Frivillighet och entreprenörskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivillighet och entreprenörskap"

Transkript

1 Frivillighet och entreprenörskap

2

3 Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel

4 FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2001 ISBN ISSN NR 22 CVV CENTRUM FÖR VÄLFÄRD EFTER VÄLFÄRDSSTATEN TEL FAX

5 INNEHÅLL 1. INLEDNING 6 2. GRANSKNING AV STATEN OCH AMS MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC JOBBAKUTEN MALMÖ UPPDRAGSFÖRMEDLING ENTREPRENÖRSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR KÄLLOR 44

6 1. Inledning

7 Trots regeringens ständiga uttalanden om att arbetslösheten är på väg ned är många svenskar utan jobb och kan inte försörja sig själva och sina familjer. Staten satsar mycket pengar på arbetslöshetsbekämpning. Åtgärderna går ut på att förmedla lediga jobb, vidareutbilda och rehabilitera arbetslösa, stimulera nyföretagande och mycket annat. Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, ansvarar för en avsevärd del av dessa insatser. För utomstående, och tydligen även för AMS egen personal, har det varit hart när omöjligt att utvärdera hur väl man lyckats. En spridd uppfattning, som också får stöd i undersökningar av olika slag, är att AMS åtgärder inte är särskilt framgångsrika. Man ser ut att prioritera att de arbetssökande återfinns i rätt statistiska kolumner framför målet att de verkligen skall kunna försörja sig själva. AMS dåliga rykte och oförmåga att presentera tillförlitliga, trovärdiga och goda resultat är sannolikt en viktig orsak till att andra, frivilliga aktörer etablerats vid sidan av den statliga verksamheten. Detta är inte på något sätt negativt. Verksamheter som tvingas motivera sin existens genom att visa goda resultat och vara attraktiva för sina kunder utvecklas i takt med krav och önskemål, till fördel för alla inblandade. Den här skriften handlar om några sådana verksamheter i Malmö, som genom frivilliga initiativ hjälper människor som vill förändra, utveckla och satsa Malmö NyföretagarCentrum, Jobbakuten och Malmö Uppdragsförmedling. De är alla goda exempel på framgångsrik verksamhet, och de har lyckats få målgruppernas förtroende. Ryktet om deras existens har spritt sig, och många har spontant tagit kontakt med dem, ofta människor som tidigare varit föremål för arbetsförmedlingens insatser och kommunala projekt utan att komma närmare självförsörjning. Personer i s k utsatta områden får hjälp så att de kan ta ansvar för sin försörjning och växa som människor. Några nycklar till dessa frivilliga verksamheters framgång är enskilda människors engagemang, kunskap och kompetens 7

8 INLEDNING samt den trovärdighet deras yrkesmässiga förankring givit dem. Andra är ett okonventionellt angreppssätt, klara målsättningar och öppenhet. Dessutom spelar säkert småskaligheten och de obyråkratiska strukturerna en viktig roll. Tre modeller Genom kvalificerat stöd hjälper Malmö NyföretagarCentrum, MNC, nya företag att starta. Uppgiften är att öka nyföretagandet samt stärka utvecklingsklimatet och företagsandan i Malmö. Nyföretagarna informeras om företagandets villkor, affärsidéerna granskas och deras individuella förutsättningar att lyckas bedöms. Många uppmanas att satsa, men några får det minst lika viktiga rådet att inte bli företagare. MNC:s rådgivare är själva väl förankrade i näringslivet vilket ger dem trovärdighet. De allra flesta som anlitar MNC när de startar eget lyckas. Jobbakutens framgång bygger t ex på att man har gett sig in på ett område där de offentliga myndigheterna misslyckats eller valt att ignorera. Man har satsat på att förmedla jobb som arbetsförmedlingen helst inte befattar sig med de korta, okvalificerade påhuggen med relativt låg lön. Flera av de personer som för kortare eller längre tid har fått arbete genom Jobbakuten, har dessförinnan inte varit välkomna hos arbetsförmedlingen eftersom de ansetts ha för dåliga kunskaper i svenska. Några sådana hinder ser inte Jobbakuten, utan menar att det finns arbeten som även dessa personer kan utföra. Dessutom förbättras både språk och kulturell och social kompetens av att människor arbetar bland andra i ett företag i stället för att de sitter hemma eller deltar i något arbetsmarknadsprojekt tillsammans med andra som har samma problem. Malmö Uppdragsförmedling kan, för enskilda företagare i servicesektorn, bli det avstamp som leder till fler kontakter och bättre kunskaper om marknaden. Om en företagare kan visa att efterfrågan på den tjänst han tillhandahåller är stor och att han 8

9 som egenföretagare, konsult eller fri agent kan förbättra sin livssituation, borde myndigheterna visa ökat intresse för att förbättra villkoren. När egenföretagarna får professionell hjälp med marknadsföring, juridik och ekonomi av förmedlingen kan de koncentrera sig på sin egentliga verksamhet i stället för att drunkna i svårbegripliga och tidsödande formaliteter. Nedan följer en kritik av statens roll och AMS verksamhet. Därefter följer en närmare presentation av MNC, Jobbakuten och Malmö Uppdragsförmedling. Avslutningsvis kommer en kort analys av företagsamhetens förutsättningar och vilka hinder som i dag står i vägen. 9

10 2. Granskning av staten och AMS

11 Det publiceras förvånansvärt få utvärderingar av statens och AMS arbetsmarknadsåtgärder. Myndigheterna själva verkar inte göra några djupare analyser för att ta reda på hur väl de lyckas med sina uppgifter. Mycket av innehållet i redovisningen baseras därför på TV-program och intervjuer. Medierna har vid flera tillfällen synat statens och AMS arbetsmarknadsåtgärder och då även hur starta eget-bidraget, eller bidrag för start av näringsverksamhet, som det numera heter, fungerat. Jag har studerat tre TV-program Reportrarna den 20 april 1999, Striptease den 6 juni 1999 och Summerat den 15 oktober I Reportrarna hänvisade Jonas Olsson och Tina Thunander till en RRV-rapport, som mycket tydligt kritiserar hur AMS använt pengarna. Man hävdar att AMS inte vet vad pengarna har gått till eller vilka som deltagit i olika åtgärder och hur många de har varit. I Striptease presenterades en undersökning av företagare i Malmö som fått starta eget-bidrag under Undersökningen visade att bara fyra företagare av tio vid det tillfället kunde leva på sin verksamhet och att endast hälften av dessa hade en inkomst över existensminimum. För många hade företagandet blivit en mardröm. Långa arbetsdagar på upp till timmar, och obefintliga eller mycket låga löner var snarare regel än undantag. För många nyföretagare hade de optimistiska drömmarna i starten krossats och ersatts av en mardrömslik tillvaro där de förföljdes av sina kreditgivare. Undersökningen visade också att företagssatsningen för 1/3 hade lett till att de var registrerade hos kronofogden. Biträdande generaldirektören för AMS, Bo Jangenäs, konstaterade i programmet att om rapporten stämmer så är det ett misslyckande. Att så många registrerats hos kronofogden ansåg han vara ytterst beklagligt. Han menade att hans organisation inte hade skyldighet att följa upp och ta ansvar sedan bidraget utbetalats. 11

12 GRANSKNING AV STATEN OCH AMS Undersökningen visade vidare att det går sämst för dem som har invandrarbakgrund, eftersom de ofta etablerar sig i verksamheter som restauranger, verkstäder, frisersalonger, klädaffärer och hudvårdsföretag, som redan är hårt konkurrensutsatta. Bäst gick det för svenskfödda medelålders män som skulle ha startat företag även om de inte fått bidrag. I TV-programmet visades först arbetsförmedlingens glättade broschyr om starta eget-bidrag och exempel på hur positiv arbetsförmedlingens personal var. Som kontrast presenterades sedan ett antal exempel på hur det har gått för personer som erhållit bidraget. Mannen som körde taxi med dubbel normalarbetstid och ingen semester för en lön på kr/månad. Kvinnan som hade startat en butik för mammakläder, där hon kunde gå hela dagar utan en enda kund. Mannen som var innehavare av en cykelverkstad där hela dagar utan intäkter ofta förekom och resulterade i att lönen vid månadens slut var obefintlig. Paret med pizzerian som kunde försörja sig bara tack vare kvinnans studielån, trots att de jobbat nästan varje dag i fem år. Det framgick att arbetsförmedlingen saknade långsiktigt ansvar för sina klienter. När bidraget väl var utbetalt upphörde kontakterna med arbetsförmedlingen. Enligt Striptease blev resultatet sämre ju mer utsatt en person som beviljades starta eget-bidrag var. De negativa följderna av att starta eget slog alltså hårdare mot de grupper som arbetsförmedlingen prioriterade än mot andra. Flertalet av dem som på detta sätt startade eget fick avstå från mycket som de flesta av oss tar för givet att gå ut och roa sig då och då eller att ta semester var t ex helt otänkbart. Trots detta nedslående resultat var arbetsförmedlarna positiva till hur åtgärden användes, och AMS presenterade optimistiska rapporter. Enligt Bo Jangenäs hade AMS i sina redovisningar inte undersökt hur det verkligen gick för företagarna. Man tog inte reda på hur individernas försörjningssituation hade blivit 12

13 utan nöjde sig med att notera att företagen fortfarande fanns kvar; man konstaterade lakoniskt att åtgärden var lyckad. Att många företag praktiskt taget inte gav några pengar alls togs ingen hänsyn till. Man bortsåg ifrån sådana fakta som att låga eller inga inkomster alls har förödande inverkan på framtida arbetslöshetskassa, sjukkassa och pensioner. I Summerat, som sändes den 15 juni 2000, framgick det att AMS mål med åtgärden bidrag för start av näringsverksamhet är att få ner arbetslösheten och öka sysselsättningen. Resultatet blir att myndigheten uppmanar arbetslösa att starta eget utan att informera om vad detta verkligen innebär. Man ser inte till att förutsättningarna bedöms professionellt och berättar inte hur tufft och slitsamt företagande kan vara. Fakta om bidrag för start av näringsverksamhet (tidigare starta eget-bidrag) Bidraget kan ges av arbetsförmedlingen under ett företags uppbyggnadsfas, vanligen under sex månader. Den sökande skall vara registrerad vid en arbetsförmedling och skall ha fyllt 20 år. Både individens personliga förutsättningar och det planerade företagets affärsidé bedöms. Utgångspunkten för bedömningen är att företaget skall kunna drivas med tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning. Den sökande måste dessutom skaffa sig F-skattesedel från skattemyndigheten. Bidragets storlek motsvarar det belopp som bidragstagaren är berättigad till vid arbetslöshet deltog personer i programmet Start av näringsverksamhet, vilket kan jämföras med de som var det totala antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar. Förklaringen till det relativt låga antalet personer som deltagit i programmet uppges av AMS vara dels att man tar hänsyn till risken för undanträngningseffekter, d v s att redan befintliga företag slås ut av de nya som får bidragsstöd, dels att man väger in 13

14 GRANSKNING AV STATEN OCH AMS huruvida den bidragssökande är kapabel att driva eget företag och om affärsidén kan anses vara hållbar. Hur går det för arbetslösa som får bidrag för start av näringsverksamhet? Utredning från AMS I en studie har Susanna Okeke utrett hur det går för de arbetslösa som får bidrag för start av näringsverksamhet. Undersökningen omfattade företagare som under fjärde kvartalet 1996 avslutade perioden då bidraget utbetalats och kom fram till att bidrag för start av näringsverksamhet är en relativt sett bra arbetsmarknadsåtgärd. Bara rekryteringsstöd ger bättre resultat. Vidare visar undersökningen att knappt hälften av de nya företagarna följdes upp av arbetsförmedlingen. Efter ett år är 74 procent fortfarande sysselsatta i företaget, och 56 procent kan försörja sig på det. I konstaterandet att åtgärden i jämförelse med andra åtgärder är framgångsrik tar man dock inte hänsyn till vilken grad av försörjning företagandet ger. 14

15

16 3. Malmö Nyföretagarcentrum MNC

17 Malmö NyföretagarCentrum, som är ett av totalt cirka 80 sådana i landet, är en stiftelse som bildats och finansieras av det lokala näringslivet. Styrelsen består av personer med bred förankring i näringslivet, från både stora och små företag. Malmö stad är också representerad i styrelsen. Uppgiften för MNC är att öka nyföretagandet samt stärka utvecklingsklimatet och företagsandan i Malmö. Man vill också hjälpa till att ge nya företag i Malmö en bra start med goda möjligheter att överleva och bli framgångsrika. MNC ger kostnadsfri rådgivning till nya företagare i startskedet och hjälper till med utvärdering av affärsidén. Man står inte för någon finansiering men kan förmedla viss kostnadsfri rådgivning från bank, ekonomikonsult, försäkringsrådgivare, marknadsföringskonsult, patentbyrå, revisor, myndigheter, erfarna företagare och många andra. MNC är självständigt och neutralt i förhållande till etablerade företag, banker och myndigheter. Cirka 1/3 av företagen man hjälper igång är aktiebolag. Det förekommer att faddrar knyts till de nya företagen. Dessutom ordnas regelbundna tema- och informationsträffar kring olika frågor av intresse för nyföretagare. Man ger också ut ett periodiskt återkommande nyhetsbrev som fungerar som informationskanal för det nätverk som har byggts upp under åren. MNC har ett fyrtiotal sponsorer. De allra flesta är företag, men även myndigheter finns med i form av kommunen och ALMI företagspartner. Sponsorerna agerar helt ideellt och satsar både tid och pengar. Förutom möjligheten till givande kontakter sponsorer emellan motiverar de ofta sitt deltagande med att det är ett sätt att göra något för samhället. MNC:s verksamhet skall inte direkt jämföras med den som AMS och arbetsförmedlingen sysslar med. AMS och arbetsförmedlingen har till uppgift att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. För dem är det viktigare att statistiken blir rätt än att nyföretagandet i sig faktiskt blir framgångsrikt. Dessutom 17

18 MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC saknar AMS och arbetsförmedlingen den kompetens som behövs för att på rätt sätt hjälpa dem som funderar på att starta eget. Affärsplaner måste kunna bedömas i ett näringslivsperspektiv som statliga myndigheter saknar. Inte sällan blir effekten av AMS och arbetsförmedlingens hjälp med bidrag till start av verksamheter kontraproduktiv. Efter äventyret som företagare är personen inte bara arbetslös utan kanske också skuldsatt i hundratusenkronorsklassen och har självförtroendet i botten. MNC:s rådgivare vet vad det innebär att vara företagare. De är verksamma i, och är en del av, näringslivet. Uppgiften är inte att snygga till siffror i statistiska tabeller utan att professionellt bedöma affärsplaner och möjligheterna för de potentiella nyföretagarna att lyckas med sina projekt. Ibland innebär detta att man ser sig tvingade att avråda eller uppmana den potentielle företagaren att komma med bättre genomarbetade planer. Genom sina erfarenheter och sin kompetens kan rådgivarna ge nyföretagarna den vägledning som gör att de kan undvika många blindskär. MNC har inga anställda; tjänster för driften köps från företaget Personalservice AB. Historik I Storbritannien startade i slutet av 1970-talet en organisation som så småningom fick namnet Jobs and Society. Syftet med organisationen var att stimulera tillkomsten av nya företag och ge nya entreprenörer en bra start. Det skulle ske genom rådgivning som byggde på engagemang från det lokala näringslivet på orten. Jobs and Society kom till Sverige 1985 när landets första NyföretagarCentrum startades i blekingska Kallinge. I dag finns organisationen representerad på ett åttiotal platser i landet. Modellen med lokala centra för nyföretagande har vuxit fram i Sverige och är i dag en förebild för flera av Jobs and Societys verksamheter i övriga Europa. 18

19 Principerna för verksamheten är: Det lokala näringslivet är motor i verksamheten och svarar för den huvudsakliga finansieringen. Samarbete med organisationer samt med lokala och centrala myndigheter är mycket viktigt. Rådgivarnätverket, som omfattar experter och företagare, är den allra viktigaste resursen. Gallupundersökning Under februari 2000 gjorde analys- och statistikföretaget Gallup en undersökning bland personer som varit kunder till landets NyföretagarCentra under åren Totalt genomfördes telefonintervjuer. Undersökningen visar att två tredjedelar av kunderna verkligen startade ett företag och att 82 procent av dessa vid intervjutillfället fortfarande drevs. 1 procent av företagen hade gått i konkurs. När företagen var i genomsnitt tre år gamla jobbade, förutom ägaren, ytterligare 1,5 personer i verksamheten. Enskild firma var den vanligaste företagsformen med en andel på 58 procent, följt av aktiebolag med 28 procent. När det gäller val av företagsform var skillnaden mellan män och kvinnor stor. Endast 13 procent av kvinnorna hade valt aktiebolagsformen medan andelen var tre gånger så hög för män. Flertalet kunder, 60 procent, var nöjda med den rådgivning de fått av sitt NyföretagarCentrum. Ju närmare i tiden rådgivningen låg, desto nöjdare var kunderna. Rådgivning vid MNC Första steget i Malmö NyföretagarCentrums rådgivning är en informationsträff som är öppen för alla som funderar på att starta företag. Varje månad hålls ett sådant möte. Då får deltagarna en översiktlig information om vad det innebär att starta och driva 19

20 MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC eget företag. De som varit på en informationsträff är välkomna att boka tid för individuell kostnadsfri rådgivning. Cirka 30 procent av dem som deltar vid informationsträffarna väljer att inte gå vidare i processen att starta eget. Vid den individuella rådgivningen går nyföretagaren igenom affärsplanen tillsammans med rådgivaren. Rådgivarens uppgift är att hjälpa nyföretagaren att noga tänka igenom sitt projekt så att det är väl underbyggt inför det viktiga beslutet att starta eget. Efter den individuella rådgivningen är det ytterligare några som väljer att inte gå vidare. Knappt hälften av dem som går vidare startar sin verksamhet relativt omgående, medan lika många behöver mer tid för att förbereda sig. Sponsorerna Malmö NyföretagarCentrum är politiskt obundet och tar inte ställning i olika samhällspolitiska frågor, inte heller sådana som berör företagande. Däremot skulle man kunna hävda att verksamheten är ideologisk såtillvida att man har en bestämd uppfattning om hur man vill stötta nyföretagande. Dessa uppfattningar kan omsättas i praktiken utan att man är beroende av bidrag eller annat stöd från utomstående. Flera av MNC:s sponsorer har givit verksamheten sitt stöd under många år. När de engagerade sig var det kris i Sverige och arbetslösheten var hög. I spåren av den höga arbetslösheten sköljde en våg av nyföretagande över landet. Många hade inte en aning om vad de gav sig in i och det behövdes någon som kunde hjälpa till. Etablerade företagare visste att det för många presumtiva företagare skulle det vara värdefullt att få tips och råd och t o m att ibland bli avrådda. En nyföretagare utan rätt stöd hamnar lätt i ohållbara situationer med ödesdigra konsekvenser för privatekonomin och familjen. Det är inte bara nyföretagaren själv som råkar illa ut, utan faktiskt hela hans eller hennes omgivning. Ett skäl för etablerade företagare att enga- 20

21 gera sig i MNC var att stimulera positivt nyföretagande för att få fram livskraftiga företag med hög överlevnad. Att vara sponsor innebär emellertid både att ge av sin kunskap men också att få något tillbaka. En etablerad företagare som är med och hjälper nya företagare att komma igång vet också att fler framgångsrika företag är bra för hela samhället. Då ökar företagens marknad, utbudet av arbeten blir större och myndigheternas kostnader för arbetslöshet minskar. Sponsorinsatsen har också en viss reklam- och marknadsföringseffekt i första hand gentemot andra sponsorer, men självfallet också mot de nya företagen. Över huvud taget ger sponsorernas engagemang positiva signaler i hela samhället. En indirekt effekt är att lyckat nyföretagande också ökar den totala marknaden. Förutom donationer till verksamheten ger en del av sponsorerna också kostnadsfri rådgivning i olika aspekter av företagande. Graden av engagemang bland sponsorerna är mycket skiftande. En del är mycket aktiva medan andra inte gör mer än betalar sin avgift. Det har varit en viss omsättning bland MNC:s sponsorer. Efter en tid vill några helt enkelt satsa på annat. I takt med att sponsorföretagen utvecklas, kan det för en del av dem betyda att intresset inriktas på nationella eller internationella satsningar i stället för lokala. Chefsbyten är en annan orsak till att sponsorer drar sig ur engagemanget i Malmö NyföretagarCentrum. En del av dem som drar sig ur är borta en tid men kommer sedan tillbaka. Vissa företag har som policy att över huvud taget inte sponsra. På en del håll har ekonomin varit kärv och resulterat i neddragningar, och då har sponsring inte heller varit aktuellt. MNC:s rekrytering av nya sponsorer fungerar ännu inte tillräckligt bra, hävdar nu aktiva sponsorer. Verksamheten skulle kunna vara ännu mer omfattande om bara sponsorerna vore fler. Kanske beror detta på att de som redan är sponsorer är för då- 21

22 MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC liga på att berätta för andra om sitt engagemang och sina positiva erfarenheter. Vetskapen om att MNC finns är över huvud taget låg. Man saknar också sponsorer från de nya branscherna, vilket förmodligen beror på att man helt enkelt inte har marknadsfört sig mot dem. Sponsorerna understryker att MNC inte skall försöka hjälpa nyföretagare att komma igång av ren snällhet; idéerna måste ha bärighet och nyföretagaren måste kunna visa att han eller hon är kapabel att genomföra sitt projekt. En del sponsorer riktar kritik mot alltför frikostiga statliga bidrag som gör att det startas företag som inte har förutsättningar att lyckas. Detta har samtidigt nackdelen att de bidragsstödda nyföretagarna konkurrerar med redan befintliga företag som inte stöds av bidrag. Ingen av de aktiva sponsorerna säger sig ha mött någon avoghet från myndigheternas sida; där ser man bara positivt på MNC:s insatser. Ofta är sponsorernas kontaktpersoner mer engagerade än vad åtagandet egentligen kräver. Engagemanget får ideell prägel och de känner att de gör en positiv insats för en god sak. De är genuint intresserade av näringslivet och roade av att se hur de nya företagen utvecklas och växer. Företagarklimatet i Malmö har länge varit dåligt i spåren av utflyttning, varvskris, industriell omstrukturering och allmän konjunktursvacka. Människor har känt sig frustrerade av att den gamla arbetarstaden förknippats med invandrarproblem, arbetslöshet och företagarfientlighet. Att då kunna vara med och bidra till en positiv utveckling tillsammans med initiativkraftiga personer stimulerar och ger tillfredsställelse. Nyföretagarna När de i dag etablerade företagare som vid starten var kunder hos MNC, ser tillbaka på sin tid som nyföretagare, konstaterar de att det stöd de fick från rådgivarna var helt avgörande. Själva hade de idéer om hur deras företag skulle organiseras, men de sak- 22

23 nade i övrigt kunskaper om och erfarenhet av vad företagande innebär. Deras affärsidéer granskades, modifierades och kompletterades. Rådgivarna uppmuntrade helhjärtat dem som hade bärkraftiga idéer att satsa. Med sina väl genomtänkta idéer i grunden hade de goda möjligheter att lyckas. De fick hjälp med att ta reda på vilka myndigheter de måste ta kontakt med, och vad kontakterna skulle gå ut på. Nyföretagarna ser den offentliga byråkratin som det största hindret vid start och utveckling av egen verksamhet. Det är mycket papper och blanketter som måste fyllas i och skickas åt olika håll, och pappersexercisen ter sig obegriplig för den oinvigde. MNC förmedlade också andra kontakter som är viktiga vid starten, t ex bokförings- och juristhjälp och hjälp med marknadsundersökningar. När det gäller finansiering har flera av nyföretagarna inte fått någon hjälp vare sig från MNC eller någon annan. De har startat gradvis och klarat ekonomin med extraknäck. I takt med att företagen vuxit till har också nya arbetstillfällen tillkommit, till gagn för hela samhället. Ett av företagen har i dag, efter ett tiotal år, över 50 anställda. I andra fall har MNC:s rådgivare, då omständigheterna medgivit detta, uppmanat nyföretagaren att söka starta eget-bidrag via arbetsförmedlingen. Rådgivarna kan även förmedla andra kontakter när det gäller finansieringsfrågor, i första hand till vanliga banker och kreditgivare, men också till organisationer som av olika anledningar är med och stöder nyföretagande. MNC har inte något eget riskkapital att låna ut. De nya företagarna jämför servicen från MNC med de erfarenheter de har från kontakter med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra offentliga myndigheter. MNC får mycket beröm, medan kritiken av offentliga verksamheter är massiv de är okunniga, ointresserade, nonchalanta och inkompetenta. Nyföretagarna är särskilt nöjda med det stora personliga stö- 23

24 MALMÖ NYFÖRETAGARCENTRUM MNC det de fått från Malmö NyföretagarCentrum och med att kontakterna fungerar på ett så enkelt och okomplicerat sätt. Den distans de känner i kontakten med myndigheterna skiljer sig påtagligt från den nyfikenhet och det engagemang de möter från MNC:s rådgivare. Dessutom uppskattar de att rådgivarna på Malmö NyföretagarCentrum själva är företagare med stora nätverk. De vet vad de pratar om och har lätt att sätta sig in i nyföretagarens problem. Men vissa nyföretagare har också haft kritiska synpunkter, t ex att sponsorernas personal inte förstår problemen i nya, små företag. Deras handläggare har inte begripit att behoven är annorlunda i ett litet, nytt och oerfaret företag jämfört med de stora etablerade. Nyföretagare med sådana erfarenheter tycker att sponsorernas personal borde veta mer om småföretagarnas villkor. Sammanfattningsvis kan konstateras att MNC spelar en viktig roll för människor som startar eget i Malmö. I det första skedet får den presumtive företagaren professionell och engagerad hjälp att bedöma förutsättningarna i det enskilda fallet. Bär affärsidén? Har den eventuelle nyföretagaren rätt förutsättningar och förstår han vad han ger sig in på? För en del kan denna första rådgivning och bedömning innebära att de fattar det viktiga beslutet att inte bli företagare. De som tar steget och startar egen verksamhet får sedan hjälp att utveckla sin affärsplan och att ta rätt kontakter, och de får också utbildning i företagande. Under processen får de råd av erfarna företagare och kan efter hand stå allt mer på egna ben för att så småningom bli självständiga företagare. 24

25

26 4. Jobbakuten

27 1996 lade arbetsförmedlingen ner sin verksamhet i ytterstadsdelen Rosengård i Malmö. Arbetssökande boende i området tvingades bege sig till andra delar av staden, företrädesvis in till centrum, för att kunna använda sig av arbetsförmedlingens tjänster. När Malmö Kommunala Bostadsaktiebolag, MKB, 1998 öppnade sin privata arbetsförmedling Jobbakuten, passade det därför bra att börja i Rosengård. I MKB:s bestånd av hyresbostäder bodde många som saknade arbete och inte kunde försörja sig utan bidrag. MKB ville skapa en tjänst som skulle öka förutsättningarna för hyresgästerna att försörja sig själva genom ökad sysselsättning. En sådan utveckling skulle göra området stabilare, trivsammare och mer attraktivt. I Rosengård var bidragsberoendet stort och sysselsättningsnivån låg. När Jobbakuten startade var privata arbetsförmedlingar mycket ovanliga. Satsningen gick ut på att hjälpa i första hand MKB:s egna hyresgäster till kortare eller längre anställningar. Till skillnad från den statliga arbetsförmedlingen, som satsade på centraliserade strukturer organiserade efter olika yrkes- och branschinriktningar, definierade Jobbakuten sin målgrupp som befolkningen i ett speciellt geografiskt område. Avsikten var att förmedla alla typer av arbeten och att noga studera utvecklingen på den moderna, flexibla arbetsmarknaden. Jobbakuten skilde sig också från den statliga arbetsförmedlingen genom att man redan från början förstod hur viktiga även de korta, tidsbegränsade, jobben är. Dessa korta påhugg ger den arbetslöse möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden för att så småningom kunna etablera sig där. Många av dem som kontaktar Jobbakuten har långa perioder av arbetslöshet bakom sig. De har inte blivit hjälpta av den traditionella arbetsmarknadspolitiken, bestående av kurser och otaliga besök på arbetsförmedlingen. Deras självförtroende är många gånger i botten och tilltron till den egna förmågan obefintlig. För den som under många år gjort fruktlösa försök att skaffa sig arbete och egen 27

28 JOBBAKUTEN försörjning betyder en möjlighet att visa sin förmåga vid en kortare anställning oerhört mycket. Den som länge har känt sig värdelös kan bevisa sin duglighet och återfår sin värdighet. Med ökat självförtroende växer också framtidstron och man får kraft att satsa och vilja att komma igen. En mycket stor andel av de boende i Rosengård är invandrare med bristfälliga kunskaper i svenska. Eftersom utsikterna att skaffa sig arbete länge har varit dåliga har många inte varit motiverade att göra den satsning som behövs för att lära sig en funktionell svenska. Genom enkla, tidsbegränsade jobb har många fått den puff som varit nödvändig för att på allvar ta itu med att lära sig svenska och finna det meningsfullt. De har fått möjlighet att praktisera sina kunskaper och haft nytta av dem. När motivationen väl infunnit sig, har språkförmågan utvecklats snabbt och gjort nya målsättningar realistiska. Närheten och de förtroendefulla relationerna är en nyckel till de framgångar Jobbakuten har uppnått. Både företagen som söker arbetskraft och de arbetssökande i Rosengård har förtroende för Jobbakutens sätt att koppla ihop aktuella arbeten med individer som har de rätta förutsättningarna. Det är Personalservice AB som på uppdrag av MKB har hand om den dagliga driften av Jobbakuten. En (konfidentiell) databas byggs successivt upp och innehåller uppgifter om de arbetssökande och företag som söker personal. Ambitionen är att snabbt och effektivt hitta de individer vars kvalifikationer och förutsättningar passar ihop med de lediga arbetstillfällena. Verksamheten var från början trögstartad och få jobb förmedlades. Men den utvecklades stadigt så att totalt cirka 300 arbeten har förmedlats fram till januari år Ett åttiotal av dessa är tillsvidareanställningar. I november 2000 hade Jobbakuten nära 100 företag i sitt register. Företagen är spridda i Malmöregionen och verkar inom vitt skilda branscher som verkstad, byggnation, städning och 28

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via Den ofrivilligt frivillige företagaren (avhandling) 2011-04-01 Doktor i Sociologi, Linköpings universitet Den ofrivilligt frivillige företagaren

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget!

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen har sedan början av nittiotalet haft en turbulent tid. Från 1991 till 1998 krympte branschen med ca 30

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum April 2013 Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum Ett dokument för NyföretagarCentrum och dess samarbetspartners. NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrums verksamhet

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer