Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com"

Transkript

1 Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet.

2 Årsmöte i Folkets Hus torsdagen den 23 april 2009! Fullersta Fastighetsägareförening inbjuder nya och gamla medlemmar till föreningens årsmöte i Folkets Hus i Huddinge centrum, torsdagen den 23 april mellan klockan till ca Förslag till dagordning hittar du här intill. Efter sedvanliga mötesförhandlingar och en välbehövlig kaffepaus kommer Richard Vestin berätta om en historisk resa genom Huddinges framträdande ur inlandsisen, genom en värmeperiod till kommunens formande av människans hand till dagens naturreservat. Du har också chans att vinna fina saker på närvarolotteriet. Årsavgiften för 2009 är 90 kronor som du betalar via plusgiro. (Se sid 15) (Medlemskort med inbetalningstalong är utsänt till medlemmarna). Hjärtligt välkommen!!! Styrelsen Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande. 2 Årsmötets behöriga utlysande. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4 Fastställande av dagordning. 5 Val av två justeringsmän. 6 Godkännande av protokoll från föregående årsmöte. 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning. 8 Revisorernas berättelse. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen. 10 Rapporter. Valberedningens förslag 2009 Ordförende på ett år Sture Moberg omval Tre ledamöter på två år Siv Pettersson, omval Inger Falk, omval Katja Epple-Pålsson, omval Tre suppleanter på ett år Olle Lundström, omval Yngve Pettersson, omval Guy Sundqvist, omval 2 11 Beslut om årsavgift. 12 Arvode till styrelse, revisorer, inköps- och festkommitté. 13 Val av styrelse 14 Ordet är fritt. 15 Kaffepaus. 16 Richard Vestin, berättar om en historisk resa genom Huddinges framträ - dande ur inlandsisen, genom en värmeperiod till kommu - nens formande av människans hand till dagens naturreservat. 17 Dragning i närvarolotteriet. 18 Avslutning. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008 Två revisorer på ett år Olav Wäppling, omval Lennart Pettersson, omval Två revisorssuppleanter på ett år Ulf Lund, omval Roger Johansson, omval 3 ombud till Folkets hus på ett år Sten Jansson, omval Markus Malm, omval Yngve Pettersson, omval Medlemmar 83 nya medlemmar har begärt inträde i föreningen under året. 110 medlemmar har utträtt ur föreningen under det gångna året. Det totala antalet medlemmar är nu FFF-forum. I detta nummer av vår tidning uppmärksammar vi 90-årsjubiléet av Föreningen med en resumé över de gågna 90 åren. Ett stycke kulturhistoria. Föreningen startades den 27 april Klädbytardagen, 2 ggr/år Det är nu sjunde gången föreningen genomfört klädbytardagen i Källbrinksskolans aula. Många besökare var där även detta år och borden bokades väldigt snabbt. Julen dansades traditionsenligt ut i Källbrinksskolan. Julfesten genomförs tillsammans med Snättringeföreningen sedan 37 år tillbaka. Totalt deltog ca 500 personer vilket är normalt för julfesten och visar att den är uppskattad av våra medlemmar. Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Under hösten har en del förslag från medlemmar inkommit som bearbetats. Grannsamverkan har startats på flera platser vilket statistiskt minskar inbrotten inom områden där grannsamverkan finns. En nyhet är att medlemskortet med inbetalningstalong har sänts ut per post till våra medlemmar i år. Det byggs fortfarande mycket inom vårt område som påkallar uppmärksamhet från FFF. Det handlar för vår del bl a om tomtägare som kan bli betalningsskyldiga när gator anläggs samt nya genomfarter. Vi har fortlöpande kontakter med våra Följande ledamöter kvarstår på ett år Sten Jansson, Markus Malm, Johan Ohlsén Valberedning Bosse Nordberg, omval grannföreningar för att vi tillsammans ska kunna agera vid behov. Vi har haft besök, på några av våra möten, av beslutsfattare inom Huddinge kommun. Vi har då haft möjlighet att diskutera olika frågor som berör vårt område. Styrelsen kommer under 2009 aktivt arbeta med frågor som berör och engagerar men också bevaka medlemmarnas intresse i plan och byggfrågor samt hålla de boende i Fullersta informerade vad som händer i området. Styrelsen vill tacka alla medarbetare och engagerade medlemmar som bidragit under det gångna året. Fullersta Styrelsen för Fullersta Fastighetsägareförening

3 Ordföranden har ordet Den 23 april är det årsmöte i FFF och tänk er att det har varit 89 årsmöten före detta. Man riktigt känner historiens vingslag. När man läser resumén över Fullersta fasighetsägares många problem som har varit genom åren så förstår man hur viktig vår förening har varit. Det konstiga är att det fortfarande finns stora problem. Det är väldigt svårt att få gehör för oss boende i Fullersta gentemot myndigheternas många idéer. Politikerna som vi valt ska väl vara våra ombud, såvitt jag förstår, och då kan man väl begära att dom i alla fall lyssnar på oss och gärna samarbetar. Kallas visst demokrati... Vi har ett problem framför oss som gäller sophanteringen och som verkar föråldrad och helt ogenomtänkt. Den kommer inte att fungera och det handlar bara om komersiellt tänkande, av en komersiell styrelse i FTI, istället för miljötänkande. Miljön som vi alla ska leva i och som vi är beroende av. Man måste få människorna med sig i så viktiga beslut som den om vår miljö för att det ska fungera. Alla måste sträva mot samma mål! Kanske något att tänka på för våra politiker. Vi kommer att tillsammans med andra föreningar återkomma om detta. I detta nummer har vi tyvärr inte fått plats med barnsidan på grund av att mycket text ska med för vårt årsmöte och jubileum. Men skicka gärna in teckningar eller annat kul för till hösten kommer barnsidan tillbaka. En annan viktig uppgift i vårt område är att starta upp Grannsamverkan, som vi upprepar i nästan varje nummer. Det är klart bevisat genom statistik att där Grannsamverkan finns har inbrotten minskat med ca 70%. Varför inte ta kontakt med våra representanter i FFF så hjälper dom dig och dina grannar igång, innan inbrottet har skett. Observera att det kostar ingenting. Vi ses i Folkets hus i Huddinge centrum där vi har årsmötet denna gång och så önskar jag alla en skön vår så att vi snart kan ta fram grillen i vårsolen. Eldning av vedartat trädgårdsavfall vecka 16 STYRELSE- FÖRTECKNING 2008 Ordförande Sture Moberg Backvägen Vice ordförande Katja Epple-Pålsson Ringvägen Sekreterare Johan Ohlsén Fågelsångsvägen Kassör Sten Jansson Vistavägen Klubbmästare Markus Malm Ekvägen Ledamöter Siv Pettersson Anders Klockares väg Inger Falk Majgårdsvägen Suppleanter Olle Lundström Kolonivägen Yngve Pettersson Anders Klockares väg Guy Sundqvist Solhemsvägen Revisorer Olav Wäppling Stenmovägen Lennart Pettersson Anders Klockares väg Redaktionskommitté Sture Moberg Backvägen Bo Nordberg Katja Epple-Pålsson Yngve Pettersson Inger Falk FULLERSTA FASTIGHETS FORUM Ansvarig utgivare: Johan Ohlsén Utgivningsbevis nr Organ för Fullersta Fastighetsägareförening Utgivningsplan: Fyra ordinarie nr per år - april, juni, okt, dec. Upplaga: cirka ex Redaktion/Produktion: Sture Moberg Backvägen 7, HUDDINGE Redaktionen svarar ej för insänt ej beställt material. Insändare Redaktionen förbehåller sig rätten att inte publicera insändare, samt rätten att korta ner/redigera insänt material. Annonser Annonsera i FFF! För närmare information - kontakta redaktionen. Helsida sv/vit 1 500:- Baksidan sv/vit 2 000:- Halvsida sv/vit 800:- 1/4 sida sv/vit 500:- 1/12 sv/vit 400:- Färg dubbla priset. FULLERSTA FASTIGHETS- ÄGAREFÖRENING Etablerad 1919 Vistavägen HUDDINGE Plusgiro Cirka medlemshushåll. E-post: Årsavgift 90 kronor Medlemsavgiften betalas på postgiro eller kontant direkt på årsmötet, där du också får ditt medlemskort. Ange avsändare tydligt. Festkommité: Markus Malm (sammankallande) Inköpskommitté Sven Ljungberg (sammankallande) Stadsplanekommitté Olle Lundström (sammankallande) Kommitté för information och historik Katja Epple-Pålsson Yngve Pettersson Bo Nordberg Grannsamverkan Inger Falk Guy Sundqvist Natur- och trädgårdskommittén Inger Falk FFFs hemsida Yngve Pettersson e-post: Valberedning Bo Nordberg Utgivningsplan och manusstopp Nr 1 mars/april Manusstopp 15 februari Nr 2 juni Manusstopp 30 april Nr 3 oktober Manusstopp 1 september Nr 4 december Manusstopp 15 november 3

4 4

5 Stora förändringar i vårt frilufts - och kulturlandskap Visste du att det skall byggas en motorväg (väg 259) i Glömstadalen från Flemingsberg till Masmo??. Här har Vägverket valt att trafiken skall ledas på en motorväg ovan jord istället för i tunnel. Andra vägprojekt i regionen har Vägverket (staten) beslutat att vägarna skall ledas i tunnel. (Jmfr., Förbifart Stockholm, Norra Länken och den färdiga Söderledstunneln). Vägen genom Glömstadalen från Flemingsberg föreslås få fyra körfält mellan Huddingevägen (väg 226) och E4/E20. Befintliga vandringsleder och strövstigar som berörs byggs om och kompletteras. För delen mellan Masmo och E4/ E20, den så kallade Masmolänken, föreslås en tunnel under Masmoberget med en ny trafikplats vid E4/E20. Den planerade motorvägen i Glömstaområdet (se området mellan de svarta kryssen) medför en påtaglig skada för det nuvarande friluftslivet och kulturlandskapet för många av FFFs medlemmar framförallt för boende i närområdet av den planerade motorvägen. Förslaget innebär att skogsmark tas i anspråk. Även en hel del jordbruksmark kommer att tas i anspråk, framför allt i Glömstadalen. I anspråktagandet och uppsplittringen av den odlade marken samt den ökade barriäreffekten riskerar att påverka förutsättningarna för brukandet av marken negativt. Påverkan på landskapsbilden kommer att Källa: Vägverket, Huddinge Kommun bli stor. Värdefulla kulturlandskap kommer att påverkas negativt. Vägen innebär en starkt ökad barriär framför allt för djur och växter. Som medlem i FFF och särskilt du som bor nära den planerade 4-filiga motorvägen (på sträckan mellan det vita pilarna) uppmanas att ta del av information från Vägverket och Huddinge kommun. Du som vill att den planerade motorvägen förläggs i tunnel hela sträckan istället för ovan jord, kontakta eller skriv till beslutsfattarna på Vägverket och Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge Kommun för en ändring av planerna. Var med och påverka!!!! Vägverkets hemsida: page aspx Kommunens hemsida: page aspx 5

6 Protokoll från årsmöte 2008 Fullersta Fastighetsägareförenings årsmöte i Källbrinksskolans matsal, den 9 april Mötets öppnande Föreningens ordförande, Sture Moberg, förklarade mötet öppna och hälsade de omkring 40 närvarande medlemmarna välkomna. 2 Årsmötets behöriga utlysande Konstaterades att samtliga hushåll i Fullersta fått föreningens tidning där kallelse till årsmötet publicerats. Mötet förklarades behörigen utlyst. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet Nominerades Ellert Ström till ordförande för mötet samt Charlotte Livbom till sekreterare. Mötet beslöt välja Ellert Ström och Charlotte Livbom enligt ovan. 4 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning för mötet fanns publicerat i föreningens tidning. Mötet beslöt fastställa föreslagen dagordning. 5 Val av justeringsmän Nominerades Bo Nordberg och Gunnel Twengström att justera årsmötesprotokollet. Mötet beslöt välja Bo Nordberg och Gunnel Twengström enligt ovan. 6 Föregående årsmötesprotokoll Föregående årsmötesprotokoll fanns publicerat i föreningens tidning. Mötet beslöt godkänna föregående årsmötesprotokoll. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse Sture Moberg föredrog kort styrelsens verksamhetsberättelse, vilken också publicerats i föreningens tidning. Redogörelse lämnades rörande medlemsstatistik, aktiviteter, styrelsens sammanträden, grannsamverkan, etc. Mötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen. 8 Revisorernas berättelse Mötets ordförande Ellert Ström föredrog i korta drag föreningens resultat- och balansräkning. Föreningsrevisorn Lennart Pettersson redogjorde för revisorernas arbete och förklarade att ingenting fanns att anmärka på. Lennart Petterson konstaterade att föreningen har god ekonomi, men ifrågasatte nyttan med att ha så pass mycket kapital på banken. Mötet beslöt godkänna revisorernas berättelse. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen Revisorerna hemställde om att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 10 Rapporter Sture Moberg informerade om styrelsens avsikt att sponsra Huddinge AIS med kronor. Mötet beslöt godkänna rapporten och bevilja bidraget. 11 Beslut om årsavgift Sture Moberg presenterade styrelsens förslag på höjning av medlemsavgiften till 90 kronor. Höjningen motiverades med att man har för avsikt att inför föreningens 90-årsjubileum ha diverse aktiviteter och ge ut ett tjockare nummer av föreningens tidning, att man önskar medel att utöka samarbetet med andra föreningar, att man önskar få möjlighet att köpa artiklar och bilder till tidningen samt ha en ekonomisk buffert för juridiskt hjälp och liknande vid behov, att man önskar höja styrelsearvodena samt att man kommer att behöva trycka större upplagor av tidningen då Vistaberg bebyggs och antalet hushåll 6 ökar. Han förklarade att omgivande föreningar har 90 kronor i medlemsavgift som lägst. Mötet beslöt godkänna en höjning av medlemsavgiften till 90 kronor. 12 Arvode till styrelse, revisorer, inköps- och festkommitté Sture Moberg presenterade styrelsens förslag att få sätta av kronor till styrelsen att fördela på arvoden, tryck av tröjor samt diverse trivselhöjande åtgärder och aktiviteter. En medlem ställde frågan hur många personer som ingår i styrelsen och fick svaret att det är tolv personer. Mötet beslöt godkänna att kronor av föreningens medel årligen avsätts till styrelsen att fördela. 13 Val av styrelse Ordförande Sture Moberg (omval) Styrelseledamöter Sten Jansson (omval) Markus Malm (omval) Johan Olsén (nyval) Styrelsesuppleanter Olle Lundström (omval) Yngve Pettersson (omval) Guy Sundqvist (omval) Revisorer Olav Wäppling (omval) Lennart Pettersson (omval) Revisorssuppleanter Ulf Lund (omval) Roger Johansson (omval) Ombud till folkets hus Sten Jansson Markus Malm Yngve Pettersson (Ledamöterna Siv Pettersson, Inger Falk och Katja Epple-Pålsson har ytterligare ett år kvar av sin mandatperiod). Valberedning Bosse Nordberg (omval) Mötet beslöt godkänna valberedningens förslag enligt ovan.

7 14 Ordet är fritt Sture Moberg avtackade Östen Andersson, som flyttat från Fullersta, för hans arbete i styrelsen. Olav Wäppling informerade om kommunens dåliga klottersanering i Fullersta. Sanering sker inte inom utlovad tid i området. Gunnel Twengström pekade på problemet med det ökade trycket på kollektivtrafiken när Vistaberg byggs ut. Påpekades att även Tullinge flygfält kommer att medföra fler resande. Bo Nordberg informerade om att Paradisgaraget i Huddinge C byggs ut liksom parkeringarna vid Stockholm Sys/Flemingsberg och uppmanade alla, inte bara föreningen, att ställa krav på planering för att klara av ökningen. En medlem undrade vad det innebär att föreningen är remissinstans för kommunen. Bo Nordberg förklarade att föreningen får planer från kommunen att yttra sig över. En diskussion uppstod om problemen med att man inte alltid får handlingarna. En medlem undrade var ansvaret för vildväxta häckar och skymda korsningar ligger och fick svaret att det ligger hos fastighetsägaren. Ellert Ström informerade allmänt om möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunen och i aktuella fall även till landstinget. Han informerade också att kommunen inte längre automatiskt skickar alla planer, utan bara de som bedöms viktiga varför man mer aktivt måste söka information själv. Sture Moberg uttryckte också oro över att kanske missa information och möjlighet att påverka. En medlem tipsade om kommunens demokratiforum som är öppet för alla. Bo Nordberg aktualiserade frågan om lösspringande hundar i kommunen vilket ställer till problem för djurlivet. 15 Kaffepaus 16 Information från gatuchef Annika Feychting Annika Feychting ( AF ) informerade i korthet om uttag av gatukostnader. Hon redogjorde också för kommande åtgärder bl a på Åvägen- Källbrinksvägen, Norrängsvägen- Kyrkängsvägen och Norrängsvägen vid Almvägen. Hon informerade också om Södertörnsleden. En diskussion rörande Rosenhillsvägen uppstod då boende där fått nya problem då vägen öppnats för trafik, bl a föreslogs en trafikmätning. AF lovade att ta med sig frågan tillbaka till kommunen och titta på den igen. Diskussioner fördes om trafiken på Vistavägen (vilken kommunen just nu ser över), trafiksituationen på Åvägen och om bullerplank längs järnvägen (frågan konstaterades ägs av Vägverket). Konstaterades att snöröjningen i år inte fungerat tillfredsställande. Vad gäller problemet med remisser till föreningen föreslog AF att kommunen har möten med föreningarna rörande planförslag. 17 Dragning i närvarolotteriet Fågelholkar skänkta av Ingvar Hallström lottades ut bland närvarande mötesdeltagare. 18 Avslutning Ordförande Ellert Ström tackade de närvarande för deras medverkan och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Charlotte Livbom Justeras: Ellert Ström Bo Nordberg Gunnel Twengström Styrelsen 2008 Överst från vänster Guy Sundqvist Siv Pettersson Sture Moberg Inger Falk Katja Epple-Pålsson Yngve Pettersson Foto: Yngve Pettersson Nederst från vänster: Markus Malm Olle Lundström Johan Ohlsén Sten Jansson 7

8 Second Hand...i mer än 30 år! Välkommen till Annorlunda Ting! 1975 öppnade vi vår affär och har under åren som gått mött åtskilliga barnföräldrar som uttryckt stor tacksamhet för vårt breda utbud av prisvärda andrahandskläder och skor, stövlar, pjäxor, skridskor, hockeyprylar, hjälmar, babyartiklar, leksaker, spel etc....kom in och fynda, och håll utgifterna nere!! Annorlunda Ting, Lönnvägen 14, Tel Öppettider Onsdagar Torsdagar Fredagar en butik, som också är en idé! Etabl Det är vi som är Bygg Järn Färg Huddinge Djupåsv. 8 TEL Öppettider: Vard 7-19 lör Sön stängt 8

9 Vill du ha ditt namn på äpplet? Visst vore det roligt att ha sitt namn i skalet på ett egenodlat äpple. Kanske att ge bort som present eller varför inte bara att skryta med. Prova nu i vår! Först måste du ta bort karten så att ditt äpple växer ljust och helt fritt. Fäst därefter en papperspåse runt karten.inget blad får finnas med i påsen. Använd inte en påse av plast. Äpplet skall sedan växa till full storlek i ca 4-6 veckor.titta på dom andra frukterna på ditt träd så att du vet när ditt äpple i påsen är fullväxt. För att ditt äpple i påsen skall återanpassas till ljuset så måste detta ske i etapper. Detta tar fem dagar.först öppnar du påsen nertill och ett FFF Foto: Yngve Pettersson par dagar senare river du påsen i breda remsor upp mot stjälken på äpplet. sedan viks remsorna utåt så att dom strålar som en sol runt ditt äpple. Efter ca fem dagar avlägsnas påsen och schablonen med ditt namn klistras på äpplet med hjälp av gelantin. Observera att äpplet nu måste ha full storlek annars blir bilden oskarp.då gelantinet är fingervarmt penslar man det på frukten.schablonen klistras på omedelbart.stryk en omgång gelantin ovanpå schablonen för att forma den kring äpplets rundning. Sug bort överflödigt gelantin och tryck bilden på plats. Tag hjälp av en lätt fuktad svamp. Låt torka. När äpplet är rött och moget skördas det och vår schablon tvättas försiktigt bort under rinnande cirka fyrtiofemgradigt vatten.kvar på vårt äpple blir ditt namn som framträder mot äpplets röda skal. Lycka till! Inger Falk FFF-INSÄNDAREN Skriv till FFForum, Backvägen 7, Huddinge eller skicka via e-post till du skriva under signatur så går det bra, men daktionen måste ha ditt namn för att kunna ta in din insändare. Redaktionen förbehåller sig rätten att vägra införande eller redigera insänt material. Jag fick en otrevlig julklapp i brevlådan från SRV återvinning AB under julhelgen. Ett brev där man talade om, att från och med nu fick jag inte slänga mina tomma konservburkar i tunnan för obrännbart, utan där fick bara kastas porslin, keramik och metall!. Va...innehåller inte mina plåtburkar metall? Konservburkarna ska enligt brevet, tillsammans med mjukplast av mig köras till återvinningsstation och där slängas i en gemensam behållare! Vad är detta för sopsortering? Vad ska jag nu ha obrännbartunnan till? Jag slår praktiskt taget aldrig sönder varken porslin eller keramik. Man kan ju tycka att denna försämrade service borde ge sänkt taxa. Ingalunda! I stället höjs taxan med ca 3% och hämtningstillfällena minskas! SRV:s renhållningsstrategi börjar likna rena löjan. Hur vettigt kan det vara ur klimat- och miljösynpunkt att alla ska åka bil till miljöstationerna istället för en gas- eller rapsoljedriven lastbil åker runt och samlar upp vid tomtgränsen? Miljö...förresten? Alla som sett miljön runt de överfulla och dåligt tömda återvinningsstationerna har nog svårt att uppleva detta som miljövänligt. Ett till exempel på inkonsekvens: För ca 10 år sedan fick hushållen möjlighet att samla komposterbart hushållsavfall i särskilda påsar och behållare i sin soptunna. Avfallet användes senare till användbar biogas på soptippen. Detta fungerade alldeles utmärkt och alla var glada. Sopmängden minskade och de som deltog upplevde att man gjorde en värdefull insats för klimat och miljö. Plötsligt togs detta bort och allt återgick till det gamla. Nu... (sent ska syndaren vakna)...har man kommit fram till att biogas är framtiden och att projektet skall startas på nytt. Bristen på framsynthet är beklämmande hos SRV. Jag anmodar FFF att tillsammans med övriga villaföreningar i Huddinge försöka påverka de ansvariga för denna soppa att ordna renhållningen med sunt förnuft och på ett servicemässigt och miljövänligt sätt, annars är väl risken att vi alla i framtiden ska ta våra hushållssopor på bussen till Flemingsbergsanläggningen för att slänga dem där. Fast med bibehållen renhållningstaxa! Bengt O. Vi ska tillsammans med de andra föreningarna i Huddinge ta reda på vilka politiker som är med och beslutar om denna miljöåtgärd och återkomma med besked till våra medlemmar. Kan vara bra att veta. 9

10 Hur känner du igen en stroke? Under en grillfest snubblade en deltagare och föll mjukt till marken. Hon försäkrade att hon mådde bra (de andra var redan färdiga att kalla på ambulans) och att hon bara snubblat på en stenplatta för att hon hade nya skor. Vännerna hjälpte upp henne och gav henne en ny tallrik mat - hon verkade något yr, men bestämde sig för att fortsätta som om inget hänt. Senare ringde hennes man till vännerna och berättade att hon förts till sjukhus - kl em avled hon. Hon hade drabbats av en hjärnblödning under grillfesten. Om hennes man och vännerna hade vetat hur man diagnosticerar en hjärnblödning, hade hon kanske ännu varit i livet. Att bota en hjärnblödning eller stroke En neurolog bekräftar att om man ringer honom inom de första tre timmarna så kan man bota helt effekten av en hjärnblödning eller propp, s k stroke. Han säger att konsten är att känna igen symtomerna och göra en enkel diagnos inom dessa tre timmar. Hur känner man igen en stroke Ofta är det svårt att känna igen symtomen av en hjärnblödning eller propp i hjärnan. Tyvärr kan bristen på kunskap visa sig fatal. Offret kan komma att lida av hjärnskador om vännerna inte lyckas känna igen symtomerna av en stroke Läkarna har upptäckt att en grupp lekmän kan identifiera symtom som svaghet i ansiktsmusklerna, svaghet i armar och talsvårigheter, vädjar till allmänheten att lära sig dessa tre steg. En vidare användning av dessa steg kan möjliggöra en snabb diagnos och behandling av stroke och undvika hjärnskador Läkarna har enats om en metod att känna igen en stroke genom tre enkla frågor: 1 Be patienten att le. 2 Be patienten att lyfta upp båda armarna. 3 Be patienten att säga en enkel mening, sammanhängande, till exempel Idag skiner solen Om hon/han har svårigheter med någon av de tre uppgifterna, tillkalla genast läkare och ambulans, ring 112 och beskriv symtomerna. Artikel publicerad i Journal of General Hospital Rochester Allt inom trädgård. Skötsel och anläggning Medlemmar i Fullersta Fastighetsägareförening erbjuds 10% rabatt på beskärning under Dränering av husgrunder och tomtmark. Alltid gratis besiktning och offert. Påminnelse! Fr o m 2009 finns i många fall möjlighet till skattereduktion, antingen genom skattereduktion för hushållsnära tjänster eller med det nya ROT-avdraget. Ring eller e-posta Din Doktor Heikki Thrane Salovaara har öppnat sin läkarmottagning i Huddinge, Fullersta. Spec. Allmänmedicin, företagshälsovård. Ansluten till försäkringskassan, frikort gäller. Besök enligt överenskommelse. Telefon Enskild firma. Innehar F-skatt. Etablerad i söderort sedan

11 Hur känner du igen en hjärtattack? Ponera att klockan är och du kör hem, ensam naturligtvis, efter en osedvanligt arbetsam dag på jobbet. Du är riktigt trött och frustrerad och plötsligt känner du en stark smärta i bröstet. Smärtan börjar stråla ut i din arm och upp i din käke. Du är mindre än en mil från det sjukhus som ligger närmast där du bor. Tyvärr vet du inte om du kommer att kunna klara av att åka så långt. Du har gått livräddningskursen, men ingen lärde dig hur du kan livrädda dig själv. Vad gör man? Har man någon chans att överleva en hjärtattack när man är ensam? Eftersom många är ensamma när de får en hjärtattack och är utan hjälp så har många personer, vars hjärta slår felaktigt och börjar känna sig yr, endast ca 10 sekunder på sig innan man förlorar medvetandet. Djupa andetag för ner syre i lungorna och hoströrelser kramar hjärtat och håller blodet i cirkulation. Det kramande trycket på hjärtat hjälper hjärtat att återfå normal rytm. På detta sätt kan hjärtattackoffer ta sig till ett sjukhus Enligt Gunilla Forssell på Karolinska universitetssjukhuset är det tämligen svårt i praktiken: - Men är man i det läget att man får en hjärtattack ensam så är det ju inte fel att försöka följa det. Men mer än ett par kraftiga hostningar lyckas man nog inte prestera om man samtidigt har en svår smärta eller mår dåligt i övrigt - det låter nästan utopiskt, säger hon. Men har man tur så räcker det. Men ofta känns inte en hjärtattack så tydligt med smärta, särskilt inte hos kvinnor. Där kan det snarare handla om att man känner sig allmänt dålig, yr eller illamående, berättar hon. Men får man en hjärtklappningsattack kan det vara ett tecken, och vid godartade sådana finns en gammal beprövad metod där man drar in luft och krystar. Enligt Gunilla Forssell kan de nya råden vara något motsvarande. Hennes slutsats är att det inte är fel att följa råden, men det är liten chans att de hjälper. Du får en stark smärta i bröstet, smärtan börjar stråla ut i din arm och upp i din käke Få inte panik men börja hosta upprepade gånger och mycket kraftigt. Ett djupt andetag skall tas före varje hostning. Hostningen måste vara djup och så lång som möjligt, på samma sätt som när man försöker få upp slem från lungorna. Ett andetag och hostning måste upprepas hela tiden, ungefär varannan sekund utan uppehåll till dess att hjälp anländer eller till dess att hjärtat känns som om det slår normalt igen. Artikel publicerad i Journal of General Hospital Rochester nr 240 Specialitet: Grundisoleringar/Dräneringar mot fukt i husgrunder, samt stenspräckning Problem med berg och sten? Vi spräcker berg, sten och betong! Thomas Glaad AB är ett trädgårds- och markanläggningsföretag med specialisering på villor och villaträdgårdar. Vi utför följande: Fuktisoleringar/dräneringar mot fukt i husgrunder, alla typer av gräv- och schaktarbeten samt grundläggningar. Byte av vatten och avlopp Tomtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor, nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m. Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m. Spräcker sten, berg och betong In- och utvändig målning Ring för gratis kostnadsförslag: Medlemmar i Fullersta fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten Solhemsvägen 25 A Tel/Fax Huddinge Innehar F-skatt och Mobil Hemsida: Ansvarsförsäkring 11

12 Hundbajsproblem! Tänk om vi hundägare, tillsammans, skulle försöka skärpa oss och ta upp bajset efter våra hundar. Alla hundägare och icke hundägare kan bidra till ett bajsfritt Fullersta genom att t.ex. upplåta sina soptunnor! Jag är ute varje dag och går med min hund. Hundarna gör sina behov där det passar dom, och sen är det upp till oss ägare att plocka upp vilket tyvärr alla inte gör. Jag förstår folk som klagar. Kommunen försöker hjälpa till genom att sätta upp speciella stolpar med papperskorg i parkerna. Stolparna är markerade med ett H, och det finns bajspåsar att hämta i en hållare på stolpen ifall någon glömt att ta med. Ja! Du får slänga hundbajset här. Tyvärr så såg jag denna lilla bajshög bara 25 meter från just en sådan stolpe, helt oacceptabelt! Man får hoppas att matte eller husse inte såg när det skedde annars är det rent ut sagt, för djävligt och riktigt svinaktigt! Barnen leker i parken varje dag och trevligare miljö tycker jag våra barn är värda. På gatorna är det väldigt långt mellan papperskorgarna och det är inte så trevligt att gå omkring med en bajspåse i handen tills man kommer hem. FFF har en idé om att alla som tycker att det är okey för hundägarna att slänga sina påsar där, sätter en JA-lapp på sin soptunna. Tyvärr har FFF inte råd med att trycka upp klisterdekaler och bifoga med tidningen. Vi gör ett försök att trycka en i tidningen och Foto: Sture Moberg be er klippa ut den och tejpa fast den på ert sopkärl. Tänk om vi Fullerstabor kunde hjälpa till med att få vår kommundel fri från hundbajs. Det är kanske så enkelt som att vi tillåter hundägare att kasta den lilla påsen i närmaste soptunna. Vad skönt det skulle vara att slippa all hundbajs när snön börjar smälta och våren är i antågande. Hjälp oss med detta så kanske vi alla kan njuta av en fräschare miljö i vårt Fullersta. Tack för hjälpen! FFFs second-hand Foto: Katja Epple-Pålsson Kom och fynda! Den 28 mars organiserade FFF för 8:e gången sin mycket populära klädbytardag. Den har blivit en kär tradition med många trogna besökare som kommer för att fynda bland alla de olika barnprylarna som finns och det har varit en lång kö till bordsuthyrningen. Hur fungerar FFF s klädbytardag? Du hyr ett bord och sköter själv din försäljning som på loppmarknaden. Men observera att försäljning är bara tillåten för privatpersoner och prylarna du säljer behöver ha barn- eller ungdomsanknytning. Har du blivit nyfiken? Då är du mycket välkommen att titta in i höst och se hur vi har det. Inbjudan till höstens klädbytardag kommer, som vanligt, delas ut i din brevlåda. Har du interesse att hyra ett försäljningsbord? Kontakta oss på Foto: Katja Epple-Pålsson 12

13 Skall ni sälja eller köpa inom Huddinge? Vi ger er en trygg och professionell mäklartjänst. Huddingekontoret: Lars Dawrin, Marketta Thureson, Frida Nygren, Markus Helin, Björn Nygren, Monica Ryberg, Krister Florin, Marina Jaldefors och Maria Stenermark Kontakta oss i vår bobutik Häradsvägen E-post: 13

14 Radonproblem? Lagen om energideklaration gäller din villa och att det ska upprättats en energideklaration av en oberoende expert som besiktigat din byggnad. Deklarationen ska finnas vid försäljning och nyproduktion och i denna anges bl a radonhalten i fastigheten. Detta började gälla från 1 januari Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsynen i Huddinge kommun över att berörda ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter. Vad är då radon? Kan radonet vara ett problem? Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som näst efter tobaksrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon och andra grundämnen som bildas i radioaktiva sönderfallsserier avger joniserande strålning som kan orsaka cancer hos människan. Radon varken luktar eller syns. Det enda sättet att upptäcka det är genom mätning. Radon i bostaden svarar för i snitt cirka hälften av den totala stråldosen som är drygt 4,5 millisievert per person och år (källa: Statens Strålskyddsinstitut). Radon i mark, vatten och byggnadsmaterial Radon i inomhusluft kan komma från mark, vatten eller från byggnadsmaterial. Några faktorer som påverkar radonhalten är: mängden markluft som läcker in i sprickor och andra otätheter i grund, golv, väggar eller vid röroch ledningsgenomföringar. Mängden blå lättbetong i byggnaden och var i bostaden den förekommer Halten radon som ev avges från vatten till inomhusluften Effektivitetsgraden på byggnadens ventilation Radongasen som stiger uppåt fångas in mellan grundmurar samt bottenplatta och tränger in i bostaden via porer och sprickor Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Hälsorisker Alla typer av strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador på människor och andra levande organismer, även vid låga doser. Något tröskelvärde, det vill säga en stråldos som är så låg att den inte orsakar skador, har inte kunnat identifierats. Lungcancer tillhör de sjukdomar som har sämst prognos. Gränsvärden Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd (miljönämnden) har ansvaret för den operativa tillsynen av hälsoskyddsfrågor. Radon inomhus är ett exempel på en hälsoskyddsfråga som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Socialstyrelsen har därför fastställt ett riktvärde för radon i inomhusmiljön. Riktvärdet som gäller i bostäder och allmänna lokaler har sänkts från 400 Bq/m³ till 200Bq/m³ från och med 9 juli Hur mäter man radon? Radonhalten inomhus mäts med hjälp av spårfilmsdosor. Under mätningen kommer radon in i dosorna via en luftspalt. De alfapartiklar som bildas när radonet sönderfaller i dosan orsakar små skador, spår, på spårfilmen. Antalet spår är ett mått på radonhalten i det utrymme där dosan varit placerad. Radon mäts under eldningssäsongen För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Statens Strålskyddsinstitut en mättid om minst två månader och mätningen skall utföras inom eldningssäsongen (1 oktober 31 april). Detta ger ett resultat som kan jämföras med rikt eller gränsvärden. Mätning i ouppvärmda bostäder kan inte ligga till grund för uppskattning av årsmedelvärde. 14

15 Nr 0000 Fullersta Fastighetsägare Förening Har du blivit- eller är fastighetsägare är du välkommen som medlem i FFF. Avgiften är bara 90 kronor per år! Namn År 2009 Välkommen till ett nytt FFF-år Tillsammans blir vi starkare och kan påverka myndigheter och beslutsfattare. Vi fortsätter att kämpa för att vår boendemiljö ska bli så bra som möjligt och att vi ska kunna trivas i vårt Fullersta/Vistaberg. Att vara medlem i Fullersta Fastighetsägare Förening är inte bara en kostnad utan en trygghet för våra medlemmar. FFF är en opolitisk intresseorganisation för boende i Fullersta/Vistaberg. Vi följer med vad som händer i vår kommundel och tycker till och agerar i medlemmarnas intresse. Vi är remissinstans i ärenden som berör vårt område och har täta kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen. FFF hjälper till att föra fram dina åsikter till rätt instans och vi kan med hela vår föreningstyngd ställa oss bakom enskilda medlemmars skrivelser i olika frågor. Vi har vår tidning FFForum där vi informerar, påverkar och håller kontakten med våra medlemmar. Tidningen trycks i en upplaga av 2700 exemplar och beräknas läsas av ca 8000 personer. Upplagan går även till myndigheter och beslutsfattare så insändare är också ett sätt att tala om vad vi tycker. Du som är medlem och är med och påverkar, kan hjälpa oss att bli ännu starkare om vi blir fler, så prata med din granne och tala om att vi finns till för våra medlemmar. Tveka inte, gör som ca 1400 andra Fullerstabor, gå med i vår förening, det kostar bara 90 kronor per år! Med vänlig hälsning Styrelsen Så här gör du enklast för att bli medlem! Sätt in 90 kronor på plusgiro och ange ditt namn och adress så sänder vi över ditt medlemskort. 15

16 J u b i l e u m Nittio år med FFF Fullersta Fastighetsägareförening firar i år sitt 90-årsjubileum. De flesta av styrelseprotokollen finns kvar och det är en intressant upplevelse att gå igenom nio decenniers verksamhet. Vi ska med hjälp av Rolf Hjerters tillbakablick vid 75-årsjubiléet och med Bengt Olof Larssons tillbakablickar för de senaste femton åren göra en resummé över de gångna nittio åren. Tack Huddinge Hembygdsförening för hjälp med bilder. Sammanställt av Sture Moberg. En gammal anteckningsbok med svarta pärmar kom plötsligt fram ur någons gömmor. Jag fick låna boken och började att läsa den en kväll. Det blev sent, för jag kunde inte sluta förrän jag läst den från pärm till pärm. Boken är skriven med bläck och man kan se hur stålpennan skvätt iväg några oavsiktliga stänk här och där. Ett stycke kulturhistoria Anteckningsboken som jag fått tag på var ingen mindre än en återfunnen protokollbok över styrelsesammanträden för Fullersta Fastighetsägareförening för åren 1919 till Den innehåller ett stycke kulturhistoria från Fullerstas mest intensiva nybyggarperiod. Här får man kontakt med problem som t ex väghållning, postföring, sotning och renhållning. Man får läsa om den kooperativa starten, egnahems- och Folkets Husrörelsen mm. Man kan också läsa mellan raderna hur konjunkturerna växlat från optimism under åren efter det första världskriget fram till de dåliga tiderna som började under den senare hälften av 20-talet. Fullersta exploateras Bakgrunden till att föreningen bildades sammanhänger med den kraftiga exploateringen av Fullerstas gamla jordbruksmark, som skedde i början av 1900-talet. Lantbruket som dominerat under århundraden, upphörde strax efter sekelskiftet. Det föll på den siste patronen Carl Lindells lott, att avveckla det jordbruk, som patronen Pehr 16

17 Fullerta gårds ladugård vid Fullersta Park under 1800-talet så effektivt hade byggt upp. Redan 1902 ville han börja sälja ut tomter kring järnvägen och stationen. Andra tog över exploateringen År 1911 försäljs allt som då var kvar av Fullerstas ägor. När protokollboken börjar, år 1919, ägs marken av Fullersta AB och i mitten på 1920-talet sker ägarbyte till AB Upplandshem. Man anlägger vägar, styckar upp och säljer tomter. De flesta villorna byggs under åren 1917 till Man kan kanske säga att det är den första gröna vågen som kommer. Många är från Stockholm. Dålig kommunal service Centralt ordnat vatten och avlopp finns inte. Kommunen står inte heller rustad för att ta tag i problemen. Ett Municipalsamhälle bildas först 1923 för att administrera samhällsservicen. Det är därför både praktiskt, för att inte säga nödvändigt, att villaägarna bildar en fastighetsägareförening för att hantera angelägna gemensamma ärenden. Så skedde ju också bl a i Stuvsta och Snättringe där man hade likartade förhållanden. Av protokollboken att döma ver- Första kända protokollet Protokoll fördt vid Styrelsesammanträdet den 27 april 1919 hos Herr A. Lantz i Huddinge. 1 Mötet öppnades av ordföranden Herr A. Lundgren. Styrelsen konstituerade sig på följande sätt: Ordf A. Lundgren, vice Ordf Andersson, Sekreterare J. Johansson, vice Sekr Pettersson, Kassör A. Lantz. 2 Herr Lundgren meddelade att han sänt en skrivelse till Kongl Majestätet att beakta vid den nya egnahemslagens utarbetande och beslutade styrelsen att även sända en liknande skrivelse till Soc. dem. riksdagsgruppen. kar det ha varit handlingskraftiga män som satt i styrelsen. En av dem var redaktör Alexander Lundgren. Han blev rikskänd genom sina insatser för svensk biodling. Gamla Fullerstabor vet säkert att han, Bikung- 3 Undertecknad föreslog att ingå till AB Fullersta med en begäran att bolaget utfärdar ett gåvobrev på vägarna till fastighetsägareföreningen, samt om upplåtning av en tomt för föreningens ändamål. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 4 Vidare föreslog undertecknad att styrelsen upptar frågan angående anskaffande av gödsel samt kalk, grus och cement till dem av föreningens medlemmar som så önskar. Frågan bordlades. Som intet vidare förelag till behandling avslöts mötet. Vid protokollet Julius Johansson Justeradt d./ A Lundgren 17

18 en bodda på tomtägan Björksta, Fullerstavägen 6, där brädgården låg tills för några år sedan då väg 226 fick ändrad sträckning. FFF äldre än 90 år? En intressant iakttagelse man kan dra av protokollet är att mötet inte verkar vara det första. Ordföranden var ju redan etablerad när mötet började och man diskuterade inga stadgar. Visserligen konstituerade sig styrelsen, men det gjorde man också i fortsättningen efter varje årsmöte. Det är tänkbart, för att inte säga troligt, att FFF bildades redan något år före Något belägg för detta har inte gått att finna. Det saknas även protokoll för åren mellan 1929 och Vi vet dock att föreningsaktiviteterna upphörde under några år i början av 30-talet (varför?), för att ånyo sätta fart Ny start 1935 Den 13 oktober 1935 samlades några entusiaster i Godtemplarlokalen uppe på Dammvägsbacken för att på nytt dra igång föreningsverksamheten. Kassören Erik Hellberg berättar 15 år senare i ett kåseri hur det gick till. Oskar Andersson slog näven i bordet - han hade ingen klubba - och förklarade att nu dj-r skulle det bli ordning på torpet. Det bildades en interimstyrelse. Oskar blev ordförande, Andreas Nilzon sekreterare och jag kassör. Den kvällen gick jag hem med föreningens hela kassa i byxfickan - 2 kronor, som vi hade skrapat ihop genom insamling. Det var ett friskt och härdande yrke att vara kassör. Jag var varje kväll ute och sprang terräng för att värva proselyter. Oskar snickrade anslagstavlor för brinnande livet och Andreas Nilzon skrev för samma liv. På årsmötet i februari 1936 omvaldes interimsstyrelsen och utökades med ytterligare 2 man. Medlemsantalet var nu 26 st och styrelsen fick den kvällen sina första arbetsuppgifter. Den skulle skriva till Knut Almqvist och Hed Larsson om ordnandet av infartsvägarna från Stenmovägen och den skulle skriva till fullmäktige om vägskyltar för hela Fullersta. För att markera nystarten kallade man föreningen Fullersta Municipalsamhälles Villaägarförening upa. I samband med att Fullersta municipalsamhälle upplöstes 1947 återgick man till det ursprungliga namnet Fullersta Fastighetsägareförening. Ändamålet med FFF Föreningens huvuduppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som fastighetsägare i Fullersta. Genom föreningen kan villaägarna samverka på ett ordnat sätt och därigenom bättre hävda sig mot kommunen och andra myndigheter. På föreningens initiativ har också många förbättringar åstadkommits. Det är inte möjligt att här berätta om allt som FFF arbetat med, men några områden och ärenden ska nämnas. Vägar Vägar, vatten och avlopp är något av en följetong i protokollen. När det gäller vägförhållanden i Huddinge under föreningens första decennier Vy över Fullersta gård. Kyrkan till vänster, Järnvägen bygdes mellan gården och kyrkan. 18

19 Familjen Ekroths villa på Vinkelvägen 11 i Fullersta. Bilden från kan ett talessätt vara belysande. I korthet går det ut på hur man kunde se om en person var från Huddinge eller Älvsjö? Jo Älvsjöbon var lerig upp till anklarna medan Huddingebon var lerig upp till knäna. Förre föreningsordföranden Helmut Jakobsén berättar i Fullerstaminnen i ett tidigare nummer av denna tidning hur det kunde vara: Då var vägarna så leriga, att de måste byta skor innan de åkte in till stan, och de gamla skorna stod kvar där de ställt dem, när de kom hem igen. Föreningen har genom åren gjort en stor insats genom att bevaka och driva frågor som vägunderhåll, snöröjning och inte minst vägbelysning gentemot municpet och därefter kommunen. På senare tid har också insatser gjorts för att få till stånd hastighetsbegränsningar och förbud för genomfart på sträckor där medlemmarna så kräft. Vägnamn och husnummer Ett fint komplement till den för några år sedan utgivna boken Huddinge vägnamn av Alf Nordström, ges i protokollet av den 3 oktober På uppdrag av Fullerstabolaget beslöts sätta namn på vägarna inom samhället, vilket verställdes genom att styrelsen företog en vandring utefter vägarna, och å de i vägkorsen av bolaget och på dess bekostnad uppsatta stolparna anbringa vägarnas namn. Bolaget hade även lovat uppsätta emaljerade skyltar. Så rationell får man väl inte vara idag? En emaljskylt från den tiden sitter ännu kvar på gårdshuset till Fullersta Gård nämns att nya vägskyltar anskaffats till de vägar som förut saknat sådana. Av protokollet från 1940 framgår att FFF medverkat till en annan praktisk närliggande åtgärd. Numreringen av samhällets fastigheter har under åren blivit beslutat av municipalfullmäktige i enlighet med det av föreningen uppgjorda förslaget. Sålunda kommer denna sak att vara genomförd inom de närmaste månaderna. Vatten och avlopp På likartat sätt, som beträffande vägarna, har föreningen genom åren drivit många viktiga ärenden om vatten och avlopp. Med tanke på den resursknapphet som rådde i Fullersta-municipet är det förståeligt att det tog lång tid av avhjälpa bristerna. Det var väl också oförmågan, att åtgärda dessa elementära behov, som drev fram bildandet av stormunicipet och så småningom storkommunen Huddinge. Så sent som 1969 kvarstod många sanitära problem. I många vägdiken flöt avloppsvatten och stanken var olidlig enligt ett protokoll. FFF bjöd in ordföranden i hälsovårdsnämnden till årsmötet den 17 mars. Följande står att läsa i protokollet: Ordf, Oskar Karlsson, talade sedan om sanitära olägenheter i Fullersta. Han erkände att förhållanderna som påtalats vid Movägen var så svåra att det är omöjligt att tolerera detta och vidare: ytterligare dröjsmål kan ej tolereras. Vad som kommer att göras är ännu inte beslutat, men att något kommer att ske är klart - och det kommer snart. Påpekades att det är länsstyrelsen som är bas över hälsovårdsnämnden. Dit ska man vända sig om rättelse inte kommer. Det blev en lång och hård debatt, 19

20 Fullersta Municipalsamhälle upplöstes Karta från tiden när villabebyggelsen tog fart. 20

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

Rekordlånga köer i trafiken

Rekordlånga köer i trafiken 4 SEPTEMBER 2007 ÅRG 18, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NYHETER 8 Byggarbetare fick bo i industrilokal NACKA 16 Ny forskning på äldre patienter

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

Stäms på 127 000 för bad och fotbollsspel

Stäms på 127 000 för bad och fotbollsspel 27 JANUARI 2015 ÅRG 25, NR 5 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se NYHETER 10 Supermandrog florerar i Värmdö NACKA 16-17

Läs mer

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling 7 OKTOBER 2008 ÅRG 19, NR 41 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NACKA 10-11 NVP frågar ut Årets Nackabor KULTUR 29 Joakim vet hur Tarzan blev till NYHETER

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nummer 4 2009 Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nr 4 2009 Målet närmar sig för kömiljarden Sidan 4 Ny i stan Ny biträdande sjukhusdirektör: Björn Olsen. foto:

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer