Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1."

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf Inledning, närvaro och beslutsförhet Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat. Ordföranden konstaterade att 129 ledamöter var närvarande och 20 ledamöter var frånvarande. Närvaroförteckning enligt bilaga A. Ordföranden frågade om fullmäktige kunde godkänna att Agneta Marmestrand Ruud kunde tjänstgöra som extra sekreterare vid dagens möte och vid morgondagens möte. Fullmäktige godkände ordförandens förslag. 99 Kungörelse och annonsering Inleddes kl och avslutades kl Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 30 maj 2013 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen. Föredragningslistan infördes den 4 juni 2013 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslista anslogs den 5 juni 2013 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 100 Justering Inleddes kl och avslutades kl Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast onsdagen den 19 juni 2013.

2 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets NO efter Monica Lindgren (S) inkalla Ing-Marie Elfström (S) och till ny ersättare efter Elfström utse Roland Ahl (S), till ny ledamot i valkrets 1 efter Ylva Nork (V) inkalla Åsa Brunius (V) och till ny ersättare i valkretsarna 1-6 efter Brunius utse Daniel Blomgren (V), till ny ersättare i valkrets NV efter Flora Villalobos Castillo (S) utse Tarja Joki Aiga (S) samt till ny ersättare i valkretsarna N och NV efter Maria Kedvall (V) utse Gilda Cordova (V) LS , 0408, 0469, Inleddes kl och avslutades kl Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna. 102 Revisionsberättelse över Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorgs verksamhet för år 2012 samt ansvarsprövning (förslag 41) LS Inleddes kl och avslutades kl Ordföranden informerade om kommunallagens jävsregler samt de regler för ansvarsprövning som gäller. BESLUT Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg för verksamheten Det antecknades att landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Jan Olov Sundström samt Håkan Jonsson inte deltog i behandlingen och beslutet gällande ansvarsprövning. 103 Mål och budget för år 2014 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren , Framtidsplanen andra steget konkretisering av det fortsatta arbetet, Fortsatt hantering av måltidsförsörjning på Nya Karolinska Solna, Ändring av styrdokument avseende sjukvård och omsorg i Norrtälje, Översyn av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och delegationsordning med anledning av lagändringar, Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna, Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, Motion 2009:26 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsting och demokratiutskott, Motion 2011:34 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att skapa ett samlat regionalt beslutsfattande för att lösa trafikinfarkten, bostadsbristen och klimatfrågans utmaningar, Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Medicinaren 5 i Huddinge kommun, Ändring av kategoritillhörighet för fastigheten Söderbymalm 3:401, Handens sjukhus i Haninge kommun samt Prisjustering av Folktandvårdens prislista 2014 (förslag 42) LS , , , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl

3 Ordföranden informerade om villkoren för tjänstgöringen under behandlingen av budgetärendet, att byte av tjänstgörande endast fick ske mellan de olika debattblocken efter beslut av ordföranden samt att växeltjänstgöring endast fick förekomma vid eventuell jävsituation. Fullmäktige godkände även att överläggningarna skulle ske utifrån den frivilliga överenskommelse som slutits mellan partierna. Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att ärendet skulle behandlas enligt följande. Inledning med allmänpolitiskdebatt om ärendet i dess helhet. Därefter med följande uppdelning. (1) Trafiknämnden (inkl. AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänst) (2) Tillväxt, regional utveckling och miljö (3) Kulturnämnden (4) Revisorskollegiet (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl. sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, Patientnämnden och tandvård) (6) Framtidens hälso- och sjukvård (7) Produktion och personal (8) Landstingsstyrelsen, övrigt (inkl. investeringsfrågor och fastighetsfrågor m.m.) Avslutning Allmänpolitisk debatt Inleddes kl och avslutades kl Anf I debatten yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Helene Hellmark Knutsson, Yvonne Blombäck och Birgitta Rydberg, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Stig Nyman, Gustav Hemming, Charlotte Broberg och Dag Larsson, Tomas Eriksson, landstingsrådet Anna Starbrink, Birgitta Sevefjord, Kristoffer Tamsons, landstingsrådet Erika Ullberg, Helene Öberg, Thomas Magnusson, Anders Lönnberg, Lennart Rohdin samt Annika Hjelm. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Trafiknämnden (inkl. AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänst) Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm, Erika Ullberg och Yvonne Blombäck, Gunilla Roxby Cromvall, Michael Stjernström, Stella Fare, Bosse Andersson, Kristoffer Tamsons, Nanna Wikholm, Vivianne Gunnarsson, Lennart Adell Kind, Anna Sehlin, Karl Henriksson, Lars Carlsson, Carl Grufman, Catarina Agrell, Annika Hjelm, Margaretha Herthelius, Pia Ortiz-Venegas, Jan Olov Sundström, Rolf Lindell, Lennart Kalderén, Conny Fogelström, Cecilia Löfgreen, Curre Hansson, Harry Bouveng, Leif Gripestam, Jan Holmberg, Paul Lindquist, Lennart Rohdin, Hans Lindqvist samt Sverre Launy.

4 YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och taxor framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Tillväxt, regional utveckling och miljö Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Charlotte Broberg, Nanna Wikholm, landstingsrådet Gustav Hemming, Tomas Eriksson, Lennart Adell Kind, Sverre Launy, Karl Henriksson, Johan Sjölander, Lars-Erik Salminen, Cecilia Obermüller, Hasan Dölek, Mikael Freimuth samt Thomas Magnusson. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 4) bifall till landstingsstyrelsens förslag

5 ) bifall till S-ledamöternas förslag 6) bifall till MP-ledamöternas förslag 7) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Sist under detta avsnitt behandlades Motion 2011:34 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att skapa ett samlat regionalt beslutsfattande för att lösa trafikinfarkten, bostadsbristen och klimatfrågans utmaningar YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till S-, MP- och V-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motion 2011:34 besvarad. RESERVATION S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Kulturnämnden Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Starbrink, Gizela Sladic, Rickard Wessman, Tomas Melin, Birgitta Sevefjord, Monica Karlsson, Bosse Andersson, Rasmus Törnblom, Robert Johansson, Ann-Sofi Matthiesen samt Annica Lidström. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till V-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) avslag respektive bifall till yrkandet ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställt säryrkande samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 3) bifall till landstingsstyrelsens förslag

6 ) bifall till S-ledamöternas förslag 5) bifall till MP-ledamöternas förslag 6) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Revisorskollegiet Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig Thomas Magnusson och Veera Jokirinne. YRKANDEN 1) bifall med instämmande av M-, FP-, KD-, C-, S-, MP- och V-ledamöterna till revisionens budgetberednings förslag på sätt som framgår av bilaga 1 Fullmäktige beslutade bifalla revisionens budgetberednings förslag. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Sammanträdesdagen avslutades kl Sammanträdet den 12 juni 2013 inleddes kl varvid ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande. Närvaroförteckning enligt bilaga B. Ordföranden informerade sedan om villkoren för tjänstgöringen under behandlingen av budgetärendet, att byte av tjänstgörande endast fick ske mellan de olika debattblocken efter beslut av ordföranden samt att växeltjänstgöring endast fick förekomma vid eventuell jävsituation. Fullmäktige godkände även att överläggningarna skulle ske utifrån den frivilliga överenskommelse som slutits mellan partierna. Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, Patientnämnden samt tandvård) Inleddes kl och avslutades kl. 15:55. Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt, Dag Larsson och Håkan Jörnehed, Catrin Mattsson, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Helene Öberg, landstingsråden Stig Nyman och Lars Joakim Lundquist, Johan Sjölander, Tomas Eriksson, Sara Svanström, Michel Silvestri, Åsa Brunius, Margaretha Åkerberg, Stefan Bergström, Marie Ljungberg Schött, Tove Sander, Gunilla Helmerson, Marie-Helena Fjällås, Catharina Ekeståhl, Lars Tunberg, Catharina Wahlgren, Aram El Khoury, Anders Lönnberg, Shadi Larsson, Ninos Maraha, Kerstin Pettersson, Lotta Lindblad Söderman, Petra Larsson, Gunilla Bhur, Erik Langby, Mikael Sundesten, Anne-Marie Larsson, Barbro Nordgren, Daniel Blomgren, Pia Helleday, Kristina Söderlund, Olle Reichenberg, Christina Enocson Mårtensson, Tina Teljstedt samt landstingsrådet Torbjörn Rosdahl.

7 YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och patientavgifter samt andra avgifter framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Framtidens hälso- och sjukvård Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt, Helene Hellmark Knutsson, Håkan Jörnehed och Stig Nyman, Helene Öberg, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Catrin Mattsson, landstingsråden Charlotte Broberg, Dag Larsson, Torbjörn Rosdahl och Anna Starbrink, Kerstin Pettersson, Margaretha Åkerberg, Hans Lindqvist, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Lars Dahlberg, Michel Silvestri, Catharina Wahlgren, Anders Lönnberg, Thomas Magnusson samt Lennart Rohdin. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till V-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till S-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall med instämmande av Lennart Rohdin till V-ledamöternas avslagsyrkande på att-sats nr 61 i landstingsstyrelsens förslag 4) avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1.

8 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag 9) bifall till av MP-ledamöterna vid sammanträdet framlagt tilläggsförslag, som framgår av bilaga 2 Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Produktion och personal Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Starbrink, Lars Dahlberg, Annika Sandström, Helene Öberg, Karl Henriksson, Hans Lindqvist, Paul Lindquist, Johan Sjölander, Michel Silvestri, Kerstin Pettersson samt Natasha Ringblom. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.

9 RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Landstingsstyrelsen (investeringsfrågor, fastighetsfrågor, oförutsedda utgifter till LS:s förfogande m.m.) Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Dag Larsson och Håkan Jörnehed, Lars Dahlberg, landstingsråden Gustav Hemming, Yvonne Blombäck, Birgitta Rydberg och Stig Nyman, Anders Lönnberg samt Michel Silvestri. Ordföranden tog först upp Motion 2009:26 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsting och demokratiutskott till behandling YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag med instämmande av S- och V-ledamöterna 2) bifall till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens, S- och V-ledamöternas förslag att anse motion 2009:26 besvarad. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. Sedan togs framställda säryrkanden upp till behandling YRKANDEN 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) bifall med instämmande av V-ledamöterna till S-ledamöternas avslagsyrkande på attsatserna nr 38, 39, 40, 41 och 42 i landstingsstyrelsens förslag 5) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och investeringar framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 6) bifall till landstingsstyrelsens förslag 7) bifall till S-ledamöternas förslag 8) bifall till MP-ledamöternas förslag

10 ) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag samt enligt revisionens budgetberednings förslag Övergripande 1 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2014 samt flerårsberäkningar för åren att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och planer för åren att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktningsnivåer för planåren att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2014 till 12,10 kronor per skattekrona 5 att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2014 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag 6 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år att godkänna förslag till tidplan för budgetprocess 2015 samt tillhörande direktiv 8 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut, medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 9 att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget 10 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger 11 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 4 oktober 2013 överlämna behandlad slutlig budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 12 att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 3 december 2013 Ekonomiska förutsättningar 13 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till inriktningsbeslut avseende Tunnelbana till Nacka 14 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Färdtjänstsystem 15 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Fordonsdator Buss-PC

11 att uppdra åt Locum AB inkomma med erforderliga underlag avseende objekten Allmänpsykiatri enkelrum vid Danderyds sjukhus samt Allmänpsykiatri enkelrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge senast till rapportering av slutlig budget att uppdra åt landstingsstyrelsen inkomma med erforderliga underlag och förslag till beslut avseende objektet Utveckla Astrid Lindgrens Barnsjukhus senast till rapportering av slutlig budget att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Södersjukhuset gällande objekten i västläge Behandlingsbyggnad och Vårdbyggnad samt Ombyggnad av befintliga vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS utfört 19 att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Danderyds sjukhus gällande objekten Ny behandlingsbyggnad och Ombyggnad till vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS utfört 20 att godkänna den nya inriktningen för Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och därmed anse uppdraget LS utfört 21 att uppdra åt landstingsstyrelsen att använda avsatt investeringsbudget 2014 för objektet Teknisk upprustning operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge till objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 22 att uppdra åt landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att inarbeta objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i samband med rapportering av 2015 års budget samt att objektet Teknisk upprustningoperation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utgår 23 att godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB gör en prisjustering i enlighet med hemställan, LS , motsvarande 2,3 procent för år att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 100 miljoner kronor 2013 för objektet Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsberg och Sollentuna sjukhus, LS att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 10 miljoner kronor 2013 för objektet Ombyggnation av Röntgenkliniken Karolinska Huddinge 26 att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 5 miljoner kronor 2013 för objektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus 27 att fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet 28 att fatta utredningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet 29 att fatta genomförandebeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet 30 att uppdra åt trafiknämnden att utreda alternativa finansierings-, lokaliserings- och samarbetsformer med externa parter avseende depåer Styrning 31 att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med LS att fastställa reviderade generella ägardirektiv för Stockholms läns landsting i enlighet med LS

12 att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm Care Aktiebolag, Waxholms Ångfartygs Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med LS att godkänna att bolagsordningar för Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag, Locum Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag ändras i enlighet med LS att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, LOCUM Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv i enlighet med LS att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämmorna i Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag och Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och, i förekommande fall, specifika ägardirektiv i enlighet med LS att fastställa Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring i reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med ärendet LS att godkänna ny överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring i förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvård- och omsorgsbolag Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring av ägardirektiv för Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS att godkänna förslag till definition av ekonomistyrning inom Stockholms läns landsting 44 att godkänna inriktning till fortsatt arbete med framtagande av en samlad ekonomistyrningsstrategi och därmed anse LS utfört 45 att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra konsekvensändringar av Investeringsstrategin och tillhörande Ansvars- och beslutsordning till följd av beslut i ärendet LS om avskaffande av Fastighets- och Investeringsberedningen Mål och strategier 46 att godkänna förslag till övergripande och nedbrutna mål samt dess indikatorer och anse uppdraget LS utfört

13 Hälso- och sjukvård 47 att uppdra åt styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att självständigt hantera kommande beslut om kostförsörjningen för Nya Karolinska Solna, inom ramen för en budget i balans samt Stockholms läns landstings investeringsstrategi och -plan 48 att uppdra åt styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i budget 2015 och planeringsåren beakta den totala kostnaden för Nya Karolinska 49 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i budget 2015 och planeringsåren beakta den totala kostnaden för vårdavtalet för Nya Karolinska 50 att godkänna inriktningen av verksamhetsinnehåll 2018 för Karolinska Universitetssjukhuset 51 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i samråd med Karolinska Institutet fortsätta processen kring verksamhetsinnehåll och profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska Solna 52 att med ändring av tidigare beskriven inriktning besluta att N-kvarteret ska användas till vårdstödjande verksamheter samt FoUU-verksamheter vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna Hälso- och sjukvård Framtidsplan andra steget 53 att utifrån de målbilder och strategier i Framtidsplan för hälso- och sjukvården som beslutades 2011 fastställa de utgångspunkter som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att anpassa och utveckla vårdavtal, uppföljning, ersättningsmodeller och beskrivningssystem för att stödja inriktningen på utvecklingen i enlighet med styrning i nätverkssjukvården i enlighet med LS att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård samordna arbetet med att skapa förutsättningar för informationsutbyte, kvalitetsuppföljning och forskningssamverkan som stödjer nätverkssjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att arbeta vidare med de utvecklingsområden för ökad effektivitet som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna förslag till vårdinnehåll och profiler för respektive akutsjukhus som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningarna för ett utökat uppdrag för husläkarverksamheterna som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna inriktning på lokalisering av cancersjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Kl 14.30-15.00. Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28.

Kl 14.30-15.00. Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28. PROTOKOLL Kl 14.30-15.00 14 4 Nr 3/2015 25-29 s extrainsa sammanträde den 16 februari 2015 Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28. Den $0 fdof> 2-0/6* vad gäller protokollet

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer