Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp."

Transkript

1 Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager, hjälper till med produktval samt föreslår tekniska och ekonomiska lösningar. Dessutom kan kunderna välja mellan att få varorna levererade till arbetsplatsen eller själva hämta dem på någon av bolagets 240 lagerplatser.

2 K O R T O M D A H L Dahl är Nordens ledande grossist- och handelsföretag på marknaden för VVS- och VA-produkter samt rörprodukter till industrin. Dahl erbjuder kunder och leverantörer en unik marknadstäckning i Norden och Polen genom sina cirka 240 etableringar. Dahl finns i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Polen och är marknadsledande i samtliga länder utom i Finland där Dahl har en stark andraposition. Dahl har ingen egen produktion, utan verkar som en renodlad grossist. Produkterna omfattar allt en rörmokare behöver, såsom rör, sanitetsvaror, kranar, radiatorer, värmepannor, pumpar, ventiler med mera. Danmark, Norge och Sverige är Dahls stora marknader och svarar för drygt 80 procent av omsättningen. Verksamheterna i Finland och Polen som startade 1995 respektive 1996 växer snabbt och omsätter idag närmare 2 Mdr SEK. Dahl har sammantaget cirka leverantörer och distribuerar produkter med kända varumärken som till exempel Ifö och Gustavsberg inom sanitetsporslin samt Uponor och Wavin inom plaströr. Centrallager Kunderna består till största delen av rörmontörer. Övriga kunder är större byggentreprenörer och kommunala företag. Dahl har definierat hela Östersjöregionen som ett framtida expansionsområde. Dahl finns representerat på 61 platser i Danmark, 57 i Norge, 70 i Sverige, 17 i Finland, 30 i Polen och 2 platser i Estland. ANDEL AV KONCERNENS FÖRSÄLJNING PER LAND RESULTAT PER LAND Sverige Finland Polen Norge Danmark Polen 7 (4)% Danmark 30 (30)% Norge 24 (26)% Sverige 27 (29)% Finland 12 (11)% Polen och Finland växer i betydelse. MSEK Danmark Norge Sverige Finland Polen Danmark och Norge stod för merparten av resultatet. 2

3 Å R E T S O M G I C K Omsättningen ökade med 11 procent till MSEK jämfört med föregående år. Resultat efter finansnetto uppgick till 262 (192) MSEK. Jämförelsestörande poster belastade resultatet 1997 med 70 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades i Sverige och Finland. Den polska verksamheten blev helägd. Tre VVS-grossister förvärvades i Polen och en i Estland. Tre verktygsgrossister förvärvades i Danmark. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (3,00) kronor per aktie. VÄSENTLIG HÄNDELSE EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Den 11 februari 1999 lämnades ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i Dahl International AB. Erbjudandet lämnades av ett bolag som till 51 procent ägs av EQT Scandinavia BV och till 49 procent av Förvaltnings AB Ratos. Ytterligare information om erbjudandet finns i särskilt prospekt. ÅRETS FÖRVÄRV Årsomsättning Land/företag Datum vid förvärv Danmark O P Værktøj & Værktøjsmaskiner A/S MDKK Maskinkompagniet Odense A/S MDKK Viholm Værktøj MDKK Polen Arsanit MPLN Terma MPLN SK Instalator MPLN Estland Vennad MEEK Totalt ökade Dahl försäljningen med 11 procent under Förvärv i Danmark, Polen och Estland bidrog med en försäljning på cirka 500 MSEK motsvarande knappt 5 procent. Förändring av valutakurser hade endast marginell effekt på försäljningen. OMSÄTTNING OCH RESULTAT DAHL-KONCERNEN MSEK MSEK Omsättning Rörelseresultat Resultatet vände uppåt under OMSÄTTNING PER LAND MSEK Danmark Norge Sverige Finland Polen Moderbolag och elimineringar Summa

4 V D K O M M E N T E R A R En framgångsrik utveckling av Dahl förutsätter att vi satsar på de människor som verksamheten är byggd på. Jag tänker då framförallt på våra kunder och våra medarbetare. Därför ligger tonvikten i Dahls framtida satsningar på att utveckla både våra kundrelationer och våra medarbetare. Dahl-koncernens försäljning passerade 10 miljarderstrecket under 1998 och uppgick till (9.375) MSEK. Detta är en ökning med 11 procent. Under året förvärvade vi 7 företag i Danmark, Polen och Estland. Tillväxten var speciellt stark i Polen men också god i Finland. Efter en bra inledning på året mattades tillväxttakten i Danmark och Norge. I Sverige såg vi en viss förbättring av marknadsläget. I och med Dahls goda marknadspositioner utvecklas vår omsättning i basverksamheten i takt med marknaden i stort. En ytterligare expansion sker genom företagsförvärv. Dahl är tillbaka på en uppåtgående resultatkurva efter ett besvikelsernas år Resultat efter finansnetto uppgick till 262 (192) MSEK för Resultatförbättringen skedde huvudsakligen i Sverige och i viss mån i Finland. VÄRDESKAPANDE För första gången presenterar vi i denna årsredovisning hur vi använder EVA som mått på värdeskapande och som styrinstrument i företaget. EVA-tänkandet präglar idag hela organisationen. För Dahl gäller att ta tillvara bolagets styrkor och utveckla dessa för att skapa värden. Den främsta styrkan är vår marknadsposition men vi satsar också på att utveckla fler styrkor. Dahls mål är att vara bäst på kundservice. Genom att anpassa vårt erbjudande till den enskilda kunden skapar vi kundvärden. Våra ledord är trovärdighet, leveranssäkerhet och kompetens. Medarbetarvärden skapas naturligt genom att erbjuda en bra arbetsplats och arbetsuppgifter med goda utvecklingsmöjligheter. Nytt för i år är Dahls affärsskola för alla ledande befattningshavare med målet att ge en gemensam och fördjupad utbildning i gott affärsmannaskap inom Dahl. Dahls ambition att vara IT-ledare i branschen har tagit sig uttryck i en stor ökning av direktuppkopplade kunder (information och handel via Internet), i betydande investeringar i nya system samt ett omfattande program för hemdatorer till personalen i Sverige, Norge och Danmark. Mellan procent av alla medarbetare är med i hemdatorprogrammet. Värde skapas genom vår ambition att ha marknadens bästa distributions- och lagerhållningsapparat som ger kunderna optimal service på ett kostnadseffektivt sätt. Vi har gjort stora investeringar i effektivare distributionssystem och i centrallagerlösningar på alla nordiska marknader under FLYTTA IN KUNDEN I FÖRETAGET Genom kundundersökningar på samtliga marknader i Norden har vi en väsentligt ökad kunskap om kundens behov. Nu intensifierar vi ansträngningarna för att öka kundkapitalet genom bättre service som i sin tur ger ökad lojalitet ifrån kunderna. Dahls stora utmaning blir att de närmaste åren flytta in kunden i företagets alla funktioner. Ambitionen är att kunden skall vara i fokus och varje medarbetare skall i alla lägen ha kundens bästa för ögonen. Detta gäller såväl administrativ personal som säljare, ordermottagare och lagermedarbetare. AFFÄRSMANNASKAP Vi skall utbilda våra medarbetare till att bli de bästa affärsmännen inom grossist och handel, samt ge dem verktyg och praktiska instrument för att fatta rationella och ekonomiskt riktiga beslut. Inom ramen för varje lands verksamhet satsas stora resurser årligen på att utveckla medarbetarna såväl i produktkunskap som i exempelvis ledarskap. DAHL SATSAR FRAMÅT Dahls uppgift är att vara det ledande handels- och grossistföretaget i norra Europa (Norden, Polen och Baltikum) inom områdena VVS-, VA- och rörprodukter och därtill närbesläktade produkt- och kundområden. Vårt sätt att bygga för framtiden har tagit sig ut- 4

5 tryck i en hög investeringstakt såväl inom logistik som IT-området. Vi räknar med att takten minskar kraftigt under 1999 och framåt. De genomgripande förändringarna och stora investeringarna i distributionssystemen i Sverige och Norge är i huvudsak genomförda. OMVÄRLDEN 1998 Under 1998 förändrades vår omvärld snabbt. Världsekonomins svängningar påverkade också vår geografiska marknad. Ökad oro kräver höjd beredskap. Stora nedgångar i efterfrågan tar tid att parera. Dahl har satt igång ett antal program för att anpassa kostymen till den rådande situationen och öka flexibiliteten. I en omvärld utan inflation och med obetydlig marknadstillväxt sätts produktiviteten i ett handelsföretag under stor press. Löneökningar och vissa automatiska kostnadsökningar finns alltid varför kravet på rationaliseringar stiger väsentligt. Under 1998 såg vi effekter av en tuffare konkurrenssituation, prispress och ett begynnande överutbud av varor. För att öka förståelsen för vår verksamhet hos våra aktieägare har vi i årets årsredovisning gett en utförligare beskrivning av marginaler, kapitalbehov och EVA-lönsamhet i våra olika enheter. Dahls mål är att varje år höja EVA med minst 20 MSEK. På sikt är målet att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på cirka 5 procent. UTBLICK 1999 I Sverige och Finland förväntas en fortsatt positiv marknadsutveckling. Den danska marknaden bedöms bli svagare under I Norge förväntas en större tillbakagång på marknaden. På kort sikt bedöms den polska marknaden utvecklas svagt. I Sverige förväntas en fortsatt resultatförbättring medan resultatet i Norge kommer att påverkas av marknadsnedgången. Per-Olof Söderberg Verkställande direktör och koncernchef 5

6 D E T T A Ä R D A H L Dahl är den ledande VVS-grossisten i Danmark, Norge, Sverige och Polen samt har en stark andraposition på den finska marknaden. Bolaget finns representerat på cirka 240 platser i norra Europa. AFFÄRSIDÉ Dahls affärsidé är att erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen för varje kund och varje leverantör. Dahl skall vara det ledande distributions- och handelsföretaget inom sina marknader och skall tillgodose marknadens behov av VVS- och VA-produkter samt rörprodukter till industrin. Dahls verksamhet skall kännetecknas av trovärdighet, god leveranssäkerhet och bred kompetens. KORTSIKTIGT FOKUS På kort sikt är Dahls mål att: maximera lönsamheten i kärnverksamheten i Danmark, Norge och Sverige där Dahl har en ledande ställning förbättra lönsamheten i den finska rörelsen där Dahl har en stark position som näst största företag fortsätta utbyggnaden av en landsomfattande verksamhet i Polen komplettera basen i Danmark, Norge och Sverige inom närliggande områden (industri, verktyg, offshore och ventilation). STRATEGIER FÖR FORTSATT FRAMGÅNG Ett led i att ytterligare öka lönsamheten är att bredda och komplettera verksamheten på Dahls mogna marknader i Danmark, Norge och Sverige samt att utnyttja kostnadsfördelarna i de nya centrallagren och nya ITsystemen. Ett nytt centrallager i Helsingfors stod färdigt våren Centrallagret innebär ökad tillgänglighet för de finska kunderna, vilket ger förutsättningar för en positiv försäljningsutveckling de närmaste åren. I Polen fortsätter arbetet med att stärka Dahls marknadsledande position. Detta sker dels genom företagsförvärv, dels genom att öppna nya enheter målet är en landsomfattande närvaro. En stark ekonomisk tillväxt i landet den högsta i Europa och stor efterfrågan på VVS-varor bidrar till den positiva utvecklingen i Polen. Baltikum har cirka 10 miljoner invånare, vilket befolkningsmässigt motsvarar cirka 15 procent av Dahls totalmarknad. VVS-försäljningen per capita är dock fortsatt mycket låg. Dahl Finland ansvarar för den verksamhet som idag bedrivs i Estland. Den ekonomiska krisen i Ryssland har medfört att Dahl avvaktar med etablering på den ryska marknaden. GROSSISTROLLEN Dahls roll som grossist i VVS-branschen är att förenkla flödet av varor och information mellan kunder och leverantörer. Dahl knyter ihop många leverantörer med stora och varierande sortiment med många olika kundgrupper med olika behov. För kunden är tillgänglighet och leveranssäkerhet de viktigaste faktorerna. För leverantören att nå så många kunder som möjligt på mest kostnadseffektiva villkor. Dahl lagerhåller drygt artiklar centralt i varje land. De lokala hämtlagren har ett sortiment med frekventa artiklar. Målet är att kunden, oavsett produkt och ort, skall kunna få leverans senast dagen efter. VVS Värme, Ventilation och Sanitet. Produkter som i huvudsak installeras inne i byggnader. I Dahl utgör ventilation en liten andel. Den största kundgruppen inom VVS är rörinstallatörer. VA Vatten och Avlopp. Produkter för färsk- och avloppsvatten till och från byggnader. Installeras i huvudsak under marknivå. Kunder är kommuner och entreprenadföretag. INDUSTRI Produkter för att hantera vätskeflöden inom industrin. Exempel är rör, pumpar och ventiler. ROT Reparation, Om- och Tillbyggnad. 6

7 Det breda sortimentet och leveranssäkerheten skapar utrymme för betydande flexibilitet och individuella lösningar. Kunden kan få varorna packade och levererade efter eget önskemål eller hämta på något av de 240 lokala lagren. Via Dahl får leverantören hjälp och stöd vid marknadsföring och försäljning och når en stor geografisk marknad. Dahl delar upp stora kvantiteter i mindre, ansvarar för fakturering och lagerhållning samt tar kreditrisken. MARKNADEN Produktmarknaden i Norden uppskattas till 35 miljarder SEK årligen. I Polen och Baltikum är motsvarande siffra 15 miljarder SEK. Under 1998 var tillväxten stark i Finland och Polen. I Danmark och Norge var utvecklingen gynnsam i början av året men trenden bröts under andra halvåret. I Sverige skedde en viss återhämtning efter flera års tillbakagång. Dahl vänder sig i huvudsak till de tre marknadssegmenten VVS, VA och industri. Marknadsutvecklingen i branschen är främst beroende av byggnation och konjunkturläge. Under början av 90-talet när nybyggnationen var svag kompenserades detta i viss mån av att ROT-andelen växte. Ökade miljö- och energikrav bidrar till en större efterfrågan. VVS är det viktigaste segmentet med cirka 70 procent av Dahls omsättning Kunderna utgörs i första hand av rörinstallatörer. Andra stora kunder är byggföretag, kommuner och i viss mån industrin i stort. Ett ökat intresse för badrummet som en viktig del i hemmet är positivt för efterfrågan på sanitetsvaror. Ökad miljömedvetenhet och stigande energipriser, bidrar till en tillväxt inom uppvärmningsområdet. Inom VA-segmentet, som svarar för cirka 15 procent av omsättningen, är kommuner och övrig offentlig sektor de viktigaste kunderna. Här påverkas efterfrågan av miljöfaktorer samt behov av utbyggnad och renovering av vatten- och avloppsnät. Inom industrisegmentet finns kunderna bland annat inom process- och livsmedelsindustri. Reparationer och underhåll i all industri driver också efterfrågan på rör och rörprodukter, ventiler etc. Inom industrisegmentet är Dahls andel mindre än inom VVSoch VA-området och potentialen för tillväxt större. STYRKA ATT VARA MARKNADSLEDARE En av nycklarna till framgång som VVS-grossist är att vara stor på respektive marknad. Genom sin storlek och ledande ställning uppnår Dahl många fördelar med avseende på sortiment, inköp och logistik. Som marknadsledare är det också lättare att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt attrahera bra leverantörer. Produkterna som säljs i Danmark, Norge, Finland och Sverige tillverkas huvudsakligen i dessa länder. Cirka 70 procent av sortimentet är gemensamt för dessa marknader. DAHL FÖRENKLAR VARUFLÖDET Varuflöde utan grossist Varuflöde med grossist Dahl strävar efter att vara den ledande grossisten på VVS-marknaden en marknad som kännetecknas av ett stort antal tillverkare och kunder. Dahl förenklar varuflödet och har en stark ställning som en effektiv försäljnings-, lagerhållnings- och distributionskanal på varje lokal marknad. 7

8 BRANSCHEN VVS- och VA-branschen kännetecknas av många leverantörer och många olika kundkategorier. Kunderna kan vara allt från rikstäckande entreprenörer till små lokala rörinstallatörer. Grossisten har därför en viktig roll som försäljnings-, lagerhållnings- och distributionskanal på varje lokal marknad. Grossisterna tillhandahåller i stort sett samma sortiment. Därför blir andra faktorer som pris, tillgänglighet, lokal närvaro, distribution och service viktiga konkurrensmedel. I Danmark finns tre heltäckande grossister, varav Dahl är den största. I Norge är Dahl den enda rikstäckande grossisten. I Sverige finns, förutom Dahl, en heltäckande grossist. På den svenska och norska marknaden finns även flera mindre konkurrenter med regional och lokal verksamhet. I Finland finns tre rikstäckande grossister startade Dahl en process för att renodla verksamheten. Verksamheter vid sidan om kärnområdet avvecklades. Marknadspositionerna på samtliga marknader har stärkts, främst genom företagsköp, vilket lett till en stark tillväxt. Dahls förvärvsstrategi har bidragit till en strukturering av hela marknaden till mer rationella enheter. Struktureringen av Dahls nordiska marknad inleddes 1990 genom att i Danmark förvärva den störste konkurrenten SCS Sørensen respektive 1995 köptes Setsaas-koncernen, den största konkurrenten i Norge. Förvärvet av Skoogs VVS-rörelse i Sverige vid årsskiftet 1996/97 bedöms vara det sista stora förvärvet på den nordiska marknaden. Dessa förvärv tillsammans med ett antal mindre företagsköp utgör grunden för Dahls ledande position på de tre marknaderna. Den nyaste marknaden för Dahl är Estland. I Finland startade verksamheten 1995 och i Polen 1996 där Dahl förvärvade en del av Polens ledande VVS-grossist Tadmar, nu helägt. I Polen genomfördes ett antal förvärv under åren 1996, 1997 och Den polska marknaden har stor potential med 40 miljoner invånare och stora behov av VVS-produkter. Tillväxten i byggbranschen bedöms vara starkare än den underliggande BNP-tillväxten. Dahls närvaro på olika marknader med skilda förutsättningar ger på totalen en mindre risk och ökad stabilitet. Samarbetet inom Dahl-koncernen har ökat successivt under senare år, vilket medfört positiva synergieffekter. Som exempel kan nämnas den danska distributions- och logistikstrukturen som kopieras såväl i Norge som i Sverige. ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING PER SEGMENT Industri VA Övrigt VVS BOSTADSBYGGANDET I NORDEN Antal påbörjade bostäder VVS 69 (72)% VA 15 (14)% Industri 11 (11)% Övrigt 5 (3)% Segmenten industri och övrigt ökar i betydelse. Danmark Norge Sverige Finland Nybyggnationen ökade i Sverige från en låg nivå. 8

9 1 DAHLS KVALITET OCH MERVÄRDE Ett genomgripande kvalitetstänkande genomsyrar Dahls verksamhet. Det är kunderna som avgör vad kvalitet är och betyder. Dahls mål är att alltid vara kundens bästa alternativ när det gäller produktsortiment och service. Dahl skall också vara leverantörens bästa alternativ i grossistbranschen genom den unika marknadstäckningen. Personliga relationer och kunskap om varje kunds unika behov ligger till grund för Dahls marknadsledande position. När kunderna besöker Dahls anläggningar skall de bemötas med god service och hög kompetens. En kontinuerlig satsning på att öka medarbetarnas kunskaper om produkternas användning och egenskaper sker dels internt, dels i samarbete med leverantörerna. Dahls målsättning är att hela tiden utveckla verksamheten för att kunna erbjuda marknaden den högsta kvaliteten i branschen det är det som skapar värde för kunderna. Satsningen på distribution via centrallager och införande av nya IT-system är ett steg på vägen. I Dahls danska verksamhet pågår sedan början av 1990-talet ett kvalitetsprogram som är en delförklaring till den goda lönsamheten. Kvalitet och mervärde följs upp i det Dahl-gemensamma programmet för kundanalyser Vad är värde för kunderna? Det kan exempelvis vara ett positivt bemötande av personalen vid besök i ett hämtlager. 2. Dahls medarbetare ger kunderna vägledning beträffande produkternas kvalitéer och funktioner. Målsättningen är att genom ständig utveckling och utbildning erbjuda marknadens högsta servicenivå De 240 lagerplatserna är geografiskt bra placerade på varje lokal marknad. Där lagerhålls produkter med hög omsättning. 4. Det ska vara lätt för kunderna att komma till Dahl. Parkeringsplatser finns i direkt anslutning för att underlätta transporter Dahls ambition är bland annat att genom distribution av produkterna till arbetsplatsen underlätta arbetet för rörmontören. 9

10 DAHLS HISTORIA Dahl grundades i Danmark av de två bröderna Niels Smith Dahl och William Dahl Verksamheterna i Sverige och Norge startade båda för drygt 75 år sedan. Ratoskoncernen gick 1972 in som huvudägare i Brødrene Dahl, då börsnoterat i Köpenhamn blev Dahl ett helägt dotterbolag till Ratos och huvudkontoret flyttades från Köpenhamn till Stockholm. Dahl återintroducerades på börserna i Stockholm och Köpenhamn den 4 juni DAHL OCH MILJÖN VVS-branschen har en naturlig roll i strävandet efter att minska förbrukningen av energi- och vattenresurserna. Dahl har som policy att alltid kunna möta ökande miljökrav från såväl myndigheter som kunder. Detta sker genom kontinuerlig översyn av produktsortimentet och dialog med producenterna. Dahls målsättning är att tillhandahålla ständiga kvalitetsförbättringar i varuutbud och kompetens i serviceutbud. Den decentraliserade organisationen innebär att det är dotterbolagen som ansvarar för miljöarbetet på respektive marknad. Det som generellt gäller, är att miljöarbetet skall bedrivas enligt de lagar och normer som gäller på de nationella marknaderna. Den gemensamma och övergripande målsättningen är att verksamheten skall bedrivas så att miljöpåverkan ständigt minskar. Sedan 1995 deltar Dahl Sverige i ett branschprojekt för Miljöbedömning av VVS-produkter. Merparten av produktutbudet på VVS-marknaden är idag miljövarudeklarerat, och projektet går ut på att samordna rörbranschens miljövarudeklaration med övriga industrins. Som marknadsledare har Dahl ett särskilt ansvar för att vara ledande även på miljöområdet. De miljöpåverkande faktorerna i verksamheten är främst transporter, energiutnyttjande och emballageavfall. Det nya centrallagret i Helsingfors som öppnade hösten 1998 har ett system liknande det i Sverige för återvinning. I Danmark pågår en rad miljöutvecklingsprojekt som bland annat gäller emballageanvändning, energiutnyttjande och källsortering. FÖRBEREDDA FÖR MILLENNIESKIFTET Investeringar i nya administrativa system i Norge, Sverige och Polen görs bland annat för att klara övergången till år Äldre system i Danmark och Finland uppgraderades under 1998 och ett nytt ekonomisystem kommer att installeras i Danmark under Kostnaderna för år 2000-anpassningarna är i huvudsak kopplade till investeringarna i administrativa system. Dahls största kundkategori är rörmontörer, oftast egna småföretagare. De är beroende av en god samarbetspartner som underlättar arbetet i deras vardag. Dahl vill vara det bästa valet för kunderna genom att erbjuda marknadens högsta kvalitet, tillgänglighet och service. Dahls verksamhet kännetecknas av en bred och djup kunskap om kundernas individuella behov. Kunniga och engagerade medarbetare är ett led i det arbetet och Dahl satsar kontinuerligt på att utbilda medarbetarna för att motsvara kundernas önskemål. 10

11 MEDARBETARE Medarbetarnas kompetens och trivsel är av avgörande betydelse, vilket tydligt återspeglas i de kundundersökningar som genomförts under Nöjda medarbetare och god service skapar nöjda kunder. Och nöjda kunder ger större lönsamhet i verksamheten. För att kunna erbjuda kunderna marknadens högsta kvalitetsoch servicenivå krävs en kontinuerlig satsning på utbildning och utveckling. Dahls marknadsledande position i fyra länder bidrar till att attrahera nya medarbetare samt behålla befintlig personal. Verksamheten grundar sig på starka nationella bolag, som själva avgör vilka interna satsningar som skall göras på respektive marknad. I alla bolag bedrivs ledarskapsutveckling. Nyckelpersoner inom Dahl omfattas även av ett speciellt delägarskapsprogram. I Danmark och Norge finns ett lärlingsprogram som innebär att ett antal lärlingar utbildas och integreras i verksamheten varje år. De får under handledning lära sig arbetet och majoriteten av dem erbjuds anställning efter avslutat program. I Danmark, Norge och Sverige erbjuds de anställda hemdatorer på förmånliga villkor. Under 1999 kommer en stor satsning på utbildning i affärsmannaskap att genomföras för alla chefer inom Dahl. Utbildningen syftar till att stärka den gemensamma kulturen och utveckla gott affärsmannaskap. De stora satsningarna på IT och logistik leder i samtliga bolag till omfattande utbildningsinsatser för att dels hantera persondatorer och dels operatörsutbildning för att styra flödet i centrallagren. Antalet medarbetare i koncernen var i genomsnitt (3.155). Ökningen beror främst på företagsförvärven i Danmark och Polen. Omsättningen räknad per anställd uppgick till (2.970) TSEK. MEDELANTAL ANSTÄLLDA/OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD Antal TSEK Antal anställda Omsättning Antalet anställda i Polen var 1998 i genomsnitt 453 (276). DAHL INTERNATIONAL Antal anställda: 9 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND POLEN Brødrene Dahl Brødrene Dahl Dahl Sverige LVI-Dahl Tadmar Omsättn: (2.430) MDKK Antal enheter: 61 (57) Antal anställda: (906) Omsättn: (2.205) MNOK Antal enheter: 57 (58) Antal anställda: 732 (732) Omsättn: (2.699) MSEK Antal enheter: 70 (68) Antal anställda: 934 (1.011) Omsättn: 842 (708) MFIM Antal enheter: 17 (17) Antal anställda: 245 (216) Omsättn: 318 (180) MPLN Antal enheter: 30 (21) Antal anställda: 453 (276) ESTLAND Dahl Eesti 11

12 F I N A N S I E L L I N F O R M A T I O N O C H V E R K S A M H E T S S T Y R N I N G EVA -BERÄKNING HOS DAHL Dahl använder begreppet EVA (Economic Value Added) i sin styrmodell. EVA är ett mätetal som speglar värdeökning för aktieägarna. EVA som styrmedel stimulerar både tillväxt och lönsamhet. Dahl använder EVA vid rapporteringen ned på minsta resultatenhet och får därmed fokus på aktieägarvärde i hela organisationen. EVA beskriver i absoluta tal det mervärde bolaget skapar när kostnader för bolagets kapital är fråndraget. I ett handelsföretag som Dahl är rörelsemarginal och kapitaleffektivitet ned på minsta enhet av största betydelse. En stor del av medarbetarna kan påverka rörelsemarginalen och rörelsekapitalet och därmed basen för EVA -beräkningen. EVA används även för investeringskalkyler. Investeringar som avkastar mer än kapitalkostnaden, det vill säga ger ett positivt EVA, skapar värde. Belöningssystemen i koncernen är relaterade till kraven enligt EVA -modellen. TILLVÄXTKRAV I samband med införandet av EVA -systemet och införanden av bonussystem fastställdes ett krav på tillväxt i EVA. Kravet är att EVA skall öka med 0,75 procent av EVA -kapitalet årligen. Detta motsvarar i nuläget en resultatökning på cirka 1 SEK/aktie. Utöver detta långsiktiga årliga mål skall Dahl kortsiktigt tillbaka på utvecklingskurvan. Detta beräknas främst ske genom återhämtningen av det svenska resultatet. TILLVÄXT I EVA MSEK EVA -krav EVA -utfall Tillväxtkravet är cirka 18 MSEK/år motsvarande knappt 1 SEK/aktie årligen. TILLÄMPNING Rörelseresultat avskrivning på goodwill 1) skatt 2) Resultat efter skatt för EVA beräkning EVA -kapital 3) Kapitalkostnad, procent 11,3 10,1 9,4 Kapitalkostnad, MSEK EVA ) Goodwillavskrivningar återlägges i kapitalet med start den 1 januari ) På koncernnivå används schablonmässigt 30 procent som antas motsvara den långsiktiga skattebelastningen. 3) EVA -kapitalet beräknas som ett snitt av årets samtliga månader. Vid beräkning återlägges goodwillavskrivningar. KAPITALKOSTNAD Kapitalkostnad, procent 1) Danmark 8,9 7,5 Norge 8,9 8,5 Sverige 9,4 7,8 Finland 8,8 7,0 Polen 20,5 12,7 1) Efter skatt Kapitalkostnaden efter skatt enligt ovan återspeglar kostnaden för dels av aktieägarna investerat kapital och dels lånat kapital. Kostnaden för aktieägarnas kapital är beräknad med en riskpremie på 5 procent utöver den långa riskfria räntan. Den riskfria räntan avläses i november året innan. 12

13 FÖRVÄNTNINGAR OCH MÅL TILLVÄXT Historiskt följer omsättningen på VVS-marknaden väl utvecklingen av byggandet på de olika marknaderna. En stor del av Dahls försäljning går till renovering och utbytesmarknaden. Förändringar i nyproduktion av bostäder ger kortsiktigt utslag på marginalen (se bild på sidan 8). Dahls framtida bedömningar baserar sig på i första hand externa analyser. Konsumtionen per capita av VVS-produkter är lägst i Sverige av de nordiska länderna. Dahl förväntar därför en god utveckling på den svenska byggmarknaden de kommande åren. Polen är Dahls största potentiella tillväxtmarknad. VVS-konsumtionen per capita ligger på en mycket låg nivå och det framtida behovet är stort. Utöver marknadens tillväxt har Dahl som mål att via nyetableringar och förvärv öka tillväxten. Potentialen är speciellt stor i Polen. Tillväxt skapas även genom komplettering och breddning av basverksamheten på de mogna marknaderna i Norden. RÖRELSEMARGINAL Rörelsemarginalen, det vill säga rörelseresultatet i förhållande till omsättningen, var i koncernen som högst 1996 och uppgick till 4,8 procent. De två åren dessförinnan var marginalen 4,4 procent. Såväl 1997 som 1998 har påverkats starkt av i första hand utvecklingen i den svenska verksamheten vilket lett till försämrad rörelsemarginal. Marginalen i koncernen bör i normalfallet beroende på konjunktur ligga i intervallet 4 till 6 procent. Rörelsemarginalen i Dahl belastas av goodwillavskrivningar som i dagsläget uppgår till cirka 60 MSEK eller 0,6 procent av omsättningen. I Danmark, som har den mest utvecklade logistiken och starkaste marknadspositionen, har marginalen under åren 1995 till 1997 varit över 7 procent. En lägre tillväxttakt och ökande konkurrens har lett till pressade marginaler under Verksamheterna i såväl Norge som Sverige är efter införande av centrallager effektivare och skall långsiktigt kunna uppvisa bra marginaler. Expansionen i Polen har skett med ett positivt rörelseresultat och bedöms fortsättningsvis kunna ske under lönsamhet. Grossisterna har traditionellt lägre rörelsemarginal i Finland men också lägre nivå på rörelsekapitalet. På sikt finns möjligheter till förstärkning av marginalen i Finland. RÖRELSEKAPITAL Bindningen i rörelsekapital (kundfordringar plus varulager minus leverantörsskulder) uppgår i genomsnitt de senaste tre åren till cirka 21 procent av försäljningen. Målet är att successivt reducera kapitalbindningen. Reducering av rörelsekapitalet uppnås genom effektivare lagerhållning, ytterligare samordning av inköp och styrning av sortimentet. I Polen bedöms dock rörelsekapitalet öka i procent av omsättningen i takt med fortsatt utveckling av grossistrollen. ÅR Rörelsemarginal Rörelsekapital i proi procent cent av omsättningen högst lägst högst lägst Danmark 7,8 6,2 24,0 19,2 Norge 6,1 4,7 22,1 18,5 Sverige 3,7 3,0 31,4 17,3 Finland 1,5 4,7 36,9 15,6 Polen 3,3 2,4 11,0 7,7 Koncernen 4,8 2,8 23,5 18,7 Siffrorna för Finland och Polen avser perioden respektive års siffror är belastade med 70 MSEK i jämförelsestörande poster i Sverige och koncernen. INVESTERINGAR Under 1997 och 1998 uppgick investeringarna i befintlig verksamhet till drygt 1,6 procent av omsättningen i genomsnitt vilket är en hög nivå. Under 1999 och framåt bedöms investeringarna sjunka kraftigt. Avskrivningarna på maskiner och inventarier har i genomsnitt de senaste 5 åren uppgått till 0,85 procent av försäljningen. I Polen förutses dock fortsatt hög investeringstakt i infrastrukturen, det vill säga lager, bilar med mera. EVA PER LAND 1998 (LOKAL VALUTA) Danmark Norge Sverige Finland Polen Koncernen Rörelseresultat avskrivning på goodwill skatt EVA -kapital Kapitalkostnad EVA

14 FORTSÄTTNING FINANSIELL INFORMATION SOLIDITET Dahls exponering mot ROT-sektorn och geografiska spridning på flera huvudmarknader med delvis skilda samhällsekonomiska förutsättningar bidrar till en ökad stabilitet och minskad rörelserisk. Grossiströrelsen kännetecknas av en liten andel anläggningstillgångar och därmed låga fasta kostnader. Målet är att koncernens soliditet skall ligga mellan 30 och 40 procent. Soliditeten varierar med säsongen och är normalt högst vid årsskiftet (se diagram). NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD Nettoskuldsättningsgraden kommer att tillåtas överstiga 1,0 endast under korta perioder. VALUTOR Dahl har som policy att minimera valutaexponeringen. Investeringar finansieras i lokal valuta. Den valutaexponering som nettotillgångar i olika länder ger upphov till, det vill säga eget kapital i dotterbolag, säkras ej från den 1 oktober SOLIDITET PER KVARTAL % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv Soliditet vid utgången av respektive kvartal Soliditeten är högst vid årsskiftet. SKATTESITUATION Koncernen har outnyttjade förlustavdrag på cirka 344 MSEK, varav merparten är hänförligt till den svenska verksamheten. KÄNNETECKNANDE FÖR VERKSAMHETEN SÄSONGSVARIATIONER Dahls omsättning varierar under året på grund av att byggverksamheten är låg under vintermånaderna. Kostnaderna är jämnt fördelade över året medan bruttovinsten från försäljningen varierar och därmed även resultatet. Detta illustreras i nedanstående diagram. Även det operativa kapitalet och därmed soliditeten och nettoskuldsättningsgraden visar en säsongsvariation med normalt bäst värde vid utgången av året. OMSÄTTNING OCH RESULTAT EFTER FINANSNETTO PER KVARTAL MSEK MSEK Resultat (vänster skala) Omsättning (höger skala) Kv 1 96 Kv 2 96 Kv 3 96 Kv 4 96 Kv 1 97 Kv 2 97 Kv 3 97 Kv 4 97 Kv 1 98 Kv 2 98 Kv 3 98 Kv Merparten av resultatet tjänas normalt in under tredje och fjärde kvartalet. 14

15 F E M Å R S Ö V E R S I K T MSEK Resultaträkning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Jämförelsestörande poster 70 Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansnetto Minoritetsintresse Resultat före skatt Koncernbidrag Aktieägartillskott 50 Skatt Årets resultat Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Handelsvaror Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar, kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Räntebärande skulder Räntefria skulder Summa Eget kapital och skulder Kassaflöde Resultat före skatt Avskrivningar goodwill Övriga avskrivningar enligt plan Skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (befintliga enheter) Investering i rörelsekapital (förvärv, nyetableringar) Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital Investeringar i anläggningstillgångar (befintliga enheter) Investeringar i anläggningstillgångar (förvärv) Försäljning av anläggningstillgångar, netto Kassaflöde efter investeringar Nyckeltal Rörelsemarginal,% 4,4 4,4 4,8 2,8 3,3 Vinstmarginal, % 3,2 3,4 4,0 2,0 2,5 Räntabilitet på eget kapital full skatt, % I 17,2 21,7 23,5 6,3 13,0 Räntabilitet på eget kapital full skatt, % II 22,9 26,6 23,5 6,3 13,0 Räntabilitet på operativt kapital, % 18,7 19,9 21,0 1) 11,8 14,7 Kapitalomsättningshastighet, ggr 4,3 4,5 4,4 4,3 4,5 Soliditet, % 22,1 22,1 38,4 37,1 36,1 Skuldsättningsgrad, netto, % Räntetäckningsgrad, ggr 2,8 3,1 5,7 3,9 3,8 Vinst per aktie I, SEK 5,72 7,31 10,43 3,80 8,27 Vinst per aktie II, SEK 7,68 9,82 11,67 3,80 8,27 Eget kapital per aktie, SEK 35,55 38,32 60,14 60,53 66,44 Medelantal anställda Definitioner, se sid ) Beräknat exklusive kapital i Skoogs VVS-rörelse som förvärvades

16 D A H L - A K T I E N Dahl-aktien är sedan 4 juni 1996 noterad på Stockholms och Köpenhamns fondbörser. Kursen varierade under 1998 mellan 166/71 SEK och 144/55,5 DKK. Dahls aktie introducerades på Stockholms samt Köpenhamns Fondbörser den 4 juni Dahl har ett aktiekapital på 208 MSEK fördelat på antal aktier om nominellt 10 SEK. Varje aktie motsvarar en röst och har lika rätt till utdelning. KURSUTVECKLING Under 1998 sjönk Dahls aktiekurs med 32 procent från 117,5 till 80,0, jämfört med Affärsvärldens generalindex som visade en uppgång på 10 procent. Dahls börsvärde uppgick vid utgången av 1998 till MSEK. Omsättningen uppgick till 6,1 miljoner aktier. Motsvarande siffror för Danmark är att aktiekursen sjönk med 40 procent från 101,4 till 59,6, att jämföras med en nedgång på Köpenhamns Fondbörs på 5,7 procent. Börsvärdet uppgick till MDKK och årets omsättning av aktier blev 5,8 miljoner. Totalt omsattes på de båda börserna 11,9 miljoner aktier. Värdet på de omsatta aktierna var (2.805) MSEK. ÄGARSTRUKTUR Dahls aktieägare uppgick vid årsskiftet till cirka fördelat lika mellan Sverige och Danmark. De tio största aktieägarna svarar för knappt 65 procent av rösterna och kapitalet. Andelen aktier som ägs av institutioner bedöms vara över 90 procent. Ägandet utanför Sverige och Danmark bedöms till drygt 20 procent. Nyckelpersoner i Dahl omfattas av ett delägar- och bonusprogram. Styrelsens innehav i Dahl uppgick till aktier vid utgången av UTDELNINGSPOLITIK Styrelsens målsättning är att hålla en jämn utdelningsnivå och riktmärket är att årligen dela ut minst 30 procent av nettovinsten. Utdelningspolitiken grundar sig på att skapa möjligheter för en långsiktig tillväxt och vinstutdelning samt att säkerställa bolagets finansiella ställning i övrigt. För verksamhetsåret 1998 föreslås en utdelning om 4,00 (3,00) SEK per aktie, motsvarande 83,2 MSEK. RESULTAT EFTER SKATT SEK PER AKTIE SEK 12 Vinst per aktie, SEK Beräkningarna baseras på 20,8 miljoner aktier Dahl anordnade under året aktiesparträffar i både Sverige och Danmark. Intresset bland spararna var stort och frågorna många kring Dahls verksamhet. 16

17 DATA PER AKTIE Vinst, SEK 8,27 3,80 Eget kapital, SEK 66,44 60,53 P/E-tal, ggr Börskurs/eget kapital, % 1, Utdelning, SEK 4,00 1) 3,00 Direktavkastning, % 5,0 2,6 Utdelning/Årets resultat, % ) Enligt styrelsens förslag STÖRSTA AKTIEÄGARNA I DAHL Antal aktier %-andel Förvaltnings AB Ratos ,0 ATP Danmark ,4 Robur ,4 AMF Pensionsförsäkrings AB ,3 Fidelity Fonder ,5 Chase Manhattan Bank ,0 Praktikertjänst AB pensionsstift ,0 Lønmodtagernes Dyrtidsfond ,0 Kommunernes Pensionsforsik ,9 Handelsbankens Fonder ,3 Summa ,8 Utländska förvaltare ,9 Övriga ,3 Summa ,0 Uppställningen är baserad på uppgifter från Värdepapperscentralen VPC AB samt Carnegie Bank AS. BÖRSINFORMATION OM DAHL-AKTIEN Omsatt i Omsatt antal Börsvärde Högsta börskurs Lägsta börskurs Börskurs 31 dec År MSEK aktier, miljoner (i MSEK per 12-31) SEK DKK SEK DKK SEK DKK , ,0 135,0 91,5 81,3 143,5 124, , ,0 164,0 108,5 96,3 117,5 101, , ,0 144,0 71,0 55,5 80,0 59,6 AKTIENS UTVECKLING JUNI FEBRUARI Omsatt antal aktier tal (inklusive efteranm.) Aktien Afv Generalindex Kursutveckling och omsättning vid Stockholms Fondbörs (c) SIX Findata

18 D A H L D A N M A R K BRØDRENE DAHL A/S 1998 präglades av en tillfredsställande utveckling för Brødrene Dahl. Konkurrensen var intensiv till följd av många nyetableringar i grossistbranschen. Affärsområdet för verktyg utvecklades ytterligare. UTVECKLINGEN UNDER 1998 Den danska ekonomin hade under 1998 en tillfredsställande utveckling, trots storkonflikten på våren. BNP stannade på 2,4 procent samtidigt som inflationen var låg. Arbetslösheten sjönk ytterligare och hamnade på 6,6 procent i slutet av året. Marknaden för Brødrene Dahl växte med 4 procent under MARKNADEN Under 1998 påbörjades nya bostäder, vilket var lika många som Renovering av bostäder ökade med 3 procent jämfört med året innan. Konkurrensen var intensiv och präglades av många nyetableringar i grossistledet. Detta medförde en viss överetablering med hårdare priskonkurrens som följd. Under året fortsatte Brødrene Dahl att utveckla nya affärsområden. Bland annat startade en ny verksamhet med verktygsavdelningar på hämtlagren i de större städerna. Även inom området tak och fasad genomfördes en framgångsrik satsning. På sanitetsområdet fortsatte uppbyggnaden av stora show-rooms med färdiginredda badrum, dit VVS-installatören kan hänvisa slutanvändaren. Inom VA-området förstärkte Brødrene Dahl säljinsatsen ytterligare. Bland annat togs ett miljöanpassat och konkurrenskraftigt produktprogram på avloppsområdet fram. På industrimarknaden ändrade bolaget organisationsstruktur och integrerade dotterbolaget OCJ Industri i moderbolaget, vilket förstärkte säljorganisationen ytterligare. De fyra förvärven av verktygsgrossister under 1997 och 1998 förstärkte satsningen på industrikunder. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Den positiva försäljningsutvecklingen i Danmark fortsatte under Försäljningen ökade till (2.430) MDKK, en ökning med 10 procent. Förvärv inom verktygsområdet stod för 70 procent av ökningen. Rörelseresultatet försämrades till följd av ökad konkurrens och var 170 (179) MDKK. IT OCH LOGISTIK Brødrene Dahls vidareutveckling inom logistikområdet fortsatte under Tekniken för papperslös hantering på centrallagret i Brøndby fungerar bra. Under 1999 kommer centrallagret i Randers att byggas ut för att hantera rör till industrihandeln. Under året introducerade Brødrene Dahl tre webbtjänster. Den ena presenterar företaget, den andra vänder sig till slutanvändare för att ge inspiration och idéer för inredning av badrum. Den tredje webbtjänsten har för avsikt att attrahera nya lärlingar. Modulservice är ett annat exempel på hur Brødrene Dahl med hjälp av informationsteknik förbättrar kundservicen. Kunden kan se priser, mottaga fakturor, skicka beställningar och löpande kontrollera ställningen på sina order. MEDARBETARE Brødrene Dahl bygger aktivt upp medarbetarnas kompetens. Under året erbjöds samtliga anställda en hemdator med skrivare. Totalt rörde det sig om mer än 900 datorer och var den största enskilda investeringen på ITområdet under Andra former av utbildningar sker kontinuerligt, bland annat ledarskapsutveckling och produktutbildning. I syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön genomfördes en stor undersökning där medarbetarna fick svara på frågor om arbetsmiljö, livskvalitet och utveckling. FRAMTIDSUTSIKTER Marknaden för Brødrene Dahls produkter bedöms för 1999 vara marginellt svagare än

19 VD Bent Larsen Född 1948 Anställd i Dahl sedan 1991 OMSÄTTNING OCH RESULTAT DAHL DANMARK MDKK MDKK Omsättning Rörelseresultat Resultat och lönsamhet är fortsatt på en hög nivå. NYCKELTAL Omsättning, MDKK Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MDKK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 6,2 7,7 7,3 7,4 6,4 Räntabilitet på operativt kapital, % Antal anställda Antal etableringar Valutakurs (DKK/SEK) 1,22 1,27 1,16 1,16 1,19 FAKTA DANMARK 1998 Folkmängd: 5,3 (5,3) miljoner Inflation: 1,9 (2,3)% BNP-tillväxt: 2,4 (3,0)% Påbörjade bostäder per miljoner invånare: (3.200) Påbörjade bostäder totalt: (17.000) Arbetslöshet: 6,6 (7,9)% Bild 1 Kopparrör tillhör en av Brødrene Dahls mest frekventa produkter. Bild 2 Kunden kan välja mellan att hämta varorna själv eller att få dem distribuerade till angiven adress. Varor beställda före klockan 16, levereras senast dagen därpå. Bild 3 Varma golv blir allt populärare och en ökning av golvvärmeprodukter har skett under året. Med Dahls breda marknadstäckning är det troligt att en stor del av de värmerör som lagts in i många danska hem är hämtade från ett Dahl-lager.

20 D A H L N O R G E BRØDRENE DAHL AS Brødrene Dahl fortsatte under 1998 arbetet med att förbättra lager- och logistikfunktionerna. Det nya centrallagret på m 2 stod klart under våren. UTVECKLINGEN UNDER 1998 Låg räntenivå, låg inflation och låg arbetslöshet kombinerat med höga oljepriser, ledde till att den norska ekonomin växte stabilt under första halvåret. Tillväxten avbröts dock tvärt under andra halvåret när den norska kronan hamnade under stark press med räntehöjningar som följd. Nedkylningen av ekonomin kom samtidigt som ett flertal offentliga byggnadsprojekt nådde avslutningsfasen. Bland annat blev den nya flygplatsen på Gardermoen och Rikshospitalet samt ett antal större väganläggningar klara under MARKNADEN VVS-marknaden växte i början av 1998 men mattades av andra halvåret. Trots den vikande konjunkturen sista halvåret blev Brødrene Dahls tillväxt 5 procent. Nybyggnationen sjönk med totalt 5 procent, både inom privat och offentlig verksamhet. Nedgången i nybyggnation kompenserades av att ROT-marknaden effektivt bearbetats av konsumentkedjorna Bademiljø och Comfort. Brødrene Dahl är huvudleverantör till dessa och hjälper också till med bearbetning av marknaden. Värmemarknaden utvecklades positivt som följd av konceptutveckling och utbildning av installatörer. VA-marknaden växte med 15 procent Brødrene Dahl har en god position inom detta segment som utgör 20 procent av totalomsättningen. En av anledningarna är ett utökat produktsortiment. Försäljningen inom industrisektorn ökade drygt 8 procent 1998 främst beroende på en kraftig efterfrågan inom varvsindustrin. Denna marknad väntas minska betydligt under 1999, då många varv står utan uppdrag. Brødrene Dahls aktiviteter och kompetens inom offshore är samlat i dotterbolaget Teamtrade. Året innebar stora framgångar med flera nya kontrakt med stora aktörer som till exempel Statoil, Norsk Hydro och Kvaerner Oil & Gas. Dessa lägger grunden till en positiv tillväxt för Teamtrade. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Brødrene Dahls omsättning och resultat för 1998 präglades av landets ekonomiska situation. Året inleddes mycket positivt med en stark försäljningsutveckling som mattades av under de sista månaderna. Omsättningen uppgick till (2.205) MNOK och rörelseresultatet var 113 (118) MNOK. Kostnader för det nya centrallagret och investeringar i nya ITsystem belastade årets resultat. IT OCH LOGISTIK Det nya centrallagret utanför Oslo startade sin verksamhet under juni. Centrallagret hanterar dels distributionen för hela Østlandet som är den största marknaden i Norge och dels försörjs regionala distributionslager med visst sortiment. Under det första kvartalet 1999 kommer de sista anslutningarna att göras till lagret. Det nya distributionssystemet ger en ökad servicegrad och därmed större kundtillfredsställelse samtidigt som driftskostnaden blir lägre. Ett nytt IT-system installeras under våren Ett av målen med projektet är att under de närmaste åren öka andelen elektroniska order. MEDARBETARE Medarbetarna i Brødrene Dahl fick under året ett förmånligt erbjudande om att köpa hemdatorer. Detta möttes av ett stort intresse, och vid årets slut hade 550 av de 730 anställda antagit erbjudandet. En egen PC är ett av de projekt som ingår i den systematiska kompetenshöjning som bedrivs inom bolaget. FRAMTIDUTSIKTER Marknadsförsvagningen under slutet av 1998 bedöms fortsätta under 1999 som följd av vikande byggkonjunktur. Resultatet kommer att påverkas negativt. 20

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma

Innehållsförteckning. Årsstämma ÅRSREDOVISNING 27 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Verksamhetsöversikt 4 VD har ordet 6 NIBE-aktien 8 NIBE skapar värme dygnet runt 1 Ledningsfilosofi 12 Affärskoncept 14 Tillväxtmodell 16 Personal

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2007

Sandvik Årsredovisning 2007 07 Sandvik Årsredovisning 2007 Sandviks affärsidé och strategi Produktivitet och lönsamhet som affärsidé Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter och tjänster som bidrar

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer