Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare"

Transkript

1 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen , kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning Utses att justera Justeringens plats och tid Margaretha Lundgren (s) Bygg- och miljökontoret , Kl 10:15 Underskrift ' /,. / /, ' t ' Sekreterare :.r..r..- Paragraferna Ann-Christine Karlsson Ordförande Justerande...É^f^Å X^/f/f^ ''' " i/..r.kl/..i*?...^ Mats Hultin Margaretha Lundgren : :.^.6^r. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift fn-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: 10:00-10:45 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Ingmar Wallén (m) X Annette Tagesson (m) X Klas Zettergren (m) X Eva Öländer (c) vice ordf X Robert Beronius (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Kai Larsson (mp) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER TJÄNSTGÖR Svante Norström (m) X X Bo Hanson (m) X Åsa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Johansson (c) X Mats Hållén (fp) X Emil Persson (s) X Poul Ahlgren (s) X X Kristina Drotz (s) X Fred Andersson (v) X Johannes Kroon Kärkkäinen (mp) X VOTE RING JA NEJ AVSTÅR

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- och miljönämnden Innehållsförteckning Ärenden Paragraf 1. Val av justerare / Närvarorätt 2. Allmän information 3. Delgivningar/Meddelanden 4. Dnr Sonö 1:23 i Söderbykarl församling. Föreläggande om städning och borttransport av bilar, lastbilar m.m. 5. Dnr Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t.o.m mars månad Dnr Delårsrapport 1 för Bygg- och miljönämndens verksamhet EXTRA ÄRENDE 7. Dnr Yttrande avseende förfrågan om redovisning av vilka taxor inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde som Kommunfullmäktige beslutat att nämnden får justera avgiften med hänvisning till t.ex. KPI. 44 POSTADRESS Box 808, Norrtälje ORGANISATIONSNUMMER BESÖKSADRESS Estunavägen 14 TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida / A v / 1 /,, V i Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (1) bmn 38 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesprotokoll, tisdagen den 11 juni 2013 kl. 10:15 på Bygg- och miljökontoret. Närvarorätt Vid dagens sammanträde ges tjänstekvinna Margaretha Hedin (registrator), Titti Gustafsson (registrator) samt Ann-Catrine Söderback (projektledare) rätt att närvara vid dagens sammanträde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) bmn 39 Allmän information - Belägenhetsadresser (enl utbildningsplan) Genomgång av delegationsbeslut Genomgång av överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut. Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arholma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arholma 15:2, Lundberg) Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arholma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arholma 4:13, Örtendahl, 15:3, Tjernkvist). Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att avvisa överklagande avseende strandskyddsdispens och bygglov på fastigheten Blidö 1: Länsstyrelsen upphäver beslutet att avvisa överklagandet avseende frågan om strandskyddsdispens och bygglov som för sent inkommet. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet avseende strandskyddsdispens. - Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende bygglovet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken om att lägga ner V A-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvholmen, Mäskören och Palten, på fastigheten Gräsken 1:12 mfl. - Det anmälda arbetet, nedläggingar av VA-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvholmen, Mäskören och Palten, kan utföras i huvudsak enligt anmälan, med föreläggande om vissa försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gärdsnäs 1:5. - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den 29 november 2012 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Gärdsnäs 1:5. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om avskrivning av anmälan om felplacerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende avskrivning av anmälan om felplacerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid av G. Jardh. Handlingarna överlämnas till mark- och milj ödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn , Överklagande av Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Hårnacka 5:6. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:15 ( ). - Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Anders Grenstedt och Astrid Liebe. Handlingarna överlämnas till mark- och miljödomstolen. Justerare Justerare fi fl Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från reservatsföreskrifterna för traktorväg/stig, flytt av tältplats samt nya informationsskyltar inom Lidö naturreservat, Lidö 1:2. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 c MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en ny traktorväg/stig, anläggande av en ny tältplats samt anläggande av nya informationsskyltar i enlighet med ansökan. - Länsstyrelsen beviljat med stöd av 7 kap 7 MB tillstånd att utan hinder av föreskrifterna för naturreservatet Lidö anlägga traktorväg/stig, anlägga ny tältplats och nya informationsskyltar enligt i enlighet med ansökan. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Dispens från strandskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddsbestämmelserna för ersättning av befintlig byggnad med gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18a MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. (bilaga 2). Som tomtplats ska gälla den yta som avgränsats i bilagal. - Länsstyrelsen medger även tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avs. fastigheten Lövsångaren 7 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Liitz. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande gällande Mora 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid av P-0 och Marianne Hast. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Mora 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid Inger och Gunnar Holmgren. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Oxhalsö 2: Länsstyrelsen beslutat med stöd av 19 kap 3 b tredje stycket miljöbalken upphäva Norrtälje kommuns beslut den 22 november 2012 att medge strandskyddsdispens för brygga. Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd gällande gäststuga, pool och friggebod. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheterna Riala-Sättra 1:123 och 1:124. ( ) - Länsstyrelsens beslut den 27 februari 2013 har överklagats i rätt tid av Christer Halvarsson. Handlingarna överlämnas till mark- och milj ödomstolen. Dnr från Länsstyrelsens , beteckn Anmälan angående sluttäckning etapp 1 samt överbyggnad med en mottagningsyta för täckmassor vid Ryatippen. - Länsstyrelsen förelägger Holmen Paper AB om vissa, i beslutet angivna försiktighetsmått som ska gälla för sluttäckningen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut om bygglov för ett båthus på stenkista på fastigheten Räknö 1:15. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida i/axaii ix i Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut om att inte vidta åtgärder med anledning av en anmälan om olovliga åtgärder på fastigheten Simpnäs 1:98. - Länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut att meddela positivt förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus på fastigheten Singö-Söderby 6:7. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Skeppsmyra S:13. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b punkt (MB) att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 18 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om avskrivning av ärende angående klagomål på bristande städning på Kriminalvårdsanstalten i Norrtälje, Skogen 1. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:16. - Överklagandet har kommit in i rätt tid. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelse , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:17. - Överklagandet har kommit in i rätt tid. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Svartlöga 3:43 och 3:99 (ärendenr AB08810). Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att avskriva ärende angående olaga uppförd nybyggnad av fritidshus på fastigheten Svartlöga 3: Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om beviljande av bygglov för fasadändring på fastigheten Tälje 2:80. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Tälje 2:80 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 8 april 2013 har överklagats i rätt tid av Krister Waltersson Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Muddring och anläggande av brygga på fastigheten Väddö-Tomta 5: Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått. Justerare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Åkerö 6:70. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b punkt 1 (MB) att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 22 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för uppförande av bastu, två bryggor och befintlig sjöbod på fastigheten. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut gällande strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Åkerö 7:4. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd till transport av avfall. - Länsstyrelsen meddelar John Martin Transport AB tillstånd till transport av avfall i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd till transport av avfall. - Länsstyrelsen meddelar Samtek AB tillstånd till transport av avfall i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd för nedgrävning av häst. - Länsstyrelsen lämnar tillstånd enligt ansökan. Tillståndet är giltigt till och med den 6 maj Justerare Utdragsbestyrkande

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 oktober 2012 i ärende nr Återförvisning av ärende om olägenhetsanmälan avseende buller och damning på fastigheten Fasterna-Råby 2:30. - Mark- och milj ödomstolen avvisar överklagandet. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 18 december 2012 i ärende nr strandskyddsdispens på fastigheten Fjäll 5:43. - Mark- och milj ödomstolen avslår överklagandet (Bygg- och miljönämnden beviljade 14 juni 2012 strandskyddsdispens för brygga). Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 29 juni 2012 i ärende nr bygglov för på fastigheten Furusund 2:97. - Mark- och milj ödomstolen avslår överklagandet. (Bygg- och miljönämnden beviljades november 2009 bygglov för ett enbostadshus, vilket länsstyrelsen senast upphävde ) Dnr Protokoll från mark- och miljödomstolen , mål nr M , aktbil. 10 Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Grovstanäs 4:106 - nu fråga om syn. - Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn i målet. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut den 14 februari 2013 att avvisa inkommen överklagan avseende Malstaby 4:20. - Mark- och miljödomstolens Dom att avslå överklagandet har vunnit laga kraft. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 1/ y / ti J i i

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN forts... Dnr Dom från Mark- och miljödomstolen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 april, dnr , och avseende förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus på fastigheten Rilanda 4:1. - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. (Bygg- och miljökontoret beviljade förhandsbesked för ett bostadshus 17juli 2011, vilket länsstyrelsen upphävde och återförvisade till nämnden för fortsatt handläggning) Dnr Yttrande till mark- och miljödomstolen , Mål nr M Avseende ansökan om tillstånd till återuppförande och tillbyggnad av brygga på fastigheten Stridsby3:l. - Med anledning av Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts tidigare fattat beslut i ärendet, vidhåller Bygg- och miljönämnden sitt ställningstagande. Dnr Kungörelse från mark - och miljödomstolen , mål nr M avd 3. - Mark och milj ödomstolen håller huvudförhandling och syn torsdagen den 23 maj 2013, kl avseende Stridsby 3:1 i Norrtälje tingsrätt. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 i ärende nr avseende strandskyddsdispens för fritidshus inom fastigheten Sunda 1:17. - Mark- och milj ödomstolen avvisar yrkandet om att förhandsbesked ska beviljas och avslår överklagandet i övrigt. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 22 november 2012 i ärende nr avseende avvisat överklagande gällande bygglov på fastigheten Södra Nånö 1:35. - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN Dnr Protokoll från mark- och miljööverdomstolen , mål nr P Överklagande av mark- och miljödomstolens beslut i mål nr P avseende inhibition av bygglov på fastigheten Mora 1:55 - nu fråga om prövningstillstånd. - Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. et får enligt 5 kap 5 lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Dnr Protokoll från mark- och miljööverdomstolen , mål nr P Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nrp avseende förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Skederids-Mälby 2:1 - nu fråga om prövningstillstånd. - Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. et får enligt 5 kap 5 lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Dnr Protokoll från mark- och miljööverdomstolen , mål nr P , akt.bil 3 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nr P avseende avvisat överklagande på fastigheten Tälje 2:4 (Banvallen 2) - nu fråga om prövningstillstånd. - Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. et får enligt 5 kap 5 lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas. HÖGSTA DOMSTOLEN Protokoll från Högsta Domstolen , mål nr Ö , akt.bil 2 Överklagande av mark- och miljööverdomstolens beslut i mål nr avseende tillstånd till prövning i hovrätt av mål om strandskyddsdispens på fastigheten Närtuna-Ubby 2:15. - Mark- och milj ödomstolens beslut får enligt lag och meddelad fullfölj dshänvisning inte överklagas. Högsta domstolen avvisar därför O. Hjelms överklagande. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse om avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Stora Åkerby 7:8 och 7:10. - Förrättningen har avslutats den 22 april 2013 utan sammanträde. Dnr Underrättelse om avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Söderby-Ekeby 1:5 och 3:14. - Förrättningen har avslutats den 5 april 2013 med sammanträde. KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr från Kommunfullmäktige , dnr KS Årsredovisning 2012 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen. Dnr från Kommunfullmäktige , dnr KS Redovisning av nämndernas internkontroll 2012 ÖVRIGT Dnr från Havs och Vattenmyndigheten , dnr Förlängning av tid avseende dispens från det generella förbudet mot att dumpa avfall i ett vattenområde; här dumpning av muddermassor i Vidinges vattenområde. - Havs- och vattenmyndigheten beslutar att den tidigare dispensen från de 13 januari 2010 (dnr ) gäller till och med den 31 mars övrigt gäller tidigare meddelade villkor och omfattning för dispensen (beslut ). Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar ÖVRIGT forts... Dnr Skrivelse från Livsmedelsverket , dnr 1263/2013 avseende rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen. För kontroll utförd De kommunala nämnder som är kontrollmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen ska senast den 31 januari 2015 till Livsmedelsverket rapportera in de uppgifter som framgår av Livsmedelsverkets anvisning till rapportering av livsmedelskontrollen 2014 (daterad ). Dnr Underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot områdesskydd (Sunda 1:60, olaga placering av fritidshus utanför fastighetsgräns) - Förundersökning inleds inte. Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Den anmälda gärningen är preskriberad. Dnr Reg Obj Offenciven från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd , nr , avseende tillfälligt tillstånd i slutet sällskap den 8 maj Tillstånd beviljat enligt ansökan Dnr Slcrivelse/rekommendation från KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) , dnrksl/12/0024. Klimat- och Energistrategi för Stockholms län. - KSLs styrelsen beslutade den 21 mars 2013 att rekommendera kommunerna att anta Klimatoch energistrategin för Stockholms län. Denna rekommendation ersätter tidigare utsänd daterad PERSONAL Carl Wesslén, livsmedelsinspektör, anställd (påbörjas ) Monica Ryding, projektanställd, upphör Sandra Keskisarja, livsmedelsinspektör, avslutar anställning Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar / sbeslut slista /beslut fattade på delegation (diarium ByggR) under tiden slista/beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsenheten och livsmedelsenheten (diarium Ecos) under tiden Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

19 Sidan 1 av 31 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM RÄVSNÄS 1: Beviljas HAMNHOLMSVÄGEN 33 Nathanael Weitzberg för tillbyggnad av gäststuga samt installation av eldstad Banérgatan 5 Lgh STOCKHOLM Åsa Elisabet Weitzberg Banérgatan 5 Lgh STOCKHOLM BoM SINGÖ-TRANVIK 5: TRANVIKS BYVÄG 13 Marita Linnéa Frilund Startbesked Anmälan om installation av eldstad/rökkanai i enbostadshus Borga rgatan NORR fäut BoM TJOCKÖ 2: Beviljas Eva Anna Cecilia Hyltenfeldt för tillbyggnad av fritidshus Runstensvägen NORRTÄLJE BoM RÄDMANBY 1: Utfärdat RÅ DM AN BY HAMNVÄG 2 Vera Ragnhild Westerberg Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Anmälan om installation av hiss i enbostadshus Rådmanby Hamnvåg NORRTÄLJE BoM ALSVIK 3: Beviljas Mats Larsson Ändring i bygglov för tillbyggnad av fritidshus Turbinvägen HANINGE BoM SUNDA 1: STORÖVÄGEN 21 Avskrivning av ärende Olaga uppfört staket (gärdesgird), nybyggnad av brygga samt tillbyggnad av befintlig brygga Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

20 Sidan 2 av 31 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum utfall Instanstyp BoM GRÖVSTA 8: LISSLÖVÄGEN 34 Lantmäteriet Remissvar Godkännande av förrättning om fastighetsreglering berörande Grövsta 8:207, S:2 och Länna-Pennlngby 1:83 Box BoM FLYGFYREN Beviljas GUSTAF ADOLFS VÄG 55 Ica Kvantum Flygfyren för uppsättning av skyltar Gustav Adolfs väg NORR BoM TAUE 3: Beviljas LILLA BROGATAN 2 Klas Ove Lunden Tidsbegränsat byggiov för nybyggnad av uteservering utanför butik fr o m to m Söderbykarl NORRTÄU1 BoM SANDVIK 1: Beviljas Delegatjon VÄTÖVÄGEN 244 Erik Roine Eriksson Byggiov för om- och tillbyggnad av enbostadshus och förråd Utlunda Byväg 30 Lgh NORRTÄLJE BoM MORA 1: Beviljas MORA BYVÄG 3 Inger Holmgren Strandskyddsdispens Sara Helmersscn Strandskyddsdispens for tillbyggnad av brygga (ersätter del av befintlig!>rygga) Östervik BERGSHAMRA BoM EDSBRO-ÅSBY 14: Utfärdat HOLMENS VAG 2B Silvy Pousette Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Anmälan om installation av hiss i flerbostadshus Holmens väg 2 B Edsbro Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

21 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum utfall Instanstyp BoM SINGÖ-BODA 2: Beviljas BO DA VIKSVÄGEN 17 och strandskyddsdispens for nybyggnad av gäststuga/forråd Karl Åke Andersson Östanvägen NQRRKt strandskyddsdispens Sara Helmersson BoM OXHALSÖ 2: Blidö Turist8tfrltid AB Avskrivning av ärende Clamatalc för nybyggnad av hotell/restaurang (Blidö Wärdshusby) Bergshyddan BLIDÖ _ BoM 2013-OD0561 BERGSVIK 2: Bifall BERGS VI KSSJÖVÄGtN 149 Kommunstyrelsen Remissvar Malin Olofsson Remiss frän Kommunstyrelsen ang. enkelt planförfarande enligt PBL 5:7 om upphävande av del av detaljplan för Bergsvik 2:15 i Roslagsbro-Vätö församling, fastställd av Länsstyrelsen BoM OXHALSO 2: Blidö Turistafritid AB Avskrivning av ärende Senac för nybyggnad av B flerfamiljshus (BNdo Wärdshusby) Bergshyddan BLIDÖ BoM SOLO 1: Beviljas MARHOLMEN 1 Handelsbolaget Lyran Konferens för om- och tillbyggnad av tva stugor på kursgård (2:18 och 2:19) Marholmen NORRTÄLJE BoM MASSUM 2: Beviljas STENSBORGSVÄGEN 21 Lars-erik Candlert för nybyggnad av carport Stensbargsvägen VÄDDÖ Adress Besöksadress Telefon /Fax Webbadress/ E-post

22 Stab utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM ÄLMSTA 13: Utfärdat Delegatlon Marie Astrid Arrhenius Slutbevis/Slutbesked Tord lanssor Anmälan för installation av hiss i Enbostadshus Skolvägen S VÄ DC LOV 20DR BROLUNDA 2: Utfärdat Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad BoM TÄUE 5: HAMNVÄGEN 2 Norrtälje kommun Avskrivning av ärende Göran Persson för nybyggnad av bro (byte av befintlig Societetsbro till gång och cykel b ro) Estunavägen NORRTÄLJE BoM GRISSLEHAMN 5: Beviljas SKATUDDSVÄGEN 36 Karl Gustaf Bengt Kyhlstedt för fasadändring av fritidshus ( takkupa ) Ljusgränd SPÅNGA BoM RÅDMANSQ-ÖSTERNÄS 2: Beviljas ÖSTERNÄS BYVÄG 16 Monica Lindberg för tillbyggnad av Fritidshus samt nybyggnad av gäststuga-förråd Bangårdsgatan 2 C Lgh NORRTÄLJE BoM GRÄDDÖ 4: Beviljas TORN VILLA VÄG EN 1A Sjöviken Fastighet AB för ändrad användning av lägenhet Ull café Koholma Byväg S GRÄDDÖ _ BoM S85 ARHOLMA 1: Beviljas KASKEN 1 Hans-gösta Warngren för nybyggnad av komplementbyggnad Norra Parkvägen 20 A UPPSALA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

23 Sidan 5 av 31 Stab Utekriftsdaturri slista from: tom: Ärende BoM Objekt ÖRTAGÅRDEN 12 Intressent Typ/Slag Datum Utfall 2D Utfärdat Instanstyp STYRMANSGATAN 6 Bernt Hjertström Startbesked Maria Hedberg Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i friggebod (bastu) Styrrnansgatan NORRTÄLJE BoM RÖDLÖGA 1: Leif Rune Gunnar Björnqvist Kontrollplan Tord Jansson Bygganmälan för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad Rödlöga BLIDÖ Peter Björnqvist Synvillan Björkvik BoM BYHOIMA 5: Beviljas SKATUDDSVÄGEN 114 PER GÖRAN LINDELÖW for tillbyggnad av fritidshus Brännkyrkagatan 57 _ Stockholm BoM RÖDLÖGA 1: Beviljas strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga/förråd och Jan Erik Nyström Blinkastigen 10 strandskyddsdispens Sara Helmersson rivning av bef. friggebod AVESTA BoM UNDRA 4: Beviljas SLÄNNINGEVÄGEN 28 Mats Olof Tröjbom för tillbyggnad av enbostadshus (växthus) Slänningevägen Norrtälje BoM RÄDMANSÖ 1:20( Beviljas EDSVI KS GLÄNTAN 18 Per Wicksell för tillbyggnad av fritidshus, rivning av del av fritidshus samt Sjöberg Lingholmsgatan 28 Lgh nybyggnad av vedbod STOCKHOLM Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbad ress/ E-post

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A.

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A. Förbundsdirektion 2015-02-25 Plats och tid kl. 14.00 16.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga Ingolf Bode (S), Arboga Susanne

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer