Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare"

Transkript

1 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen , kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning Utses att justera Justeringens plats och tid Margaretha Lundgren (s) Bygg- och miljökontoret , Kl 10:15 Underskrift ' /,. / /, ' t ' Sekreterare :.r..r..- Paragraferna Ann-Christine Karlsson Ordförande Justerande...É^f^Å X^/f/f^ ''' " i/..r.kl/..i*?...^ Mats Hultin Margaretha Lundgren : :.^.6^r. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift fn-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: 10:00-10:45 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Ingmar Wallén (m) X Annette Tagesson (m) X Klas Zettergren (m) X Eva Öländer (c) vice ordf X Robert Beronius (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Kai Larsson (mp) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER TJÄNSTGÖR Svante Norström (m) X X Bo Hanson (m) X Åsa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Johansson (c) X Mats Hållén (fp) X Emil Persson (s) X Poul Ahlgren (s) X X Kristina Drotz (s) X Fred Andersson (v) X Johannes Kroon Kärkkäinen (mp) X VOTE RING JA NEJ AVSTÅR

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- och miljönämnden Innehållsförteckning Ärenden Paragraf 1. Val av justerare / Närvarorätt 2. Allmän information 3. Delgivningar/Meddelanden 4. Dnr Sonö 1:23 i Söderbykarl församling. Föreläggande om städning och borttransport av bilar, lastbilar m.m. 5. Dnr Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t.o.m mars månad Dnr Delårsrapport 1 för Bygg- och miljönämndens verksamhet EXTRA ÄRENDE 7. Dnr Yttrande avseende förfrågan om redovisning av vilka taxor inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde som Kommunfullmäktige beslutat att nämnden får justera avgiften med hänvisning till t.ex. KPI. 44 POSTADRESS Box 808, Norrtälje ORGANISATIONSNUMMER BESÖKSADRESS Estunavägen 14 TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida / A v / 1 /,, V i Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (1) bmn 38 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesprotokoll, tisdagen den 11 juni 2013 kl. 10:15 på Bygg- och miljökontoret. Närvarorätt Vid dagens sammanträde ges tjänstekvinna Margaretha Hedin (registrator), Titti Gustafsson (registrator) samt Ann-Catrine Söderback (projektledare) rätt att närvara vid dagens sammanträde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) bmn 39 Allmän information - Belägenhetsadresser (enl utbildningsplan) Genomgång av delegationsbeslut Genomgång av överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut. Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arholma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arholma 15:2, Lundberg) Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arholma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arholma 4:13, Örtendahl, 15:3, Tjernkvist). Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att avvisa överklagande avseende strandskyddsdispens och bygglov på fastigheten Blidö 1: Länsstyrelsen upphäver beslutet att avvisa överklagandet avseende frågan om strandskyddsdispens och bygglov som för sent inkommet. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet avseende strandskyddsdispens. - Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende bygglovet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken om att lägga ner V A-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvholmen, Mäskören och Palten, på fastigheten Gräsken 1:12 mfl. - Det anmälda arbetet, nedläggingar av VA-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvholmen, Mäskören och Palten, kan utföras i huvudsak enligt anmälan, med föreläggande om vissa försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gärdsnäs 1:5. - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den 29 november 2012 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Gärdsnäs 1:5. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om avskrivning av anmälan om felplacerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende avskrivning av anmälan om felplacerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid av G. Jardh. Handlingarna överlämnas till mark- och milj ödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn , Överklagande av Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Hårnacka 5:6. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:15 ( ). - Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Anders Grenstedt och Astrid Liebe. Handlingarna överlämnas till mark- och miljödomstolen. Justerare Justerare fi fl Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från reservatsföreskrifterna för traktorväg/stig, flytt av tältplats samt nya informationsskyltar inom Lidö naturreservat, Lidö 1:2. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 c MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en ny traktorväg/stig, anläggande av en ny tältplats samt anläggande av nya informationsskyltar i enlighet med ansökan. - Länsstyrelsen beviljat med stöd av 7 kap 7 MB tillstånd att utan hinder av föreskrifterna för naturreservatet Lidö anlägga traktorväg/stig, anlägga ny tältplats och nya informationsskyltar enligt i enlighet med ansökan. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Dispens från strandskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddsbestämmelserna för ersättning av befintlig byggnad med gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18a MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. (bilaga 2). Som tomtplats ska gälla den yta som avgränsats i bilagal. - Länsstyrelsen medger även tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avs. fastigheten Lövsångaren 7 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Liitz. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande gällande Mora 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid av P-0 och Marianne Hast. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Mora 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid Inger och Gunnar Holmgren. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Oxhalsö 2: Länsstyrelsen beslutat med stöd av 19 kap 3 b tredje stycket miljöbalken upphäva Norrtälje kommuns beslut den 22 november 2012 att medge strandskyddsdispens för brygga. Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd gällande gäststuga, pool och friggebod. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheterna Riala-Sättra 1:123 och 1:124. ( ) - Länsstyrelsens beslut den 27 februari 2013 har överklagats i rätt tid av Christer Halvarsson. Handlingarna överlämnas till mark- och milj ödomstolen. Dnr från Länsstyrelsens , beteckn Anmälan angående sluttäckning etapp 1 samt överbyggnad med en mottagningsyta för täckmassor vid Ryatippen. - Länsstyrelsen förelägger Holmen Paper AB om vissa, i beslutet angivna försiktighetsmått som ska gälla för sluttäckningen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut om bygglov för ett båthus på stenkista på fastigheten Räknö 1:15. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida i/axaii ix i Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut om att inte vidta åtgärder med anledning av en anmälan om olovliga åtgärder på fastigheten Simpnäs 1:98. - Länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut att meddela positivt förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus på fastigheten Singö-Söderby 6:7. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Skeppsmyra S:13. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b punkt (MB) att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 18 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om avskrivning av ärende angående klagomål på bristande städning på Kriminalvårdsanstalten i Norrtälje, Skogen 1. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:16. - Överklagandet har kommit in i rätt tid. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelse , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:17. - Överklagandet har kommit in i rätt tid. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Svartlöga 3:43 och 3:99 (ärendenr AB08810). Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att avskriva ärende angående olaga uppförd nybyggnad av fritidshus på fastigheten Svartlöga 3: Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om beviljande av bygglov för fasadändring på fastigheten Tälje 2:80. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Tälje 2:80 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 8 april 2013 har överklagats i rätt tid av Krister Waltersson Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Muddring och anläggande av brygga på fastigheten Väddö-Tomta 5: Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått. Justerare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Åkerö 6:70. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b punkt 1 (MB) att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 22 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för uppförande av bastu, två bryggor och befintlig sjöbod på fastigheten. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut gällande strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Åkerö 7:4. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd till transport av avfall. - Länsstyrelsen meddelar John Martin Transport AB tillstånd till transport av avfall i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd till transport av avfall. - Länsstyrelsen meddelar Samtek AB tillstånd till transport av avfall i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd för nedgrävning av häst. - Länsstyrelsen lämnar tillstånd enligt ansökan. Tillståndet är giltigt till och med den 6 maj Justerare Utdragsbestyrkande

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 oktober 2012 i ärende nr Återförvisning av ärende om olägenhetsanmälan avseende buller och damning på fastigheten Fasterna-Råby 2:30. - Mark- och milj ödomstolen avvisar överklagandet. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 18 december 2012 i ärende nr strandskyddsdispens på fastigheten Fjäll 5:43. - Mark- och milj ödomstolen avslår överklagandet (Bygg- och miljönämnden beviljade 14 juni 2012 strandskyddsdispens för brygga). Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 29 juni 2012 i ärende nr bygglov för på fastigheten Furusund 2:97. - Mark- och milj ödomstolen avslår överklagandet. (Bygg- och miljönämnden beviljades november 2009 bygglov för ett enbostadshus, vilket länsstyrelsen senast upphävde ) Dnr Protokoll från mark- och miljödomstolen , mål nr M , aktbil. 10 Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Grovstanäs 4:106 - nu fråga om syn. - Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn i målet. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut den 14 februari 2013 att avvisa inkommen överklagan avseende Malstaby 4:20. - Mark- och miljödomstolens Dom att avslå överklagandet har vunnit laga kraft. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 1/ y / ti J i i

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN forts... Dnr Dom från Mark- och miljödomstolen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 april, dnr , och avseende förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus på fastigheten Rilanda 4:1. - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. (Bygg- och miljökontoret beviljade förhandsbesked för ett bostadshus 17juli 2011, vilket länsstyrelsen upphävde och återförvisade till nämnden för fortsatt handläggning) Dnr Yttrande till mark- och miljödomstolen , Mål nr M Avseende ansökan om tillstånd till återuppförande och tillbyggnad av brygga på fastigheten Stridsby3:l. - Med anledning av Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts tidigare fattat beslut i ärendet, vidhåller Bygg- och miljönämnden sitt ställningstagande. Dnr Kungörelse från mark - och miljödomstolen , mål nr M avd 3. - Mark och milj ödomstolen håller huvudförhandling och syn torsdagen den 23 maj 2013, kl avseende Stridsby 3:1 i Norrtälje tingsrätt. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 i ärende nr avseende strandskyddsdispens för fritidshus inom fastigheten Sunda 1:17. - Mark- och milj ödomstolen avvisar yrkandet om att förhandsbesked ska beviljas och avslår överklagandet i övrigt. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 22 november 2012 i ärende nr avseende avvisat överklagande gällande bygglov på fastigheten Södra Nånö 1:35. - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN Dnr Protokoll från mark- och miljööverdomstolen , mål nr P Överklagande av mark- och miljödomstolens beslut i mål nr P avseende inhibition av bygglov på fastigheten Mora 1:55 - nu fråga om prövningstillstånd. - Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. et får enligt 5 kap 5 lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Dnr Protokoll från mark- och miljööverdomstolen , mål nr P Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nrp avseende förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Skederids-Mälby 2:1 - nu fråga om prövningstillstånd. - Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. et får enligt 5 kap 5 lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Dnr Protokoll från mark- och miljööverdomstolen , mål nr P , akt.bil 3 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nr P avseende avvisat överklagande på fastigheten Tälje 2:4 (Banvallen 2) - nu fråga om prövningstillstånd. - Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. et får enligt 5 kap 5 lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas. HÖGSTA DOMSTOLEN Protokoll från Högsta Domstolen , mål nr Ö , akt.bil 2 Överklagande av mark- och miljööverdomstolens beslut i mål nr avseende tillstånd till prövning i hovrätt av mål om strandskyddsdispens på fastigheten Närtuna-Ubby 2:15. - Mark- och milj ödomstolens beslut får enligt lag och meddelad fullfölj dshänvisning inte överklagas. Högsta domstolen avvisar därför O. Hjelms överklagande. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse om avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Stora Åkerby 7:8 och 7:10. - Förrättningen har avslutats den 22 april 2013 utan sammanträde. Dnr Underrättelse om avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Söderby-Ekeby 1:5 och 3:14. - Förrättningen har avslutats den 5 april 2013 med sammanträde. KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr från Kommunfullmäktige , dnr KS Årsredovisning 2012 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen. Dnr från Kommunfullmäktige , dnr KS Redovisning av nämndernas internkontroll 2012 ÖVRIGT Dnr från Havs och Vattenmyndigheten , dnr Förlängning av tid avseende dispens från det generella förbudet mot att dumpa avfall i ett vattenområde; här dumpning av muddermassor i Vidinges vattenområde. - Havs- och vattenmyndigheten beslutar att den tidigare dispensen från de 13 januari 2010 (dnr ) gäller till och med den 31 mars övrigt gäller tidigare meddelade villkor och omfattning för dispensen (beslut ). Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar ÖVRIGT forts... Dnr Skrivelse från Livsmedelsverket , dnr 1263/2013 avseende rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen. För kontroll utförd De kommunala nämnder som är kontrollmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen ska senast den 31 januari 2015 till Livsmedelsverket rapportera in de uppgifter som framgår av Livsmedelsverkets anvisning till rapportering av livsmedelskontrollen 2014 (daterad ). Dnr Underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot områdesskydd (Sunda 1:60, olaga placering av fritidshus utanför fastighetsgräns) - Förundersökning inleds inte. Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Den anmälda gärningen är preskriberad. Dnr Reg Obj Offenciven från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd , nr , avseende tillfälligt tillstånd i slutet sällskap den 8 maj Tillstånd beviljat enligt ansökan Dnr Slcrivelse/rekommendation från KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) , dnrksl/12/0024. Klimat- och Energistrategi för Stockholms län. - KSLs styrelsen beslutade den 21 mars 2013 att rekommendera kommunerna att anta Klimatoch energistrategin för Stockholms län. Denna rekommendation ersätter tidigare utsänd daterad PERSONAL Carl Wesslén, livsmedelsinspektör, anställd (påbörjas ) Monica Ryding, projektanställd, upphör Sandra Keskisarja, livsmedelsinspektör, avslutar anställning Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar / sbeslut slista /beslut fattade på delegation (diarium ByggR) under tiden slista/beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsenheten och livsmedelsenheten (diarium Ecos) under tiden Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

19 Sidan 1 av 31 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM RÄVSNÄS 1: Beviljas HAMNHOLMSVÄGEN 33 Nathanael Weitzberg för tillbyggnad av gäststuga samt installation av eldstad Banérgatan 5 Lgh STOCKHOLM Åsa Elisabet Weitzberg Banérgatan 5 Lgh STOCKHOLM BoM SINGÖ-TRANVIK 5: TRANVIKS BYVÄG 13 Marita Linnéa Frilund Startbesked Anmälan om installation av eldstad/rökkanai i enbostadshus Borga rgatan NORR fäut BoM TJOCKÖ 2: Beviljas Eva Anna Cecilia Hyltenfeldt för tillbyggnad av fritidshus Runstensvägen NORRTÄLJE BoM RÄDMANBY 1: Utfärdat RÅ DM AN BY HAMNVÄG 2 Vera Ragnhild Westerberg Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Anmälan om installation av hiss i enbostadshus Rådmanby Hamnvåg NORRTÄLJE BoM ALSVIK 3: Beviljas Mats Larsson Ändring i bygglov för tillbyggnad av fritidshus Turbinvägen HANINGE BoM SUNDA 1: STORÖVÄGEN 21 Avskrivning av ärende Olaga uppfört staket (gärdesgird), nybyggnad av brygga samt tillbyggnad av befintlig brygga Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

20 Sidan 2 av 31 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum utfall Instanstyp BoM GRÖVSTA 8: LISSLÖVÄGEN 34 Lantmäteriet Remissvar Godkännande av förrättning om fastighetsreglering berörande Grövsta 8:207, S:2 och Länna-Pennlngby 1:83 Box BoM FLYGFYREN Beviljas GUSTAF ADOLFS VÄG 55 Ica Kvantum Flygfyren för uppsättning av skyltar Gustav Adolfs väg NORR BoM TAUE 3: Beviljas LILLA BROGATAN 2 Klas Ove Lunden Tidsbegränsat byggiov för nybyggnad av uteservering utanför butik fr o m to m Söderbykarl NORRTÄU1 BoM SANDVIK 1: Beviljas Delegatjon VÄTÖVÄGEN 244 Erik Roine Eriksson Byggiov för om- och tillbyggnad av enbostadshus och förråd Utlunda Byväg 30 Lgh NORRTÄLJE BoM MORA 1: Beviljas MORA BYVÄG 3 Inger Holmgren Strandskyddsdispens Sara Helmersscn Strandskyddsdispens for tillbyggnad av brygga (ersätter del av befintlig!>rygga) Östervik BERGSHAMRA BoM EDSBRO-ÅSBY 14: Utfärdat HOLMENS VAG 2B Silvy Pousette Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Anmälan om installation av hiss i flerbostadshus Holmens väg 2 B Edsbro Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

21 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum utfall Instanstyp BoM SINGÖ-BODA 2: Beviljas BO DA VIKSVÄGEN 17 och strandskyddsdispens for nybyggnad av gäststuga/forråd Karl Åke Andersson Östanvägen NQRRKt strandskyddsdispens Sara Helmersson BoM OXHALSÖ 2: Blidö Turist8tfrltid AB Avskrivning av ärende Clamatalc för nybyggnad av hotell/restaurang (Blidö Wärdshusby) Bergshyddan BLIDÖ _ BoM 2013-OD0561 BERGSVIK 2: Bifall BERGS VI KSSJÖVÄGtN 149 Kommunstyrelsen Remissvar Malin Olofsson Remiss frän Kommunstyrelsen ang. enkelt planförfarande enligt PBL 5:7 om upphävande av del av detaljplan för Bergsvik 2:15 i Roslagsbro-Vätö församling, fastställd av Länsstyrelsen BoM OXHALSO 2: Blidö Turistafritid AB Avskrivning av ärende Senac för nybyggnad av B flerfamiljshus (BNdo Wärdshusby) Bergshyddan BLIDÖ BoM SOLO 1: Beviljas MARHOLMEN 1 Handelsbolaget Lyran Konferens för om- och tillbyggnad av tva stugor på kursgård (2:18 och 2:19) Marholmen NORRTÄLJE BoM MASSUM 2: Beviljas STENSBORGSVÄGEN 21 Lars-erik Candlert för nybyggnad av carport Stensbargsvägen VÄDDÖ Adress Besöksadress Telefon /Fax Webbadress/ E-post

22 Stab utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM ÄLMSTA 13: Utfärdat Delegatlon Marie Astrid Arrhenius Slutbevis/Slutbesked Tord lanssor Anmälan för installation av hiss i Enbostadshus Skolvägen S VÄ DC LOV 20DR BROLUNDA 2: Utfärdat Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad BoM TÄUE 5: HAMNVÄGEN 2 Norrtälje kommun Avskrivning av ärende Göran Persson för nybyggnad av bro (byte av befintlig Societetsbro till gång och cykel b ro) Estunavägen NORRTÄLJE BoM GRISSLEHAMN 5: Beviljas SKATUDDSVÄGEN 36 Karl Gustaf Bengt Kyhlstedt för fasadändring av fritidshus ( takkupa ) Ljusgränd SPÅNGA BoM RÅDMANSQ-ÖSTERNÄS 2: Beviljas ÖSTERNÄS BYVÄG 16 Monica Lindberg för tillbyggnad av Fritidshus samt nybyggnad av gäststuga-förråd Bangårdsgatan 2 C Lgh NORRTÄLJE BoM GRÄDDÖ 4: Beviljas TORN VILLA VÄG EN 1A Sjöviken Fastighet AB för ändrad användning av lägenhet Ull café Koholma Byväg S GRÄDDÖ _ BoM S85 ARHOLMA 1: Beviljas KASKEN 1 Hans-gösta Warngren för nybyggnad av komplementbyggnad Norra Parkvägen 20 A UPPSALA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

23 Sidan 5 av 31 Stab Utekriftsdaturri slista from: tom: Ärende BoM Objekt ÖRTAGÅRDEN 12 Intressent Typ/Slag Datum Utfall 2D Utfärdat Instanstyp STYRMANSGATAN 6 Bernt Hjertström Startbesked Maria Hedberg Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i friggebod (bastu) Styrrnansgatan NORRTÄLJE BoM RÖDLÖGA 1: Leif Rune Gunnar Björnqvist Kontrollplan Tord Jansson Bygganmälan för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad Rödlöga BLIDÖ Peter Björnqvist Synvillan Björkvik BoM BYHOIMA 5: Beviljas SKATUDDSVÄGEN 114 PER GÖRAN LINDELÖW for tillbyggnad av fritidshus Brännkyrkagatan 57 _ Stockholm BoM RÖDLÖGA 1: Beviljas strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga/förråd och Jan Erik Nyström Blinkastigen 10 strandskyddsdispens Sara Helmersson rivning av bef. friggebod AVESTA BoM UNDRA 4: Beviljas SLÄNNINGEVÄGEN 28 Mats Olof Tröjbom för tillbyggnad av enbostadshus (växthus) Slänningevägen Norrtälje BoM RÄDMANSÖ 1:20( Beviljas EDSVI KS GLÄNTAN 18 Per Wicksell för tillbyggnad av fritidshus, rivning av del av fritidshus samt Sjöberg Lingholmsgatan 28 Lgh nybyggnad av vedbod STOCKHOLM Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbad ress/ E-post

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-12-06 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-12-06 kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2012-05-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-05-24 kl 15:05-16:20 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-12-03 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 11 december 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl. 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-06-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-06-22 kl 15.00-15.15 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 118-126 Klas Zettergren (m) 118-126 Eva Olander (c),

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2009-02-18 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats 41:an Förvaltningshuset Tid 08.15 (heldag, ordinarie

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer