Det här är pensionspyramiden, den symbol som pensionsbranschen gemensamt använder sig av för att tydliggöra att pensionen består av olika delar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är pensionspyramiden, den symbol som pensionsbranschen gemensamt använder sig av för att tydliggöra att pensionen består av olika delar."

Transkript

1 1

2 I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn och barnbarn kommer att leva än längre. Ur ekonomisk synpunkt innebär livet som pensionär för de flesta av oss att pensionen är längre än de inkomster vi har haft tidigare i livet. Hur stor pensionen blir avgörs av vilka inkomster vi haft under arbetslivet. Eftersom många av oss kommer att vara pensionärer år och kanske ännu längre kan det vara bra att ägna pensionen en tanke medan den fortfarande går att påverka. 2

3 Det här är pensionspyramiden, den symbol som pensionsbranschen gemensamt använder sig av för att tydliggöra att pensionen består av olika delar. I botten finns den allmänna pensionen. Villkoren bestäms genom politiska beslut. I mitten finns tjänstepensionen eller avtalspensionen som den ibland kallas. Villkoren bestäms genom avtal på arbetsmarknaden. Tjänstepension omfattas de av som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal, eller har ett hängavtal till ett kollektivavtal. I vissa fall kan en anställd även ha tjänstepension utan avtal, det kallas då individuell tjänstepension. Privat pensionssparande kan förekomma på många olika sätt även om vi oftast tänker på en privat pensionsförsäkring. Om du är anställd och har en tjänstepension har du inte möjlighet att göra en avdragsgill inbetalning till en pensionsförsäkring. Men om du har eget företag eller är anställd utan tjänstepension kan du göra det. I toppen finns eget sparande. Här bestämmer du själv om du tycker att du behöver förstärka din pensionsekonomi. Sedan 2016 är möjligheterna att göra skatteavdrag för privat pensionssparande begränsade och gäller bara för den som saknar tjänstepension. Eget pensionssparande kan också vara sparande i annan form eller amortering av lån som gör att utgifterna när du är pensionär minskar. 3

4 Den som arbetar eller bor i Sverige omfattas av svensk sociallagstiftning. Därmed har man rätt till allmän pension. Villkoren bestäms genom politiska beslut. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Om man haft liten eller ingen inkomst kan man också omfattas av garantipension som är ett statligt stöd. Från det gamla systemet redovisas ATP-pensionen som tilläggspension i det orange kuvertet. Enligt en garantiregel kan ingen som tillhör mellangenerationen få ut mindre i pension än vad han/hon redan tjänat in i det gamla ATP-systemet. Garantitillägget innebär att du får pension utifrån en övergångsregel som garanterar den s k mellangenerationen att få ut minst vad han/hon tjänat in till pension fram t o m Garantitillägget betalas ut med automatik från 65 år om man har rätt till det. Vid 65 års ålder görs en beräkning och om det då visar sig att man skulle ha fått högre pension i det gamla systemet än man nu får med det nya betalas mellanskillnaden ut i form av ett garantitillägg. Ett eventuellt garantitillägg kan Pensionsmyndigheten upplysa om även om du ännu inte fyllt 65 år. 4

5 Staten finansierar garantipensionen Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Vem får garantipension? Du kan ha rätt till garantipension om du: har fyllt 65 år har låg eller ingen inkomstgrundad pension. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas. Garantipensionen fasas ut. Skälet är att det alltid ska löna sig att arbeta. För att ha rätt till garantipension måste du ha bott minst tre år i Sverige. Person som fått asyl (uppehållstillstånd) enligt Genève-konventionens flyktingregler (flyktingstatus) eller som skyddsbehövande kan få full garantipension. För yrkesinvandring gäller vanliga reglerna om att tillhöra socialförsäkringen och förvärvsvillkoret. 5

6 Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom hur du placerar dina pengar. Därför kan premiepensionen vara viktig, även om den är en mindre del av din totala pension. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Pengarna placeras i fonder som du själv valt. Du väljer fonder på Pensionsmyndighetens hemsida och för att göra ett byte krävs e-legitimation eller byte via blankett. Det går att ha högst fem fonder samtidigt. Om du inte väljer fonder själv placeras pengarna i AP7Såfa. Fonderna i premiepensionen ingår i ett rabattsystem som innebär att avgiften är lägre än om du skulle köpa dem direkt hos förvaltaren. Att ha en låg avgift på sitt fondsparande är viktigt när du ska spara till pensionen. Du kommer att betala avgiften många år. Tanken med premiepensionen är att värdeutvecklingen ska vara högre över tid än för inkomstpensionen. På det sättet ska pensionen bli högre. 6

7 VAD GER RÄTT TILL ALLMÄN PENSION? Alla inkomster som man skattar för är pensionsgrundande. Den allmänna pensionen beräknas på inkomsten upp till ett tak motsvarande 7,5 inkomstbasbelopp (eg. 8,07 IBB eftersom egenavgiften om 7 procent först ska dras av). Inkomster över det beloppet ger ingen allmän pensionsrätt. För att få tillgodoräkna sig pensionsrätter krävs en inkomst som överstiger ca kr år 2017 (42,3 procent av prisbasbeloppet), det vill säga grundavdraget för skattskyldighet. Har man det får man pensionsrätter beräknat från första kronan. Det är alltså inte ett grundavdrag utan ett tröskelvärde. Observera att kapitalinkomster, till exempel ränteinkomster, inte är pensionsgrundande. Inte heller pensioner eller privata pensionsförsäkringar är pensionsgrundande. Barnår - Barnets första fyra år ger pensionsrätt till den av vårdnadshavarna som har lägst inkomst. Kan flyttas över till den andra. Plikttjänst Gäller när man gjort plikttjänst minst 120 dagar i följd under åren Studier studier som ger rätt till studiebidrag och studielån ger pensionsrätt. Sjukersättning ger både pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp, om denna är inkomstrelaterad. 7

8 Avgångsvederlag är normalt inte pensionsgrundande. För att vara säker måste den anställde fråga sin arbetsgivare hur det redovisas. Blir man erbjuden förtida pension av sin arbetsgivare måste man tänka på att avgångspensionen som betalas ut inte är pensionsgrundande i den allmänna pensionen. Hur betalas det in till pensionen? Avgiften dras av från lönen innan den pensionsgrundande lönen bestäms. Det betyder att om man har en inkomst över taket, dras avgiften från bruttot. Det som sedan blir pensionsgrundande är maxinkomsten 7,5 basbelopp. Den totala avgiften är 18,5 procent av lönen via skattsedeln och arbetsgivaravgifter. Hälften betalar arbetsgivaren och knappt hälften arbetstagaren (arbetsgivaren betalar sin del på hela bruttoinkomsten).

9 Om du inte väljer några fonder placeras dina premiepensionspengar i AP7Såfa, Statens årskullsförvaltningsalternativ. AP7Såfa är en fondportfölj som förvaltas av statliga Sjunde AP-fonden. I AP7Såfa minskas den finansiella risken från 56 års ålder. Du behöver inte ändra något själv, utan detta styrs via personnumret. Aktieinnehavet ersätts succesivt med räntesparande. Det går inte att välja AP7Såfa som en del av annat fondsparande. Däremot går det att välja de inbördes fonderna, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond separat och då går det att välja andra fonder samtidigt. Det går att välja AP7Såfa om du har haft ett annat sparande tidigare, och det går att välja egen fondportfölj igen. 8

10 Det går att föra över premiepensionen till make/maka eller registrerad partner. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten och görs på den premiepension du kommer att tjäna in i framtiden. Överföringen sker löpande så länge du inte skickar in en ny blankett där du vill att överföringen ska upphöra. Vid skilsmässa stoppas dock överföringarna. De pengar som getts bort kan dock inte återtas. Det finns en kostnad på sex procent för den som ger bort premiepensionen. Pengarna går till de andra spararna och beror på att de kompenseras för att kvinnor lever längre än män. De som tar emot överförd pensionsrätt förväntas leva längre - i genomsnitt - än de som ger. Storleken på minskningen, det vill säga sex procent, motsvarar den uteblivna arvsvinst som blir följden av en längre förväntad livslängd. Vid beräkning av procentsatsen för minskningen tas hänsyn till att 98 procent av överföringarna går från män till kvinnor och att kvinnor förväntas leva väsentligt längre än män. 9

11 Det orange kuvertet har blivit en symbol för pension, men innehållet i kuvertet visar bara den allmänna pensionen. Kuvertet fungerar som ett slags kvitto från myndigheten, en redovisning över vilka pensionsrätter som du tilldelats. Beskedet i kuvertet går att överklaga. 10

12 Den inkomst du deklarerar varje år ligger till grund för allmänna pension du får. Alla år räknas. Lönen, många år på arbetsmarknaden och värdeutvecklingen för premiepensionen spelar roll. När pensionen sedan ska tas ut så spelar medellivslängden stor roll för hur stor pensionen blir. Det som finns på ditt pensionskonto ska fördelas på de år din årskull förväntas leva. Lever du längre kommer du att få arvsvinster från dem som är födda samma år som du och som avlider tidigare. Men ökad medellivslängd innebär också att pensionen riskerar att bli väldigt låg om du går i pension vid samma ålder som tidigare generationer. Pensionsmyndigheten har räknat ut vilken pensionsålder som kan behövas i framtiden för att pensionen ska vara ungefär i samma nivå som tidigare. 11

13 Trots stigande medellivslängd lever 65-årsåldern kvar. Den styr t ex a-kassa och sjukersättning som båda upphör vid 65 års ålder. I många tjänstepensionsavtal upphör inbetalningarna vid 65 års ålder. Garantipensionen och äldreförsörjningsstörd har en lägsta ålder vid 65 år för utbetalning. Samma gäller för bostadstillägget som ger stöd till bostadskostnaden för pensionärer. 12

14 13

15 Det går att ta ut sin allmänna pension från 61 års ålder. Undantaget gäller garantipensionen och eventuellt garantitillägg som betalas ut från 65 års ålder. Utbetalningen bestäms utifrån en tänkt medellivslängd(delningstalet) för din åldersgrupp. Att vänta med att ta ut pensionen höjer utbetalningen varje månad eftersom den tänkta medellivslängden blir kortare. Räkneexempel: Stina är 65 år och har kronor i pensionsbehållning. Om hon går i pension i år blir hennes delningstal 15,7. Det skulle innebära att hennes inkomstpension per år beräknas som /15,7 vilket ger ca kr/mån före skatt. Om Stina istället väljer att vänta med att ta ut pensionen till ett år senare, ökar behållningen med den pensionsrätt som hon fått för inkomsterna hon tjänade in det extra året. Behållningen ökar också med arvsvinster och med inkomstindex, samtidigt som den minskar med förvaltningskostnaden. När Stina fyller 66 år har hon kronor i behållning och ett delningstal på 15,1. Nu blir hennes inkomstpension i stället kr/månad före skatt. Premiepensionens månadsbelopp fastställs utifrån tillgodohavandet på kontot. Detta delas med delningstalet och sedan med 12. Premiepensionsbeloppet räknas om en gång om året. Arbete och pensionsuttag måste inte tillsammans bli 100 procent. 14

16 Alla måste ansökan om pension och gör det gärna i god tid, 2-3 månader innan du vill gå i pension. Man kan tidigast söka pension från den månaden ansökan inkommer. MAN KAN INTE SÖKA RETROAKTIVT. Pension från annat land: När du ansöker om pension ska du bland annat ange om du uppbär någon form av pension/livränta från annat land. Pensionsmyndigheten hjälper till att ansöka om pension inom EU/EES och vissa länder där konvention finns. Övriga länder får man själv söka pension från. Pension från annat land kan påverka svensk pension och man är skyldig att anmäla den till Pensionsmyndigheten. Om du har en utländsk pension bör du ansöka om din pension i god tid innan du går i pension för att underlätta handläggningen, 6 månader i förväg brukar vara ett bra riktmärke. EU/EES: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Rumänien och Bulgarien. Konventionsländer: Algeriet, Bosnien, Chile, Turkiet, Israel, Kap Verde, Marocko, USA, Canada, Kroatien, Serbien. Man har möjlighet att söka pension på med e- legitimation beställ eller skriv ut blankett Man kan också beställa ansökningsblankett på telefon

17 Allmän pension betalas ut under hela livet som pensionär. Men den pensionerade kan välja storlek på det månatliga beloppet och detta kan ändras över tiden. Procentsatsen kan varieras över tiden. Om du vill minska eller återkalla pensionsuttaget gäller det från månaden efter ansökningsmånaden. Bakgrunden till möjligheten att variera uttaget är följande: I händelse av annan inkomst under pensioneringen ska man kunna förändra pensionsutbetalningen och därigenom behålla ungefär samma ekonomiska standard under hela pensionstiden. Det går att arbeta och ta ut allmän pension samtidigt, viktigt att kontrollera vad som gäller för tjänstepensionen. 16

18 Det finns några val som behöver göras innan blanketten skickas in. Det viktigaste är att bestämma vid vilken ålder du vill börja ta ut din pension. Tar du ut pensionen tidigt minskar beloppet du får ut varje månad och tvärtom. Har du sjukersättning eller a-kassa upphör de ersättningarna vid 65 års ålder. Du bör då i god tid ha ansökt om din allmänna pension, så att pengarna kommer utan att det blir ett avbrott i utbetalningarna. Du ska också välja om du vill ta ut all pension samtidigt, eller om du väljer att ta ut delar av den. När det gäller premiepensionen så kan du när du börjar ta ut pengarna välja om du vill flytta sparandet till en traditionell försäkring. Du kan också, i samband med pensionering, välja att teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionen. Skyddet innebär att om du dör innan din partner kommer han eller hon att få din premiepension utbetald till sig resten av sitt liv. Premiepensionen blir lägre när du har efterlevandeskydd eftersom pengarna också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne. Hur mycket lägre din premiepension blir beror på din och din partners ålder. Du kan endast lägga till efterlevandeskydd när du för första gången ansöker om att ta ut din premiepension. 17

19 Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg som du kan få om du är pensionär och har låg pension. För att kunna få bostadstillägg ska du vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive premiepension om du har en sådan. Även du som har en utländsk pension som motsvarar den svenska pensionen kan ansöka. Du kan ansöka om bostadstillägg oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende. Du kan ansöka om bostadstillägg för tre månader tillbaka i tiden. Även om du äger din bostad har du rätt att söka bostadstillägg. Värdet på ditt hus eller din bostadsrätt räknas inte som en tillgång och påverkar därför inte din möjlighet att kunna få bostadstillägg. Du kan alltså ansöka om bostadstillägg oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende. Se om du har rätt till bostadstillägg En enkel tumregel är att du kan ha rätt till bostadstillägg om du är ensamstående och har en lägre månadsinkomst än kronor efter skatteavdrag. För dig som är gift eller sambo gäller kronor efter skatteavdrag. Ansökan om bostadstillägg görs hos Pensionsmyndigheten. 18

20 Äldreförsörjningsstödet är ett stöd om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att man först måste ta ut andra förmåner som man har rätt till. Det gäller inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år. Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd om du: bor i Sverige och är 65 år (du räknas som boende i Sverige om du planerar att stanna här minst ett år) tar ut alla pensionsförmåner du har rätt till och ändå inte når upp i skälig levnadsnivå. Det innebär att du ska ha omkring kronor kvar till dina utgifter när hyran är betald. 19

21 För den som vill flytta utomlands gäller lite olika regler. Garantipensionen betalas ut om du flyttar till ett EU/EES-land och kan även gälla i Kanada. Äldreförsörjningsstödet betalas ut i ett år i EU/EES-land och i tre månader om du flyttar till andra länder. Bostadstillägget betalas bara ut till den som varaktigt bor i Sverige. Vistas du utomlands kortare tid än sex månader påverkas inte bostadstillägget. 20

22 21

23 Minpension.se är en pensionsportal för alla som tjänar in pension i Sverige. Här kan se vad som hittills satts av till din allmänna pension och din tjänstepension. Hit rapporteras även en hel del privat sparande om du registrerar dig på sajten. Det gör du med ditt personnummer och med Bank- Id eller motsvarande. Det finns också en kod i ditt orange kuvert som du kan använda för att logga in. Du kan också göra en prognos för din framtida pension. Den redovisas som utbetalning per månad, omräknat till dagens penningvärde. Min Pension är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Tjänsten är gratis för användaren. Finansieringen står bolagen och staten för. 22

24 Diagrammet visar den allmänna pensionen, tjänstepensioner och privat sparande som en prognos och omräknat till dagens penningvärde. I prognosverktyget kan du sedan ändra uttagsålder och uttagstid för alla dina olika pensioner och se hur månadsutbetalningen påverkas. Tänk på att prognosen utgår från den lön du har i dag. Om du byter jobb eller på annat sätt ändrar ditt arbetsliv så får du göra en ny prognos. Utländska pensioner finns inte med i Minpension.ses beräkningar. Men åtminstone för de nordiska länderna finns liknande verktyg. 23

25 Diagrammet visar den allmänna pensionen, tjänstepensioner och privat sparande som en prognos och omräknat till dagens penningvärde. Beräkningarna är gjorda utifrån Minpension.ses användare och deras prognoser. Det som redovisas är ett medianvärde, en genomsnittlig pension. Din egen pension kan se annorlunda ut. Det är därför viktigt att göra en egen prognos. 24

26 Alla år på arbetsmarknaden räknas. Har du många år och bra lön och tjänstepension kan du räkna med en bra pension. Vilka levnadsomkostnader du har som pensionär spelar också roll för hur mycket du kan behöva tjäna in till din framtida pension. Man behöver inte ha alla rätt Bra för pensionen Tidig inträdesålder Ha tjänstepension Bra löneutveckling Jobba länge Bra värdeutveckling Sparutrymme Låga kostnader Mindre bra Sen inträdesålder Svartjobb Inte tjänstepension Sjukdom under lång tid Arbetslöshet under lång tid Sluta tidigt Dyrbar livsstil 25

27 Exemplet Medel-Terese Medel-Terese är 40 år och tjänar kronor. Hon har jobbat sedan hon var 23 år, mest heltid. Men hon har även varit hemma ett år med sina två barn. Hur ser prognosen ut för henne om hon fortsätter att jobba som nu? 26

28 Om Medel-Terese jobbar till 65 års ålder så kommer hon enligt prognosen på minpension.se att få en pension på kronor i dagens penningvärde. Om hon vill pensionera sig tidigare, vid 61 års ålder blir den totala pensionen kronor i månaden. Om hon jobbar vidare till 67 års ålder blir den kronor. Observera att detta bara är prognoser. Vid 40 års ålder är det långt kvar till pension och mycket kan hända på vägen, både med Tereses eget liv och med lagstiftningar och avtal på arbetsmarknaden. Men prognosen ger ändå en bra bild som kan ge ett underlag för olika beslut. T ex om vad som händer om man höjer eller sänker lönen. 27

29 Lönen spelar roll för pensionen. Att jobba deltid länge ger längre pension. Andra viktiga parametrar Arbetslivets längd. Både inträdes- och utträdesålder spelar roll. Andra pensionen förutom den allmänna pensionen, t ex tjänstepension Värdeutveckling på den del av pensionen som finns på kapitalmarknaden, t ex premiepension och tjänstepension. Eget sparande. 28

30 För den som är ung idag kommer, om reglerna ser ut som nu, tjänstepensionen att vara en än viktigare del av pensionen än för dem som närmar sig pensionsåldern nu. För den som har höga inkomster kan tjänstepensionen utgöra halva pensionen eller mer. Men glöm inte att detta är prognoser. Den som är 28 år har långt kvar till pension och mycket kan hända på vägen. Att känna till ungefär hur pensionen fungerar i sina delar och att därmed kanske också lättare uppmärksamma förändringar kan vara en bra väg att få en bra pension. 29

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år.

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år. 1 Den allmänna pensionen betalas inte ut med automatik. Man måste ansöka om sin pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten ett par månader i förskott. Detta gäller även för den som har sjukersättning.

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Vad är. Ingen försäljning Bara fakta.

Vad är. Ingen försäljning Bara fakta. Vad är Ingen försäljning Bara fakta www.gilladinekonomi.se 1 Pensionen en allt större del av livet Eventuell privat pension Tjänstepension/Avtalspension Allmän pension Inkomstpension Premiepension Vad

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt Tagit ut enbart PP Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad från och med

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt Partiellt uttag av IP (PP-sparare) Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Yngre än 28 år utan prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Hur stor blir pensionen för utrikes födda?

Hur stor blir pensionen för utrikes födda? Hur stor blir pensionen för utrikes födda? En rapport om kompensationsgrader Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Kristina Kamp När hela livet räknas Hela livet räknas så brukar vi beskriva

Läs mer

För dig som är född 1954 eller senare

För dig som är född 1954 eller senare Så funkar det din ålderspension För dig som är född 1954 eller senare + = Din samlade pension + broschyr_janne.indd 1 privat sparande Allmän pension Vi vill ge dig en bild av hur pensionssystemet fungerar.

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och övriga förmåner inom socialförsäkringen för dig som är pensionär. Du kan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd Försäkringskassan informerar Äldreförsörjningsstöd Grafisk utformning: RÅDIS AB, Per Jonebrink Innehåll Äldreförsörjningsstöd 3 Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 4 Bosättningsbaserad förmån 4 Åldersgränsen

Läs mer

Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag

Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag 1 Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag 65-årsgränsen för när grundtryggheten i ålderspensionssystemet börjar (Garantipension, Bostadstilägg och Äldreförsörjningsstöd) med ca 2/3 av livslängdsökningen

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Fjällräven Fjällräven förekommer i Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland. I Sverige finns

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Pensionsinformation för 55 +

Pensionsinformation för 55 + Pensionsinformation för 55 + Lennart Lundgren lennart.h.lundgren@telia.com 08-7128607, 070-33 88 607 Jobba till 75? Jobba till 75? Efter ca 10 år Pensionsstart Lön Pension Frågor att fundera på 1. Vilken

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka 125 000 individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 år, samtidigt som spridningen av första uttagsålder

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se Pensionsrapport 2016 Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF 070-249 31 54 dan.adolphson@amf.se media.amf.se @Trygghetsekonom pensionsbloggen.se Pensionsrapporten fyller 7 år Statistik, aktuella frågor, trender

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Innehållsförteckning Välkommen till KPA Pension... 3 Din allmänna pension... 4 Din tjänstepension - ålderspension...

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Pension 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Alternativ pensionsålder

Alternativ pensionsålder Alternativ pensionsålder 1 (8) PM 2016-12-21 Analysavdelningen Bengt Norrby Alternativ pensionsålder När Riksdagen beslutade om det nuvarande pensionssystemet våren 1994 användes Statistiska centralbyråns

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000 Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2 Anna Westerberg Sammanfattning I det följande redovisas utfallet av pensionsprognosen i det orange pensionsbeskedet, för åldersklasser, kvinnor och män

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av tjänstepension Detta är en sammanfattning av en

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer