppställningar är intressanta att följa. Får ni den fortbildning ni behöver för att kunna ge rådgivning till kvinnor och män på lika villkor? Kunder * Har ni satt upp mål för antalet kunder per år, uppdelat på kvinnor och män? Har ni en strategi för att öka andelen kvinnor eller män om det är obalans i antal bland dem som söker era tjänster? Marknadsföring och kommunikation* Har ni marknadsföringsmaterial som attraherar både kvinnor och män? Arrangerar ni marknadsföringsaktiviteter för att nå ut till fler kvinnor med företag/företagsidéer med era tjänster? Synliggör ni kvinnors företagande i era kontakter med media? Service och rådgivning* Erbjuder ni skräddarsydda tjänster, som passar både kvinnor och män, för att möta den enskilde kundens behov? Erbjuder ni kunderna ett brett utbud av tjänster och personlig service, som passar både kvinnor och män med företag/ företagsidéer? Söker ni aktivt efter samarbetspartners som kan bredda ert tjänsteutbud, så att ni attraherar både kvinnor och män med era tjänster? (*Ur Kunden i fokus, Tillväxtverket 2010) 9 Checklista

10 Attityder, normer och värderingar 10

11 1. Vad anses vara typiskt för kvinnor respektive män? Vi lever i en tillvaro som skapar normer och vi har själva värderingar som vi inte alltid är medvetna om. Det kan röra sig om vad som skapar identitet hos kvinnor och män lika väl som vilka egenskaper kvinnor och män har. Detta kan i sin tur leda fram till föreställningar om vilka yrken och arbetsuppgifter som är lämpliga för kvinnor respektive män. Vi talar ofta om manligt och kvinnligt som om det är en uppsättning egenskaper som kännetecknar könstillhörighet snarare än individer. Dessa föreställningar kan leda till att vi bemöter kvinnor och män olika utifrån kön, när vi tror att vi bemöter alla utifrån individens egna förutsättningar. Olika ord är i vår kultur manligt respektive kvinnligt kodade. För att inleda en process hos dig själv som rådgivare kan du fundera över vilka egenskaper du förknippar med kvinnoespektive män. Markera de ord som du förknippar med kvinnor. Ja Nej oberoende feg impulsiv målmedveten uthållig modig rationell beslutsam mångsidig viljestark djärv stark osäker kreativ simultankapacitet känslosam empatisk vetgirig Ser du någon röd tråd i hur du har markerat kvinnors egenskaper? 11 Attityder, normer och värderingar

12 2. Vad anses vara typiskt för kvinnors respektive mäns företagande? För att fördjupa insikten om våra föreställningar om kvinnors och mäns företagande kan du markera fem ord som du tror förknippas med kvinnors företag och fem ord som du tror förknippas med mäns företag. tjänsteföretag levebrödsföretag pengar konsult it-kunskap microlån försiktig språkkunskap hälsocoach näringsverksamhet strukturerat nätverk deltid/kombinatör vård och omsorg ung och oerfaren affärsmässig tillverkningsföretag tillväxtföretag passion hantverkare språkkunskap 10-miljonerslån framåt it-kunskap app- konstruktör hobbyverksamhet löst nätverk 24 timmar/dygn tekniska innovationer ung och lovande förverkliga drömmar Ja Nej Ser du någon röd tråd i skillnader mellan kvinnors och mäns företagande? Överensstämmer detta med din egen uppfattning? Om inte, vad är skillnaderna? Är någon av bilderna mer positiv än den andra? Vilken? 12

13 3. Hög status och låg status? Du kan med hjälp av nedanstående ord reflektera över vilka termer som förknippas med hög status respektive låg status. Markera dem som du anser ha hög status. ekonomisk förening, handelsbolag, aktiebolag, enskild firma, kommanditbolag tillväxtföretag, levebrödsföretag, innovationsföretag, forskningsbaserat företagande export/import, detaljhandel, grossist, lokal marknad, tjänsteföretag, produktionsbolag hotell och restaurang, industri, handel, bygg, sjöfart, jord och skogsbruk fotterapeut, frisör, hushållsnära tjänster, säljare, it-tjänster, webbutik, snickare, elektriker, skådespelare, bilmekaniker, kontor, ekonom, läkare, jurist, affärsbiträde, hälsocoach Tänk gärna vidare utifrån dina egna erfarenheter och lista andra yrken och branscher som anses ha hög status respektive låg status. Ja Nej När du har markerat de olika termerna som förknippas med hög status kan du analysera dem. Finns det någon koppling till kvinnor eller män i de ord du har markerat? Kan detta i så fall påverka din rådgivning? Kan det finnas ett samband mellan kön, status och möjligheter till finansiering? 13 Attityder, normer och värderingar

14 4. Den könssegregerade arbetsmarknaden. Sverige har en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader. Endast 14 % av alla yrken är könsintegrerade, dvs utövas av lika många kvinnor som män. Här ser du branscher som domineras av kvinnoespektive män enligt den officiella statistiken. Markera vilka yrken/branscher du anser vara framtidsbranscher? Exempel på yrken/ branscher med en majoritet män verksamma: grävmaskinist, VVS-ingenjör, sjökapten, spelprogrammerare, fysiker, lastbilschaufför, fastighetsskötare, målare, lantbrukare, riskkapitalist, snickare, byggnadsarbetare, kirurg. Exempel på yrken/branscher med en majoritet kvinnor verksamma: sjuksköterska, skolkökspersonal, hemtjänstpersonal, massör, förskolelärare, barnmorska, kurator, barnläkare, butiksbiträde, sjukgymnast, veterinär, fotvårdsterapeut, översättare och tolk. Exempel på jämställda branscher, dvs lika många kvinnor som män verksamma: högskole- och universitetslärare, kulturarbetare, arkitekt, skådespelare, läkare, journalist, kemist, revisor. Ja Nej Ser du en trend att kvinnoespektive män gör könsöverskridande val av yrken och branscher? Ser du något mönster att framtidsbranscher är mansdominerade, kvinnodominerade eller könsintegrerade? Endast 14 % av alla yrken är könsintegrerade, dvs utövas av lika många kvinnor som män. 14

15 3. Vilka föreställningar finns om företagande? Vi vet att det finns föreställningar och normer inom alla områden i samhället och vi omfattas av dem utan att alltid vara medvetna om det. Ibland kan det vara bra att synliggöra dem. Här följer några frågor som du kan besvara med ja eller nej. Ja Nej Man kan med framgång driva företag på deltid, dvs vara kombinatör? För att lyckas som företagare måste man vara beredd att jobba jämt. Det är lättare för män att få banklån än för kvinnor. Det är ovanligt med innovationer i tjänsteföretag. Det är vanligt att kvinnors företag växer organiskt. Det är fler män än kvinnor som satsar på tillväxtföretag redan från start. Män anses mindre kapabla än kvinnor att starta en förskola. Kvinnor anses mindre kapabla än män att starta en bilverkstad. Män anses ha bättre ekonomiska förutsättningar att starta företag än kvinnor. Kvinnor anses ha sämre tidsmässiga förutsättningar att starta företag än män. En kvinna med småbarn har svårare att starta företag än en man med småbarn. Det är svårare för en kvinna att få tillträde till inkubatorprogram. En man kan riskera att få sämre rådgivning för att man som rådgivare upplever honom som mer självsäker och därför tror att han redan kan. Det finns en risk att man som rådgivare bländas av en mans attityd och därmed inte ställer nödvändiga frågor. 15 Attityder, normer och värderingar

16 4. Genom att besvara följande frågor får du möjlighet att fundera över dina erfarenheter som rådgivare och hur du själv resonerar. Vad har du själv för uppfattning om hur man skapar ett framgångsrikt företag? Vilka egenskaper anser du vara extra viktiga hos en blivande företagare? Vilken kunskap är viktigast tycker du för att lyckas som företagare? Vad förknippar du främst med män som företagare? 16

17 Vilka är branscherna där män driver företag enligt dina erfarenheter? Vilka är branscherna där kvinnor driver företag enligt dina erfarenheter? Hueagerar du när en man vill starta företag i en typisk kvinnlig bransch? Hueagerar du när en kvinna vill starta företag i en typisk manlig bransch? Hur gör du själv för att få mer omvärldskunskap och därmed vidga dina egna perspektiv? 17 Attityder, normer och värderingar

18 5. Reflektera över, enligt dina erfarenheter, om du tycker att det generellt finns en skillnad mellan män och kvinnor i följande avseenden: Hur förberedda de är inföådgivningen? Hur de presenterar sin affärsidé? Vilka förväntningar de har på sitt företagande? Skälet till att de vill starta företag? Vilken hjälp/stöttning de skulle vilja ha innan de startar sitt företag? Vilka frågor kunden ställer? Hur du gör för att uppmuntra kunden att gå vidare? Vilken företagsform du som rådgivare rekommenderar? 18

19 Ja Nej Bemöter du kunderna olika beroende på om de är kvinnor eller män? Skulle du kunna agera annorlunda för att ännu bättre möta kundens behov. Exemplifiera med situationer som du kommer att tänka på. _ Skulle du kunna agera annorlunda för att ännu bättre möta kundens behov? 19 Attityder, normer och värderingar

20 Förslag på avslutande frågor till kunden och frågor för egenreflektion 20

21 Avslutande frågor till kunden För att försäkra dig om att alla oavsett kön får den hjälp de önskar kan varje rådgivningssamtal avslutas med följande fem frågor till kunden. Haesonemanget med mig stärkt dig i din affärsidé och stärkt dig i att komma dit du vill med ditt företagande? Kan du se framför dig vad som kommer krävas av dig för att komma vidare med dina planer? Har du fått bättre kunskap när det gälleegelverket och det administrativa runt företagande efter samtalet med mig? Vad ser du framför dig när det gäller ditt företagande? Om 1 år? Om 5 år? Synpunkter på vårt samtal har du känt dig bekväm och fått sagt vad du vill säga? Frågor för egenreflektion Du kan efter varje rådgivningssamtal själv reflektera kring ett par frågor för att på så sätt få in ett genus- och jämställdhetsperspektiv i ditt arbetssätt. Ja Nej Om du träffade en man, tror du att du hade gjort en annan bedömning om det i stället varit en kvinna? Om du träffade en kvinna, tror du att du hade gjort en annan bedömning om det varit en man? Tycker du att du hade tillräcklig kunskap om branschen för att kunna ge bra hjälp? Kunde kunden få hjälp av dina nätverk? Upplevde du att kunden blev medveten om vad som krävs för att lyckas i sin roll som företagare? Upplevde du att kunden kom till sin rätt och fick svar på sina frågor? Kunde du hjälpa kunden att få nya perspektiv? 21 Avslutande frågor till kunden och frågor för egenreflektion

22 Jämställdhetsintegrering i organisationen Ett verkligt förändringsarbete förutsätter en vilja till förändring hos ledningen... 22

23 Jämställdhetsintegrering ett ledningsverktyg Ett verkligt förändringsarbete som möjliggör att jämställdhet integreras i verksamheten på alla nivåer förutsätter en vilja till förändring hos ledningen. Utan formella beslut i ledningen om att organisationen skall integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten är det svårt för enskilda rådgivare att förändra. Det krävs att organisationen har en värdegrund som främjar jämställdhet. Alla formella beslut som kommuniceras via organisationens styrdokument får genomslagskraft. Genom dessa säkerställs att rådgivarna får legitimitet att arbeta jämställdhetsintegrerat. Man säkerställer också att de får kontinuerlig fortbildning i ämnet så att kompetensen finns hos alla rådgivare. Följ upp resultaten Genomför åtgärderna Formulera mål och åtgärder Grundläggande förståelse Undersök förutsättningarna Kartlägg och analysera Planera och organisera Inventera verksamheten 23 Jämställdhetsintegrering i organisationen

24 Utan ett vitalt näringsliv faller välfärden. Sverige behöver fler före tag are som kan bidra till innovationer och nya företag. Hur kan företagarrådgivningen bidra till en sådan utveckling? Genom att företagarrådgivarna vidgar sina vyer och ser morgondagens behov som grund för framtidens företagare, säger Louise Heime, Projektledare för Jämställdhetsintegrering i rådgivarorganisationer. För många rådgivare innebär det också att man öppnar sig för att den traditionella bilden av att företagaren är en medelålders svensk man nyanseras. De ser att det lika gärna kan vara en kvinna och att kvinnors företagsidéer kan skilja sig från den traditionella. Det kanske inte är lika många produktionsföretag utan snarare fler tjänste företag som startas av kvinnor. Och kvinnor kanske inte startar i så stor skala som män utan växer långsammare eller nöjer sig med att vara soloföretagare. Det ställer krav på rådgivarna att kunna möta alla kunder med öppna ögon och ge stöd åt alla utifrån var och ens behov och förutsättningar. Genom projektet har Louise haft möjlighet att möta många rådgivare och tagit del av tankar kring huådgivarna kan bli ännu bättre på att möta morgondagens företagare. Det haesulterat i två nya metodmaterial för utbildning och jämställdhetsintegrering. Det ena är detta arbetshäfte och det andra är ett webbverktyg Arbetshäftet kompletterar den tidigare framtagna Idébok erfarenheter och tips för att främja jämställd företagarrådgivning. Båda utbildningsmaterialen har arbetats fram efter ingående samtal med personer som arbetar som företagarråd givare i det offentligfinansierade främjandesystemet. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket. 24

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Varför jämställdhetsintegrera satsningar på företagande? Sverige behöver fler nya och fler konkurrenskraftiga företag. För att bidra

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

Män och normer inom vård och omsorg

Män och normer inom vård och omsorg Män och normer inom vård och omsorg Två delrapporter: Befintlig kunskap om obalans mellan könen Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden Befintlig kunskap om obalans mellan könen (SCB-statistik

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län ,

Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län , Linda Carlsson Processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län 019-602 63 68, 070-612 63 68 linda.carlsson@regionorebrolan.se VO-College Örebro län hemsida VO-College Örebro läns Facebooksida Sök: Vård-

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vägen till VO-branschen

Vägen till VO-branschen Vägen till VO-branschen De flesta flickor/kvinnor vi frågade har alltid vetat pojkar/män uttryckte ofta att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket: Jag jobbade som kakelsättare men

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Erfarenheter från: Glesbygdeverket Mittuniversitetet Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Innehåll: Vad är kvinnors företagande? Bilder & Attityder Fakta & fönster: exempel från rapport juni

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Fler män i förskolan blir det jämställt då?

Fler män i förskolan blir det jämställt då? Fler män i förskolan blir det jämställt då? Aktuell Skolpolitik 2017 Piteå 30/8 2017 Per-Håkan Taavo förskollärare Urban Eriksson förskollärare Tobias Skogsberg barnskötare Vår bakgrund 2014 startade vi

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Barns lärande med barns bästa för ögonen

Barns lärande med barns bästa för ögonen Barns lärande med barns bästa för ögonen Lärgruppsplan Har du barnets bästa för ögonen? Det här är en lärgruppsplan till filmerna om Barns lärande med barns bästa för ögonen. Den är indelad i tre avsnitt,

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För pedagogisk omsorg, förskola, grundskola F 9, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, fritidshem och övriga enheter

Jämställdhetsgaranti. För pedagogisk omsorg, förskola, grundskola F 9, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, fritidshem och övriga enheter Jämställdhetsgaranti 2014/15 För pedagogisk omsorg, förskola, grundskola F 9, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, fritidshem och övriga enheter Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Christer Jonsson Om mig Universitetslektor i FEK med inriktning på organisering och marknadsföring Undervisat mycket kring marknadsföring

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

KVINNOFÄLLOR I SVERIGE 2014

KVINNOFÄLLOR I SVERIGE 2014 KVINNOFÄLLOR I SVERIGE 2014 Tack Tillväxtverket! Kvinnors Entreprenörskap Sverige 3.0 är Sveriges första och enda kärleksfulla revolution som kommer att verka för att förändra, förädla och förbättra förutsättningar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer