Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1."

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf Inledning, närvaro och beslutsförhet Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat. Ordföranden konstaterade att 129 ledamöter var närvarande och 20 ledamöter var frånvarande. Närvaroförteckning enligt bilaga A. Ordföranden frågade om fullmäktige kunde godkänna att Agneta Marmestrand Ruud kunde tjänstgöra som extra sekreterare vid dagens möte och vid morgondagens möte. Fullmäktige godkände ordförandens förslag. 99 Kungörelse och annonsering Inleddes kl och avslutades kl Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 30 maj 2013 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen. Föredragningslistan infördes den 4 juni 2013 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslista anslogs den 5 juni 2013 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 100 Justering Inleddes kl och avslutades kl Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast onsdagen den 19 juni 2013.

2 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets NO efter Monica Lindgren (S) inkalla Ing-Marie Elfström (S) och till ny ersättare efter Elfström utse Roland Ahl (S), till ny ledamot i valkrets 1 efter Ylva Nork (V) inkalla Åsa Brunius (V) och till ny ersättare i valkretsarna 1-6 efter Brunius utse Daniel Blomgren (V), till ny ersättare i valkrets NV efter Flora Villalobos Castillo (S) utse Tarja Joki Aiga (S) samt till ny ersättare i valkretsarna N och NV efter Maria Kedvall (V) utse Gilda Cordova (V) LS , 0408, 0469, Inleddes kl och avslutades kl Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna. 102 Revisionsberättelse över Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorgs verksamhet för år 2012 samt ansvarsprövning (förslag 41) LS Inleddes kl och avslutades kl Ordföranden informerade om kommunallagens jävsregler samt de regler för ansvarsprövning som gäller. BESLUT Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg för verksamheten Det antecknades att landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Jan Olov Sundström samt Håkan Jonsson inte deltog i behandlingen och beslutet gällande ansvarsprövning. 103 Mål och budget för år 2014 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren , Framtidsplanen andra steget konkretisering av det fortsatta arbetet, Fortsatt hantering av måltidsförsörjning på Nya Karolinska Solna, Ändring av styrdokument avseende sjukvård och omsorg i Norrtälje, Översyn av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och delegationsordning med anledning av lagändringar, Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna, Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, Motion 2009:26 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsting och demokratiutskott, Motion 2011:34 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att skapa ett samlat regionalt beslutsfattande för att lösa trafikinfarkten, bostadsbristen och klimatfrågans utmaningar, Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Medicinaren 5 i Huddinge kommun, Ändring av kategoritillhörighet för fastigheten Söderbymalm 3:401, Handens sjukhus i Haninge kommun samt Prisjustering av Folktandvårdens prislista 2014 (förslag 42) LS , , , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl

3 Ordföranden informerade om villkoren för tjänstgöringen under behandlingen av budgetärendet, att byte av tjänstgörande endast fick ske mellan de olika debattblocken efter beslut av ordföranden samt att växeltjänstgöring endast fick förekomma vid eventuell jävsituation. Fullmäktige godkände även att överläggningarna skulle ske utifrån den frivilliga överenskommelse som slutits mellan partierna. Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att ärendet skulle behandlas enligt följande. Inledning med allmänpolitiskdebatt om ärendet i dess helhet. Därefter med följande uppdelning. (1) Trafiknämnden (inkl. AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänst) (2) Tillväxt, regional utveckling och miljö (3) Kulturnämnden (4) Revisorskollegiet (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl. sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, Patientnämnden och tandvård) (6) Framtidens hälso- och sjukvård (7) Produktion och personal (8) Landstingsstyrelsen, övrigt (inkl. investeringsfrågor och fastighetsfrågor m.m.) Avslutning Allmänpolitisk debatt Inleddes kl och avslutades kl Anf I debatten yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Helene Hellmark Knutsson, Yvonne Blombäck och Birgitta Rydberg, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Stig Nyman, Gustav Hemming, Charlotte Broberg och Dag Larsson, Tomas Eriksson, landstingsrådet Anna Starbrink, Birgitta Sevefjord, Kristoffer Tamsons, landstingsrådet Erika Ullberg, Helene Öberg, Thomas Magnusson, Anders Lönnberg, Lennart Rohdin samt Annika Hjelm. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Trafiknämnden (inkl. AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänst) Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm, Erika Ullberg och Yvonne Blombäck, Gunilla Roxby Cromvall, Michael Stjernström, Stella Fare, Bosse Andersson, Kristoffer Tamsons, Nanna Wikholm, Vivianne Gunnarsson, Lennart Adell Kind, Anna Sehlin, Karl Henriksson, Lars Carlsson, Carl Grufman, Catarina Agrell, Annika Hjelm, Margaretha Herthelius, Pia Ortiz-Venegas, Jan Olov Sundström, Rolf Lindell, Lennart Kalderén, Conny Fogelström, Cecilia Löfgreen, Curre Hansson, Harry Bouveng, Leif Gripestam, Jan Holmberg, Paul Lindquist, Lennart Rohdin, Hans Lindqvist samt Sverre Launy.

4 YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och taxor framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Tillväxt, regional utveckling och miljö Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Charlotte Broberg, Nanna Wikholm, landstingsrådet Gustav Hemming, Tomas Eriksson, Lennart Adell Kind, Sverre Launy, Karl Henriksson, Johan Sjölander, Lars-Erik Salminen, Cecilia Obermüller, Hasan Dölek, Mikael Freimuth samt Thomas Magnusson. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 4) bifall till landstingsstyrelsens förslag

5 ) bifall till S-ledamöternas förslag 6) bifall till MP-ledamöternas förslag 7) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Sist under detta avsnitt behandlades Motion 2011:34 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att skapa ett samlat regionalt beslutsfattande för att lösa trafikinfarkten, bostadsbristen och klimatfrågans utmaningar YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till S-, MP- och V-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motion 2011:34 besvarad. RESERVATION S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Kulturnämnden Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Starbrink, Gizela Sladic, Rickard Wessman, Tomas Melin, Birgitta Sevefjord, Monica Karlsson, Bosse Andersson, Rasmus Törnblom, Robert Johansson, Ann-Sofi Matthiesen samt Annica Lidström. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till V-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) avslag respektive bifall till yrkandet ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställt säryrkande samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 3) bifall till landstingsstyrelsens förslag

6 ) bifall till S-ledamöternas förslag 5) bifall till MP-ledamöternas förslag 6) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Revisorskollegiet Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig Thomas Magnusson och Veera Jokirinne. YRKANDEN 1) bifall med instämmande av M-, FP-, KD-, C-, S-, MP- och V-ledamöterna till revisionens budgetberednings förslag på sätt som framgår av bilaga 1 Fullmäktige beslutade bifalla revisionens budgetberednings förslag. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Sammanträdesdagen avslutades kl Sammanträdet den 12 juni 2013 inleddes kl varvid ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande. Närvaroförteckning enligt bilaga B. Ordföranden informerade sedan om villkoren för tjänstgöringen under behandlingen av budgetärendet, att byte av tjänstgörande endast fick ske mellan de olika debattblocken efter beslut av ordföranden samt att växeltjänstgöring endast fick förekomma vid eventuell jävsituation. Fullmäktige godkände även att överläggningarna skulle ske utifrån den frivilliga överenskommelse som slutits mellan partierna. Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, Patientnämnden samt tandvård) Inleddes kl och avslutades kl. 15:55. Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt, Dag Larsson och Håkan Jörnehed, Catrin Mattsson, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Helene Öberg, landstingsråden Stig Nyman och Lars Joakim Lundquist, Johan Sjölander, Tomas Eriksson, Sara Svanström, Michel Silvestri, Åsa Brunius, Margaretha Åkerberg, Stefan Bergström, Marie Ljungberg Schött, Tove Sander, Gunilla Helmerson, Marie-Helena Fjällås, Catharina Ekeståhl, Lars Tunberg, Catharina Wahlgren, Aram El Khoury, Anders Lönnberg, Shadi Larsson, Ninos Maraha, Kerstin Pettersson, Lotta Lindblad Söderman, Petra Larsson, Gunilla Bhur, Erik Langby, Mikael Sundesten, Anne-Marie Larsson, Barbro Nordgren, Daniel Blomgren, Pia Helleday, Kristina Söderlund, Olle Reichenberg, Christina Enocson Mårtensson, Tina Teljstedt samt landstingsrådet Torbjörn Rosdahl.

7 YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och patientavgifter samt andra avgifter framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Framtidens hälso- och sjukvård Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt, Helene Hellmark Knutsson, Håkan Jörnehed och Stig Nyman, Helene Öberg, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Catrin Mattsson, landstingsråden Charlotte Broberg, Dag Larsson, Torbjörn Rosdahl och Anna Starbrink, Kerstin Pettersson, Margaretha Åkerberg, Hans Lindqvist, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Lars Dahlberg, Michel Silvestri, Catharina Wahlgren, Anders Lönnberg, Thomas Magnusson samt Lennart Rohdin. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till V-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till S-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall med instämmande av Lennart Rohdin till V-ledamöternas avslagsyrkande på att-sats nr 61 i landstingsstyrelsens förslag 4) avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1.

8 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag 9) bifall till av MP-ledamöterna vid sammanträdet framlagt tilläggsförslag, som framgår av bilaga 2 Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Produktion och personal Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Starbrink, Lars Dahlberg, Annika Sandström, Helene Öberg, Karl Henriksson, Hans Lindqvist, Paul Lindquist, Johan Sjölander, Michel Silvestri, Kerstin Pettersson samt Natasha Ringblom. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.

9 RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske. Landstingsstyrelsen (investeringsfrågor, fastighetsfrågor, oförutsedda utgifter till LS:s förfogande m.m.) Inleddes kl och avslutades kl Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Dag Larsson och Håkan Jörnehed, Lars Dahlberg, landstingsråden Gustav Hemming, Yvonne Blombäck, Birgitta Rydberg och Stig Nyman, Anders Lönnberg samt Michel Silvestri. Ordföranden tog först upp Motion 2009:26 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsting och demokratiutskott till behandling YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag med instämmande av S- och V-ledamöterna 2) bifall till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens, S- och V-ledamöternas förslag att anse motion 2009:26 besvarad. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. Sedan togs framställda säryrkanden upp till behandling YRKANDEN 1) bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) bifall med instämmande av V-ledamöterna till S-ledamöternas avslagsyrkande på attsatserna nr 38, 39, 40, 41 och 42 i landstingsstyrelsens förslag 5) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och investeringar framgår av bilaga 1. Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 6) bifall till landstingsstyrelsens förslag 7) bifall till S-ledamöternas förslag 8) bifall till MP-ledamöternas förslag

10 ) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna. Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag samt enligt revisionens budgetberednings förslag Övergripande 1 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2014 samt flerårsberäkningar för åren att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och planer för åren att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktningsnivåer för planåren att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2014 till 12,10 kronor per skattekrona 5 att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2014 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag 6 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år att godkänna förslag till tidplan för budgetprocess 2015 samt tillhörande direktiv 8 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut, medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 9 att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget 10 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger 11 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 4 oktober 2013 överlämna behandlad slutlig budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 12 att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 3 december 2013 Ekonomiska förutsättningar 13 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till inriktningsbeslut avseende Tunnelbana till Nacka 14 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Färdtjänstsystem 15 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Fordonsdator Buss-PC

11 att uppdra åt Locum AB inkomma med erforderliga underlag avseende objekten Allmänpsykiatri enkelrum vid Danderyds sjukhus samt Allmänpsykiatri enkelrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge senast till rapportering av slutlig budget att uppdra åt landstingsstyrelsen inkomma med erforderliga underlag och förslag till beslut avseende objektet Utveckla Astrid Lindgrens Barnsjukhus senast till rapportering av slutlig budget att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Södersjukhuset gällande objekten i västläge Behandlingsbyggnad och Vårdbyggnad samt Ombyggnad av befintliga vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS utfört 19 att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Danderyds sjukhus gällande objekten Ny behandlingsbyggnad och Ombyggnad till vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS utfört 20 att godkänna den nya inriktningen för Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och därmed anse uppdraget LS utfört 21 att uppdra åt landstingsstyrelsen att använda avsatt investeringsbudget 2014 för objektet Teknisk upprustning operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge till objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 22 att uppdra åt landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att inarbeta objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i samband med rapportering av 2015 års budget samt att objektet Teknisk upprustningoperation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utgår 23 att godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB gör en prisjustering i enlighet med hemställan, LS , motsvarande 2,3 procent för år att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 100 miljoner kronor 2013 för objektet Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsberg och Sollentuna sjukhus, LS att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 10 miljoner kronor 2013 för objektet Ombyggnation av Röntgenkliniken Karolinska Huddinge 26 att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 5 miljoner kronor 2013 för objektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus 27 att fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet 28 att fatta utredningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet 29 att fatta genomförandebeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet 30 att uppdra åt trafiknämnden att utreda alternativa finansierings-, lokaliserings- och samarbetsformer med externa parter avseende depåer Styrning 31 att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med LS att fastställa reviderade generella ägardirektiv för Stockholms läns landsting i enlighet med LS

12 att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm Care Aktiebolag, Waxholms Ångfartygs Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med LS att godkänna att bolagsordningar för Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag, Locum Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag ändras i enlighet med LS att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, LOCUM Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv i enlighet med LS att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämmorna i Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag och Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och, i förekommande fall, specifika ägardirektiv i enlighet med LS att fastställa Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring i reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med ärendet LS att godkänna ny överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring i förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvård- och omsorgsbolag Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring av ägardirektiv för Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS att godkänna förslag till definition av ekonomistyrning inom Stockholms läns landsting 44 att godkänna inriktning till fortsatt arbete med framtagande av en samlad ekonomistyrningsstrategi och därmed anse LS utfört 45 att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra konsekvensändringar av Investeringsstrategin och tillhörande Ansvars- och beslutsordning till följd av beslut i ärendet LS om avskaffande av Fastighets- och Investeringsberedningen Mål och strategier 46 att godkänna förslag till övergripande och nedbrutna mål samt dess indikatorer och anse uppdraget LS utfört

13 Hälso- och sjukvård 47 att uppdra åt styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att självständigt hantera kommande beslut om kostförsörjningen för Nya Karolinska Solna, inom ramen för en budget i balans samt Stockholms läns landstings investeringsstrategi och -plan 48 att uppdra åt styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i budget 2015 och planeringsåren beakta den totala kostnaden för Nya Karolinska 49 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i budget 2015 och planeringsåren beakta den totala kostnaden för vårdavtalet för Nya Karolinska 50 att godkänna inriktningen av verksamhetsinnehåll 2018 för Karolinska Universitetssjukhuset 51 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i samråd med Karolinska Institutet fortsätta processen kring verksamhetsinnehåll och profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska Solna 52 att med ändring av tidigare beskriven inriktning besluta att N-kvarteret ska användas till vårdstödjande verksamheter samt FoUU-verksamheter vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna Hälso- och sjukvård Framtidsplan andra steget 53 att utifrån de målbilder och strategier i Framtidsplan för hälso- och sjukvården som beslutades 2011 fastställa de utgångspunkter som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att anpassa och utveckla vårdavtal, uppföljning, ersättningsmodeller och beskrivningssystem för att stödja inriktningen på utvecklingen i enlighet med styrning i nätverkssjukvården i enlighet med LS att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård samordna arbetet med att skapa förutsättningar för informationsutbyte, kvalitetsuppföljning och forskningssamverkan som stödjer nätverkssjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att arbeta vidare med de utvecklingsområden för ökad effektivitet som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna förslag till vårdinnehåll och profiler för respektive akutsjukhus som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningarna för ett utökat uppdrag för husläkarverksamheterna som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna inriktning på lokalisering av cancersjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Landstingsstyrelsen 1 (12) LS 1304-0527 LS 1104-0575 LS 1212-1660 LS 1302-0197 LS 1304-0528 LS 1303-0431 LS 1208-1025 Förslag till Mål och budget

Läs mer

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 5/2013 99-109 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Datum för justering: 2013-05-28 Datum för justering av 108 Datum för anslag av 108 Datum för anslag: 2013-05-29 Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Miljöpartiet de gröna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta:

Miljöpartiet de gröna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta: LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT 2013-05-21 LS 1301-0040 LS 1304-0527 LS 1104-0575 LS 1212-1660 LS 1302-0197 LS 1304-0528 LS 1303-0431 LS 0910-0862 LS 1111-1504 LS 1303-0436

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 87-97 Landstingsfullmäktige 2012-06-12--13 Justerat onsdagen den 20 juni 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 87 Inledning, närvaro och beslutsförhet Inleddes kl. 09.32 och avslutades

Läs mer

FÖRSLAG 2015:15 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:15 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2015:15 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 16 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-03 40 Anmälan

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 101 ledamöter var närvarande och 48 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 101 ledamöter var närvarande och 48 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 34-54 Landstingsfullmäktige 2014-03-18 Justerat tisdag den 1 april 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 34 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (7) 111-115 Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum Torsdagen den 20 augusti 2015 Tid 09.00 09.35 Plats Gjörwellsalen, Landstingshuset Ledamöter (FP) Anna Starbrink Ordförande (M) Marie Ljungberg

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.30 37-42 Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 24 september 2015 Datum för justering 42 22 september 2015 Plats Landstingshuset,

Läs mer

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 7/2013 136 164 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.15 Datum för justering: 2013-09-16 Datum för justering av 147: Datum för anslag av 147 : Datum för anslag: 2013-09-17 Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Ki 10.00-10.45 27-33 Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 11 maj 2016 Torbjörn Rosdahl Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Kl Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Kl Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2012 1-18 Sammanträdesdag 2012-01-24 Kl 10.00 10.05 Datum för justering: 2012-02-07 Datum för justering av 9-11: 2012-01-24 Datum för anslag av 9-11: 2012-01-24 Datum för

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/2017 Kl 10.00-11.20 1-11 Sammanträde med styrelsen för landstingshuset i Stockholm AB Datum för justering: 8 februari 2017 Irene Svenomus Plats Skärgårdssalen

Läs mer

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Landstingsrådsberedningen 1 (10) Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Besvarande av interpellationer

Besvarande av interpellationer Landstingsfullmäktige Dag: Tisdag den 13 september 2016 Tid: Klockan 10.00 Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3, Stockholm Ingång C (baksidan) Ledamot som har förhinder anmäler detta till

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.00 32-38 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: 2017-09-01 Paul Lindquist Plats Rolf Lindel Mälarsalen,

Läs mer

Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 170-207 Landstingsfullmäktige 2013-12-03 Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 170 Inledning

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

Ledamöter i landstingsfullmäktige. Andra upplagan

Ledamöter i landstingsfullmäktige. Andra upplagan Ledamöter i landstingsfullmäktige 2011 2014 Andra upplagan Så här sitter landstingets ledamöter i landstingssalen 149. Inger Linge (M) 148. Kahin Ahmed (M) 147. Jane Gustavsson (M) 146. Lena Kanström (M)

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kl 09.50-09.55 89-90 i Extra sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 2017-11-14 rene Svenonius Plats Jens Sjöström Gjörwellsalen, Landstingshuset

Läs mer

Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.

Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag. Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2012-05-22 Datum för justering: 2012-05-29 Datum för anslag: 2012-05-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1-33 Landstingsfullmäktige 2014-02-18 Justerat tisdag den 4 mars 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden

Läs mer

Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012.

Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012. PROTOKOLL 178-216 Landstingsfullmäktige 2012-12-04 Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012. Inger Linge

Läs mer

Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande 169 och 171, i övrigt tisdagen den 26 oktober Inger Linge Conny Andersson John Glas

Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande 169 och 171, i övrigt tisdagen den 26 oktober Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL 163-179 Landstingsfullmäktige 2010-10-12 Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande 169 och 171, i övrigt tisdagen den 26 oktober 2010 Inger Linge Conny Andersson John Glas 163 Inledning Ordföranden

Läs mer

A Stockholms läns landsting

A Stockholms läns landsting A Stockholms läns landsting Kl 10.00-11.30 18-26 i Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 2016-04-22 Torbjörn Rosdahl Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting

Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-11 LS 1402-0225 Landstingsstyrelsen Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns

Läs mer

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1530 Landstingsstyrelse: Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 98-145 Landstingsfullmäktige 2012-09-18 Justerat tisdagen den 2 oktober 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 98 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 98-145 Landstingsfullmäktige 2012-09-18 Justerat tisdagen den 2 oktober 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 98 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 107-141 Landstingsfullmäktige 2013-09-17 Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 107 Inledning och

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden.

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Valberedningen PROTOKOLL 1 (6) 2011-12-06 Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Val sgrupp III för tiden 6 december 2011 31

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 114 ledamöter var närvarande och 35 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 114 ledamöter var närvarande och 35 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 157-174 Landstingsfullmäktige 2011-10-11 Justerat tisdagen den 25 oktober 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 157 Inledning och justering m. m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 09:00-11.30 51-63 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: Plats Mälarsalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Paul

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-02 Kl 10.00-12.00 LS 2015-0165 13-17 i Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Plats Skärgårdssalen, landstingshuset

Läs mer

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2013 165-194 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.55 Datum för justering: 2013-10-21 Datum för justering av : 174-175 Datum för anslag av : 174-175 Datum för anslag: 2013-10-22 Torbjörn

Läs mer

Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande

Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande 2015-02-03 1 (6) Sammanträde med Patientnämnden Dag: 2015-02-03 Tid: 14.30 16.30 Plats: Hantverkargatan 45, Landstingshuset Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande Eleonor Eriksson (S) Vice ordf Pia Helleday

Läs mer

Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september

Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september Bilaga 10 Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 oktober 2008 Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september Föredragande landstingsråd: Christer G

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-06-09 Justerat tisdagen den 23 juni 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordförandena delade före sammanträdet, utan rangordning av mottagarna, ut landstingets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (290) Landstingsfullmäktige 2015-06-16--17 107-116 Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 107 Inledning,

Läs mer

Ansvars- och beslutsordning

Ansvars- och beslutsordning 0 Ansvars- och beslutsordning Investeringsstrategin Reviderad 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 2. Definition av investeringsbegrepp...

Läs mer

Justerat tisdagen den 14 maj beträffande 86 och 95, i övrigt tisdagen den 28 maj 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 14 maj beträffande 86 och 95, i övrigt tisdagen den 28 maj 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 62-97 Landstingsfullmäktige 2013-05-14 Justerat tisdagen den 14 maj beträffande 86 och 95, i övrigt tisdagen den 28 maj 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 62 Inledning och justering

Läs mer

Landstingsstyrelsen kallas till sammanträde

Landstingsstyrelsen kallas till sammanträde 1 (5) kallas till sammanträde Datum Tisdagen den 30 augusti 2016 Tid 10.00 Plats Gjörwellsalen, Landstingshuset Förhinder meddelas till Annika Sabel eller Anne-Christine Dahlgren e-post: annika.sabel@sll.se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391

ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391 interp datum sida 1 ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391 Anmälan Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. 0217 3 den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets

Läs mer

Justerat tisdag den 17 mars beträffande 59, i övrigt tisdag den 31 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 mars beträffande 59, i övrigt tisdag den 31 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (94) Landstingsfullmäktige 2015-03-17 42-74 Justerat tisdag den 17 mars beträffande 59, i övrigt tisdag den 31 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 42 Inledning och justering

Läs mer

locum. JJll: I Övriga anmälningar Ärende ÄRENDE 18 ANMÄLAN 1(2) Diarienummer LOC Styrelsen för Locum AB

locum. JJll: I Övriga anmälningar Ärende ÄRENDE 18 ANMÄLAN 1(2) Diarienummer LOC Styrelsen för Locum AB 12016-11-24 - ÄRENDE 18 ANMÄLAN locum. VÄRDEN FÖR 1(2) Diarienummer 2016-11-22 VÄRDEN VD stab Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas LOC 1601-0329 Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0453 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 00006 Landstingsstyrelsen! Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (6) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.00 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) (S) Jessica Ericsson Adriana

Läs mer

Besvarande av interpellationer

Besvarande av interpellationer Landstingsfullmäktige Dag: Tisdag den 14 februari 2017 Tid: Klockan 10.00 Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3, Stockholm Ingång C (baksidan) Ledamot som har förhinder anmäler detta till

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

1 (5) Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

1 (5) Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta FÖRSLAG TILL BESLUT 2008-11-04 1 (5) LS 0805-0479, 0709-0936, 0802-0153, 0802-0155, 0803-0258, 0803-0261, 0803-0266 Landstingsstyrelsen Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren

Läs mer

Ej närvarande Ersättare Harry Bouveng (M) Tjänstemän Maria Englund Lena Halvardsson Rensfelt Agneta Marmestrand

Ej närvarande Ersättare Harry Bouveng (M) Tjänstemän Maria Englund Lena Halvardsson Rensfelt Agneta Marmestrand Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli Sammanträde med landstingsstyrelsens produktionsutskott Datum 2012-10-02 Tid Plats 9.15-11.00 Mälarsalen Närvarande

Läs mer

Justerat den 18 april vad gäller 126 och i övrigt den 2 maj 2006.

Justerat den 18 april vad gäller 126 och i övrigt den 2 maj 2006. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 4/2006 109-141 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.20 Justerat den 18 april vad gäller 126 och i övrigt den 2 maj 2006. Ingela Nylund Watz Dag Larsson Chris Heister Närvarande Ordföranden

Läs mer

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation FÖRSLAG 2014:78 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2014 22 Sammanträdesdag 2014-11-04

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045

Läs mer

Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1306-0896 Landstingsstyrelsen' LANDSTINGSSTYRELMI 1H2-04 0002 1 - Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Justerat tisdagen den 6 maj beträffande 78 och 82, i övrigt tisdagen den 20 maj Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 6 maj beträffande 78 och 82, i övrigt tisdagen den 20 maj Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 55-84 Landstingsfullmäktige 2014-05-06 Justerat tisdagen den 6 maj beträffande 78 och 82, i övrigt tisdagen den 20 maj 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 55 Inledning och justering

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter

Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-12-18 LS 1302-0273 LANDSTINGSSTYRELSEN 14-02- 0 4 0 0 0 1 9 Landstingsstyrelsen Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.30-11.00 19-25 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 24 februari 2017 Närvarande ledamöter Irene Svenonius (M), ordförande Kristoffer

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2002 185-204 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Justerat den 5 oktober 2002. Ralph Lédel Elwe Nilsson Ingela Nylund Watz Närvarande Ordföranden Lédel, Ralph (m) 1:e vice ordföranden

Läs mer

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-14 LS 1311-1437 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 4 9 * Landstingsstyrelsen Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kristedemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de Gröna. Blockindelning samt tidsfördelning angivet i minuter per block:

Kristedemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de Gröna. Blockindelning samt tidsfördelning angivet i minuter per block: 2003-11-14 1 Överenskommelse om debattregler under budgetmötet 25 26 november 2003 Partierna har kommit överens om nedanstående blockindelning, debattregler m.m., vilket härmed bekräftas: Socialdemokraterna

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Avsändare Ärende LOC-nr

Avsändare Ärende LOC-nr locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 18 VÄR DEN FÖR VÄRDEN ANMÄLAN 1 (1) 2015-09-14 LOC 1501-0239 Styrelsen för Locum AB Övriga anmälningar Ärende I det här ärendet anmäls för kännedom övriga ärenden som inkommit

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Programberedning 4-2014-10-15 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Datum 2014-10-15 Tid 14.30 16.20 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) (KD) (M) (FP) (S)

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2015 LS 2015-0165 Forskningsberedningen 2015-01-29 1-11 Kl 10.00 12.00 i Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Peter Carpelan

Läs mer

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 65-74 2010-12-08 Justerat 2010-12-20 Erik Langby Anna Kettner Anslaget 2011-01-10 Närvarande Ordförande Erik Langby (m) 1:e vice ordförande Stella Fare (fp) 2:e vice ordförande Anna Kettner (s) Ledamöterna

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning FÖRSLAG 2016:48 LS 2016-0863 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning 56 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:14 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ersättning till landstingets förtroendevalda för biloch Stockholms läns landsting 22 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 Tisdagen

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 87 ledamöter var närvarande och 62 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 87 ledamöter var närvarande och 62 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 85-120 Landstingsfullmäktige 2014-06-10 Justerat tisdagen den 24 juni 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 85 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den december , Mål och budget för år 2015 och plan för åren mm

Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den december , Mål och budget för år 2015 och plan för åren mm Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0042 Landstingsstyrelsen Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 16-17 december 2014 178, Mål och

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Gunilla Helmerson Mikael Sundesten Inger Strömbom

Gunilla Helmerson Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 136-147 Landstingsfullmäktige 2014-11-11 Justerat tisdagen den 11 november 2014 Gunilla Helmerson Mikael Sundesten Inger Strömbom 136 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer