Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare"

Transkript

1 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen , kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning Utses att justera Justeringens plats och tid Margaretha Lundgren (s) Bygg- och miljökontoret , Kl 10:15 Underskrift ' /,. / /, ' t ' Sekreterare :.r..r..- Paragraferna Ann-Christine Karlsson Ordförande Justerande...É^f^Å X^/f/f^ ''' " i/..r.kl/..i*?...^ Mats Hultin Margaretha Lundgren : :.^.6^r. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Bygg- och miljönämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift fn-christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: 10:00-10:45 LEDAMÖTER NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Mats Hultin (m) ordf X Ingmar Wallén (m) X Annette Tagesson (m) X Klas Zettergren (m) X Eva Öländer (c) vice ordf X Robert Beronius (fp) X Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf X Lennart Svenberg (s) X Ethel Söderman-Sandin (s) X Bertil Norstedt (s) X Kai Larsson (mp) X VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NÄRVARO NAMN JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER TJÄNSTGÖR Svante Norström (m) X X Bo Hanson (m) X Åsa Malmström (m) X Susanne Hallqvist (m) X Christer Johansson (c) X Mats Hållén (fp) X Emil Persson (s) X Poul Ahlgren (s) X X Kristina Drotz (s) X Fred Andersson (v) X Johannes Kroon Kärkkäinen (mp) X VOTE RING JA NEJ AVSTÅR

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Bygg- och miljönämnden Innehållsförteckning Ärenden Paragraf 1. Val av justerare / Närvarorätt 2. Allmän information 3. Delgivningar/Meddelanden 4. Dnr Sonö 1:23 i Söderbykarl församling. Föreläggande om städning och borttransport av bilar, lastbilar m.m. 5. Dnr Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t.o.m mars månad Dnr Delårsrapport 1 för Bygg- och miljönämndens verksamhet EXTRA ÄRENDE 7. Dnr Yttrande avseende förfrågan om redovisning av vilka taxor inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde som Kommunfullmäktige beslutat att nämnden får justera avgiften med hänvisning till t.ex. KPI. 44 POSTADRESS Box 808, Norrtälje ORGANISATIONSNUMMER BESÖKSADRESS Estunavägen 14 TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

4 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida / A v / 1 /,, V i Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (1) bmn 38 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesprotokoll, tisdagen den 11 juni 2013 kl. 10:15 på Bygg- och miljökontoret. Närvarorätt Vid dagens sammanträde ges tjänstekvinna Margaretha Hedin (registrator), Titti Gustafsson (registrator) samt Ann-Catrine Söderback (projektledare) rätt att närvara vid dagens sammanträde. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

5 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) bmn 39 Allmän information - Belägenhetsadresser (enl utbildningsplan) Genomgång av delegationsbeslut Genomgång av överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut. Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arholma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arholma 15:2, Lundberg) Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arholma 2:50. - Länsstyrelsen avslår överklagandet (från Arholma 4:13, Örtendahl, 15:3, Tjernkvist). Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att avvisa överklagande avseende strandskyddsdispens och bygglov på fastigheten Blidö 1: Länsstyrelsen upphäver beslutet att avvisa överklagandet avseende frågan om strandskyddsdispens och bygglov som för sent inkommet. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet avseende strandskyddsdispens. - Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende bygglovet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 11 kap 9a miljöbalken om att lägga ner V A-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvholmen, Mäskören och Palten, på fastigheten Gräsken 1:12 mfl. - Det anmälda arbetet, nedläggingar av VA-ledningar från Gräskö till Lilla Gräskö, Kalvholmen, Mäskören och Palten, kan utföras i huvudsak enligt anmälan, med föreläggande om vissa försiktighetsmått. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Gärdsnäs 1:5. - Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den 29 november 2012 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Gärdsnäs 1:5. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om avskrivning av anmälan om felplacerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende avskrivning av anmälan om felplacerad bastu på fastigheten Harg 7:42. - Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid av G. Jardh. Handlingarna överlämnas till mark- och milj ödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn , Överklagande av Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Hårnacka 5:6. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:15 ( ). - Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Anders Grenstedt och Astrid Liebe. Handlingarna överlämnas till mark- och miljödomstolen. Justerare Justerare fi fl Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från reservatsföreskrifterna för traktorväg/stig, flytt av tältplats samt nya informationsskyltar inom Lidö naturreservat, Lidö 1:2. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 c MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en ny traktorväg/stig, anläggande av en ny tältplats samt anläggande av nya informationsskyltar i enlighet med ansökan. - Länsstyrelsen beviljat med stöd av 7 kap 7 MB tillstånd att utan hinder av föreskrifterna för naturreservatet Lidö anlägga traktorväg/stig, anlägga ny tältplats och nya informationsskyltar enligt i enlighet med ansökan. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Dispens från strandskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddsbestämmelserna för ersättning av befintlig byggnad med gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. - Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18a MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en gäststuga på fastigheten Lännaby 1:16. (bilaga 2). Som tomtplats ska gälla den yta som avgränsats i bilagal. - Länsstyrelsen medger även tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avs. fastigheten Lövsångaren 7 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 har överklagats i rätt tid av Liitz. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande gällande Mora 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid av P-0 och Marianne Hast. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

9 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Mora 1:55 ( , , ) - Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2013 har överklagats i rätt tid Inger och Gunnar Holmgren. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Oxhalsö 2: Länsstyrelsen beslutat med stöd av 19 kap 3 b tredje stycket miljöbalken upphäva Norrtälje kommuns beslut den 22 november 2012 att medge strandskyddsdispens för brygga. Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd gällande gäststuga, pool och friggebod. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheterna Riala-Sättra 1:123 och 1:124. ( ) - Länsstyrelsens beslut den 27 februari 2013 har överklagats i rätt tid av Christer Halvarsson. Handlingarna överlämnas till mark- och milj ödomstolen. Dnr från Länsstyrelsens , beteckn Anmälan angående sluttäckning etapp 1 samt överbyggnad med en mottagningsyta för täckmassor vid Ryatippen. - Länsstyrelsen förelägger Holmen Paper AB om vissa, i beslutet angivna försiktighetsmått som ska gälla för sluttäckningen. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut om bygglov för ett båthus på stenkista på fastigheten Räknö 1:15. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

10 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida i/axaii ix i Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut om att inte vidta åtgärder med anledning av en anmälan om olovliga åtgärder på fastigheten Simpnäs 1:98. - Länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut att meddela positivt förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus på fastigheten Singö-Söderby 6:7. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Skeppsmyra S:13. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b punkt (MB) att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 18 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om avskrivning av ärende angående klagomål på bristande städning på Kriminalvårdsanstalten i Norrtälje, Skogen 1. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:16. - Överklagandet har kommit in i rätt tid. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr från Länsstyrelse , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Sunda 1:17. - Överklagandet har kommit in i rätt tid. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Svartlöga 3:43 och 3:99 (ärendenr AB08810). Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut att avskriva ärende angående olaga uppförd nybyggnad av fritidshus på fastigheten Svartlöga 3: Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om beviljande av bygglov för fasadändring på fastigheten Tälje 2:80. - Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Tälje 2:80 ( ) - Länsstyrelsens beslut den 8 april 2013 har överklagats i rätt tid av Krister Waltersson Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Muddring och anläggande av brygga på fastigheten Väddö-Tomta 5: Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått. Justerare Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Delbeslut från Länsstyrelsen , beteckn Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Åkerö 6:70. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b punkt 1 (MB) att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 22 mars 2013 att medge strandskyddsdispens för uppförande av bastu, två bryggor och befintlig sjöbod på fastigheten. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av ett beslut gällande strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Åkerö 7:4. - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd till transport av avfall. - Länsstyrelsen meddelar John Martin Transport AB tillstånd till transport av avfall i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd till transport av avfall. - Länsstyrelsen meddelar Samtek AB tillstånd till transport av avfall i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet. Dnr från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd för nedgrävning av häst. - Länsstyrelsen lämnar tillstånd enligt ansökan. Tillståndet är giltigt till och med den 6 maj Justerare Utdragsbestyrkande

13 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 oktober 2012 i ärende nr Återförvisning av ärende om olägenhetsanmälan avseende buller och damning på fastigheten Fasterna-Råby 2:30. - Mark- och milj ödomstolen avvisar överklagandet. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 18 december 2012 i ärende nr strandskyddsdispens på fastigheten Fjäll 5:43. - Mark- och milj ödomstolen avslår överklagandet (Bygg- och miljönämnden beviljade 14 juni 2012 strandskyddsdispens för brygga). Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 29 juni 2012 i ärende nr bygglov för på fastigheten Furusund 2:97. - Mark- och milj ödomstolen avslår överklagandet. (Bygg- och miljönämnden beviljades november 2009 bygglov för ett enbostadshus, vilket länsstyrelsen senast upphävde ) Dnr Protokoll från mark- och miljödomstolen , mål nr M , aktbil. 10 Överklagande av beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Grovstanäs 4:106 - nu fråga om syn. - Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn i målet. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut den 14 februari 2013 att avvisa inkommen överklagan avseende Malstaby 4:20. - Mark- och miljödomstolens Dom att avslå överklagandet har vunnit laga kraft. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 1/ y / ti J i i

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN forts... Dnr Dom från Mark- och miljödomstolen , Mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 3 april, dnr , och avseende förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus på fastigheten Rilanda 4:1. - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. (Bygg- och miljökontoret beviljade förhandsbesked för ett bostadshus 17juli 2011, vilket länsstyrelsen upphävde och återförvisade till nämnden för fortsatt handläggning) Dnr Yttrande till mark- och miljödomstolen , Mål nr M Avseende ansökan om tillstånd till återuppförande och tillbyggnad av brygga på fastigheten Stridsby3:l. - Med anledning av Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts tidigare fattat beslut i ärendet, vidhåller Bygg- och miljönämnden sitt ställningstagande. Dnr Kungörelse från mark - och miljödomstolen , mål nr M avd 3. - Mark och milj ödomstolen håller huvudförhandling och syn torsdagen den 23 maj 2013, kl avseende Stridsby 3:1 i Norrtälje tingsrätt. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 i ärende nr avseende strandskyddsdispens för fritidshus inom fastigheten Sunda 1:17. - Mark- och milj ödomstolen avvisar yrkandet om att förhandsbesked ska beviljas och avslår överklagandet i övrigt. Dnr Dom från mark- och miljödomstolen , mål nr P Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 22 november 2012 i ärende nr avseende avvisat överklagande gällande bygglov på fastigheten Södra Nånö 1:35. - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN Dnr Protokoll från mark- och miljööverdomstolen , mål nr P Överklagande av mark- och miljödomstolens beslut i mål nr P avseende inhibition av bygglov på fastigheten Mora 1:55 - nu fråga om prövningstillstånd. - Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. et får enligt 5 kap 5 lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Dnr Protokoll från mark- och miljööverdomstolen , mål nr P Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nrp avseende förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Skederids-Mälby 2:1 - nu fråga om prövningstillstånd. - Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. et får enligt 5 kap 5 lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Dnr Protokoll från mark- och miljööverdomstolen , mål nr P , akt.bil 3 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nr P avseende avvisat överklagande på fastigheten Tälje 2:4 (Banvallen 2) - nu fråga om prövningstillstånd. - Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. et får enligt 5 kap 5 lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas. HÖGSTA DOMSTOLEN Protokoll från Högsta Domstolen , mål nr Ö , akt.bil 2 Överklagande av mark- och miljööverdomstolens beslut i mål nr avseende tillstånd till prövning i hovrätt av mål om strandskyddsdispens på fastigheten Närtuna-Ubby 2:15. - Mark- och milj ödomstolens beslut får enligt lag och meddelad fullfölj dshänvisning inte överklagas. Högsta domstolen avvisar därför O. Hjelms överklagande. Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Underrättelse om avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Stora Åkerby 7:8 och 7:10. - Förrättningen har avslutats den 22 april 2013 utan sammanträde. Dnr Underrättelse om avslutad förrättning AB Fastighetsreglering berörande Söderby-Ekeby 1:5 och 3:14. - Förrättningen har avslutats den 5 april 2013 med sammanträde. KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr från Kommunfullmäktige , dnr KS Årsredovisning 2012 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen. Dnr från Kommunfullmäktige , dnr KS Redovisning av nämndernas internkontroll 2012 ÖVRIGT Dnr från Havs och Vattenmyndigheten , dnr Förlängning av tid avseende dispens från det generella förbudet mot att dumpa avfall i ett vattenområde; här dumpning av muddermassor i Vidinges vattenområde. - Havs- och vattenmyndigheten beslutar att den tidigare dispensen från de 13 januari 2010 (dnr ) gäller till och med den 31 mars övrigt gäller tidigare meddelade villkor och omfattning för dispensen (beslut ). Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

17 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden (13) bmn 40 Delgivningar ÖVRIGT forts... Dnr Skrivelse från Livsmedelsverket , dnr 1263/2013 avseende rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen. För kontroll utförd De kommunala nämnder som är kontrollmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen ska senast den 31 januari 2015 till Livsmedelsverket rapportera in de uppgifter som framgår av Livsmedelsverkets anvisning till rapportering av livsmedelskontrollen 2014 (daterad ). Dnr Underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot områdesskydd (Sunda 1:60, olaga placering av fritidshus utanför fastighetsgräns) - Förundersökning inleds inte. Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Den anmälda gärningen är preskriberad. Dnr Reg Obj Offenciven från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd , nr , avseende tillfälligt tillstånd i slutet sällskap den 8 maj Tillstånd beviljat enligt ansökan Dnr Slcrivelse/rekommendation från KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) , dnrksl/12/0024. Klimat- och Energistrategi för Stockholms län. - KSLs styrelsen beslutade den 21 mars 2013 att rekommendera kommunerna att anta Klimatoch energistrategin för Stockholms län. Denna rekommendation ersätter tidigare utsänd daterad PERSONAL Carl Wesslén, livsmedelsinspektör, anställd (påbörjas ) Monica Ryding, projektanställd, upphör Sandra Keskisarja, livsmedelsinspektör, avslutar anställning Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (13) bmn 40 Delgivningar / sbeslut slista /beslut fattade på delegation (diarium ByggR) under tiden slista/beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsenheten och livsmedelsenheten (diarium Ecos) under tiden Justerare Justerare Utdragsbestyrkande

19 Sidan 1 av 31 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM RÄVSNÄS 1: Beviljas HAMNHOLMSVÄGEN 33 Nathanael Weitzberg för tillbyggnad av gäststuga samt installation av eldstad Banérgatan 5 Lgh STOCKHOLM Åsa Elisabet Weitzberg Banérgatan 5 Lgh STOCKHOLM BoM SINGÖ-TRANVIK 5: TRANVIKS BYVÄG 13 Marita Linnéa Frilund Startbesked Anmälan om installation av eldstad/rökkanai i enbostadshus Borga rgatan NORR fäut BoM TJOCKÖ 2: Beviljas Eva Anna Cecilia Hyltenfeldt för tillbyggnad av fritidshus Runstensvägen NORRTÄLJE BoM RÄDMANBY 1: Utfärdat RÅ DM AN BY HAMNVÄG 2 Vera Ragnhild Westerberg Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Anmälan om installation av hiss i enbostadshus Rådmanby Hamnvåg NORRTÄLJE BoM ALSVIK 3: Beviljas Mats Larsson Ändring i bygglov för tillbyggnad av fritidshus Turbinvägen HANINGE BoM SUNDA 1: STORÖVÄGEN 21 Avskrivning av ärende Olaga uppfört staket (gärdesgird), nybyggnad av brygga samt tillbyggnad av befintlig brygga Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

20 Sidan 2 av 31 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum utfall Instanstyp BoM GRÖVSTA 8: LISSLÖVÄGEN 34 Lantmäteriet Remissvar Godkännande av förrättning om fastighetsreglering berörande Grövsta 8:207, S:2 och Länna-Pennlngby 1:83 Box BoM FLYGFYREN Beviljas GUSTAF ADOLFS VÄG 55 Ica Kvantum Flygfyren för uppsättning av skyltar Gustav Adolfs väg NORR BoM TAUE 3: Beviljas LILLA BROGATAN 2 Klas Ove Lunden Tidsbegränsat byggiov för nybyggnad av uteservering utanför butik fr o m to m Söderbykarl NORRTÄU1 BoM SANDVIK 1: Beviljas Delegatjon VÄTÖVÄGEN 244 Erik Roine Eriksson Byggiov för om- och tillbyggnad av enbostadshus och förråd Utlunda Byväg 30 Lgh NORRTÄLJE BoM MORA 1: Beviljas MORA BYVÄG 3 Inger Holmgren Strandskyddsdispens Sara Helmersscn Strandskyddsdispens for tillbyggnad av brygga (ersätter del av befintlig!>rygga) Östervik BERGSHAMRA BoM EDSBRO-ÅSBY 14: Utfärdat HOLMENS VAG 2B Silvy Pousette Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Anmälan om installation av hiss i flerbostadshus Holmens väg 2 B Edsbro Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

21 Stab Utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum utfall Instanstyp BoM SINGÖ-BODA 2: Beviljas BO DA VIKSVÄGEN 17 och strandskyddsdispens for nybyggnad av gäststuga/forråd Karl Åke Andersson Östanvägen NQRRKt strandskyddsdispens Sara Helmersson BoM OXHALSÖ 2: Blidö Turist8tfrltid AB Avskrivning av ärende Clamatalc för nybyggnad av hotell/restaurang (Blidö Wärdshusby) Bergshyddan BLIDÖ _ BoM 2013-OD0561 BERGSVIK 2: Bifall BERGS VI KSSJÖVÄGtN 149 Kommunstyrelsen Remissvar Malin Olofsson Remiss frän Kommunstyrelsen ang. enkelt planförfarande enligt PBL 5:7 om upphävande av del av detaljplan för Bergsvik 2:15 i Roslagsbro-Vätö församling, fastställd av Länsstyrelsen BoM OXHALSO 2: Blidö Turistafritid AB Avskrivning av ärende Senac för nybyggnad av B flerfamiljshus (BNdo Wärdshusby) Bergshyddan BLIDÖ BoM SOLO 1: Beviljas MARHOLMEN 1 Handelsbolaget Lyran Konferens för om- och tillbyggnad av tva stugor på kursgård (2:18 och 2:19) Marholmen NORRTÄLJE BoM MASSUM 2: Beviljas STENSBORGSVÄGEN 21 Lars-erik Candlert för nybyggnad av carport Stensbargsvägen VÄDDÖ Adress Besöksadress Telefon /Fax Webbadress/ E-post

22 Stab utskriftsdatum slista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp BoM ÄLMSTA 13: Utfärdat Delegatlon Marie Astrid Arrhenius Slutbevis/Slutbesked Tord lanssor Anmälan för installation av hiss i Enbostadshus Skolvägen S VÄ DC LOV 20DR BROLUNDA 2: Utfärdat Slutbevis/Slutbesked Tord Jansson Tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad BoM TÄUE 5: HAMNVÄGEN 2 Norrtälje kommun Avskrivning av ärende Göran Persson för nybyggnad av bro (byte av befintlig Societetsbro till gång och cykel b ro) Estunavägen NORRTÄLJE BoM GRISSLEHAMN 5: Beviljas SKATUDDSVÄGEN 36 Karl Gustaf Bengt Kyhlstedt för fasadändring av fritidshus ( takkupa ) Ljusgränd SPÅNGA BoM RÅDMANSQ-ÖSTERNÄS 2: Beviljas ÖSTERNÄS BYVÄG 16 Monica Lindberg för tillbyggnad av Fritidshus samt nybyggnad av gäststuga-förråd Bangårdsgatan 2 C Lgh NORRTÄLJE BoM GRÄDDÖ 4: Beviljas TORN VILLA VÄG EN 1A Sjöviken Fastighet AB för ändrad användning av lägenhet Ull café Koholma Byväg S GRÄDDÖ _ BoM S85 ARHOLMA 1: Beviljas KASKEN 1 Hans-gösta Warngren för nybyggnad av komplementbyggnad Norra Parkvägen 20 A UPPSALA Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post

23 Sidan 5 av 31 Stab Utekriftsdaturri slista from: tom: Ärende BoM Objekt ÖRTAGÅRDEN 12 Intressent Typ/Slag Datum Utfall 2D Utfärdat Instanstyp STYRMANSGATAN 6 Bernt Hjertström Startbesked Maria Hedberg Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i friggebod (bastu) Styrrnansgatan NORRTÄLJE BoM RÖDLÖGA 1: Leif Rune Gunnar Björnqvist Kontrollplan Tord Jansson Bygganmälan för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad Rödlöga BLIDÖ Peter Björnqvist Synvillan Björkvik BoM BYHOIMA 5: Beviljas SKATUDDSVÄGEN 114 PER GÖRAN LINDELÖW for tillbyggnad av fritidshus Brännkyrkagatan 57 _ Stockholm BoM RÖDLÖGA 1: Beviljas strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga/förråd och Jan Erik Nyström Blinkastigen 10 strandskyddsdispens Sara Helmersson rivning av bef. friggebod AVESTA BoM UNDRA 4: Beviljas SLÄNNINGEVÄGEN 28 Mats Olof Tröjbom för tillbyggnad av enbostadshus (växthus) Slänningevägen Norrtälje BoM RÄDMANSÖ 1:20( Beviljas EDSVI KS GLÄNTAN 18 Per Wicksell för tillbyggnad av fritidshus, rivning av del av fritidshus samt Sjöberg Lingholmsgatan 28 Lgh nybyggnad av vedbod STOCKHOLM Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbad ress/ E-post

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, bygglovchef Robert Törne, stabschef ( 84) Gitte Binder, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-11-06 Plats och tid Norrtälje-salen 2014-11-06, kl 15.00-15.40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

i~--lk... ljt11dtf...

i~--lk... ljt11dtf... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2015-03-19 Plats och tid ande Norrtälje-salen 2015-03-19, kl 15.10-15.55 Enligt förteckning c övriga deltagande Utses att justera Sara

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 m NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-04 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-09-04 kl 15:00-16:15 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare. Marie Österman, enhetschef livsmedel 62

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare. Marie Österman, enhetschef livsmedel 62 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida amwktkt i/mninvi mm**?, KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-11-21 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-11-21, kl 10:00-10:45 ande Enligt

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-02-18 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-02-18, kl 15:05-15:25 Enligt förteckning Övriga

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida «v,^. Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2013-12-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-12-05, kl 15:10-16:00 Beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-12-06 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-12-06 kl 09:45-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

.^MMSi^k^.. Anjp-Ch/istine Karlsson

.^MMSi^k^.. Anjp-Ch/istine Karlsson NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden 2014-05-22 Plats och tid ande Norrtälje-salen 2C Enligt förteckning -05-22, kl 15:00-15:40 övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Kallelse miljö- och byggnämnden Tid Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 08.00 Plats Ordförande Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn Ulla Christensson Ljunglide * = se ärendet i beredningsprotokollet Ärende öppet

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS AU Sammanträdesprotokoll

BYGGNADSNÄMNDENS AU Sammanträdesprotokoll BYGGNADSNÄMNDENS AU Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2010-04-14 kl 8.30-16.15 i Kommunhuset. Beslutande Lennart Nilsson (M) ordförande Dan Melin (FP) Peter Östergren (KD) 105-127 Fredrik Sirberg (S)

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-10-11 kl 10:00-10:55

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-10-11 kl 10:00-10:55 NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-11 Sida Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-10-11 kl 10:00-10:55 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun 2014-12-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1. Bygglov 2014 2154, 2543, 2808, 2814, 3017, 3034, 3039, 3100, 3116-3268, 3270-3320, 3322-3357, 3359-3393,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 2010-06-17 Platsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-06-17 kl 15:15-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

2013-09-25, kl 18.00-21.30 i Kommunhuset, lokal Prologen

2013-09-25, kl 18.00-21.30 i Kommunhuset, lokal Prologen Tid och plats 2013-09-25, kl 18.00-21.30 i Kommunhuset, lokal Prologen Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Robert Claussnitzer (M) Eva Laurén (M)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 77-85 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Mats Waldemarsson Jesper Hansen André Sommén Claes Olsson Erdem

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08.30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-02-05 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 13 februari 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060106 DOM 2016-05-03 Stockholm Mål nr F 8610-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-09-15 i mål nr F 1836-15, se bilaga

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Samling kommunhuset Ånge kl 09.00, tisdagen den 30 september 2003 OBS se nedan Ärenden 1 Justering 2 Magdbyn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer