Industrirör Montageteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrirör Montageteknik"

Transkript

1 , 08:24 Industrirör Montageteknik

2 Montageteknik, ISBN 13: VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning och montering: Anders Isaksson, Lernia samt Maria Larzenius, Jemacon Bildkällor: Clipartbilder enligt tillstånd från Corel Corporation Foto och illustrationer: Jan Jönsson, Bengt Westin, Lernia, Osmo Kurki, Kosmo Konsult, Louise Thornell Upphängningssymboler, SSG standard Foto från Calor Vanadis Foto från Maskinverken Foto från SKYDDA, Peltor Symbolbilder återgivna med tillstånd av Microsoft Corporation Upplaga 5 Tryck: Wikströms tryckeri, Kopieringsförbud: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och kopiering är förbjuden. Undantag gäller Lernia AB enligt avtal. Läromedlet beställes genom VVS-Branschens Yrkesnämnd Box SOLNA Tel: Fax:

3 Montageteknik Innehåll 1 Förord 3 2 Montageteknik historik 4 3 Montage 10 4 Praktiskt rörarbete förarbete 13 5 Förband Hanteringsteknik 18 6 Häftsvetsning planera svetsningen 21 7 Rörförgreningar lucksvetsning 30 8 Stutsförband 32 9 Hanteringsteknik för rör Prefabricering av rördelar Rörstöd upphängning Montering av ventiler, pumpar m m Riktning och värmebehandling av rör Kontroll och provtryckning Demontering av rörinstallation Branschspecifika anläggningar Utrustning och arbetsmiljö Tabeller och hjälpmedel 70 Övningsuppgift 72 Kunskapstest 73 Repetitionsfrågor 75

4

5 Montageteknik Industrirör 1. Förord 1. Förord Ökat och breddat kunnande i VVS-branschen, en ny gymnasieskola och krav på yrkesexamen i yrkesutbildningen, ställer behovet av ändamålsenliga läromedel i fokus. VVS-Branschens Yrkesnämnd är ett samarbetsorgan mellan VVS-Installatörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Yrkesnämnden har tagit initiativ till utveckling av en serie läromedel inom VVS, isolering, kyla och industrirör. Läromedlen kan användas inom gymnasieskolan och andra utbildningsgivare, för utbildning av företagslärlingar och för fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma montörer. De är ett led i den kompetensutveckling som nu pågår inom en växande installationssektor. VVS-Branschens Yrkesnämnd 3

6 2. Montageteknik och historik Montageteknik Industrirör 2. Montageteknik historik För att kunna tillgodogöra sig innehållet i detta läromedel, krävs en del förkunskaper. Man bör ha kunskaper i ritningsläsning både plan- och isometriska ritningar, rörsvetsutbildning och kunskaper i gasskärning. Syftet med läromedlet är att ge kunskaper i montageteknik inom industrirörmontage och skapa förståelse för vikten av att montage utförs på rätt sätt. Vad som är rätt kan variera beroende på montage, t ex är det ganska stor skillnad mellan fjärrvärmemontage, montage inom cellulosaindustrin eller arbete på ett kärnkraftverk. Men tekniken att sammanfoga rör är ganska lika i alla sorters rörmontage. Läromedlet är inte styrt mot någon speciell svetsmetod. Kort historik I ett historiskt perspektiv kan man nog påstå att de första installationer som gjordes för att föra t ex vatten från en plats till annan, gjordes av romarna. Det finns fortfarande akvedukter som fungerar i exempelvis Italien, Spanien och på Malta. Akvedukten var stamledningen och från akvedukterna ut till konsumenterna används rör av bly. Närmare vår tid användes rör av trä och gjutjärn och så småningom kom rör av den typ vi använder idag. I Sverige var det bysmeden som också var rörmokare. Med ässjan och andra specialverktyg gjorde han installationerna. Med industrialismens genombrott blev rörinstallatören en fackman och i dag är en skicklig rörmontör/rörsvetsare en viktig kugge på en svensk industri. En stor del av rörmontagen görs för att frakta det viktigaste vi har, nämligen vatten. Industrin och samhället i övrigt använder stora mängder vatten, som kok-, skölj-, kyl- och processvatten, vatten för uppvärmning och vatten i gasform (ånga). Rörledningar används också för andra media såsom petroleumprodukter, tryckluft m m, eller i rörpostsystem, inom läkemedelsindustrin och på många andra ställen. Rör används även som konstruktionsmaterial till kranar, huskroppar, takstolar, broar m m. En akvedukt i genomskärning. 4

7 Montageteknik Industrirör 2. Montageteknik och historik Arbetsbeskrivning program Den som skall utföra ett arbete måste veta hur arbetet skall utföras. Den praktiska delen förutsätts yrkesmannen kunna, men han/hon kan omöjligen veta hur ett speciellt projekt skall se ut om det inte finns ritningar, instruktioner och arbetsbeskrivningar. Till varje nyinstallation finns speciella arbetsbeskrivningar. Dessa skall innehålla: administrativa föreskrifter tekniska beskrivningar bilagor ritningar Administrativa föreskrifter Sådana föreskrifter förkortas AF och ger en allmän orientering om projektet och redogör för de allmänna bestämmelser som gäller för entreprenaden. Som hjälpmedel används AF AMA 98, Administrativa Föreskrifter - Allmän Material- och Arbetsbeskrivning från Dessa är avsedda att tjäna som underlag vid upprättande av föreskrifter för byggnadsanläggnings och installationsentreprenader. AMA är gemensam för alla fack och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav. Teknisk beskrivning för rörinstallation Teknisk beskrivning är ett detaljerat dokument framställt av t ex ett konsultföretag, enligt beställarens förfrågan om en rörprojektsentreprenad. Konstruktören använder VVS AMA 98 som underlag när han upprättar beskrivningar. Beskrivningen syftar sedan till att förenkla arbetet med formuleringen av beställarkravet, gällande den färdiga produkten och dess olika delar. VVS AMA 98 ger besked om vilka krav som kan komma att ställas vid olika montagedelar. RA 98 VVS är Råd och Anvisningar till VVS AMA 98. Där anges vad som skall finnas med i en teknisk beskrivning För att lättare förstå innebörden av detta finns ett utdrag från VVS AMA 98 med råden i RA 98 VVS nedan och på följande sidor. Utdrag ur RA 98 VVS PN-.2 Ledningar av stålrör Ange krav på förläggnings- eller monteringssätt för ledningar av stålrör genom att i beskrivning komplettera BSAB-koden med bokstav enligt tabell RA PN/1 för aktuellt förläggnings- eller monteringssätt. Fogning Ange under aktuell kod och rubrik: om svetsfog skall utföras med s k licenssvetsning. om svetsfog skall utföras att motsvara högre krav än betyget 3 GRÖN enligt Rörledningsnormer, RN 78. styrkefaktorer om skyddsgas skall användas vid svetsarbete och i så fall typ av gas samt arbetsmetod för skyddsgasspolning. Ange om skyddsgas skall användas både på insida och utsida av svetsfog på rörledning. under YTC.15 om entreprenören skall utföra provning av svetsfogar, t ex genom radiografering. vem som påkallar provning om SS-EN 288-serien skall tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedur. om svetsning skall utföras under tillsyn av svetskunnig enligt SS-EN 719. Beakta att svetsprövning enligt SS-EN bör utföras under övervakning av ett ackrediterat organ för svetsarprövning. Vid höga krav på svetsutförandet bör svetssakkunnig rådfrågas. Institutet för verkstadsteknisk forskning, IVF, ger fortlöpande ut information om standarder för svetsproduktion. 5

8 2. Montageteknik och historik Montageteknik Industrirör Fog med koppling Ange under aktuell kod och rubrik om kompletterande kvalitetskrav på tätningselement skall gälla. Flänsfog Ange: typ av fläns, material och packning med hänvisning till standard krav på skruvars hållfasthet samt ytbehandling särskilda krav på packningar samt packningsmaterial Ytbehandling Ange för industriellt utförd rostskyddsmålning rengöringsgrad (förbehandlingsgrad) enligt SS färgtyp och skikttjocklek för rostskyddsgrundfärg Den del av rostskyddsmålning som skall utföras på byggarbetsplatsen, t ex rostskyddsmålning av svetsfogar, anges under LCV.11. Utdrag ur VVS AMA 98 PN-.2 Ledning av stålrör Fogning Gängfog Gängning skall utföras till full gänglängd. Som tillsatsmaterial för tätning skall användas lin eller band av ren PTFE. Lin skall användas tillsammans med smörj- eller tätningsmedel avsett för tätning av gängfog. Lin får användas vid en rörledningstemperatur av högst C och band av PTFE vid högst C. Om gängfog med gängtejp lossas skall ny tejp anbringas före åtdragning. Överflödigt tätningsmaterial skall avlägsnas. Kemiska gängtätningsmedel får används som tillsatsmaterial vid gängfog om fogningen utförs enligt rörtillverkarens dokumenterade anvisningar. Svetsfog, konventionell svetsning Svets skall utföras enligt SS Svetsfog, s k licenssvetsning Svetsarbete skall utföras av svetsare som har giltigt intyg över svetsprövning enligt SS-EN utfärdat av ackrediterat organ för svetsprövning. Giltigt intyg över svetsarprövning enligt SS-EN skall efter anfordran visas upp för beställaren före svetsarbetets början. Intyget skall gälla för material, metod och svetsläge för det aktuella svetsarbetet. Varje svets skall märkas så att svetsaren kan identifieras. Utförandet skall i övrigt ske i tillämpliga delar enligt Rörledningsnormer (RN 78), avsnitt Efter avslutat svetsarbete skall svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar. Där svetsfogs rotsida är lätt åtkomlig skall även denna rengöras. 6

9 Montageteknik Industrirör 2. Montageteknik och historik Svetsfog för tryckkärl av stål Svetsningen av tryckkärl samt svetsning mot tryckbärande material skall utföras enligt föreskrifter i AFS 1994:39*. Svetsare skall ha avlagt svetsarprövning enligt SS Giltigt intyg över avlagd svetsarprövning enligt skall efter anfordran visas upp för beställaren före svetsarbetets början. Intyg skall gälla för material, metod och svetsläge för det aktuella svetsarbetet. Om tryckkärlet tillhör objektgrupp 1 4 skall företaget där svetsaren är anställd ha svetslicens eller licenser som täcker aktuella svetsarbeten. Fog med koppling Fog med koppling skall utföras enligt rörtillverkarens dokumenterade anvisningar. Flänsfog Före fogning skall tätningsyta och tätspår rengöras från föroreningar, rost o d. Packningar skall monteras torra. Packningsmaterial skall vara beständigt mot medium för vilket rörledningen är avsedd. Före hopdragningen av flänsförband skall rören centreras och riktas in. Skruvar skall dras korsvis med rätt moment. Fogning skall i övrigt utföras enligt rör- och packningstillverkarens dokumenterade anvisningar. Flänsförband skall korrosionsskyddas så att förbandet får minst samma korrosionsresistens som övrig del av rörledning. Skruv och mutter för flänsförband i kallvatten- och köldbärarledningar skall vara förzinkade eller utförda i rostfritt stål. Ytbehandlig Ytbehandling av svetsfog på rörledning får inte utföras innan föreskriven provning av svetsfog har utförts. * Fr o m 2002 gäller PED (pressure Equipment Direktiv) Att tänka på VVS AMA och RA bestämmer inte allt inom rörbranschen. Det finns flera undantag när andra regler gäller. Till exempel har Kriminalvården, Postverket, Statens Järnvägar, vissa kommuner etc, egna regelverk som kan ersätta dessa. En sådan beskrivning talar i korta ordalag om vad som gäller just nu, och vilka krav som ställs. Ett exempel på en sådan Material- och arbetsbeskrivning beskrivs på följande sidor. OBS! Om det uppstår t ex konflikter eller tolkningstvister mellan olika parter angående en rörinstallation används VVS AMA och RA som ett styrdokument. För montören Som montör kan det bli ganska komplicerat och jobbigt att utföra arbetet med ledning av den ovan beskrivna Tekniska beskrivningen. Därför förekommer det eller borde förekomma en förenklad Material- och arbetsbeskrivning som är anpassad till det aktuella rörmontaget. 7

10 2. Montageteknik och historik Montageteknik Industrirör Industribyggen HB Storstad MONTAGE Materialförteckning och arbetsbeskrivning över Värmecentral Beställningsnummer: xx1144 Montageadress:Industrigatan, Storstad Fastighetsägare: Industribyggen AB Box 1000, STORSTAD Karl K Karlsson Tel xx xx xxx MATERIALFÖRTECKNING OCH ARBETSBESKRIVNING ÖVER VÄRMECENTRAL Härtill hör ritningar; Nrx11, x12, x13 ORIENTERING Genom Industribyggen HB:s försorg, har genom apparatrummets vägg framdragits ledningar försedda med avstängningsventiler. Entreprenaden skall omfatta material och montage av primärsidan från ovannämda ventiler i enlighet med nedanstående och bilagda ritningar. Isoleringsarbete ingår ej. Rörledningssystemet skall utföras för NT 16 och en driftstemperatur av max C. Det i systemet cirkulerande vattnet kommer att hållas alkaliskt med ett ph-värde av 8,5 9,5. Svetsningen får endast utföras av svetsare/montör som har genomgått kurs i rörsvets och montageteknik samt avlagt godkänd svetsarprövning enl.ss-en samt Lödarprövning enl. svensk standard SS För montage skall gälla bestämmelserna i VVS-AMA 98 med angivna ändringar och tillägg. 8

11 Montageteknik Industrirör 2. Montageteknik och historik MATERIALFÖRTECKNING Nedanstående material, som skall monteras på primärsidan, kommer att finnas på montageplatsen. Komplettering med rörböjar, konor och muffar skall göras av montören. Pos Antal Ansl.nr DyxT 1 Ståltub SMS SS Ø 139,7 x 4,0 2 Ståltub SMS 1787 SS Ø 139,7 x 8, Ståltub SMS 1787 SS Ø 76,1 x 3, Ståltub SMS 1787 SS Ø 76,1 x 5, Ståltub SMS 1787 SS Ø 48,3 x 2,6 6 Rostfria rör SS 2333 Ø 54,0 x 2,0 7 Kopparör SS Ø 22,0 x 1,5 8 Svetsfläns SMS 2033 Ø 48,3 x 2,6 9 Svetsfläns SMS 2033 Ø 76,1 x 2, Packningar PN Packningar PN Skruv med mutter B6S M16 x Avtappningsventil TA typ SAV Avluftningsventil TA tup SAV Tryckluftsmätare 0-25 bar Värmeväxlare Typ AMUS Returkylare Typ AMUS Trevägsventil 40 x 40 x 40 Typ AMUS Trevägsventil 65 x 40 x 65 Typ amus Avstängningsventil Typ AMUS Termometer Graderad 150 c INSTALLATION Allt rörmontage skall utföras svetsat, med metoderna gassvetsning i stålrör < 5 mm, MMA-svetsning i stålrör > 5 mm och TIG-svetsning i rostfria rör. Alla föreningar av armatur och apparater skall utföras medelst flänsförband. Dykrör, manometerkranar, avluftningsoch avtappningsventiler må dock förenas medelst gängning. Där avluftning och avtappning är nödvändigt skall ledning bestående av sömlösa rör enligt SMS 327, ansl.nr. 10, neddragas till 300 mm:s höjd över golvet och avslutas med ventil och propp. Kontrollmanometer förses med vattensäcksrör bestående av sömlösa rör enlig SMS 327, ansl.nr. 10 SS Alla apparater och all armatur skall placeras så att utbyte lätt kan göras. Även redan befintliga detaljer i apparatrummet skall lätt kunna bytas sedan arbetet är klart. PROVNING AV SVETSFOGAR MED RADIOGRAFERING Kontrollen skall omfatta högst 10 % av den sammanlagda svetslängden. PROVTRYCKNING Innan rören isoleras skall de provtryckas i närvaro av beställares kontrollant. Provtryckning skall ske med 21,0 bars vattentryck under 30 min eller lägst 1,3 x drifttrycket. ÖVRIGT Arbeten utom målningsarbeten skall ingå i entreprenaden. Det åligger montörer att väl vårda sådana materiel som tillhandahållits av Industribyggen HB samt ansvara för att materielen ej förstörs. Storstad 2000-xx-xx Industribyggen HB 9

12 3. Montage Montageteknik Industrirör 3. Montage Ett rörmontage kan utföras på flera olika sätt, och det är inte alltid det bästa eller enklaste sättet som är det möjliga. Därför krävs alltid planering, och ett slags planering är att t ex använda förtillverkade rördelar. Exempel på delar som kan vara förtillverkade är rör, ventiler, böjar, flänsar, konor m m, som sammanfogas till större eller mindre sektionsdelar. På byggplatsen monteras sedan sektionsdelarna samman till ett komplett rörsystem. Samarbete är alltid en viktig del av arbetet, så att alla vet vem som skall göra vad, i synnerhet som ett rörmontage kan utföras som ensamarbete eller av en större grupp montörer. När fler är inblandade måste en arbetsfördelning göras, så att alla känner att arbetsuppgifterna motsvarar kompetensen. Det är också viktigt att alla inblandade tar del av ritningar och underlag, vilket underlättar när någon måste överta en annans arbetsuppgifter. Förarbete - Svetsning vid montageplats 10

13 Montageteknik Industrirör 3. Montage Montageplanering Innan montagearbetet påbörjas bör en arbetsplan upprättas. Olika entreprenörer går tillväga på skilda sätt vid planeringen av arbetet, och det är därför ofta nödvändigt att göra en egen planering. En sådan kan omfatta följande hållpunkter : Börja med att studera arbetsbeskrivningar. Kontrollera vilka krav som gäller för tryckklasser, temperaturer, media (vad som skall transporteras i rörsystemet), isolering, målning, material, svetskompetens, svetsmetoder, svetsanvisningar, vilka prefabricerade rördelar/system som ingår, ventiler, pumpar samt andra typer av armaturer. Kontrollera också omfattning av besiktning, dokumentation och provtryckning. Rörmontage på en ångpanna, där flera personer arbetar på en begränsad yta. Studera ritningar och montageanvisningar. Försök skapa en inre bild av det färdiga montaget, dvs hur skall det se ut när allt är klart. Det kan vara svårt om det på ritningen ingår andra montage, eller om det är ett tilläggsmontage i en befintlig anläggning. Ett tips är att färglägga aktuella rör och rördelar i ditt montage med en överstrykningspenna. Gör en undersökning om förhållandena på montageplatsen. Går det att arbeta säkert med avseende på brandfaror, fallrisker, andra montörer och dylikt. Krävs svetstillstånd? Finns utrustning för brandbekämpning? Är utrymningsplaner och utrymningsvägar utmärkta och kända? Kontrollera om arbetsplatsen är lämplig för arbete med t ex förtillverkning. I vissa fall kan det vara bättre att göra förtillverkningen på annan plats, t ex under ett provisoriskt tält. Ta också reda på tillgången till truckar, lyftkranar m m, som är utmärkta och ibland nödvändiga hjälpmedel vid montage. Kom ihåg att det finns säkterhetsregler och förordningar kopplade till sådana maskiner, som t ex krav på truckkort. Studera ritningar! Ge akt på strömnings/flödesriktningar. 11

14 3. Montage Montageteknik Industrirör Montagearbete varierar ofta från arbetsplats till arbetsplats. Men det finns generella regler för hur ett montage skall utföras t.ex: - att rör placeras lodrätt, vågrätt eller vinkelrätt. (Undantaget när fallriktning är angiven. Rör för ånga/kondens monteras med fall). - att rördragningen inte får blockera el-, luft- eller gasuttag samt vattenposter. Befintlig armatur gör att rördragningen kan behöva ändras. - att pumpar, ventiler och liknande monteras med hänsyn till strömningsriktningar. Att sådan armatur lätt kan bytas ut. - att förtillverkade montagedelar har sådana avgränsningar så att platsskarven (montagesvetsen) kan svetsas i så gynnsamt läge som möjligt. Utnyttja möjligheten om det finns ett flänsförband. - att rören placeras så att eventuellt isoleringsarbete kan utföras utan besvär. - att rör och rördelar som är tunga och har stora dimensioner monteras först. - att färdiga montage är estetiskt tilltalande. Rörmontage i en ångpanna som kräver en avancerad placering. 12

15 Montageteknik Industrirör 4. Praktiskt rörarbete förarbete 4. Praktiskt rörarbete förarbete För att kunna genomföra ett proffsigt rörmontage krävs praktiska kunskaper i kapning, fogberedning, tillpassning och montering av flänsar, böjar och konor, håltagning för påstick och stutsar, tillverkning av T-stycken samt beräkning av bygglängder m m. Tillkapning Tillkapning av rör kan ske genom sågning, skärning eller kapning med vinkelslipmaskiner och kapskivor. För att få raka och vinkelräta snitt används ett böjligt band av något slag (en bit slipband går bra). Bandet lindas runt röret och tillpassas. Själva märkningen går utmärkt med t ex täljstenskrita. (Tuschpenna vid rostfritt material). Märkning med band. Att märka rör före kapning kan vara besvärligt om det rör sig om andra vinklar än 90. Då är en Contour Marker ett utmärkt hjälpmedel. Termisk skärning Termisk skärning kan indelas i följande kategorier: Brännskärning; här ingår gasskärning och pulverskärning. Smältskärning; här ingår luftbågmejsling, plasmaskärning och laserskärning. Vid brännskärning måste metallen kunna förbrännas i oxygen. Gasskärning är en förbränningsprocess, där stålet förbränns i oxygen under hög värmeutveckling, när det har upphettats till antändningstemperatur. Processen startar genom att en punkt värms till antändningstemperatur (ljusröd färg). Därefter riktas en oxygenstråle mot startpunkten och förbränningen startar. Oxygenstrålen kan därefter styras i en tänkt snittlinje. Vid smältskärning smälts materialet av en ljusbåge eller någon annan värmekälla. Borttransporten av det smälta materialet sker med hjälp av gas eller en luftstråle. Märkning med Contour Marker. Skärning med rörskärmaskin här monterad på ett fast stativ. 13

16 4. Praktiskt rörarbete förarbete Montageteknik Industrirör Maskinsågning För kapning av material finns maskiner som band-, kalloch cirkelsågar av olika modeller samt speciella rörkapningsmaskiner. Vilken som är bäst beror på användningsbehovet, exempelvis är bandsåg bäst att använda till tunnväggiga rör. Viktigt är dock att man alltid följer maskinleverantörens anvisningar vad gäller matningstryck, hastighet och val av sågtandning. Fördelar med maskinsågning är bl a vinkelräta snittytor som kräver ringa efterbehandling. Lämpliga materialformer för sågning är rör, plattstänger, profilrör, balk- och vinkelstänger.vissa maskiner kan även förses med automatisk frammatning av material. Att tänka på vid maskinsågning: Kapa aldrig i varmt material. Kapa aldrig utan kylvätska (gäller inte rörkapningsmaskin). Såga inte stål, rostfritt stål eller aluminium med samma sågband eller klinga. Det skall finnas ett sågband för varje metall. Matningstryck, sågbladets tandning och kapningshastighet skall anpassas till respektive material. Följ alltid maskinleverantörens anvisningar. Rörkapningsmaskiner Kapning av rör kan vara besvärligt, i synnerhet kapning av tunnväggiga, rostfria rör, där röret lätt kläms samman och deformeras. Rörkapningsmaskinen på bilden t h fungerar så, att maskinen vrids runt röret och inte tvärtom. Resultatet blir en absolut gradfri och vinkelrät kapning där efterarbetet blir minimalt. Bandsåg. Rörkapningsmaskin. Kapning med vinkelslipmaskin Vanligt förekommande vid rörmontage är kapning med vinkelslipmaskin och kapskiva. Metoden har både föroch nackdelar. Fördelen är att det går snabbt att kapa tunnväggiga rör i klena dimensioner (olegerat- och låglegerat stål) samt i rostfria rör. Nackdelen är att det blir sk slipskägg som måste filas bort. Grövre dimensioner av olegerade eller låglegerade stålrör, sk svarta rör, kapas enklast med skärbrännare. Vid all kapning ska du se till att arbeta säkert med lämplig arbetsställning. Enklast är att kapa där man kommer åt bäst, dvs vrid röret till bästa läge. Kapning med vinkelslipmaskin. 14

17 Montageteknik Industrirör 4. Praktiskt rörarbete förarbete Använd lämplig skyddsutrustning och var aktsam så att sprut och gnistor inte förorsakar kroppsskador eller brand. Fasning Rör kan fasas i en svarv eller i speciella rörfasmaskiner som finns för varierande rördimensioner. Rörskärmaskiner för gasskärning är lämpliga hjälpmedel för olegerat och låglegerat stål. Fördelen med denna typ av maskin är att den både kapar och fasar i ett moment. Den kräver dock utrymme och sprider skärsprut. Skärning med handhållen brännare är också en användbar metod vid fasning samt vid håltagning för påstick och upptagning av luckor vid lucksvetsning. Handskärning är också lämpligt vid tillkapning av rör och rörböjar. Fasning med skärbrännare tvärs över röret. Röret är stående i bilden. Om fasning sker med handhållen skärbrännare kan det vara lämpligt att skära så nära rits eller markering som det går och därefter finputsa med slipmaskin. Rör med relativt tunna väggar (< 6-8 mm) kan fasas med slipmaskin utan skärning. Om fasen gasskäres kan skärningen utföras på två sätt, dels tvärs över röret, dels längs med röret. Fasning med skärbrännare längs med röret. Röret är liggande i bilden. 15

18 4. Praktiskt rörarbete förarbete Montageteknik Industrirör Bygglängder Alla detaljer som används inom branschen har en viss bygglängd, BL. Därmed menas hur stor plats detaljen/röret behöver, hur stor plats det bygger. De flesta mått på en rörkonstruktion mäts inte som vid konstruktionsritning utvändigt/invändigt utan centrumcentrum (c/c). Rördetaljers bygglängd kan erhållas ur tabeller, men de kan också mätas fram. Till höger några exempel på mätning av bygglängd. Sålunda kan nedanstående figur mätas enligt principen (c/c) om måtten hos böjarna är känd. OBS! hänsyn måste tas till spaltöppningar. BL BL Bygglängder (BL) hos fläns (överst) och rörböj. BL c / c 16

19 Montageteknik Industrirör 4. Praktiskt rörarbete förarbete Fixering För att rörändar skall passa mot varandra utan kantförskjutning, krävs noggrann fixering. Rör av lägre kvalitet kan ha sämre passform, och då fördelas lämpligen kantförskjutningen jämnt över fogen. Kantförskjutning kan kontrollmätas med speciella mätverktyg. Fixering med clips är en metod som används framför allt vid arbete med rör av grövre dimension. Användandet av clips kräver dock en del för- och efterarbete. Rören placeras i en profil, t ex en U-balk, varefter clipsen svetsas på det ena röret. Vid mindre justeringar kan kilar eller brytspett användas, men vid större skillnader sker tillpassningen med skruvar. Fördela eventuell kantförskjutning så jämnt det går. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka, att vid användandet av påsvetsade clips får dessa inte lämna några märken efter sig i rörväggen. Vid borttagning av clips skall först en anvisning göras i svetsen. Det sker lämpligast med hjälp av en huggmejsel eller med en slipmaskin. Efter anvisningen slås clipset försiktigt bort och den kvarblivna svetsen slipas jämn. Eventuella sår i materialet svetsas igen och slipas plana. Rörsvetsfixturer Vid rörarbete används ett flertal olika typer av svetsfixturer. (Se även avsnitt Häftning av böj och fläns till rör ). En enkel fixtur för häftning av rör kan svetsaren själv tillverka av två tvingar och en bit ej alltför klen vinkelstång (ca 50 x 50 x 5 mm). Men det finns idag ett antal speciella rörfixturer som är mycket effektiva, lätta att använda och som ger god passform. Rörfixturen fästes på det ena röret, ställskruvarna justeras för exakt centrering, varefter det andra röret fästes på samma sätt. För rostfria rör finns speciella spännklackar av rostfritt stål. Även för fixering av böjar, konor och flänsar finns ett antal fixeringsverktyg. De faktorer som avgör valet av verktyg är t ex rördimension, svetsmetod, vikt samt kravet på den färdiga produkten. Att placera rören i en balk eller vinkelprofil vid tillpassning och upphäftning brukar garantera fogar utan kantförskjutning. Fixeringsverktyget Hajo Super Bridge. 17

20 5. Förband mellan fläns och rör - hanteringsteknik Montageteknik Industrirör 5. Förband mellan fläns och rör hanteringsteknik I de flesta rörkonstruktioner sammanbinds rören med flänsförband. Flänsförband kan vara av olika typer beroende på material och användningsområde. Nedan följer en presentation av några olika flänsar. Svetsfläns utan krage Detta förband består av en lös fläns utan uppkragning som svetsas direkt på röret, in- och utvändigt eller i enkla fall bara utvändigt. Lös fläns, svetsad till ett rör utan krage. Svetsfläns med krage På flänsar med krage kan kragen ha olika utformning. Den kan vara jämntjock eller konisk. Det finns också flänsar som är utförda i ett stycke med manteln. De sistnämnda räknas inte till de svetsade flänsarna. Lösa flänsar Lösa flänsar med färdiga stutsar är vanliga vid rörförband i rostfritt stål. Stutsen svetsas till röret med flänsen påträdd. Efter svetsning skruvas flänsarna samman med en packning mellan. Tänk på att det är lätt att dra lösa flänsar snett! Fläns med jämntjock krage t.v. och med konisk krage t.h. Rörförgreningar Vid rörmontage förekommer även rörförgreningar. Vanligast är att tillverka förgreningar av rörböjar, för att få mjuka övergångar. Genom att dela två rörböjar på lämpligt sätt åstadskommer man ett byxrör. En annan typ av förgrening är avstick från ett stamrör. Här är i regel avsticket av mindre dimension än stamröret. Lösa flänsar Packning Stutsar Olika slag av rörförgreningar. 18

21 Montageteknik Industrirör 5. Förband mellan fläns och rör - hanteringsteknik Rörböjar Idag används till stor del fabrikstillverkade böjar vid rörmontage. Dessa används tex vid fjärrvärme, processindustrier, kemisk industri osv. Böjarna kallbockas i en rörbockmaskin som ger rörböjar med nästan ingen ovalitet. Det finns företag som har egen tillverkning av böjar. Ett exempel är pannbyggare som gör böjar som passar in i produktionen. På så sätt sparas både material och antal svetsskarvar. Hydrauliska bockmaskiner är vanligast vid kallbockning. En annan bockningsmetod är induktionbockning. Induktionsbockningsmetoden ger rörböjar som uppfyller de toleranser för ovalitet och godsförtunning som föreskrivs av kontrollinstanser för bl a kärnkraftsindustri och värmekraftverk. Bockningsradien kan variera steglöst upp till oändlighet. Det går att induktionsbocka rör med ytterdiameter från 50 mm till och med 750 mm. Balk, fyrkantsprofiler, homogent stångmaterial etc går utmärkt att induktionsbocka. Endast två krav ställs på material som skall induktionsbockas: de måste vara elektriskt ledande, och de får inte ha benägenhet att spricka eller gå sönder vid bearbetningstemperaturen, dvs rödsköra. Induktionsbockning av Super Duplex-rör. Induktionsbockningsmetoden utvecklades ursprungligen för engelska försvarsdepartementet. Den är inte bara revolutionerande i teorin utan även provad och beprövad i praktiken. Den har även senare visat sig tillföra hela den industriella världen betydande fördelar. Bockningsmetoden utnyttjar materialuppvärmning genom virvelströmmar som induceras av ett varierande elektromagnetiskt fält. Processen är högmekaniserad och ger exakta resultat. 19

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25 RÖRUPPHÄNGNINGAR 1 å följande sidor presenterar vi vår tillverkning av rörupphängningar, enligt SSG standard, som omfattar ett komplett sortiment av upphängningar, styrningar, stöd och fixar för rörledningar.

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME \E, VÄRMEVERKS FÖRENINGEN Af%\V(i)\ Upphandlingsserien STALROR Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem Augusti 1994 FJÄRRVÄRME FÖRORD Kvalitets- och funktionskrav på fjärrvärmeanläggningar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6 05/2008 E L D Klämmor T-klämma T-stålklämma Enkel kedjespännare Innehåll Dubbel kedjespännare Hydraulisk kedjespännare Invändig manuel klämma Invändig manuell flänsklämma Dubbel manuell klämma ELD-TECH

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

DODGE CHALLENGER. Verktygen Delarna. Tipsen. COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012

DODGE CHALLENGER. Verktygen Delarna. Tipsen. COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012 Så bygger du ett komplett system av universaldelar! lar! Tipsen COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012 Verktygen Delarna Bakgrund Att bygga ett eget avgassystem är långt ifrån omöjligt. Om det är första gången

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

STUMSVETSNING AV PE-RÖR

STUMSVETSNING AV PE-RÖR STUMSVETSNING AV PE-RÖR NORDISKA PLASTRÖRGRUPPEN POLYETENRÖR (PE-rör) PE-rör standardiseras enligt SS-EN 12201 (dricksvatten) SS-EN13244 (tryckavlopp), SS-EN1555 (gas) efter: - typ av PE material (t.ex

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören har ändförslutningar

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4 GESTRA GESTRA Steam Systems ERL 6- LRG 6-4 Monteringsanvisning 8078-0 Konduktivitetselektroder ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Dimensioner max. 60 C max. 60 C 99 0 Gänga G ¾" Tätningsring 7 x 3 DIN 7603

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma.

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma. MONTERINGS INSTRUKTIONER FASAD Inledning Detta montage handbok fungerar som ett bra underlag på byggarbetsplatsen eller på kontoret. Handboken innehåller grundläggande beskrivningar om hur montage av Clix

Läs mer

Metallslang. Användningsområden. Temperaturområden. Material. Provning

Metallslang. Användningsområden. Temperaturområden. Material. Provning Metallslang Metallslang Denna broschyr innehåller metallslang, som täcker de vanligaste användningsområdena. Vid krav utöver det vi presenterar här, t ex andra material, extrema tryckegenskaper eller klassningsgodkända

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Ny listlösning utan synlig spik

Ny listlösning utan synlig spik Ny listlösning utan synlig spik Montera lister snabbt och snyggt! När du har något att dölja. Gör det snyggt. www.kanallisten.com Kanallisten Flexi Konventionell list Estetiska lister spikar man inte upp

Läs mer

OMTUBNING AV ÅNGPANNA VINTERN 2014-2015

OMTUBNING AV ÅNGPANNA VINTERN 2014-2015 OMTUBNING AV ÅNGPANNA VINTERN 2014-2015 Ångfartyget RUNN EKONOMISKA FÖRENINGEN BARKENS ÅNGBÅTAR Hösten 2014 vid årets sista planerade tur gick en av tuberna i ångpannan läck under påeldning. Det beslutades

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg

Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg 53 IBE.231 Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg Tvåstegstätad tilläggsisolering med puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer