Arbetsbok. För ökat jämställdhets perspektiv vid företagarrådgivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsbok. För ökat jämställdhets perspektiv vid företagarrådgivning"

Transkript

1 Arbetsbok För ökat jämställdhets perspektiv vid företagarrådgivning 1

2 Tillväxtverket har finansierat detta projekt och målet är att rådgivarorganisationerna inom det offentliga främjandesystem et skall ha ett jämställd - hetsintegrerat arbetssätt. Detta metodmaterial är framtaget i projektet Jämställdhetsintegrering i rådgivarorganisationer. FINANSIÄR: TILLVÄXTVERKET PROJEKTTID: PROJEKTÄGARE: Winnet Västra Götaland, Regionalt ResursCentra för jämställd tillväxt och utveckling PROJEKTLEDARE: Louise Heime FÖRFATTARE: Louise Heime/Carina Larusson/Jan Cedmark TRYCK: Arkitektkopia, Göteborg, 2012 GRAFISK FORM: Träd Reklam 2

3 Innehåll Introduktion och bakgrund...4 Checklista...8 Attityder, normer och värderingar Förslag på avslutande frågor till kunden och frågor för egenreflektion...20 Jämställdhetsintegrering i organisationen

4 4 Introduktion och bakgrund

5 Förord Tillväxtverket har finansierat detta projekt och målet är att rådgivarorganisationerna inom det offentliga främjandesystemet skall ha ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Vad är gjort tidigare Många projekt har genomförts där man kartlagt hur det ser ut och däesultatet varit förslag på åtgärder för att åstadkomma jämställdhetsintegrering. I detta projekt har vi tagit fram verktyg som är tänkta att underlätta att gå från ord till handling. Varför detta projekt De flesta rådgivare vill möta kvinnor och män utifrån ett jämställt perspektiv men känner att de ibland kommer till korta. Många har saknat kunskaper och verktyg som kan hjälpa dem att integrera jämställdhetsperspektivet i rådgivningen. Vilka verktyg Vi har utarbetat två pedagogiska verktyg föådgivning med ett jämställdhetsperspektiv. Metodmaterialet Arbetsbok för ökat jämställdhetsperspektiv vid företagarrådgivning samt ett webbaserat verktyg Båda materialen är framtagna efter ingående samtal med personer som arbetar som rådgivare i det offentliga främjandesystemet. När kan metodmaterialet användas Metodmaterialet kan användas såväl i den kontinuerliga kompetensutvecklingen av medarbetare/uppdragstagare som när nya personer skall börja arbeta som rådgivare. Hur kan metodmaterialet användas Metodmaterialet fungerar som självständigt utbildningsmaterial men kan också användas som ett arbetsmaterial tillsammans med en tidigare produktion Idéboken som belyser viktiga områden för jämställd rådgivning. 5 Introduktion och bakgrund

6 Arbetsboken innehåller både checklistor och processfrågor som bearbetar normer och värderingar. Den kan därför användas enskilt och i grupp. Många av frågorna tjänar på en gemensam bearbetning så att frågorna blir synliggjorda utifrån olika synsätt. Det är en fördel om man tar upp delar av detta till diskussion och tanke utbyte med sina kolleger med jämna mellanrum för att reflektera kring hur egna normer/värderingar påverkaådgivningen i mötet med kvinnor och män. Genom att diskutera och reflektera med kolleger kommer man successivt att utveckla sin kompetens och förbättra förmågan att möta kunder med olika typer av företagsidéer. Inledning Regeringen satsar på olika sätt medel för att öka andelen kvinnor som är företagare. Det är en angelägenhet ur flera olika aspekter. Framförallt för att drygt 70 % av alla företagare är män och knappt 30 % är kvinnor. I ett långsiktigt hållbart samhälle behöver detta utjämnas så att allas kompetens ges utrymme. Affärsrådgivare som möter morgondagens företagare är viktiga aktörer för att realisera politikernas mål att öka andelen kvinnor som startar företag. Dagens och morgondagens företagare är kvinnor och män som ofta har nyskapande affärsidéer och verkar i såväl traditionella som i nya framväxande branscher. Med mer kunskap och medvetenhet om dina egna och andras föreställningar kring företagande kan du förstå och på bästa sätt möta dina kunder oavsett om det är en kvinna eller man. På motsvarande sätt kan vi reflektera kring vad vi har för föreställningar när det gäller unga och äldre personer, personer med utländsk bakgrund eller med svensk bakgrund osv. Detta metodmaterial är tänkt att få igång en tankeprocess hos dig att vända på perspektiven. Avsikten är att väcka nya tankar och hjälpa dig att ställa nya frågor. 6

7 Vänd på perspektiven. Ställ nya frågor. Reflektera över ditt tankemönster. 7 Introduktion och bakgrund

8 8 Checklista

9 Man kan börja med en grundläggande checklista för att se om man har ett integrerat jämställdhetsperspektiv i organisationen. Ja Nej Jämställdhetsintegrering Finns det formulerade mål när det gäller jämställdhet i era verksamhetsdokument? Innehåller handlingsplanen åtgärder som leder till målet? Finns det uppföljning internt i organisationen för att säkerställa måluppfyllnad? Finns det extern uppföljning av verksamheten från finansiärer? Mäter er organisation om ni har lyckats uppnå era jämställdhetsmål? Följer ni upp antal besökare kvinnor/män, antal som startar företag kvinnor/män, antal som driver företag efter två år kvinnor/män. Även branschvisa uppställningar är intressanta att följa. Får ni den fortbildning ni behöver för att kunna ge rådgivning till kvinnor och män på lika villkor? Kunder * Har ni satt upp mål för antalet kunder per år, uppdelat på kvinnor och män? Har ni en strategi för att öka andelen kvinnor eller män om det är obalans i antal bland dem som söker era tjänster? Marknadsföring och kommunikation* Har ni marknadsföringsmaterial som attraherar både kvinnor och män? Arrangerar ni marknadsföringsaktiviteter för att nå ut till fler kvinnor med företag/företagsidéer med era tjänster? Synliggör ni kvinnors företagande i era kontakter med media? Service och rådgivning* Erbjuder ni skräddarsydda tjänster, som passar både kvinnor och män, för att möta den enskilde kundens behov? Erbjuder ni kunderna ett brett utbud av tjänster och personlig service, som passar både kvinnor och män med företag/ företagsidéer? Söker ni aktivt efter samarbetspartners som kan bredda ert tjänsteutbud, så att ni attraherar både kvinnor och män med era tjänster? (*Ur Kunden i fokus, Tillväxtverket 2010) 9 Checklista

10 Attityder, normer och värderingar 10

11 1. Vad anses vara typiskt för kvinnor respektive män? Vi lever i en tillvaro som skapar normer och vi har själva värderingar som vi inte alltid är medvetna om. Det kan röra sig om vad som skapar identitet hos kvinnor och män lika väl som vilka egenskaper kvinnor och män har. Detta kan i sin tur leda fram till föreställningar om vilka yrken och arbetsuppgifter som är lämpliga för kvinnor respektive män. Vi talar ofta om manligt och kvinnligt som om det är en uppsättning egenskaper som kännetecknar könstillhörighet snarare än individer. Dessa föreställningar kan leda till att vi bemöter kvinnor och män olika utifrån kön, när vi tror att vi bemöter alla utifrån individens egna förutsättningar. Olika ord är i vår kultur manligt respektive kvinnligt kodade. För att inleda en process hos dig själv som rådgivare kan du fundera över vilka egenskaper du förknippar med kvinnoespektive män. Markera de ord som du förknippar med kvinnor. Ja Nej oberoende feg impulsiv målmedveten uthållig modig rationell beslutsam mångsidig viljestark djärv stark osäker kreativ simultankapacitet känslosam empatisk vetgirig Ser du någon röd tråd i hur du har markerat kvinnors egenskaper? 11 Attityder, normer och värderingar

12 2. Vad anses vara typiskt för kvinnors respektive mäns företagande? För att fördjupa insikten om våra föreställningar om kvinnors och mäns företagande kan du markera fem ord som du tror förknippas med kvinnors företag och fem ord som du tror förknippas med mäns företag. tjänsteföretag levebrödsföretag pengar konsult it-kunskap microlån försiktig språkkunskap hälsocoach näringsverksamhet strukturerat nätverk deltid/kombinatör vård och omsorg ung och oerfaren affärsmässig tillverkningsföretag tillväxtföretag passion hantverkare språkkunskap 10-miljonerslån framåt it-kunskap app- konstruktör hobbyverksamhet löst nätverk 24 timmar/dygn tekniska innovationer ung och lovande förverkliga drömmar Ja Nej Ser du någon röd tråd i skillnader mellan kvinnors och mäns företagande? Överensstämmer detta med din egen uppfattning? Om inte, vad är skillnaderna? Är någon av bilderna mer positiv än den andra? Vilken? 12

13 3. Hög status och låg status? Du kan med hjälp av nedanstående ord reflektera över vilka termer som förknippas med hög status respektive låg status. Markera dem som du anser ha hög status. ekonomisk förening, handelsbolag, aktiebolag, enskild firma, kommanditbolag tillväxtföretag, levebrödsföretag, innovationsföretag, forskningsbaserat företagande export/import, detaljhandel, grossist, lokal marknad, tjänsteföretag, produktionsbolag hotell och restaurang, industri, handel, bygg, sjöfart, jord och skogsbruk fotterapeut, frisör, hushållsnära tjänster, säljare, it-tjänster, webbutik, snickare, elektriker, skådespelare, bilmekaniker, kontor, ekonom, läkare, jurist, affärsbiträde, hälsocoach Tänk gärna vidare utifrån dina egna erfarenheter och lista andra yrken och branscher som anses ha hög status respektive låg status. Ja Nej När du har markerat de olika termerna som förknippas med hög status kan du analysera dem. Finns det någon koppling till kvinnor eller män i de ord du har markerat? Kan detta i så fall påverka din rådgivning? Kan det finnas ett samband mellan kön, status och möjligheter till finansiering? 13 Attityder, normer och värderingar

14 4. Den könssegregerade arbetsmarknaden. Sverige har en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader. Endast 14 % av alla yrken är könsintegrerade, dvs utövas av lika många kvinnor som män. Här ser du branscher som domineras av kvinnoespektive män enligt den officiella statistiken. Markera vilka yrken/branscher du anser vara framtidsbranscher? Exempel på yrken/ branscher med en majoritet män verksamma: grävmaskinist, VVS-ingenjör, sjökapten, spelprogrammerare, fysiker, lastbilschaufför, fastighetsskötare, målare, lantbrukare, riskkapitalist, snickare, byggnadsarbetare, kirurg. Exempel på yrken/branscher med en majoritet kvinnor verksamma: sjuksköterska, skolkökspersonal, hemtjänstpersonal, massör, förskolelärare, barnmorska, kurator, barnläkare, butiksbiträde, sjukgymnast, veterinär, fotvårdsterapeut, översättare och tolk. Exempel på jämställda branscher, dvs lika många kvinnor som män verksamma: högskole- och universitetslärare, kulturarbetare, arkitekt, skådespelare, läkare, journalist, kemist, revisor. Ja Nej Ser du en trend att kvinnoespektive män gör könsöverskridande val av yrken och branscher? Ser du något mönster att framtidsbranscher är mansdominerade, kvinnodominerade eller könsintegrerade? Endast 14 % av alla yrken är könsintegrerade, dvs utövas av lika många kvinnor som män. 14

15 3. Vilka föreställningar finns om företagande? Vi vet att det finns föreställningar och normer inom alla områden i samhället och vi omfattas av dem utan att alltid vara medvetna om det. Ibland kan det vara bra att synliggöra dem. Här följer några frågor som du kan besvara med ja eller nej. Ja Nej Man kan med framgång driva företag på deltid, dvs vara kombinatör? För att lyckas som företagare måste man vara beredd att jobba jämt. Det är lättare för män att få banklån än för kvinnor. Det är ovanligt med innovationer i tjänsteföretag. Det är vanligt att kvinnors företag växer organiskt. Det är fler män än kvinnor som satsar på tillväxtföretag redan från start. Män anses mindre kapabla än kvinnor att starta en förskola. Kvinnor anses mindre kapabla än män att starta en bilverkstad. Män anses ha bättre ekonomiska förutsättningar att starta företag än kvinnor. Kvinnor anses ha sämre tidsmässiga förutsättningar att starta företag än män. En kvinna med småbarn har svårare att starta företag än en man med småbarn. Det är svårare för en kvinna att få tillträde till inkubatorprogram. En man kan riskera att få sämre rådgivning för att man som rådgivare upplever honom som mer självsäker och därför tror att han redan kan. Det finns en risk att man som rådgivare bländas av en mans attityd och därmed inte ställer nödvändiga frågor. 15 Attityder, normer och värderingar

16 4. Genom att besvara följande frågor får du möjlighet att fundera över dina erfarenheter som rådgivare och hur du själv resonerar. Vad har du själv för uppfattning om hur man skapar ett framgångsrikt företag? Vilka egenskaper anser du vara extra viktiga hos en blivande företagare? Vilken kunskap är viktigast tycker du för att lyckas som företagare? Vad förknippar du främst med män som företagare? 16

17 Vilka är branscherna där män driver företag enligt dina erfarenheter? Vilka är branscherna där kvinnor driver företag enligt dina erfarenheter? Hueagerar du när en man vill starta företag i en typisk kvinnlig bransch? Hueagerar du när en kvinna vill starta företag i en typisk manlig bransch? Hur gör du själv för att få mer omvärldskunskap och därmed vidga dina egna perspektiv? 17 Attityder, normer och värderingar

18 5. Reflektera över, enligt dina erfarenheter, om du tycker att det generellt finns en skillnad mellan män och kvinnor i följande avseenden: Hur förberedda de är inföådgivningen? Hur de presenterar sin affärsidé? Vilka förväntningar de har på sitt företagande? Skälet till att de vill starta företag? Vilken hjälp/stöttning de skulle vilja ha innan de startar sitt företag? Vilka frågor kunden ställer? Hur du gör för att uppmuntra kunden att gå vidare? Vilken företagsform du som rådgivare rekommenderar? 18

19 Ja Nej Bemöter du kunderna olika beroende på om de är kvinnor eller män? Skulle du kunna agera annorlunda för att ännu bättre möta kundens behov. Exemplifiera med situationer som du kommer att tänka på. _ Skulle du kunna agera annorlunda för att ännu bättre möta kundens behov? 19 Attityder, normer och värderingar

20 Förslag på avslutande frågor till kunden och frågor för egenreflektion 20

21 Avslutande frågor till kunden För att försäkra dig om att alla oavsett kön får den hjälp de önskar kan varje rådgivningssamtal avslutas med följande fem frågor till kunden. Haesonemanget med mig stärkt dig i din affärsidé och stärkt dig i att komma dit du vill med ditt företagande? Kan du se framför dig vad som kommer krävas av dig för att komma vidare med dina planer? Har du fått bättre kunskap när det gälleegelverket och det administrativa runt företagande efter samtalet med mig? Vad ser du framför dig när det gäller ditt företagande? Om 1 år? Om 5 år? Synpunkter på vårt samtal har du känt dig bekväm och fått sagt vad du vill säga? Frågor för egenreflektion Du kan efter varje rådgivningssamtal själv reflektera kring ett par frågor för att på så sätt få in ett genus- och jämställdhetsperspektiv i ditt arbetssätt. Ja Nej Om du träffade en man, tror du att du hade gjort en annan bedömning om det i stället varit en kvinna? Om du träffade en kvinna, tror du att du hade gjort en annan bedömning om det varit en man? Tycker du att du hade tillräcklig kunskap om branschen för att kunna ge bra hjälp? Kunde kunden få hjälp av dina nätverk? Upplevde du att kunden blev medveten om vad som krävs för att lyckas i sin roll som företagare? Upplevde du att kunden kom till sin rätt och fick svar på sina frågor? Kunde du hjälpa kunden att få nya perspektiv? 21 Avslutande frågor till kunden och frågor för egenreflektion

22 Jämställdhetsintegrering i organisationen Ett verkligt förändringsarbete förutsätter en vilja till förändring hos ledningen... 22

23 Jämställdhetsintegrering ett ledningsverktyg Ett verkligt förändringsarbete som möjliggör att jämställdhet integreras i verksamheten på alla nivåer förutsätter en vilja till förändring hos ledningen. Utan formella beslut i ledningen om att organisationen skall integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten är det svårt för enskilda rådgivare att förändra. Det krävs att organisationen har en värdegrund som främjar jämställdhet. Alla formella beslut som kommuniceras via organisationens styrdokument får genomslagskraft. Genom dessa säkerställs att rådgivarna får legitimitet att arbeta jämställdhetsintegrerat. Man säkerställer också att de får kontinuerlig fortbildning i ämnet så att kompetensen finns hos alla rådgivare. Följ upp resultaten Genomför åtgärderna Formulera mål och åtgärder Grundläggande förståelse Undersök förutsättningarna Kartlägg och analysera Planera och organisera Inventera verksamheten 23 Jämställdhetsintegrering i organisationen

24 Utan ett vitalt näringsliv faller välfärden. Sverige behöver fler före tag are som kan bidra till innovationer och nya företag. Hur kan företagarrådgivningen bidra till en sådan utveckling? Genom att företagarrådgivarna vidgar sina vyer och ser morgondagens behov som grund för framtidens företagare, säger Louise Heime, Projektledare för Jämställdhetsintegrering i rådgivarorganisationer. För många rådgivare innebär det också att man öppnar sig för att den traditionella bilden av att företagaren är en medelålders svensk man nyanseras. De ser att det lika gärna kan vara en kvinna och att kvinnors företagsidéer kan skilja sig från den traditionella. Det kanske inte är lika många produktionsföretag utan snarare fler tjänste företag som startas av kvinnor. Och kvinnor kanske inte startar i så stor skala som män utan växer långsammare eller nöjer sig med att vara soloföretagare. Det ställer krav på rådgivarna att kunna möta alla kunder med öppna ögon och ge stöd åt alla utifrån var och ens behov och förutsättningar. Genom projektet har Louise haft möjlighet att möta många rådgivare och tagit del av tankar kring huådgivarna kan bli ännu bättre på att möta morgondagens företagare. Det haesulterat i två nya metodmaterial för utbildning och jämställdhetsintegrering. Det ena är detta arbetshäfte och det andra är ett webbverktyg Arbetshäftet kompletterar den tidigare framtagna Idébok erfarenheter och tips för att främja jämställd företagarrådgivning. Båda utbildningsmaterialen har arbetats fram efter ingående samtal med personer som arbetar som företagarråd givare i det offentligfinansierade främjandesystemet. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket. 24

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Vart tar kvinnorna vägen?

Vart tar kvinnorna vägen? Vart tar kvinnorna vägen? (De gör i alla fall inte karriär inom livsmedelsbranschen) Om vi ser de stora företagen då: uppe i toppen sitter det ju bara karlar, precis som det är överallt annars. Men i produktionen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer