PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX"

Transkript

1 PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

2 Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja utåtriktad verksamhet som uppfyller förbundets syfte, och därmed bli något av en paraplyorganisation för verksamheter. Utredningen är nu klar med sitt arbete, och lämnar med varm hand över den här rapporten till styrelsen. Utredningen utgick från följande frågeställningar: - Hur kan förbundet bäst stödja föreningar som gör eller vill göra syftesuppfyllande, utåtriktad verksamhet? - Vilken typ av stöd vill vi erbjuda dessa föreningar och hur kan det stödet utformas? - Hur bör förbundets organisationsstruktur se ut för att ta hand om dessa föreningar? Utredningen tillsattes för att förhoppningsvis kunna bidra med en pusselbit i styrelsens arbete med att få Förbundet Unga Forskare att främja ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik, samt dess roll i samhället på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Förbundet har traditionellt sett själv ägt en hel del utåtriktad verksamhet, men aldrig gett något organiserat stöd åt till exempel en förening som vill genomföra något liknande, eller haft något program för att stötta nya idéer. För att försöka fylla den luckan tillsattes alltså den här utredningen. Utredningen lägger sammanfattningsvis följande förslag till beslut till förbundsstyrelsens femte möte 2010: Att Att i verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår ta upp frågan om att utveckla förbundets stöd till syftesuppfyllande, utåtriktade verksamheter. rekommendera nästa styrelse att använda sig av utredningen som underlag i nedbrytningen av verksamhetsplanen. Till utredningen finns en sluten bilaga, bilaga C. Den har gjorts i förtroende med en tredje part, och kan inte lämnas fritt tillgänglig på internet. Den finns istället att läsa för förbundets medlemmar på förbundskansliet. Trelig läsning! Andreas Svensson, David Ebbevi, Rikard Ahrgren, Sara Magnusson Gmail, den 26 oktober Den (o)konstnärliga framsidan står Andreas Svensson för, och texten som står att läsa på runstenen är följande: Uti denn wharma Försommar anno 2010 utsåges Dafvid den Tappere, Richkard dehn Stollte, Saara dhen filitige ock Andereas denn Kompethentte at Utrede hurufvida foerbbundet kunno ahrbeta med at gifva stöhd åt duglige förrenihngar. 2

3 Innehållsförteckning Förord och bakgrund... 1 Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 Förutsättningar... 5 Förbundets stöd till olika verksamheter idag... 5 De nationella verksamhetsgrupperna... 5 Verksamhet som bedrivs i föreningsform... 5 En kartläggning av möjliga stöd att ge till olika typer av verksamheter... 6 Strategi... 8 Det ultimata stödet till verksamheter... 8 Inkubator... 8 Pengar eller inte?... 8 Vem ska få stöd?... 9 Organisationsfrågorna... 9 Utredningens förslag på beslut

4 Inledning Utredningsgruppens arbetsgång återspeglas i rapportstrukturen, och börjar med en kartläggning av det stöd som vi idag ger till syftesuppfyllande, utåtriktad verksamhet. Sedan följer ett avsnitt där ytterligare stöd listas, som vore möjligt att ge. I den avslutande delen ger utredningen sin syn på vilket stöd man anser vore lämpligt att prioritera att ge i en framtid, med korta kommentarer om hur en lämplig organisation kring varje stöd skulle kunna se ut. Anledningen att utredningen har valt att inte gå in djupare på den sista punkten är att det är frågor som i den nuvarande organisationsstrukturen skulle ligga på generalsekreterarens bord, och därför är det inget som styrelsen behöver ta beslut kring, och det behöver därför inte ingå i beslutsunderlaget. För att kunna diskutera kring olika situationer och behov av stöd hos utåtriktade, syftesuppfyllande verksamheter har utredningen valt att dela in verksamheterna enligt följande definitioner: Komplexa verksamheter, som kännetecknas av att: Många personer arbetar med verksamheten Verksamheten har ett nationellt eller internationellt perspektiv Verksamheten är utspridd i tid och/eller rum, till exempel pågår under en längre tid på olika orter. Enkla verksamheter, som kännetecknas av att: Få personer arbetar med projektet Regionalt eller lokalt perspektiv Verksamhet som är tydligt avgränsad i tid och rum Imaginära verksamheter, som är verksamheter som bara befinner sig på idéstadiet, och där idén finns hos någon som vill genomföra den. Indelningen är på intet sätt väldefinierad och entydig, men är trots det den mest meningsfulla som utredningen kunde hitta. Ett centralt begrepp i rapporten är begreppet utåtriktad, syftesuppfyllande verksamhet. Med det menas verksamhet som primärt riktar sig till tredje personer (alltså varken till förbundet eller till verksamhetens utförare) och där syftet med verksamheten ligger inom ramen för förbundets syfte. Till grund för många slutsatser ligger de intervjuer som redovisas i Bilaga A, B och C, där bilaga A är de intervjuer som gjorts inom förbundet, och bilaga B och C är analyser av och intervjuer med aktörer utanför förbundet. 4

5 Förutsättningar Förbundets stöd till olika verksamheter idag Förbundet ger idag stöd till syftesuppfyllande och utåtriktad verksamhet i två olika fall; dels de nationella verksamhetsgrupperna, och dels föreningar som bedriver sådan verksamhet. Alla föreningar får dock samma typ av stöd oavsett vilken typ av verksamhet de bedriver. De nationella verksamhetsgrupperna Det är i huvudsak detta stöd som förbundet, i olika begränsningar, erbjuder till de nationella verksamhetsgrupperna idag: - Arbetsledning av projektledare - Personlig utveckling av projektledare - Använda förbundets varumärke - Projektledarnätverk - Ordförandenätverk - Kick offen - Julmiddagen - Ekonomisk administration - Övrig administrativ hjälp (utskick, hemsida...) - Låna kansliet för möten/sömn/laga mat/datorer/kopiering - Likviditet - Låna kungliga vetenskapsakademins lokaler för träffar med sponsorer etc. - Hjälp med att hitta extern finansiering Verksamhet som bedrivs i föreningsform Det stöd som förbundet erbjuder föreningar idag är: - Föreningsstöd, 2000 kr + 50 kr/medlem för de första 50 medlemmarna, 25 kr/medlem därutöver. - TEND-handboken - Riksstämman (möta andra/inspiration) - Möjlighet att söka bidrag från utvecklingsfonden (inom något år) 5

6 En kartläggning av möjliga stöd att ge till olika typer av verksamheter Med hjälp av intervjuer med några projektledare inom förbundet och diskussioner inom utredningsgruppen har utredningen försökt att sammanställa en uttömmande uppräkning av stöd som skulle vara meningsfullt att ge. Tabell 1 Mottagare: Verksamheten/Projektet Typ av stöd Ekonomiskt bidrag Hjälp att nå deltagare Administrativ hjälp med bokföring, fakturering etc Administrativ hjälp med annat än ekonomi Använda förbundets varumärke Möteslokal Material Mottagare: Projektledaren eller projektgruppen Typ av stöd Motivation Personlig utveckling Inspiration Organisations- och ledarkunskaper Metod att ge stödet Föreningsbidrag enligt nuvarande modell Ytterligare bidrag á la förenings/ projektgruppsbidraget Möjlighet att söka bidrag hos Utvecklingsfonden Förlustgaranti (upp till ett visst belopp) Hjälp att söka bidrag hos tredje part Likviditet/lån Kanaler Annonsera i förbundets externa kommunikation Tillgång till kontaktlistor Låna/hyra ut kansliet Avtal med tredje part Låna KVA:s lokaler Få/köpa från förbundet Hjälp att hitta tredje part, sponsor, lämplig leverantör etc. Metod att ge stödet Nätverk Mentorskap Formella meriter (rekommendationsbrev etc) Belöning (middag etc) Utbildning Mentorskap Nätverk Nätverk Mentorskap Riktad kommunikation, t ex storytelling och utmärkelser Skräddarsydda hands-on-utbildningar Mer teoretiska kurser 6

7 Typ av stöd Administrativa kunskaper (budgetläggning etc) Arbetsledning Mottagare: Personer med nya idéer. Typ av stöd Inkubatorverksamhet Metod att ge stödet Mentorskap Kunskapsdatabas Skräddarsydda utbildningar Kunskapsdatabas Metod att ge stödet 7

8 Strategi Det ultimata stödet till verksamheter Utredningen anser att förbundet bör erbjuda alla stöd (men inte nödvändigtvis med alla metoder) i Tabell 1 till alla typer av verksamheter, med följande undantag: - Ekonomiska stöd diskuteras i ett senare kapitel - Behovet av administrativ hjälp (ej att förväxlas med kunskap om administration!), såväl kring ekonomi som övrigt, är endast är motiverat att ge till komplexa verksamheter. - Att hela projektgruppen bör få större utrymme i stödet när det gäller komplexa verksamheter, jämfört med enkla verksamheter, där endast projektet och projektledare/n/ bör stå i fokus. - Att erbjuda stöd med möteslokal och material är lägre prioriterat, men om omständigheterna tillåter bör även detta erbjudas. - En inkubatorverksamhet bör testas och utvärderas under nästa verksamhetsår. Inkubator En inkubator tar hand om nya idéer och hjälper dem att utvecklas till faktiska verksamheter och är i princip en kanalisering av delar av det stöd som gås igenom i tabell 1. Inkubatorn bör bestå av en grupp som tillsammans har - stor erfarenhet av Unga Forskares organisation - erfarenhet av att bedriva verksamhet i eller utanför Unga Forskare - stor kompetens om organisation, ledarskap och gruppdynamik - mycket stark förmåga att inspirera och motivera andra - många olika personligheter och synvinklar. De har till uppdrag att 1. sprida och förvalta Unga Forskares samlade kompetens 2. skapa en miljö för aktiva där de kan utveckla sina idéer till verksamhet. Då en inkubator snarare handlar om en form att kanalisera stöd än att det är ett stöd i sig, hjälper förutsättningarna inte utredningen att fullt ut svara på huruvida det är en lämplig form. Men då utredningen ser en stor potential i en inkubator rekommenderar utredningen att inkubatorn prövas och utvärderas under nästa verksamhetsår. Pengar eller inte? Mot bakgrund av de intervjuer och diskussioner som genomförts är det utredningens mening att pengar till verksamheter (utöver den kommande utvecklingsfonden), inte skulle vara kostnadseffektiv användning av förbundets resurser. Det finns stora möjligheter att söka pengar från tredje part, och utredningen vill istället ge de verksamhetsaktiva stöd för att de ska kunna söka pengar. Det leder till mer långsiktiga lösningar och verksamheter. 8

9 Frågan om vi kan erbjuda likviditet, i praktiken ett lån, är tekniskt inte helt okomplicerad, och går stick i stäv med förbundets nuvarande riktlinjer kring ekonomihantering. Utredningen har heller inte lyckats hitta något egentligt svar på frågan hur mycket ett sådant stöd skulle vara värt, och tar därför inte ställning i frågan. Möjligheten att söka bidrag hos utvecklingsfonden för förbundets föreningar och distrikt finns alltid. Vem ska få stöd? De utåtriktade verksamheter bör få ta del av stöd från förbundet ska ha verksamhet som bidrar till att uppfylla förbundets syfte, alltså att genom organiserad fritidsverksamhet främja ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik, samt dess roll i samhället. Utredningen anser vidare att en verksamhet som tar del av stöd från förbundet också bör bidra till att stärka förbundets varumärke, och att det för en deltagare på en verksamhet med stöd från förbundet tydligt bör framgå att Förbundet Unga Forskare står bakom. Mer detaljerade frågor kring vilka verksamheter som är berättigade till stöd från förbundet, och på vilka villkor detta sker, låter utredningen besvaras av generalsekreteraren, om styrelsen väljer att anta utredningens förslag. Organisationsfrågorna Utredningen anser att utgångspunkten bör vara att allt stöd i första hand ska organiseras av ideella krafter och att erfarenheter som redan finns i förbundet ska utnyttjas väl, och aktivt byggas upp för att successivt kunna erbjuda ännu bättre stöd. Det innebär exempelvis att eventuella utbildningar i första hand bör hållas av ideellt engagerade i förbundet framför arvoderade föreläsare från en tredje part, och att ett mentorsprogram i första hand bör bestå av andra ideella, till exempel före detta projektledare. Anledningen till detta är dels att vi vill att Unga Forskare ska ha något unikt att erbjuda, vilket vi får om vi också själva förvaltar kunskaperna och metoderna vi lär ut (om vi använder tjänster från en tredje part kan vi aldrig bli bättre än vad den tredje parten är), och dels att det ideella arbetet är ett viktigt värde i förbundet. Utredningen föreslår dock två avsteg från ovanstående princip. Tills vidare bör anställda sköta: - Arbetsledning - Administration 9

10 Utredningens förslag på beslut Att Att i verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår ta upp frågan om att utveckla förbundets stöd till syftesuppfyllande, utåtriktade verksamheter. infoga paraplyutredningen bör användas som underlag i nedbrytningen av verksamhetsplan till måldokument i rekommendationsdokumentet. 10

11 Bilaga A Intervjuer inom förbundet Den här bilagan är en sammanställning av de intervjuer som gjordes med aktiva i förbundet, och som ligger till grund för utredningens slutsatser. Texterna är referat av det som de olika personerna har uppgett i intervjuerna. Alfred Nobel i Karlskoga - en idé som det aldrig gjordes nått med Idén om en läger med naturvetenskaps- eller tekniktema i Karlskoga hann aldrig bli särskilt utvecklad, men mycket är redan klart och det skulle krävas liten insats för att låta föreningar komma dit. Potentialen är stor. Ekonomin är dock svår, och det behövs en projektgrupp för att genomföra det. Det skrevs ett förslag till Riksstämman att utnämna en projektgrupp, vilket Riksstämman inte gjorde, så det hela rann ut i sanden. Frågorna var många; hur gör man? Vart ska man vända sig? Var ska man ses för att jobba? Sponsring? Vad är möjligt? Hur gör man? Det skulle behövas ett startkapital och kunskap. Förbundets aktuella status är oklart. Vart borde man ha vänt sig? Förbundsstyrelsen borde kunna ge sin välsignelse till idéer. Sniff - Ett projekt som föll strax innan tipping point Projektet var tänkt som en svensk motsvarighet till LIYSF, det vill säga ett sommarläger för kring 60 gymnasieelever med syfte att inspirera. Motivation hade behövts. Man hade ganska klar bild och ett första utkast till projektplan men orkade inte lyfta telefonen. Man kunde heller inte preliminärsöka pengar. Önskade stöd från Unga Forskare centralt om man inte skulle fått in finanasiering; det är svårt att ringa upp en sponsor när man inte ens kan garantera att projektet blir av. En viktig fråga är kring sponsorer - hur går man tillväga? Man behövde också diskutera hur projektplanen skulle läggas upp. En önskan är att efter att ha hittat en idé få prata med samordnare, sedan jobba på det några veckor och återigen träffa samordnare, och kontinuerligt fortsätta med möten, feedback och återkoppling. En hemsida med såhär gjorde vi -berättelser hade också varit önskat, likaså möjlighet att träffa andra som också håller på att utveckla en idé. 11

12 RAYS for excellence - ett projekt med god potential att bli verklighet För att förbundet ska stödja den blivande sommarforskarskolan RAYS med storslagna visioner så finns följande önskemål: - Kontakter. Hjälp med att bli presenterad för presumtiva finansiärer. ("Som nationell paraplyorganisation vore det en dröm för mig om ni kunde assistera i arbetet med att presentera mig för tänkbara finansiärer, tex på universitet och företag i Stockholmsområdet.") - En arbetsförmedling. En tydlig plats på hemsidan där olika möjligheter att engagera sig annonseras; skulle gärna se att tex. föreningar kunde annonsera ut att de behöver hjälp. - Hjälp med att rekrytera forskare till projekt. - Möjlighet att utnyttja förbundets kontaktlärarregister och/eller samordna lite annonsering om att man kan delta i RAYS. - Stöd och hjälp med att utveckla workshops/föreläsningar/evenemang. Särkskilt med tema ledarskap och ansvar i en forskningskontext. Göteborgs vetenskapsforum andra året av ett lyckat koncept Göteborgs vetenskapsforum 2009 var några dagar med ett 50-tal deltagare där naturvetenskap stod i fokus, med studiebesök, seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter. Projektet utfördes efter ett koncept som hade genomförts även 2008, och resultatet blev mycket lyckat. Såhär i efterhand ser en av projektladarna att det stöd man hade behövt hade varit: - Möjligheter till nätverk, som ger inspiration, kompetens och coaching (att träffa andra i samma situation). - Handledare med erfarenhet som har gjort något liknande - Möjlighet att kunna tala om i samarbete med Förbundet Unga Forskare (men det ska dock inte vara förbundet som är avsändaren). - Möjlighet att använda sig av förbundets kanaler som marknadsföring (men förbundet ska inte vara avsändare.) - Några tusen till i ett bidrag hade ändå inte höjt kvaliteten på vetenskapsforum Utställningen Unga Forskare - En komplex verksamhet med många år på nacken Utställningen Unga Forskare är en nationell projektgrupp, och en verksamhet som är äldre än förbundet själv. Utställningen låter flera hundra elever ställa ut sina vetenskapliga projektarbeten och få dem bedömda av en kvalificerad jury. Verksamheten är fördelad på många orter och helger, och projektet omsätter totalt närmare en miljon kronor. Det stöd som utställningen får idag finns sammanfattat i kapitlet Förbundets stöd till olika verksamheter idag. Vilket stöd behöver man mest? Detta skiljer sig mycket från år till år beroende på vilken erfarenhet och kompetens gruppen samt projektledaren besitter. Kompetensutveckling är mycket viktigt då utställningen har vuxit de senaste 5 åren i rad. Det ekonomiska stödet har historiskt och är fortfarande oerhört viktigt. Det är en kärnpunkt i utställningens verksamhet och mycket energi läggs varje år på att söka medel. Detta beror dock i mångt och mycket på att 12

13 förbundet skapat en säkerhet för utställningen vilket tidigare inte har inneburit att man aktivt arbetat för ekonomiskt självständighet. Vilket stöd behöver man minst? Kick-offen erbjuder främst mervärde till förbundets övriga medlemmar att få insyn i utställningen. Det är naturligtvis intressant för projektgruppen att träffa och nätverka med övriga förbundet men det är inte nödvändigt på samma sätt som ovanstående rubrik. Likaså Riksstämman. 13

14 Bilaga B Intervjuer utanför förbundet Den här bilagan är en sammanställning av de erfarenheter kring stöd som utredningen hämtat från organisationer utanför förbundet. Allmänt Organisationsstrukturen med föreningar som går tillsammans och bildar ett riksförbund är vanlig i Sverige och medför att även andra ungdomsorganisationer funderat över vilka mervärden de kan erbjuda sina medlemsföreningar. Gemensamt för många organisationer är att de erbjuder en årlig summa pengar till föreningar medlemmar i organisationen, runt 2000 kr. Informationsmaterial om organisationen och hur man driver en förening tillhandahålls också av flera organisationer, samt någon form av föreningsutbildning. Uppdelningen av föreningar i utåtriktad respektive inåtriktad verksamhet är speciell för Unga Forskare och användas inte av andra organisationer, som istället oftast har ett gemensamt stöd till alla medlemmar/föreningar. Nätverket Sip - En fallstudie Nätverket Sip - Samhällsförändring i praktiken är en paraplyorganisation som rymmer ungdomsförbundet Booster, projektorganisationen Projektor, företaget PIX samt en 1-årigt utbildningsprogram i entreprenörskap. Nätverket ligger i framkant när det gäller att erbjuda konkret till sina medlemmar och har designat olika strukturer för att matcha storleken på projekten. Booster Ungdomsförbundet Booster riktar sig till unga som vill genomföra sina idéer och organisationen saknar religiös, partipolitisk eller annan intresse inriktning. Föreningarna inom organisationen verkar därmed inom ett brett spektrum med den sammanbindande faktorn att de anordnar verksamhet. Riksförbundet Booster är utformad så att all verksamhet inom förbundet används för att stödja eller stötta medlemsföreningarna. Projektor Projektor är en organisation inom nätverket som specialiserat sig på nya projekt och satsningar. För att ett projekt ska bli antaget krävs en mer genomtänkt och planerad idé med ekonomisk hållbarhet än för att skapa en förening, i gengäld erbjuds mer stöd i form av utbildning, hjälp med administration och kvalitetssäkring av projektet. Hjälp med finansiering erbjuds inte. 14

15 Exempel på projekt som drivs genom Projektor är - Samhällsentreprenörer - en ettårig utbildning i Samhällsentreprenörskap - Funkibatorn - starta en inkubator med inriktning på funktionsnedsättning - distanskursen.se - distanskurser som drivs av nätverket SIP Stöd genom Booster och Projektor: Ledarskap Motivation Resurser Organisation Projektledaren P: Projektledar- utbildning B: Idéakuten Projektet B: Låna material B: Microlån B: Förlustgaranti B: Idépengar B:Föreningstjänster P: Administration P:Kvalitetssäkring P: Processledning - Idéakuten är en digital inkubatorfunktion där en medlem med en idé eller en vision kan få hjälp att bolla och diskutera ideén med en idécoach - Material tillgängligt för utlåning inkluderar datorer, spelkonsoler, projektorer men även mindre detaljer. Även fraktkostnader och paketering ingår. - Microlån kan garantera likviditet upp till kronor under en kortare period utan ränta. - Förlustgarantin täcker underskott på upp till kronor för i förväg godkända evengemang. - Föreningstjänster innebär tjänster som föreningarna kan erbjuda varandra, till exempel skapade av hemsidor eller utbildning. 15

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Unga Forskares Utvecklingsfond

Unga Forskares Utvecklingsfond Unga Forskares Utvecklingsfond Utredningsrapport DATUM 2008-11-13 UTREDARE Tobias Jonsson Sara Magnusson Alexander Sehlström GODKÄND Utkast Innehåll ii Innehåll Kapitel 1 Inledning 1 Bakgrund... 1 Frågeställning...

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) POLICY Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Innehållsförteckning POLICY 1 Innehållsförteckning 2 Kapitel 1 Policyns syfte och målgrupp 5 1:1 Syfte 5 1:2 Målgrupp 5 1:3 Förbundet och Unga Forskare 5 Kapitel

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Verkställande utskottet 10-10

Verkställande utskottet 10-10 1 (7) Verkställande utskottet 10-10 Tid Söndag 2010-07-11 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar Inledning Detta är ett dokument som beskriver hur arbetsgruppen med ansvar för att identifiera befintliga potential i förbundet unga forskare har arbetat, samt sammanfattar dess resultat. Process Arbetsgruppen

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Svenska Judoförbundet Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Foto: Alf Tornberg. Produktion: AlfRed Media Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar

Läs mer

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Sammanfattning Den vetenskapliga utvärderingen av Halmstads kommuns Klimp-program kommer att genomföras av högskolan i Halmstad, som också utvärderar kommunens Lokala

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser,

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017

KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017 KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017 VISION Svensk Form ska vara en enad rikstäckande medlemsförening. Svensk Form ska vara den självklara nationella representanten för att stimulera

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Vision Falkenbergs Fontänhus erbjuder medlemmen en möjlighet att ingå i en gemenskap som den arbetsinriktade dagen innebär. Fontänhusideologi innebär att individen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011 onsdag den 28 september 2011 Kommunikationsguide Den här guiden reviderades senast: september 2011 Kommunikation är en viktig del i all verksamhet i Förbundet Unga Forskare. Vi får fler aktiva medlemmar

Läs mer