PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX"

Transkript

1 PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

2 Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja utåtriktad verksamhet som uppfyller förbundets syfte, och därmed bli något av en paraplyorganisation för verksamheter. Utredningen är nu klar med sitt arbete, och lämnar med varm hand över den här rapporten till styrelsen. Utredningen utgick från följande frågeställningar: - Hur kan förbundet bäst stödja föreningar som gör eller vill göra syftesuppfyllande, utåtriktad verksamhet? - Vilken typ av stöd vill vi erbjuda dessa föreningar och hur kan det stödet utformas? - Hur bör förbundets organisationsstruktur se ut för att ta hand om dessa föreningar? Utredningen tillsattes för att förhoppningsvis kunna bidra med en pusselbit i styrelsens arbete med att få Förbundet Unga Forskare att främja ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik, samt dess roll i samhället på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Förbundet har traditionellt sett själv ägt en hel del utåtriktad verksamhet, men aldrig gett något organiserat stöd åt till exempel en förening som vill genomföra något liknande, eller haft något program för att stötta nya idéer. För att försöka fylla den luckan tillsattes alltså den här utredningen. Utredningen lägger sammanfattningsvis följande förslag till beslut till förbundsstyrelsens femte möte 2010: Att Att i verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår ta upp frågan om att utveckla förbundets stöd till syftesuppfyllande, utåtriktade verksamheter. rekommendera nästa styrelse att använda sig av utredningen som underlag i nedbrytningen av verksamhetsplanen. Till utredningen finns en sluten bilaga, bilaga C. Den har gjorts i förtroende med en tredje part, och kan inte lämnas fritt tillgänglig på internet. Den finns istället att läsa för förbundets medlemmar på förbundskansliet. Trelig läsning! Andreas Svensson, David Ebbevi, Rikard Ahrgren, Sara Magnusson Gmail, den 26 oktober Den (o)konstnärliga framsidan står Andreas Svensson för, och texten som står att läsa på runstenen är följande: Uti denn wharma Försommar anno 2010 utsåges Dafvid den Tappere, Richkard dehn Stollte, Saara dhen filitige ock Andereas denn Kompethentte at Utrede hurufvida foerbbundet kunno ahrbeta med at gifva stöhd åt duglige förrenihngar. 2

3 Innehållsförteckning Förord och bakgrund... 1 Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 Förutsättningar... 5 Förbundets stöd till olika verksamheter idag... 5 De nationella verksamhetsgrupperna... 5 Verksamhet som bedrivs i föreningsform... 5 En kartläggning av möjliga stöd att ge till olika typer av verksamheter... 6 Strategi... 8 Det ultimata stödet till verksamheter... 8 Inkubator... 8 Pengar eller inte?... 8 Vem ska få stöd?... 9 Organisationsfrågorna... 9 Utredningens förslag på beslut

4 Inledning Utredningsgruppens arbetsgång återspeglas i rapportstrukturen, och börjar med en kartläggning av det stöd som vi idag ger till syftesuppfyllande, utåtriktad verksamhet. Sedan följer ett avsnitt där ytterligare stöd listas, som vore möjligt att ge. I den avslutande delen ger utredningen sin syn på vilket stöd man anser vore lämpligt att prioritera att ge i en framtid, med korta kommentarer om hur en lämplig organisation kring varje stöd skulle kunna se ut. Anledningen att utredningen har valt att inte gå in djupare på den sista punkten är att det är frågor som i den nuvarande organisationsstrukturen skulle ligga på generalsekreterarens bord, och därför är det inget som styrelsen behöver ta beslut kring, och det behöver därför inte ingå i beslutsunderlaget. För att kunna diskutera kring olika situationer och behov av stöd hos utåtriktade, syftesuppfyllande verksamheter har utredningen valt att dela in verksamheterna enligt följande definitioner: Komplexa verksamheter, som kännetecknas av att: Många personer arbetar med verksamheten Verksamheten har ett nationellt eller internationellt perspektiv Verksamheten är utspridd i tid och/eller rum, till exempel pågår under en längre tid på olika orter. Enkla verksamheter, som kännetecknas av att: Få personer arbetar med projektet Regionalt eller lokalt perspektiv Verksamhet som är tydligt avgränsad i tid och rum Imaginära verksamheter, som är verksamheter som bara befinner sig på idéstadiet, och där idén finns hos någon som vill genomföra den. Indelningen är på intet sätt väldefinierad och entydig, men är trots det den mest meningsfulla som utredningen kunde hitta. Ett centralt begrepp i rapporten är begreppet utåtriktad, syftesuppfyllande verksamhet. Med det menas verksamhet som primärt riktar sig till tredje personer (alltså varken till förbundet eller till verksamhetens utförare) och där syftet med verksamheten ligger inom ramen för förbundets syfte. Till grund för många slutsatser ligger de intervjuer som redovisas i Bilaga A, B och C, där bilaga A är de intervjuer som gjorts inom förbundet, och bilaga B och C är analyser av och intervjuer med aktörer utanför förbundet. 4

5 Förutsättningar Förbundets stöd till olika verksamheter idag Förbundet ger idag stöd till syftesuppfyllande och utåtriktad verksamhet i två olika fall; dels de nationella verksamhetsgrupperna, och dels föreningar som bedriver sådan verksamhet. Alla föreningar får dock samma typ av stöd oavsett vilken typ av verksamhet de bedriver. De nationella verksamhetsgrupperna Det är i huvudsak detta stöd som förbundet, i olika begränsningar, erbjuder till de nationella verksamhetsgrupperna idag: - Arbetsledning av projektledare - Personlig utveckling av projektledare - Använda förbundets varumärke - Projektledarnätverk - Ordförandenätverk - Kick offen - Julmiddagen - Ekonomisk administration - Övrig administrativ hjälp (utskick, hemsida...) - Låna kansliet för möten/sömn/laga mat/datorer/kopiering - Likviditet - Låna kungliga vetenskapsakademins lokaler för träffar med sponsorer etc. - Hjälp med att hitta extern finansiering Verksamhet som bedrivs i föreningsform Det stöd som förbundet erbjuder föreningar idag är: - Föreningsstöd, 2000 kr + 50 kr/medlem för de första 50 medlemmarna, 25 kr/medlem därutöver. - TEND-handboken - Riksstämman (möta andra/inspiration) - Möjlighet att söka bidrag från utvecklingsfonden (inom något år) 5

6 En kartläggning av möjliga stöd att ge till olika typer av verksamheter Med hjälp av intervjuer med några projektledare inom förbundet och diskussioner inom utredningsgruppen har utredningen försökt att sammanställa en uttömmande uppräkning av stöd som skulle vara meningsfullt att ge. Tabell 1 Mottagare: Verksamheten/Projektet Typ av stöd Ekonomiskt bidrag Hjälp att nå deltagare Administrativ hjälp med bokföring, fakturering etc Administrativ hjälp med annat än ekonomi Använda förbundets varumärke Möteslokal Material Mottagare: Projektledaren eller projektgruppen Typ av stöd Motivation Personlig utveckling Inspiration Organisations- och ledarkunskaper Metod att ge stödet Föreningsbidrag enligt nuvarande modell Ytterligare bidrag á la förenings/ projektgruppsbidraget Möjlighet att söka bidrag hos Utvecklingsfonden Förlustgaranti (upp till ett visst belopp) Hjälp att söka bidrag hos tredje part Likviditet/lån Kanaler Annonsera i förbundets externa kommunikation Tillgång till kontaktlistor Låna/hyra ut kansliet Avtal med tredje part Låna KVA:s lokaler Få/köpa från förbundet Hjälp att hitta tredje part, sponsor, lämplig leverantör etc. Metod att ge stödet Nätverk Mentorskap Formella meriter (rekommendationsbrev etc) Belöning (middag etc) Utbildning Mentorskap Nätverk Nätverk Mentorskap Riktad kommunikation, t ex storytelling och utmärkelser Skräddarsydda hands-on-utbildningar Mer teoretiska kurser 6

7 Typ av stöd Administrativa kunskaper (budgetläggning etc) Arbetsledning Mottagare: Personer med nya idéer. Typ av stöd Inkubatorverksamhet Metod att ge stödet Mentorskap Kunskapsdatabas Skräddarsydda utbildningar Kunskapsdatabas Metod att ge stödet 7

8 Strategi Det ultimata stödet till verksamheter Utredningen anser att förbundet bör erbjuda alla stöd (men inte nödvändigtvis med alla metoder) i Tabell 1 till alla typer av verksamheter, med följande undantag: - Ekonomiska stöd diskuteras i ett senare kapitel - Behovet av administrativ hjälp (ej att förväxlas med kunskap om administration!), såväl kring ekonomi som övrigt, är endast är motiverat att ge till komplexa verksamheter. - Att hela projektgruppen bör få större utrymme i stödet när det gäller komplexa verksamheter, jämfört med enkla verksamheter, där endast projektet och projektledare/n/ bör stå i fokus. - Att erbjuda stöd med möteslokal och material är lägre prioriterat, men om omständigheterna tillåter bör även detta erbjudas. - En inkubatorverksamhet bör testas och utvärderas under nästa verksamhetsår. Inkubator En inkubator tar hand om nya idéer och hjälper dem att utvecklas till faktiska verksamheter och är i princip en kanalisering av delar av det stöd som gås igenom i tabell 1. Inkubatorn bör bestå av en grupp som tillsammans har - stor erfarenhet av Unga Forskares organisation - erfarenhet av att bedriva verksamhet i eller utanför Unga Forskare - stor kompetens om organisation, ledarskap och gruppdynamik - mycket stark förmåga att inspirera och motivera andra - många olika personligheter och synvinklar. De har till uppdrag att 1. sprida och förvalta Unga Forskares samlade kompetens 2. skapa en miljö för aktiva där de kan utveckla sina idéer till verksamhet. Då en inkubator snarare handlar om en form att kanalisera stöd än att det är ett stöd i sig, hjälper förutsättningarna inte utredningen att fullt ut svara på huruvida det är en lämplig form. Men då utredningen ser en stor potential i en inkubator rekommenderar utredningen att inkubatorn prövas och utvärderas under nästa verksamhetsår. Pengar eller inte? Mot bakgrund av de intervjuer och diskussioner som genomförts är det utredningens mening att pengar till verksamheter (utöver den kommande utvecklingsfonden), inte skulle vara kostnadseffektiv användning av förbundets resurser. Det finns stora möjligheter att söka pengar från tredje part, och utredningen vill istället ge de verksamhetsaktiva stöd för att de ska kunna söka pengar. Det leder till mer långsiktiga lösningar och verksamheter. 8

9 Frågan om vi kan erbjuda likviditet, i praktiken ett lån, är tekniskt inte helt okomplicerad, och går stick i stäv med förbundets nuvarande riktlinjer kring ekonomihantering. Utredningen har heller inte lyckats hitta något egentligt svar på frågan hur mycket ett sådant stöd skulle vara värt, och tar därför inte ställning i frågan. Möjligheten att söka bidrag hos utvecklingsfonden för förbundets föreningar och distrikt finns alltid. Vem ska få stöd? De utåtriktade verksamheter bör få ta del av stöd från förbundet ska ha verksamhet som bidrar till att uppfylla förbundets syfte, alltså att genom organiserad fritidsverksamhet främja ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik, samt dess roll i samhället. Utredningen anser vidare att en verksamhet som tar del av stöd från förbundet också bör bidra till att stärka förbundets varumärke, och att det för en deltagare på en verksamhet med stöd från förbundet tydligt bör framgå att Förbundet Unga Forskare står bakom. Mer detaljerade frågor kring vilka verksamheter som är berättigade till stöd från förbundet, och på vilka villkor detta sker, låter utredningen besvaras av generalsekreteraren, om styrelsen väljer att anta utredningens förslag. Organisationsfrågorna Utredningen anser att utgångspunkten bör vara att allt stöd i första hand ska organiseras av ideella krafter och att erfarenheter som redan finns i förbundet ska utnyttjas väl, och aktivt byggas upp för att successivt kunna erbjuda ännu bättre stöd. Det innebär exempelvis att eventuella utbildningar i första hand bör hållas av ideellt engagerade i förbundet framför arvoderade föreläsare från en tredje part, och att ett mentorsprogram i första hand bör bestå av andra ideella, till exempel före detta projektledare. Anledningen till detta är dels att vi vill att Unga Forskare ska ha något unikt att erbjuda, vilket vi får om vi också själva förvaltar kunskaperna och metoderna vi lär ut (om vi använder tjänster från en tredje part kan vi aldrig bli bättre än vad den tredje parten är), och dels att det ideella arbetet är ett viktigt värde i förbundet. Utredningen föreslår dock två avsteg från ovanstående princip. Tills vidare bör anställda sköta: - Arbetsledning - Administration 9

10 Utredningens förslag på beslut Att Att i verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår ta upp frågan om att utveckla förbundets stöd till syftesuppfyllande, utåtriktade verksamheter. infoga paraplyutredningen bör användas som underlag i nedbrytningen av verksamhetsplan till måldokument i rekommendationsdokumentet. 10

11 Bilaga A Intervjuer inom förbundet Den här bilagan är en sammanställning av de intervjuer som gjordes med aktiva i förbundet, och som ligger till grund för utredningens slutsatser. Texterna är referat av det som de olika personerna har uppgett i intervjuerna. Alfred Nobel i Karlskoga - en idé som det aldrig gjordes nått med Idén om en läger med naturvetenskaps- eller tekniktema i Karlskoga hann aldrig bli särskilt utvecklad, men mycket är redan klart och det skulle krävas liten insats för att låta föreningar komma dit. Potentialen är stor. Ekonomin är dock svår, och det behövs en projektgrupp för att genomföra det. Det skrevs ett förslag till Riksstämman att utnämna en projektgrupp, vilket Riksstämman inte gjorde, så det hela rann ut i sanden. Frågorna var många; hur gör man? Vart ska man vända sig? Var ska man ses för att jobba? Sponsring? Vad är möjligt? Hur gör man? Det skulle behövas ett startkapital och kunskap. Förbundets aktuella status är oklart. Vart borde man ha vänt sig? Förbundsstyrelsen borde kunna ge sin välsignelse till idéer. Sniff - Ett projekt som föll strax innan tipping point Projektet var tänkt som en svensk motsvarighet till LIYSF, det vill säga ett sommarläger för kring 60 gymnasieelever med syfte att inspirera. Motivation hade behövts. Man hade ganska klar bild och ett första utkast till projektplan men orkade inte lyfta telefonen. Man kunde heller inte preliminärsöka pengar. Önskade stöd från Unga Forskare centralt om man inte skulle fått in finanasiering; det är svårt att ringa upp en sponsor när man inte ens kan garantera att projektet blir av. En viktig fråga är kring sponsorer - hur går man tillväga? Man behövde också diskutera hur projektplanen skulle läggas upp. En önskan är att efter att ha hittat en idé få prata med samordnare, sedan jobba på det några veckor och återigen träffa samordnare, och kontinuerligt fortsätta med möten, feedback och återkoppling. En hemsida med såhär gjorde vi -berättelser hade också varit önskat, likaså möjlighet att träffa andra som också håller på att utveckla en idé. 11

12 RAYS for excellence - ett projekt med god potential att bli verklighet För att förbundet ska stödja den blivande sommarforskarskolan RAYS med storslagna visioner så finns följande önskemål: - Kontakter. Hjälp med att bli presenterad för presumtiva finansiärer. ("Som nationell paraplyorganisation vore det en dröm för mig om ni kunde assistera i arbetet med att presentera mig för tänkbara finansiärer, tex på universitet och företag i Stockholmsområdet.") - En arbetsförmedling. En tydlig plats på hemsidan där olika möjligheter att engagera sig annonseras; skulle gärna se att tex. föreningar kunde annonsera ut att de behöver hjälp. - Hjälp med att rekrytera forskare till projekt. - Möjlighet att utnyttja förbundets kontaktlärarregister och/eller samordna lite annonsering om att man kan delta i RAYS. - Stöd och hjälp med att utveckla workshops/föreläsningar/evenemang. Särkskilt med tema ledarskap och ansvar i en forskningskontext. Göteborgs vetenskapsforum andra året av ett lyckat koncept Göteborgs vetenskapsforum 2009 var några dagar med ett 50-tal deltagare där naturvetenskap stod i fokus, med studiebesök, seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter. Projektet utfördes efter ett koncept som hade genomförts även 2008, och resultatet blev mycket lyckat. Såhär i efterhand ser en av projektladarna att det stöd man hade behövt hade varit: - Möjligheter till nätverk, som ger inspiration, kompetens och coaching (att träffa andra i samma situation). - Handledare med erfarenhet som har gjort något liknande - Möjlighet att kunna tala om i samarbete med Förbundet Unga Forskare (men det ska dock inte vara förbundet som är avsändaren). - Möjlighet att använda sig av förbundets kanaler som marknadsföring (men förbundet ska inte vara avsändare.) - Några tusen till i ett bidrag hade ändå inte höjt kvaliteten på vetenskapsforum Utställningen Unga Forskare - En komplex verksamhet med många år på nacken Utställningen Unga Forskare är en nationell projektgrupp, och en verksamhet som är äldre än förbundet själv. Utställningen låter flera hundra elever ställa ut sina vetenskapliga projektarbeten och få dem bedömda av en kvalificerad jury. Verksamheten är fördelad på många orter och helger, och projektet omsätter totalt närmare en miljon kronor. Det stöd som utställningen får idag finns sammanfattat i kapitlet Förbundets stöd till olika verksamheter idag. Vilket stöd behöver man mest? Detta skiljer sig mycket från år till år beroende på vilken erfarenhet och kompetens gruppen samt projektledaren besitter. Kompetensutveckling är mycket viktigt då utställningen har vuxit de senaste 5 åren i rad. Det ekonomiska stödet har historiskt och är fortfarande oerhört viktigt. Det är en kärnpunkt i utställningens verksamhet och mycket energi läggs varje år på att söka medel. Detta beror dock i mångt och mycket på att 12

13 förbundet skapat en säkerhet för utställningen vilket tidigare inte har inneburit att man aktivt arbetat för ekonomiskt självständighet. Vilket stöd behöver man minst? Kick-offen erbjuder främst mervärde till förbundets övriga medlemmar att få insyn i utställningen. Det är naturligtvis intressant för projektgruppen att träffa och nätverka med övriga förbundet men det är inte nödvändigt på samma sätt som ovanstående rubrik. Likaså Riksstämman. 13

14 Bilaga B Intervjuer utanför förbundet Den här bilagan är en sammanställning av de erfarenheter kring stöd som utredningen hämtat från organisationer utanför förbundet. Allmänt Organisationsstrukturen med föreningar som går tillsammans och bildar ett riksförbund är vanlig i Sverige och medför att även andra ungdomsorganisationer funderat över vilka mervärden de kan erbjuda sina medlemsföreningar. Gemensamt för många organisationer är att de erbjuder en årlig summa pengar till föreningar medlemmar i organisationen, runt 2000 kr. Informationsmaterial om organisationen och hur man driver en förening tillhandahålls också av flera organisationer, samt någon form av föreningsutbildning. Uppdelningen av föreningar i utåtriktad respektive inåtriktad verksamhet är speciell för Unga Forskare och användas inte av andra organisationer, som istället oftast har ett gemensamt stöd till alla medlemmar/föreningar. Nätverket Sip - En fallstudie Nätverket Sip - Samhällsförändring i praktiken är en paraplyorganisation som rymmer ungdomsförbundet Booster, projektorganisationen Projektor, företaget PIX samt en 1-årigt utbildningsprogram i entreprenörskap. Nätverket ligger i framkant när det gäller att erbjuda konkret till sina medlemmar och har designat olika strukturer för att matcha storleken på projekten. Booster Ungdomsförbundet Booster riktar sig till unga som vill genomföra sina idéer och organisationen saknar religiös, partipolitisk eller annan intresse inriktning. Föreningarna inom organisationen verkar därmed inom ett brett spektrum med den sammanbindande faktorn att de anordnar verksamhet. Riksförbundet Booster är utformad så att all verksamhet inom förbundet används för att stödja eller stötta medlemsföreningarna. Projektor Projektor är en organisation inom nätverket som specialiserat sig på nya projekt och satsningar. För att ett projekt ska bli antaget krävs en mer genomtänkt och planerad idé med ekonomisk hållbarhet än för att skapa en förening, i gengäld erbjuds mer stöd i form av utbildning, hjälp med administration och kvalitetssäkring av projektet. Hjälp med finansiering erbjuds inte. 14

15 Exempel på projekt som drivs genom Projektor är - Samhällsentreprenörer - en ettårig utbildning i Samhällsentreprenörskap - Funkibatorn - starta en inkubator med inriktning på funktionsnedsättning - distanskursen.se - distanskurser som drivs av nätverket SIP Stöd genom Booster och Projektor: Ledarskap Motivation Resurser Organisation Projektledaren P: Projektledar- utbildning B: Idéakuten Projektet B: Låna material B: Microlån B: Förlustgaranti B: Idépengar B:Föreningstjänster P: Administration P:Kvalitetssäkring P: Processledning - Idéakuten är en digital inkubatorfunktion där en medlem med en idé eller en vision kan få hjälp att bolla och diskutera ideén med en idécoach - Material tillgängligt för utlåning inkluderar datorer, spelkonsoler, projektorer men även mindre detaljer. Även fraktkostnader och paketering ingår. - Microlån kan garantera likviditet upp till kronor under en kortare period utan ränta. - Förlustgarantin täcker underskott på upp till kronor för i förväg godkända evengemang. - Föreningstjänster innebär tjänster som föreningarna kan erbjuda varandra, till exempel skapade av hemsidor eller utbildning. 15

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) POLICY Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Innehållsförteckning POLICY 1 Innehållsförteckning 2 Kapitel 1 Policyns syfte och målgrupp 5 1:1 Syfte 5 1:2 Målgrupp 5 1:3 Förbundet och Unga Forskare 5 Kapitel

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar Inledning Detta är ett dokument som beskriver hur arbetsgruppen med ansvar för att identifiera befintliga potential i förbundet unga forskare har arbetat, samt sammanfattar dess resultat. Process Arbetsgruppen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1 Svenska Migränförbundet, -04-08 Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET - Verksamhetsplan och budget presenteras i ett sammanhållet dokument. Under varje resultatenhet presenteras verksamheter (projekt)

Läs mer

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011 onsdag den 28 september 2011 Kommunikationsguide Den här guiden reviderades senast: september 2011 Kommunikation är en viktig del i all verksamhet i Förbundet Unga Forskare. Vi får fler aktiva medlemmar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Svenska Judoförbundet Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Foto: Alf Tornberg. Produktion: AlfRed Media Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Glasnost och Uskorenje

Glasnost och Uskorenje Glasnost och Uskorenje Om intern kommunikation i Unga Forskare David Ebbevi, Sanna Holm och Yi-Hua Zhang, 14 oktober 2010 Förbundsstyrelsens strategiska utredning om intern kommunikation. Sammanfattning

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

UFO - Organisationsutredningen

UFO - Organisationsutredningen UFO - Organisationsutredningen Jeanette Olofsson Annie Plantin Stefan Johansson Ingela Eriksson Hasse Hagberg Uppdrag Lägga fram förslag på hur svensk boule ska organiseras och administreras. Vår lägesanalys

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden Motion 12 Motion 13 Motion 14 med utlåtanden 37 Motion 12 Motion angående samverkan med ifrågasatt nöjesarrangör. Det är nog inte så ovanligt att en lokal hyresgästförening sponsrar eller gör PR tör något

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer