Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T"

Transkript

1 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006

2 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete i affärsutveckling och medieteknik om 20 poäng vid Programmet för kemiteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2006 Handledare på CSC var Mona Eriksson Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2006:122 ISRN-KTH/CSC/E--06/122--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Sammanfattning Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet? En kvalitativ studie avseende affärsutveckling av personalrestauranger har gjorts för att på ett övergripande sätt få fram vad som påverkar personalrestaurangens lönsamhet. Syftet har varit att med hjälp av gästernas åsikter, värderingar och attityder få en genomgående inblick för personalrestaurangens dilemman och svårigheter, men även utifrån dessa söka möjligheter i hur rörelsen kan affärsutvecklas och hur den bör marknadsföras på ett optimalt sätt. Fokusgrupper har använts som kvalitativ metod och resultaten har tolkats och analyserats. Teorierna som har tagits i beaktande är framförallt de allmänna om service management, men också mer i detalj ur viss litteratur om konsumentbeteende så som t ex lojalitetsmarknadsföring. Diskussioner har förts kring begreppet falsk lojalitet, något som för övrigt är utmärkande för just personalrestauranger. Resultaten visar stora tecken på likheter inom ramen för service management. Rapportens tydligaste resultat visar att det råder en form av utmattningssymptom hos gäster som konsumerar, troligen falskt lojalt, gentemot personalrestaurangen under en längre tid. Dessa gäster uppvisar klara tendenser till lägre kundnöjdhet. Andra resultat är att det enligt gästerna finns en stor marknad och efterfrågan på mer hälsosam kost. För att komma till rätta med denna problematik föreslår utredaren att kännbar marknadsföring i form av event marketing och kampanjer inifrån personalrestaurangen är rätt sorts strategi för restaurangföretag som börjar vissa tecken på dålig lönsamhet. Det bakomliggande syftet är att skapa evenemang och kampanjer som genererar positiv Word of mouth och som därmed renderar högre intäkter och därmed ökar personalrestaurangens ekonomiska förutsättningar. Nyckelord: Personalrestauranger, Service management, tjänstemarknadsföring, falsk lojalitet, Word of mouth, fokusgrupper, hälsosam kost, event marketing.

4 Abstract Business Development on Lunch Restaurants Dilemma or Opportunity? A qualitative study has been done concerning lunch restaurants. The aim of the study has been to get an overall picture of the dilemmas and difficulties the restaurants are struggling against. Other focus issues are how business can be developed and how it can be growth. Focus groups have been used as a qualitative method and the results have been interpreted and analyzed. The theories concerned are above all general theories of Service Management, as well as more detailed ones as theories of brand loyalty. Discussions have been mentioned especially for false brand loyalty, which is significant for lunch restaurants. The results show large similarities compared to existing theories in the area of service management. The most obvious result in the study shows that guests feel bored and nonstimulated when consuming in the restaurant for a longer while. These guests show a significant lower customer satisfaction than others. Other important results are for example that there is a higher demand for healthy lunch than ever before. To solve these dilemmas the author suggests a marketing strategy based on tangible marketing such as event marketing. The idea is to communicate from the restaurant and out. The aim of such a strategy is to create positive Word of mouth, which in turn will affect sales and overall satisfaction towards customers. Key words: Lunch restaurant, Service management, False loyalty, Word of mouth, focus groups, healthy food, event marketing.

5 Förord Jag vill tacka alla de vänliga människor som har hjälp mig på denna resa. Först och främst min handledare Mona Eriksson på medieteknik, KTH. Utan dig hade jag inte fixat denna uppgift. Stort tack! Ytterligare ett tack riktas också Fredrik Lange på Handelshögskolan i Stockholm. Du tog några timmar av din fullspäckade kalender för att hjälpa mig med förarbetet och intervjufrågorna.

6 Innehållsförteckning 1. Inledning Introduktion Kommunikation Servicebegreppet Uppdragsgivare Syfte Problemformulering Avgränsningar Rapportens mål och bidrag Kategorisering Förstudie Datainsamling Ansats Kvalitativ eller kvantitativ metod Val av kvalitativ metod Fokusgrupper Urval och rekrytering Genomförande Intervjuguide Stimulimaterial Utvärdering Validitet Reliabilitet Källkritik Teoretisk referensram Tidigare forskning Vad är en tjänst egentligen? Är en lunch en tjänst eller en produkt? Marknadsföring i tjänsteföretag Determinanter för tjänstekvalitet Deltidsmarknadsförare Kärnservice och kringservice Konsumentbeteende Involvement Variety Seeking beteende Lojalitet Segmentering av lunchtyper Arbetsmyran Lunchnjutaren Matlådan Skrivbordsätaren Hemmaluncharen... 24

7 3.6 Word of mouth Empiri Viktiga egenskaper på en personalrestaurang God mat Tradition och Variation Den optimala restaurangen Vanor och beteendemönster Marknadsföring av restauranger Attityder till marknadsföring och medieteknik Pris och subvention Hälsoaspekten Medvetna val och efterfrågan på hälsosam mat Trender och önskemål Analys Personalrestaurangens dilemma Ytterligare problem att beakta Hälsosamt är framtiden Marknadsföring, teknisk hjälp och kommunikation Pris och subventioner Diskussion och slutsatser Lösningen på dilemmat? Rätt sorts marknadsföring Word of mouth som kommunikationskanal Personalutveckling och personalrotation Take away, hälsosam mat och nya trender Medieteknikens roll Sammanfattande slutsatser Referenslista Bilaga

8 1. Inledning I detta första kapitel beskrivs bakgrunden till ämnet, det ges också en introduktion med tillhörande diskussion kring begreppen kommunikation och service. Vidare ges bakgrunden till problemet och ett förslag på hur detta skall lösas. En kort diskussion ges till svårigheterna med examensarbetet samt vilket syfte uppgiften har. Dessutom ges ett riktmärke till vilka examensarbetet vänder sig och bidraget till problematiken inom servicemarknadsföringen den kan ge, samt att uppdragsgivaren till rapporten beskrivs. 1.1 Introduktion Tänk dig tanken att det inte längre skulle gå att köpa en tjänst, eller att köpa service. Medge att tanken är svindlande, om än abstrakt, men föreställ dig att så ändå är fallet. Ganska snart inses värdet av tjänster, vi skulle inte klara oss särskilt länge utan servicetjänster. Vem skulle t ex städa, laga och servera mat, leverera varor? Listan kan bli hur lång som helst och varje människa torde inse värdet av alla dessa tjänster det är därför de behövs och de är därför vi konsumerar tjänster och det är därför företag som tillhandahåller tjänster också finns till. Tjänster som till exempel städning eller restaurangverksamhet utger i dag en typisk del av servicesektorn. Från det att världen industrialiserades sedan mitten av artonhundratalet har tjänsterna i samhället blivit allt fler och allt viktigare. I industrialismens begynnelse handlade det först och främst att kunna leverera varor. Det var varor som revolutionerade den tidens människor. Folk fick möjlighet till en bättre tillvaro, allt ifrån bättre boende till bättre kläder och i industrialismens kölvatten kunde vanliga människor köpa allt fler saker. I takt med att denna utveckling skedde växte sedan tjänstesamhället fram istället för att köpa varor, började man att köpa och producera tjänster. För den oinvigde kan det tyckas enkelt och banalt att driva ett tjänsteföretag. Det skall dock nogsamt påpekas att så inte alltid är fallet. Det ställer mycket stora krav på hela personalstyrkan och framförallt ledningen av serviceföretaget. En personalrestaurang illustrerar väl hur komplext och svårt det faktiskt är att leverera bra service. En personalrestaurang skall kunna leverera flera hundra luncher per dagen under en mycket hektisk period, kanske under så kort tid som en timme. Denna produkt skall ha försiggåtts av mycket god planering. Det skall beställas rätt varor i rätt tid, som skall vara av både lagom mängd och klara färskhetskraven. Den skall tillagas och kunna levereras med gott utseende och god smak. Det skall planeras rätt med personal. Vid oförutsedda händelser som t ex att medarbetare blir sjuka eller att något i utrustningen går sönder måste serviceleverantören agera snabbt och korrekt, vilket den vanliga gästen sällan reflekterar över. Det är med andra ord en stor logistikapparat som dagligen skall kunna leverera utan störningar. Krav ställs också på ledarna och cheferna. En bra restaurangchef skall även ha god insikt i planering och managementfrågor och gärna ha grundlig kunskap om såväl företagsekonomi som marknadsföring. Servicearbetare har alltså i många fall ett oförtjänt dåligt rykte och få förstår nog utmaningarna med dessa hårda arbeten. 1

9 Inte sällan hävdas serviceföretagens statusproblem (Normann 1992). Trots utmaningarna och svårigheterna och framförallt den skicklighet det krävs för att driva ett serviceföretag lever de flesta serviceföretag med ett oförtjänt dåligt rykte med en lågstatusstämpel som ibland kan verka omöjlig att tvätta bort. Ett av alla företag som erbjuder tjänster är serviceföretaget ISS Facility Services. Detta företag har varit uppdragsgivare för uppsatsen och uppdraget har bestått i att affärsutveckla ett av företagets affärsområden - personalrestaurangkonceptet Kommunikation Denna rapport belyser hur kommunikation i serviceföretag kan och bör göras. Kan service kommunicera? Definitionerna på kommunikation brukar åskådliggöras genom att en avsändare vill få ut ett budskap. Detta budskap når sedan en mottagare som på något sätt tolkar informationen, antingen rätt som det var tänkt eller gör en egen tolkning av vad avsändaren tänkte (återkoppling). Under kommunikationsbanan kan mottagaren störas av allt det brus som finns runtomkring (Fiske 1990). Kommunikation kan ske verbalt eller skriftligt, formerna för kommunikation är många och tycks bara bli fler. Tekniken har under alla år förändrat kommunikationen hos människor. För bara ett par hundra år sedan kommunicerade människor endast med varandra verbalt i realtid. Därefter följde industrialiseringen och uppfinningar som telegraf och sedermera också telefonen förändrade radikalt och snabbt människors vardag. Idag har vi datorer och nya kommunikationskanaler genom t ex Internet bildas ständigt. Vi lever idag med ett totalt informationsöverflöd och utmaningarna för de som vill kommunicera är mycket stora. Detta examensarbete kommer att behandla marknadskommunikationen mellan gäster och företag. För att kommunicera finns en rad tekniker att tillgå, allt från Internets möjligheter till hur marknadsbudskapen förs ut genom till exempel Word of mouth Servicebegreppet Service är något svårare att definiera. Historiskt sett har service eller tjänster skapats jämte den ekonomiska utvecklingen. Norman (2000) exemplifierar detta genom att människor har gått från det agrikultursamhället över de tekniska innovationers tid till dagens kunskaps och informationssamhälle. Service, eller snarare kvaliteten på service är mycket svår att mäta den mäts i mångt och mycket snarare hur kunden upplever serviceleveransen. Söderlund (2000) beskriver kundnöjdhet som Ett subjektivt tillstånd i kundens huvud. Service är alltså mycket svårt att mäta eller att uppskatta, det kan endast mätas utifrån kundens egna uppfattningar om vad bra service är. Med bra service menas alltså något abstrakt, det går inte att mäta, men vi människor tycks ändå ha en uppfattning om vad bra service innebär. 2

10 1.2 Uppdragsgivare Uppdragsgivare har varit ISS Facility services. Företaget är ett globalt tjänsteföretag med över anställda välden över. Företaget är uppdelat i ett antal verksamhetsområden, där lokalvård (cleaning) är det största. Andra områden är t ex reception, teletjänster (callcenters), vaktmästeri, internservice och catering/personalmatsalar. Företaget har en mer än hundraårig historia och hette från starten Köbenhavns- Fredriksbergs Nattevakt. Sedan slutet av 1980-talet är företaget helt inriktad på outsourcing för olika tjänster, framförallt inom städning och lokalvård, vaktmästeri och andra servicetjänster. 1 I dag är ISS ett globalt företag representerat i 42 länder med en omsättning på över 42 miljarder danska kronor. 2 Den svenska delen av ISS omsatte under 2005 drygt 2 miljarder och hade i genomsnitt drygt 6000 anställda. Under slutet av 2004 uppköpta av den av Investor dominerade investmentbanken EQT. Catering/Restaurangverksamheten är alltså ett av affärsområdena. Verksamheten är uppdelad i Invita måltider som framförallt är inriktad mot grupp- och äldreboende. Det andra konceptet går under varumärket Mat och Människor och är i huvudsak det varumärke som kommuniceras mot statliga och privata företag. I Stockholmsregionen finns fem olika restauranger. Av dessa är tre stycken även öppna för allmänheten Posten (Solna) SIDA (Stockholm) Semko (Kista) De stängda restaurangerna, dvs. de som endast är personalrestauranger är IF (Solna) Polisen (Stockholm) Nordea (Stockholm) Gentemot uppdragsgivaren bestod uppgiften främst i att skriva en marknadsplan som företaget skulle kunna utnyttja för att bygga varumärket och driva försäljningen framåt. 1.3 Syfte Syftet med examensarbetet är att utifrån en grundlig kvalitativ marknadsundersökning undersöka vilka komponenter som det är viktigt att ta hänsyn till vid leverans av 1 Outsourcing i denna bemärkelse menas att företag köper en tjänst av i det här fallet ISS i stället för att själva driva den. 2 (http://www.issworld.com/misc/history/gfx/ summary.pdf ) 3

11 servicetjänster för personalrestaurang. Utifrån denna analys ska sedan en objektiv utredning presenteras där tyngdpunkten ligger i att belysa vad som är praktiskt möjligt för personalrestauranger för att affärsutveckla konceptet och öka omsättningen och på vilket sätt detta skall kommuniceras. Ett underliggande syfte är att skapa en så bra bild som möjligt över problemen för att med utgångspunkt från dem skapa så goda förutsättningar som möjligt för att skapa lönsamma och växande lunchrestauranger. Syftet är också att bidra till forskning inom tjänstemarknadsföringen, samt att förstå hur medieteknik kan användas i sammanhanget. 1.4 Problemformulering Rapporten har en mångfacetterad och bred karaktär. De huvudsakliga frågorna som utreds är dock följande: Vad avgör en personalrestaurangs framgång och hur blir den lönsam på kort och på lång sikt? Att förstå gästernas beteende och vilka mekanismer som styr kundens/gästens val På vilket sätt ska restaurangen affärsutvecklas och marknadsföras och finns det en lämplig strategi som kan appliceras på flera verksamheter? Hur bör marknadskommunikationen gentemot gäster och kunder ske? Kan medieteknik användas för marknadsföringen och i så fall på vilket sätt. I de fall teknologi används, vilken betydelse har den och vilken genomslagskraft kan den ge? 1.5 Avgränsningar Som tidigare nämnts har en kvalitativ metod används som underlag. I många fall i forskning är det önskvärt, eller i vissa fall krav på användning av ytterligare en metod. Ett alternativ hade varit att t ex komplettera med en kvantitativ metod för att på så sätt bättre kunna generalisera resultaten. Utifrån min tidsram ansåg jag det inte möjligt att också genomföra en kvantitativ undersökning. Uppsatsen kommer inte att behandla det praktiskt yrkesmässiga som t ex handhavandet av råvaror, själva tillagningen av maten, smak och konsistens, komposition av menyer etc. Allt detta överlämnas åt restaurangpersonalen. 3 En utgångspunkt i rapporten är också att utgå ifrån sådana restauranger som har ekonomiska problem. 3 Författaren är väl medveten om att matens utseende, karaktär, doft och smak givetvis är centralt i denna rapport. När detta diskuteras ges emellertid endast korta förklaringar och hänvisningar. Tyngdpunkten ligger på marknadsföringen och affärsutveckling snarare än den hantverksmässiga delen av matlagningen. 4

12 1.6 Rapportens mål och bidrag Det grundläggande målet med uppsatsen är att skapa förståelse för problematiken kring service och hur en personalrestaurang måste agera för att vara lönsam på kort och lång sikt. Förhoppningen är att uppsatsen skall betraktas som bra litteratur för restaurangägare som önskar få förståelse för strategiska beslut. Ett mål i sig är också att skapa förståelse för den oerhörda komplexitet som det innebär att driva restaurangverksamhet på ett lönsamt sätt. Uppsatsen mål är också att höja statusen inom tjänstesektorn. Jag hoppas att min studie kan bidra till forskningen inom service management med fokus på att: Många restauranger idag har problem ekonomiska problem och antalet konkurser i restaurangföretag är relativt högt. Många kunder och gäster är idag missnöjda och frustrerade över sin situation. Branschen är kraftigt underdominerade av akademiker. Detta ger att klyftor mellan yrkesgrupperna förblir stora och att restaurangbranschen och servicebranschen statusproblem bara fortsätter. Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att människor äter rätt. Uppsatsen kan på sitt sätt bidra till ett långsiktigt perspektiv inom folkhälsan. 1.7 Kategorisering För att få en bild över hur restauranglandskapet ser ut har följande illustration konstruerats (se figur 1). En enorm mängd restauranger finns på marknaden, men målet är att kategorisera och placera in var personalrestaurangen finns. Marknaden är indelad efter kvälls och lunchrestauranger. Kvällsrestaurangerna är helt förbisedda i denna undersökning. En lunchrestaurang och en personalrestaurang kan betraktas som syskon, medan en typisk kvällsrestaurang och en personalrestaurang snarare är kusiner eller motsvarande. De stora skillnaderna mellan dessa bygger i princip på att personalrestaurangen är mer sluten i sin struktur; gästerna är mer återköpande och restaurangen är mer en del av företaget till skillnad från lunchrestaurangen som på sitt sätt är mer publik. En annan grundläggande skillnad är också att personalrestauranger i regel har antal fler lunchade gäster varje dag. En annan tumregel är att det sällan serveras under etthundra luncher per dag på en personalrestaurang. Ibland kan det röra sig om det mångdubbla, det finns personalrestauranger som serverar uppemot 500 luncher per dag. Däremot finns det fall där lunchrestauranger och personalrestauranger liknar varandra mer. Det finns ett antal exempel på företagsbyar där det inte finns personalrestauranger i 5

13 varje företag, men ett antal lunchrestauranger i närområdet. I dessa fall liknar det mer personalrestauranger även om det i min kategorisering inte är det. Poängen är att inse skillnaderna och likheterna mellan dessa två, de liknar varandra i stora drag, men det finns ändock skillnader som är viktiga att betrakta. Dessa likheter och skillnader är ständigt återkommande löpande i texten. Restauranger Kväll Dag Nattklubb Godtycklig kvällsrestaurang Lyxrestaurang Fast food Lunchrestaurang Personalrestaurang Upplevelse (högtid, teater mm) Nischad restaurang Take away Catering Figur 1. Kategorisering över restauranglandskapet. Källa: Egen framställan. Såväl lunchrestauranger som personalrestauranger kan också vid sidan av kärnverksamheten också ha sidoverksamhet och kringtjänster som till exempel catering och olika former av försäljningsverksamhet som kioskrörelse eller butik, eller som så kallad take away, det vill säga möjlighet att köpa färdiglagad mat direkt i engångslåda. Lunchrestaurang Personalrestaurang Stor eller relativt stor konkurrens i Ofta monopolliknande ställning, mindre närområdet. konkurrens i närområdet. Privata ägare, små eller medelstora Ägarstrukturen är antingen privat företagare restauratörer. eller som del av större serviceorganisation. Måttlig till hög grad av Liten del alkoholförsäljning (förekommer alkoholförsäljning. vid företagsrepresentationer). I regel inga subventioner. Subvention gentemot anställda förekommer. I regel fristående. Drivs i regel som entreprenad. Varierande öppettider, helgöppet Sällan eller aldrig helg- eller kvällsöppet. förekommer. Tabell 1. Utmärkande skillnader mellan lunch- och personalrestaurang. 6

14 2. Metod I detta andra kapitel ges en utförlig beskrivning över metodiken författaren har använt sig av för att förstå och lösa problemet. Metodvalet diskuteras och svar ges till varför en kvalitativ metod valdes. Kapitlet avslutas med en ingående utvärdering kring validitet och reliabilitet. 2.1 Förstudie För att problematisera och närmare förstå ämnet utgick jag från en kort förstudie. I den besökte jag olika lunchrestauranger, dels från uppdragsgivaren, men även en mängd olika i Stockholmsområdet. Där förde jag kortfattade anteckningar över beteenden hos gästerna men även personalens agerande. Klara likheter och skillnader mellan de olika restaurangerna studerades och noterades, likaså menyer och restaurangernas kommunikation och marknadsföring. Syftet med denna korta förstudie var att komma problemen närmare och få en inledande och övergripande bild över hur studien senare skulle läggas upp. Parallellt med denna, studerade jag en kort kurs i vetenskapsmetodik som ligger inom ramen för examensarbetet. En fördjupad litteratursökning gjordes i samband med det. Ett par informella intervjuer hölls, bland annat med Fredrik Lange på Centre for Consumer Marketing på Handelshögskolan i Stockholm. Ur detta föddes senare idén att kategorisera restaurangmarknaden och ur det bättre kunna särskilja på lunchrestaurang och personalrestaurang. 2.2 Datainsamling Insamlingen av data brukar anges i två olika kategorier, primär och sekundär data. (Bell 2000). För kvalitativa metoder hämtas i regel primärdata från t ex intervjuer eller fallstudier. I denna rapport har fokusgrupperna använts som primär datakälla (se separat stycke nedan om fokusgrupper). De sekundärdata som använts är framförallt litteratur i form av vetenskapliga artiklar, läroböcker i framförallt marknadsföring och service management, men även oorganiserade intervjuer med anställda i restaurangerna och på huvudkontoret. En rad andra artiklar, böcker och information över Internet har också bidragit till sekundärdata. 2.3 Ansats Det finns i huvudsak två olika vägar en forskare kan välja vid val av ansats; den deduktiva eller den induktiva (Holme och Solvang 1997). 7

15 Med en deduktiv ansats föreslås forskaren testa en hypotes baserat på befintliga teorier. Denna hypotes testas sedan empirisk för att inhämta mer kunskap om ämnet. Utifrån det testas sedan teorin i verkligheten. En induktiv ansats börjar i stället med att forskaren studerar verkligheten och utifrån det generaliserar och utifrån inhämtad data söker finna en teori. En hybrid mellan dessa två ansatser kallas abduktiv ansats. Detta innebär att forskaren börjar med en induktiv ansats, men omprövar detta för att utifrån inhämtade fakta dra nya slutsatser. (Alvesson & Sköldberg 1994) I mitt fall har jag utgått i huvudsak från en abduktiv ansats. Vid projektets start fanns inte befintliga teorier som jag direkt kunde applicera på mitt problem. När sedan empirin var gjord upptäckte jag efter forskningsprojektets gång att empirin i mångt och mycket påminde om befintliga teorier, men att något saknades för att beskriva min frågeställning. Efter anpassningar av såväl teori och empiri upptäcktes att examensarbetet hade följt en klar linje inom ramen för abduktiv ansats. 2.4 Kvalitativ eller kvantitativ metod Oavsett vilken metod forskaren väljer, bör denne vara på det klara med att varje metod har sina för och nackdelar (Wibeck 2003), Bell (2000). Den metod forskaren väljer, är beroende av vilken typ av information forskaren avser få ut. Något tillspetsat kan detta enklare förklaras av att i fallet med en kvalitativ metod är forskaren mer intresserad att se helheten och förståelse för ett ämne, medan för en kvantitativ metod handlar det snarare om att bevisa något eller att säkerställa en hypotes (Bell 2000). Enligt Holme och Solvang (1997) finns det i huvudsak två olika metoder att använda sig av vid empirisk forskning kvalitativ eller kvantitativ. Den kvalitativa bygger i mångt och mycket på ord, medan den kvantitativa istället är inriktad på statistik och siffror. Metoderna kan användas var för sig eller i kombination, men det senare alternativet kan bli mycket tidskrävande. Vilken metod som är att föredra har inget givet svar. Cantzler (1991) menar att en kvalitativ metod är att föredra när forskaren söker svar på frågorna var och hur. Bell (2000) menar att den ena metoden inte behöver utesluta den andra, de kan med andra ord komplettera varandra, men när en metod väl är vald, måste forskaren tänka på att vara konsekvent gentemot metoden. Bell (2000) menar att forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld. Hon hävdar också att den ena metoden inte behöver utesluta den andra, utan de kan istället komplettera varandra. Gunilla Bergh (2006) på Berghs School of Communication ger följande förklaring till skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ metod En kvalitativ metod görs då 8

16 forskaren har för avsikt att första någonting, medan en kvantitativ metod istället görs då någonting skall säkerställas eller bevisas 2.5 Val av kvalitativ metod Författarens övergripande mål var att ge uppdragsgivaren ett övergripande svar på frågan hur man på bästa sätt skall marknadsföra personalrestauranger och vilka komponenter som anses viktiga. I detta fall råder alltså ingen tvekan till att en kvalitativ metod är den bäst lämpade för att på bästa anknyta till att lösa problemformuleringen. När väl den kvalitativa metoden hade valts, kom i stället följdfrågan i fokus. Vilken av alla kvalitativa tekniker skall användas för att förstå problemet på ett optimalt sätt? Valet stod mellan i huvudsak två olika tekniker fallstudier eller fokusgrupper. Fallstudier menar Bell (2000) är en bra metod då forskaren arbetar på egen hand, men under begränsad tidsrymd. Metoden är särskilt tillämpbar då forskaren vill få fram företeelser som annars kanske inte skulle bli kända om forskaren t ex hade använt intervjuer. Å andra sidan är fallstudieresultat svårare att generalisera än för andra metoder. Dessutom är risken med fallstudier att enbart koncentrera sig på en enskild händelse. I examensarbetets fall var det viktigare att flera fall påverkar varandra, varför fallstudier till slut inte ansågs som den bästa tillämpbara metoden. 2.6 Fokusgrupper Valet föll då på fokusgrupper av flertalet anledningar. Eftersom jag var intresserad av framförallt attityder hos respondenterna fann jag att fokusgrupper var det naturliga valet. Fokusgrupper (eller gruppdiskussioner) är en undersökningsmetod vars popularitet under senare år har ökat.. Historiskt sett har fokusgruppsintervjuer enbart handlat om marknadsundersökningar, men metoden har även visat sig fungera utmärkt även i andra situationer och problemområden som t ex socialmedicin. Gruppen leds av en moderator som i förväg har ett manus med intervjufrågor. Stilen på fokusgruppen är mycket avslappnad och fri just för att få små detaljer som annars inte kommer fram. Det gäller att utifrån given problemställning försöka att hitta den metod som förväntas ge bäst resultat. Fokusgruppens styrka ligger i den gruppdynamik som uppstår när flera människor ingående får diskutera ett ämne. Rent praktiskt innebär det att människor påverkar varandra att komma med fler idéer, åsikter eller ståndpunkter som kanske aldrig annars skulle ha kommit om personen hade blivit intervjuad själv. Gemensamt för alla typer av fokusgrupper är att deltagarna inspirerar varandra till att se nya dimensioner samt att vara kritiska och konstruktiva för ämnet som diskuteras. Fokusgruppen är ett dynamiskt forum, då den öppna strukturen medför att det kommer fram synpunkter som 9

17 man inte på förhand kan förutse, identifiera eller definiera. Fokusgruppen är därmed utforskande i sin form och resultatet skapas i en process mellan deltagarna och moderatorn. Dock ska man uppmärksamma att fokusgruppen har sina nackdelar och begränsningar. För det första är det ett vanligt problem att olika roller i gruppen gestaltar sig efter hand. Risken är då att vissa åsikter får mindre plats eller inte tillåts på grund av den rollfördelningen som uppstår i gruppen. Det är också mycket vanligt att en hierarkisk struktur bildas, eller i fall då grupperna ofta är större, att vissa undergrupper bildas. Detta ställer än en gång höga krav på moderatorn som måste se till att överbrygga de spärrar och den hierarki som uppkommer. Forskarna är idag oense om hur stor en optimal fokusgrupp bör vara. Mycket talar för att gruppen inte skall vara alltför stor (Wibeck 2000). Morgan (1997) menar att en fokusgrupp är optimal med deltagarantalet sex till tio personer, medan Wibeck (2000) anser att en fokusgrupp inte bör vara färre än fyra, men inte fler än sex personer. Moderatorns roll 4 är att låta diskussionen mellan deltagarna pågå på ett optimalt sätt. Det är väldigt viktigt att inte moderatorn avbryter för tidigt eller för mycket. Däremot är det också viktigt att moderatorn trycker ned bromsen då diskussionen skenar iväg. Av den anledningen krävs det alltså en relativt stor kunskap av moderatorn samt erfarenhet för att göra fokusgruppen så givande som möjligt. Wibeck (2000) ger en överskådlig bild av fokusgruppens innehåll och i vilken ordning forskaren bearbeta: 1. Rekrytera lämpliga människor till grupper 2. Utarbeta stimuli och frågeguide 3. Leda gruppsessionerna 4. Spela in diskussionerna 5. Skriva ut och analysera (transkription) Liksom antalet gruppmedlemmar diskuteras även frågan hur många fokusgrupper som bör göras för att få ett tillförlitligt resultat. De flesta forskare verkar vara överrens om att vid en studie med färre än tre grupper blir validiteten alltför låg (Wibeck 2000) Urval och rekrytering I första hand söktes deltagare som åt lunch regelbundet eller ganska regelbundet i någon av Mat och Människors restauranger. Wibeck (2000) nämner fem olika metoder att rekrytera deltagare till fokusgrupper Existerande listor, slumpmässigt urval, kontaktpersoner, uppsnappning och öppen ansökan. Rekryteringen genomfördes genom att författaren först satte upp affischer kring restaurangerna (dvs. öppen ansökan). Detta gav emellertid endast en deltagare så efter det beslöts att aktivt rekrytera deltagare på 4 Moderator för fokusgrupperna var författaren 10

18 plats. I detta fall har det alltså endast varit fråga om uppsnappning som rekryteringsmetod för fokusgrupperna. Rent praktiskt gick rekrytering till så att författaren aktivt frågade personer om de kunde tänka sig att ställa upp på en gruppdiskussion mot kompensation. 5 De krav och kontrollfrågor som ställdes till deltagarna var att de någon gång per vecka äter i lunchrestaurangen. Ur detta rekryterades tre grupper från Posten och en grupp från restaurangen på SIDA och den femte gruppen bestod av ett uppsamlingsheat av deltagare från SIDA och Posten. Precis som Wibeck (2003) skriver är det strategiskt att räkna på att alla deltagare som har sagt ja för ett aktivt deltagande, ändå inte kommer. Ett metodologiskt knep är därför att räkna med en överbokad grupp och sedan invänta en optimal sammansättning Genomförande Marknadsundersökningen genomfördes under oktober månad Fem stycken grupper genomfördes enligt tabellen nedan. Deltagarna var alla gäster som arbetade i husen för restaurangen eller andra externa gäster som regelbundet besökte någon av restaurangerna. Innan varje fokusgrupp började, bjöds det på kaffe, smörgås och fikabröd. Under fokusgrupperna fanns det tillgång till smågodis och mineralvatten för att bidra till att hålla humöret och koncentrationen uppe hos deltagarna. Grupp Plats Deltagare Datum 1 Posten Sida KTH Posten Posten Tabell 2. Fokusgrupper som genomfördes och som utger primärdata för undersökningen. Alla fokusgrupper dokumenterades med inspelning av ljud med Mikrofon och Sony MiniDisc. Ingen av grupperna filmades, men kortfattade anteckningar fördes löpande som stöd åt det inspelade materialet. Varje session varade mellan en och en halv till två timmar. 5 Incitamentet för att deltaga var en ersättning om fem stycken gratis lunch på någon av restaurangerna. 11

19 2.6.3 Intervjuguide En intervjuguide utformades som stöd åt moderatorn. Wibeck (2000) beskriver att en bra intervjuguide bör bestå av öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutningsfrågor. Öppningsfrågorna skall snarare handla om fakta och skall syfta till att få deltagarna att känna sig viktiga och bekväma i gruppen snarare än om rena fakta som ska ligga till grund för resultatet av undersökningen. Introduktionsfrågorna lägger grunden till fokusgruppen och introducerar ämnet. Nyckelfrågorna behandlar, som namnet antyder det väsentliga i undersökningen, här ligger fokusgruppsintervjuns kärna. Övergångsfrågor är sådana som används för att introducera nya aspekter eller nya frågeställningar och finns till för att få till så smidiga övergångar som möjligt utan att gruppdeltagarna skall bli förvirrade eller tappa ämnet. Kontrollfrågor kan moderatorn använda sig av för att säkerställa att deltagarna inte byter åsikter efter en tids diskuterande. Avslutningsfrågor används i slutet av sessionen för att summera gruppens åsikter och få dem att reflektera över sina ståndpunkter Stimulimaterial Fokusgrupper kan ofta bli långa och det finns stor risk att gruppen blir mindre produktiv och alert efter en stund. Därför är det bra om olika typer av stimulimaterial finns tillgängliga under diskussion. Sådant material kan vara t ex annonser eller bilder, men det kan också vara videoklipp eller sådant som väcker frågor hos deltagarna. Wibeck (2000) poängterar att stimulimaterial kan skickas ut innan fokusgruppen äger rum, eller i samband med den. Det kan även användas i kombination, både innan och under fokusgruppens. I undersökningens fall skickades inget stimulimaterial till deltagarna innan. I undersökningen användes stimulimaterial i början och ungefär i mitten av fokusgruppen. I början användes en form av lek deltagarna fick kategorisera olika varumärken av restauranger och klassificera och kategorisera dessa efter eget huvud. Detta gjordes enbart för att deltagarna skulle känna sig bekväma med ämnet och lära känna varandra. Jag poängterade att ingenting var rätt eller fel och på grund av det infann sig en förtrolig stämning och respekt för de olika deltagarnas åsikter. Det andra stimulimaterialet var olika former av annonser från olika restauranger. Annonser Reklam från t ex tunnelbana Fotografier Matsedlar Profilreklam och affischer från olika restauranger 12

20 2.7 Utvärdering Materialet från Fokusgrupper baseras på respondenternas åsikter och subjektiva kommentarer. För att bedöma rimligheten och säkerställa kvaliteten på uppsatsen och undersökningen ges en diskussion kring validitet och reliabilitet. Metoden självkritiseras även och en kort diskussion görs om såväl validitet som reliabilitet. En bra studie bör ha en hög grad av såväl reliabilitet som validitet för att anses som duglig Validitet Christensson (1998) delar in validitet i två kategorier; inre validitet och yttre validitet. Med inre validitet menas hur väl resultatet stämmer in med verkligheten, medan yttre validitet snarare handlar om hur väl resultatet kan generaliseras. I mitt fall har undersökningen varit av kvalitativ karaktär. En kvalitativ metod är inte, som tidigare nämnts, alltid generaliserbar, varför den yttre validiteten inte kan räknas som hög i detta fall. Den inre validiteten är svårare att bedöma eftersom en kompletterande test inte har gjorts. Bell (2000) ger förslag att validiteten kan öka om forskaren väljer att göra ett så kallar test-retest. Validiteten bedöms ändå som utifrån omständigheterna acceptabel. Undersökningen är gjord under väl planerade förhållanden. Studien genomfördes i princip helt i enlighet med vad t ex Wibeck (2000) beskriver vid genomförandet och utvärderingen av fokusgrupper. Vad som kan ha förbättrat reliabiliteten är t ex bättre tekniska förutsättningar vid transkriptionen. Vid genomförandet spelades endast deltagarnas röster in. Alla rörelsemönster och uttryck i form av kropps och ansiktsuttryck hos deltagarna är försummat i studien. Wibeck (2000) påpekar att för vetenskapliga sammanhang måste materialet på något sätt transkriberas, helst med ordagrann transkription från vad deltagarna har sagt. I den transkription som jag gjorde fördes endast noteringar under diskussionerna och materialet har endast delvis nedtecknats. Detta ger naturligtvis upphov till en lägre validitet. Wibeck (2000) beskriver också att ökad validitet erhålls om fler än en person utvärderar materialet. Detta kan gå till genom att en ytterligare person sitter i ett annat rum under fokusgruppsintervjun och lyssnar på deltagarna. Uppgiften består i att stötta moderatorn, men även att kontrollera att t ex ljudupptagningen är tillfredsställande. I min undersökning har det inte funnits resurser för en sådan person. Detta påverkar naturligtvis validiteten ytterligare Reliabilitet Tillförlitligheten eller reliabiliteten i metoden är förstås en fråga för kritiskt granskande. Bell (2000) påpekar att vid en intervjusituation där man som intervjuare frågar efter åsikter finns det en rad saker som kan påverka svaret. Intervjuarens roll är också av betydelse. Det går inte att bortse från att en professionell fokusgruppsledare/moderator med största sannolikhet utför ett bättre arbete än en 13

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

"NÄR INSIDAN RÄKNAS" - En studie om självledarskapets påverkan på kundbemötandet inom detaljhandeln. Författare: Charlotte Grip 850604.

NÄR INSIDAN RÄKNAS - En studie om självledarskapets påverkan på kundbemötandet inom detaljhandeln. Författare: Charlotte Grip 850604. "NÄR INSIDAN RÄKNAS" - En studie om självledarskapets påverkan på kundbemötandet inom detaljhandeln Författare: Charlotte Grip 850604 Handledare: Leif Rytting Marknadsföring Examinator: Richard Owusu Ämne:

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID EN FALLSTUDIE AV HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID Kandidatuppsats i Företagsekonomi: Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium: 2008-05-26 Författare: Magnus Forsström, 850621-5097 Lisa Jansson,

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Blogga vårt varumärke!

Blogga vårt varumärke! Blogga vårt varumärke! Hur PR-utövare bör bemöta bloggare utifrån bloggarnas perspektiv. Caroline Lundgren Alma Johansson Examensarbete 15 hp Inom MKV Medie- och Kommunikationsvetenskap Höstterminen 2012

Läs mer

Lean inom tjänsteföretag

Lean inom tjänsteföretag ISRN LIU IEI FIL A 09/00538 SE Lean inom tjänsteföretag En modell för införande av Lean i tjänsteföretag Lean within a service company A model for how to implement Lean within a service company Niklas

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Jag är bara glad att någon vill ta skiten

Jag är bara glad att någon vill ta skiten Institutionen för Service Management Jag är bara glad att någon vill ta skiten - villaägarnas berättelser om avfallshanteringen Emelie Klasson Maria Nilsson Emma Sahlé Handledare: Kandidatuppsats Hervé

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren IAS 17 - Leasing En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen Författare: Frida Andersson Marlene Eriksson Handledare: Stefan Sundgren Student Handelshögskolan

Läs mer

VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL?

VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL? 2010 VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL? Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning, 2EB003, VT 2010 Författare: Anna Fransson 850828, Alexander Tatidis 8590517 Nils-Petter Nilsson 860506

Läs mer

"#$%&'(!&)!%&#!*+!,)-*!.+/))0'1!/%&)2/2&2!34! 5*6&700.8! 9)!.+*#/2*2/+!12,%/&!0:!,)-*!.+/))0'1!&';*'&)<&2&'8!

#$%&'(!&)!%&#!*+!,)-*!.+/))0'1!/%&)2/2&2!34! 5*6&700.8! 9)!.+*#/2*2/+!12,%/&!0:!,)-*!.+/))0'1!&';*'&)<&2&'8! "#$%&'(&)%&#*+,)-*.+/))0'1/%&)2/2&234 5*6&700.8 9).+*#/2*2/+12,%/&0:,)-*.+/))0'1&';*'&)'&2*-1&.0)0:/1.*/)12/2,2/0)&)?*)%-1.0#*) +/%@>2&70'-1,)/+&'1/2&2?>122&':/)&)ABCA?*)%#&%*'&DE&6/#/*F0#G'

Läs mer

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT-2006 Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Författare:

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer