Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36"

Transkript

1 Olof af Acrels väg 1 o Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4: Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Noter 8

2 1 (14) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Fastigheterna Haga 4:33 och 4:36 förvärvades den 6 september 1999 för 13,5 miljoner. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 upplåter 16 bostadsrättslägenheter, samtliga med bostadsrätt, 5 förrådslokaler samt 8 garageplatser. Två lägenheter är uthyrda i andrahand. Föreningens adress är Olof af Acrels väg 1 och 2, Solna. Styrelse Styrelsen har under år 2012 haft 11 styrelsemöten. Styrelsen kallade under hösten till extrastämma, den 6 oktober, ang. nya stadgar Styrelsen har avnjutit en gemensam middag. Bostadsrättsföreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret, efter stämman i april, haft följande sammansättning: Ewa Mártony Ordförande Sten Folkerman Vice ordförande och sekreterare Kristoffer Åkerlund Kassör Anders Westlund Ledamot Annelie Brauner Suppleant Linda Lestár Suppleant till Revisor Bengt-Inge Rudén Ben Edlund Ordinarie Suppleant Ekonomi Föreningens ekonomi är god och medger diverse renoveringar utan nya lån. Avgiftshöjning är ej heller planerad. Den möjlighet till viss återbetalning av skatt för åren , som vi ansökt om, gav tyvärr inte någon utdelning för vår förening. Information Föreningens Wiki, uppdateras ofta för att ge medlemmarna information, tex förslag på rörmokare, elinstallatörer mm. Alla medlemmar har dessutom möjlighet att lägga till sin egen information. Efter varje styrelsemöte skrivs dessutom aktuell information om pågående projekt och övriga diskussioner. Detta sätts upp på anslagstavlorna i båda husen samt distribueras till alla via mail. Revidering av stadgar En extrastämma ägde rum den 6 oktober där medlemmarna diskuterade och röstade om de nya stadgarna med utgångspunkt i Bostadsrätternas, fd SBC, modellstadgar. Nästa omröstning är planerad till föreningsstämman i april Vi arbetar också med att ta fram nya garagekontrakt, de gamla kontrakten kommer så småningom att sägas upp.

3 2 (14) Samfällighetsföreningen Haga Bro Fastigheternas storlek brukar för vår del uppgå till ca SEK per år. Den grillplats som byggdes under 2011 mellan Olof af Acrels väg 3 och 5 har ej kunnat användas 2012 eftersom fasaden på huset intill medfört rasrisk. Fasaden renoverades under hösten. På grund av omfattande nybyggnationer i samband med det nya Karolinska Solna, har vår samfällighet påverkats i vissa avseenden. Den tomt som fanns bortom det numera rivna Olof af Acrels väg 8 har köpts av Locum för kr. Vi anser att denna summa skall fördelas bland de sju fastigheterna i samfällighetsföreningen. Förhandlingen kommer att drivas vidare under våren Fjärrvärmeledningar till samtliga fastigheter utom vår Brf Haga 4:36, har kopplats bort från Karolinska Universitetsjukhusets ledningar och dessa 5 fastigheter har ersatts av Locum. Fortfarande finns en del gamla arrangemang kvar, föreningen fakturerar HagaBro för elförbrukning av diverse belysning liksom att Fortum faktureras för driften av en länspump inom KIs område. Hotande översvämning Den 23 november kom vatten upp ur golvbrunnarna i garaget, tvättstugan och även utanför Olof af Acrels väg 2. Efter förfrågan hos olika spolföretag kom Stockholm Spol och Sug snabbt på plats. Det visade sig att stoppet låg i gatan vilket föranledde oss att kräva Solna Vatten AB på kostnaden. Vi blev dock tvungna att betala fakturan och har sedan krävt Solna Vatten som sagt att det blir ett försäkringsärende för dem. Grus från en tidigare stor vattenläcka täckte avloppet i gatan. Gruset avlägsnades av Solna Vatten under december. Solna stad har, efter många påstötningar, byggt upp en stenkant som gör att Karolinska vägens vatten inte längre rinner ner mot garagen i OaA 2. Renoveringar Den upphandlade renoveringen av stengolven i entréerna gav tyvärr inget resultat. Firman, DC WWP, kunde bla inte leverera den stensort som föreningen valt. Företagets renovering av murar kring utvändiga källartrappor har ännu inte godkänts av styrelsen. Nämnda företag ska åtgärda det slarviga arbete de utfört kommande vår, dvs Under hösten genomfördes ventilationsarbeten av företaget Nordvalvet. Ventilationskanaler och ventiler under fönster rengjordes och luftflöden uppmättes. En godkänd OVK förväntas vilket också har betydelse för vårt fortsatta arbete med att minska radonhalten i vissa lägenheter till godkända värden. Entréportarna i båda husen hade farit illa under åren utan tak. De är nu bättre skyddade med behandling av båtlack och entrétak. WC-stolar från Gustavsberg Efter att samtliga plastflottörer bytts ut till sådana av metall har inga vattenskador förekommit. Diskussionen med Gustavsberg ang våra ersättningsanspråk har tyvärr inte gett så stor utdelning. Vi har erbjudits service på våra wc-stolar samt rabatt på energisparblandare. Våra avtal, leverantörer och försäkringar Ownit fortsätter enligt avtal, , att ansvara för driften av vårt bredband. Avtalet med Skellefteå Kraft har förnyats i tre år fram till Vattenfall har höjt överföringsavgiften per kwh. Fortum levererar fjärrvärme och Fastighetsägarna sköter underhållet av fjärrvärmecentralerna två gånger per år enligt avtal. Sedan hösten 2010 är fastigheterna försäkrade i Dina Försäkringar. Även alla medlemmars tilläggsförsäkring, sk bostadsrättsförsäkring, ingår, vilket innebär att ingen medlem behöver bekosta en sådan försäkring. Skadehantering förenklas också med båda försäkringarna i samma bolag. ABSS har fortsatt med städning i båda trappuppgångarna, enl avtal. Restate AB, tidigare Brolin Ombildning och Förvaltning, har arvoderats för bokföring, fakturahantering, bokslut mm.

4 3 (14) Vår- och höststädning Varje år arrangerar föreningen vår- och höststädning. Många medlemmar deltar och arbetar under några timmar både inom- och utomhus. Samtliga deltagare har erbjudits lunch vid båda tillfällena. Styrelsemedlemmar har kört bort en mängd skräp som stått övergivet i källarutrymmen sedan länge. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust disponeras så att Till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 4 (14) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetskötsel Reparationer Underhåll Taxebudna kostnader och uppvärmning Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

6 5 (14) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Ombyggnad Fastighetsförbättring Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 6 (14) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens reparationsfond Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 7 (14) Tilläggsupplysningar Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Tillgångar, avsättningar och skuldebrev har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Avskrivningar enligt ovan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningasvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader: Byggnaden skrivs av med 0,5 % per år. Fastighetsförbättring: Avskrivning sker med 0,5% årligen Mark: Ingen avskrivning. Inventarier: Avskrivning sker på 10 år Avsättning till föreningens yttre fond görs med 0,3% av byggnadens taxeringsvärde.

9 8 (14) Noter Not 1 Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Årsavgifter Hyror lokaler Hyror garage Hyror förråd Elintäkter Intäkt överlåt/pantsättn Debiterad indrivning Värme Not 2 Fastighetskötsel Fastighetssköts enl best Städning entreprenad OVK Gård Not 3 Reparationer Lås Byggnad Tvättstuga 0 0 VVS Gård Not 4 Taxebundna kostnader och uppvärmning Elkostnad Värmekostnader Vattenkostnader

10 9 (14) Not 5 Övriga driftskonstader Fastighetsförsäkring Samfällighetsavgift Kabel-TV, internetuppkopp Not 6 Fastighetsskatt Fastighetsskatt Not 7 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Administration Övr förvaltningskostn Arvode förv avtal Styrelsemöten Föreningsavg Datakommunikation Övriga kostnader Kontorsmaterial Förvaltningskostnader Datakommunikation Not 8 Avskrivningar Avskrivning byggnader Avskrivning förbättringar Avskrivning inventarier Not 9 Resultat från övr värdepapper och fordringar Nedskrivning långfr plac

11 10 (14) Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Dröjsmålsränta avgift,hy 0-1 Dröjsmålsränta avgift,hy Skatterränta-ej skattepli Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Låneräntor långfristiga Kostnadsräntor skattekto Övriga finansiella kostn Not 12 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 13 Pågående arbete radonsanering Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

12 11 (14) Not 14 Fastighetsförbättring Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 15 Övriga fordringar Avräkn skatter o avgifter Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 17 Kassa och bank Checkräkning

13 12 (14) Not 18 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse Repara Balanserat Årets insatser avgifter tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 19 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Långivare Lånebelopp Lånebelopp Nordea Nordea Not 20 Leverantörsskulder Leverantörsskulder Not 21 Skatteskulder Skatteskulder Deb kvarstående skatt Not 22 Förutbetalda avgifter och hyror Förutbetalda avgifter och Restbelopp avg och hyror

14 13 (14) Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övr upplupna kostnader Uppl.räntekostnader 0 0 Avräkning sociala avg

15 14 (14) Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Solna den Ewa Mártony Sten Folkerman Kristoffer Åkerlund Anders Westlund Min revisionsberättelse har lämnats Bengt-Inge Rudén Revisor

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer