roslagsvatten årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "roslagsvatten årsredovisning"

Transkript

1 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning

2 Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar ut mot kanalen i Åkersberga. Vatten är en förutsättning för liv. Vi måste kunna fortsätta bada i sjöar och hav och njuta av rent och gott dricksvatten. Dessutom vill jag öka intresset för det här spännande jobbet. Vi behöver bli fler VA-projektörer! Tidigare jobbade Nina på Stockholm Vatten, ett företag som är mycket större. Ja, där var mina arbetsuppgifter endast en liten del i det stora. Det var svårt att se helheten. Här på Roslagsvatten är jag med i hela processen från idé och planering till implementering på ett helt annat sätt, säger Nina med ett skratt. Jag räknar, ritar, pratar med fastighetsägare och svarar på remisser. Jag har nära kontakt med driftavdelningen, kundtjänst och kommunen. Jobbet är omväxlande och stimulerande. Det handlar om att se till helhetens bästa och samtidigt slipa på detaljerna i varje enskilt projekt. Produktion: Clinton Agency AB Intervjuer: Göran Crafoord Fotograf: Johanna Hanno Tryck: åtta45 2

3 Borde inte ett VA-bolag hålla sig till vatten och avlopp? Från kommunal vattenleverantör till expertkonsult i VA-frågor. Så kan man sammanfatta Roslagsvattens resa från starten 1989 och fram till idag. Vid en snabb analys av verksamheten lägger man märke till att den består till en allt större del av tjänster. Tjänster som i många fall inte ens innehåller vatten. Och kunderna, vilka är de? Kommuner naturligtvis. I första hand ägarna men på senare år har även andra kommuner anslutit sig till köparna. Och det stannar inte vid det. Idag anlitar fler och fler privata företag Roslagsvatten för olika former av konsult- och entreprenadarbeten. En spännande och en smula ovanlig utveckling, kan man tycka. Men det kanske inte är så konstigt. För det har hänt mycket på den kommunala arenan. Konkurrensen har gjort sitt intåg, gamla barriärer har gett vika och kostnadseffektivitet har blivit ett ledord. Men hur agerar ett kommunalt bolag i denna omvälvande värld? Egentligen handlar det mest om framsynthet, lyhördhet och duktiga medarbetare. Med blicken i backspegeln är det lätt att konstatera att Roslagsvatten hela tiden legat steget före. För när den nya VA-lagen skapar möjligheter för samarbete över kommungränserna är det snarare som om världen börjar komma i kapp Roslagsvatten i stället för tvärtom. Intressant, eller hur? Välkomna till Roslagsvatten! Innehåll Inledning Mikael Medelberg, vd...4 Pär Skåntorp, styrelseordförande...7 Jeannette Beiming, chef kundtjänst...10 Carl Bachman, Upplands Väsby kommun Ingela Gardner-Sundström, Österåkers kommun Hasse Abrahamsson, teknikchef Miljöbokslut Förvaltningsberättelse...25 Årets höjdare...28 Årets lärdomar...29 Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Kassaflödesanalys Noter...38 Revisionsberättelse...46 Granskningsrapport...47 Styrelsens ledamöter Ledningsgruppen Roslagsvattens ägarkommuner...50

4 roslagsvatten årsredovisning 2007 Roslagsvatten genomgår en metamorfos Mikael Medelberg, vd Året 2007 är till ända. Ett år fyllt av spännande händelser, nya erfarenheter och många framgångar. I takt med att bolaget expanderat och utvecklat kompetens och tjänsteutbud har också fler kategorier kunder sökt våra tjänster. I den här årsredovisningen möter du flera av våra engagerade medarbetare, alla med en stark framtidstro och med målet att uppfylla våra kunders högt ställda förväntningar. Här träffar du också kunder och ägare som ger sin syn på Roslagsvatten. Vi säljer rent samvete Roslagsvattens huvudsakliga fokus ligger på tre saker: Att förse våra konsumenter med friskt dricksvatten, att rena deras avloppsvatten (så att de kan sova gott med ett rent samvete) samt att bygga ut VA-system i våra ägarkommuner. Det är krävande uppgifter eftersom arbetet ska utföras med hög teknisk kvalitet och krävande kostnadskontroll samtidigt som just dessa kommuner tillhör de mest snabbväxande i Sverige. För här händer saker snabbt och här frodas en härlig framtidstro, inte minst i Knivsta landets yngsta kommun, såväl juridiskt som innevånarmässigt. Nya kunder Med åren har även andra kundkategorier hittat vägen till Roslagsvatten. Många privata bolag inom el, tele och bygg vänder sig ofta till oss med uppdrag inom samförlagd infrastruktur eller renodlade uppdrag för VA-utbyggnad. Och flera av våra grannkommuner efterfrågar kompetens för olika delar av sin VA-verksamhet. Från 2008 välkomnar vi Upplands Väsby som anlitar oss för kundtjänst och fakturering. Ett uppdrag som vi vann i konkurrens med ett flertal mycket duktiga leverantörer. Men det räcker inte med det. Numera sträcker sig vår verksamhet även utanför Stockholm s regionen. På konsultbasis har vi bistått andra kommungrupper med experthjälp kommuner som planerar att bilda kommunövergripande VA-bolag, exempelvis Malmö-Lund, Falkenberg-Varberg, Helsingfors-Esbo och Gästrikevatten. Hela denna utveckling ser vi som ett erkännande för vårt arbete och vår affärsidé. Roslagsvattenmodellen är nu ett etablerat begrepp i Sverige och våra nordiska grannländer. Förutom erkännande innebär de externa uppdragen också ett ekonomiskt tillskott och en utökad expertkompetens som kommer våra abonnenter och ägarkommuner tillgodo varje dag. Det attraktiva va-företaget Jag är övertygad om att ökad industrikompetens och affärskultur från privata företag behövs som komplement till den kommunala kompetensen i alla svenska VA-or 4

5 ganisationer. Därför måste vi i vår tur vara tillräckligt attraktiva i kampen om kompetensen. Det är givet att en sådan miljö inte låter sig skapas av en eller två VAingenjörer som sitter i ett hörn av en teknisk diverseförvaltning. Det krävs större sammanhållna organisationer samt en grundsyn att utveckling är nödvändigt och en naturlig del av arbetet. Vårt mål är att bli Sveriges attraktivaste VA-företag. För att nå dit måste vi rekrytera rätt medarbetare med rätt kompetens. Därför har vi på Roslagsvatten också anställt medarbetare från privata företag och industrin. Vi har också varit noga med att våra anställda som går i pension får en överlappningsperiod så att de kan överföra sina viktiga erfarenheter till kommande generationers VA-specialister. Erfarenheter som inte låter sig fångas digitalt. Roslagsvatten har sedan 2002 rekryterat 44 nya medarbetare. Det innebär sjuttio procent ny personal på fem år. Vi undersöker kontinuerligt våra ägares och kunders uppfattning om verksamheten. Resultaten visar att vi lyckats rekrytera rätt kompetens, det vill säga medarbetare som levererar rätt saker och därmed skapar nöjda kunder och ägare. Roslagsvatten söker en partner År 2008 är startåret för flera av våra kommuners framtidsprojekt. Roslagsvatten har under ett par år förberett sig för utbyggnad av ny VA-anläggning till Svinninge, en investering beräknad till 150 Mkr, Rosenkälla beräknad till 100 Mkr, området Östanå-Vira beräknad till 50 Mkr, Vallentunasjön-Uthamra beräknad till 50 Mkr, Skarpö till 45 Mkr och Sågenområdet i Knivsta 10 Mkr. Sammanlagt beräknas dessa stora VA-projekt landa på cirka 500 Mkr för de närmaste 5 6 åren. På Roslagsvatten löser vi uppgiften projektanpassat. För Svinningeprojektet, som är ett stort omvandlingsområde mellan Österåker och Vaxholm, pågår en partneringupphandling där etableringen mellan Roslagsvatten och vår partner även ska utföra vägutbyggnad samt övrig infrastruktur som el, tele och bredband. Det är sannolikt den största produktions partnering inom VA som genomförts i Sverige. Valet att göra partneringupphandling var styrt av områdets karak tär, nästan omöjligt att definiera som ett sammanhållet enskilt projekt. I stället har vi valt att utföra uppdraget som ett pågående arbete med väl definierade spelregler i partnerskapet. Min förhoppning är att arbetsmodellen ska bilda skola för hur man tar sig an stora 5

6 omvandlings områden med komplexa ägarförhållanden och många olika intressenter, samtidigt som massor av erfarenhet och kompetens fångas upp av Roslagsvattens organisation. Övriga stora projekt handlas upp som utförandeentreprenader enligt LOU-krav. På längre sikt Oavsett tidshorisont är det självklart nyttan för våra ägare och abonnenter som står i fokus. Just nu pågår två mycket viktiga projekt som ska trygga våra ägarkommuners framtida vattenförsörjning och avloppsrening. Tillsammans med Norrvatten undersöker vi möjligheten till rundmatning eller reservoar för att säkra dricksvattenleveransen till Österåker, Vaxholm och Knivsta. Idag försörjs dessa kommuner med enkelledningar vilket vid ett ledningsbrott kan innebära att en hel kommun blir utan vatten i ledningsnätet. På avloppssidan utreder vi tillsammans med Käppalaförbundet förutsättningarna för Österåker och Vaxholm att ansluta sig till deras reningsverk när kapaciteten i våra egna verk, Margretelund och Blynäs, slår i taket. Något som beräknas att ske cirka Knivstas reningsverk beräknas klara kapaciteten ytterligare fem år. Parallellt med dessa stora framtidsplaner ser vi också möjligheten till utökat samarbete inom Roslagsvatten. Vi siktar på att få in en eller två nya ägarkommuner inom Roslagsvattenmodellen samt fler kundtjänstuppdrag. Det effektiviserar verksamheten och ger möjlighet till utökad kompetens för att möta ständigt nya förväntningar från kunder, ägare och myndigheter. Årets resultat Verksamheten 2007 visade ett resultat som utföll bättre än budget. Roslagsvatten redovisade ett negativt resultat om -1,1 Mkr vilket är 4,4 Mkr bättre än budget. År 2001 infördes en redovisningsmetod som innebär att intäkter från anslutningsavgifter periodiseras över 30 år, vilket motsvarar avskrivningstiden för anläggningsinvesteringarna. Med den tidigare använda redovisningsmetoden hade överskottet varit 8,7 Mkr. Sist men inte minst Jag vill med stor värme tacka avgående styrelseordföranden Pär Skåntorp för det mycket goda samarbetet och all ny kunskap och inspiration jag fått under våra sju gemensamma år på Roslagsvatten. 6

7 roslagsvatten årsredovisning 2007 Nya Pärspektiv Intervju med Pär Skåntorp, styrelseordförande Det börjar närma sig pension för Pär Skåntorp. Vid 75 års ålder har han bestämt sig för att lämna ett av sina stora livsverk bakom sig, det multikommunala bolaget Roslagsvatten. Pär har alltid arbetat med vatten på ett eller annat sätt. När Pär verkade inom det som idag är Svenskt Näringsliv drog han bland annat i gång den svenska båtbranschens stora intresseorganisation Sweboat och blev dess första VD. Det var tydligt att branschen behövde ett gemensamt forum där alla medlemmar kunde samverka oavsett om de arbetade med segelproduktion eller utveckling av motorer, konstaterar Pär. utvecklade den moderna flytvästen När det sedan var dags att byta kurs följde Pär den inre riktningsvisaren och gick från Sweboat till flytvästtillverkaren Compass. Under åren där utvecklade Compass den moderna flytvästen. Den som gör att oavsett hur man faller i vattnet ser västen till att ansiktet vänds upp och bort från ytan. Flytvästarna som fanns innan dess var rena ryska rouletten. Hade man otur och hamnade med fötterna upp och huvudet ner drunknade man. De gick inte att vända, berättar Pär och fortsätter: Vid utprovningen av den nya konstruktionen fick vi hjälp av Skövde brandkår. Brandkåren fick testa att teorierna och modellerna verkligen fungerade i praktiken. Pärs historia är rik. Fylld av erfarenheter, kunskaper och nytänkande. Möjligtvis är det därför som framtiden ligger honom så varmt om hjärtat. Hur blir det i morgon? Hur kommer vattenbranschen att utvecklas? Pär rynkar lite på pannan innan han svarar. Vi är duktiga på vatten i Sverige. Men det är så många fina svenska företag som har sålts till utlandet. Och mycket kompetens inom teknik, kemi och drift som därmed har försvunnit från Sverige. Jag tycker att det är en tråkig utveckling. Sverige har så mycket att erbjuda i internationella sammanhang. Och hur köper man egentligen in ett reningsverk och får det att fungera? Av en leverantör? Knappast. Ingen kan allt. I stället handlar det om att köpa väl paketerade och optimerade lösningar. Här skulle Sverige kunna ta en tätposition genom att skapa kraftfulla allianser mellan olika företag med olika kompetenser. För Roslagsvatten skulle det passa utmärkt att vara den som går i spetsen för konstellationer av det slaget. Varför? säger Pär retoriskt och utvecklar svaret: Därför att vårt sätt att tänka utanför kommungränserna är en bra förutsättning för samarbeten. Och vår kompetens förstås, vi har en stor erfarenhet av att driva anläggningar. Vi vet vad som fungerar och vi vet vad som inte gör det. Vi skulle kunna vara till stor glädje för de andra länderna runt Östersjön. Inte minst för vår förmåga att driva vattenverksamheter i samarbete med andra kommuner. Vi borde ha fler forum där vi som arbetar med vatten kan komma samman och diskutera problem och lösningar, säger Pär. Vi är kollegor, inte konkurrenter. Hur kan man på bästa sätt hantera en översvämning? Det är ett exempel 7

8 roslagsvatten årsredovisning 2007 på problem som i takt med klimatförändringarna kommer att öka i framtiden. De som varit med förr måste dela med sig av sina erfarenheter, bli specialister och rådgivare. Det höjer statusen på de anställda i det aktuella bolaget. Och högre status gör det lättare att rekrytera rätt personal med rätt kompetens. Dessutom laddas bolagets varumärke med ännu mer kraft. effektivitet är ett nyckelord Det finns svenska regelverk och så finns det EU-regelverk. Idag omfattar EU 27 länder, varav Sverige är ett. Roslagsvatten följer naturligtvis det svenska Livsmedelsverkets stadgar för vatten. Men nu har det kommit nya EU-direktiv. Och det får konsekvenser. Enligt svensk lagstiftning ansvarar vi bara för vattnet fram till tomtgränsen, berättar Pär. Vad som händer därifrån till kranen kan vi bara kontrollera, inte påverka. Men enligt EU-direktiven ska vi även ansvara för vattnet som kommer ur konsumentens kran. Så här finns en inbyggd konfliktyta. Effektivitet på alla nivåer och i alla avseenden. Den ambitionen delar alla på Roslagsvatten. Kan hanteringen av vattnet bli ännu effektivare? Javisst, säger Pär och förtydligar: Man kan alltid förbättra en verksamhet. Ett exempel där vi varit framgångsrika är själva transporten. Snittet på svinn i ledningarna ligger i Sverige på 30 procent. I Roslagsvattens fall har vi lyckats pressa ner siffran till nio procent, men det är fortfarande för mycket. Man ska vara varsam med resurserna. I världen finns över 6 miljarder människor. Sammantaget blir det många glas som fylls och töms dagligen. Alla behöver vatten. Kom ihåg att jordens befolkning fördubblats sedan Men vi har inte fått mer vattenreserver, säger Pär. Därför gäller det att hushålla med de ändliga resurserna och ständigt arbeta för bättre och effektivare lösningar. Historien kan vi inte påverka. Men framtiden, detta oskrivna blad, kan vi börja skriva och söka forma redan nu. Hur kan Roslagsvatten tänkas se ut om tio år? Pär tittar ut genom ett fönster och, som det verkar, ser svaret vid horisontlinjen. alla måste dela på resurserna Jag tror att vi kommer att få se helt nya arbetsformer, bland annat beroende på de EU-direktiv som jag nämnde tidigare. Det kommer att innebära att alla inom EU måste dela resurser och skyldigheter på ett annat och mer ansvarsfullt sätt. Det kommer också att betyda att nya tjänster dyker upp som är kopplade till produkten vatten. Inte minst i managementfrågor. Vi kommer även att se en förskjutning mot mer kunskapskrävande uppgifter. Och från att ha varit en renodlad ingenjörsbransch kommer de administrativa och ekonomiska funktionerna att bli allt viktigare. Detta märker vi redan idag när vi säljer konsulttjänster inom ekonomi och teknik till marknadsmässiga priser. Och det gäller allt från kundtjänst till att sköta driften av ett helt reningsverk. Det här sättet att arbeta, som numera kallas Roslagsvattenmodellen, har nu spridit sig till MittSverige vatten, Malmö-Lund, Gästrike vatten samt många andra kommunsamarbeten inom VA i Skandinavien. ansvar för östersjön Pär har alltid varit engagerad i många frågor. Gärna flera åt gången. Men det är en fråga som alltid engagerat och gjort det kanske mer än andra. Och det är frågorna kring Östersjön. Varför? Pär sträcker sig efter ett glas vatten, tar en klunk och berättar: Östersjön är mottagare av vattnet som lämnar våra reningsverk. Och här måste vi ta ansvar. Men det är inte alltid lätt att veta vad som är bäst för naturen. Ta till exempel kväve- och fosfordebatten. Vi följer myndigheternas direktiv och lägger årligen flera miljoner på kväverening. Men fungerar det? Mycket tyder på att reningen har stört balansen och snarare bidragit till en ökad algblom ning i stället för en minskning. Det visar på vikten av ödmjukhet, att ambitionen måste vara att se till helheten och inte stirra sig blind på de enskilda delarna. För trots intensiv 8

9 forskning vet vi fortfarande ganska lite om alla faktorer som påverkar våra vatten. Därför är det viktigt att stimulera fortsatt nyfikenhet och kreativitet. Både inom och utanför Roslagsvatten. nya pärspektiv Att leda verksamheter handlar mycket om att inspirera, uppmuntra och sporra. Oavsett om det handlar om skollaget i fotboll eller multikommunala bolag. Resultaten brukar komma när man anlägger nya perspektiv, bryter de invanda mönstren och går utanför de traditionella ramarna. Mot den bakgrunden har det inrättats ett stipendium i Pärs namn. Passande nog döpt till Nya Pärspektiv. Vad betyder det? Pär ser både stolt och glad ut när han säger: Det är ett sätt att uppmuntra medarbetarna på Roslagsvatten till att fortsätta utvecklas och på sikt skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Pär har ett långt och spännande liv bakom sig. Framför sig har han säkert något minst lika intressant. Gissningsvis handlar det nu inte om att stanna upp. Bara byta kurs. En gång aktiv, alltid aktiv. Nu är Pär på språng. Tiden för samtalet är snart ute. Innan vi skiljs åt passar han på att höja ett varningens finger för ett växande problem: Läkemedel. Reningsprocessen är komplicerad och konsekvenserna av läkemedelsläckaget ser ruggiga ut. Resistenta bakterier utvecklas och ju mer aggressiva sjukdomar desto mer kemikalier och desto större problem. I samma takt som läkemedlens prestanda ökar, i samma takt måste vi lära oss att desarmera dessa ämnen. Som aktiv pensionär kanske det arbetet blir Pärs nästa stora livsverk. Ett recept som stoppar läkemedelsläckaget och kontinuerligt ger hälsosamt vatten. Kalla det gärna Nya Pärspektiv. 9

10 Konsten att tala om VA så att alla förstår Intervju med Jeannette Beiming, chef kundtjänst På kundtjänst är det snabba beslut som gäller. Telefonerna ringer, datorerna surrar, kunderna frågar. Jeannette och hennes medarbetare, tillsammans sju stycken, svarar vänligt och pedagogiskt. Om vattenförbrukning, mätare, pris och fakturor. Det är uppenbart att ödmjukhet och professionalism är ledorden för kundtjänsten här på Roslagsvatten. Men vad gör Jeannette och hennes kollegor när de inte servar kunderna via mejl och telefon? Att ta hand om våra kunder på bästa sätt har alltid högsta prio ritet. Och när vi inte är upptagna i telefon arbetar vi med fakturering, ekonomi och inte minst med att hela tiden utveckla vår kompetens. Till exempel var det vi på kundtjänst som ansvarade för Upplands Väsby-upp handlingen, från start till mål. vi är närmast kunden Det är kommunerna som köper in era tjänster men det är abonnenten som i slutändan dricker vattnet och betalar fakturorna. Är det du och dina kollegor som är så att säga närmast slutkunden? På sitt sätt. Våra frågor handlar mycket om fakturor och förbrukning. Och det beror på att kundernas vattenförbrukning preliminärdebiteras, baserad på tidigare förbrukning. Men de som jobbar med driften, byter mätare och sånt, är ju också nära slutkunden. Fast på ett mer handgripligt sätt. Roslagsvattens teknik och miljöarbete är känt för sin höga kvalitet och här drivs arbetet konsekvent framåt. Men hur är det inom andra verksamhetsområden, till exempel kundtjänst? I vår grupp på kundtjänst driver vi kvalitetsfrågor bland annat genom en verksamhetspolicy som vi skrivit gemensamt. I denna policy finns mål som vi försöker nå kvartalsvis respektive årsvis. Ett mål är att varje år effektivisera mätarbyten och avläsningar genom samordning i våra kommuner. 10

11 vi fångar upp abonnenternas signaler Roslagsvatten. Smaka på ordet. Låt det vila i munnen en stund. Visst känns det bra. Nästan läskande. Men i vissa kommuner säljer Roslagsvatten inget vatten, bara kundtjänst. Känns inte det konstigt? Jeannette tvekar inte med svaret: Nej, inte alls. Det fungerar jättebra. Så här jobbar vi för Täby, Danderyd och numera även åt Upplands Väsby. Kundtjänsts VA-kunskap är viktig för våra uppdragskommuner. De ska känna sig trygga med att vi tar hand om deras kunder och svarar på frågor av allmän VA-karaktär. Vi har också en bra dialog med våra kontaktpersoner i respektive kommun där vi får insikt i aktuella projekt. Men ändå, borde inte ett VA-bolag hålla sig till VA? Men det gör vi ju, skrattar Jeannette, för kundtjänst handlar om vattenfrågor även om det inte alltid är Roslagsvatten som själva står för det som rinner ur kranen. Läkare, advokater, journalister, rörmokare och snickare. Alla gör det. Alla uttrycker sig med hjälp av facktermer bara experter kan förstå. Hur talar man VA med kunderna på ett begripligt sätt? Man måste vara försiktig med branschuttryck. Med åren har vi lärt oss vad som är svårt att förstå och hur man förklarar komplicerade saker på ett enkelt sätt. Vårt arbete handlar om service och att försöka lösa det aktuella problemet. Det gäller att få kontakt med kunden. Det är det som är drivkraften och när man lyckas får man energi. Så sent som häromdagen fick jag mejl från en kund som tackade för den goda kontakten! Att det är högt i tak och behaglig stämning på kundtjänsten kan både besökare och kunder konstatera. Vad var det roligaste under 2007? Det var Upplands Väsby-upphandlingen som vi vann. Det var roligt att Upplands Väsby värderade vår kompetens inom VA som nyckelfaktor jämfört mot de konkurrerande anbuden. Under 2008 får ni nya lokaler, vad innebär det för kunderna? Eftersom vi kommer att sitta i ett öppet landskap underlättas den interna informationen. Vi får en ökad dynamik, effektivare kunskapsöverföring och kan snabbare svara på alla frågor. Kundtjänst var ordet. Välkommen till Roslagsvatten. 11

12 roslagsvatten årsredovisning 2007 Upplands Väsby köper bara kundtjänst Intervju med Carl Bachman, Upplands Väsby kommun Ett fyra kvadratmeter stort flygfoto täcker väggen. Det föreställer Upplands Väsby, en av de kunder till Roslagsvatten som köper kundtjänst. Vi befinner oss på Smedbyvägen 4, strax intill järnvägen, på kommunens tekniska kontor. Här arbetar Carl Bachman, chef för Teknisk planering & Miljöledning. Under hans vingars beskydd verkar åtta ingenjörer en driftchef VA och fyra rörläggare som tillsammans ansvarar för alla tekniska frågor inom bland annat VA. Att Roslagsvatten med sin kommunöverskridande modell har gett genklang i VA-branschen är uppenbart. Det nya sättet att tänka och agera ledde till att intresserade blickar tidigt vändes åt deras håll och öppnade dörrar för framtida samarbeten. roslagsvatten det bästa alternativet Jag har haft koll på dem sedan de bildades i slutet av åttiotalet och följt deras utveckling under ledning av Mikael Medelberg, säger Carl och fortsätter: När vårt gamla kundserviceavtal gick ut och det blev dags för ny upphandling frågade jag Mikael om inte de var intresserade av att lägga ett anbud. EU-upphandlingar är offentliga. Det innebär att de är transparenta och hårt reglerade för att inga parter ska kunna hävda att felaktigheter har begåtts. Roslagsvatten presenterade det bästa upplägget och vann affären, men på vilka meriter? Roslagsvatten var det klart bästa alternativet. Vår förra leverantör kunde bara svara på fakturafrågor, alla andra problem hänvisade de till oss på kommunen vilket ökade vår belastning. Med Roslagsvatten är det helt annorlunda. Utöver de rent administrativa kunskaperna kan de tack vare sin långa erfarenhet av VA-hantering även svara på frågor av rent teknisk karaktär. Dessutom erbjöd de det bästa priset, säger Carl med eftertryck. Ekonomin är ofta vägledande vid beslut och investeringar. Alla ska känna att de får valuta för pengarna. I Upp lands Väsby gäller detta såväl det tekniska kontoret som alla slutkunder. En väl fungerande kundtjänst är otroligt viktig. Det är vårt känselspröt gentemot abonnenterna. Fakturorna ska vara korrekta och kunderna ska inte behöva vänta i telefonkö utan snabbt få svar på sina frågor, stora som små. 12

13 roslagsvatten årsredovisning

14 roslagsvatten årsredovisning 2007 Med abonnenter och 45 mil ledningar som likt ett gigantiskt spindelnät sträcker sig ut över kommunen måste det väl ändå uppstå problem lite då och då? Vad kan kundtjänst göra om en abonnent helt plötsligt saknar vatten? Carl sätter samman fingertopparna och låter hakan vila mot dem ett kort ögonblick innan han svarar: Det är det som är så bra. Roslagsvattens kundtjänst har så mycket erfarenhet att de kan ställa de rätta frågorna och avgöra om det är ett fel som går att avhjälpa på telefon eller om det kräver andra insatser. I det senare fallet tar de kontakt med någon av våra fyra VA-ingenjörer som tar över problemet. personalen bitvis lyrisk Sedan årsskiftet har kundtjänst varit i gång. Smekmånaden är över. Vardagen är här. Med ett öga i backspegeln, hur har det gått tycker du? Det har fungerat mycket bra och min personal har bitvis varit lyrisk. Sedan är det klart att det uppstår en del barnsjukdomar. Initialt hade vi lite strul eftersom vissa abonnenter som hade två mätare blev feldebiterade. Men det är utrett nu, och ärligt talat var felet kanske inte ens Roslagsvattens. Vem vet, kanske kommer bredden på Roslagsvattens tjänster att växa i framtiden, anpassade efter de möjligheter som ryms inom svensk lagstiftning och EU-direktiv. Hur ser Carl på det? Finns det ytterliggare tjänster som Upp lands Väsby skulle var intresserade av? Svaret kommer snabbt: Samarbetet fungerar mycket bra. På sikt är jag öppen för en utökning. Jag tror att VA-juridik och VA-projektering skulle ligga nära till hands liksom utredningar av olika slag, till exempel inom dagvatten. Och varför inte in kludera anläggningstjänster? Service av ledningar och pumpstationer och allt därtill. För mig är Roslagsvatten som vilket annat konsultföretag som helst. Alla människor har drömmar. Tankar och idéer om vad som skulle kunna underlätta arbetet och göra det bättre för medmänniskorna. Det känns som om svaret kommer från hjärtat när Carl stiger fram till flygfotot och låter pekfingret svepa längs ett bostadsområde. Mer samarbete över kommungränserna. I och med 2007 års lag har det äntligen skapats möjligheter för detta. Vi i kommunledningarna har så många gemensamma problem och möjligheter. Ett typiskt exempel på en frågeställning är hur man agerar när det är dags att ansluta ett område som ligger på båda sidor av en kommungräns. I många fall skulle det vara mycket smartare att ansluta abonnenterna till grannkommunens ledningsnät i stället för det egna. Att samarbetsfrågor känns angelägna i rent tekniska frågor är uppenbart. Här ställs kommungränsernas vara eller inte vara på sin spets. Men hur är det när det gäller mer ekonomiska och administrativa uppgifter? Ser Carl liknande fördelar även där? det finns massor att tjäna Absolut. Och det finns massor med tid och pengar att tjäna. Ett exempel är skrivelsen av ABVA (Allmänna Bestämmelser VA) som ska finnas i varje kommun. Förr skrev varje kommun sin egen version. I år har vi ambitionen att alla kommuner som får sitt vatten från Norrvatten skall ha en gemensam sådan, säger Carl och fortsätter: På sikt borde vi även se om vi kan få till en homogenisering och harmonisering av VA-taxorna. Det verkar som det händer mycket i kommunerna och Carl tillhör dem som vågar tänka nytt, inte helt olikt Roslagsvatten. På vägen ut slänger jag en sista blick på flygfotot. Där syns inga kommungränser. Och ändå de finns inpräntade där någonstans, i alla fall på kartor, i lagböcker och i vissa hjärnor. Men för varje dag känns det som de suddas ut lite mer. Och vem vet, om några år kanske de är helt osynliga, i alla fall i VA-frågor. 14

15 Med samhällsnyttan i fokus Intervju med Ingela Gardner Sundström, Österåkers kommun I ljusa och fräscha lokaler, som är lika moderna som ändamålsenliga, hälsar Ingela Gardner Sundström välkommen. Vi befinner oss i Alceahuset, i toppen på den kommunala beslutshierarkin i Österåkers kommun. Och allra högst upp sitter Ingela. Hon är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen är ungefär som Österåkers regering. Här jobbar vi politiskt blocköverskridande och pragmatiskt mot gemensamma tydliga mål. Jag var en av dem som såg till att Roslagsvatten bildades 1989, förlöste bolaget om du så vill. Vi delade upp kommunens tekniska förvaltning i tre separata aktiebolag. Ett bostadsbolag, ett driftbolag och slutligen Roslagsvatten. Varje verksamhet skulle bära sina egna kostnader. Genom den här uppdelningen kunde vi säkerställa att ingen verksamhet var underfinansierad, vilket vid närmare granskning visade sig vara fallet med Roslagsvatten. van att lyssna och ställa krav Som politiker är du van att lyssna, ställa krav och att gå från ord till handling. Vilka egenskaper uppskattar du mest hos Roslagsvatten? De är professionella, utvecklingsinriktade och omvärldsorienterade. De tänker i flera dimensioner: på människan, samhället och miljön. Vår tids mantra är ständig utveckling och kontinuerlig förbättring. Från både oss själva och andra kommer öka 15

16 roslagsvatten årsredovisning 2007 de krav på kunskap och spetskompetens. En fråga som dyker upp är hur kommunens kunskaper i VA-frågor på bästa sätt kan förenas med Roslagsvattens? Det är oerhört viktigt att kommunen har en stabil stomme av duktiga medarbetare som borgar för kontinuitet och kvalitet inom samhällsbyggnad och projektledning. Samarbetet med Roslagsvatten blir därför så givande. Deras driftsbaserade och unika spetskompetens gör att projekten vi driver tillsammans får den perfekta mixen av framåtriktad vision och jordnära verklighet. Det finns företag som bara drivs av vinstintresse. Roslagsvatten har ett större mål än så. Här står samhällsnyttan i fokus. Och det är viktigt att samhällsnyttiga företag samverkar, säger Ingela. Från kommunens sida är det planenheten som ansvarar för samordningen vid till exempel en exploatering. Men för att det hela ska fungera handlar det självklart också om informella kontakter företagen emellan, säger Ingela och fortsätter: Vatten och avlopp är grunden i all samhällsplanering och här är Roslagsvatten själva navet. Ju tidigare bolaget kommer in i projektet desto större blir precisionen i arbetet med infrastrukturen. I mångt och mycket är det faktiskt Roslagsvatten som kan säkerställa att arbetet sker i samklang med såväl ekonomiska och miljöintressen som med samhällets intressen i stort. vill öka va-samarbetet Roslagsvatten har många strängar på sin lyra. Den djupa kunskapen om vatten och avlopp står alltid i fokus. Men alla kunder köper inte hela erbjudandet. Somliga kommuner väljer till exempel att exklusivt köpa kundtjänsten men inte vatten. Hur rimmar det med kommunens höga ambitionsnivå? Säkert har hon hört frågan tidigare. Jag tycker det är helt okej. Det viktigaste är att utvecklingen kommer helheten till godo. På sikt tycker jag att det vore bra om de andra kommunerna även går med i VA-samarbetet. Om framtiden kan alla sia. Och alla kan säga sig ha rätt, eftersom ingen vet exakt hur den kommer att gestalta sig. Men en sak är säker, förutsättningarna för framtiden skapas nu. För oss i kommunen gör Roslagsvatten bäst nytta genom att ligga i framkant affärsmässigt och teknologiskt. Och sedan omsätta kunskaperna i praktiken, berättar Ingela. Österåker är en av landets mest snabbväxande kommuner. Idag är vi invånare och om 30 år kommer vi att vara Strukturen är gles, det finns väldigt många sommarstugor och ett stort antal öar, vilket är charmigt. Men samtidigt skapar detta specifika behov och särskilda krav på lösningar. östersjön kräver genomtänkt va-strategi I Österåkers kommun sjösatte vi vårt miljöarbete tidigt. Vi vet att kommunala VA-lösningar minskar belastningen på Östersjön dramatiskt jämfört med små privata anläggningar. Och med tanke på Östersjöns kvalitet idag och i morgon är det helt avgörande med en väl genomtänkt VA-strategi. Framsynta politiker tittar över gränserna, ser runt hörnet och har visioner. Vem vet, kanske kommer Roslag s vatten med sin kommunöverskridande ägarbild och nydanande affärsmodell bli både en inspirationskälla och förebild i VA-frågor inte minst internationellt. Det tror Ingela och hon ser en stor uppgift för Roslagsvatten. Förorenat vatten dödar många människor och kanske framför allt små barn. Om Roslagsvatten, tillsammans med sina goda kontakter i leverantörsleden, kunde bidra till att utveckla enkla och billiga reningstekniker skulle det kunna minska dödligheten och öka välståndet i världen. 16

17 17

18 Med ansvar för en halv miljard Intervju med Hasse Abrahamsson, teknikchef Kliv på, säger han och visar med handen på besöksstolen. Han påminner lite om en stor nallebjörn, Hasse Abrahamsson, övergripande teknikansvarig på Roslagsvatten. Lång, trygg och erfaren. Rummet är fullt av ritningar och till vänster innanför dörren hänger det drivor med nummerlappar från olika tävlingar. Maratonlopp, Vätternrundor och många andra. Jag ska ta ner de där, säger Hasse, och ser ut som om han tycker att det är lite pinsamt att de hänger där. Men det är det inte. Inte för den som bara joggar någon gång i månaden. Precis som en väl genomförd tävling handlar Roslagsvattens arbete om planering, på såväl detalj- som helhetsnivå. Rent dricksvatten ska till kunderna. Och använt smutsigt vatten tas via reningsverk till Östersjön. Det måste kräva planering. Är det sådant som du ansvarar för? 18

19 roslagsvatten årsredovisning 2007 Ja, jag har en övergripande roll inom allt vårt projekteringsarbete. Har man jobbat så länge som jag får man ett ganska bra helikopterperspektiv och kan fungera som rådgivare till kollegorna, inte minst inom kundtjänst och drift. Utöver detta driver jag själv också några av våra största projekt. Investeringar för en halv miljard Att bygga infrastruktur kostar pengar. Mycket pengar. Men hur mycket handlar investeringarna om för Roslagsvattens del, i kronor räknat? Utbyggnaden till Rosenkälla kommer att landa på över 100 miljoner kronor, exploateringen av Svinninge går på cirka 150 miljoner och området Östanå-Vira på 50 miljoner kronor. Så visst är det stora affärer och då vill det till att allting klaffar. När det handlar om så stora belopp är naturligtvis kraven från ägarna höga. Men vem är det som bestämmer vad som ska göras? Och i vilken omfattning? Kommunerna är våra ägare och vi utför deras beställningar. Ibland är det Roslagsvatten som fungerar som entreprenör. Det vill säga att vi gör handlingar, ritar och granskar. Sedan handlar vi upp till exempel grävarbete, nedläggning av ledningarna och så vidare. Vid andra fall av exploatering är det andra som ritar och bygger, medan vi granskar handlingar, kontrollräknar, gör en slutkontroll och till sist tar över själva anläggningen. Att arbetet kräver en tät dialog med de ansvariga på kommunen är självklart. Det är många frågor som måste diskuteras, speciellt vid exploatering och förtätning av områden. Själva exploateringen styrs av detaljplanen. Just detaljplanen skapar alltid en livlig diskussion mellan kommunen och de boende, säger Hasse och ler. Många gånger finns det ett visst motstånd mot anslutning till kommunalt vatten och det kan ta tid att vända opinionen. På Resarö tog det till exempel 15 år innan det var dags att skrida till verket. Det brukas sägas att ni har ett samhällsansvar. Vad innebär det? Hur tänker man? Var ligger drivkraften? Hasse ser ut att blicka i fjärran. Begrundar frågan. Det är vår uppgift att tänka stort och långsiktigt. Vatten är grunden för allt liv. Utan rent vatten klara vi oss inte. Vi behöver kunna dricka, tvätta oss och laga mat utan att oroa oss för sjukdomar eller vattenbrist. Dessutom ser vi det som vår uppgift att samordna VA-utbyggnad med andra samhällsviktiga funktioner som el, tele och fjärrvärme. Det är viktigt, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det man arbetar med ska kännas betydelsefullt. Och vad kan vara mer rätt än att värna om sina medmänniskor och samhället? Bra projektering är med andra ord A och O. Men hur vet man vilka investeringar som blir bra respektive inte? Och vilken tidshorisont ska man arbeta med? Vi på projektering jobbar nära driften. Det gör att vi förstår vad som fungerar och vad som inte gör det. Och av den anledningen blir just driftfrågan alltid ledstjärna när vi själva bygger eller om vi granskar andras planer och arbeten. Investeringar måste ses i ett långt perspektiv. I slutändan är det vi på Roslagsvatten som kommer att ansvara för driften. Därför måste vi alltid se till att det blir kloka lösningar som kommer att fungera såväl idag som i morgon, säger Hasse och fortsätter: Om vi till exempel löser VA-frågorna inom ett exploateringsområde, hur påverkas då angränsande områden? Kommer pumpstationer och ledningar klara det ökade antalet abonnenter? Och en sådan enkel sak som ledningar, de måste alltid kunna bytas. Men vad händer om en exploatör bygger hus, lyktstolpar eller planterar träd ovanpå ledningar? Det kan bli en katastrof. samhällsnyttiga företag i samverkan Vatten och avlopp är alltid grunden i er verksamhet men ni tar även ansvar för andra samhällsfunktioner än vatten? Varför det? Vi samhällsnyttiga företag måste samsas och jobba åt samma håll. Vid exploatering av ett område kontaktar vi varandra. I till exempel Svinninge har vi nära samarbete med el-, tele-, bredbands- och fjärrvärmeleverantörer, bland annat Telia och Eon. De är bra företag att samarbeta med eftersom de har stora organisationer med hög 19

20 roslagsvatten årsredovisning 2007 servicenivå. Det är så mycket av infrastrukturen som ska läggas ned i marken, framför allt under vägar, och det gäller att koordinera dessa aktiviteter så att vi gemensamt kan spara pengar åt samhället. Och skulle vi få en läcka är det skönt för oss att veta att det inte är någon som har dragit teleledningar ovanför våra vattenledningar när det är dags att börja gräva. För närvarande är trenden att samhällsnyttiga företag konkurrensutsätts och även säljs ut. Hur ser du på det? Hasses blick fastnar en kort stund på AIK-flaggan ovanför skrivbordet. Sedan svarar han. Konkurrens är nog bra såvida inte lönsamhetstänkandet tvingar oss till alltför korta tidshorisonter och dåliga säkerhetsmarginaler. När det gäller utförsäljningarna tycker jag att det är lite tokigt och kortsiktigt tänkt. Det är otroligt värdefullt att samhällsnyttiga funktioner och grundläggande kompetens behålls inom kommunen. Eller som i vårt fall, i ett kommunägt bolag. klimatförändringar påverkar kalkylerna Hasse kommer hela tiden tillbaka till behovet av att tänka framåt. Att som företag se bortom hörnet och att förstå konsekvenserna av våra handlingar idag. Inte minst i miljöfrågorna. Vi försöker att tänka i flera dimensioner och alltid se till hela den långsiktiga samhällsnyttan. Kortsiktiga vinster till exempel, som kan vara lockande för privata företag och skapa framtida miljöproblem, är aldrig aktuella för oss. Och idag måste vi även ta med klimatförändringarna i våra kalkyler och försöka dimensionera nät och anlägg ningar därefter. Men alla gamla ledningar ligger där de ligger, säger Hasse tankfullt. Skulle vi med nuvarande omsättning försöka att byta ut alla delar i takt med kraven, skulle vi vara klara om 150 år. Tempot i samhället stegras hela tiden, alla ska lyckas göra mer på kortare tid. Att detta också gäller Roslagsvatten märks när man rör sig i korridorerna. Det händer saker hela tiden och det sjuder av aktivitet. Men hinner man med? Ibland kan det vara tufft. Verksamheten är dynamisk och våra ägarkommuner är väldigt framåt och expansiva så visst kan det vara svårt att hinna med allt man vill. Just nu till exempel skulle vi behöva vara ytterligare några medarbetare så att vi tillsammans med kommunerna kunde ägna ännu mer tid till de stora avgörande infrastrukturfrågorna. När intervjun är slut finns det en inspirerande känsla kvar i rummet. För Hasse, precis som för många andra här på Roslagsvatten, verkar arbetet inte vara ett jobb. Snarare ett kall eller kanske en tävling. Fast utan nummerlapp. 20

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer