Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING

2 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse Karlshamnsfastigheter AB Karlshamn Energi AB Ägarandel 100% Ägarandel 100 % Överförmyndarnämnd Facknämnder Karlshamns Hamn AB Karlshamnsbostäder AB Ägarandel 100 % Ägarandel 100 % Nämnd för barn, ungdom och skola Gymnasienämnd Nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad Kulturnämnd Omsorgsnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kommunstyrelse Logistikposition Karlshamn AB Räddningstjänsten Västra Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Västblekinge Miljö AB Ägarandel 25 % Ägarandel 57,80 % Ägarandel 50,80 % Ägarandel 50 % Utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunledningsförvaltning Kommundirektör Strategisk utveckling Region Blekinge Cura individutveckling Blekingetrafiken Ägarandel 20 %

3 Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

4 Karlshamns kommun 2014 Projetktledare: Ulrika Hägvall Lundberg, Karlshamns kommun Grafisk form: Happiend Reklambyrå Tryck: MixiPrint AB, Olofström Fotografer: Annette Sandberg, Johan Lenell, Johan Bagewitz Joakim Lenell, Birger Lallo, Eric Sandström, Daniel Lenér Caroline Kidebäck, Eijer Andersson, Annika Anderson, Åsa Karlsson, Josefin Karlsson Flygare, Per Anders Rudelius Papper: Omslag Invercote G, 240 g Inlaga G-Print, 130 g Upplaga: 250 ex Besöksadress: Rådhuset, Karlshamn Postadress: Karlshamn Internet:

5 Årsredovisningens struktur Karlshamns kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Kommunen upprättar även en populärversion av årsredovisningen. Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på det gångna året. Därefter delas årsredovisningen in i följande delar: Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer. Här finns även beskrivning av kommunens befolkningsutveckling, näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad, effekter av skatteutjämningssystemet samt kommunens internationella arbete. Därefter följer en uppföljning av kommunfullmäktiges 27 mål uppdelat på kärnområden och utvecklingsområden. I den finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation utifrån perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning, investeringsredovisning, avstämning av de finansiella målen samt en framtidsbedömning. Förvaltningsberättelsen avslutas med personalberättelsen samt personalnyckeltalen. Nämndsredovisning Kommunens 15 nämnder beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet, ekonomiskt utfall samt förväntad utveckling i framtiden. För detta avsnitt svarar de olika nämnderna. Redovisning av kommunala bolag och förbund Kommunens fyra helägda bolag och de fyra delägda kommunalförbunden/bolagen beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet, årets resultat, viktiga händelser samt gör en framtidsbedömning. För detta avsnitt svarar respektive bolag/förbund. Våra räkenskaper Våra räkenskaper inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns benämning på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis återfinns revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar samt en förteckning över ord och uttryck som använts i årsredovisningen. ÅRSREDOVISNING

6 Innehållsförteckning Årsredovisningens struktur... 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 7 Det hände Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens befolkning uppgick till den 31 december 2013, vilket är en ökning med 140 personer. Under 2013 har det tillkommit 59 företag, totalt företag i kommunen ,1 % eller personer var arbetslösa i december Bostadsmarknaden har varit svag under 2013 både vad gäller nybyggnation av lägenheter och av villor. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Merparten av kommunfullmäktiges 27 mål uppnås helt eller delvis. Av de tretton målen inom kärnområden d v s Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre, Utbildning samt Arbete och integration är sju helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Av de fjorton målen inom utvecklingsområden d v s Tillväxt och näringsliv, Turism, Attraktivt boende samt Ekonomi och personal är fem av målen helt uppfyllda och nio delvis uppfyllda. Kommunens kvalitet i korthet En jämförelse ur ett medborgarperspektiv av hur vår kommun fungerar jämfört med ca 200 andra kommuner i Sverige. Jämför tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och samhällsutveckling. Finansiell analys Årets resultat uppgår till 48 mnkr vilket innebär att kommunen klarar balanskravet för tionde året i rad. Rensat från jämförelsestörande poster på 28,3 mnkr blir resultatet istället 19,4 mnkr. Pensionsförpliktelserna ökar med 41 mnkr jämfört med 2012 och uppgår till 798 mnkr. Den finansiella analysen visar att under 2013 har soliditeten försämrats något och uppgår till 67 %. De långfristiga skulderna har ökat med 70 mnkr och uppgår till totalt 218 mnkr. Driftredovisning Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott 25,3 mnkr i förhållande till budget på 22,4 mnkr, vilket fördelar sig med 17,9 mnkr på nämnderna och 7,4 mnkr på finansförvaltningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2013 samt kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total budget. Exploatering av Vettekulla samt Skogsborg för villabebyggelse pågår. Årets investeringar uppgår till 261,8 mnkr, budgeterad nivå 258,8 mnkr. 4 ÅRSREDOVISNING 2013

7 Avstämning av finansiella mål...40 Samtliga Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans samt god ekonomisk hushållning bedöms vara helt uppfyllda. Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att göra avsättningar till en resultatutjämningsreserv samt beslutat att upphäva fem av de finansiella målen. Personalberättelse Antalet månadsavlönade i kommunen uppgår till vilket är en ökning med 81 jämfört med % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 45,9 år. Medelheltidslönen är kronor. Sjukfrånvaron uppgår till 6,17 procentenheter av tillgänglig tid. Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund I detta avsnitt görs en kortfattad beskrivning av kommunens verksamhet samt den verksamhet som sker i kommunens fyra helägda bolag och fyra delägda kommunalförbund/bolag. För innehållet svarar respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. För mer detaljerad information hänvisas till respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. Nämnder Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelse Socialnämnd Omsorgsnämnd Nämnd för barn, ungdom och skola Gymnasienämnd Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning...64 Kulturnämnd Teknisk nämnd Teknisk nämnd, VA-verksamhet Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Festivalkommitté Kommunala bolag Karlshamnsfastigheter AB...84 Karlshamn Energi AB Karlshamns Hamn AB Karlshamnsbostäder AB Kommunalförbund och delägda bolag Räddningstjänsten Västra Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Cura Individutveckling Västblekinge Miljö AB ÅRSREDOVISNING

8 Våra räkenskaper För tionde året i rad redovisar kommunen ett positivt resultat, i år med 48 miljoner kronor varav vatten och avlopp -53 tusen kronor. Det egna kapitalet uppgår därmed till miljoner kronor. Kommunens låneskuld har ökat med 70 mnkr. Den sammanställda redovisningen (kommunen + de kommunala bolagen) visar ett positivt resultat med 51 miljoner kronor Sammanställd redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Karlshamns kommun Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Redovisningsprinciper Revisionsberättelse Ord och uttryck Bilagor till årsredovisningen Uppföljning av Kommunfullmäktige beslutade program Förslag till redovisning av indikatorer med tillhörande trender för Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling 6 ÅRSREDOVISNING 2013

9 Kommunstyrelsens ordförande har ordet God ekonomi har möjliggjort satsningar för framtiden Bokslutet 2013 visar återigen ett mycket bra resultat för våra verksamheter och för vår ekonomi var ett år då en rad stora satsningar för framtiden tog fart. Satsningar vars syfte är att skapa fler arbetstillfällen, hållbar och effektiv verksamhet samt attraktiva boendemiljöer. För tionde året i rad uppfylls dessutom målet om en ekonomi i balans. Långsiktighet och god ekonomi är ledord för vårt arbete i Karlshamns kommun. Kommunen är mån om att skattepengarna används på ett genomtänkt och bra sätt, vilket åskådliggörs i årsredovisningen. Det ekonomiska resultatet är 48 miljoner kronor för kommunen. Detta och flera års positiva resultat, totalt 239 miljoner kronor för kommunen under den senaste femårsperioden, har gjort att vi har kunnat bedriva en bra verksamhet till hög kvalitet under året och skapa goda förutsättningar för framtida satsningar var ett år då kommunens investeringar nådde mycket höga nivåer. I attraktiva boendeområden som Vettekulla Västra och Skogsborg pågår tomtförsäljning. Asarums bildningscenter- en flexibel skola och mötesplats kommer att tas i bruk hösten I Stillerydsområdet är infrastrukturen klar och bangård, kombiterminal samt elektrifiering och renovering av hamnspår har färdigställts under Detta är några exempel som visar att Karlshamn satsar för framtiden och är redo när konjunkturen vänder uppåt. Arbetsmarknaden bedöms förbättras under 2014 men först 2015 blir den ekonomiska tillväxten starkare igen. Våra kommunala bolag har goda möjlighet att driva och utveckla verksamheterna på ett bra sätt. I Asarum och Mörrum planeras för trygghets- och seniorboenden i Karlshamnsbostäders regi. KEAB: s satsningar på fjärrvärmeanslutning av fastigheter och med ny vindkraft ökar andelen förnybar elproduktion och minskar utsläpp av koldioxid. I Stilleryd sker ytterligare satsningar genom kommunen och hamnbolaget vilket stärker verksamheten som redan idag är en av Sveriges volymmässigt största hamnar. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I de kommunala byggnaderna konverteras anläggningar med olja och el till förnyelsebar energi och åtgärder vidtas för att minska energianvändningen. Inom utbildningsförvaltningen har hållbarhetsarbetet ett speciellt fokus på barn och ungdomar. Målsättningen är att alla ska förvärva förmågor så att de kan ta medvetna, hållbara beslut nu och i framtiden. Det handlar om frågor som rör värde, moral, mänsklighet, rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt och vår relation till naturen. Karlshamns kommun deltar i projektet Kommunens kvalitet i korthet som mäter områdena tillgänglighet, trygghet, medborgarens delaktighet och kommunens information, effektivitet och samhällsutveckling ur ett medborgarperspektiv. Genom att delta i projektet får vi tydliga mått på vad som är viktigt och vad som fungerar bra enligt våra medborgare och brukare. Vi får också tydliga signaler på områden vi måste förbättra. Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten är 90 %. Motsvarande andel inom kommunens särskilda boende är 85 %. Karlshamn tillhör de bästa kommunerna när det gäller serviceutbudet inom särskilt boende. Kommunen har många viktiga och intressanta arbetsuppgifter och personalen är en viktig resurs för kommunen och vårt utvecklingsarbete. Därför måste vi marknadsföra oss för att klara den framtida personalförsörjningen och skapa förutsättningar med bland annat flexibla arbetsförhållanden, hög delaktighet och arbetsglädje, för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag vill här också rikta ett stort tack till alla inom kommunkoncernen som bidragit till de goda resultaten och för fin service till våra medborgare, föreningar, organisationer och företag. Nu tar vi nya friska tag för det attraktiva och framtida Karlshamn. Det Karlshamn vi alla ska gilla! Sven-Åke Svensson, Kommunstyrelsens ordförande (S) ÅRSREDOVISNING

10 Det hände 2011 Bildtext 8 ÅRSREDOVISNING 2013

11 Det hände 2013 Det hände 2013 JANUARI Den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassens förslag Under ett tak offentliggörs som det vinnande arkitektförslaget över Karlshamns kommuns framtida Kultur- och bibliotekshus. Världspianisten Peter Jablonski ger en konsert i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. På repertoaren finns bland annat Für Elise av Beethoven och Spöksonaten. Nina Johansson, som driver Ninas konditori i Mörrum, blir utsedd till Blekinges mest företagsamma människa Tävlingen arrangeras av Svenskt Näringsliv och över 300 personer är med och bestämmer prisets vinnare. FEBRUARI Skådespelaren och författaren Per Ragnar besöker hemstaden Karlshamn med sin 200: e föreställning om Martin Luther. Karlshamns kommun blir en del av SKL:s satsning Matematik PISA Målet för arbetet är att halvera antalet skolelever som bara når den lägsta nivån på PISA-undersökningen samt öka andelen elever som når den högsta nivån. MARS Fiskepremiär i Mörrumsån. Bodestorpsskolan utses till årets arbetsplats 2012 i Karlshamns kommun. Karlshamns kommun utvecklar hemsjukvården med projektet Trygg Hemgång som ska underlätta äldres hemkomst från sjukhus. Den 13 mars invigs fibernätet i Ringamåla. Byn norr om Karlshamn blir därmed den första i Blekinge att få ett eget fungerande byanät. Fiberoptiken gör att de boende i de 85 fastigheterna i bygden som har anslutit sig till nätet kan få internet, telefoni och tv att fungera. APRIL Körkampen avgörs i Väggahallen. Karlshamns kommuns bolagskör står som vinnare när tävlingen avgörs för andra året i rad. En ny översiktsplan för Karlshamns kommun presenteras under namnet Karlshamn Mellan april och juni får kommuninvånarna möjlighet att komma med synpunkter och förslag på den nya planen. Den rumänska barn- och ungdomsgruppen Izvorasul Turenilor kommer till Karlshamn för att bjuda på traditionell dans och musik från Transylvanien. Översiktsplan 2030 presenteras för allmänheten. ÅRSREDOVISNING

12 Det hände 2013 Robin Stjernberg i Bellevueparken den 14 juni. JUNI Den nyutnämnde Melodifestivalvinnaren Robin Stjernberg gör succé när han uppträder vid den traditionella skolavslutningskonserten i Bellevueparken. Den nya Åkroksbron i Mörrum invigs. Bron över Åkroken ersätter en gammal bro och sammanbinder cykelvägnätet mellan Hästaryd och Mörrum Västra norrut. MAJ Lunden, mattan & festplatsen presenteras som det vinnande förslaget till utformningen av Stortorget i Karlshamn. Alice Tegnérs liv porträtteras i sex P2-dokumentärer. I dokumentären som gjorts av Christina Tobeck får lyssnaren följa med på en resa genom hela Sveriges vismammas liv, musik och de kulturella miljöer hon rörde sig i. Premiär för matsedel direkt i mobilen. Genom att ladda ner appen AivoMenu till en smartphone kan man få information om vad som serveras i skolornas och äldreomsorgens restauranger. Karlshamnsbostäder planerar för 13 villor i Tegelbruksviken i Karlshamn med ambitionen att ge den breda allmänheten en möjlighet till havsnära boende. Villorna som uppförs på drygt 800 kvadratmeter stora tomter har ritats av det danska arkitektföretaget Vandkusten och kommer att kosta 3,9 miljoner kronor. Pippi Långstrump på Skottsbergska gården. JULI Mustasch på stora scen, en av artisterna som inledde årets Östersjöfestival. Det tyska handbollslaget SG Flensburg-Handewitt, ett av världens bästa, besöker Karlshamn som en del i uppladdningen inför den nya säsongen. Pippi Långstrump, sommarens familjeteater på Skottsbergska gården hade premiär. Karlshamns kommun lanserar en mobilapplikation som ger besökare till Östersjöfestivalen möjlighet att hitta program och liknande direkt i mobiltelefonen. Svenska Tove Jaarnek vinner årets Baltic Song Contest. Lilla Song Contest vinns av 13-åriga Hanna Ferm från Pixbo. Petra Marklund, Dan Hylander och Mustasch tjuvstartar Östersjöfestivalen med konserter redan under onsdagskvällen i vecka 29. Festivalen invigs dock officiellt kvällen efter med en konsert av världsberömda The Real Group och Gunhild Carling Big band. Tältsuccén från föregående Östersjöfestivaler fortsätter och precis som året innan återfinns Smaktältet på festivalen. Till årets upplaga finns det även ett teatertält som bjuder på teater för både små och lite större. 10 ÅRSREDOVISNING 2013

13 Det hände 2013 AUGUSTI För femte året i följd arrangeras den populära Sommarvistelsen för äldre och lockar återigen ett stort antal äldre till vackra Sörgården. Ulf Lundells kritikerrosade sommarturné avslutas med en spelning i Bellevueparken. Ronnebygatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan görs om till ett gångfartsområde. Detta görs för att förtydliga Ronnebygatans status som handelsgata. Andreas Svensson och Ida Lönqvist på Mörrums skola får pris. SEPTEMBER Riksdagsmannagården utses till Blekinges skönaste gård när man vinner mot två andra gårdar ifrån Blekinge i TV-programmet Sveriges skönaste gårdar. Björnabackens matsal invigs på nytt efter att varit stängd för renovering under tre månader. Arrangemanget är mycket populärt, den första besökaren är på plats redan en timme innan invigningen startar. Idrottslärarna Andreas Svensson och Ida Lönqvist på Mörrums skola tilldelas Lärarnas riksförbunds pedagogpris i Karlshamns kommun. Deras stora engagemang, spridningen av goda idéer och den röda tråden i undervisningen är det som fick juryn att utse lärarkollegorna till vinnare av årets pris. Smakfestivalen, den populära landsbygdsfesten för hela familjen, arrangeras för andra året i rad på travbana Arena Albertswill. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer till Karlshamn och gör ett studiebesök hos Centrum för Livsmedelsutveckling, CLUK. OKTOBER Den nya kombiterminalen i Stilleryds hamnen visas upp för intresserade inom näringslivet. Karlshamnsbostäder får i uppdrag att bygga om äldreboendet och det särskilda boendet Östralycke i Asarum. Plöjarevägens lekplats öppnas för alla leksugna efter en omfattande renovering. Under årets upplaga av Kulturnatten bjuder den ljumma oktobernatten bland annat på en konstutställning med konstnärer från runt om i kommunen och stämningsfull körsång i Carl Gustafs kyrka. Stormen Simone passerar genom Sverige och lämnar nedfallna träd och liknade längs sin väg genom Blekinge. Stormen gör även delar av kommunen strömlöst, bland annat så blir hela centrala Karlshamn utan ström i cirka tre timmar. Invigning av Rosengårdens lekplats. ÅRSREDOVISNING

14 Det hände 2013 DECEMBER Kommunfullmäktige beslutar om en ny vision för Karlshamns kommun. Karlshamn, en plats för liv och lust blir den nya kommungemensamma visionen. En av Sveriges största solcellsanläggningar börjar byggas på Coop Forums tak. Byggnationen uppmärksammas både lokalt och i andra delar av landet. Karlshamns kommun auktionerar ut ett trettonhelgspaket tillsammans med Thomas Deutgen och First Hotel Carlshamn i samband med SVT och SR:s välgörenhetsprogram Musikhjälpen. Auktionspriset hamnar till slut på 6 000:- och pengarna går oavkortat till Musikhjälpen. Maria Osswald blir Karlshamns lucia Karlshamns kommun får 3,3 miljoner i så kallad prestationsersättning av regeringen som ska användas till förbättringsarbete inom vård och omsorg. Projektet Gilla Karlshamn startades för att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen. NOVEMBER Projektet Gilla Karlshamn presenteras. Syftet med projektet är att få till ett bättre näringslivsklimat i kommunen. En tävling om att namnge Asarums nya bildningscenter utlyses. Tävlingen blir snabbt populär och över 50 stycken namnförslag inkommer innan inlämningstiden går ut. På Korpadalsskolan börjar klass 4A att spela in en film om vikingarna. Eleverna agerar både framför kameran och spelar in själva filmen med hjälp av ipads. Filmen får premiär i mitten av mars Teater- och musikprofilen Sven Ågren tilldelas 2013-års Alice Tegnér-stipendium. Författaren Stig Johnsson skildrar Karlshamns viktigaste händelser under de senaste 50 åren i jubileumsboken Framtidsstaden Karlshamn 350 år. Region Blekinges regionstyrelse beslutar om att införa tågtrafik med så kallade Pågatåg till och från Karlshamn. Trafiken kommer att startas upp i december Solcellsanläggning på Coop. Ur visionsfilmen Karlshamn, en plats för liv och lust. 12 ÅRSREDOVISNING 2013

15 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Samhällsekonomisk utveckling och situation Under 2013 har utvecklingen i omvärlden stärkts och förutsättningarna ser därför något bättre ut Den internationella tillväxten är dock dämpad vilket påverkar den svenska exporten. Europaområdet är en viktig svensk exportmarknad men tillväxten i Europa är betydligt svagare än i Sverige. Tillväxten i Sverige beror därför främst på inhemsk efterfrågan, vilket innebär att både konsumtion och investeringar ökar. Arbetsmarknaden bedöms förbättras under 2014 även om återhämtningen förväntas bli måttlig. Trots detta gör det svaga arbetsmarknadsläget att pris- och löneutveckling hålls tillbaka. Låg inflation begränsar skatteunderlagets tillväxt. Den automatiska balanseringen i det allmänna pensionssystemet, som 2011 bromsade pensionsinkomsterna, kommer även 2014 att begränsa tillväxten i pensionsinkomsterna vilket också bidrar till lägre tillväxt i skatteunderlaget. Sveriges BNP beräknas växa med 2,7 procent år År 2015 och ett par år framåt bedöms konjunkturen bli stark och såväl arbetade timmar som löneökning och pensioner höjs i nivå med åren innan finanskrisen. Under växer skatteunderlaget med ca 2 procent per år. Kommunsektorns utveckling och vår situation Tillväxten i det kommunala skatteunderlaget dämpas år 2014 till följd av sänkta pensioner. Kommunernas ekonomiska resultat blir sannolikt lägre 2014 även om kommunsektorns verksamhetsvolym förväntas dämpas något Vår kommun har under en rad av år med god marginal klarat det finansiella målet att verksamhetens nettokostnader endast får ta 98 procent i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag, det vill säga 2 procents överskott. Ökningen under 2013 beror främst på det stora flyttningsöverskottet. Födelsenettot, dvs skillnaden mellan antalet födda och antalet döda blev -50 personer, vilket är bättre än förutsett. 361 personer dog under året jämfört med prognostiserade 370. Antalet levande födda är 311 istället för beräknade 301 personer. Flyttningsnettot (flyttningsöverskottet) 2013 blev 189 mot beräknat 78. Flyttningsnettot är inflyttade minus utflyttade. Antalet inflyttade är betydligt högre 2013 jämfört med 2012 och det högsta antalet sedan Antalet utflyttade minskade något under 2013 efter att ha ökat betydligt under Invandringsöverskottet (som ingår i flyttningsnettot) är 266 vilket är högre än de senaste åren. Flyttningarna inom Sverige visar ett underskott med 77 personer jämfört med 163 personer under Senast Karlshamn hade ett överskott i de inrikes flyttningarna var Befolkningsutveckling Förklaringsvariabler till befolkningsutveckling Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling Karlshamns kommuns befolkning har under 2013 ökat med 140 invånare till ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse Befolkningsutveckling Åldersfördelning 2013 Blekinge Förändring % Karlshamn ,4 % Karlskrona ,3 % Olofström ,0 % Ronneby ,3 % Sölvesborg ,0 % Kommuner i närområdet Bromölla ,7 % Osby ,6 % Östra Göinge ,5 % Älmhult ,2 % Tingsryd ,1 % Emmaboda ,3 % Torsås ,3 % Flyttningsnettot plus födelsenettot ger tillsammans befolkningsförändringen. Befolkningsprognosen för 2013 förutspådde att antalet invånare skulle vara vid årsskiftet. Som nämnts ovan blev födelseunderskottet lägre än prognostiserat och flyttnettot högre. Detta innebär alltså att resultatet är 131 fler invånare den 31 december 2013 än vad befolkningsprognosen beräknat. Så gott som alla åldersgrupper ökar gentemot befolkningsprognosen. Utfallet visar en minskning av gymnasieungdomar år och av den yrkesverksamma gruppen år. Antalet barn upp till 15 år samt gruppen år ökar dock, vilket är mycket positivt. Könsfördelningen är relativt jämn men Karlshamn, och framförallt Blekinge totalt, har högre andel män än riket. Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Försörjningsbördan i Karlshamn beräknas stiga från 0, till 0, I riket beräknas ökningen vara från 0,72 till 0,81. Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mått som visar på relationen mellan antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp i två delar, den del som kommer från barn och ungdomar (0-19 år) och den från äldre (65+). Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,3 år jämfört med 41,2 år för riket totalt. Om tio år beräknas medelåldern i Karlshamn ha stigit till 45,4 år och i riket till 41,8. Andelen personer med utländsk bakgrund var 2012 i Karlshamn 12,0 procent jämfört med 20,1 procent för riket. (2011: 11,3 respektive 19,6 procent). Sett till totalbefolkningen var Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012). Näringsliv Antalet verksamma företag i Karlshamns kommun uppgick den 31 december 2013 till företag varav 1067 är aktiebolag, 117 handels- och kommanditbolag och enskild näringsverksamhet samt övriga bolagsformer. Under året startade 193 nya företag. 253 företag har tillkommit (nystartade och nyinflyttade) och 194 företag har försvunnit (upphörda och utflyttade). Det har då totalt tillkommit 59 företag i Karlshamns kommun under 2013, vilket ger kommunen en nettotillväxt på 2,3 % för Källa UC AB. Arbetet med att bygga långsiktiga relationer med näringslivet har pågått aktivt under året. Tjänstemän och politiker har genomfört över 100 företagsbesök. Ett flertal olika aktiviteter för att främja nätverksbyggande har genomförts. Verksamheten har erbjudit frukostmöten och nätverksluncher med olika teman samt olika aktiviteter för att främja kompetensutveckling och strategisk utveckling. Näringslivsrådet har haft fem möten under året. En attitydsatsning Gilla Karlshamn har startat och har som mål att uppnå Sveriges bästa livsklimat och därmed Sveriges bästa Näringslivsklimat Satsningen är en trepartslösning mellan näringslivet, Sparbanken i Karlshamn och Karlshamns kommun. För att förenkla för företagen har bland annat effektivisering av arbetssätt, ökad information och bättre 14 ÅRSREDOVISNING 2013

17 Förvaltningsberättelse tillgänglighet genomförts. Resultatet i SKLs undersökning Insikt för 2013 gav Karlshamn ett bra resultat när det gäller kommunens myndighetsutövande kopplat till våra företag som under 2012 hade ett myndighetsärende i Karlshamns kommun. Ett flertal evenemang och kultur- och musikarrangemang har anordnats under året. Under året har två kommunala fastigheter för verksamheter sålts. Fastigheterna har köpts av ett nyetablerat företag samt ett företag som avser att flytta till kommunen. Kommunen har förfrågningar på större handelsetableringar men har tyvärr ingen attraktiv mark för detta tillgänglig. Under 2014 kommer planläggning för detta att påbörjas. NetPort har under 2013 haft en fortsatt positiv utveckling. Under 2013 har arbetet med strukturer för att nå målen 2020 pågått. NetPort är nu en funktionell Science Park. Netport har under året ändrat struktur men behåller värdegrunden. Rent praktiskt innebär det att det är lättare att ingå i partnerskap med liknande organisationer inom EU. Beslut om ytterligare ett fokusområde, Energi med specialisering inom systemoptimering, har fattats. Det energikluster som funnits sedan 2009 men varit vilande de senaste åren har tagits över. Under året har Netport lett arbetet med den Regionala digitala agendan (ReDA), ett arbete som görs i landets samtliga regioner. Metoden som uppmärksammats i hela landet har presenterats som ett föredöme. Den sista december var antalet anställda 17 personer har varit ett mellanår vad gäller nya projekt, olika program har avslutats och nya aktiveras under De stora projekten sträcker sig över 2014 vilket innebär att omfattningen varit lika som tidigare år. Marknadsföring och aktivt etableringsarbete för området i anslutning till Stillerydshamnen har under 2013 i första hand bedrivits inom ramen för EU-projektet ELÖV. Under våren projektanställdes en marknadsförare på heltid och arbetet har tagit fart. Marknadsföring sker nu utifrån begreppet Logistik Karlshamn. Fokus i etableringsarbetet ska inte bara vara det iordningställda området utan också övriga logistikrelaterade förutsättningar i Karlshamn; Befintliga logistikföretag, Hamnen, NetPort, BTH, infrastruktur osv. Marknadsföringsmaterial har tagits fram, visningar och pressaktiviteter genomförts, en hemsida har etablerats (www.logistikkarlshamn.se), deltagande i mässa, kundkontakter och i slutet av året TV reklam regionalt. I första hand är denna verksamhet planerad och finansierad även för Samverkan med det delvis kommunägda bolaget Logistikposition i Karlshamn AB sker i etableringsfrågor som berör behov av i första hand lagerlokaler. Den hitintills planerad utbyggnaden av infrastruktur i området; vägar, VA, elektrifiering av järnväg och kombiterminal slutfördes under ÅRSREDOVISNING

18 Förvaltningsberättelse Turism Beläggningsstatistiken för kommersiella anläggningar i Karlshamn visar för 2013 preliminärt samma resultat som 2012 (november 2013). Våren var kall, även om sommaren gav vädermässigt goda förutsättningar och sammantaget kan konstateras att antalet svenska och tyska gästnätter på kommersiella anläggningar minskade, medan besöksgruppen danskar ökade något. Arbetsmarknad För 2013 uppgick andelen personer som var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i Sverige till 6,8 %, motsvarande uppgift för 2012 var 6,9 %. Arbetsmarknadsläget har förbättrats något i länet jämfört med samma tid förra året. I december 2013 var i länet totalt personer (9,5 %, år) arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Vid motsvarande tid i december 2012 var det totala antalet personer (9,6 %) en minskning med 193 personer (0,1 %). Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt 1691 personer (9,1 %, år) var arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december I december 2012 var det totala antalet 1780 personer (9,5 %) en minskning med 89 personer (0,4 %). Bostadsmarknad År 2013 har inneburit viss lättnad på byggmarknaden även om man inte fått till stånd så många nya bostäder. Planberedskapen har ökat jämfört med föregående år och vi har kunnat konstatera att flera exploateringsområden med villatomter kommer att bebyggas inom de närmaste åren. Fokus i planeringen ligger dock fortfarande på satsningar på stadsnära boende och förtätningsprojekt som kan vara svåra att påverka då marken oftast ägs av privata aktörer. Arbetet med den hållbara staden och kommunen fortsätter som vanligt i samband med översiktsplanen. Under året har entreprenadarbeten för anläggande av vägar och VA med mera inom Vettekulla Västra och Östra Skogsborg färdigställts och tomtförsäljning påbörjats. Totalt har 7 kommunala tomter för enbostadshus sålts. Under 2013 har även kommunen genom KABO påbörjat exploatering av Tegelbruksviken där 11 tomter bokats av intressenter och byggnation pågår. Bygglov har beviljats för 2 verksamhetslokaler, 12 enfamiljshus, 1 flerbostadshus samt 2 fritidshus. I stadskärnan har byggnationen av hyreslägenheter på Bryggeritomten färdigställts. 16 ÅRSREDOVISNING 2013

19 Förvaltningsberättelse Under 2013 påbörjades byggandet av nya bostäder vid Tegelbruksviken. Skatteutjämningssystemet Skatteverket (RSV) har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2012 enligt 2013 års taxering. I Blekinge förbättrades skatteunderlagsutvecklingen från ca 1,4 procent taxering till 3 procent taxering Den lägsta tillväxten hade Kalmar län med 2,8 procent medan tillväxten i Stockholms län var 4,6 procent, vilket var högst i landet. Karlshamns kommuns internationella arbete Det internationella arbetet i Karlshamn syftar till att stödja utvecklingsarbetet ute i de kommunala verksamheterna. Under våren 2012 antog kommunfullmäktige Karlshamns internationella program som klargör övergripande mål och prioriteringar för det internationella arbetet. Under 2013 har vi fortsatt med att stärka kommunikation och erfarenhetsspridning av projekt, konferenser och andra aktiviteter med internationell koppling (till exempel EU-veckan) och jobbat med våra vänorter. Vänorter Under 2013 har vi haft utbyten med våra vänorter i Stade och Svetly. Cirka 300 personer från politiken, föreningar, med mera i Karlshamn åkte till Sverigeveckan i Stade i början av juni och träffade respektive föreningar från Stade på olika evenemang. Karlshamns Turistbyrå fanns också på plats (Stade centrum). Politiker, Asarums IF och några konstelever från Österslättsskolan (25 personer) åkte till Svetlys Stadsfest i början av juli. Asarums IF spelade cup i Svetly och eleverna besökte en konstskola. Utbytena har varit lärorika och uppskattade. EU-projekt Antalet nya EU-projekt som har startats i Karlshamn under 2013 är färre jämfört med 2011/2012 vilket beror på att många program och fonder har fått slut på medel att betala ut. Nya möjligheter öppnar sig åter i och med att nya programperioden startar EU-projektet ELÖV löper på enligt plan och ska avslutas CLUK II som skulle ha avslutats har förlängts och löper fram till och med , även detta projekt löper på enligt plan. Målsättningen är att försöka knoppa av CLUK i en annan form av organisation. ÅRSREDOVISNING

20 Förvaltningsberättelse Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2013 Kommunfullmäktige har fastslagit kommungemensamma mål för både verksamheten och ekonomin. Uppföljningen av de prioriterade kärnområden och utvecklingsområden med kommungemensamma mål presenteras nedan. De finansiella målen kommenteras under rubriken Finansiell analys. Måluppfyllelse Orsak/samband = Helt uppfyllt Målet är helt uppfyllt inom samtliga berörda verksamheter. = Delvis uppfyllt Målet är delvis uppfyllt på en övergripande kommunnivå. Vissa verksamheter kan helt ha uppfyllt målet, andra verksamheter delvis. = Ej uppfyllt Målet är ej uppfyllt inom berörda verksamheter. = Svårbedömd Svårbedömd måluppfyllelse. Skol-DM på Vägga Idrottsplats. 18 ÅRSREDOVISNING 2013

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Till Kommunstyrelsen 2013 03 19 Till Kommunfullmäktige 2013 04 08

ÅRSREDOVISNING 2012. Till Kommunstyrelsen 2013 03 19 Till Kommunfullmäktige 2013 04 08 ÅRSREDOVISNING 2012 Till Kommunstyrelsen 2013 03 19 Till Kommunfullmäktige 2013 04 08 Årsredovisningens struktur Karlshamns kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Årsredovisning 2014 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2014 Karlshamns kommun Årsredovisning 2014 Karlshamns kommun Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse Karlshamnsfastigheter

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA Emmaboda går framåt! Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra invånare. Flera verksamheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Blekinge län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Så här använder kommunen dina skattepengar

Så här använder kommunen dina skattepengar Så här använder kommunen dina skattepengar en sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2012 Under 2012 har kommunen fått 21,89 kronor i skatt för varje hundralapp Du tjänat. Kommunen får också

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Vision för Ronneby Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Mark och plan 2010 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och plan TIDSPERIOD 2010 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM BUDGETENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer