Frivillighet och entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivillighet och entreprenörskap"

Transkript

1 Frivillighet och entreprenörskap

2

3 Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel

4 FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2001 ISBN ISSN NR 22 CVV CENTRUM FÖR VÄLFÄRD EFTER VÄLFÄRDSSTATEN TEL FAX

5 INNEHÅLL 1. INLEDNING 6 2. GRANSKNING AV STATEN OCH AMS MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC JOBBAKUTEN MALMÖ UPPDRAGSFÖRMEDLING ENTREPRENÖRSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR KÄLLOR 44

6 1. Inledning

7 Trots regeringens ständiga uttalanden om att arbetslösheten är på väg ned är många svenskar utan jobb och kan inte försörja sig själva och sina familjer. Staten satsar mycket pengar på arbetslöshetsbekämpning. Åtgärderna går ut på att förmedla lediga jobb, vidareutbilda och rehabilitera arbetslösa, stimulera nyföretagande och mycket annat. Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, ansvarar för en avsevärd del av dessa insatser. För utomstående, och tydligen även för AMS egen personal, har det varit hart när omöjligt att utvärdera hur väl man lyckats. En spridd uppfattning, som också får stöd i undersökningar av olika slag, är att AMS åtgärder inte är särskilt framgångsrika. Man ser ut att prioritera att de arbetssökande återfinns i rätt statistiska kolumner framför målet att de verkligen skall kunna försörja sig själva. AMS dåliga rykte och oförmåga att presentera tillförlitliga, trovärdiga och goda resultat är sannolikt en viktig orsak till att andra, frivilliga aktörer etablerats vid sidan av den statliga verksamheten. Detta är inte på något sätt negativt. Verksamheter som tvingas motivera sin existens genom att visa goda resultat och vara attraktiva för sina kunder utvecklas i takt med krav och önskemål, till fördel för alla inblandade. Den här skriften handlar om några sådana verksamheter i Malmö, som genom frivilliga initiativ hjälper människor som vill förändra, utveckla och satsa Malmö NyföretagarCentrum, Jobbakuten och Malmö Uppdragsförmedling. De är alla goda exempel på framgångsrik verksamhet, och de har lyckats få målgruppernas förtroende. Ryktet om deras existens har spritt sig, och många har spontant tagit kontakt med dem, ofta människor som tidigare varit föremål för arbetsförmedlingens insatser och kommunala projekt utan att komma närmare självförsörjning. Personer i s k utsatta områden får hjälp så att de kan ta ansvar för sin försörjning och växa som människor. Några nycklar till dessa frivilliga verksamheters framgång är enskilda människors engagemang, kunskap och kompetens 7

8 INLEDNING samt den trovärdighet deras yrkesmässiga förankring givit dem. Andra är ett okonventionellt angreppssätt, klara målsättningar och öppenhet. Dessutom spelar säkert småskaligheten och de obyråkratiska strukturerna en viktig roll. Tre modeller Genom kvalificerat stöd hjälper Malmö NyföretagarCentrum, MNC, nya företag att starta. Uppgiften är att öka nyföretagandet samt stärka utvecklingsklimatet och företagsandan i Malmö. Nyföretagarna informeras om företagandets villkor, affärsidéerna granskas och deras individuella förutsättningar att lyckas bedöms. Många uppmanas att satsa, men några får det minst lika viktiga rådet att inte bli företagare. MNC:s rådgivare är själva väl förankrade i näringslivet vilket ger dem trovärdighet. De allra flesta som anlitar MNC när de startar eget lyckas. Jobbakutens framgång bygger t ex på att man har gett sig in på ett område där de offentliga myndigheterna misslyckats eller valt att ignorera. Man har satsat på att förmedla jobb som arbetsförmedlingen helst inte befattar sig med de korta, okvalificerade påhuggen med relativt låg lön. Flera av de personer som för kortare eller längre tid har fått arbete genom Jobbakuten, har dessförinnan inte varit välkomna hos arbetsförmedlingen eftersom de ansetts ha för dåliga kunskaper i svenska. Några sådana hinder ser inte Jobbakuten, utan menar att det finns arbeten som även dessa personer kan utföra. Dessutom förbättras både språk och kulturell och social kompetens av att människor arbetar bland andra i ett företag i stället för att de sitter hemma eller deltar i något arbetsmarknadsprojekt tillsammans med andra som har samma problem. Malmö Uppdragsförmedling kan, för enskilda företagare i servicesektorn, bli det avstamp som leder till fler kontakter och bättre kunskaper om marknaden. Om en företagare kan visa att efterfrågan på den tjänst han tillhandahåller är stor och att han 8

9 som egenföretagare, konsult eller fri agent kan förbättra sin livssituation, borde myndigheterna visa ökat intresse för att förbättra villkoren. När egenföretagarna får professionell hjälp med marknadsföring, juridik och ekonomi av förmedlingen kan de koncentrera sig på sin egentliga verksamhet i stället för att drunkna i svårbegripliga och tidsödande formaliteter. Nedan följer en kritik av statens roll och AMS verksamhet. Därefter följer en närmare presentation av MNC, Jobbakuten och Malmö Uppdragsförmedling. Avslutningsvis kommer en kort analys av företagsamhetens förutsättningar och vilka hinder som i dag står i vägen. 9

10 2. Granskning av staten och AMS

11 Det publiceras förvånansvärt få utvärderingar av statens och AMS arbetsmarknadsåtgärder. Myndigheterna själva verkar inte göra några djupare analyser för att ta reda på hur väl de lyckas med sina uppgifter. Mycket av innehållet i redovisningen baseras därför på TV-program och intervjuer. Medierna har vid flera tillfällen synat statens och AMS arbetsmarknadsåtgärder och då även hur starta eget-bidraget, eller bidrag för start av näringsverksamhet, som det numera heter, fungerat. Jag har studerat tre TV-program Reportrarna den 20 april 1999, Striptease den 6 juni 1999 och Summerat den 15 oktober I Reportrarna hänvisade Jonas Olsson och Tina Thunander till en RRV-rapport, som mycket tydligt kritiserar hur AMS använt pengarna. Man hävdar att AMS inte vet vad pengarna har gått till eller vilka som deltagit i olika åtgärder och hur många de har varit. I Striptease presenterades en undersökning av företagare i Malmö som fått starta eget-bidrag under Undersökningen visade att bara fyra företagare av tio vid det tillfället kunde leva på sin verksamhet och att endast hälften av dessa hade en inkomst över existensminimum. För många hade företagandet blivit en mardröm. Långa arbetsdagar på upp till timmar, och obefintliga eller mycket låga löner var snarare regel än undantag. För många nyföretagare hade de optimistiska drömmarna i starten krossats och ersatts av en mardrömslik tillvaro där de förföljdes av sina kreditgivare. Undersökningen visade också att företagssatsningen för 1/3 hade lett till att de var registrerade hos kronofogden. Biträdande generaldirektören för AMS, Bo Jangenäs, konstaterade i programmet att om rapporten stämmer så är det ett misslyckande. Att så många registrerats hos kronofogden ansåg han vara ytterst beklagligt. Han menade att hans organisation inte hade skyldighet att följa upp och ta ansvar sedan bidraget utbetalats. 11

12 GRANSKNING AV STATEN OCH AMS Undersökningen visade vidare att det går sämst för dem som har invandrarbakgrund, eftersom de ofta etablerar sig i verksamheter som restauranger, verkstäder, frisersalonger, klädaffärer och hudvårdsföretag, som redan är hårt konkurrensutsatta. Bäst gick det för svenskfödda medelålders män som skulle ha startat företag även om de inte fått bidrag. I TV-programmet visades först arbetsförmedlingens glättade broschyr om starta eget-bidrag och exempel på hur positiv arbetsförmedlingens personal var. Som kontrast presenterades sedan ett antal exempel på hur det har gått för personer som erhållit bidraget. Mannen som körde taxi med dubbel normalarbetstid och ingen semester för en lön på kr/månad. Kvinnan som hade startat en butik för mammakläder, där hon kunde gå hela dagar utan en enda kund. Mannen som var innehavare av en cykelverkstad där hela dagar utan intäkter ofta förekom och resulterade i att lönen vid månadens slut var obefintlig. Paret med pizzerian som kunde försörja sig bara tack vare kvinnans studielån, trots att de jobbat nästan varje dag i fem år. Det framgick att arbetsförmedlingen saknade långsiktigt ansvar för sina klienter. När bidraget väl var utbetalt upphörde kontakterna med arbetsförmedlingen. Enligt Striptease blev resultatet sämre ju mer utsatt en person som beviljades starta eget-bidrag var. De negativa följderna av att starta eget slog alltså hårdare mot de grupper som arbetsförmedlingen prioriterade än mot andra. Flertalet av dem som på detta sätt startade eget fick avstå från mycket som de flesta av oss tar för givet att gå ut och roa sig då och då eller att ta semester var t ex helt otänkbart. Trots detta nedslående resultat var arbetsförmedlarna positiva till hur åtgärden användes, och AMS presenterade optimistiska rapporter. Enligt Bo Jangenäs hade AMS i sina redovisningar inte undersökt hur det verkligen gick för företagarna. Man tog inte reda på hur individernas försörjningssituation hade blivit 12

13 utan nöjde sig med att notera att företagen fortfarande fanns kvar; man konstaterade lakoniskt att åtgärden var lyckad. Att många företag praktiskt taget inte gav några pengar alls togs ingen hänsyn till. Man bortsåg ifrån sådana fakta som att låga eller inga inkomster alls har förödande inverkan på framtida arbetslöshetskassa, sjukkassa och pensioner. I Summerat, som sändes den 15 juni 2000, framgick det att AMS mål med åtgärden bidrag för start av näringsverksamhet är att få ner arbetslösheten och öka sysselsättningen. Resultatet blir att myndigheten uppmanar arbetslösa att starta eget utan att informera om vad detta verkligen innebär. Man ser inte till att förutsättningarna bedöms professionellt och berättar inte hur tufft och slitsamt företagande kan vara. Fakta om bidrag för start av näringsverksamhet (tidigare starta eget-bidrag) Bidraget kan ges av arbetsförmedlingen under ett företags uppbyggnadsfas, vanligen under sex månader. Den sökande skall vara registrerad vid en arbetsförmedling och skall ha fyllt 20 år. Både individens personliga förutsättningar och det planerade företagets affärsidé bedöms. Utgångspunkten för bedömningen är att företaget skall kunna drivas med tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning. Den sökande måste dessutom skaffa sig F-skattesedel från skattemyndigheten. Bidragets storlek motsvarar det belopp som bidragstagaren är berättigad till vid arbetslöshet deltog personer i programmet Start av näringsverksamhet, vilket kan jämföras med de som var det totala antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar. Förklaringen till det relativt låga antalet personer som deltagit i programmet uppges av AMS vara dels att man tar hänsyn till risken för undanträngningseffekter, d v s att redan befintliga företag slås ut av de nya som får bidragsstöd, dels att man väger in 13

14 GRANSKNING AV STATEN OCH AMS huruvida den bidragssökande är kapabel att driva eget företag och om affärsidén kan anses vara hållbar. Hur går det för arbetslösa som får bidrag för start av näringsverksamhet? Utredning från AMS I en studie har Susanna Okeke utrett hur det går för de arbetslösa som får bidrag för start av näringsverksamhet. Undersökningen omfattade företagare som under fjärde kvartalet 1996 avslutade perioden då bidraget utbetalats och kom fram till att bidrag för start av näringsverksamhet är en relativt sett bra arbetsmarknadsåtgärd. Bara rekryteringsstöd ger bättre resultat. Vidare visar undersökningen att knappt hälften av de nya företagarna följdes upp av arbetsförmedlingen. Efter ett år är 74 procent fortfarande sysselsatta i företaget, och 56 procent kan försörja sig på det. I konstaterandet att åtgärden i jämförelse med andra åtgärder är framgångsrik tar man dock inte hänsyn till vilken grad av försörjning företagandet ger. 14

15

16 3. Malmö Nyföretagarcentrum MNC

17 Malmö NyföretagarCentrum, som är ett av totalt cirka 80 sådana i landet, är en stiftelse som bildats och finansieras av det lokala näringslivet. Styrelsen består av personer med bred förankring i näringslivet, från både stora och små företag. Malmö stad är också representerad i styrelsen. Uppgiften för MNC är att öka nyföretagandet samt stärka utvecklingsklimatet och företagsandan i Malmö. Man vill också hjälpa till att ge nya företag i Malmö en bra start med goda möjligheter att överleva och bli framgångsrika. MNC ger kostnadsfri rådgivning till nya företagare i startskedet och hjälper till med utvärdering av affärsidén. Man står inte för någon finansiering men kan förmedla viss kostnadsfri rådgivning från bank, ekonomikonsult, försäkringsrådgivare, marknadsföringskonsult, patentbyrå, revisor, myndigheter, erfarna företagare och många andra. MNC är självständigt och neutralt i förhållande till etablerade företag, banker och myndigheter. Cirka 1/3 av företagen man hjälper igång är aktiebolag. Det förekommer att faddrar knyts till de nya företagen. Dessutom ordnas regelbundna tema- och informationsträffar kring olika frågor av intresse för nyföretagare. Man ger också ut ett periodiskt återkommande nyhetsbrev som fungerar som informationskanal för det nätverk som har byggts upp under åren. MNC har ett fyrtiotal sponsorer. De allra flesta är företag, men även myndigheter finns med i form av kommunen och ALMI företagspartner. Sponsorerna agerar helt ideellt och satsar både tid och pengar. Förutom möjligheten till givande kontakter sponsorer emellan motiverar de ofta sitt deltagande med att det är ett sätt att göra något för samhället. MNC:s verksamhet skall inte direkt jämföras med den som AMS och arbetsförmedlingen sysslar med. AMS och arbetsförmedlingen har till uppgift att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. För dem är det viktigare att statistiken blir rätt än att nyföretagandet i sig faktiskt blir framgångsrikt. Dessutom 17

18 MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC saknar AMS och arbetsförmedlingen den kompetens som behövs för att på rätt sätt hjälpa dem som funderar på att starta eget. Affärsplaner måste kunna bedömas i ett näringslivsperspektiv som statliga myndigheter saknar. Inte sällan blir effekten av AMS och arbetsförmedlingens hjälp med bidrag till start av verksamheter kontraproduktiv. Efter äventyret som företagare är personen inte bara arbetslös utan kanske också skuldsatt i hundratusenkronorsklassen och har självförtroendet i botten. MNC:s rådgivare vet vad det innebär att vara företagare. De är verksamma i, och är en del av, näringslivet. Uppgiften är inte att snygga till siffror i statistiska tabeller utan att professionellt bedöma affärsplaner och möjligheterna för de potentiella nyföretagarna att lyckas med sina projekt. Ibland innebär detta att man ser sig tvingade att avråda eller uppmana den potentielle företagaren att komma med bättre genomarbetade planer. Genom sina erfarenheter och sin kompetens kan rådgivarna ge nyföretagarna den vägledning som gör att de kan undvika många blindskär. MNC har inga anställda; tjänster för driften köps från företaget Personalservice AB. Historik I Storbritannien startade i slutet av 1970-talet en organisation som så småningom fick namnet Jobs and Society. Syftet med organisationen var att stimulera tillkomsten av nya företag och ge nya entreprenörer en bra start. Det skulle ske genom rådgivning som byggde på engagemang från det lokala näringslivet på orten. Jobs and Society kom till Sverige 1985 när landets första NyföretagarCentrum startades i blekingska Kallinge. I dag finns organisationen representerad på ett åttiotal platser i landet. Modellen med lokala centra för nyföretagande har vuxit fram i Sverige och är i dag en förebild för flera av Jobs and Societys verksamheter i övriga Europa. 18

19 Principerna för verksamheten är: Det lokala näringslivet är motor i verksamheten och svarar för den huvudsakliga finansieringen. Samarbete med organisationer samt med lokala och centrala myndigheter är mycket viktigt. Rådgivarnätverket, som omfattar experter och företagare, är den allra viktigaste resursen. Gallupundersökning Under februari 2000 gjorde analys- och statistikföretaget Gallup en undersökning bland personer som varit kunder till landets NyföretagarCentra under åren Totalt genomfördes telefonintervjuer. Undersökningen visar att två tredjedelar av kunderna verkligen startade ett företag och att 82 procent av dessa vid intervjutillfället fortfarande drevs. 1 procent av företagen hade gått i konkurs. När företagen var i genomsnitt tre år gamla jobbade, förutom ägaren, ytterligare 1,5 personer i verksamheten. Enskild firma var den vanligaste företagsformen med en andel på 58 procent, följt av aktiebolag med 28 procent. När det gäller val av företagsform var skillnaden mellan män och kvinnor stor. Endast 13 procent av kvinnorna hade valt aktiebolagsformen medan andelen var tre gånger så hög för män. Flertalet kunder, 60 procent, var nöjda med den rådgivning de fått av sitt NyföretagarCentrum. Ju närmare i tiden rådgivningen låg, desto nöjdare var kunderna. Rådgivning vid MNC Första steget i Malmö NyföretagarCentrums rådgivning är en informationsträff som är öppen för alla som funderar på att starta företag. Varje månad hålls ett sådant möte. Då får deltagarna en översiktlig information om vad det innebär att starta och driva 19

20 MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC eget företag. De som varit på en informationsträff är välkomna att boka tid för individuell kostnadsfri rådgivning. Cirka 30 procent av dem som deltar vid informationsträffarna väljer att inte gå vidare i processen att starta eget. Vid den individuella rådgivningen går nyföretagaren igenom affärsplanen tillsammans med rådgivaren. Rådgivarens uppgift är att hjälpa nyföretagaren att noga tänka igenom sitt projekt så att det är väl underbyggt inför det viktiga beslutet att starta eget. Efter den individuella rådgivningen är det ytterligare några som väljer att inte gå vidare. Knappt hälften av dem som går vidare startar sin verksamhet relativt omgående, medan lika många behöver mer tid för att förbereda sig. Sponsorerna Malmö NyföretagarCentrum är politiskt obundet och tar inte ställning i olika samhällspolitiska frågor, inte heller sådana som berör företagande. Däremot skulle man kunna hävda att verksamheten är ideologisk såtillvida att man har en bestämd uppfattning om hur man vill stötta nyföretagande. Dessa uppfattningar kan omsättas i praktiken utan att man är beroende av bidrag eller annat stöd från utomstående. Flera av MNC:s sponsorer har givit verksamheten sitt stöd under många år. När de engagerade sig var det kris i Sverige och arbetslösheten var hög. I spåren av den höga arbetslösheten sköljde en våg av nyföretagande över landet. Många hade inte en aning om vad de gav sig in i och det behövdes någon som kunde hjälpa till. Etablerade företagare visste att det för många presumtiva företagare skulle det vara värdefullt att få tips och råd och t o m att ibland bli avrådda. En nyföretagare utan rätt stöd hamnar lätt i ohållbara situationer med ödesdigra konsekvenser för privatekonomin och familjen. Det är inte bara nyföretagaren själv som råkar illa ut, utan faktiskt hela hans eller hennes omgivning. Ett skäl för etablerade företagare att enga- 20

21 gera sig i MNC var att stimulera positivt nyföretagande för att få fram livskraftiga företag med hög överlevnad. Att vara sponsor innebär emellertid både att ge av sin kunskap men också att få något tillbaka. En etablerad företagare som är med och hjälper nya företagare att komma igång vet också att fler framgångsrika företag är bra för hela samhället. Då ökar företagens marknad, utbudet av arbeten blir större och myndigheternas kostnader för arbetslöshet minskar. Sponsorinsatsen har också en viss reklam- och marknadsföringseffekt i första hand gentemot andra sponsorer, men självfallet också mot de nya företagen. Över huvud taget ger sponsorernas engagemang positiva signaler i hela samhället. En indirekt effekt är att lyckat nyföretagande också ökar den totala marknaden. Förutom donationer till verksamheten ger en del av sponsorerna också kostnadsfri rådgivning i olika aspekter av företagande. Graden av engagemang bland sponsorerna är mycket skiftande. En del är mycket aktiva medan andra inte gör mer än betalar sin avgift. Det har varit en viss omsättning bland MNC:s sponsorer. Efter en tid vill några helt enkelt satsa på annat. I takt med att sponsorföretagen utvecklas, kan det för en del av dem betyda att intresset inriktas på nationella eller internationella satsningar i stället för lokala. Chefsbyten är en annan orsak till att sponsorer drar sig ur engagemanget i Malmö NyföretagarCentrum. En del av dem som drar sig ur är borta en tid men kommer sedan tillbaka. Vissa företag har som policy att över huvud taget inte sponsra. På en del håll har ekonomin varit kärv och resulterat i neddragningar, och då har sponsring inte heller varit aktuellt. MNC:s rekrytering av nya sponsorer fungerar ännu inte tillräckligt bra, hävdar nu aktiva sponsorer. Verksamheten skulle kunna vara ännu mer omfattande om bara sponsorerna vore fler. Kanske beror detta på att de som redan är sponsorer är för då- 21

22 MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC liga på att berätta för andra om sitt engagemang och sina positiva erfarenheter. Vetskapen om att MNC finns är över huvud taget låg. Man saknar också sponsorer från de nya branscherna, vilket förmodligen beror på att man helt enkelt inte har marknadsfört sig mot dem. Sponsorerna understryker att MNC inte skall försöka hjälpa nyföretagare att komma igång av ren snällhet; idéerna måste ha bärighet och nyföretagaren måste kunna visa att han eller hon är kapabel att genomföra sitt projekt. En del sponsorer riktar kritik mot alltför frikostiga statliga bidrag som gör att det startas företag som inte har förutsättningar att lyckas. Detta har samtidigt nackdelen att de bidragsstödda nyföretagarna konkurrerar med redan befintliga företag som inte stöds av bidrag. Ingen av de aktiva sponsorerna säger sig ha mött någon avoghet från myndigheternas sida; där ser man bara positivt på MNC:s insatser. Ofta är sponsorernas kontaktpersoner mer engagerade än vad åtagandet egentligen kräver. Engagemanget får ideell prägel och de känner att de gör en positiv insats för en god sak. De är genuint intresserade av näringslivet och roade av att se hur de nya företagen utvecklas och växer. Företagarklimatet i Malmö har länge varit dåligt i spåren av utflyttning, varvskris, industriell omstrukturering och allmän konjunktursvacka. Människor har känt sig frustrerade av att den gamla arbetarstaden förknippats med invandrarproblem, arbetslöshet och företagarfientlighet. Att då kunna vara med och bidra till en positiv utveckling tillsammans med initiativkraftiga personer stimulerar och ger tillfredsställelse. Nyföretagarna När de i dag etablerade företagare som vid starten var kunder hos MNC, ser tillbaka på sin tid som nyföretagare, konstaterar de att det stöd de fick från rådgivarna var helt avgörande. Själva hade de idéer om hur deras företag skulle organiseras, men de sak- 22

23 nade i övrigt kunskaper om och erfarenhet av vad företagande innebär. Deras affärsidéer granskades, modifierades och kompletterades. Rådgivarna uppmuntrade helhjärtat dem som hade bärkraftiga idéer att satsa. Med sina väl genomtänkta idéer i grunden hade de goda möjligheter att lyckas. De fick hjälp med att ta reda på vilka myndigheter de måste ta kontakt med, och vad kontakterna skulle gå ut på. Nyföretagarna ser den offentliga byråkratin som det största hindret vid start och utveckling av egen verksamhet. Det är mycket papper och blanketter som måste fyllas i och skickas åt olika håll, och pappersexercisen ter sig obegriplig för den oinvigde. MNC förmedlade också andra kontakter som är viktiga vid starten, t ex bokförings- och juristhjälp och hjälp med marknadsundersökningar. När det gäller finansiering har flera av nyföretagarna inte fått någon hjälp vare sig från MNC eller någon annan. De har startat gradvis och klarat ekonomin med extraknäck. I takt med att företagen vuxit till har också nya arbetstillfällen tillkommit, till gagn för hela samhället. Ett av företagen har i dag, efter ett tiotal år, över 50 anställda. I andra fall har MNC:s rådgivare, då omständigheterna medgivit detta, uppmanat nyföretagaren att söka starta eget-bidrag via arbetsförmedlingen. Rådgivarna kan även förmedla andra kontakter när det gäller finansieringsfrågor, i första hand till vanliga banker och kreditgivare, men också till organisationer som av olika anledningar är med och stöder nyföretagande. MNC har inte något eget riskkapital att låna ut. De nya företagarna jämför servicen från MNC med de erfarenheter de har från kontakter med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra offentliga myndigheter. MNC får mycket beröm, medan kritiken av offentliga verksamheter är massiv de är okunniga, ointresserade, nonchalanta och inkompetenta. Nyföretagarna är särskilt nöjda med det stora personliga stö- 23

24 MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC det de fått från Malmö NyföretagarCentrum och med att kontakterna fungerar på ett så enkelt och okomplicerat sätt. Den distans de känner i kontakten med myndigheterna skiljer sig påtagligt från den nyfikenhet och det engagemang de möter från MNC:s rådgivare. Dessutom uppskattar de att rådgivarna på Malmö NyföretagarCentrum själva är företagare med stora nätverk. De vet vad de pratar om och har lätt att sätta sig in i nyföretagarens problem. Men vissa nyföretagare har också haft kritiska synpunkter, t ex att sponsorernas personal inte förstår problemen i nya, små företag. Deras handläggare har inte begripit att behoven är annorlunda i ett litet, nytt och oerfaret företag jämfört med de stora etablerade. Nyföretagare med sådana erfarenheter tycker att sponsorernas personal borde veta mer om småföretagarnas villkor. Sammanfattningsvis kan konstateras att MNC spelar en viktig roll för människor som startar eget i Malmö. I det första skedet får den presumtive företagaren professionell och engagerad hjälp att bedöma förutsättningarna i det enskilda fallet. Bär affärsidén? Har den eventuelle nyföretagaren rätt förutsättningar och förstår han vad han ger sig in på? För en del kan denna första rådgivning och bedömning innebära att de fattar det viktiga beslutet att inte bli företagare. De som tar steget och startar egen verksamhet får sedan hjälp att utveckla sin affärsplan och att ta rätt kontakter, och de får också utbildning i företagande. Under processen får de råd av erfarna företagare och kan efter hand stå allt mer på egna ben för att så småningom bli självständiga företagare. 24

25

26 4. Jobbakuten

27 1996 lade arbetsförmedlingen ner sin verksamhet i ytterstadsdelen Rosengård i Malmö. Arbetssökande boende i området tvingades bege sig till andra delar av staden, företrädesvis in till centrum, för att kunna använda sig av arbetsförmedlingens tjänster. När Malmö Kommunala Bostadsaktiebolag, MKB, 1998 öppnade sin privata arbetsförmedling Jobbakuten, passade det därför bra att börja i Rosengård. I MKB:s bestånd av hyresbostäder bodde många som saknade arbete och inte kunde försörja sig utan bidrag. MKB ville skapa en tjänst som skulle öka förutsättningarna för hyresgästerna att försörja sig själva genom ökad sysselsättning. En sådan utveckling skulle göra området stabilare, trivsammare och mer attraktivt. I Rosengård var bidragsberoendet stort och sysselsättningsnivån låg. När Jobbakuten startade var privata arbetsförmedlingar mycket ovanliga. Satsningen gick ut på att hjälpa i första hand MKB:s egna hyresgäster till kortare eller längre anställningar. Till skillnad från den statliga arbetsförmedlingen, som satsade på centraliserade strukturer organiserade efter olika yrkes- och branschinriktningar, definierade Jobbakuten sin målgrupp som befolkningen i ett speciellt geografiskt område. Avsikten var att förmedla alla typer av arbeten och att noga studera utvecklingen på den moderna, flexibla arbetsmarknaden. Jobbakuten skilde sig också från den statliga arbetsförmedlingen genom att man redan från början förstod hur viktiga även de korta, tidsbegränsade, jobben är. Dessa korta påhugg ger den arbetslöse möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden för att så småningom kunna etablera sig där. Många av dem som kontaktar Jobbakuten har långa perioder av arbetslöshet bakom sig. De har inte blivit hjälpta av den traditionella arbetsmarknadspolitiken, bestående av kurser och otaliga besök på arbetsförmedlingen. Deras självförtroende är många gånger i botten och tilltron till den egna förmågan obefintlig. För den som under många år gjort fruktlösa försök att skaffa sig arbete och egen 27

28 JOBBAKUTEN försörjning betyder en möjlighet att visa sin förmåga vid en kortare anställning oerhört mycket. Den som länge har känt sig värdelös kan bevisa sin duglighet och återfår sin värdighet. Med ökat självförtroende växer också framtidstron och man får kraft att satsa och vilja att komma igen. En mycket stor andel av de boende i Rosengård är invandrare med bristfälliga kunskaper i svenska. Eftersom utsikterna att skaffa sig arbete länge har varit dåliga har många inte varit motiverade att göra den satsning som behövs för att lära sig en funktionell svenska. Genom enkla, tidsbegränsade jobb har många fått den puff som varit nödvändig för att på allvar ta itu med att lära sig svenska och finna det meningsfullt. De har fått möjlighet att praktisera sina kunskaper och haft nytta av dem. När motivationen väl infunnit sig, har språkförmågan utvecklats snabbt och gjort nya målsättningar realistiska. Närheten och de förtroendefulla relationerna är en nyckel till de framgångar Jobbakuten har uppnått. Både företagen som söker arbetskraft och de arbetssökande i Rosengård har förtroende för Jobbakutens sätt att koppla ihop aktuella arbeten med individer som har de rätta förutsättningarna. Det är Personalservice AB som på uppdrag av MKB har hand om den dagliga driften av Jobbakuten. En (konfidentiell) databas byggs successivt upp och innehåller uppgifter om de arbetssökande och företag som söker personal. Ambitionen är att snabbt och effektivt hitta de individer vars kvalifikationer och förutsättningar passar ihop med de lediga arbetstillfällena. Verksamheten var från början trögstartad och få jobb förmedlades. Men den utvecklades stadigt så att totalt cirka 300 arbeten har förmedlats fram till januari år Ett åttiotal av dessa är tillsvidareanställningar. I november 2000 hade Jobbakuten nära 100 företag i sitt register. Företagen är spridda i Malmöregionen och verkar inom vitt skilda branscher som verkstad, byggnation, städning och 28

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer