Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp."

Transkript

1 Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager, hjälper till med produktval samt föreslår tekniska och ekonomiska lösningar. Dessutom kan kunderna välja mellan att få varorna levererade till arbetsplatsen eller själva hämta dem på någon av bolagets 240 lagerplatser.

2 K O R T O M D A H L Dahl är Nordens ledande grossist- och handelsföretag på marknaden för VVS- och VA-produkter samt rörprodukter till industrin. Dahl erbjuder kunder och leverantörer en unik marknadstäckning i Norden och Polen genom sina cirka 240 etableringar. Dahl finns i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Polen och är marknadsledande i samtliga länder utom i Finland där Dahl har en stark andraposition. Dahl har ingen egen produktion, utan verkar som en renodlad grossist. Produkterna omfattar allt en rörmokare behöver, såsom rör, sanitetsvaror, kranar, radiatorer, värmepannor, pumpar, ventiler med mera. Danmark, Norge och Sverige är Dahls stora marknader och svarar för drygt 80 procent av omsättningen. Verksamheterna i Finland och Polen som startade 1995 respektive 1996 växer snabbt och omsätter idag närmare 2 Mdr SEK. Dahl har sammantaget cirka leverantörer och distribuerar produkter med kända varumärken som till exempel Ifö och Gustavsberg inom sanitetsporslin samt Uponor och Wavin inom plaströr. Centrallager Kunderna består till största delen av rörmontörer. Övriga kunder är större byggentreprenörer och kommunala företag. Dahl har definierat hela Östersjöregionen som ett framtida expansionsområde. Dahl finns representerat på 61 platser i Danmark, 57 i Norge, 70 i Sverige, 17 i Finland, 30 i Polen och 2 platser i Estland. ANDEL AV KONCERNENS FÖRSÄLJNING PER LAND RESULTAT PER LAND Sverige Finland Polen Norge Danmark Polen 7 (4)% Danmark 30 (30)% Norge 24 (26)% Sverige 27 (29)% Finland 12 (11)% Polen och Finland växer i betydelse. MSEK Danmark Norge Sverige Finland Polen Danmark och Norge stod för merparten av resultatet. 2

3 Å R E T S O M G I C K Omsättningen ökade med 11 procent till MSEK jämfört med föregående år. Resultat efter finansnetto uppgick till 262 (192) MSEK. Jämförelsestörande poster belastade resultatet 1997 med 70 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades i Sverige och Finland. Den polska verksamheten blev helägd. Tre VVS-grossister förvärvades i Polen och en i Estland. Tre verktygsgrossister förvärvades i Danmark. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (3,00) kronor per aktie. VÄSENTLIG HÄNDELSE EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Den 11 februari 1999 lämnades ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i Dahl International AB. Erbjudandet lämnades av ett bolag som till 51 procent ägs av EQT Scandinavia BV och till 49 procent av Förvaltnings AB Ratos. Ytterligare information om erbjudandet finns i särskilt prospekt. ÅRETS FÖRVÄRV Årsomsättning Land/företag Datum vid förvärv Danmark O P Værktøj & Værktøjsmaskiner A/S MDKK Maskinkompagniet Odense A/S MDKK Viholm Værktøj MDKK Polen Arsanit MPLN Terma MPLN SK Instalator MPLN Estland Vennad MEEK Totalt ökade Dahl försäljningen med 11 procent under Förvärv i Danmark, Polen och Estland bidrog med en försäljning på cirka 500 MSEK motsvarande knappt 5 procent. Förändring av valutakurser hade endast marginell effekt på försäljningen. OMSÄTTNING OCH RESULTAT DAHL-KONCERNEN MSEK MSEK Omsättning Rörelseresultat Resultatet vände uppåt under OMSÄTTNING PER LAND MSEK Danmark Norge Sverige Finland Polen Moderbolag och elimineringar Summa

4 V D K O M M E N T E R A R En framgångsrik utveckling av Dahl förutsätter att vi satsar på de människor som verksamheten är byggd på. Jag tänker då framförallt på våra kunder och våra medarbetare. Därför ligger tonvikten i Dahls framtida satsningar på att utveckla både våra kundrelationer och våra medarbetare. Dahl-koncernens försäljning passerade 10 miljarderstrecket under 1998 och uppgick till (9.375) MSEK. Detta är en ökning med 11 procent. Under året förvärvade vi 7 företag i Danmark, Polen och Estland. Tillväxten var speciellt stark i Polen men också god i Finland. Efter en bra inledning på året mattades tillväxttakten i Danmark och Norge. I Sverige såg vi en viss förbättring av marknadsläget. I och med Dahls goda marknadspositioner utvecklas vår omsättning i basverksamheten i takt med marknaden i stort. En ytterligare expansion sker genom företagsförvärv. Dahl är tillbaka på en uppåtgående resultatkurva efter ett besvikelsernas år Resultat efter finansnetto uppgick till 262 (192) MSEK för Resultatförbättringen skedde huvudsakligen i Sverige och i viss mån i Finland. VÄRDESKAPANDE För första gången presenterar vi i denna årsredovisning hur vi använder EVA som mått på värdeskapande och som styrinstrument i företaget. EVA-tänkandet präglar idag hela organisationen. För Dahl gäller att ta tillvara bolagets styrkor och utveckla dessa för att skapa värden. Den främsta styrkan är vår marknadsposition men vi satsar också på att utveckla fler styrkor. Dahls mål är att vara bäst på kundservice. Genom att anpassa vårt erbjudande till den enskilda kunden skapar vi kundvärden. Våra ledord är trovärdighet, leveranssäkerhet och kompetens. Medarbetarvärden skapas naturligt genom att erbjuda en bra arbetsplats och arbetsuppgifter med goda utvecklingsmöjligheter. Nytt för i år är Dahls affärsskola för alla ledande befattningshavare med målet att ge en gemensam och fördjupad utbildning i gott affärsmannaskap inom Dahl. Dahls ambition att vara IT-ledare i branschen har tagit sig uttryck i en stor ökning av direktuppkopplade kunder (information och handel via Internet), i betydande investeringar i nya system samt ett omfattande program för hemdatorer till personalen i Sverige, Norge och Danmark. Mellan procent av alla medarbetare är med i hemdatorprogrammet. Värde skapas genom vår ambition att ha marknadens bästa distributions- och lagerhållningsapparat som ger kunderna optimal service på ett kostnadseffektivt sätt. Vi har gjort stora investeringar i effektivare distributionssystem och i centrallagerlösningar på alla nordiska marknader under FLYTTA IN KUNDEN I FÖRETAGET Genom kundundersökningar på samtliga marknader i Norden har vi en väsentligt ökad kunskap om kundens behov. Nu intensifierar vi ansträngningarna för att öka kundkapitalet genom bättre service som i sin tur ger ökad lojalitet ifrån kunderna. Dahls stora utmaning blir att de närmaste åren flytta in kunden i företagets alla funktioner. Ambitionen är att kunden skall vara i fokus och varje medarbetare skall i alla lägen ha kundens bästa för ögonen. Detta gäller såväl administrativ personal som säljare, ordermottagare och lagermedarbetare. AFFÄRSMANNASKAP Vi skall utbilda våra medarbetare till att bli de bästa affärsmännen inom grossist och handel, samt ge dem verktyg och praktiska instrument för att fatta rationella och ekonomiskt riktiga beslut. Inom ramen för varje lands verksamhet satsas stora resurser årligen på att utveckla medarbetarna såväl i produktkunskap som i exempelvis ledarskap. DAHL SATSAR FRAMÅT Dahls uppgift är att vara det ledande handels- och grossistföretaget i norra Europa (Norden, Polen och Baltikum) inom områdena VVS-, VA- och rörprodukter och därtill närbesläktade produkt- och kundområden. Vårt sätt att bygga för framtiden har tagit sig ut- 4

5 tryck i en hög investeringstakt såväl inom logistik som IT-området. Vi räknar med att takten minskar kraftigt under 1999 och framåt. De genomgripande förändringarna och stora investeringarna i distributionssystemen i Sverige och Norge är i huvudsak genomförda. OMVÄRLDEN 1998 Under 1998 förändrades vår omvärld snabbt. Världsekonomins svängningar påverkade också vår geografiska marknad. Ökad oro kräver höjd beredskap. Stora nedgångar i efterfrågan tar tid att parera. Dahl har satt igång ett antal program för att anpassa kostymen till den rådande situationen och öka flexibiliteten. I en omvärld utan inflation och med obetydlig marknadstillväxt sätts produktiviteten i ett handelsföretag under stor press. Löneökningar och vissa automatiska kostnadsökningar finns alltid varför kravet på rationaliseringar stiger väsentligt. Under 1998 såg vi effekter av en tuffare konkurrenssituation, prispress och ett begynnande överutbud av varor. För att öka förståelsen för vår verksamhet hos våra aktieägare har vi i årets årsredovisning gett en utförligare beskrivning av marginaler, kapitalbehov och EVA-lönsamhet i våra olika enheter. Dahls mål är att varje år höja EVA med minst 20 MSEK. På sikt är målet att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på cirka 5 procent. UTBLICK 1999 I Sverige och Finland förväntas en fortsatt positiv marknadsutveckling. Den danska marknaden bedöms bli svagare under I Norge förväntas en större tillbakagång på marknaden. På kort sikt bedöms den polska marknaden utvecklas svagt. I Sverige förväntas en fortsatt resultatförbättring medan resultatet i Norge kommer att påverkas av marknadsnedgången. Per-Olof Söderberg Verkställande direktör och koncernchef 5

6 D E T T A Ä R D A H L Dahl är den ledande VVS-grossisten i Danmark, Norge, Sverige och Polen samt har en stark andraposition på den finska marknaden. Bolaget finns representerat på cirka 240 platser i norra Europa. AFFÄRSIDÉ Dahls affärsidé är att erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen för varje kund och varje leverantör. Dahl skall vara det ledande distributions- och handelsföretaget inom sina marknader och skall tillgodose marknadens behov av VVS- och VA-produkter samt rörprodukter till industrin. Dahls verksamhet skall kännetecknas av trovärdighet, god leveranssäkerhet och bred kompetens. KORTSIKTIGT FOKUS På kort sikt är Dahls mål att: maximera lönsamheten i kärnverksamheten i Danmark, Norge och Sverige där Dahl har en ledande ställning förbättra lönsamheten i den finska rörelsen där Dahl har en stark position som näst största företag fortsätta utbyggnaden av en landsomfattande verksamhet i Polen komplettera basen i Danmark, Norge och Sverige inom närliggande områden (industri, verktyg, offshore och ventilation). STRATEGIER FÖR FORTSATT FRAMGÅNG Ett led i att ytterligare öka lönsamheten är att bredda och komplettera verksamheten på Dahls mogna marknader i Danmark, Norge och Sverige samt att utnyttja kostnadsfördelarna i de nya centrallagren och nya ITsystemen. Ett nytt centrallager i Helsingfors stod färdigt våren Centrallagret innebär ökad tillgänglighet för de finska kunderna, vilket ger förutsättningar för en positiv försäljningsutveckling de närmaste åren. I Polen fortsätter arbetet med att stärka Dahls marknadsledande position. Detta sker dels genom företagsförvärv, dels genom att öppna nya enheter målet är en landsomfattande närvaro. En stark ekonomisk tillväxt i landet den högsta i Europa och stor efterfrågan på VVS-varor bidrar till den positiva utvecklingen i Polen. Baltikum har cirka 10 miljoner invånare, vilket befolkningsmässigt motsvarar cirka 15 procent av Dahls totalmarknad. VVS-försäljningen per capita är dock fortsatt mycket låg. Dahl Finland ansvarar för den verksamhet som idag bedrivs i Estland. Den ekonomiska krisen i Ryssland har medfört att Dahl avvaktar med etablering på den ryska marknaden. GROSSISTROLLEN Dahls roll som grossist i VVS-branschen är att förenkla flödet av varor och information mellan kunder och leverantörer. Dahl knyter ihop många leverantörer med stora och varierande sortiment med många olika kundgrupper med olika behov. För kunden är tillgänglighet och leveranssäkerhet de viktigaste faktorerna. För leverantören att nå så många kunder som möjligt på mest kostnadseffektiva villkor. Dahl lagerhåller drygt artiklar centralt i varje land. De lokala hämtlagren har ett sortiment med frekventa artiklar. Målet är att kunden, oavsett produkt och ort, skall kunna få leverans senast dagen efter. VVS Värme, Ventilation och Sanitet. Produkter som i huvudsak installeras inne i byggnader. I Dahl utgör ventilation en liten andel. Den största kundgruppen inom VVS är rörinstallatörer. VA Vatten och Avlopp. Produkter för färsk- och avloppsvatten till och från byggnader. Installeras i huvudsak under marknivå. Kunder är kommuner och entreprenadföretag. INDUSTRI Produkter för att hantera vätskeflöden inom industrin. Exempel är rör, pumpar och ventiler. ROT Reparation, Om- och Tillbyggnad. 6

7 Det breda sortimentet och leveranssäkerheten skapar utrymme för betydande flexibilitet och individuella lösningar. Kunden kan få varorna packade och levererade efter eget önskemål eller hämta på något av de 240 lokala lagren. Via Dahl får leverantören hjälp och stöd vid marknadsföring och försäljning och når en stor geografisk marknad. Dahl delar upp stora kvantiteter i mindre, ansvarar för fakturering och lagerhållning samt tar kreditrisken. MARKNADEN Produktmarknaden i Norden uppskattas till 35 miljarder SEK årligen. I Polen och Baltikum är motsvarande siffra 15 miljarder SEK. Under 1998 var tillväxten stark i Finland och Polen. I Danmark och Norge var utvecklingen gynnsam i början av året men trenden bröts under andra halvåret. I Sverige skedde en viss återhämtning efter flera års tillbakagång. Dahl vänder sig i huvudsak till de tre marknadssegmenten VVS, VA och industri. Marknadsutvecklingen i branschen är främst beroende av byggnation och konjunkturläge. Under början av 90-talet när nybyggnationen var svag kompenserades detta i viss mån av att ROT-andelen växte. Ökade miljö- och energikrav bidrar till en större efterfrågan. VVS är det viktigaste segmentet med cirka 70 procent av Dahls omsättning Kunderna utgörs i första hand av rörinstallatörer. Andra stora kunder är byggföretag, kommuner och i viss mån industrin i stort. Ett ökat intresse för badrummet som en viktig del i hemmet är positivt för efterfrågan på sanitetsvaror. Ökad miljömedvetenhet och stigande energipriser, bidrar till en tillväxt inom uppvärmningsområdet. Inom VA-segmentet, som svarar för cirka 15 procent av omsättningen, är kommuner och övrig offentlig sektor de viktigaste kunderna. Här påverkas efterfrågan av miljöfaktorer samt behov av utbyggnad och renovering av vatten- och avloppsnät. Inom industrisegmentet finns kunderna bland annat inom process- och livsmedelsindustri. Reparationer och underhåll i all industri driver också efterfrågan på rör och rörprodukter, ventiler etc. Inom industrisegmentet är Dahls andel mindre än inom VVSoch VA-området och potentialen för tillväxt större. STYRKA ATT VARA MARKNADSLEDARE En av nycklarna till framgång som VVS-grossist är att vara stor på respektive marknad. Genom sin storlek och ledande ställning uppnår Dahl många fördelar med avseende på sortiment, inköp och logistik. Som marknadsledare är det också lättare att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt attrahera bra leverantörer. Produkterna som säljs i Danmark, Norge, Finland och Sverige tillverkas huvudsakligen i dessa länder. Cirka 70 procent av sortimentet är gemensamt för dessa marknader. DAHL FÖRENKLAR VARUFLÖDET Varuflöde utan grossist Varuflöde med grossist Dahl strävar efter att vara den ledande grossisten på VVS-marknaden en marknad som kännetecknas av ett stort antal tillverkare och kunder. Dahl förenklar varuflödet och har en stark ställning som en effektiv försäljnings-, lagerhållnings- och distributionskanal på varje lokal marknad. 7

8 BRANSCHEN VVS- och VA-branschen kännetecknas av många leverantörer och många olika kundkategorier. Kunderna kan vara allt från rikstäckande entreprenörer till små lokala rörinstallatörer. Grossisten har därför en viktig roll som försäljnings-, lagerhållnings- och distributionskanal på varje lokal marknad. Grossisterna tillhandahåller i stort sett samma sortiment. Därför blir andra faktorer som pris, tillgänglighet, lokal närvaro, distribution och service viktiga konkurrensmedel. I Danmark finns tre heltäckande grossister, varav Dahl är den största. I Norge är Dahl den enda rikstäckande grossisten. I Sverige finns, förutom Dahl, en heltäckande grossist. På den svenska och norska marknaden finns även flera mindre konkurrenter med regional och lokal verksamhet. I Finland finns tre rikstäckande grossister startade Dahl en process för att renodla verksamheten. Verksamheter vid sidan om kärnområdet avvecklades. Marknadspositionerna på samtliga marknader har stärkts, främst genom företagsköp, vilket lett till en stark tillväxt. Dahls förvärvsstrategi har bidragit till en strukturering av hela marknaden till mer rationella enheter. Struktureringen av Dahls nordiska marknad inleddes 1990 genom att i Danmark förvärva den störste konkurrenten SCS Sørensen respektive 1995 köptes Setsaas-koncernen, den största konkurrenten i Norge. Förvärvet av Skoogs VVS-rörelse i Sverige vid årsskiftet 1996/97 bedöms vara det sista stora förvärvet på den nordiska marknaden. Dessa förvärv tillsammans med ett antal mindre företagsköp utgör grunden för Dahls ledande position på de tre marknaderna. Den nyaste marknaden för Dahl är Estland. I Finland startade verksamheten 1995 och i Polen 1996 där Dahl förvärvade en del av Polens ledande VVS-grossist Tadmar, nu helägt. I Polen genomfördes ett antal förvärv under åren 1996, 1997 och Den polska marknaden har stor potential med 40 miljoner invånare och stora behov av VVS-produkter. Tillväxten i byggbranschen bedöms vara starkare än den underliggande BNP-tillväxten. Dahls närvaro på olika marknader med skilda förutsättningar ger på totalen en mindre risk och ökad stabilitet. Samarbetet inom Dahl-koncernen har ökat successivt under senare år, vilket medfört positiva synergieffekter. Som exempel kan nämnas den danska distributions- och logistikstrukturen som kopieras såväl i Norge som i Sverige. ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING PER SEGMENT Industri VA Övrigt VVS BOSTADSBYGGANDET I NORDEN Antal påbörjade bostäder VVS 69 (72)% VA 15 (14)% Industri 11 (11)% Övrigt 5 (3)% Segmenten industri och övrigt ökar i betydelse. Danmark Norge Sverige Finland Nybyggnationen ökade i Sverige från en låg nivå. 8

9 1 DAHLS KVALITET OCH MERVÄRDE Ett genomgripande kvalitetstänkande genomsyrar Dahls verksamhet. Det är kunderna som avgör vad kvalitet är och betyder. Dahls mål är att alltid vara kundens bästa alternativ när det gäller produktsortiment och service. Dahl skall också vara leverantörens bästa alternativ i grossistbranschen genom den unika marknadstäckningen. Personliga relationer och kunskap om varje kunds unika behov ligger till grund för Dahls marknadsledande position. När kunderna besöker Dahls anläggningar skall de bemötas med god service och hög kompetens. En kontinuerlig satsning på att öka medarbetarnas kunskaper om produkternas användning och egenskaper sker dels internt, dels i samarbete med leverantörerna. Dahls målsättning är att hela tiden utveckla verksamheten för att kunna erbjuda marknaden den högsta kvaliteten i branschen det är det som skapar värde för kunderna. Satsningen på distribution via centrallager och införande av nya IT-system är ett steg på vägen. I Dahls danska verksamhet pågår sedan början av 1990-talet ett kvalitetsprogram som är en delförklaring till den goda lönsamheten. Kvalitet och mervärde följs upp i det Dahl-gemensamma programmet för kundanalyser Vad är värde för kunderna? Det kan exempelvis vara ett positivt bemötande av personalen vid besök i ett hämtlager. 2. Dahls medarbetare ger kunderna vägledning beträffande produkternas kvalitéer och funktioner. Målsättningen är att genom ständig utveckling och utbildning erbjuda marknadens högsta servicenivå De 240 lagerplatserna är geografiskt bra placerade på varje lokal marknad. Där lagerhålls produkter med hög omsättning. 4. Det ska vara lätt för kunderna att komma till Dahl. Parkeringsplatser finns i direkt anslutning för att underlätta transporter Dahls ambition är bland annat att genom distribution av produkterna till arbetsplatsen underlätta arbetet för rörmontören. 9

10 DAHLS HISTORIA Dahl grundades i Danmark av de två bröderna Niels Smith Dahl och William Dahl Verksamheterna i Sverige och Norge startade båda för drygt 75 år sedan. Ratoskoncernen gick 1972 in som huvudägare i Brødrene Dahl, då börsnoterat i Köpenhamn blev Dahl ett helägt dotterbolag till Ratos och huvudkontoret flyttades från Köpenhamn till Stockholm. Dahl återintroducerades på börserna i Stockholm och Köpenhamn den 4 juni DAHL OCH MILJÖN VVS-branschen har en naturlig roll i strävandet efter att minska förbrukningen av energi- och vattenresurserna. Dahl har som policy att alltid kunna möta ökande miljökrav från såväl myndigheter som kunder. Detta sker genom kontinuerlig översyn av produktsortimentet och dialog med producenterna. Dahls målsättning är att tillhandahålla ständiga kvalitetsförbättringar i varuutbud och kompetens i serviceutbud. Den decentraliserade organisationen innebär att det är dotterbolagen som ansvarar för miljöarbetet på respektive marknad. Det som generellt gäller, är att miljöarbetet skall bedrivas enligt de lagar och normer som gäller på de nationella marknaderna. Den gemensamma och övergripande målsättningen är att verksamheten skall bedrivas så att miljöpåverkan ständigt minskar. Sedan 1995 deltar Dahl Sverige i ett branschprojekt för Miljöbedömning av VVS-produkter. Merparten av produktutbudet på VVS-marknaden är idag miljövarudeklarerat, och projektet går ut på att samordna rörbranschens miljövarudeklaration med övriga industrins. Som marknadsledare har Dahl ett särskilt ansvar för att vara ledande även på miljöområdet. De miljöpåverkande faktorerna i verksamheten är främst transporter, energiutnyttjande och emballageavfall. Det nya centrallagret i Helsingfors som öppnade hösten 1998 har ett system liknande det i Sverige för återvinning. I Danmark pågår en rad miljöutvecklingsprojekt som bland annat gäller emballageanvändning, energiutnyttjande och källsortering. FÖRBEREDDA FÖR MILLENNIESKIFTET Investeringar i nya administrativa system i Norge, Sverige och Polen görs bland annat för att klara övergången till år Äldre system i Danmark och Finland uppgraderades under 1998 och ett nytt ekonomisystem kommer att installeras i Danmark under Kostnaderna för år 2000-anpassningarna är i huvudsak kopplade till investeringarna i administrativa system. Dahls största kundkategori är rörmontörer, oftast egna småföretagare. De är beroende av en god samarbetspartner som underlättar arbetet i deras vardag. Dahl vill vara det bästa valet för kunderna genom att erbjuda marknadens högsta kvalitet, tillgänglighet och service. Dahls verksamhet kännetecknas av en bred och djup kunskap om kundernas individuella behov. Kunniga och engagerade medarbetare är ett led i det arbetet och Dahl satsar kontinuerligt på att utbilda medarbetarna för att motsvara kundernas önskemål. 10

11 MEDARBETARE Medarbetarnas kompetens och trivsel är av avgörande betydelse, vilket tydligt återspeglas i de kundundersökningar som genomförts under Nöjda medarbetare och god service skapar nöjda kunder. Och nöjda kunder ger större lönsamhet i verksamheten. För att kunna erbjuda kunderna marknadens högsta kvalitetsoch servicenivå krävs en kontinuerlig satsning på utbildning och utveckling. Dahls marknadsledande position i fyra länder bidrar till att attrahera nya medarbetare samt behålla befintlig personal. Verksamheten grundar sig på starka nationella bolag, som själva avgör vilka interna satsningar som skall göras på respektive marknad. I alla bolag bedrivs ledarskapsutveckling. Nyckelpersoner inom Dahl omfattas även av ett speciellt delägarskapsprogram. I Danmark och Norge finns ett lärlingsprogram som innebär att ett antal lärlingar utbildas och integreras i verksamheten varje år. De får under handledning lära sig arbetet och majoriteten av dem erbjuds anställning efter avslutat program. I Danmark, Norge och Sverige erbjuds de anställda hemdatorer på förmånliga villkor. Under 1999 kommer en stor satsning på utbildning i affärsmannaskap att genomföras för alla chefer inom Dahl. Utbildningen syftar till att stärka den gemensamma kulturen och utveckla gott affärsmannaskap. De stora satsningarna på IT och logistik leder i samtliga bolag till omfattande utbildningsinsatser för att dels hantera persondatorer och dels operatörsutbildning för att styra flödet i centrallagren. Antalet medarbetare i koncernen var i genomsnitt (3.155). Ökningen beror främst på företagsförvärven i Danmark och Polen. Omsättningen räknad per anställd uppgick till (2.970) TSEK. MEDELANTAL ANSTÄLLDA/OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD Antal TSEK Antal anställda Omsättning Antalet anställda i Polen var 1998 i genomsnitt 453 (276). DAHL INTERNATIONAL Antal anställda: 9 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND POLEN Brødrene Dahl Brødrene Dahl Dahl Sverige LVI-Dahl Tadmar Omsättn: (2.430) MDKK Antal enheter: 61 (57) Antal anställda: (906) Omsättn: (2.205) MNOK Antal enheter: 57 (58) Antal anställda: 732 (732) Omsättn: (2.699) MSEK Antal enheter: 70 (68) Antal anställda: 934 (1.011) Omsättn: 842 (708) MFIM Antal enheter: 17 (17) Antal anställda: 245 (216) Omsättn: 318 (180) MPLN Antal enheter: 30 (21) Antal anställda: 453 (276) ESTLAND Dahl Eesti 11

12 F I N A N S I E L L I N F O R M A T I O N O C H V E R K S A M H E T S S T Y R N I N G EVA -BERÄKNING HOS DAHL Dahl använder begreppet EVA (Economic Value Added) i sin styrmodell. EVA är ett mätetal som speglar värdeökning för aktieägarna. EVA som styrmedel stimulerar både tillväxt och lönsamhet. Dahl använder EVA vid rapporteringen ned på minsta resultatenhet och får därmed fokus på aktieägarvärde i hela organisationen. EVA beskriver i absoluta tal det mervärde bolaget skapar när kostnader för bolagets kapital är fråndraget. I ett handelsföretag som Dahl är rörelsemarginal och kapitaleffektivitet ned på minsta enhet av största betydelse. En stor del av medarbetarna kan påverka rörelsemarginalen och rörelsekapitalet och därmed basen för EVA -beräkningen. EVA används även för investeringskalkyler. Investeringar som avkastar mer än kapitalkostnaden, det vill säga ger ett positivt EVA, skapar värde. Belöningssystemen i koncernen är relaterade till kraven enligt EVA -modellen. TILLVÄXTKRAV I samband med införandet av EVA -systemet och införanden av bonussystem fastställdes ett krav på tillväxt i EVA. Kravet är att EVA skall öka med 0,75 procent av EVA -kapitalet årligen. Detta motsvarar i nuläget en resultatökning på cirka 1 SEK/aktie. Utöver detta långsiktiga årliga mål skall Dahl kortsiktigt tillbaka på utvecklingskurvan. Detta beräknas främst ske genom återhämtningen av det svenska resultatet. TILLVÄXT I EVA MSEK EVA -krav EVA -utfall Tillväxtkravet är cirka 18 MSEK/år motsvarande knappt 1 SEK/aktie årligen. TILLÄMPNING Rörelseresultat avskrivning på goodwill 1) skatt 2) Resultat efter skatt för EVA beräkning EVA -kapital 3) Kapitalkostnad, procent 11,3 10,1 9,4 Kapitalkostnad, MSEK EVA ) Goodwillavskrivningar återlägges i kapitalet med start den 1 januari ) På koncernnivå används schablonmässigt 30 procent som antas motsvara den långsiktiga skattebelastningen. 3) EVA -kapitalet beräknas som ett snitt av årets samtliga månader. Vid beräkning återlägges goodwillavskrivningar. KAPITALKOSTNAD Kapitalkostnad, procent 1) Danmark 8,9 7,5 Norge 8,9 8,5 Sverige 9,4 7,8 Finland 8,8 7,0 Polen 20,5 12,7 1) Efter skatt Kapitalkostnaden efter skatt enligt ovan återspeglar kostnaden för dels av aktieägarna investerat kapital och dels lånat kapital. Kostnaden för aktieägarnas kapital är beräknad med en riskpremie på 5 procent utöver den långa riskfria räntan. Den riskfria räntan avläses i november året innan. 12

13 FÖRVÄNTNINGAR OCH MÅL TILLVÄXT Historiskt följer omsättningen på VVS-marknaden väl utvecklingen av byggandet på de olika marknaderna. En stor del av Dahls försäljning går till renovering och utbytesmarknaden. Förändringar i nyproduktion av bostäder ger kortsiktigt utslag på marginalen (se bild på sidan 8). Dahls framtida bedömningar baserar sig på i första hand externa analyser. Konsumtionen per capita av VVS-produkter är lägst i Sverige av de nordiska länderna. Dahl förväntar därför en god utveckling på den svenska byggmarknaden de kommande åren. Polen är Dahls största potentiella tillväxtmarknad. VVS-konsumtionen per capita ligger på en mycket låg nivå och det framtida behovet är stort. Utöver marknadens tillväxt har Dahl som mål att via nyetableringar och förvärv öka tillväxten. Potentialen är speciellt stor i Polen. Tillväxt skapas även genom komplettering och breddning av basverksamheten på de mogna marknaderna i Norden. RÖRELSEMARGINAL Rörelsemarginalen, det vill säga rörelseresultatet i förhållande till omsättningen, var i koncernen som högst 1996 och uppgick till 4,8 procent. De två åren dessförinnan var marginalen 4,4 procent. Såväl 1997 som 1998 har påverkats starkt av i första hand utvecklingen i den svenska verksamheten vilket lett till försämrad rörelsemarginal. Marginalen i koncernen bör i normalfallet beroende på konjunktur ligga i intervallet 4 till 6 procent. Rörelsemarginalen i Dahl belastas av goodwillavskrivningar som i dagsläget uppgår till cirka 60 MSEK eller 0,6 procent av omsättningen. I Danmark, som har den mest utvecklade logistiken och starkaste marknadspositionen, har marginalen under åren 1995 till 1997 varit över 7 procent. En lägre tillväxttakt och ökande konkurrens har lett till pressade marginaler under Verksamheterna i såväl Norge som Sverige är efter införande av centrallager effektivare och skall långsiktigt kunna uppvisa bra marginaler. Expansionen i Polen har skett med ett positivt rörelseresultat och bedöms fortsättningsvis kunna ske under lönsamhet. Grossisterna har traditionellt lägre rörelsemarginal i Finland men också lägre nivå på rörelsekapitalet. På sikt finns möjligheter till förstärkning av marginalen i Finland. RÖRELSEKAPITAL Bindningen i rörelsekapital (kundfordringar plus varulager minus leverantörsskulder) uppgår i genomsnitt de senaste tre åren till cirka 21 procent av försäljningen. Målet är att successivt reducera kapitalbindningen. Reducering av rörelsekapitalet uppnås genom effektivare lagerhållning, ytterligare samordning av inköp och styrning av sortimentet. I Polen bedöms dock rörelsekapitalet öka i procent av omsättningen i takt med fortsatt utveckling av grossistrollen. ÅR Rörelsemarginal Rörelsekapital i proi procent cent av omsättningen högst lägst högst lägst Danmark 7,8 6,2 24,0 19,2 Norge 6,1 4,7 22,1 18,5 Sverige 3,7 3,0 31,4 17,3 Finland 1,5 4,7 36,9 15,6 Polen 3,3 2,4 11,0 7,7 Koncernen 4,8 2,8 23,5 18,7 Siffrorna för Finland och Polen avser perioden respektive års siffror är belastade med 70 MSEK i jämförelsestörande poster i Sverige och koncernen. INVESTERINGAR Under 1997 och 1998 uppgick investeringarna i befintlig verksamhet till drygt 1,6 procent av omsättningen i genomsnitt vilket är en hög nivå. Under 1999 och framåt bedöms investeringarna sjunka kraftigt. Avskrivningarna på maskiner och inventarier har i genomsnitt de senaste 5 åren uppgått till 0,85 procent av försäljningen. I Polen förutses dock fortsatt hög investeringstakt i infrastrukturen, det vill säga lager, bilar med mera. EVA PER LAND 1998 (LOKAL VALUTA) Danmark Norge Sverige Finland Polen Koncernen Rörelseresultat avskrivning på goodwill skatt EVA -kapital Kapitalkostnad EVA

14 FORTSÄTTNING FINANSIELL INFORMATION SOLIDITET Dahls exponering mot ROT-sektorn och geografiska spridning på flera huvudmarknader med delvis skilda samhällsekonomiska förutsättningar bidrar till en ökad stabilitet och minskad rörelserisk. Grossiströrelsen kännetecknas av en liten andel anläggningstillgångar och därmed låga fasta kostnader. Målet är att koncernens soliditet skall ligga mellan 30 och 40 procent. Soliditeten varierar med säsongen och är normalt högst vid årsskiftet (se diagram). NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD Nettoskuldsättningsgraden kommer att tillåtas överstiga 1,0 endast under korta perioder. VALUTOR Dahl har som policy att minimera valutaexponeringen. Investeringar finansieras i lokal valuta. Den valutaexponering som nettotillgångar i olika länder ger upphov till, det vill säga eget kapital i dotterbolag, säkras ej från den 1 oktober SOLIDITET PER KVARTAL % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv Soliditet vid utgången av respektive kvartal Soliditeten är högst vid årsskiftet. SKATTESITUATION Koncernen har outnyttjade förlustavdrag på cirka 344 MSEK, varav merparten är hänförligt till den svenska verksamheten. KÄNNETECKNANDE FÖR VERKSAMHETEN SÄSONGSVARIATIONER Dahls omsättning varierar under året på grund av att byggverksamheten är låg under vintermånaderna. Kostnaderna är jämnt fördelade över året medan bruttovinsten från försäljningen varierar och därmed även resultatet. Detta illustreras i nedanstående diagram. Även det operativa kapitalet och därmed soliditeten och nettoskuldsättningsgraden visar en säsongsvariation med normalt bäst värde vid utgången av året. OMSÄTTNING OCH RESULTAT EFTER FINANSNETTO PER KVARTAL MSEK MSEK Resultat (vänster skala) Omsättning (höger skala) Kv 1 96 Kv 2 96 Kv 3 96 Kv 4 96 Kv 1 97 Kv 2 97 Kv 3 97 Kv 4 97 Kv 1 98 Kv 2 98 Kv 3 98 Kv Merparten av resultatet tjänas normalt in under tredje och fjärde kvartalet. 14

15 F E M Å R S Ö V E R S I K T MSEK Resultaträkning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Jämförelsestörande poster 70 Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansnetto Minoritetsintresse Resultat före skatt Koncernbidrag Aktieägartillskott 50 Skatt Årets resultat Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Handelsvaror Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar, kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Räntebärande skulder Räntefria skulder Summa Eget kapital och skulder Kassaflöde Resultat före skatt Avskrivningar goodwill Övriga avskrivningar enligt plan Skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (befintliga enheter) Investering i rörelsekapital (förvärv, nyetableringar) Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital Investeringar i anläggningstillgångar (befintliga enheter) Investeringar i anläggningstillgångar (förvärv) Försäljning av anläggningstillgångar, netto Kassaflöde efter investeringar Nyckeltal Rörelsemarginal,% 4,4 4,4 4,8 2,8 3,3 Vinstmarginal, % 3,2 3,4 4,0 2,0 2,5 Räntabilitet på eget kapital full skatt, % I 17,2 21,7 23,5 6,3 13,0 Räntabilitet på eget kapital full skatt, % II 22,9 26,6 23,5 6,3 13,0 Räntabilitet på operativt kapital, % 18,7 19,9 21,0 1) 11,8 14,7 Kapitalomsättningshastighet, ggr 4,3 4,5 4,4 4,3 4,5 Soliditet, % 22,1 22,1 38,4 37,1 36,1 Skuldsättningsgrad, netto, % Räntetäckningsgrad, ggr 2,8 3,1 5,7 3,9 3,8 Vinst per aktie I, SEK 5,72 7,31 10,43 3,80 8,27 Vinst per aktie II, SEK 7,68 9,82 11,67 3,80 8,27 Eget kapital per aktie, SEK 35,55 38,32 60,14 60,53 66,44 Medelantal anställda Definitioner, se sid ) Beräknat exklusive kapital i Skoogs VVS-rörelse som förvärvades

16 D A H L - A K T I E N Dahl-aktien är sedan 4 juni 1996 noterad på Stockholms och Köpenhamns fondbörser. Kursen varierade under 1998 mellan 166/71 SEK och 144/55,5 DKK. Dahls aktie introducerades på Stockholms samt Köpenhamns Fondbörser den 4 juni Dahl har ett aktiekapital på 208 MSEK fördelat på antal aktier om nominellt 10 SEK. Varje aktie motsvarar en röst och har lika rätt till utdelning. KURSUTVECKLING Under 1998 sjönk Dahls aktiekurs med 32 procent från 117,5 till 80,0, jämfört med Affärsvärldens generalindex som visade en uppgång på 10 procent. Dahls börsvärde uppgick vid utgången av 1998 till MSEK. Omsättningen uppgick till 6,1 miljoner aktier. Motsvarande siffror för Danmark är att aktiekursen sjönk med 40 procent från 101,4 till 59,6, att jämföras med en nedgång på Köpenhamns Fondbörs på 5,7 procent. Börsvärdet uppgick till MDKK och årets omsättning av aktier blev 5,8 miljoner. Totalt omsattes på de båda börserna 11,9 miljoner aktier. Värdet på de omsatta aktierna var (2.805) MSEK. ÄGARSTRUKTUR Dahls aktieägare uppgick vid årsskiftet till cirka fördelat lika mellan Sverige och Danmark. De tio största aktieägarna svarar för knappt 65 procent av rösterna och kapitalet. Andelen aktier som ägs av institutioner bedöms vara över 90 procent. Ägandet utanför Sverige och Danmark bedöms till drygt 20 procent. Nyckelpersoner i Dahl omfattas av ett delägar- och bonusprogram. Styrelsens innehav i Dahl uppgick till aktier vid utgången av UTDELNINGSPOLITIK Styrelsens målsättning är att hålla en jämn utdelningsnivå och riktmärket är att årligen dela ut minst 30 procent av nettovinsten. Utdelningspolitiken grundar sig på att skapa möjligheter för en långsiktig tillväxt och vinstutdelning samt att säkerställa bolagets finansiella ställning i övrigt. För verksamhetsåret 1998 föreslås en utdelning om 4,00 (3,00) SEK per aktie, motsvarande 83,2 MSEK. RESULTAT EFTER SKATT SEK PER AKTIE SEK 12 Vinst per aktie, SEK Beräkningarna baseras på 20,8 miljoner aktier Dahl anordnade under året aktiesparträffar i både Sverige och Danmark. Intresset bland spararna var stort och frågorna många kring Dahls verksamhet. 16

17 DATA PER AKTIE Vinst, SEK 8,27 3,80 Eget kapital, SEK 66,44 60,53 P/E-tal, ggr Börskurs/eget kapital, % 1, Utdelning, SEK 4,00 1) 3,00 Direktavkastning, % 5,0 2,6 Utdelning/Årets resultat, % ) Enligt styrelsens förslag STÖRSTA AKTIEÄGARNA I DAHL Antal aktier %-andel Förvaltnings AB Ratos ,0 ATP Danmark ,4 Robur ,4 AMF Pensionsförsäkrings AB ,3 Fidelity Fonder ,5 Chase Manhattan Bank ,0 Praktikertjänst AB pensionsstift ,0 Lønmodtagernes Dyrtidsfond ,0 Kommunernes Pensionsforsik ,9 Handelsbankens Fonder ,3 Summa ,8 Utländska förvaltare ,9 Övriga ,3 Summa ,0 Uppställningen är baserad på uppgifter från Värdepapperscentralen VPC AB samt Carnegie Bank AS. BÖRSINFORMATION OM DAHL-AKTIEN Omsatt i Omsatt antal Börsvärde Högsta börskurs Lägsta börskurs Börskurs 31 dec År MSEK aktier, miljoner (i MSEK per 12-31) SEK DKK SEK DKK SEK DKK , ,0 135,0 91,5 81,3 143,5 124, , ,0 164,0 108,5 96,3 117,5 101, , ,0 144,0 71,0 55,5 80,0 59,6 AKTIENS UTVECKLING JUNI FEBRUARI Omsatt antal aktier tal (inklusive efteranm.) Aktien Afv Generalindex Kursutveckling och omsättning vid Stockholms Fondbörs (c) SIX Findata

18 D A H L D A N M A R K BRØDRENE DAHL A/S 1998 präglades av en tillfredsställande utveckling för Brødrene Dahl. Konkurrensen var intensiv till följd av många nyetableringar i grossistbranschen. Affärsområdet för verktyg utvecklades ytterligare. UTVECKLINGEN UNDER 1998 Den danska ekonomin hade under 1998 en tillfredsställande utveckling, trots storkonflikten på våren. BNP stannade på 2,4 procent samtidigt som inflationen var låg. Arbetslösheten sjönk ytterligare och hamnade på 6,6 procent i slutet av året. Marknaden för Brødrene Dahl växte med 4 procent under MARKNADEN Under 1998 påbörjades nya bostäder, vilket var lika många som Renovering av bostäder ökade med 3 procent jämfört med året innan. Konkurrensen var intensiv och präglades av många nyetableringar i grossistledet. Detta medförde en viss överetablering med hårdare priskonkurrens som följd. Under året fortsatte Brødrene Dahl att utveckla nya affärsområden. Bland annat startade en ny verksamhet med verktygsavdelningar på hämtlagren i de större städerna. Även inom området tak och fasad genomfördes en framgångsrik satsning. På sanitetsområdet fortsatte uppbyggnaden av stora show-rooms med färdiginredda badrum, dit VVS-installatören kan hänvisa slutanvändaren. Inom VA-området förstärkte Brødrene Dahl säljinsatsen ytterligare. Bland annat togs ett miljöanpassat och konkurrenskraftigt produktprogram på avloppsområdet fram. På industrimarknaden ändrade bolaget organisationsstruktur och integrerade dotterbolaget OCJ Industri i moderbolaget, vilket förstärkte säljorganisationen ytterligare. De fyra förvärven av verktygsgrossister under 1997 och 1998 förstärkte satsningen på industrikunder. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Den positiva försäljningsutvecklingen i Danmark fortsatte under Försäljningen ökade till (2.430) MDKK, en ökning med 10 procent. Förvärv inom verktygsområdet stod för 70 procent av ökningen. Rörelseresultatet försämrades till följd av ökad konkurrens och var 170 (179) MDKK. IT OCH LOGISTIK Brødrene Dahls vidareutveckling inom logistikområdet fortsatte under Tekniken för papperslös hantering på centrallagret i Brøndby fungerar bra. Under 1999 kommer centrallagret i Randers att byggas ut för att hantera rör till industrihandeln. Under året introducerade Brødrene Dahl tre webbtjänster. Den ena presenterar företaget, den andra vänder sig till slutanvändare för att ge inspiration och idéer för inredning av badrum. Den tredje webbtjänsten har för avsikt att attrahera nya lärlingar. Modulservice är ett annat exempel på hur Brødrene Dahl med hjälp av informationsteknik förbättrar kundservicen. Kunden kan se priser, mottaga fakturor, skicka beställningar och löpande kontrollera ställningen på sina order. MEDARBETARE Brødrene Dahl bygger aktivt upp medarbetarnas kompetens. Under året erbjöds samtliga anställda en hemdator med skrivare. Totalt rörde det sig om mer än 900 datorer och var den största enskilda investeringen på ITområdet under Andra former av utbildningar sker kontinuerligt, bland annat ledarskapsutveckling och produktutbildning. I syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön genomfördes en stor undersökning där medarbetarna fick svara på frågor om arbetsmiljö, livskvalitet och utveckling. FRAMTIDSUTSIKTER Marknaden för Brødrene Dahls produkter bedöms för 1999 vara marginellt svagare än

19 VD Bent Larsen Född 1948 Anställd i Dahl sedan 1991 OMSÄTTNING OCH RESULTAT DAHL DANMARK MDKK MDKK Omsättning Rörelseresultat Resultat och lönsamhet är fortsatt på en hög nivå. NYCKELTAL Omsättning, MDKK Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MDKK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 6,2 7,7 7,3 7,4 6,4 Räntabilitet på operativt kapital, % Antal anställda Antal etableringar Valutakurs (DKK/SEK) 1,22 1,27 1,16 1,16 1,19 FAKTA DANMARK 1998 Folkmängd: 5,3 (5,3) miljoner Inflation: 1,9 (2,3)% BNP-tillväxt: 2,4 (3,0)% Påbörjade bostäder per miljoner invånare: (3.200) Påbörjade bostäder totalt: (17.000) Arbetslöshet: 6,6 (7,9)% Bild 1 Kopparrör tillhör en av Brødrene Dahls mest frekventa produkter. Bild 2 Kunden kan välja mellan att hämta varorna själv eller att få dem distribuerade till angiven adress. Varor beställda före klockan 16, levereras senast dagen därpå. Bild 3 Varma golv blir allt populärare och en ökning av golvvärmeprodukter har skett under året. Med Dahls breda marknadstäckning är det troligt att en stor del av de värmerör som lagts in i många danska hem är hämtade från ett Dahl-lager.

20 D A H L N O R G E BRØDRENE DAHL AS Brødrene Dahl fortsatte under 1998 arbetet med att förbättra lager- och logistikfunktionerna. Det nya centrallagret på m 2 stod klart under våren. UTVECKLINGEN UNDER 1998 Låg räntenivå, låg inflation och låg arbetslöshet kombinerat med höga oljepriser, ledde till att den norska ekonomin växte stabilt under första halvåret. Tillväxten avbröts dock tvärt under andra halvåret när den norska kronan hamnade under stark press med räntehöjningar som följd. Nedkylningen av ekonomin kom samtidigt som ett flertal offentliga byggnadsprojekt nådde avslutningsfasen. Bland annat blev den nya flygplatsen på Gardermoen och Rikshospitalet samt ett antal större väganläggningar klara under MARKNADEN VVS-marknaden växte i början av 1998 men mattades av andra halvåret. Trots den vikande konjunkturen sista halvåret blev Brødrene Dahls tillväxt 5 procent. Nybyggnationen sjönk med totalt 5 procent, både inom privat och offentlig verksamhet. Nedgången i nybyggnation kompenserades av att ROT-marknaden effektivt bearbetats av konsumentkedjorna Bademiljø och Comfort. Brødrene Dahl är huvudleverantör till dessa och hjälper också till med bearbetning av marknaden. Värmemarknaden utvecklades positivt som följd av konceptutveckling och utbildning av installatörer. VA-marknaden växte med 15 procent Brødrene Dahl har en god position inom detta segment som utgör 20 procent av totalomsättningen. En av anledningarna är ett utökat produktsortiment. Försäljningen inom industrisektorn ökade drygt 8 procent 1998 främst beroende på en kraftig efterfrågan inom varvsindustrin. Denna marknad väntas minska betydligt under 1999, då många varv står utan uppdrag. Brødrene Dahls aktiviteter och kompetens inom offshore är samlat i dotterbolaget Teamtrade. Året innebar stora framgångar med flera nya kontrakt med stora aktörer som till exempel Statoil, Norsk Hydro och Kvaerner Oil & Gas. Dessa lägger grunden till en positiv tillväxt för Teamtrade. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Brødrene Dahls omsättning och resultat för 1998 präglades av landets ekonomiska situation. Året inleddes mycket positivt med en stark försäljningsutveckling som mattades av under de sista månaderna. Omsättningen uppgick till (2.205) MNOK och rörelseresultatet var 113 (118) MNOK. Kostnader för det nya centrallagret och investeringar i nya ITsystem belastade årets resultat. IT OCH LOGISTIK Det nya centrallagret utanför Oslo startade sin verksamhet under juni. Centrallagret hanterar dels distributionen för hela Østlandet som är den största marknaden i Norge och dels försörjs regionala distributionslager med visst sortiment. Under det första kvartalet 1999 kommer de sista anslutningarna att göras till lagret. Det nya distributionssystemet ger en ökad servicegrad och därmed större kundtillfredsställelse samtidigt som driftskostnaden blir lägre. Ett nytt IT-system installeras under våren Ett av målen med projektet är att under de närmaste åren öka andelen elektroniska order. MEDARBETARE Medarbetarna i Brødrene Dahl fick under året ett förmånligt erbjudande om att köpa hemdatorer. Detta möttes av ett stort intresse, och vid årets slut hade 550 av de 730 anställda antagit erbjudandet. En egen PC är ett av de projekt som ingår i den systematiska kompetenshöjning som bedrivs inom bolaget. FRAMTIDUTSIKTER Marknadsförsvagningen under slutet av 1998 bedöms fortsätta under 1999 som följd av vikande byggkonjunktur. Resultatet kommer att påverkas negativt. 20

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2002

Delårsrapport januari - mars 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 Wedins försäljning ökade med 3,9 procent till 239,9 Mkr (230,9). Resultat före avskrivningar uppgick till -25,6 Mkr (-18,5). Resultat efter finansnetto uppgick till -47,9

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2013

Delårsrapport januari - juni 2013 Delårsrapport januari - juni 2013 Nettoomsättning 15,1 (15,1) MSEK Rörelseresultat 0,9 (2,5) MSEK Resultat efter skatt 0,8 (1,9) MSEK Resultat per aktie 0,13 (0,43) SEK Soliditet 88 (84) % Väsentliga händelser

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer