Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING

2 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse Karlshamnsfastigheter AB Karlshamn Energi AB Ägarandel 100% Ägarandel 100 % Överförmyndarnämnd Facknämnder Karlshamns Hamn AB Karlshamnsbostäder AB Ägarandel 100 % Ägarandel 100 % Nämnd för barn, ungdom och skola Gymnasienämnd Nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad Kulturnämnd Omsorgsnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kommunstyrelse Logistikposition Karlshamn AB Räddningstjänsten Västra Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Västblekinge Miljö AB Ägarandel 25 % Ägarandel 57,80 % Ägarandel 50,80 % Ägarandel 50 % Utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunledningsförvaltning Kommundirektör Strategisk utveckling Region Blekinge Cura individutveckling Blekingetrafiken Ägarandel 20 %

3 Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

4 Karlshamns kommun 2014 Projetktledare: Ulrika Hägvall Lundberg, Karlshamns kommun Grafisk form: Happiend Reklambyrå Tryck: MixiPrint AB, Olofström Fotografer: Annette Sandberg, Johan Lenell, Johan Bagewitz Joakim Lenell, Birger Lallo, Eric Sandström, Daniel Lenér Caroline Kidebäck, Eijer Andersson, Annika Anderson, Åsa Karlsson, Josefin Karlsson Flygare, Per Anders Rudelius Papper: Omslag Invercote G, 240 g Inlaga G-Print, 130 g Upplaga: 250 ex Besöksadress: Rådhuset, Karlshamn Postadress: Karlshamn Internet:

5 Årsredovisningens struktur Karlshamns kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Kommunen upprättar även en populärversion av årsredovisningen. Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på det gångna året. Därefter delas årsredovisningen in i följande delar: Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer. Här finns även beskrivning av kommunens befolkningsutveckling, näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad, effekter av skatteutjämningssystemet samt kommunens internationella arbete. Därefter följer en uppföljning av kommunfullmäktiges 27 mål uppdelat på kärnområden och utvecklingsområden. I den finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation utifrån perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning, investeringsredovisning, avstämning av de finansiella målen samt en framtidsbedömning. Förvaltningsberättelsen avslutas med personalberättelsen samt personalnyckeltalen. Nämndsredovisning Kommunens 15 nämnder beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet, ekonomiskt utfall samt förväntad utveckling i framtiden. För detta avsnitt svarar de olika nämnderna. Redovisning av kommunala bolag och förbund Kommunens fyra helägda bolag och de fyra delägda kommunalförbunden/bolagen beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet, årets resultat, viktiga händelser samt gör en framtidsbedömning. För detta avsnitt svarar respektive bolag/förbund. Våra räkenskaper Våra räkenskaper inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns benämning på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis återfinns revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar samt en förteckning över ord och uttryck som använts i årsredovisningen. ÅRSREDOVISNING

6 Innehållsförteckning Årsredovisningens struktur... 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 7 Det hände Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens befolkning uppgick till den 31 december 2013, vilket är en ökning med 140 personer. Under 2013 har det tillkommit 59 företag, totalt företag i kommunen ,1 % eller personer var arbetslösa i december Bostadsmarknaden har varit svag under 2013 både vad gäller nybyggnation av lägenheter och av villor. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Merparten av kommunfullmäktiges 27 mål uppnås helt eller delvis. Av de tretton målen inom kärnområden d v s Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre, Utbildning samt Arbete och integration är sju helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Av de fjorton målen inom utvecklingsområden d v s Tillväxt och näringsliv, Turism, Attraktivt boende samt Ekonomi och personal är fem av målen helt uppfyllda och nio delvis uppfyllda. Kommunens kvalitet i korthet En jämförelse ur ett medborgarperspektiv av hur vår kommun fungerar jämfört med ca 200 andra kommuner i Sverige. Jämför tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och samhällsutveckling. Finansiell analys Årets resultat uppgår till 48 mnkr vilket innebär att kommunen klarar balanskravet för tionde året i rad. Rensat från jämförelsestörande poster på 28,3 mnkr blir resultatet istället 19,4 mnkr. Pensionsförpliktelserna ökar med 41 mnkr jämfört med 2012 och uppgår till 798 mnkr. Den finansiella analysen visar att under 2013 har soliditeten försämrats något och uppgår till 67 %. De långfristiga skulderna har ökat med 70 mnkr och uppgår till totalt 218 mnkr. Driftredovisning Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott 25,3 mnkr i förhållande till budget på 22,4 mnkr, vilket fördelar sig med 17,9 mnkr på nämnderna och 7,4 mnkr på finansförvaltningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2013 samt kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total budget. Exploatering av Vettekulla samt Skogsborg för villabebyggelse pågår. Årets investeringar uppgår till 261,8 mnkr, budgeterad nivå 258,8 mnkr. 4 ÅRSREDOVISNING 2013

7 Avstämning av finansiella mål...40 Samtliga Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans samt god ekonomisk hushållning bedöms vara helt uppfyllda. Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att göra avsättningar till en resultatutjämningsreserv samt beslutat att upphäva fem av de finansiella målen. Personalberättelse Antalet månadsavlönade i kommunen uppgår till vilket är en ökning med 81 jämfört med % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 45,9 år. Medelheltidslönen är kronor. Sjukfrånvaron uppgår till 6,17 procentenheter av tillgänglig tid. Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund I detta avsnitt görs en kortfattad beskrivning av kommunens verksamhet samt den verksamhet som sker i kommunens fyra helägda bolag och fyra delägda kommunalförbund/bolag. För innehållet svarar respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. För mer detaljerad information hänvisas till respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. Nämnder Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelse Socialnämnd Omsorgsnämnd Nämnd för barn, ungdom och skola Gymnasienämnd Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning...64 Kulturnämnd Teknisk nämnd Teknisk nämnd, VA-verksamhet Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Festivalkommitté Kommunala bolag Karlshamnsfastigheter AB...84 Karlshamn Energi AB Karlshamns Hamn AB Karlshamnsbostäder AB Kommunalförbund och delägda bolag Räddningstjänsten Västra Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Cura Individutveckling Västblekinge Miljö AB ÅRSREDOVISNING

8 Våra räkenskaper För tionde året i rad redovisar kommunen ett positivt resultat, i år med 48 miljoner kronor varav vatten och avlopp -53 tusen kronor. Det egna kapitalet uppgår därmed till miljoner kronor. Kommunens låneskuld har ökat med 70 mnkr. Den sammanställda redovisningen (kommunen + de kommunala bolagen) visar ett positivt resultat med 51 miljoner kronor Sammanställd redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Karlshamns kommun Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Redovisningsprinciper Revisionsberättelse Ord och uttryck Bilagor till årsredovisningen Uppföljning av Kommunfullmäktige beslutade program Förslag till redovisning av indikatorer med tillhörande trender för Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling 6 ÅRSREDOVISNING 2013

9 Kommunstyrelsens ordförande har ordet God ekonomi har möjliggjort satsningar för framtiden Bokslutet 2013 visar återigen ett mycket bra resultat för våra verksamheter och för vår ekonomi var ett år då en rad stora satsningar för framtiden tog fart. Satsningar vars syfte är att skapa fler arbetstillfällen, hållbar och effektiv verksamhet samt attraktiva boendemiljöer. För tionde året i rad uppfylls dessutom målet om en ekonomi i balans. Långsiktighet och god ekonomi är ledord för vårt arbete i Karlshamns kommun. Kommunen är mån om att skattepengarna används på ett genomtänkt och bra sätt, vilket åskådliggörs i årsredovisningen. Det ekonomiska resultatet är 48 miljoner kronor för kommunen. Detta och flera års positiva resultat, totalt 239 miljoner kronor för kommunen under den senaste femårsperioden, har gjort att vi har kunnat bedriva en bra verksamhet till hög kvalitet under året och skapa goda förutsättningar för framtida satsningar var ett år då kommunens investeringar nådde mycket höga nivåer. I attraktiva boendeområden som Vettekulla Västra och Skogsborg pågår tomtförsäljning. Asarums bildningscenter- en flexibel skola och mötesplats kommer att tas i bruk hösten I Stillerydsområdet är infrastrukturen klar och bangård, kombiterminal samt elektrifiering och renovering av hamnspår har färdigställts under Detta är några exempel som visar att Karlshamn satsar för framtiden och är redo när konjunkturen vänder uppåt. Arbetsmarknaden bedöms förbättras under 2014 men först 2015 blir den ekonomiska tillväxten starkare igen. Våra kommunala bolag har goda möjlighet att driva och utveckla verksamheterna på ett bra sätt. I Asarum och Mörrum planeras för trygghets- och seniorboenden i Karlshamnsbostäders regi. KEAB: s satsningar på fjärrvärmeanslutning av fastigheter och med ny vindkraft ökar andelen förnybar elproduktion och minskar utsläpp av koldioxid. I Stilleryd sker ytterligare satsningar genom kommunen och hamnbolaget vilket stärker verksamheten som redan idag är en av Sveriges volymmässigt största hamnar. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I de kommunala byggnaderna konverteras anläggningar med olja och el till förnyelsebar energi och åtgärder vidtas för att minska energianvändningen. Inom utbildningsförvaltningen har hållbarhetsarbetet ett speciellt fokus på barn och ungdomar. Målsättningen är att alla ska förvärva förmågor så att de kan ta medvetna, hållbara beslut nu och i framtiden. Det handlar om frågor som rör värde, moral, mänsklighet, rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt och vår relation till naturen. Karlshamns kommun deltar i projektet Kommunens kvalitet i korthet som mäter områdena tillgänglighet, trygghet, medborgarens delaktighet och kommunens information, effektivitet och samhällsutveckling ur ett medborgarperspektiv. Genom att delta i projektet får vi tydliga mått på vad som är viktigt och vad som fungerar bra enligt våra medborgare och brukare. Vi får också tydliga signaler på områden vi måste förbättra. Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten är 90 %. Motsvarande andel inom kommunens särskilda boende är 85 %. Karlshamn tillhör de bästa kommunerna när det gäller serviceutbudet inom särskilt boende. Kommunen har många viktiga och intressanta arbetsuppgifter och personalen är en viktig resurs för kommunen och vårt utvecklingsarbete. Därför måste vi marknadsföra oss för att klara den framtida personalförsörjningen och skapa förutsättningar med bland annat flexibla arbetsförhållanden, hög delaktighet och arbetsglädje, för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag vill här också rikta ett stort tack till alla inom kommunkoncernen som bidragit till de goda resultaten och för fin service till våra medborgare, föreningar, organisationer och företag. Nu tar vi nya friska tag för det attraktiva och framtida Karlshamn. Det Karlshamn vi alla ska gilla! Sven-Åke Svensson, Kommunstyrelsens ordförande (S) ÅRSREDOVISNING

10 Det hände 2011 Bildtext 8 ÅRSREDOVISNING 2013

11 Det hände 2013 Det hände 2013 JANUARI Den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassens förslag Under ett tak offentliggörs som det vinnande arkitektförslaget över Karlshamns kommuns framtida Kultur- och bibliotekshus. Världspianisten Peter Jablonski ger en konsert i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. På repertoaren finns bland annat Für Elise av Beethoven och Spöksonaten. Nina Johansson, som driver Ninas konditori i Mörrum, blir utsedd till Blekinges mest företagsamma människa Tävlingen arrangeras av Svenskt Näringsliv och över 300 personer är med och bestämmer prisets vinnare. FEBRUARI Skådespelaren och författaren Per Ragnar besöker hemstaden Karlshamn med sin 200: e föreställning om Martin Luther. Karlshamns kommun blir en del av SKL:s satsning Matematik PISA Målet för arbetet är att halvera antalet skolelever som bara når den lägsta nivån på PISA-undersökningen samt öka andelen elever som når den högsta nivån. MARS Fiskepremiär i Mörrumsån. Bodestorpsskolan utses till årets arbetsplats 2012 i Karlshamns kommun. Karlshamns kommun utvecklar hemsjukvården med projektet Trygg Hemgång som ska underlätta äldres hemkomst från sjukhus. Den 13 mars invigs fibernätet i Ringamåla. Byn norr om Karlshamn blir därmed den första i Blekinge att få ett eget fungerande byanät. Fiberoptiken gör att de boende i de 85 fastigheterna i bygden som har anslutit sig till nätet kan få internet, telefoni och tv att fungera. APRIL Körkampen avgörs i Väggahallen. Karlshamns kommuns bolagskör står som vinnare när tävlingen avgörs för andra året i rad. En ny översiktsplan för Karlshamns kommun presenteras under namnet Karlshamn Mellan april och juni får kommuninvånarna möjlighet att komma med synpunkter och förslag på den nya planen. Den rumänska barn- och ungdomsgruppen Izvorasul Turenilor kommer till Karlshamn för att bjuda på traditionell dans och musik från Transylvanien. Översiktsplan 2030 presenteras för allmänheten. ÅRSREDOVISNING

12 Det hände 2013 Robin Stjernberg i Bellevueparken den 14 juni. JUNI Den nyutnämnde Melodifestivalvinnaren Robin Stjernberg gör succé när han uppträder vid den traditionella skolavslutningskonserten i Bellevueparken. Den nya Åkroksbron i Mörrum invigs. Bron över Åkroken ersätter en gammal bro och sammanbinder cykelvägnätet mellan Hästaryd och Mörrum Västra norrut. MAJ Lunden, mattan & festplatsen presenteras som det vinnande förslaget till utformningen av Stortorget i Karlshamn. Alice Tegnérs liv porträtteras i sex P2-dokumentärer. I dokumentären som gjorts av Christina Tobeck får lyssnaren följa med på en resa genom hela Sveriges vismammas liv, musik och de kulturella miljöer hon rörde sig i. Premiär för matsedel direkt i mobilen. Genom att ladda ner appen AivoMenu till en smartphone kan man få information om vad som serveras i skolornas och äldreomsorgens restauranger. Karlshamnsbostäder planerar för 13 villor i Tegelbruksviken i Karlshamn med ambitionen att ge den breda allmänheten en möjlighet till havsnära boende. Villorna som uppförs på drygt 800 kvadratmeter stora tomter har ritats av det danska arkitektföretaget Vandkusten och kommer att kosta 3,9 miljoner kronor. Pippi Långstrump på Skottsbergska gården. JULI Mustasch på stora scen, en av artisterna som inledde årets Östersjöfestival. Det tyska handbollslaget SG Flensburg-Handewitt, ett av världens bästa, besöker Karlshamn som en del i uppladdningen inför den nya säsongen. Pippi Långstrump, sommarens familjeteater på Skottsbergska gården hade premiär. Karlshamns kommun lanserar en mobilapplikation som ger besökare till Östersjöfestivalen möjlighet att hitta program och liknande direkt i mobiltelefonen. Svenska Tove Jaarnek vinner årets Baltic Song Contest. Lilla Song Contest vinns av 13-åriga Hanna Ferm från Pixbo. Petra Marklund, Dan Hylander och Mustasch tjuvstartar Östersjöfestivalen med konserter redan under onsdagskvällen i vecka 29. Festivalen invigs dock officiellt kvällen efter med en konsert av världsberömda The Real Group och Gunhild Carling Big band. Tältsuccén från föregående Östersjöfestivaler fortsätter och precis som året innan återfinns Smaktältet på festivalen. Till årets upplaga finns det även ett teatertält som bjuder på teater för både små och lite större. 10 ÅRSREDOVISNING 2013

13 Det hände 2013 AUGUSTI För femte året i följd arrangeras den populära Sommarvistelsen för äldre och lockar återigen ett stort antal äldre till vackra Sörgården. Ulf Lundells kritikerrosade sommarturné avslutas med en spelning i Bellevueparken. Ronnebygatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan görs om till ett gångfartsområde. Detta görs för att förtydliga Ronnebygatans status som handelsgata. Andreas Svensson och Ida Lönqvist på Mörrums skola får pris. SEPTEMBER Riksdagsmannagården utses till Blekinges skönaste gård när man vinner mot två andra gårdar ifrån Blekinge i TV-programmet Sveriges skönaste gårdar. Björnabackens matsal invigs på nytt efter att varit stängd för renovering under tre månader. Arrangemanget är mycket populärt, den första besökaren är på plats redan en timme innan invigningen startar. Idrottslärarna Andreas Svensson och Ida Lönqvist på Mörrums skola tilldelas Lärarnas riksförbunds pedagogpris i Karlshamns kommun. Deras stora engagemang, spridningen av goda idéer och den röda tråden i undervisningen är det som fick juryn att utse lärarkollegorna till vinnare av årets pris. Smakfestivalen, den populära landsbygdsfesten för hela familjen, arrangeras för andra året i rad på travbana Arena Albertswill. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer till Karlshamn och gör ett studiebesök hos Centrum för Livsmedelsutveckling, CLUK. OKTOBER Den nya kombiterminalen i Stilleryds hamnen visas upp för intresserade inom näringslivet. Karlshamnsbostäder får i uppdrag att bygga om äldreboendet och det särskilda boendet Östralycke i Asarum. Plöjarevägens lekplats öppnas för alla leksugna efter en omfattande renovering. Under årets upplaga av Kulturnatten bjuder den ljumma oktobernatten bland annat på en konstutställning med konstnärer från runt om i kommunen och stämningsfull körsång i Carl Gustafs kyrka. Stormen Simone passerar genom Sverige och lämnar nedfallna träd och liknade längs sin väg genom Blekinge. Stormen gör även delar av kommunen strömlöst, bland annat så blir hela centrala Karlshamn utan ström i cirka tre timmar. Invigning av Rosengårdens lekplats. ÅRSREDOVISNING

14 Det hände 2013 DECEMBER Kommunfullmäktige beslutar om en ny vision för Karlshamns kommun. Karlshamn, en plats för liv och lust blir den nya kommungemensamma visionen. En av Sveriges största solcellsanläggningar börjar byggas på Coop Forums tak. Byggnationen uppmärksammas både lokalt och i andra delar av landet. Karlshamns kommun auktionerar ut ett trettonhelgspaket tillsammans med Thomas Deutgen och First Hotel Carlshamn i samband med SVT och SR:s välgörenhetsprogram Musikhjälpen. Auktionspriset hamnar till slut på 6 000:- och pengarna går oavkortat till Musikhjälpen. Maria Osswald blir Karlshamns lucia Karlshamns kommun får 3,3 miljoner i så kallad prestationsersättning av regeringen som ska användas till förbättringsarbete inom vård och omsorg. Projektet Gilla Karlshamn startades för att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen. NOVEMBER Projektet Gilla Karlshamn presenteras. Syftet med projektet är att få till ett bättre näringslivsklimat i kommunen. En tävling om att namnge Asarums nya bildningscenter utlyses. Tävlingen blir snabbt populär och över 50 stycken namnförslag inkommer innan inlämningstiden går ut. På Korpadalsskolan börjar klass 4A att spela in en film om vikingarna. Eleverna agerar både framför kameran och spelar in själva filmen med hjälp av ipads. Filmen får premiär i mitten av mars Teater- och musikprofilen Sven Ågren tilldelas 2013-års Alice Tegnér-stipendium. Författaren Stig Johnsson skildrar Karlshamns viktigaste händelser under de senaste 50 åren i jubileumsboken Framtidsstaden Karlshamn 350 år. Region Blekinges regionstyrelse beslutar om att införa tågtrafik med så kallade Pågatåg till och från Karlshamn. Trafiken kommer att startas upp i december Solcellsanläggning på Coop. Ur visionsfilmen Karlshamn, en plats för liv och lust. 12 ÅRSREDOVISNING 2013

15 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Samhällsekonomisk utveckling och situation Under 2013 har utvecklingen i omvärlden stärkts och förutsättningarna ser därför något bättre ut Den internationella tillväxten är dock dämpad vilket påverkar den svenska exporten. Europaområdet är en viktig svensk exportmarknad men tillväxten i Europa är betydligt svagare än i Sverige. Tillväxten i Sverige beror därför främst på inhemsk efterfrågan, vilket innebär att både konsumtion och investeringar ökar. Arbetsmarknaden bedöms förbättras under 2014 även om återhämtningen förväntas bli måttlig. Trots detta gör det svaga arbetsmarknadsläget att pris- och löneutveckling hålls tillbaka. Låg inflation begränsar skatteunderlagets tillväxt. Den automatiska balanseringen i det allmänna pensionssystemet, som 2011 bromsade pensionsinkomsterna, kommer även 2014 att begränsa tillväxten i pensionsinkomsterna vilket också bidrar till lägre tillväxt i skatteunderlaget. Sveriges BNP beräknas växa med 2,7 procent år År 2015 och ett par år framåt bedöms konjunkturen bli stark och såväl arbetade timmar som löneökning och pensioner höjs i nivå med åren innan finanskrisen. Under växer skatteunderlaget med ca 2 procent per år. Kommunsektorns utveckling och vår situation Tillväxten i det kommunala skatteunderlaget dämpas år 2014 till följd av sänkta pensioner. Kommunernas ekonomiska resultat blir sannolikt lägre 2014 även om kommunsektorns verksamhetsvolym förväntas dämpas något Vår kommun har under en rad av år med god marginal klarat det finansiella målet att verksamhetens nettokostnader endast får ta 98 procent i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag, det vill säga 2 procents överskott. Ökningen under 2013 beror främst på det stora flyttningsöverskottet. Födelsenettot, dvs skillnaden mellan antalet födda och antalet döda blev -50 personer, vilket är bättre än förutsett. 361 personer dog under året jämfört med prognostiserade 370. Antalet levande födda är 311 istället för beräknade 301 personer. Flyttningsnettot (flyttningsöverskottet) 2013 blev 189 mot beräknat 78. Flyttningsnettot är inflyttade minus utflyttade. Antalet inflyttade är betydligt högre 2013 jämfört med 2012 och det högsta antalet sedan Antalet utflyttade minskade något under 2013 efter att ha ökat betydligt under Invandringsöverskottet (som ingår i flyttningsnettot) är 266 vilket är högre än de senaste åren. Flyttningarna inom Sverige visar ett underskott med 77 personer jämfört med 163 personer under Senast Karlshamn hade ett överskott i de inrikes flyttningarna var Befolkningsutveckling Förklaringsvariabler till befolkningsutveckling Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling Karlshamns kommuns befolkning har under 2013 ökat med 140 invånare till ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse Befolkningsutveckling Åldersfördelning 2013 Blekinge Förändring % Karlshamn ,4 % Karlskrona ,3 % Olofström ,0 % Ronneby ,3 % Sölvesborg ,0 % Kommuner i närområdet Bromölla ,7 % Osby ,6 % Östra Göinge ,5 % Älmhult ,2 % Tingsryd ,1 % Emmaboda ,3 % Torsås ,3 % Flyttningsnettot plus födelsenettot ger tillsammans befolkningsförändringen. Befolkningsprognosen för 2013 förutspådde att antalet invånare skulle vara vid årsskiftet. Som nämnts ovan blev födelseunderskottet lägre än prognostiserat och flyttnettot högre. Detta innebär alltså att resultatet är 131 fler invånare den 31 december 2013 än vad befolkningsprognosen beräknat. Så gott som alla åldersgrupper ökar gentemot befolkningsprognosen. Utfallet visar en minskning av gymnasieungdomar år och av den yrkesverksamma gruppen år. Antalet barn upp till 15 år samt gruppen år ökar dock, vilket är mycket positivt. Könsfördelningen är relativt jämn men Karlshamn, och framförallt Blekinge totalt, har högre andel män än riket. Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Försörjningsbördan i Karlshamn beräknas stiga från 0, till 0, I riket beräknas ökningen vara från 0,72 till 0,81. Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mått som visar på relationen mellan antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp i två delar, den del som kommer från barn och ungdomar (0-19 år) och den från äldre (65+). Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,3 år jämfört med 41,2 år för riket totalt. Om tio år beräknas medelåldern i Karlshamn ha stigit till 45,4 år och i riket till 41,8. Andelen personer med utländsk bakgrund var 2012 i Karlshamn 12,0 procent jämfört med 20,1 procent för riket. (2011: 11,3 respektive 19,6 procent). Sett till totalbefolkningen var Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012). Näringsliv Antalet verksamma företag i Karlshamns kommun uppgick den 31 december 2013 till företag varav 1067 är aktiebolag, 117 handels- och kommanditbolag och enskild näringsverksamhet samt övriga bolagsformer. Under året startade 193 nya företag. 253 företag har tillkommit (nystartade och nyinflyttade) och 194 företag har försvunnit (upphörda och utflyttade). Det har då totalt tillkommit 59 företag i Karlshamns kommun under 2013, vilket ger kommunen en nettotillväxt på 2,3 % för Källa UC AB. Arbetet med att bygga långsiktiga relationer med näringslivet har pågått aktivt under året. Tjänstemän och politiker har genomfört över 100 företagsbesök. Ett flertal olika aktiviteter för att främja nätverksbyggande har genomförts. Verksamheten har erbjudit frukostmöten och nätverksluncher med olika teman samt olika aktiviteter för att främja kompetensutveckling och strategisk utveckling. Näringslivsrådet har haft fem möten under året. En attitydsatsning Gilla Karlshamn har startat och har som mål att uppnå Sveriges bästa livsklimat och därmed Sveriges bästa Näringslivsklimat Satsningen är en trepartslösning mellan näringslivet, Sparbanken i Karlshamn och Karlshamns kommun. För att förenkla för företagen har bland annat effektivisering av arbetssätt, ökad information och bättre 14 ÅRSREDOVISNING 2013

17 Förvaltningsberättelse tillgänglighet genomförts. Resultatet i SKLs undersökning Insikt för 2013 gav Karlshamn ett bra resultat när det gäller kommunens myndighetsutövande kopplat till våra företag som under 2012 hade ett myndighetsärende i Karlshamns kommun. Ett flertal evenemang och kultur- och musikarrangemang har anordnats under året. Under året har två kommunala fastigheter för verksamheter sålts. Fastigheterna har köpts av ett nyetablerat företag samt ett företag som avser att flytta till kommunen. Kommunen har förfrågningar på större handelsetableringar men har tyvärr ingen attraktiv mark för detta tillgänglig. Under 2014 kommer planläggning för detta att påbörjas. NetPort har under 2013 haft en fortsatt positiv utveckling. Under 2013 har arbetet med strukturer för att nå målen 2020 pågått. NetPort är nu en funktionell Science Park. Netport har under året ändrat struktur men behåller värdegrunden. Rent praktiskt innebär det att det är lättare att ingå i partnerskap med liknande organisationer inom EU. Beslut om ytterligare ett fokusområde, Energi med specialisering inom systemoptimering, har fattats. Det energikluster som funnits sedan 2009 men varit vilande de senaste åren har tagits över. Under året har Netport lett arbetet med den Regionala digitala agendan (ReDA), ett arbete som görs i landets samtliga regioner. Metoden som uppmärksammats i hela landet har presenterats som ett föredöme. Den sista december var antalet anställda 17 personer har varit ett mellanår vad gäller nya projekt, olika program har avslutats och nya aktiveras under De stora projekten sträcker sig över 2014 vilket innebär att omfattningen varit lika som tidigare år. Marknadsföring och aktivt etableringsarbete för området i anslutning till Stillerydshamnen har under 2013 i första hand bedrivits inom ramen för EU-projektet ELÖV. Under våren projektanställdes en marknadsförare på heltid och arbetet har tagit fart. Marknadsföring sker nu utifrån begreppet Logistik Karlshamn. Fokus i etableringsarbetet ska inte bara vara det iordningställda området utan också övriga logistikrelaterade förutsättningar i Karlshamn; Befintliga logistikföretag, Hamnen, NetPort, BTH, infrastruktur osv. Marknadsföringsmaterial har tagits fram, visningar och pressaktiviteter genomförts, en hemsida har etablerats (www.logistikkarlshamn.se), deltagande i mässa, kundkontakter och i slutet av året TV reklam regionalt. I första hand är denna verksamhet planerad och finansierad även för Samverkan med det delvis kommunägda bolaget Logistikposition i Karlshamn AB sker i etableringsfrågor som berör behov av i första hand lagerlokaler. Den hitintills planerad utbyggnaden av infrastruktur i området; vägar, VA, elektrifiering av järnväg och kombiterminal slutfördes under ÅRSREDOVISNING

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer