Uppföljning av BBIC 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av BBIC 2014"

Transkript

1 Uppföljning av BBIC 2014 Bromma stadsdelsförvaltning stockholm.se Staffan Wallier

2 Uppföljning av BBIC 2014 Dnr: Utgivare: Bromma stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Staffan Wallier, verksamhetscontroller

3 3 (13) Sammanfattning BBIC (barns behov i centrum) är ett handläggnings och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i social barnavård. För att en kommun eller stadsdel ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen. I december 2012 hade alla stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad tecknat en licens med Socialstyrelsen, genom denna licens har man förbundit sig att arbeta enligt de krav som föreskrivs i BBIC-konceptet där det fastställs att all dokumentation under utredning, planering och uppföljning ska utföras i BBIC-formulären. För att kunna hävda att man arbetar enligt BBIC-konceptet ska följande formulär användas i utrednings- och uppföljningsarbetet: Grunduppgifter Ansökan/anmälningsformulär Utredningsplan Utredningsformulär Vårdplan (ska finnas i alla ärenden med beslut om placering) Placeringsinformation Genomförandeplan Övervägande/omprövning Uppföljning av pågående insatser Under hösten 2014 gav tf. verksamhetsområdeschef på socialtjänst och fritid i Bromma dess verksamhetscontroller i uppdrag att studera till vilken grad Bromma stadsdelsförvaltning följer BBICkonceptet. Frågeställningen har begränsats till följande: Till vilken grad används de obligatoriska BBIC-formulären i Bromma stadsdelsförvaltnings barnavårdsutredningar? Under perioden avslutades totalt 134 barnavårdsutredningar fördelat på 124 enskilda individer. För att besvara frågeställningen gjordes ett slumpmässigt urval på 62 barnavårdsutredningar av de 124 enskilda individernas utredningar avslutade under perioden, vilket står för totalt 50 procent. Resultaten visar att av de 62 studerade barnavårdsutredningarna fanns grunduppgifter i 79 procent av fallen. Ansökan/ anmälningsformulär fanns i 95 procent av de aktuella barnavårdsutredningarna. Utredningsplan fanns i 74 procent av barnavårdsutredningarna och utredningsformulär fanns 97 procent av de studerade barnavårdsutredningarna.

4 4 (13) Vårdplan fanns i 100 procent av de barnavårdsutredningarna med beslut om placering; placeringsinformation fanns dock endast i 42 procent av dessa. Genomförandeplan (placering) fanns i 86 procent av fallen och genomförandeplan (öppen insats) fanns i 71 procent av de barnavårdsutredningarna med beslut om öppen insats. Inga statistiska signifikanta skillnader kunde hittas vad gäller kön och ålder. Vad gäller de BBIC formulär, som i denna mätning uppvisar låg användningsgrad, behöver problematiseras. Varför vissa siffror inte är 100 procent är något som förslagsvis skulle behöva undersökas närmare (exempelvis vad gäller ansökan/anmälningsformulär och genomförandeplan öppna insatser). Att utredningsplanerna i denna undersökning endast var upprättade i 6,5 procent av fallen är inte bra. Och att endast 3 procent hade en tidsplan är något som barn- och ungdomsenheten behöver diskutera närmare. Denna rapport ska ses som ett underlag till en vidare diskussion gällande användningen av de obligatoriska formulären och ge vägledning för det framtida BBIC-arbetet i stadsdelen.

5 5 (13) Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 6 Metod 7 Resultat 8 Bakgrundsuppgifter 8 Används BBIC-formulären 8 Köns- och åldersskillnader 9 Upprättade utredningsplaner 9 Diskussion 10 Referenser 11 Bilagor 12 Bilaga 1 12

6 6 (13) Inledning BBIC (barns behov i centrum) är ett handläggnings och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i social barnavård. BBIC är inspirerat av och bygger på de engelska systemen The Integrated Children s System (ICS) samt Looking After Children System (LACS) och är omarbetat och anpassat till Svenska förhållanden. Ett av syftena med BBIC är att ge en struktur för att systematiskt hämta in uppgifter samt dokumentera och följa upp barns och ungas behov av insatser. BBIC vilar på en teoretisk grund illustrerad i form av en triangel (se figur 1) som till stor del bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt forskning om barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. För den praktiska användningen har det utvecklats ett antal formulär och stöddokument. De strukturerade formulären ska följa hela ärendekedjan under en barnavårdsutredning. En grundläggande tanke med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn och ungdomsvården (Socialstyrelsen, 2008). Vad gäller barnets sju behovsområden ska dessa, enligt Socialstyrelsen, vara universella och allmängiltiga för samtliga barn oavsett socioekonomisk tillhörighet, kultur eller etnicitet. Figur 1. BBIC triangeln För att en kommun ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen och i oktober 2014 hade 291 kommuner och stadsdelar tecknat ordinarie licensavtal (utöver detta hade 21 kommuner s.k. prövolicens). I Stockholms stad har man sedan 2008 använt sig av BBIC. Handläggarna vid de olika stadsdelsförvaltningarna har sedan dess utbildats kontinuerligt i

7 7 (13) BBIC och i december 2012 hade alla stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad tecknat en ordinarie licens med Socialstyrelsen. Genom denna licens har man förbundit sig att arbeta enligt de krav som föreskrivs i BBIC-konceptet där det fastställs att all dokumentation under utredning, planering och uppföljning ska utföras i BBIC-formulären och bygga på triangeln och grundprinciperna (se Socialstyrelsen, 2013). För att kunna hävda att man arbetar enligt BBIC-konceptet ska följande formulär användas i utrednings- och uppföljningsarbetet: Grunduppgifter Ansökan/anmälningsformulär Utredningsplan Utredningsformulär Vårdplan (ska finnas i alla ärenden med beslut om placering) Placeringsinformation Genomförandeplan (ska finnas i alla placeringar och öppna insatser om det inte är uppenbart obehövligt) Övervägande/omprövning Uppföljning av pågående insatser Utöver dessa obligatoriska formulär används även BBIC:s stöddokument på det sätt dessa är relevanta och tillämpliga. Förutom formulärkraven finns även andra licenskrav såsom utsedd BBIC-ansvarig och att grundutbildning ges till alla handläggare som inte tidigare gått utbildningen. Under hösten 2014 gav tf. verksamhetsområdeschef på socialtjänst och fritid i Bromma dess verksamhetscontroller i uppdrag att studera till vilken grad Bromma stadsdelsförvaltning följer BBIC-konceptet. På grund av uppdragets och BBIC:s komplexitet har frågeställningen begränsats till följande: Till vilken grad används de obligatoriska BBICformulären i Bromma stadsdelsförvaltnings barnavårdsutredningar (exklusive övervägande och omprövningsformulären och uppföljning av pågående insats)? Metod Under perioden avslutades totalt 134 barnavårdsutredningar (exklusive yttranden) fördelat på 124 enskilda individer. För att besvara frågeställningen gjordes ett slumpmässigt urval på 62 barnavårdsutredningar av de 124 enskilda individernas utredningar avslutade under perioden, vilket står för totalt 50 procent (i de fall ett barn- ungdom blivit utredd flera gånger valdes den sista avslutade utredningen). En granskningsmall

8 8 (13) användes för att kunna besvara frågeställningen (se bilaga 1). Syftet med mallen var att ge svar på frågan om hur frekvent BBICformulären har använts och dels om det fanns text i formulären. De 62 utvalda barnavårdutredningarna granskades sedan var för sig manuellt med hjälp av granskningsmallen och via Stockholms stads verksamhetssystem (Sociala systemet - Paraplyet). Resultat Bakgrundsuppgifter Av de 62 studerade barnavårdsutredningarna var 32 pojkar och 30 flickor. Uppdelat på ålder var 31 mellan 0-12 år och 31 mellan år (tabell 1). Tabell 1. De studerade barnavårdsutredningarna uppdelat på kön och ålder Ålder Totalt Kön Pojke (52%) Flicka (48%) Totalt 31 (50%) 31 (50%) 62 (100%) I de studerade barnavårdsutredningarna var den totala utredningstiden i medel 117 dagar, den kortaste utredningen varade i 11 dagar och den längsta i 226 dagar. 40 procent av utredningarna hade en utredningstid på 122 dagar eller mer och 11 procent hade en utredningstid på 150 dagar eller mer (tabell 2). Tabell 2. De studerade barnavårdsutredningarnas utredningstid Medel Median Min Max 122 dagar 150 dagar % 11% Används BBIC-formulären Av de 62 studerade barnavårdsutredningarna fanns grunduppgifter i 49 (79%). Ansökan/anmälningsformulär fanns i 61 barnavårdsutredningar (98%), av dessa fanns det text i 59 (97%). Utredningsplan fanns i 49 av de 62 studerade barnavårdsutredningarna (79%), av dessa fanns det text under minst ett behovsområde i 39 (80%), anledning och frågeställning men ej text under något behovsområde fanns i 7 (14%) och i 3 barnavårdsutredningar fanns formuläret men var tomt (6%).

9 9 (13) Utredningsformulär fanns i 60 av de 62 studerade barnavårdsutredningarna (97%), av dessa fanns det text under minst ett behovsområde i 57 (95%), i 3 fanns endast en sammanfattning och analys/bedömning (5%) och i 2 barnavårdsutredningar fanns inget BBIC utredningsformulär alls (3%). Vårdplan fanns i 7 barnavårdsutredningar av de 7 med beslut om placering (100%). Placeringsinformation fanns i 3 barnavårdsutredningar av de 7 som var en placering (42%). I alla fanns det text i formuläret. Genomförandeplan (placering) fanns i 6 barnavårdsutredningar av de 7 som var en placering (86%). Genomförandeplan (öppen insats) fanns i 17 barnavårdsutredningar av de 24 som var en öppen insats (71%). Tabell 3. Andel utredningar där respektive BBIC-formulär fanns med text i formuläret 2014 Grunduppgifter 79% Ansökan/anmälningsformulär 95% Utredningsplan 74% Utredningsformulär 97% Vårdplan 100% Placeringsinformation 42% Genomförandeplan (totalt) 74% - Genomförandeplan (placering) 86% - Genomförandeplan (öppen insats) 71% Köns- och åldersskillnader I de 62 barnavårdsutredningarna studerades även köns- och ålderskillnader på varje enskild fråga. I de jämförande analyserna har Pearson chi-square test med en signifikants nivå på 5 procent (p 0.05) använts. Vad gäller kön och åldersskillnader hittades inga signifikanta skillnader. Upprättade utredningsplaner Ett av de formulär som ingår i BBIC är utredningsplan. Utredningsplan ska enligt Socialstyrelsen upprättas för samtliga utredningar och ska bland annat innehålla information om vilka frågeställningar som är aktuella för utredningen, vilka kontakter som ska tas under utredningen, samt en tidsplan för utredningen. För att en utredningsplan ska anses vara upprättad ska den i denna mätning innefatta minst följande uppgifter:

10 10 (13) - Utredningens frågeställning/frågeställningar - Barnet/den unges behov - Vilka kontakter som ska tas (kan antingen vara skrivet under respektive behovsområde och/eller under sakkunnigutlåtande ) - Tidsplan (kan antingen vara skrivet under respektive behovsområde och/eller under preliminär tidsplan ) Av de 62 studerade utredningar var det 4 stycken barnavårdutredningar som i sina utredningsplaner hade med alla 4 delarna (frågeställning, barnets/den unges behov, vilka kontakter som ska tas och tidsplan). Detta betyder att totalt 6,5 procent av de studerade utredningsplanerna var/är att beteckna som upprättade. I utredningsplanerna fanns utredningens frågeställning med i större utsträckning än vilka kontakter som ska tas och tidsplaner (se tabell 4). Tabell 4. Vad innefattade utredningsplanen (N=49) Procent Utredningens frågeställning 36 Barnets/den unges behov 31 Vilka kontakter som ska tas under utredningen 30 Tidsplan 3 Diskussion Denna uppföljning har endast studerat till vilken grad de obligatoriska BBIC-formulären har använts och inte kvaliteten i de enskilda barnavårdsutredningarna. Det är sedan en vidare diskussion för att se om graden av användande kan påverka kvaliteten i utredningarna. Socialstyrelsen (2012) menar att användningen av BBIC tillsammans med andra standardiserade bedömningsinstrument ökar förutsättningarna för evidensbaserad praktik och förbättrad kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården. Att studera användningen av BBIC är därför mycket viktigt och ett första steg mot förbättrad kvalitet i ett vidare perspektiv. Vad gäller de BBIC formulär, som i denna mätning uppvisar låg användningsgrad, behöver problematiseras. Varför vissa siffror inte är 100 procent är något som förslagsvis skulle behöva undersökas närmare (exempelvis vad gäller ansökan/anmälningsformulär och genomförandeplan öppna insatser).

11 11 (13) Enligt Clevesköld et al. (2008) bör en utredning alltid inledas med en grundlig plan över hur man ska gå tillväga tillsammans med de berörda. Av planen skall det framgå vad som klargöras med utredningen, vad syftet är (dvs en frågeställning), tidsplan och metod. Till detta bör det framgå om sakkunniga och referenspersoner behöver kontaktas. Att utredningsplanerna i denna undersökning endast var upprättade i 6,5 procent av fallen är inte bra. Och att endast 3 procent hade en tidsplan är något som barnoch ungdomsenheten behöver diskutera närmare. Denna rapport ska ses som ett underlag till en vidare diskussion gällande användningen av de obligatoriska formulären och ge vägledning för det framtida BBIC-arbetet i stadsdelen. Verksamhetscontroller planerar att följa upp barnungdomsenhetens BBIC-arbete genom att göra en ny uppföljning i slutet av Referenser Clevesköld, L., Lundgren, L., & Thunved, A. (2008). Handläggning inom socialtjänsten. Stockholm: Norstedts juridik. Socialstyrelsen (2013). Grundbok - Barns behov i centrum, BBIC. Socialstyrelsen (2008). Social barnavård i förändring. Slutrapport från BBIC-projektet. Socialstyrelsen (2012). Tillståndet och utvecklingen inom hälsooch sjukvård och socialtjänst. Lägesrapport 2012.

12 12 (13) Bilagor Bilaga 1 1. Barnets kön pojke flicka framgår inte 2. Barnets ålder 0-12 år år framgår inte 3. Har barnet varit aktuell ja, barnet har varit aktuell tidigare tidigare nej, barnet har inte varit aktuell tidigare framgår inte 4. Utredningen har öppnats anmälan utifrån en (obs: ej yttranden) ansökan framgår inte 5. Utredningstid Utredning öppnades: 6. Insats (åtgärder) efter avslutad utredning år mån dag - - Utredning avslutades: år mån dag - - utredningen avslutades med insats/åtgärd utredningen avslutades utan insats/åtgärd framgår inte Används de obligatoriska BBIC-formulären i utredningen? Alla utredningar 7. Finns BBIC ansökan/ anmälningsformulär? ja nej det finns text i formuläret 8a. Finns BBIC utredningsplan? ja (fyll även i 8b) nej (gå vidare till 8c) det finns text under 8b. Ange med ett kryss om utredningsplanen innefattar följande uppgifter: (om det exempelvis minst ett behovsområde anledning och frågeställning finns, ej text under behovsområden utredningens frågeställning anledning till utredning vilka kontakter som ska tas under fattas en tidsplan i utredningsplanen utredningen lämnar du den rutan tom, dvs ej ikryssad) tidsplan 8c. Finns BBIC grunduppgifter? ja nej

13 13 (13) 9. Finns BBIC utredningsformulär? ja nej det finns text under Endast utredningar med beslut om insats 10. Beslutad insats (åtgärd) är en: minst ett behovsområde endast sammanfattning och analys/ bedömning finns, ej text under behovsområdena öppen insats (besvara fråga 15) placering (besvara alla resterande frågor utom fråga 15) placering + öppen insats (besvara alla frågor) 11. Finns vårdplan? ja nej det finns text i formuläret 12. Finns det placeringsinformation? ja det finns text i formuläret nej 13. Finns genomförandeplan (placering)? 14. Finns övervägande/omprövning? ja ja det finns text under minst ett behovsområde det finns text i formuläret nej nej 15. Finns genomförandeplan (öppna insatser)? ja det finns text under minst ett behovsområde nej

Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173

Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Estelle Karlsson (m) 2010-10-18 Ordförande Socialnämnden Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6)

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6) 1(6) Maj 2006 Uppdaterat januari 2014 BBIC-konceptet Vad är BBIC- konceptet? BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för att arbeta med Barns behov i centrum. Det tar sin utgångspunkt i BBIC:s mål

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC

Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC 2011-11-10 Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC Innehåll BBIC Licens Anmälan/ansökan Förhandsbedömning Utredningsplan Utredning Vårdplan Genomförandeplan

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff Kommunförbundet Skåne Chefsnätverksträff Dagordning Information om nuläge BBIC Organisation BBIC Skåne Info från SoS Kommunernas nulägesbeskrivning Hälsoundersökningar Handräckning LVU riktlinjer, avvikelsehantering

Läs mer

ABCD. Granskning av institutionsplaceringar av barn och unga. Revisionsrapport. Eksjö kommun

ABCD. Granskning av institutionsplaceringar av barn och unga. Revisionsrapport. Eksjö kommun Granskning av institutionsplaceringar av barn och Revisionsrapport KPMG AB 27 september 2010 Innehåll Förkortningar och definitioner av centrala begrepp 1 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Ansvarig

Läs mer

Information om förändringar i BBIC-formulär Dnr /2013

Information om förändringar i BBIC-formulär Dnr /2013 2013-04-08 Information om förändringar i BBIC-formulär Dnr 3.6-15444/2013 Med anledning av att nya bestämmelser har trätt i kraft i SoL och LVU den 1 januari 2013 behöver en del av BBIC:s formulär (inklusive

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

BBIC i Örebroregionen slutrapport..

BBIC i Örebroregionen slutrapport.. BBIC i Örebroregionen slutrapport.. Vad har vi gjort i Örebroregionen? Egenutvärderingarna metod och resultat Slutsatser, resultat och reflektioner Hur går vi vidare? Bakgrund och förutsättningar Starkt

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom barn- och ungdomsenheten IFO

Riktlinjer för bistånd inom barn- och ungdomsenheten IFO inom barn- och ungdomsenheten IFO 2013-05-20 Marie Lundqvist SÄN 2013/133-012 Antagen av social- och äldrenämnden 2013-06-11 Innehållsförteckning 1 Särskilda förutsättningar... 5 1.1 BBIC... 5 2 Jourhem...

Läs mer

Socialstyrelsens instruktion

Socialstyrelsens instruktion Socialstyrelsen Socialstyrelsens instruktion Hälso- och sjukvård Annan medicinsk verksamhet Tandvård Hälsoskydd Smittskydd Socialtjänst Stöd och service till vissa funktionshindrade Frågor om alkohol och

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

VISION: Barn och ungdomar i den sociala barnavården ska uppleva sig och vara delaktiga i frågor som rör deras eget liv

VISION: Barn och ungdomar i den sociala barnavården ska uppleva sig och vara delaktiga i frågor som rör deras eget liv VISION: Barn och ungdomar i den sociala barnavården ska uppleva sig och vara delaktiga i frågor som rör deras eget liv VAD ÄR DELAKTIGHET? Barn blir lyssnade till Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter

Läs mer

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 INNEHÅLL ÄRENDEGÅNG....1 BEGREPPSFÖRKLARING. 2 ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. 4 UPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL

Läs mer

Barnet i utredningen

Barnet i utredningen FoU-rapport Barnet i utredningen - en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC Sofia Enell FoU-rapport 2009:6 IFO Individ- och familjeomsorg Förord En av den sociala

Läs mer

BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013

BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013 BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013 Katarina Munier BBIC ett sätt s att stärka barns och ungas ställning Är ett nationellt system för utredning, planering och uppföljning av barn och unga upp till 21

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist. Delstudie 2 BBIC. Att arbeta med BBIC

Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist. Delstudie 2 BBIC. Att arbeta med BBIC SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-26 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (23) Delstudie 2 BBIC Att arbeta med BBIC en undersökning om utbildning, stöd och praktiskt

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Barns delaktighet i utredningsarbetet

Barns delaktighet i utredningsarbetet Barns delaktighet i utredningsarbetet Förslag på hur barn och ungdomars delaktighet i utredningsarbetet kan öka Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnoch ungdomsvården Ett landsomfattande

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC)

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

BBIC 2016 förenklad handläggning med barnet i fokus

BBIC 2016 förenklad handläggning med barnet i fokus BBIC 2016 förenklad handläggning med barnet i fokus Eva Agåker Helena Stålhammar Kristina Andersson Helena Bohman 2016-08-30 Vi kommer att prata om hur BBIC Underlättar socialtjänstens arbete Har utgångspunkt

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Gör BBIC skillnad? En uppföljning av kvaliteten i socialtjänstens utredningar av barn i Örebroregionen Barns Behov I Centrum

Gör BBIC skillnad? En uppföljning av kvaliteten i socialtjänstens utredningar av barn i Örebroregionen Barns Behov I Centrum Rapport 2009:07 Gör BBIC skillnad? En uppföljning av kvaliteten i socialtjänstens utredningar av barn i Örebroregionen Barns Behov I Centrum Maj 2009 Ingmar Ångman Gör BBIC skillnad? En uppföljning av

Läs mer

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning angående barn och unga i Järfälla kommun.

Tillämpningsregler för myndighetsutövning angående barn och unga i Järfälla kommun. 1 Socialförvaltningen Förslag 2010-08-23 Tillämpningsregler för myndighetsutövning angående barn och unga i Järfälla kommun. Tillämpningsreglerna syftar till rättssäkerhet och kvalitet i arbetet med myndighetsutövning

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Granskning av socialtjänstens verksamhet för barn och unga

Granskning av socialtjänstens verksamhet för barn och unga www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av socialtjänstens verksamhet för barn och unga Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Barns behov i centrum

Barns behov i centrum UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2013 Barns behov i centrum En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av utredningsinstrumentet

Läs mer

Utredning och matchning av familjehem

Utredning och matchning av familjehem Utredning och matchning av familjehem BBIC anpassad familjehemsutredningsprocess Västerås Stad, proaros, Socialkontor Barn och Ungdom Bakgrund 2007 - Lokal grundutbildningen i BBIC. - projektuppdrag kartläggning

Läs mer

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-05 Handläggare Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Familjehemsplacerade barn

Läs mer

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs Bakgrund Länsstyrelsen genomförde 2004 en tillsyn

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryck andra upplagan, Edita Västra Aros oktober 2012 grafisk form Marie Edström, Socialstyrelsen artikelnummer

Läs mer

Skolsocial kartläggning

Skolsocial kartläggning E B I C I CENTRUM Skolsocial kartläggning Skolkuratorsdagarna Elevhälsa Ängelholm 12 oktober 2009 Yvonne D-Wester 1:a skolkurator, Utbildningsförvaltningen, Uppdragsavdelningen, Skolstöd www.stockholm.se/skolstod

Läs mer

Dokumentationsstöd för socialtjänsten

Dokumentationsstöd för socialtjänsten Dokumentationsstöd för socialtjänsten Office Suite med Krypto Proffs Dokumentationssystemet för socialtjänsten används i olika versioner hos socialtjänsten i ca 40 kommuner. Form Perfect HB och Compact

Läs mer

Social barnavård i förändring. Slutrapport från BBIC-projektet

Social barnavård i förändring. Slutrapport från BBIC-projektet Social barnavård i förändring Slutrapport från BBIC-projektet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap

Läs mer

Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2. 2 Bokslut 2013 för socialnämnden - muntlig rapport. 3 Uppföljningsplan för god kvalitet (SN 2013:185)

Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2. 2 Bokslut 2013 för socialnämnden - muntlig rapport. 3 Uppföljningsplan för god kvalitet (SN 2013:185) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Ärenden Justering Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 1 Presentation av projektet "Att motverka hedersrelaterat våld

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Förvaltning av IT-stöd för BBIC tre alternativ

Förvaltning av IT-stöd för BBIC tre alternativ EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Förvaltning av IT-stöd för BBIC tre alternativ - Förvaltning av 1 Förord Denna utredning syftar till att utreda vilken långsiktigt hållbar lösning av ITstödets

Läs mer

Implementering och uppföljning av Barns Behov i Centrum (BBiC) i nordvästra Stockholms län 1

Implementering och uppföljning av Barns Behov i Centrum (BBiC) i nordvästra Stockholms län 1 Projektbeskrivning 1 Implementering och uppföljning av Barns Behov i Centrum (BBiC) i nordvästra Stockholms län 1 Inledning Denna projektbeskrivning är hämtad från ansökan om fortsatta utvecklingsmedel

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-5 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för Barn och ungdomsärenden

Riktlinjer för Barn och ungdomsärenden Riktlinjer för Barn och ungdomsärenden 1(60) Innehåll 1 INLEDNING... 6 1.1 Riktlinjernas syfte och innehåll... 6 1.2 Målgrupp för riktlinjerna... 6 1.3 Samverkan och delaktighet... 6 2 LAGSTIFTNING...

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Fr ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER 18 20 ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Dokumentinformation Dokumenttitel: Överenskommelse

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun 1. Grunduppgifter - samverkande kommun Samverkande kommun/sdf: Kungsholmens sdf Adress: Box 49039 Kontaktperson: Lisbeth Rieser E-postadress till kontaktperson:

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

Implementering av Äldres behov i centrum, ansökan om prestationsersättning SN 2014/263

Implementering av Äldres behov i centrum, ansökan om prestationsersättning SN 2014/263 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-09-18 SN-2014/263 Socialnämnden Implementering av Äldres behov i centrum, ansökan om prestationsersättning SN 2014/263 Förslag

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Remissvar på "Remiss av Se barnet! (SOU 2017:6)" - KS dnr: /2017

Remissvar på Remiss av Se barnet! (SOU 2017:6) - KS dnr: /2017 Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-03-13 Handläggare Staffan Wallier Telefon: 08-50806126 Till Bromma stadsdelsnämnd (SOU 2017:6)" - KS dnr: 110-365/2017

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv?

Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? En studie om arbetet med implementering av BBIC och barns delaktighet i sju nordostkommuner Författare: Lotta Berg Eklundh och David Matscheck Rapport nr. 19/2012

Läs mer

Om systematisk uppföljning. inom den sociala barn- och ungdomsvården

Om systematisk uppföljning. inom den sociala barn- och ungdomsvården Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården Vad innebär det? Systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten verksamhetsuppföljningen utgör kärnan i det förbättringsarbete

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.37

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.37 Riktlinjer för utredning, dokumentation och insatser enligt socialtjänstlagen och LVU till barn och ungdomar Antagna av socialnämnden 2016-06-21, 61 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Riktlinjernas syfte

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Barns Behov i Centrum

Barns Behov i Centrum Rapport 2012:07 Barns Behov i Centrum rapport från ett förbättringsarbete i Örebroregionen 2006 2010 Marie Gustafsson Ingmar Ångman Barns Behov i Centrum rapport från ett förbättringsarbete i Örebroregionen

Läs mer

Enheten för ensamkommande barn

Enheten för ensamkommande barn Kungsholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-05-29 Handläggare Madelen Lyckedal Telefon: 08-508 08 516 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15 Enheten

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner

Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner Docent Lena Agevall Linnéuniversitetet Professor Karin Jonnergård Linnéuniversitetet och Lunds Universitet Fil dr Joakim

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2010 2014 2 Innehåll Bakgrund 5 Syfte och mål 5 Målgrupper 5 Avgränsningar 5 Nuläge 6 Tillgång till data 6 Indikatorer

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga SOSFS 2006:14 (S) Allmänna råd Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Familjehemsplacerade barns röster

Familjehemsplacerade barns röster Familjehemsplacerade barns röster 1 Åsa Bringlöv FoU Södertörns skriftserie nr 144/16 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs gemensamt av socialtjänsten i Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 183 2014-11-19 HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA Individ- och familjeomsorgen Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 V Torggatan

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet START 6 OKTOBER 2016 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 7 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2020-02-02 (max 4 år) Dokumentägare:

Läs mer

GRANSKNINGSUNDERLAG. Kriterier för kvalitetsvärdering av standardiserade bedömningsmetoder inom socialt arbete. Deskriptiv del

GRANSKNINGSUNDERLAG. Kriterier för kvalitetsvärdering av standardiserade bedömningsmetoder inom socialt arbete. Deskriptiv del GRANSKNINGSUNDERLAG Kriterier för kvalitetsvärdering av standardiserade bedömningsmetoder inom socialt arbete Deskriptiv del Enheten för kunskapsutveckling Socialstyrelsen Dokument för granskning av standardiserade

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Studiematerial Barns behov i centrum (BBIC)

Studiematerial Barns behov i centrum (BBIC) Studiematerial Barns behov i centrum (BBIC) Artikelnr 2009-126-11 Sättning Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra Aros AB, Västerås, Februari 2009 Innehåll BBIC-triangeln...3 BBIC-formulär, översikt...5

Läs mer

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR PERSONAL PÅ HVB FÖR BARN OCH UNGA 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för personal på

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Mjölby kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod...

Läs mer

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC)

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC) Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET. För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen

Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET. För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Riktlinjer om barnperspektivet inom IFO`s verksamheter 3 Insatser för att

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

(8) Ev. sammanfattning och reflektion: En av de 11 kommunerna har svarat vet ej då ansvaret låg i annan nämnd.

(8) Ev. sammanfattning och reflektion: En av de 11 kommunerna har svarat vet ej då ansvaret låg i annan nämnd. 11-11-02 1 (8) Sammanställningsunderlag från länen om systematisk dokumentation och uppföljning (verksamhetsuppföljning) av barn och unga placerade i familjehem eller HVB Sammanställda uppgifter från:

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa START 13 OKTOBER 2015 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Jessica Eriksson, Kommunförbundet Västernorrland Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer