Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING

2 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse Karlshamnsfastigheter AB Karlshamn Energi AB Ägarandel 100% Ägarandel 100 % Överförmyndarnämnd Facknämnder Karlshamns Hamn AB Karlshamnsbostäder AB Ägarandel 100 % Ägarandel 100 % Nämnd för barn, ungdom och skola Gymnasienämnd Nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad Kulturnämnd Omsorgsnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kommunstyrelse Logistikposition Karlshamn AB Räddningstjänsten Västra Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Västblekinge Miljö AB Ägarandel 25 % Ägarandel 57,80 % Ägarandel 50,80 % Ägarandel 50 % Utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunledningsförvaltning Kommundirektör Strategisk utveckling Region Blekinge Cura individutveckling Blekingetrafiken Ägarandel 20 %

3 Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

4 Karlshamns kommun 2014 Projetktledare: Ulrika Hägvall Lundberg, Karlshamns kommun Grafisk form: Happiend Reklambyrå Tryck: MixiPrint AB, Olofström Fotografer: Annette Sandberg, Johan Lenell, Johan Bagewitz Joakim Lenell, Birger Lallo, Eric Sandström, Daniel Lenér Caroline Kidebäck, Eijer Andersson, Annika Anderson, Åsa Karlsson, Josefin Karlsson Flygare, Per Anders Rudelius Papper: Omslag Invercote G, 240 g Inlaga G-Print, 130 g Upplaga: 250 ex Besöksadress: Rådhuset, Karlshamn Postadress: Karlshamn Internet:

5 Årsredovisningens struktur Karlshamns kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Kommunen upprättar även en populärversion av årsredovisningen. Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på det gångna året. Därefter delas årsredovisningen in i följande delar: Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer. Här finns även beskrivning av kommunens befolkningsutveckling, näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad, effekter av skatteutjämningssystemet samt kommunens internationella arbete. Därefter följer en uppföljning av kommunfullmäktiges 27 mål uppdelat på kärnområden och utvecklingsområden. I den finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation utifrån perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning, investeringsredovisning, avstämning av de finansiella målen samt en framtidsbedömning. Förvaltningsberättelsen avslutas med personalberättelsen samt personalnyckeltalen. Nämndsredovisning Kommunens 15 nämnder beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet, ekonomiskt utfall samt förväntad utveckling i framtiden. För detta avsnitt svarar de olika nämnderna. Redovisning av kommunala bolag och förbund Kommunens fyra helägda bolag och de fyra delägda kommunalförbunden/bolagen beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet, årets resultat, viktiga händelser samt gör en framtidsbedömning. För detta avsnitt svarar respektive bolag/förbund. Våra räkenskaper Våra räkenskaper inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns benämning på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis återfinns revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar samt en förteckning över ord och uttryck som använts i årsredovisningen. ÅRSREDOVISNING

6 Innehållsförteckning Årsredovisningens struktur... 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 7 Det hände Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens befolkning uppgick till den 31 december 2013, vilket är en ökning med 140 personer. Under 2013 har det tillkommit 59 företag, totalt företag i kommunen ,1 % eller personer var arbetslösa i december Bostadsmarknaden har varit svag under 2013 både vad gäller nybyggnation av lägenheter och av villor. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Merparten av kommunfullmäktiges 27 mål uppnås helt eller delvis. Av de tretton målen inom kärnområden d v s Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre, Utbildning samt Arbete och integration är sju helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Av de fjorton målen inom utvecklingsområden d v s Tillväxt och näringsliv, Turism, Attraktivt boende samt Ekonomi och personal är fem av målen helt uppfyllda och nio delvis uppfyllda. Kommunens kvalitet i korthet En jämförelse ur ett medborgarperspektiv av hur vår kommun fungerar jämfört med ca 200 andra kommuner i Sverige. Jämför tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och samhällsutveckling. Finansiell analys Årets resultat uppgår till 48 mnkr vilket innebär att kommunen klarar balanskravet för tionde året i rad. Rensat från jämförelsestörande poster på 28,3 mnkr blir resultatet istället 19,4 mnkr. Pensionsförpliktelserna ökar med 41 mnkr jämfört med 2012 och uppgår till 798 mnkr. Den finansiella analysen visar att under 2013 har soliditeten försämrats något och uppgår till 67 %. De långfristiga skulderna har ökat med 70 mnkr och uppgår till totalt 218 mnkr. Driftredovisning Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott 25,3 mnkr i förhållande till budget på 22,4 mnkr, vilket fördelar sig med 17,9 mnkr på nämnderna och 7,4 mnkr på finansförvaltningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2013 samt kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total budget. Exploatering av Vettekulla samt Skogsborg för villabebyggelse pågår. Årets investeringar uppgår till 261,8 mnkr, budgeterad nivå 258,8 mnkr. 4 ÅRSREDOVISNING 2013

7 Avstämning av finansiella mål...40 Samtliga Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans samt god ekonomisk hushållning bedöms vara helt uppfyllda. Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att göra avsättningar till en resultatutjämningsreserv samt beslutat att upphäva fem av de finansiella målen. Personalberättelse Antalet månadsavlönade i kommunen uppgår till vilket är en ökning med 81 jämfört med % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 45,9 år. Medelheltidslönen är kronor. Sjukfrånvaron uppgår till 6,17 procentenheter av tillgänglig tid. Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund I detta avsnitt görs en kortfattad beskrivning av kommunens verksamhet samt den verksamhet som sker i kommunens fyra helägda bolag och fyra delägda kommunalförbund/bolag. För innehållet svarar respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. För mer detaljerad information hänvisas till respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. Nämnder Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelse Socialnämnd Omsorgsnämnd Nämnd för barn, ungdom och skola Gymnasienämnd Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning...64 Kulturnämnd Teknisk nämnd Teknisk nämnd, VA-verksamhet Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Festivalkommitté Kommunala bolag Karlshamnsfastigheter AB...84 Karlshamn Energi AB Karlshamns Hamn AB Karlshamnsbostäder AB Kommunalförbund och delägda bolag Räddningstjänsten Västra Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Cura Individutveckling Västblekinge Miljö AB ÅRSREDOVISNING

8 Våra räkenskaper För tionde året i rad redovisar kommunen ett positivt resultat, i år med 48 miljoner kronor varav vatten och avlopp -53 tusen kronor. Det egna kapitalet uppgår därmed till miljoner kronor. Kommunens låneskuld har ökat med 70 mnkr. Den sammanställda redovisningen (kommunen + de kommunala bolagen) visar ett positivt resultat med 51 miljoner kronor Sammanställd redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Karlshamns kommun Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Redovisningsprinciper Revisionsberättelse Ord och uttryck Bilagor till årsredovisningen Uppföljning av Kommunfullmäktige beslutade program Förslag till redovisning av indikatorer med tillhörande trender för Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling 6 ÅRSREDOVISNING 2013

9 Kommunstyrelsens ordförande har ordet God ekonomi har möjliggjort satsningar för framtiden Bokslutet 2013 visar återigen ett mycket bra resultat för våra verksamheter och för vår ekonomi var ett år då en rad stora satsningar för framtiden tog fart. Satsningar vars syfte är att skapa fler arbetstillfällen, hållbar och effektiv verksamhet samt attraktiva boendemiljöer. För tionde året i rad uppfylls dessutom målet om en ekonomi i balans. Långsiktighet och god ekonomi är ledord för vårt arbete i Karlshamns kommun. Kommunen är mån om att skattepengarna används på ett genomtänkt och bra sätt, vilket åskådliggörs i årsredovisningen. Det ekonomiska resultatet är 48 miljoner kronor för kommunen. Detta och flera års positiva resultat, totalt 239 miljoner kronor för kommunen under den senaste femårsperioden, har gjort att vi har kunnat bedriva en bra verksamhet till hög kvalitet under året och skapa goda förutsättningar för framtida satsningar var ett år då kommunens investeringar nådde mycket höga nivåer. I attraktiva boendeområden som Vettekulla Västra och Skogsborg pågår tomtförsäljning. Asarums bildningscenter- en flexibel skola och mötesplats kommer att tas i bruk hösten I Stillerydsområdet är infrastrukturen klar och bangård, kombiterminal samt elektrifiering och renovering av hamnspår har färdigställts under Detta är några exempel som visar att Karlshamn satsar för framtiden och är redo när konjunkturen vänder uppåt. Arbetsmarknaden bedöms förbättras under 2014 men först 2015 blir den ekonomiska tillväxten starkare igen. Våra kommunala bolag har goda möjlighet att driva och utveckla verksamheterna på ett bra sätt. I Asarum och Mörrum planeras för trygghets- och seniorboenden i Karlshamnsbostäders regi. KEAB: s satsningar på fjärrvärmeanslutning av fastigheter och med ny vindkraft ökar andelen förnybar elproduktion och minskar utsläpp av koldioxid. I Stilleryd sker ytterligare satsningar genom kommunen och hamnbolaget vilket stärker verksamheten som redan idag är en av Sveriges volymmässigt största hamnar. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I de kommunala byggnaderna konverteras anläggningar med olja och el till förnyelsebar energi och åtgärder vidtas för att minska energianvändningen. Inom utbildningsförvaltningen har hållbarhetsarbetet ett speciellt fokus på barn och ungdomar. Målsättningen är att alla ska förvärva förmågor så att de kan ta medvetna, hållbara beslut nu och i framtiden. Det handlar om frågor som rör värde, moral, mänsklighet, rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt och vår relation till naturen. Karlshamns kommun deltar i projektet Kommunens kvalitet i korthet som mäter områdena tillgänglighet, trygghet, medborgarens delaktighet och kommunens information, effektivitet och samhällsutveckling ur ett medborgarperspektiv. Genom att delta i projektet får vi tydliga mått på vad som är viktigt och vad som fungerar bra enligt våra medborgare och brukare. Vi får också tydliga signaler på områden vi måste förbättra. Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten är 90 %. Motsvarande andel inom kommunens särskilda boende är 85 %. Karlshamn tillhör de bästa kommunerna när det gäller serviceutbudet inom särskilt boende. Kommunen har många viktiga och intressanta arbetsuppgifter och personalen är en viktig resurs för kommunen och vårt utvecklingsarbete. Därför måste vi marknadsföra oss för att klara den framtida personalförsörjningen och skapa förutsättningar med bland annat flexibla arbetsförhållanden, hög delaktighet och arbetsglädje, för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag vill här också rikta ett stort tack till alla inom kommunkoncernen som bidragit till de goda resultaten och för fin service till våra medborgare, föreningar, organisationer och företag. Nu tar vi nya friska tag för det attraktiva och framtida Karlshamn. Det Karlshamn vi alla ska gilla! Sven-Åke Svensson, Kommunstyrelsens ordförande (S) ÅRSREDOVISNING

10 Det hände 2011 Bildtext 8 ÅRSREDOVISNING 2013

11 Det hände 2013 Det hände 2013 JANUARI Den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassens förslag Under ett tak offentliggörs som det vinnande arkitektförslaget över Karlshamns kommuns framtida Kultur- och bibliotekshus. Världspianisten Peter Jablonski ger en konsert i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. På repertoaren finns bland annat Für Elise av Beethoven och Spöksonaten. Nina Johansson, som driver Ninas konditori i Mörrum, blir utsedd till Blekinges mest företagsamma människa Tävlingen arrangeras av Svenskt Näringsliv och över 300 personer är med och bestämmer prisets vinnare. FEBRUARI Skådespelaren och författaren Per Ragnar besöker hemstaden Karlshamn med sin 200: e föreställning om Martin Luther. Karlshamns kommun blir en del av SKL:s satsning Matematik PISA Målet för arbetet är att halvera antalet skolelever som bara når den lägsta nivån på PISA-undersökningen samt öka andelen elever som når den högsta nivån. MARS Fiskepremiär i Mörrumsån. Bodestorpsskolan utses till årets arbetsplats 2012 i Karlshamns kommun. Karlshamns kommun utvecklar hemsjukvården med projektet Trygg Hemgång som ska underlätta äldres hemkomst från sjukhus. Den 13 mars invigs fibernätet i Ringamåla. Byn norr om Karlshamn blir därmed den första i Blekinge att få ett eget fungerande byanät. Fiberoptiken gör att de boende i de 85 fastigheterna i bygden som har anslutit sig till nätet kan få internet, telefoni och tv att fungera. APRIL Körkampen avgörs i Väggahallen. Karlshamns kommuns bolagskör står som vinnare när tävlingen avgörs för andra året i rad. En ny översiktsplan för Karlshamns kommun presenteras under namnet Karlshamn Mellan april och juni får kommuninvånarna möjlighet att komma med synpunkter och förslag på den nya planen. Den rumänska barn- och ungdomsgruppen Izvorasul Turenilor kommer till Karlshamn för att bjuda på traditionell dans och musik från Transylvanien. Översiktsplan 2030 presenteras för allmänheten. ÅRSREDOVISNING

12 Det hände 2013 Robin Stjernberg i Bellevueparken den 14 juni. JUNI Den nyutnämnde Melodifestivalvinnaren Robin Stjernberg gör succé när han uppträder vid den traditionella skolavslutningskonserten i Bellevueparken. Den nya Åkroksbron i Mörrum invigs. Bron över Åkroken ersätter en gammal bro och sammanbinder cykelvägnätet mellan Hästaryd och Mörrum Västra norrut. MAJ Lunden, mattan & festplatsen presenteras som det vinnande förslaget till utformningen av Stortorget i Karlshamn. Alice Tegnérs liv porträtteras i sex P2-dokumentärer. I dokumentären som gjorts av Christina Tobeck får lyssnaren följa med på en resa genom hela Sveriges vismammas liv, musik och de kulturella miljöer hon rörde sig i. Premiär för matsedel direkt i mobilen. Genom att ladda ner appen AivoMenu till en smartphone kan man få information om vad som serveras i skolornas och äldreomsorgens restauranger. Karlshamnsbostäder planerar för 13 villor i Tegelbruksviken i Karlshamn med ambitionen att ge den breda allmänheten en möjlighet till havsnära boende. Villorna som uppförs på drygt 800 kvadratmeter stora tomter har ritats av det danska arkitektföretaget Vandkusten och kommer att kosta 3,9 miljoner kronor. Pippi Långstrump på Skottsbergska gården. JULI Mustasch på stora scen, en av artisterna som inledde årets Östersjöfestival. Det tyska handbollslaget SG Flensburg-Handewitt, ett av världens bästa, besöker Karlshamn som en del i uppladdningen inför den nya säsongen. Pippi Långstrump, sommarens familjeteater på Skottsbergska gården hade premiär. Karlshamns kommun lanserar en mobilapplikation som ger besökare till Östersjöfestivalen möjlighet att hitta program och liknande direkt i mobiltelefonen. Svenska Tove Jaarnek vinner årets Baltic Song Contest. Lilla Song Contest vinns av 13-åriga Hanna Ferm från Pixbo. Petra Marklund, Dan Hylander och Mustasch tjuvstartar Östersjöfestivalen med konserter redan under onsdagskvällen i vecka 29. Festivalen invigs dock officiellt kvällen efter med en konsert av världsberömda The Real Group och Gunhild Carling Big band. Tältsuccén från föregående Östersjöfestivaler fortsätter och precis som året innan återfinns Smaktältet på festivalen. Till årets upplaga finns det även ett teatertält som bjuder på teater för både små och lite större. 10 ÅRSREDOVISNING 2013

13 Det hände 2013 AUGUSTI För femte året i följd arrangeras den populära Sommarvistelsen för äldre och lockar återigen ett stort antal äldre till vackra Sörgården. Ulf Lundells kritikerrosade sommarturné avslutas med en spelning i Bellevueparken. Ronnebygatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan görs om till ett gångfartsområde. Detta görs för att förtydliga Ronnebygatans status som handelsgata. Andreas Svensson och Ida Lönqvist på Mörrums skola får pris. SEPTEMBER Riksdagsmannagården utses till Blekinges skönaste gård när man vinner mot två andra gårdar ifrån Blekinge i TV-programmet Sveriges skönaste gårdar. Björnabackens matsal invigs på nytt efter att varit stängd för renovering under tre månader. Arrangemanget är mycket populärt, den första besökaren är på plats redan en timme innan invigningen startar. Idrottslärarna Andreas Svensson och Ida Lönqvist på Mörrums skola tilldelas Lärarnas riksförbunds pedagogpris i Karlshamns kommun. Deras stora engagemang, spridningen av goda idéer och den röda tråden i undervisningen är det som fick juryn att utse lärarkollegorna till vinnare av årets pris. Smakfestivalen, den populära landsbygdsfesten för hela familjen, arrangeras för andra året i rad på travbana Arena Albertswill. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer till Karlshamn och gör ett studiebesök hos Centrum för Livsmedelsutveckling, CLUK. OKTOBER Den nya kombiterminalen i Stilleryds hamnen visas upp för intresserade inom näringslivet. Karlshamnsbostäder får i uppdrag att bygga om äldreboendet och det särskilda boendet Östralycke i Asarum. Plöjarevägens lekplats öppnas för alla leksugna efter en omfattande renovering. Under årets upplaga av Kulturnatten bjuder den ljumma oktobernatten bland annat på en konstutställning med konstnärer från runt om i kommunen och stämningsfull körsång i Carl Gustafs kyrka. Stormen Simone passerar genom Sverige och lämnar nedfallna träd och liknade längs sin väg genom Blekinge. Stormen gör även delar av kommunen strömlöst, bland annat så blir hela centrala Karlshamn utan ström i cirka tre timmar. Invigning av Rosengårdens lekplats. ÅRSREDOVISNING

14 Det hände 2013 DECEMBER Kommunfullmäktige beslutar om en ny vision för Karlshamns kommun. Karlshamn, en plats för liv och lust blir den nya kommungemensamma visionen. En av Sveriges största solcellsanläggningar börjar byggas på Coop Forums tak. Byggnationen uppmärksammas både lokalt och i andra delar av landet. Karlshamns kommun auktionerar ut ett trettonhelgspaket tillsammans med Thomas Deutgen och First Hotel Carlshamn i samband med SVT och SR:s välgörenhetsprogram Musikhjälpen. Auktionspriset hamnar till slut på 6 000:- och pengarna går oavkortat till Musikhjälpen. Maria Osswald blir Karlshamns lucia Karlshamns kommun får 3,3 miljoner i så kallad prestationsersättning av regeringen som ska användas till förbättringsarbete inom vård och omsorg. Projektet Gilla Karlshamn startades för att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen. NOVEMBER Projektet Gilla Karlshamn presenteras. Syftet med projektet är att få till ett bättre näringslivsklimat i kommunen. En tävling om att namnge Asarums nya bildningscenter utlyses. Tävlingen blir snabbt populär och över 50 stycken namnförslag inkommer innan inlämningstiden går ut. På Korpadalsskolan börjar klass 4A att spela in en film om vikingarna. Eleverna agerar både framför kameran och spelar in själva filmen med hjälp av ipads. Filmen får premiär i mitten av mars Teater- och musikprofilen Sven Ågren tilldelas 2013-års Alice Tegnér-stipendium. Författaren Stig Johnsson skildrar Karlshamns viktigaste händelser under de senaste 50 åren i jubileumsboken Framtidsstaden Karlshamn 350 år. Region Blekinges regionstyrelse beslutar om att införa tågtrafik med så kallade Pågatåg till och från Karlshamn. Trafiken kommer att startas upp i december Solcellsanläggning på Coop. Ur visionsfilmen Karlshamn, en plats för liv och lust. 12 ÅRSREDOVISNING 2013

15 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Samhällsekonomisk utveckling och situation Under 2013 har utvecklingen i omvärlden stärkts och förutsättningarna ser därför något bättre ut Den internationella tillväxten är dock dämpad vilket påverkar den svenska exporten. Europaområdet är en viktig svensk exportmarknad men tillväxten i Europa är betydligt svagare än i Sverige. Tillväxten i Sverige beror därför främst på inhemsk efterfrågan, vilket innebär att både konsumtion och investeringar ökar. Arbetsmarknaden bedöms förbättras under 2014 även om återhämtningen förväntas bli måttlig. Trots detta gör det svaga arbetsmarknadsläget att pris- och löneutveckling hålls tillbaka. Låg inflation begränsar skatteunderlagets tillväxt. Den automatiska balanseringen i det allmänna pensionssystemet, som 2011 bromsade pensionsinkomsterna, kommer även 2014 att begränsa tillväxten i pensionsinkomsterna vilket också bidrar till lägre tillväxt i skatteunderlaget. Sveriges BNP beräknas växa med 2,7 procent år År 2015 och ett par år framåt bedöms konjunkturen bli stark och såväl arbetade timmar som löneökning och pensioner höjs i nivå med åren innan finanskrisen. Under växer skatteunderlaget med ca 2 procent per år. Kommunsektorns utveckling och vår situation Tillväxten i det kommunala skatteunderlaget dämpas år 2014 till följd av sänkta pensioner. Kommunernas ekonomiska resultat blir sannolikt lägre 2014 även om kommunsektorns verksamhetsvolym förväntas dämpas något Vår kommun har under en rad av år med god marginal klarat det finansiella målet att verksamhetens nettokostnader endast får ta 98 procent i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag, det vill säga 2 procents överskott. Ökningen under 2013 beror främst på det stora flyttningsöverskottet. Födelsenettot, dvs skillnaden mellan antalet födda och antalet döda blev -50 personer, vilket är bättre än förutsett. 361 personer dog under året jämfört med prognostiserade 370. Antalet levande födda är 311 istället för beräknade 301 personer. Flyttningsnettot (flyttningsöverskottet) 2013 blev 189 mot beräknat 78. Flyttningsnettot är inflyttade minus utflyttade. Antalet inflyttade är betydligt högre 2013 jämfört med 2012 och det högsta antalet sedan Antalet utflyttade minskade något under 2013 efter att ha ökat betydligt under Invandringsöverskottet (som ingår i flyttningsnettot) är 266 vilket är högre än de senaste åren. Flyttningarna inom Sverige visar ett underskott med 77 personer jämfört med 163 personer under Senast Karlshamn hade ett överskott i de inrikes flyttningarna var Befolkningsutveckling Förklaringsvariabler till befolkningsutveckling Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling Karlshamns kommuns befolkning har under 2013 ökat med 140 invånare till ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse Befolkningsutveckling Åldersfördelning 2013 Blekinge Förändring % Karlshamn ,4 % Karlskrona ,3 % Olofström ,0 % Ronneby ,3 % Sölvesborg ,0 % Kommuner i närområdet Bromölla ,7 % Osby ,6 % Östra Göinge ,5 % Älmhult ,2 % Tingsryd ,1 % Emmaboda ,3 % Torsås ,3 % Flyttningsnettot plus födelsenettot ger tillsammans befolkningsförändringen. Befolkningsprognosen för 2013 förutspådde att antalet invånare skulle vara vid årsskiftet. Som nämnts ovan blev födelseunderskottet lägre än prognostiserat och flyttnettot högre. Detta innebär alltså att resultatet är 131 fler invånare den 31 december 2013 än vad befolkningsprognosen beräknat. Så gott som alla åldersgrupper ökar gentemot befolkningsprognosen. Utfallet visar en minskning av gymnasieungdomar år och av den yrkesverksamma gruppen år. Antalet barn upp till 15 år samt gruppen år ökar dock, vilket är mycket positivt. Könsfördelningen är relativt jämn men Karlshamn, och framförallt Blekinge totalt, har högre andel män än riket. Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Försörjningsbördan i Karlshamn beräknas stiga från 0, till 0, I riket beräknas ökningen vara från 0,72 till 0,81. Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mått som visar på relationen mellan antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp i två delar, den del som kommer från barn och ungdomar (0-19 år) och den från äldre (65+). Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,3 år jämfört med 41,2 år för riket totalt. Om tio år beräknas medelåldern i Karlshamn ha stigit till 45,4 år och i riket till 41,8. Andelen personer med utländsk bakgrund var 2012 i Karlshamn 12,0 procent jämfört med 20,1 procent för riket. (2011: 11,3 respektive 19,6 procent). Sett till totalbefolkningen var Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012). Näringsliv Antalet verksamma företag i Karlshamns kommun uppgick den 31 december 2013 till företag varav 1067 är aktiebolag, 117 handels- och kommanditbolag och enskild näringsverksamhet samt övriga bolagsformer. Under året startade 193 nya företag. 253 företag har tillkommit (nystartade och nyinflyttade) och 194 företag har försvunnit (upphörda och utflyttade). Det har då totalt tillkommit 59 företag i Karlshamns kommun under 2013, vilket ger kommunen en nettotillväxt på 2,3 % för Källa UC AB. Arbetet med att bygga långsiktiga relationer med näringslivet har pågått aktivt under året. Tjänstemän och politiker har genomfört över 100 företagsbesök. Ett flertal olika aktiviteter för att främja nätverksbyggande har genomförts. Verksamheten har erbjudit frukostmöten och nätverksluncher med olika teman samt olika aktiviteter för att främja kompetensutveckling och strategisk utveckling. Näringslivsrådet har haft fem möten under året. En attitydsatsning Gilla Karlshamn har startat och har som mål att uppnå Sveriges bästa livsklimat och därmed Sveriges bästa Näringslivsklimat Satsningen är en trepartslösning mellan näringslivet, Sparbanken i Karlshamn och Karlshamns kommun. För att förenkla för företagen har bland annat effektivisering av arbetssätt, ökad information och bättre 14 ÅRSREDOVISNING 2013

17 Förvaltningsberättelse tillgänglighet genomförts. Resultatet i SKLs undersökning Insikt för 2013 gav Karlshamn ett bra resultat när det gäller kommunens myndighetsutövande kopplat till våra företag som under 2012 hade ett myndighetsärende i Karlshamns kommun. Ett flertal evenemang och kultur- och musikarrangemang har anordnats under året. Under året har två kommunala fastigheter för verksamheter sålts. Fastigheterna har köpts av ett nyetablerat företag samt ett företag som avser att flytta till kommunen. Kommunen har förfrågningar på större handelsetableringar men har tyvärr ingen attraktiv mark för detta tillgänglig. Under 2014 kommer planläggning för detta att påbörjas. NetPort har under 2013 haft en fortsatt positiv utveckling. Under 2013 har arbetet med strukturer för att nå målen 2020 pågått. NetPort är nu en funktionell Science Park. Netport har under året ändrat struktur men behåller värdegrunden. Rent praktiskt innebär det att det är lättare att ingå i partnerskap med liknande organisationer inom EU. Beslut om ytterligare ett fokusområde, Energi med specialisering inom systemoptimering, har fattats. Det energikluster som funnits sedan 2009 men varit vilande de senaste åren har tagits över. Under året har Netport lett arbetet med den Regionala digitala agendan (ReDA), ett arbete som görs i landets samtliga regioner. Metoden som uppmärksammats i hela landet har presenterats som ett föredöme. Den sista december var antalet anställda 17 personer har varit ett mellanår vad gäller nya projekt, olika program har avslutats och nya aktiveras under De stora projekten sträcker sig över 2014 vilket innebär att omfattningen varit lika som tidigare år. Marknadsföring och aktivt etableringsarbete för området i anslutning till Stillerydshamnen har under 2013 i första hand bedrivits inom ramen för EU-projektet ELÖV. Under våren projektanställdes en marknadsförare på heltid och arbetet har tagit fart. Marknadsföring sker nu utifrån begreppet Logistik Karlshamn. Fokus i etableringsarbetet ska inte bara vara det iordningställda området utan också övriga logistikrelaterade förutsättningar i Karlshamn; Befintliga logistikföretag, Hamnen, NetPort, BTH, infrastruktur osv. Marknadsföringsmaterial har tagits fram, visningar och pressaktiviteter genomförts, en hemsida har etablerats (www.logistikkarlshamn.se), deltagande i mässa, kundkontakter och i slutet av året TV reklam regionalt. I första hand är denna verksamhet planerad och finansierad även för Samverkan med det delvis kommunägda bolaget Logistikposition i Karlshamn AB sker i etableringsfrågor som berör behov av i första hand lagerlokaler. Den hitintills planerad utbyggnaden av infrastruktur i området; vägar, VA, elektrifiering av järnväg och kombiterminal slutfördes under ÅRSREDOVISNING

18 Förvaltningsberättelse Turism Beläggningsstatistiken för kommersiella anläggningar i Karlshamn visar för 2013 preliminärt samma resultat som 2012 (november 2013). Våren var kall, även om sommaren gav vädermässigt goda förutsättningar och sammantaget kan konstateras att antalet svenska och tyska gästnätter på kommersiella anläggningar minskade, medan besöksgruppen danskar ökade något. Arbetsmarknad För 2013 uppgick andelen personer som var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i Sverige till 6,8 %, motsvarande uppgift för 2012 var 6,9 %. Arbetsmarknadsläget har förbättrats något i länet jämfört med samma tid förra året. I december 2013 var i länet totalt personer (9,5 %, år) arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Vid motsvarande tid i december 2012 var det totala antalet personer (9,6 %) en minskning med 193 personer (0,1 %). Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt 1691 personer (9,1 %, år) var arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december I december 2012 var det totala antalet 1780 personer (9,5 %) en minskning med 89 personer (0,4 %). Bostadsmarknad År 2013 har inneburit viss lättnad på byggmarknaden även om man inte fått till stånd så många nya bostäder. Planberedskapen har ökat jämfört med föregående år och vi har kunnat konstatera att flera exploateringsområden med villatomter kommer att bebyggas inom de närmaste åren. Fokus i planeringen ligger dock fortfarande på satsningar på stadsnära boende och förtätningsprojekt som kan vara svåra att påverka då marken oftast ägs av privata aktörer. Arbetet med den hållbara staden och kommunen fortsätter som vanligt i samband med översiktsplanen. Under året har entreprenadarbeten för anläggande av vägar och VA med mera inom Vettekulla Västra och Östra Skogsborg färdigställts och tomtförsäljning påbörjats. Totalt har 7 kommunala tomter för enbostadshus sålts. Under 2013 har även kommunen genom KABO påbörjat exploatering av Tegelbruksviken där 11 tomter bokats av intressenter och byggnation pågår. Bygglov har beviljats för 2 verksamhetslokaler, 12 enfamiljshus, 1 flerbostadshus samt 2 fritidshus. I stadskärnan har byggnationen av hyreslägenheter på Bryggeritomten färdigställts. 16 ÅRSREDOVISNING 2013

19 Förvaltningsberättelse Under 2013 påbörjades byggandet av nya bostäder vid Tegelbruksviken. Skatteutjämningssystemet Skatteverket (RSV) har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2012 enligt 2013 års taxering. I Blekinge förbättrades skatteunderlagsutvecklingen från ca 1,4 procent taxering till 3 procent taxering Den lägsta tillväxten hade Kalmar län med 2,8 procent medan tillväxten i Stockholms län var 4,6 procent, vilket var högst i landet. Karlshamns kommuns internationella arbete Det internationella arbetet i Karlshamn syftar till att stödja utvecklingsarbetet ute i de kommunala verksamheterna. Under våren 2012 antog kommunfullmäktige Karlshamns internationella program som klargör övergripande mål och prioriteringar för det internationella arbetet. Under 2013 har vi fortsatt med att stärka kommunikation och erfarenhetsspridning av projekt, konferenser och andra aktiviteter med internationell koppling (till exempel EU-veckan) och jobbat med våra vänorter. Vänorter Under 2013 har vi haft utbyten med våra vänorter i Stade och Svetly. Cirka 300 personer från politiken, föreningar, med mera i Karlshamn åkte till Sverigeveckan i Stade i början av juni och träffade respektive föreningar från Stade på olika evenemang. Karlshamns Turistbyrå fanns också på plats (Stade centrum). Politiker, Asarums IF och några konstelever från Österslättsskolan (25 personer) åkte till Svetlys Stadsfest i början av juli. Asarums IF spelade cup i Svetly och eleverna besökte en konstskola. Utbytena har varit lärorika och uppskattade. EU-projekt Antalet nya EU-projekt som har startats i Karlshamn under 2013 är färre jämfört med 2011/2012 vilket beror på att många program och fonder har fått slut på medel att betala ut. Nya möjligheter öppnar sig åter i och med att nya programperioden startar EU-projektet ELÖV löper på enligt plan och ska avslutas CLUK II som skulle ha avslutats har förlängts och löper fram till och med , även detta projekt löper på enligt plan. Målsättningen är att försöka knoppa av CLUK i en annan form av organisation. ÅRSREDOVISNING

20 Förvaltningsberättelse Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2013 Kommunfullmäktige har fastslagit kommungemensamma mål för både verksamheten och ekonomin. Uppföljningen av de prioriterade kärnområden och utvecklingsområden med kommungemensamma mål presenteras nedan. De finansiella målen kommenteras under rubriken Finansiell analys. Måluppfyllelse Orsak/samband = Helt uppfyllt Målet är helt uppfyllt inom samtliga berörda verksamheter. = Delvis uppfyllt Målet är delvis uppfyllt på en övergripande kommunnivå. Vissa verksamheter kan helt ha uppfyllt målet, andra verksamheter delvis. = Ej uppfyllt Målet är ej uppfyllt inom berörda verksamheter. = Svårbedömd Svårbedömd måluppfyllelse. Skol-DM på Vägga Idrottsplats. 18 ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRSREDOVISNING 2012. Till Kommunstyrelsen 2013 03 19 Till Kommunfullmäktige 2013 04 08

ÅRSREDOVISNING 2012. Till Kommunstyrelsen 2013 03 19 Till Kommunfullmäktige 2013 04 08 ÅRSREDOVISNING 2012 Till Kommunstyrelsen 2013 03 19 Till Kommunfullmäktige 2013 04 08 Årsredovisningens struktur Karlshamns kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2014 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2014 Karlshamns kommun Årsredovisning 2014 Karlshamns kommun Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse Karlshamnsfastigheter

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Karlshamns kommuns årsredovisning

Karlshamns kommuns årsredovisning Karlshamns kommuns årsredovisning 2008 Vi är extra stolta över gäller sophämtning, el, vatten, uppvärmning och avlopp enligt en undersökning som genomförts av HSB, Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna.

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Företagens betydelse i Härnösand. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Härnösand. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Härnösand Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Höör Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Västervik Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Företagens betydelse i Gotland. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Gotland. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Gotland Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer